Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0244

Kohtuasi T-244/15: 15. mail 2015 esitatud hagi –Klyuyev versus nõukogu

OJ C 228, 13.7.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/23


15. mail 2015 esitatud hagi –Klyuyev versus nõukogu

(Kohtuasi T-244/15)

(2015/C 228/29)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ukraina) (esindaja: solicitor R. Gherson)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada hagejat puudutavas osas nõukogu 5. märtsi 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/364, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2015, L 62, lk 25), ning nõukogu 5. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/357, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas (ELT 2015, L 62, lk 1);

teise võimalusena tuvastada, et nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsuse 2014/119/ÜVJP (muudetud kujul) artikli 1 lõige 1 ja nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 208/2014 (muudetud kujul) artikli 3 lõige 1, on kohaldamatud, sest need kohalduvad hageja suhtes õigusvastaselt.

mõista kohtukulud välja nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja seitse väidet.

1.

Esimene väide, et nõukogu 5. märtsi 2014. aasta otsus 2014/119/ÜVJP (muudetud kujul) (edaspidi „otsus”) ei ole hageja suhtes piiravaid meetmeid kehtestavas osas kooskõlas otsuse selgesõnaliste eesmärkidega (st demokraatia, õigusriigi põhimõtted ja inimõiguste austamine) ning ei kuulu ELL artiklis 21 sätestatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) põhimõtete ja eesmärkide alla. Seega ei vasta otsus ELL artiklile 29 tuginemise tingimustele. Kuna otsus oli kehtetu, ei saanud nõukogu tugineda nõukogu 5. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 208/2014 (muudetud kujul) (edaspidi „määrus”) kehtestamiseks ELTL artikli 215 lõikele 2. Hiljutised sündmused on näidanud, et Ukraina uurimis- või kohtuasutused ei võimalda hagejale õiglast, sõltumatut või erapooletut kohtlemist.

2.

Teine väide, et kostja ei täitnud hageja otsuse ja määruse (edaspidi koos „vaidlustatud meetmed”) lisasse kandmise kriteeriume. Nimekirja kandmise kuupäeval ei olnud Ukraina ametiasutused hageja suhtes algatatud kriminaalmenetlust riigi rahaliste vahendite või vara omastamise eest või ametiseisundi kuritarvitamise eest, mis põhjustanuks seeläbi kahju Ukraina riigi rahalistele vahenditele või varale.

3.

Kolmas väide, et nõukogu on rikkunud hageja kaitseõigusi ja õigust tõhusale kohtulikule kaitsele. Hagejale ei ole esitatud tõsiseid, usaldusväärseid või konkreetseid tõendeid väidete teotuseks, mis põhjendaksid tema suhtes piiravate meetmete kehtestamist. Eeskätt ei ole mingeid tõendeid hoolika ja erapooletu uurimise kohta, kas väidetavad põhjused, mis õigustavad tema uuesti kandmist nimekirja, on hageja esitatud argumente arvestades põhjendatud.

4.

Neljas väide, et nõukogu ei ole hagejale piisavalt põhjendanud tema nimekirja kandmist. Põhjendused ei ole üksikasjalikud ja sisaldavad vaid üldist stereotüüpset sõnastust.

5.

Viies väide, et nõukogu on raskelt rikkunud hageja põhiõigusi omandile ja mainele. Piiravad meetmed ei ole „seaduses ette nähtud”; need kehtestati nõuetekohaste kaitsemeetmeteta, mis võimaldaksid hagejal oma seisukohta nõukogule tõhusalt esitada; need ei ole piiratud mingi konkreetse omandiga, mis esindaks omastatud rahalisi vahendeid, ega isegi piiratud väidetavalt omastatud rahaliste vahendite summaga; neid käsitati tõenditena tema süü kohta, mis on toonud endaga kaasa kahjulikke menetlusi teiste riikide kohtutes.

6.

Kuues väide, et nõukogu on tuginenud sisu poolest valedele asjaoludele. Väide, et Ukraina ametiasutused on tema suhtes algatanud kriminaalmenetluse seoses riigile kuuluvate rahaliste vahendite või vara omastamise eest või ametiseisundi kuritarvitamise eest, põhjustades seeläbi kahju Ukraina riigi rahalistele vahenditele või varale, või on selles tõenäoliselt süüdi, on ilmselgelt vale.

7.

Seitsmes väide, mis on esitatud õigusvastasuse väite toetuseks, milles rõhutatakse, et kui otsuse artikli 1 lõiget 1 ja määruse artikli 3 lõiget 1 tõlgendatakse nii, et need hõlmavad a) Ukraina asutuste läbiviidava mis tahes menetluse olenemata sellest, kas eksisteerib kohtuotsus või kohtumenetlus, mis on selle menetluse aluseks, kontrollib seda või teostab selle üle järelevalvet, ja/või b) mis tahes „ametiseisundi kuritarvitamise avaliku võimu kandja poolt, et saada põhjendamatut kasu”, olenemata sellest, kas on esitatud riigi rahaliste vahendite omastamise etteheide, siis puuduks nimekirja kandmise kriteeriumil – arvestades sellisest laiast tõlgendamisest tulenevat suvalist ulatust ja kohaldamisala – nõuetekohane õiguslik alus, ja/või oleks see otsuse ja määruse eesmärkide suhtes ebaproportsionaalne. Seetõttu oleks nimekirja kandmise kriteerium õigusvastane.


Top