EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0714(03)

Piiritusjookide sektoris kasutatava geograafilise tähisega toote spetsifikaadi heakskiidetud standardmuudatuse (nagu on osutatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1235 artikli 8 lõigetes 2 ja 3) avaldamine 2023/C 249/09

PUB/2023/674

ELT C 249, 14.7.2023, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 249/20


Piiritusjookide sektoris kasutatava geograafilise tähisega toote spetsifikaadi heakskiidetud standardmuudatuse (nagu on osutatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1235 artikli 8 lõigetes 2 ja 3) avaldamine

(2023/C 249/09)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2021/1235 (1) artikli 8 lõikele 5.

„Pacharán navarro“

ELi nr: PGI-ES-01878-AM01

Saadetud 30.1.2023

1.   Muutmine

1.1.   Põhjused, miks muudatus(ed) vastab (vastavad) määruse (EL) 2019/787 artiklis 31 osutatud standardmuudatuse määratlusele

Tegemist on standardmuudatusega, kuna see ei liigitu ühekski muudatuseks, mida on käsitletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määruse (EL) 2019/787 (milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, kirjeldamist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide nimetuste kasutamist muude toiduainete esitlemisel ja märgistamisel, piiritusjookide geograafiliste tähiste kaitset ning põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi ja destillaatide kasutamist alkohoolsetes jookides ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 110/2008) artikli 31 lõikes 3.

1.2.   Muudatuse kirjeldus ja põhjused

1.   NEELDUVUSE PIIRNORMIDE MUUTMINE

Kirjeldus

Muudetud on punkti c „Piiritusjoogi kirjeldus“ alapunkti 2 „Kvaliteedinäitajad“. Selles punktis on muudetud neeldumisnäitajaid, mida kasutatakse piiritusjoogi värvuse hindamiseks.

Kokkuvõte põhjustest, miks muudatus on vajalik

Pakutud väärtused kajastavad hinnatavat omadust paremini, parandades kaitstud pacharán’i kvaliteeti ja aidates seda hõlpsamalt eristada muudest pacharán’idest, mille suhtes selliseid nõudeid ei kohaldata:

Kaitstud piiritusjoogi pacharán puhul tähendab erksam värvus paremat kvaliteeti, mistõttu on välja jäetud selle piiritusjoogi värvust määratlevate lainepikkuste maksimaalsed neeldumisväärtused, kuna see piirab nende kvaliteeti.

Nagu kirjelduses märgitud, on „Pacharán navarro“ väga erksa ja kirka kirsipunase-granaatpunase värvusega, millel on violetne helk ja/või varjund, ning seetõttu on neelduvuse miinimumväärtust 520 nanomeetri juures (punane) suurendatud 0,40-lt 0,50-le.

Et säilitada toote kvaliteeti, on lisatud toote oksüdatsiooni hindamine värvuse kaudu (väljendatuna neelduvuste suhtena lainepikkustel 420 ja 520 nm), kehtestades maksimaalseks piirnormiks 1,8.

See muudatus mõjutab koonddokumenti.

2.   ÕIGUSSÄTETE VIIDETE AJAKOHASTAMINE

Kirjeldus

Tootespetsifikaadi ajakohastamine seoses määruse (EL) 2019/787 jõustumisega.

Kokkuvõte põhjustest, miks muudatus on vajalik

Kehtivate õigusaktide järgi on dokumenti ajakohastatud ning mõiste „tehniline toimik“ on asendatud mõistega „tootespetsifikaat“ ja viited kehtetuks tunnistatud määrusele (EÜ) nr 110/2008 on asendatud viidetega Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrusele (EL) 2019/787.

Punktis a „Nimetus ja kategooria“ on kaitstud piiritusjoogi kategooria viidud kooskõlla kehtiva määruse (EL) 2019/787 I lisas määratletud kategooriatega, asendades selle kategooriaga 32.

See ei too kaasa muudatusi kategooria seaduslikus nimetuses, selle määratluses ega kaitstud tootes. Muudetud on ainult kategooria numbrit ja viidet nimetatud määrusele.

