EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XX0718(01)

Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi digikaubanduspõhimõtete üle Korea Vabariigi ja Singapuriga 2023/C 253/02 (Arvamuse täistekst inglise, prantsuse ja saksa keeles on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel https://edps.europa.eu)

ELT C 253, 18.7.2023, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 253/2


Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba alustada läbirääkimisi digikaubanduspõhimõtete üle Korea Vabariigi ja Singapuriga

(2023/C 253/02)

(Arvamuse täistekst inglise, prantsuse ja saksa keeles on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel https://edps.europa.eu)

14. aprillil 2023 esitas Euroopa Komisjon soovituse nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba alustada läbirääkimisi digikaubanduspõhimõtete üle Korea Vabariigi ja Singapuriga.

Selle soovituse eesmärk on volitada komisjoni alustama läbirääkimisi Korea Vabariigiga ja Singapuriga, et kehtestada elektrooniliste vahendite abil toimuva kaupade ja teenuste kaubanduse siduvad põhimõtted. Need läbirääkimised võivad hõlmata usalduspõhiseid piiriüleseid andmevooge, andmete lokaliseerimise nõudeid ja isikuandmete kaitset.

Euroopa Andmekaitseinspektor tuletab meelde, et kuna isikuandmete kaitse on liidus põhiõigus, ei saa selle üle pidada ELi kaubanduslepingute raames läbirääkimisi. Andmekaitset käsitlevad dialoogid ja kolmandate riikidega peetavad kaubandusläbirääkimised võivad üksteist täiendada, kuid peavad toimuma eraldi. Isikuandmete liikumist ELi ja kolmandate riikide vahel tuleks võimaldada andmekaitset käsitlevates liidu õigusaktides sätestatud mehhanisme kasutades. Euroopa Andmekaitseinspektor tuletab meelde, et 2018. aastal kiitis komisjon heaks horisontaalsed sätted piiriüleste andmevoogude ja isikuandmete kaitse kohta kaubandusläbirääkimistel. Euroopa Andmekaitseinspektor on arvamusel, et need sätted on avalike ja erahuvide tasakaalustatud kompromiss, sest võimaldavad EL-il võidelda digikaubanduse protektsionistlike tavade vastu kolmandates riikides, tagades samas, et kaubanduslepingutega ei saa vaidlustada ELi põhiõiguste hartaga ja isikuandmete kaitse ELi õigusaktidega tagatud kõrgetasemelist kaitset. Euroopa Andmekaitseinspektor mõistab soovituse põhjal, et läbirääkimisi andmevoogude ja andmekaitse üle tuleks alustada eesmärgiga leppida kokku sätetes, mis on kooskõlas nende horisontaalsete sätetega. Selguse huvides soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor viidata otse nendele horisontaalsetele sätetele.

Lisaks märgib Euroopa Andmekaitseinspektor konkreetsemalt seoses Korea Vabariigiga, et komisjon on juba 2021. aastal teinud sellele riigile kaitse piisavuse otsuse. Sellest tulenevalt võib isikuandmeid edastada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) vastutavalt või volitatud töötlejalt Korea Vabariigis asuvatele organisatsioonidele, mis on hõlmatud kaitse piisavuse otsusega, ilma täiendava loata. Seega soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor täpsemalt selgitada, miks peetakse Korea Vabariigi korral vaatamata kaitse piisavuse otsusele vajalikuks pidada täiendavaid läbirääkimisi piiriüleste andmevoogude ja andmekaitse teemal.

