EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CJ0385

Euroopa Kohtu otsus (neljas koda), 22. detsember 2010.
Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik.
Liikmesriigi kohustuste rikkumine - Uute liikmesriikide ühinemine - Autorisations de mise sur le marché de médicaments génériques correspondant au produit de référence Plavix - Décisions conditionnelles d'autorisation de mise sur le marché de produits pharmaceutiques - Acqui rikkumine.
Kohtuasi C-385/08.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:801

Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. detsembri 2010. aasta otsus – komisjon vs. Poola

(kohtuasi C‑385/08)

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Uute liikmesriikide ühinemine – Originaalravimi Plavix geneeriliste ravimite müügiload – Farmaatsiatoodete müügilubadega seotud tingimustega otsused – Acquis’ rikkumine

1.                     Liikmesriigi kohustuste rikkumise hagi – Vaidlusese (EÜ artikkel 226) (vt punktid 28–33)

2.                     Menetlus – Hagiavaldus – Vorminõuded – Vaidluseseme määratlemine – Ülevaade fakti- ja õigusväidetest – Hageja nõuete täpne sõnastus (Euroopa Kohtu kodukord, artikli 38 lõike 1 punkt c) (vt punktid 34–37)

3.                     Õigusaktide ühtlustamine – Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Müügiluba (2003. aasta ühinemisleping, artiklid 2 ja 24 ning XII lisa peatüki 1 punkt 5; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 726/2004, artiklid 89 ja 90; nõukogu määrus nr 2309/93, artikli 13 lõige 4; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83, artikli 6 lõige 1) (vt punktid 62–70, 77–82 ja resolutsioon)

Ese

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, lk 67; ELT eriväljaanne 13/27, lk 69) artikli 6 lõike 1, tõlgendatuna koosmõjus nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93, milles sätestatakse ühenduse kord inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 214, lk 1; ELT eriväljaanne 13/12, lk 151), artikli 13 lõikega 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet (ELT L 136, lk 1; ELT eriväljaanne 13/34, lk 229), artiklitega 89 ja 90, rikkumine – Originaalravimi Plavix kümneaastast kaitseaega rikkudes antud geneeriliste ravimite müügiload – Farmaatsiatoodete müügilubadega seotud tingimustega otsused, mis tehti enne Poole ühinemist Euroopa Liiduga, kuid mis jõustusid alles pärast seda – Otsused, mis ei ole kooskõlas direktiivi 2001/83/EÜ sätetega.

Resolutsioon

1.

Kuna Poola Vabariik:

–        hoidis jõus tervishoiuministri otsused, mis puudutavad originaalravimi Plavix geneeriliste ravimite müügiluba, ning

–        kuna Poola Vabariik on pärast 1. maid 2004 turule viinud või turule jätnud ravimeid, millele ei ole antud müügiluba Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta artikli 6 lõike 1 alusel,

siis on Poola Vabariik rikkunud esimese taande osas kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2001/83 artikli 6 lõikest 1, nõukogu 22. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2309/93 (milles sätestatakse ühenduse kord inimtervishoius ja veterinaarias kasutatavate ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet) artikli 13 lõikest 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet) artiklitest 89 ja 90, ning teise taande osas kohustusi, mis tulenevad direktiivi 2001/83 artikli 6 lõikest 1.

2.

Mõista kohtukulud välja Poola Vabariigilt.

3.

Jätta Leedu Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.

Top