Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/177/06

Ettepanekute esitamise kutse IX-2013/01 – „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”

OJ C 177, 20.6.2012, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 177/32


Ettepanekute esitamise kutse IX-2013/01 – „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”

2012/C 177/06

Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikele 4 aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa euroopaliku teadlikkuse kujundamisele ja väljendavad liidu kodanike poliitilist tahet. Lisaks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 224 sätestatud, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad seadusandliku tavamenetluse kohaselt määruste abil vastu eeskirjad, mis reguleerivad Euroopa tasandil toimivaid erakondi, millele on osutatud Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõikes 4, ning eelkõige nende rahastamise eeskirju.

Eeltooduga seoses avaldab Euroopa Parlament Euroopa tasandi erakondadele toetuse andmiseks ettepanekute esitamise kutse.

1.   ALUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2004/2003 (edaspidi „määrus (EÜ) nr 2004/2003”) Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta (1).

Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus määruse (EÜ) nr 2004/2003 rakendamisest (edaspidi „juhatuse otsus”) (2).

Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (edaspidi „finantsmäärus”) (3).

Komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (edaspidi „finantsmääruse rakenduseeskirjad ”) (4).

2.   EESMÄRK

Juhatuse otsuse artiklis 2 on sätestatud: „Euroopa Parlament avaldab igal aastal enne esimese poolaasta lõppu erakondade ja sihtasutuste rahastamiseks antavate toetuste saamiseks ettepanekute esitamise kutse. Avaldatud kutses tuuakse ära taotlemisel osalemise tingimused, rahastamise kord ja toetuste andmise menetluse ajakava.”

Ettepanekute esitamise kutse puudutab toetuste taotlusi eelarveaastaks 2013, mis hõlmab tegevusperioodi 1. jaanuar 2013–31. detsember 2013. Toetuse eesmärk on aidata toetuse saajal aastast tegevusprogrammi ellu viia.

3.   VASTUVÕETAVUS

Arvesse võetakse ainult need taotlused, mis on esitatud kirjalikult juhatuse ülalnimetatud otsuse 1 lisas toodud toetuse taotlusvormil ning on edastatud tähtajaks Euroopa Parlamendi presidendile.

4.   KRITEERIUMID JA TÕENDAVAD DOKUMENDID

4.1.   Toetuskõlblikkuskriteeriumid

Et olla toetuskõlblik, peab Euroopa tasandi erakond vastama määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 punktis 1 sätestatud tingimustele, s.t:

a)

olema juriidiline isik selles liikmesriigis, kus ta asub;

b)

olema esindatud vähemalt veerandis liikmesriikides Euroopa Parlamendi liikmetega või riikide parlamentides või piirkondlikes parlamentides või piirkondlikes assambleedes või olema saavutanud vähemalt veerandis liikmesriikides vähemalt kolm protsenti igas liikmesriigis antud häältest viimastel Euroopa Parlamendi valimistel;

c)

järgima, eriti oma programmis ja tegevuses, Euroopa Liidu aluspõhimõtteid, s.t vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtteid;

d)

olema osalenud Euroopa Parlamendi valimistel või väljendanud kavatsust seda teha.

Määruse (EÜ) nr 2004/2003 sätete kohaselt tohib iga Euroopa Parlamendi liige olla ainult ühe Euroopa tasandi erakonna liige (määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 10 lõike 1 viimane taane).

Eeltoodut silmas pidades teavitatakse erakondi, et alates 2013. aasta eelarvemenetlusest kohaldab Euroopa Parlament artikli 3 lõike 1 punkti b nii, et iga Euroopa Parlamendi liige tohib olla vaid selle Euroopa tasandi erakonna liige, millesse kuulub riigi tasandi erakond, mille liige ta on.

4.2.   Välistamiskriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et nad ei ole finantsmääruse artikli 93 lõikes 1 ja artiklis 94 kirjeldatud olukordades.

