EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0191

Kohtuasi C-191/15: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. juuli 2016. aasta otsus (Oberster Gerichtshof'i eelotsusetaotlus – Austria) – Verein für Konsumenteninformation versus Amazon EU Sàrl (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrused (EÜ) nr 864/2007 ja (EÜ) nr 593/2008 — Tarbijakaitse — Direktiiv 93/13/EMÜ — Andmekaitse — Direktiiv 95/46/EÜ — Internetimüügi lepingud, mis on sõlmitud teistes liikmesriikides elavate tarbijatega — Ebaõiglased tingimused — Tüüptingimused, mis sisaldavad kohaldatava õiguse valiku tingimust, mille kohaselt kohaldatakse äriühingu asukohaliikmesriigi õigust — Nendes tüüptingimustes ette nähtud tingimuste ebaõiglase iseloomu hindamise suhtes kohaldatava õiguse kindlaksmääramine ettekirjutust taotleva hagi raames — Tarbijate isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatava õiguse kindlaksmääramine)

OJ C 350, 26.9.2016, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 350/8


Euroopa Kohtu (kolmas koda) 28. juuli 2016. aasta otsus (Oberster Gerichtshof'i eelotsusetaotlus – Austria) – Verein für Konsumenteninformation versus Amazon EU Sàrl

(Kohtuasi C-191/15) (1)

((Eelotsusetaotlus - Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Määrused (EÜ) nr 864/2007 ja (EÜ) nr 593/2008 - Tarbijakaitse - Direktiiv 93/13/EMÜ - Andmekaitse - Direktiiv 95/46/EÜ - Internetimüügi lepingud, mis on sõlmitud teistes liikmesriikides elavate tarbijatega - Ebaõiglased tingimused - Tüüptingimused, mis sisaldavad kohaldatava õiguse valiku tingimust, mille kohaselt kohaldatakse äriühingu asukohaliikmesriigi õigust - Nendes tüüptingimustes ette nähtud tingimuste ebaõiglase iseloomu hindamise suhtes kohaldatava õiguse kindlaksmääramine ettekirjutust taotleva hagi raames - Tarbijate isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatava õiguse kindlaksmääramine))

(2016/C 350/10)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Verein für Konsumenteninformation

Kostja: Amazon EU Sàrl

Resolutsioon

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määrust (EÜ) nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 864/2007 lepinguväliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma II) tuleb tõlgendada nii, et piiramata mõlema määruse artikli 1 lõikes 3 sätestatut, tuleb õigus, mida kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta) tähenduses ettekirjutust taotleva hagi suhtes, mis on esitatud väidetavalt õigusvastaste lepingutingimuste kasutamise vastu liikmesriigi residendist ettevõtja poolt, kes sõlmib elektroonilises kaubanduses lepinguid teistes liikmesriikides, eeskätt selles riigis, kelle kohtu poole on pöördutud, resideerivate tarbijatega, kindlaks määrata määruse nr 864/2007 artikli 6 lõike 1 kohaselt, samas kui konkreetse lepingutingimuse hindamisele kohaldatav õigus tuleb alati kindlaks määrata määruse nr 593/2008 alusel, olenemata sellest, kas hindamine toimub seoses individuaalse või kollektiivhagiga.

2.

Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes artikli 3 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et müüja või teenuste osutaja müügilepingu tüüptingimustes ette nähtud tingimus – milles ei ole eraldi kokku lepitud ja mille kohaselt tarbijaga elektroonilise kaubanduse teel sõlmitud lepingule kohaldatakse selle müüja või teenuste osutaja asukohaliikmesriigi õigust – on ebaõiglane, kui see on tarbijat eksitav, jättes talle mulje, et lepingule on kohaldatav ainult selle liikmesriigi õigus, teavitamata tarbijat asjaolust, et tarbijal on määruse nr 593/2008 artikli 6 lõike 2 alusel õigus tugineda ka kaitsele, mis on talle tagatud selle õiguse imperatiivsete sätetega, mis oleks kohaldatav selle tingimuse puudumisel; seda tuleb kõikide asjassepuutuvate asjaolude seisukohast kontrollida liikmesriigi kohtul.

3.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) artikli 4 lõike 1 punkti a tuleb tõlgendada nii, et sellise isikuandmete töötlemise suhtes, mida teostab elektroonilise kaubanduse ettevõtja, tuleb kohaldada selle liikmesriigi õigust, millesse selle ettevõtja tegevus on suunatud, kui selgub, et see ettevõtja töötleb asjaomaseid andmeid selles liikmesriigis asuva asutuse tegevuse raames. Siseriikliku kohtu ülesanne on kontrollida, kas tegemist on sellise juhtumiga.


(1)  ELT C 221, 6.7.2015.


Top