Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0220

Kohtuasi C-220/17: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 27. aprillil 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG versus Land Berlin

OJ C 239, 24.7.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 239/25


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 27. aprillil 2017 – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG versus Land Berlin

(Kohtuasi C-220/17)

(2017/C 239/31)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Berlin

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Vastustaja: Land Berlin

Eelotsuse küsimused

1.

a)

Kas direktiivi 2014/40/EL artikli 7 lõiked 1 ja 7 koostoimes direktiivi 2014/40/EL (1) artikli 7 lõikega 14 on õiguskindluse põhimõtte rikkumise tõttu kehtetud, sest need teevad liikmesriikidele ülesandeks keelata teatud tubakatoodete turuleviimine, ilma selgelt ja täpselt näitamata, millised nendest tubakatoodetest tuleb keelata juba alates 20. maist 2016 ja millised alles alates 20. maist 2020?

b)

Kas direktiivi 2014/40/EL artikli 7 lõiked 1 ja 7 koostoimes direktiivi 2014/40/EL artikli 7 lõikega 14 on võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise tõttu kehtetud, sest need eristavad liikmesriikide kehtestatud keelde müügimahtude alusel ilma õigustava põhjuseta?

c)

Kas direktiivi 2014/40/EL artikli 7 lõiked 1 ja 7 on proportsionaalsuse põhimõtte ja/või ELTL artikli 34 rikkumise tõttu kehtetud, sest need teevad liikmesriikidele ülesandeks keelata viia turule selliseid eristava maitse või lõhnaga tubakatooteid, mille müügimaht liidus on väiksem kui 3 % konkreetses tootekategoorias, juba alates 20. maist 2016?

d)

Juhul kui esimese küsimuse punktidele a-c vastatakse eitavalt, siis kuidas tuleb mõista direktiivi 2014/40/EL artikli 7 lõikes 14 esitatud mõistet „tootekategooria“? Kas tootekategooriatesse liigitamine peab toimuma eristava maitse või lõhna alusel või (maitse- või lõhnaainega) tubakatoote tüübi alusel või mõlema kriteeriumi kombineerimise alusel?

e)

Juhul kui esimese küsimuse punktidele a-c vastatakse eitavalt, siis kuidas tuleb kindlaks määrata, kas teatud tubakatoote puhul on saavutatud direktiivi 2014/40/EL artikli 7 lõikes 14 kindlaks määratud 3 % piir, niikaua kui selle kohta puuduvad ametlikud ja üldsusele kättesaadavad arvud ja statistilised andmed?

2.

a)

Kas liikmesriigid võivad direktiivi 2014/40/EL artiklite 8-11 ülevõtmisel siseriiklikku õigusesse sätestada täiendavaid üleminekumeetmeid?

b)

Juhul kui teise eelotsuse küsimuse punktile a vastatakse eitavalt:

(1)

Kas direktiivi 2014/40/EL artikli 9 lõige 6 ja artikli 10 lõike 1 teise lause punkt f on proportsionaalsuse põhimõtte ja/või ELTL artikli 34 rikkumise tõttu kehtetud, sest need delegeerivad teatud märgistamis- ja pakendamisnõuete kehtestamise komisjonile, määramata talle selleks tähtaega või nägemata ette täiendavaid üleminekumeetmeid või –tähtaegu, mis tagavad, et asjaomastele ettevõtjatele jääb piisavalt aega direktiivi nõuetega kohanemiseks?

(2)

Kas direktiivi 2014/40/EL artikli 9 lõike 1 teine lause (ühendhoiatuse tekst) ja lõike 4 punkti a teine lause (kirjasuurus), artikli 10 lõike 1 teise lause punkt b (teave suitsetamisest loobumise kohta) ja punkt e (ühendhoiatuse paiknemiskoht) ning artikli 11 lõike 1 esimene lause (märgistamine) on proportsionaalsuse põhimõtte ja/või ELTL artikli 34 rikkumise tõttu kehtetud, sest need annavad liikmesriikidele erinevaid valiku- ja kujundamisõigusi, määramata neile selleks tähtaega või nägemata ette täiendavad üleminekumeetmeid või –tähtaegu, mis tagavad, et asjaomastele ettevõtjatele jääb piisavalt aega direktiivi nõuetega kohanemiseks?

3.

a)

Kas direktiivi 2014/40/EL artikli 13 lõike 1 punkti c koosmõjus selle artikli lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et see teeb liikmesriikidele ülesandeks keelata maitsele, lõhnale, mistahes maitse- ja lõhnaainetele või muudele lisaainetele osutava teabe kasutamine ka juhul, kui tegemist ei ole reklaamiga ja koostisosade kasutamine on endiselt lubatud?

b)

Kas direktiivi 2014/40/EL artikli 13 lõike 1 punkt c on kehtetu, sest see rikub Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 17?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/40/EL, 3. aprill 2014 , tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, lk 1).


Top