4.3.   Valikukriteeriumid

Taotlejad peavad tõendama, et neil on olemas õiguslik ja rahaline suutlikkus, mis on vajalik rahastamistaotluses esitatud tegevusprogrammi elluviimiseks, ning tehniline suutlikkus ja juhtimisoskused, mida on tarvis selle tegevusprogrammi edukaks elluviimiseks, millele toetust taotletakse.

4.4.   Toetuste andmise kriteeriumid

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2004/2003 artiklile 10 jaotatakse eelarveaastal 2013 saadaolevad assigneeringud vastuvõetavus-, välistamis- ja valikukriteeriumide põhjal oma rahastamistaotlusele positiivse vastuse saanud Euroopa tasandi erakondade vahel järgmiselt:

a)

15 % jaotatakse võrdsetes osades;

b)

85 % jaotatakse nende vahel, kellel on Euroopa Parlamenti valitud liikmeid, proportsionaalselt valitud liikmete arvuga.

4.5.   Tõendavad dokumendid

Eespool nimetatud kriteeriumide hindamiseks peavad taotlejad esitama järgmised tõendavad dokumendid:

a)

kaaskirja originaal, millel on märgitud taotletav summa;

b)

juhatuse otsuse 1 lisas toodud nõuetekohaselt täidetud ja allkirjastatud toetuse taotlusvorm (koos kirjaliku kinnitusega);

c)

erakonna põhikiri;

d)

ametlik registreerimistõend;

e)

hiljuti väljastatud tõend erakonna olemasolu kohta;

f)

erakonna juhtide/juhatuse liikmete nimekiri (perekonna- ja eesnimed, ametinimetused või ülesanded toetust taotlevas erakonnas);

g)

dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele (5);

h)

dokumendid, mis tõendavad, et taotleja vastab määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 lõike 1 punktis d sätestatud tingimustele;

i)

erakonna programm;

j)

2011. aasta põhjalik finantsaruanne, mille on kinnitanud väline auditeerimisorgan (6);

k)

asjaomase perioodi (1. jaanuar 2013–31. detsember 2013) esialgne tegevuseelarve, milles on ära toodud liidu eelarvest toetuse saamiseks abikõlblikud kulud.

Mis puudutab punkte c, d, f, h ja i, võib taotleja esitada kinnituse, et eelmises etapis esitatud teave ei ole muutunud.

5.   RAHASTAMINE EUROOPA LIIDU EELARVEST

ELi 2013. aasta eelarve artiklis 402 „Eraldised Euroopa erakondadele“ on ette nähtud assigneeringute hinnanguline kogusumma 21 794 200 eurot. Eelarvepädevad institutsioonid peavad eelarverea eelnevalt heaks kiitma.

Toetuse saajale Euroopa Parlamendi poolt makstav maksimumsumma ei tohi ületada 85 % Euroopa tasandi erakondade toetuskõlblikest tegevuskuludest. Tõendamiskohustus on asjaomasel erakonnal.

Rahastamine toimub tegevustoetuse kujul, nagu on sätestatud finantsmääruses ja finantsmääruse rakendamiseeskirjades. Toetuse maksmise kord ja selle kasutamisega seotud kohustused määratakse kindlaks toetuse andmise otsuses, mille näidis on esitatud juhatuse otsuse IIA lisas.

6.   MENETLUS JA TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTPÄEV

6.1.   Tähtpäev ja taotluste esitamine

Taotluste esitamise tähtaeg on 30. septembril 2012. Pärast seda kuupäeva esitatud taotlusi arvesse ei võeta.

Taotlused tuleb:

a)

esitada toetuse taotlusvormil (juhatuse otsuse I lisa);

b)

tingimata allkirjastada taotleja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja poolt;

c)

saata kahekordses ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema suletud. Lisaks ettepanekute esitamise kutses nimetatud vastuvõtva teenistuse aadressile peab sisemisel ümbrikul olema järgmine märge:

CALL FOR PROPOSALS 2013 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY OTHER UNAUTHORISED PERSON

Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab risti oma allkirja. Saatja allkirjaks loetakse mitte üksnes tema käsitsi kirjutatud allkirja, vaid ka tema organisatsiooni templit.

