EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TO0018(03)

Üldkohtu presidendi määrus, 25. oktoober 2010.
Inuit Tapiriit Kanatami ja teised versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu.
Ajutiste meetmete kohaldamine - Määrus (EÜ) nr 1007/2009 - Hülgetoodetega kauplemine - Impordi- ja müügikeeld - Inuittide kogukondadele tehtud erand - Teine kohaldamise peatamise taotlus - Uued asjaolud - Kiireloomulisuse puudumine.
Kohtuasi T-18/10 R II.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2010:448

Üldkohtu presidendi 25. oktoobri 2010. aasta määrus – Inuit Tapiriit Kanatami jt vs. parlament ja nõukogu

(kohtuasi T-18/10 R II)

Ajutiste meetmete kohaldamine – Määrus (EÜ) nr 1007/2009 – Hülgetoodetega kauplemine – Impordi- ja müügikeeld – Inuittide kogukondadele tehtud erand – Teine kohaldamise peatamise taotlus – Uued asjaolud – Kiireloomulisuse puudumine

1.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Taotluse rahuldamata jätmine – Uue taotluse esitamise võimalus – Tingimus – Uued asjaolud – Mõiste – Ajutise meetme kohaldamise tingimus – Uute faktiliste asjaolude võime muuta vaidlustatavaks esimese taotluse rahuldamata jätmise aluseks olev hinnang (ELTL artikkel 278; Üldkohtu kodukord, artikkel 109) (vt punktid 17–19, 22)

2.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Majandussektorile üldiselt tekkida võiv kahju – Hagi, mille on esitanud eraõiguslik, mitte avalik-õiguslik isik – Kohustus esitada väide isikliku kahju kohta (ELTL artikkel 278; Üldkohtu kodukord, artikli 104 lõige 2) (vt punktid 52–54, 59, 61 ja 62)

3.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Vastuvõetavuse tingimused – Hagiavaldus – Vorminõuded – Esmapilgul taotletava meetme kohaldamist õigustavate fakti- ja õigusväidete esitamine (ELTL artiklid 278 ja 279; Üldkohtu kodukord, artikli 104 lõiked 2 ja 3) (vt punktid 63 ja 64)

4.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Tõendamiskoormis – Varaline kahju – Turuosa pöördumatu muutus– Hõlmamine – Tingimused – Ettevõtte suurusel ja selle ettevõtte sidusrühma olukorral põhinev hinnang (ELTL artikkel 278; Üldkohtu kodukord, artikli 104 lõige 2) (vt punkt 68)

5.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Varaline kahju – Hagejaks oleva ühingu olemasolu ohtu seada võiv olukord – Sidusrühma olukorral põhinev hinnang – Kohaldamine mittetulundusühenduse ja selle liikmete vahelistele suhetele – Lubatavus – Tingimused (ELTL artikkel 278; Üldkohtu kodukord, artikli 104 lõige 2) (vt punkt 70)

6.                     Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Oluline ja hüvitamatu kahju – Määruses nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta kehtestatud keelu tõttu on inuittidel võimatu jätkata oma majandustegevust – Rakendusmäärus, mis teeb inuittide kogukondadele erandi keelust – Rakendusmääruse kohaldamise teostamatuse kohta tõendite puudumine – Kahju tekkimise sõltuvus sündmustest, mille tulevikus toimumine ei ole kindel – Kiireloomulisuse puudumine (ELTL artiklid 278 ja 279; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1007/2009; komisjoni määrus nr 737/2010) (vt punktid 84–90)

Ese

Nõue peatada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta (ELT L 286, lk 36) kohaldamine.

Resolutsioon

1.

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

2.

Tühistada Üldkohtu presidendi 19. augusti 2010. aasta määrus T‑18/10 R II: Inuit Tapiriit Kanatami jt vs. parlament ja nõukogu (kohtulahendite kogumikus ei avaldata).

3.

Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Top