Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0328

Kohtuasi C-328/16: 1. juunil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

OJ C 402, 31.10.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 402/13


1. juunil 2016 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

(Kohtuasi C-328/16)

(2016/C 402/16)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: G. Zavvos ja E. Manhaeve)

Kostja: Kreeka Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Kreeka Vabariik ei ole võtnud vajalikke meetmeid Euroopa Kohtu 24. juuni 2004. aasta otsuse kohtuasjas C-119/02 (1): komisjon vs. Kreeka täitmiseks, on ta rikkunud ELTL artikli 260 lõikest 1 tulenevaid kohustusi;

kohustada Kreeka Vabariiki maksma komisjonile välja pakutud karistusmakse summas 34 974 eurot kohtuasjas C-119/02 kuulutatud kohtuotsuse täitmisega viivitamise iga päeva eest alates käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamise päevast kuni kohtuasjas C-119/02 kuulutatud kohtuotsuse täitmiseni;

mõista Kreeka Vabariigilt komisjonile välja põhisumma 3 828 eurot päevas alates kohtuasjas C-119/02 kohtuotsuse kuulutamisest kuni käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamiseni või kohtuasjas C-119/02 kuulutatud kohtuotsuse täitmiseni, olenevalt sellest, kumb sündmus saabub varem;

mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

1.

24. juuni 2004. aasta otsuses kohtuasjas C-119/02: komisjon vs. Kreeka otsustas Euroopa Kohtus järgmist:

Kuna Kreeka Vabariik jättis rakendamata Thriasio Pedio piirkonna asulareovee kogumissüsteemi rajamiseks vajalikud abinõud ja juhtis nimetatud piirkonna asulareovee biopuhastusest põhjalikumat puhastust läbimata Eleusise lahe tundlikule alale, on see liikmesriik jätnud täitmata kohustused, mis tulenevad nõukogu 21. mai 1991. aasta direktiivi 91/271/EMÜ  (2) asulareovee puhastamise kohta, muudetud komisjoni 27. veebruari 1998. aasta direktiiviga 98/15/EÜ, artikli 3 lõike 1 teisest lõigust ja artikli 5 lõikest 2“.

2.

Kreeka Vabariik oli kohustatud võtma vajalikud meetmed, et oleks tagatud Thriasio Pedio piirkonna (mis hõlmab Eleusise, Aspropirgose, Magoula ja Mandra linnu) asulareovee kogumine ja puhastamine vastavalt direktiivi 91/271/EMÜ, mida muudeti direktiiviga 98/15/EÜ, artikli 3 lõikele 1 ja artikli 5 lõikele 2, enne, kui see juhitakse Eleusise lahe tundlikule alale. Thriasio Pedio piirkonna asulareovee kogumise ja puhastamise süsteem pidi olema välja ehitatud hiljemalt 31. detsembriks 1998. Lisaks pidi selleks kuupäevaks asulareovesi läbima enne tundlikele aladele juhtimist põhjalikuma puhastuse kui reovee bioloogiline puhastus („süvapuhastuse“).

3.

Kreeka Vabariik oli kohustatud tagama Thriasio Pedio piirkonna kogu asulareovee kogumise ja puhastamise ning tagama selle põhjalikuma puhastuse kui reovee bioloogiline puhastus ning ka tõendama, et asulareoveepuhasteid käitatakse kooskõlas direktiivi nõuetega.

4.

Euroopa Kohtu otsust tuli täita mitme projekti realiseerimise kaudu:

asulareovee puhastuskeskuse (edaspidi „EVPK“) loomine,

(asulareoveevõrgustikule) „peamiste“ juhtmete või „põhivõrgustiku“ väljatöötamine,

(asulareoveevõrgustikule) juhtmete või „sekundaarse võrgustiku“ väljaehitamine,

piirkonna mitme asula/tööstuse (Aspropyrgos, Eleusi, Mandra ja Magoula linnad) ühendamine asulareoveevõrgustikuga ehk „kolmanda astme võrgustik“.

5.