Välimisel ümbrikul peab olema näha saatja aadress ning sinna tuleb märkida järgmine aadress:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Sisemisele ümbrikule tuleb märkida järgmine aadress:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

edastada hiljemalt ettepanekute esitamise kutses märgitud kuupäeval tähtsaadetisena (saatmise aega tõendab postitempli kuupäev) või kulleriga (saatmise aega tõendab vastuvõtukviitungil olev kuupäev).

6.2.   Eeldatav menetlus ja ajakava

Euroopa tasandi erakondadele toetuste andmise suhtes kohaldatakse järgmist menetlust ja ajakava:

a)

taotluse edastamine Euroopa Parlamendile (hiljemalt 30. september 2012);

b)

taotluste läbivaatamine ja valik Euroopa Parlamendi teenistustes; ainult vastuvõetavaks loetud taotlused vaadatakse läbi ettepanekute esitamise kutses esitatud toetuskõlblikkus-, välistamis- ja valikukriteeriumide põhjal;

c)

Euroopa Parlamendi juhatuse otsuse vastuvõtmine toetuse andmise kohta (põhimõtteliselt hiljemalt 1. jaanuar 2013, nagu on sätestatud juhatuse otsuse artiklis 4) ja taotlejate teavitamine;

d)

80 % ettemakse (15 päeva jooksul pärast toetuse andmise otsuse allkirjastamist).

6.3.   Lisateave

Järgmised tekstid on kättesaadavad Euroopa Parlamendi veebilehel http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

määrus (EÜ) nr 2004/2003;

b)

juhatuse otsus;

c)

toetuse taotlusvorm (juhatuse otsuse I lisa).

Kõik käesolevat toetuste andmiseks ettepanekute esitamise kutset puudutavad küsimused tuleks saata e-postiga ja avaldamisviidet ära märkides järgmisele aadressile: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Isikuandmete töötlemine

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 (7) lähtutakse rahastamistaotluses ja selle lisades sisalduvate isikuandmete töötlemisel õigluse, seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõttest seoses kõnealuse tegevuse selge ja seaduspärase eesmärgiga. Ühenduste finantshuvide kaitsmise eesmärgil võivad isikuandmeid töödelda Euroopa Parlamendi vastava pädevusega instantsid ning neid võib edastada siseauditi talitustele, Euroopa Kontrollikojale, finantsrikkumiste uurimise toimkonnale või Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF).

Euroopa Parlament võib avaldada erakonna liikmete ja esindajate nimed, mis esitatakse määruse (EÜ) nr 2004/2003 artikli 3 lõike 1 punktis b toodud esindatuse tingimuse täitmiseks koos rahastamistaotlusega, ning need võib teha avalikkusele kättesaadavaks määruse (EÜ) nr 1049/2001 täitmise käigus, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi dokumentidele (8). Erakondadel palutakse lisada oma taotlusele erakonna vastavate liikmete või esindajate allkirjastatud avaldus, milles nad teatavad, et on oma nime üldsusele avaldamisest teadlikud ning sellega nõus.

Igal asjaomasel isikul on õigus pöörduda kaebuse esitamiseks Euroopa andmekaitseinspektori poole (edps@edps.europa.eu).


(1)  ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.

(2)  ELT C 155, 12.6.2004, lk 1.

(3)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(4)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(5)  Kaasa arvatud artikli 3 lõike 1 punkti b esimeses lõigus ja artikli 10 lõike 1 punktis b osutatud valitud isikute nimekiri.

(6)  Välja arvatud juhul, kui Euroopa tasandi erakond loodi jooksva aasta käigus.

(7)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).


Top