EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document e5e37dca-04f6-11ec-b5d3-01aa75ed71a1

Consolidated text: Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 480/2009, 25. mai 2009, välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta (kodifitseeritud versioon)

02009R0480 — ET — 01.08.2021 — 002.001


Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ, EURATOM) nr 480/2009,

25. mai 2009,

välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

(kodifitseeritud versioon)

(ELT L 145, 10.6.2009, p.10)

Kehtetuks tunnistatud:

 

 

Euroopa Liidu Teataja

nr

lehekülg

kuupäev

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/947, 9. juuni 2021,

L 209

1

14.6.2021

 
Viimatine dokumendi kehtetuks tunnistamise eelne konsolideeritud versioon asub aadressil:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:02009R0480-20180408
Top