EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2020P0015

EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamise taotlus, mille Borgarting Lagmannsrett esitas kriminaalmenetluses P vastu (Kohtuasi E-15/20) 2021/C 58/14

OJ C 58, 18.2.2021, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/58


EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamise taotlus, mille Borgarting Lagmannsrett esitas kriminaalmenetluses P vastu

(Kohtuasi E-15/20)

(2021/C 58/14)

Borgarting Lagmannsrett (Borgartingi apellatsioonikohus) esitas 16. oktoobril 2020 EFTA kohtule taotluse, mis saabus kohtu kantseleisse 21. oktoobril 2020, P vastu algatatud kriminaalmenetluses nõuandva arvamuse saamiseks. Arvamust taotletakse järgmistes küsimustes:

Küsimus 1

Kas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikkel 3 ja artikli 7 punkt a, tõlgendatuna koostoimes määrusega (EÜ) nr 883/2004, eelkõige selle artiklitega 4, 5 ja 7, tõlgendatuna koostoimes 6. peatükiga välistavad siseriikliku skeemi, mille kohaselt:

a)

töötushüvitise saamise õigus eeldab, et töötu viibib Norras („oppholder seg“) (vt riikliku kindlustusseaduse jagu 4-2), ning

b)

vabastus riigis viibimise nõudest, sealhulgas määruse 883/2004 artiklis 64 sätestatust, on ette nähtud riikliku töötushüvitiste määrusega, mida rakendatakse ka ülevõtmismäärusega?

Küsimus 2

Olenemata vastusest küsimusele 1, kas küsimuses 1 kirjeldatud skeem kujutab endast piirangut EMP lepingus sätestatud vaba liikumise eeskirjadele, sealhulgas artiklitele 28, 29 ja 36?

Kui jah, siis kas sellist piirangut saab õigustada järgmistel alustel:

i.

tavaliselt leitakse, et pädevas riigis viibimisega on töötul enam põhjust ja võimalusi tööd otsida ja leida, sealhulgas võimalus leitud töökohal kiiresti tööle asuda;

ii.

tavaliselt leitakse, et pädevas riigis viibimine aitab töötul olla kättesaadav tööhõivetalitustele ning et Norras viibimine võimaldab ametiasutusel jälgida, kas töötu isik täidab töötuks jäämise korral makstava rahalise hüvitise saamise tingimusi – sealhulgas kontrollida, kas töötu on tegelikult töötu ja tal puuduvad varjatud sissetulekuallikad, ta on tõepoolest tööotsija ja otsib aktiivselt tööd või osaleb töö leidmise eesmärgil muus tegevuses;

iii.

tavaliselt leitakse, et pädevas riigis viibimisega on tööhõivetalitustel paremad võimalused hinnata, kas töötule pakutakse sobivaid järelmeetmeid; ning

iv.

riiklik skeem võimaldab saada töötushüvitisi teises EMP riigis määruses (EÜ) nr 883/2004 sätestatud tingimustel.

Küsimus 3

Kui küsimustele 1 ja 2 antud vastused seda tingivad, esitatakse direktiivi 2004/38, sealhulgas selle artiklite 4, 6 ja 7 kohta samad küsimused.

Küsimus 4

Isikule on süüks pandud, et ta esitas haldusorganile NAV teises EMP riigis viibimise kohta valeandmeid, eksitades seega NAVi maksma töötushüvitist, millele isikul ei olnud õigust, sest riiklikus kindlustusseaduses sätestatud tingimuste kohaselt tuleb töötushüvitiste saamiseks viibida („opphold“) Norras. Kas määruse (EÜ) nr 883/2004 Norra õigusesse ülevõtmist silmas pidades (vt küsimus 1) on kriminaalseadustiku pettust ja valeandmete esitamist käsitlevate sätete kasutamine sellistel asjaoludel nagu käesolevas asjas kooskõlas EMP õiguse aluspõhimõtetega, nagu selguse põhimõte ja õiguskindluse põhimõte?

Küsimus 5

Kas käesolevaid konkreetseid asjaolusid ja Norra poolt määruse (EÜ) nr 883/2004 ülevõtmist silmas pidades (vt küsimus 1) on kriminaalkaristus proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas?


Top