EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0701

Kohtuasi T-701/14: 22. septembril 2014 esitatud hagi — Niche Generics versus komisjon

OJ C 431, 1.12.2014, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 431/38


22. septembril 2014 esitatud hagi — Niche Generics versus komisjon

(Kohtuasi T-701/14)

(2014/C 431/61)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Niche Generics Ltd (Hitchin, Ühendkuningriik) (esindajad: solicitor E. Batchelor, solicitor M. Healy ning barrister F. Carlin)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada otsus;

tühistada trahv või igal juhul vähendada selle summat, ja

jätta komisjoni kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja kõik kohtukulud, mis hagejal selle menetluse raames tekivad.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagiga palub hageja tühistada osaliselt komisjoni 9. juuli 2014. aasta otsuse C(2014) 4955 final asjas AT.39612 – Perindopril (Servier).

Hagi põhjenduseks esitab hageja üksteist väidet.

1.

Esimene väide käsitleb seda, et komisjon ei kohaldanud nõuetekohast „objektiivse vajalikkuse” kriteeriumi, et määrata kindlaks, kas hageja ja Servier’ vahel sõlmitud patente puudutav kompromisskokkulepe kuulub ELTL artikli 101 kohaldamisalasse.

2.

Teine väide käsitleb seda, et komisjon on rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet, kui ta ei kohaldanud hageja kompromisskokkuleppele tehnosiirde grupierandi määruse suuniseid.

3.

Kolmas väide käsitleb seda, et komisjon on õigusnormi rikkunud, kui ta leidis, et kompromisskokkulepe on ELTL artikli 101 lõike 1 eesmärgipärana rikkumine.

4.

Neljas väide käsitleb seda, et komisjon on hagejat puudutavate asjaoludele valesti kohaldanud tema enda kehtestatud „eesmärgipärase rikkumise” kriteeriumi.

5.

Viies väide käsitleb seda, et komisjon on õigusnormi rikkunud, kui ta järeldas, et kompromisskokkuleppel oli konkurentsivastane mõju.

6.

Kuues väide on esitatud teise võimalusena ja käsitleb seda, et komisjon on õigusnormi rikkunud, kui ta ei tunnistanud, et kompromisskokkulepe vastab ELTL artikli 101 lõike 3 erandi kriteeriumidele.

7.

Seitsmes väide käsitleb seda, et komisjon on rikkunud hageja kaitseõigusi ja hea halduse põhimõtet, kui ta tegutses õigusabi konfidentsiaalsusega hõlmatud dokumente puudutava uurimise raames pealetükkivalt.

8.

Kaheksas väide käsitleb seda, et komisjon rikkus võrdse kohtlemise põhimõtet, koheldes ilma objektiivse põhjenduseta hagejat erinevalt kui Servier’d.

9.

Üheksas väide käsitleb seda, et komisjon rikkus proportsionaalsuse põhimõtet, tema enda kehtestatud trahvide määramise suuniseid ja varasemat väljakujunenud praktikat, kui ta hagejale trahvi määras.

10.

Kümnes väide käsitleb seda, et komisjon rikkus määruse nr 1/2003 (1) artikli 23 lõiget 2, kui ta ületas 10 % suurust trahvi ülemmäära.

11.

Üheteistkümnes väide käsitleb seda, et komisjon on rikkunud ELTL artiklist 296 tulenevat põhjendamiskohustust seoses trahvi arvutamise ja hageja rikkumiste raskusastme hinnanguga.


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003 asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, lk 1; ELT eriväljaanne 08/02, lk 205).


Top