Lisaks on see punkt jagatud määruse (EL) 2019/787 artikli 22 järgi kaheks: a) nimetus ja b) kategooria.

Punkti f „Õigusaktid“ on ajakohastatud, viidates nüüd kehtivale määrusele, milleks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/787.

See muudatus mõjutab koonddokumenti.

2.   Koonddokument

2.1.   Nimetus(ed)

„Pacharán navarro“

2.2.   Piiritusjoogi kategooria või kategooriad

32.

Laukaploomimaitseline piiritusjook ehk pacharán

2.3.   Taotlev riik (taotlevad riigid)

Hispaania

2.4.   Taotluse keel

hispaania keel

2.5.   Piiritusjoogi kirjeldus

Toote füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused ning eriomadused võrreldes sama kategooria piiritusjookidega

Nimetusega „Pacharán navarro“ kutsutakse selge laukaploomi maitsega punast värvi piiritusjooki, mille saamiseks leotatakse laukaploome (Prunus spinosa L.) põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholis suhkrute ja looduslike eeterlike aniisiõlidega, et saada lõplik alkoholisisaldus 25–30 mahuprotsenti.

Füüsikalis-keemilised omadused

Alkoholisisaldus: 25–30 mahuprotsenti

Üldsuhkur: 80–250 grammi liitri kohta, väljendatuna sahharoosina.

Kvaliteedinäitajad

Värvus: piiritusjook pacharán on väga erksa ja kirka kirsipunase-granaatpunase värvusega, millel on violetne helk ja/või varjund. Selle hindamiseks määratakse neelduvus kolmel lainepikkusel vastavalt järgmistele miinimumväärtustele.

Minimaalne neelduvus 420 nm juures:

0,50.

Minimaalne neelduvus 520 nm juures:

0,50.

Minimaalne neelduvus 620 nm juures:

0,05.

Oksüdatsioon: kontrollnäitaja on värvus, mida väljendatakse neelduvuste suhtena lainepikkustel 420 ja 520 nm:

 

Värvus: alla 1,80 või sellega võrdne.

Välimus: helklev, mis on nooruse ja puhtuse märk. Hinnatakse hägususe määramise teel:

Hägusus: kuni 10 NTU (nefelomeetriline hägususühik).

2.6.   Geograafilise piirkonna täpne määratlus

Geograafilise tähisega kaitstud piiritusjoogi „Pacharán navarro“ tootmise geograafiline piirkond piirdub Navarra autonoomse piirkonna territooriumiga.

2.7.   NUTSi piirkond

1.

ES2 – KIRDEPIIRKOND

2.

ES220 – Navarra

3.

ES22 – Navarra autonoomne piirkond

2.8.   Piiritusjoogi tootmismeetod

Geograafilise tähisega hõlmatud piiritusjooki pacharán valmistatakse põllumajandusliku päritoluga alkoholis leotatud laukaploomidest, millele on enne või pärast leotamist lisatud looduslikke aniisiõlisid ja suhkrut.

Leotamisaeg jääb vahemikku ühest kuust kaheksa kuuni.

Piiritusjoogi „Pacharán navarro“ valmistamiseks kasutatakse 125–300 grammi laukaploome (Prunus spinosa L.) ühe lõpptoote liitri kohta.

Looduslikud eeterlikud õlid saadakse üksnes harilikust aniisist (Pimpinella anisum, L.) (tootmispiirkonna tavakeeles tuntud kui anís verde, matalahúga, matalahúva, simiente või hierba dulce) ja/või tähtaniisist (Illicum verum L.) (kohalikus tavakeeles tuntud kui anís estrellado, badián või badiana).

Selle toote valmistamiseks kasutatava põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi sisaldus peab olema vähemalt 96 mahuprotsenti ja see peab vastama ka muudele kehtivate õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Joogivee lisamisel ja selleks, et käivituks leotamisprotsess, viiakse alkoholisisaldus 26–60 mahuprotsendini.

Pärast leotamist vedelik dekanteeritakse ja seejärel filtreeritakse ning peale seda jätkatakse tootmist.