Kreeka pädevad asutused teatasid komisjonile, et suurem osa kogu projektist peaks valmima 2010. aasta lõpuks. Põhivõrgustik oli ehitamisjärgus, sekundaarsest võrgustikust oli valmis 45 % ja kolmanda astme võrgustik oli väljaarendamisel. Need asutused kinnitasid, et EVPK suudab koguda kogu piirkonna elanikkonna asulareovee enne 2010. aasta lõppu. Peamine võrgustik katab 100 % linnade Aspropyrgos, Mandra ja Magoula elanikkonnast ning 2/3 Eleusise elanikkonnast (kokku umbes 90 % nende 4 linna elanikkonnast). Ülejäänud osa elanikkonnast kaetakse 30. aprilliks 2011.

6.

Komisjon järeldas eeltoodust, et seisuga 18. juuli 2011 ei ole Euroopa Kohtu otsus ikka veel täidetud.

7.

Kreeka ametiasutused teatasid oma 27. novembri 2012. aasta vastuses komisjonile, et EVPK on olnud töös alates 27. juulist 2012, kuid sekundaarse ja kolmanda astme võrgustikud ei ole veel valmis (edasi lükatud 2013. aasta märtsini). Sekundaarne võrgustik on peaaegu valmis, v.a Eleusina linna osas („Madal-Eleusina“), kus töid on aeglustanud arheoloogilised leiud. Samuti märkisid nad, et hetkel kogutakse ja juhitakse EVPK-sse puhastamisele 24 % Thriasio Pedio piirkonna asulareoveest. Nad saatsid ka tõendeid, millest nähtus, et puhastuskestuse käitamine (kogutud asulareovee kolmanda astme puhastamine) on nõuetekohane.

8.

Komisjon on seisukohal, et olenemata 12 aasta pikkuse ajavahemiku möödumisest alates asjassepuutuva kohtuotsuse kuulutamisest ei ole Kreeka Vabariik ikka otsust täielikult täitnud. Asulareoveepuhastid on valmis ja töös alates 27. juulist 2012 ning suutelised lämmastikku eemaldama, kuid komisjon rõhutab, et praegu kogutakse ja puhastatakse ainult väga väikest protsenti (28 %) Thriasio Pedio piirkonna asulareoveest.

9.

Lisaks ei ole komisjon saanud pädevatelt ametiasutustelt mingit ajakava usaldusväärsete andmetega, mis lubaksid hinnata, millal saab realistlikult edasiminekut oodata. Komisjon rõhutab, et järgitud ei ole erinevaid tähtaegu, millest Kreeka ametiasutused on komisjonile ajapikku teada andnud. Suhteliselt eraldiseisvalt kolmanda astme võrgustikust, mis ühendab piirkonna eri asulaid ja tööstusi, ei ole lõpule viidud ka sekundaarset võrgustikku (suurte juhtmete väljaehitamine), millest jääb välja Eleusina linna Madal-Eleusina osa.

10.

Komisjon toonitab, et puudub statistika, mis tõendaks, et kogutud asulareovesi on puhastatud põhjalikumalt kui bioloogiline puhastus, v.a Kreeka asutuste 27. novembri 2012. aasta vastus. See vastus sisaldab küll teatud andmeid, ent need katavad vaid 4-kuu pikkust perioodi, sest puhasti võeti kasutusse alles 27. juulil 2012. Igal juhul tuleb Kreeka asutustel selleks, et tõendada kogutud asulareovee nõuetekohast puhastamist, näidata, et reoveepuhastit on nõuetele vastavalt käitatud 12 kuud, salvestades andmed BHT (biokeemiline hapnikutarve) ja KHT (keemiline hapnikutarve) vähenemise protsendi kohta nii, et täidetud on direktiivist tulenevad reovee bioloogilise puhastuse ja kolmanda astme puhastuse nõuded, ning lämmastiku taseme vähenemise protsendi kohta vastavalt direktiivi I lisa tabelile 2. Kui need andmed puuduvad, ei saa komisjon kontrollida, kas praegu kogutavat asulareovett puhastatakse lõpuks põhjalikumalt kui bioloogiline puhastus, mida on kirjeldatud direktiivi artiklis 4.


(1)  EU:C:2004:385.

(2)  EÜT 1991, L 135, lk 40; ELT eriväljaanne 15/2, lk 26.


Top