EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008FO0046

Avaliku Teenistuse Kohtu määrus (kolmas koda), 10. detsember 2008.
Thérèse Nicole Thoss versus Euroopa Ühenduste Komisjon.
Kohtuasi F-46/08.

European Court Reports – Staff Cases 2008 I-A-1-00429; II-A-1-02381

ECLI identifier: ECLI:EU:F:2008:164

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

10. detsember 2008

Kohtuasi F‑46/08

Thérèse Nicole Thoss

versus

Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Kontrollikoda – Liikmete rahalised tasud – Pension – Toitjakaotuspension

Ese:      Hagi, mille T. N. Thoss, kontrollikoja endise liikme M. Thossi lesk, esitas EÜ artikli 230 alusel, nõudes, et Avaliku Teenistuse Kohus tühistaks kontrollikoja 20. märtsi 2006. aasta otsuse, millega keelduti määramast talle nõukogu 18. oktoobri 1977. aasta määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77 Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta (EÜT L 268, lk 1) artikli 16 lõikes 1 ette nähtud toitjakaotuspensioni.

Otsus: Kohtuasi, mis on registreeritud numbri all F‑46/08: Thoss vs. kontrollikoda, saadetakse lahendamiseks Esimese Astme Kohtule. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

Menetlus – Ühenduse eri kohtute vaheline pädevuse jaotus – Ühenduse institutsiooni liikme tühistamishagi selle institutsiooni otsuse peale

(EÜ artikli 225 lõike 1 esimene lõik, EÜ artiklid 230, 236 ja artikli 247 lõige 8; Euroopa Kohtu põhikiri, I lisa, artikkel 1; personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1; nõukogu määrus nr 2290/77)

Kuna kontrollikoda on ühenduse institutsioon, mitte „organ” või „asutus” Euroopa Kohtu põhikirja I lisa artikli 1 mõttes, siis on Avaliku Teenistuse Kohus pädev kontrollikoja liikme poolt kontrollikoja vastu esitatud hagi läbi vaatama vaid ulatuses, milles seda saab käsitada esitatuna EÜ artikli 236 alusel.

Olukorras, kus on tegemist kontrollikoja niisuguse otsuse tühistamise nõudega, millega keelduti määramast toitjakaotuspensioni selle institutsiooni endise liikme lesele, tuleb kindlaks määrata, kas seda liiget võib määratleda „ametnik[u] või muu teenistuja[na]” EÜ artikli 236 mõttes, st „personalieeskirjadega hõlmatud isiku[na]”. Esiteks teevad EÜ asutamislepingu sätted väga selget vahet institutsioonide liikmete ning Euroopa Ühenduste ametnike ja muude teenistujate seisundi vahel. Teiseks näeb EÜ artikli 247 lõige 8 ette, et kontrollikoja liikmete teenistustingimusi ei määra kindlaks mitte personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, vaid spetsiaalne määrus, milleks on määrus nr 2290/77 Euroopa Kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta. Viimaks ei ole personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused kontrollikoja liikmete suhtes vahetult kohaldatavad, kuna personalieeskirjad mõjutavad nende seisundit vaid kaudselt, osas, milles määruses nr 2290/77 on personalieeskirjadele viidatud. Kontrollikoja liikmeid ei saa seega pidada „personalieeskirjadega hõlmatud isiku[teks]” personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 mõttes ega seega ka „ametnike[ks] või muude[ks] teenistujate[ks]” EÜ artikli 236 tähenduses. Järelikult ei ole Euroopa Kohtu põhikirja I lisa artikkel 1 kohaldatav kontrollikoja liikme poolt EÜ artikli 236 alusel esitatud hagi suhtes. Niisugune hagi ei kuulu järelikult Avaliku Teenistuse Kohtu pädevusse.

Kontrollikoja liikme või tema üleelanud abikaasa esitatud tühistamishagi selle institutsiooni otsuse peale, mis puudutab muu hulgas kontrollikoja liikme EÜ artikli 247 lõike 8 järgi kindlaks määratud teenistustingimusi, kuulub EÜ artikli 230 kohaldamisalasse.

Euroopa Kontrollikoja otsuseid saab vaidlustada EÜ artikli 230 alusel, ehkki Euroopa Kontrollikoda ei ole selgesõnaliselt mainitud selle artikli esimeses lõigus, kus on määratletud institutsioonid, kelle aktide seaduslikkust Euroopa Kohus võib kontrollida.

EÜ artikli 225 lõike 1 esimese lõigu järgi on Esimese Astme Kohus pädev arutama ja lahendama esimese astmena muu hulgas EÜ artiklis 230 osutatud hagisid või menetlusi, välja arvatud need, mis kuuluvad põhikirja järgi Euroopa Kohtu pädevusse.

(vt punktid 21, 25, 26, 29, 31–34, 42, 46 ja 47)

Viited: Euroopa Kohus: 11. mai 1989, liidetud kohtuasjad 193/87 ja 194/87: Maurissen ja Union syndicale vs. kontrollikoda (EKL 1989, lk 1045, punkt 42) ja kohtujurist M. Darmoni ettepanek samades liidetud kohtuasjades, punktid 50–57; 17 mai 1994, kohtuasi C‑416/92: H vs. kontrollikoda (EKL 1994, lk I‑1741).

Esimese Astme Kohus: 30. september 1998, kohtuasi T‑121/97: Ryan vs. kontrollikoda (EKL 1998, lk II‑3885).

Top