EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2005C0319

2005/319/: EFTA järelevalveameti otsus nr 319/05/KOL, 14. detsember 2005 , millega muudetakse EFTA järelevalveameti nõukogu otsust nr 195/04/KOL EFTA riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu protokolli nr 3 II osa artikli 27 kohaste rakendussätete kohta

OJ L 113, 27.4.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/319(2)/oj

27.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 113/24


EFTA JÄRELEVALVEAMETI OTSUS

nr 319/05/KOL,

14. detsember 2005,

millega muudetakse EFTA järelevalveameti nõukogu otsust nr 195/04/KOL EFTA riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu protokolli nr 3 II osa artikli 27 kohaste rakendussätete kohta

EFTA JÄRELEVALVEAMET,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, (1) eriti selle artikleid 61–63 ja protokolli nr 26,

VÕTTES ARVESSE EFTA riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitlevat lepingut, (2) eriti selle artikli 5 lõike 2 punkti b, artiklit 24 ja nimetatud lepingu protokolli nr 3 II osa artiklit 27,

ARVESTADES, et 14. juulil 2004. aastal võttis EFTA järelevalveamet vastu otsuse nr 195/04/KOL riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu protokolli nr 3 II osa artikli 27 kohaste rakendussätete kohta,

ARVESTADES, et vastavalt otsuse nr 195/04/KOL artikli 3 lõikele 1 seadis EFTA järelevalveamet alates 1. jaanuarist 2006 sisse elektroonilise teatamise süsteemi,

ARVESTADES, et EFTA riigid määrasid igaüks ühe kontaktpunkti elektrooniliste teadete ja seonduva kirjavahetuse edastamiseks,

olles KONSULTEERINUD 30. novembri 2005. aasta kirjas riigiabi nõuandekomiteega vastavalt riikide vahelist järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu protokolli nr 3 II osa artiklile 29,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

1a)

Otsuse 195/04/KOL artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:

“Teade tuleb nõuandekomiteele edastada asjaomase EFTA riigi esinduse kaudu Euroopa Liidu juures või asjaomase riigi poolt määratud mõne teise kontaktpunki kaudu. See adresseeritakse ameti konkurentsi ja riigiabi direktoraadile. Ameti konkurentsi ja riigiabi direktoraat võib määrata teadete vastuvõtmise kontaktpunktid.”

1b)

Otsuse 195/04/KOL artikli 3 lõige 6 asendatakse järgmise tekstiga:

“Pärast konsulteerimist EFTA riikidega avaldab Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes teadete elektroonilise edastamise korra üksikasjad, kaasa arvatud aadressid ja salajaste andmete kaitset käsitleva korra.”

1c)

Otsuse nr 195/04/KOL I lisa neljanda lõigu teine lause asendatakse järgmisega:

“Teade tuleb nõuandekomiteele edastada asjaomase EFTA riigi esinduse kaudu Euroopa Liidu juures või asjaomase riigi poolt määratud mistahes muu kontaktpunki kaudu.”

1d)

Otsuse nr 195/04/KOL lisades käsitatakse asjaomase EFTA riigi esindust Euroopa Liidu juures või EFTA riigi EMP kooskõlastamisüksust kui asjaomase EFTA riigi esindust Euroopa Liidu juures või asjaomase riigi poolt määratud mistahes muud kontaktpunki.

2)

Käesolev otsus on adresseeritud Islandi Vabariigile, Liechtensteini Vürstiriigile ja Norra Kuningriigile.

3)

Otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval.

4)

Käesolev otsus on autentne inglise keeles.

Brüssel, 14. detsember 2005

EFTA järelevalveameti nimel

Einar M. BULL

President

Kurt JÄGER

Nõukogu liige


(1)  Edaspidi “EMP leping”.

(2)  Edaspidi “järelevalve- ja kohtuleping”.


Top