Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Eetikakoodeks

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 223/1


Eetikakoodeks

(2007/C 223/01)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS

Arvestades Euroopa Kohtu 2007. aasta 28. märtsi, 24. aprilli ja 3. juuli nõupidamistel otsustatut;

arvestades Euroopa Kohtu põhikirja artikleid 2, 4, 6, 18 ja 47 ning selle põhikirja lisa artiklit 5, Euroopa Kohtu kodukorra artikleid 3 ja 4 ning Esimese Astme Kohtu kodukorra artikleid 4 ja 5;

arvestades, ilma et see piiraks põhikirjaliste ja tema tegevust reguleerivate sätete kohaldamist, et eetikakoodeksis tuleks selgitada nendest sätetest tulenevaid kohustusi Euroopa Kohtu, Esimese Astme Kohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu liikmetele,

olles konsulteerinud Esimese Astme Kohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtuga,

on otsustanud võtta vastu järgmise eetikakoodeksi:

Artikkel 1

Üldpõhimõtted

1.   Eetikakoodeksit kohaldatakse Euroopa Kohtu, Esimese Astme Kohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu liikmetele ja endistele liikmetele.

2.   Liige pühendub täielikult oma ametikohustuste täitmisele.

3.   Liige hoidub väljaspool Euroopa Kohut kommentaaridest, mis võiksid kahjustada Euroopa Kohtu mainet või mida võib tõlgendada Euroopa Kohtu seisukohana selle institutsiooni tegevuse välistes aruteludes.

Artikkel 2

Väärikus

Liige ei võta vastu mis tahes laadi kingitusi, mis võivad tema sõltumatuse kahtluse alla seada.

Artikkel 3

Erapooletus

Liige väldib olukordi, millest võib tekkida huvide konflikt.

Artikkel 4

Majanduslike huvide deklaratsioon

1.   Ametisse astumisel esitab liige Euroopa Kohtu presidendile majanduslike huvide deklaratsiooni.

2.   Lõikes 1 märgitud deklaratsioon on sõnastatud järgnevalt: „Deklareerin, et mul ei ole varalisest seisundist tingitud majanduslikke huve, mis võiksid mõjutada minu erapooletust või sõltumatust ametikohustuste täitmisel.”

Artikkel 5

Muu tegevus

1.   Kui liige soovib osaleda kohtuvälises tegevuses, küsib ta selleks eelnevat nõusolekut kohtult, kus ta on ametis. Liige kohustub olema kättesaadav, selleks et pühenduda täielikult oma ametikohustuste täitmisele.

2.   Liikmele võib anda nõusoleku tegutsemiseks pedagoogina, osalemiseks konverentsil, seminaril või kollokviumil, kuid ta ei tohi selle eest saada ebatavaliselt kõrget tasu.

3.   Liikmele võib anda nõusoleku tegelemiseks teadustööga või mittetasustatavate aukohustuste täitmiseks sihtasutustes või samalaadsetes organisatsioonides, mis tegelevad kultuuri-, kunsti-, sotsiaal- või spordivaldkonna või heategevusega, samuti õppe- või uurimisasutustes. Liige kohustub mitte vastu võtma juhtivaid ametikohti, mis võivad ohustada tema sõltumatust või kättesaadavust ametikohustuste täitmiseks või mille tõttu võib tekkida huvide konflikt. Sihtasutuste või samalaadsete organisatsioonide all mõistetakse mittetulunduslikke asutusi või ühinguid, mis tegutsevad ühiskondlikes huvides eespool nimetatud valdkondades.

Artikkel 6

Liikme kohustused pärast ametiaja lõppemist

1.   Liige on kohustatud käituma diskreetselt ka pärast ametiaja lõppemist.

2.   Pärast ametiaja lõppemist kohustub liige mitte osalema

mis tahes viisil kohtuasjades, mis olid menetluses tema ametiaja lõppemisel kohtus, mille liige ta oli;

mis tahes viisil kohtuasjades, mis on otseselt ja ilmselgelt seotud kohtuasjadega, milles liige on olnud kohtunik või kohtujurist, isegi kui menetlus nendes asjades on lõpetatud,

ja kolme aasta jooksul pärast ametiaja lõppemist

mitte olema poolte esindajaks kirjalikus või suulises menetluses ühenduste kohtutes menetletavates kohtuasjades.

3.   Endine liige võib olla nõustaja või ekspert muudes kohtuasjades või anda õiguslikke arvamusi tingimusel, et ta täidab lõikes 1 sätestatud kohustusi.

Artikkel 7

Eetikakoodeksi kohaldamine

1.   Eetikakoodeksi nõuetekohase rakendamise üle teostab järelvalvet Euroopa Kohtu president, keda abistab kolmest Euroopa Kohtus kõige kauem ametis olnud liikmest koosnev nõuandev komisjon.

2.   Eetikakoodeksi järgimise tagab Euroopa Kohus, kes langetab kahtluse korral otsuse pärast konsulteerimist Esimese Astme Kohtu või Avaliku Teenistuse Kohtuga.

Artikkel 8

Jõustumine

1.   Käesolev eetikakoodeks jõustub 1. oktoobril 2007.

2.   Sel kuupäeval ametis olevate liikmete majanduslike huvide deklaratsioon peab olema esitatud Euroopa Kohtu presidendile hiljemalt 30. novembriks 2007.


Top