Samuti mõistab Euroopa Andmekaitseinspektor läbirääkimisjuhiseid ja horisontaalseid sätteid nii, et need võimaldavad nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võtta meetmeid, mis nõuaksid vastutavatelt või volitatud töötlejatelt isikuandmete säilitamist ELis/EMPs. Euroopa Andmekaitseinspektor tuletab meelde, et ta soovitas hiljuti koos Euroopa Andmekaitsenõukoguga, et ELis/EMPs asuvatelt vastutavatelt ja volitatud töötlejatelt, kes töötlevad elektroonilisi terviseandmeid komisjoni ettepaneku (ühtse Euroopa terviseandmeruumi kohta) kohaldamisalas, tuleks nõuda nende andmete säilitamist ELis/EMPs, ilma et see piiraks võimalust edastada isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükiga. Kahtluste vältimiseks soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor läbirääkimisjuhistes selge sõnaga selgitada, et läbiräägitavad eeskirjad ei tohiks takistada ELi või liikmesriike võtmast nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel meetmeid, mis nõuaksid vastutavatelt või volitatud andmetöötlejatelt isikuandmete säilitamist ELis/EMPs.

1.   SISSEJUHATUS

1.

14. aprillil 2023 esitas Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) soovituse nõukogu otsuse kohta, millega antakse luba alustada läbirääkimisi digikaubanduspõhimõtete üle Korea Vabariigi ja Singapuriga (1) (edaspidi „soovitus“). Soovituse lisas eritletakse esitatud Korea Vabariigi ja Singapuriga peetavate läbirääkimiste juhised digikaubanduse põhimõtete üle ning eeskirjade ja kohustuste kavandatav sisu (edaspidi „lisa“).

2.

Euroopa Liidul (edaspidi „EL“) on vabakaubandusleping Korea Vabariigiga alates 2011. aastast ja Singapuriga alates 2019. aastast. Nende vabakaubanduslepingutega nähakse ette olulised pooltevahelise kaubavahetuse ja teenuskaubanduse kohustused, kuid need ei sisalda üksikasjalikke digikaubanduse eeskirju (2).

3.

EL ja Korea Vabariik sõlmisid 28. novembril 2022 digipartnerluse ja leppisid sellega seoses 30. novembril 2022 kokku mittesiduvates digikaubanduse põhimõtetes. EL ja Singapur sõlmisid digipartnerluse 1. veebruaril 2023 ja leppisid 31. jaanuaril 2023 kokku mittesiduvates digikaubanduse põhimõtetes (3).

4.

Soovituse eesmärk on volitada komisjoni alustama läbirääkimisi Korea Vabariigiga ja Singapuriga, et kehtestada siduvad eeskirjad elektrooniliste vahendite abil toimuva kauba- ja teenuskaubanduse kohta vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõigetele 3 ja 4.

5.

Käesolev Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus esitatakse ELi isikuandmete kaitse määruse artikli 42 lõike 1 kohaselt vastusena konsulteerimisele Euroopa Komisjoniga 14. aprillil 2023 (4).

5.   JÄRELDUSED

18.

Eelnevast lähtudes esitab Euroopa Andmekaitseinspektor järgmised soovitused:

(1)

viidata selge sõnaga asjaolule, et läbirääkimisi andmevoogude ja andmekaitse üle tuleks alustada eesmärgiga leppida kokku sätted, mis on kooskõlas piiriüleste andmevoogude ja isikuandmete kaitse horisontaalsete sätetega kaubandusläbirääkimistel, mille komisjon kiitis heaks 2018. aastal;

(2)

selgitada põhjenduses, miks vaatamata Korea Vabariigile antud piisavuse otsusele peetakse selle riigiga täiendavaid läbirääkimisi piiriüleste andmevoogude ja andmekaitse üle;

(3)

selgitada soovituse lisas olevates läbirääkimisjuhistes, et läbiräägitavad eeskirjad ei tohiks takistada EL-il ega liikmesriikidel kohustada vastutavaid ja volitatud töötlejaid nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel säilitada isikuandmeid ELis/EMPs;

(4)

lisada ettepaneku põhjendusse viide konsulteerimisele Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

Brüssel, 15. mai 2023

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2023) 230 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1681472401391&uri=COM%3A2023%3A230%3AFIN

(2)  Soovituse põhjendus 1.

(3)  Soovituse põhjendus 2.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


Top