Tootmisprotsessi käigus vähendatakse alkoholisisaldust lõpptootes soovitud alkoholisisalduseni, mis peab jääma vahemikku 25–30 mahuprotsenti.

Keelatud tavad

Muude kui eespool loetletud lisa- või koostisainete kasutamine ei ole lubatud.

Laukaploomide korduskasutamine teiseks leotamiseks ei ole lubatud.

2.9.   Märgistamise erieeskirjad

2.9.1.   Pakendamise tingimused

Toote kvaliteedi säilitamiseks:

Toode tuleb villida samas kohas, kus see on valmistatud.

Pakendid peavad olema klaas- või keraamilised pudelid, välja arvatud alla 100 ml mahuga pakendid, mille puhul võib kasutada muid toiduainete pakendamiseks ettenähtud materjale, mille Euroopa Liit on heaks kiitnud.

Pakendite maht võib olla kuni kolm liitrit.

Piiritusjoogi „Pacharán navarro“ turustamiseks mõeldud pudelitesse ei tohi lisada laukaploome ega muid vilju.

2.9.2.   Märgistus

Pakendite märgistusel peavad kindlasti olema välja toodud järgmised andmed:

geograafiline tähis „Pacharán navarro“;

tootja ärinimi või registreerimisnumber.

Igal lõpptarbijale müüdaval pakendil peab olema geograafilise tähise „Pacharán navarro“ vastavusmärk, mis koosneb geograafilise tähise logost, mis sisaldab sõnu „Indicación Geográfica Pacharán Navarro“, ja kontrollorgani väljastatud seerianumber, mis kinnitatakse märgistamise käigus.

2.10.   Piiritusjoogi ja selle geograafilise päritolu seose kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral tootekirjelduse või tootmismeetodi konkreetsed üksikasjad, mis seda seost tõendavad

Toode on seotud geograafilise piirkonnaga järgmiselt:

 

Piiritusjoogi nimetuse „pacharán“ etümoloogilise päritolu kohta on esitatud kaks võimalikku allikat, mõlemad baski keeles, mis on määratletud geograafilise piirkonna kohalik keel. Tänu pacharán’i mainele on sellest saanud piiritusjoogi üldine nimetus, seda algselt Hispaanias ja nüüd ka mujal Euroopas.

Toote valmistamisel ja tarbimisel on Navarras ajalooline traditsioon, mille kohta leidub kirjalikke viiteid keskajast kuni tänapäevani.

See tootmistava viis 19. sajandi esimesel poolel ettevõtluse alustamiseni, kusjuures tänini tegutseb kolm ettevõtet, mille ajalugu ulatub 19. sajandi esimesse poolde, ja kaks ettevõtet, mis pärinevad 19. sajandi teisest poolest.

Et tunnustada toote pikka traditsiooni ja head mainet, andis Navarra valitsuse põllumajandus-, karjakasvatus- ja metsandusosakond 22. juuni 1987. aasta piirkondliku määrusega tootele Navarra kvaliteedinimetuse „Denominación Navarra de Calidad“. Hiljem on seda toodet tunnustatud eri riiklike ja Euroopa õigusaktidega (nõukogu määrus 1576/89, määrus (EÜ) nr 110/2008) kui eristuvat kvaliteettoodet.

Leidub arvukalt väljaandeid, milles kinnitatakse piiritusjoogi mainet ja seost Navarraga: raamatud, gastronoomia käsiraamatud, reisijuhid jms.

Laukaploomid, mis annavad piiritusjoogile pacharán iseloomulikud organoleptilised omadused, kasvavad kirsi- ja ploomipuu sarnasel metsikul põõsal, mille teaduslik nimetus on Prunus spinosa L. Seda taime leidub kogu Euroopas, kuid iseäranis levinud on see Navarra mägedes.

Kuna pacharán’i valmistamine oli piirkonnas sügavalt juurdunud traditsioon, hakati 1987. aastast seda taime viljelema, kusjuures Navarra on Euroopas ainus piirkond, kus see kasvab nii looduses kui ka kultiveerituna.

Link tootespetsifikaadile

https://cutt.ly/Ssm5peS


(1)  ELT L 270, 29.7.2021, lk 1.


Top