EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023XC0713(01)

Komisjoni teatis Rakendusmääruse (EL) 2023/1441 (üksikasjaliku korra kohta, mille alusel komisjon korraldab menetlusi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2022/2560, mis käsitleb siseturgu moonutavaid välisriigi subsiidiume) artikli 4 lõike 2, artikli 8 lõike 1, artikli 15, artikli 17 lõike 2 ja artikli 25 kohane teatis 2023/C 246/02

C/2023/4749

ELT C 246, 13.7.2023, p. 2–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.7.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 246/2


KOMISJONI TEATIS

Rakendusmääruse (EL) 2023/1441 (üksikasjaliku korra kohta, mille alusel komisjon korraldab menetlusi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2022/2560, mis käsitleb siseturgu moonutavaid välisriigi subsiidiume) artikli 4 lõike 2, artikli 8 lõike 1, artikli 15, artikli 17 lõike 2 ja artikli 25 kohane teatis

(2023/C 246/02)

Vastavalt komisjoni 10. juuli 2023 rakendusmääruse (EL) 2023/1441 (üksikasjaliku korra kohta, mille alusel komisjon korraldab menetlusi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2022/2560, mis käsitleb siseturgu moonutavaid välisriigi subsiidiume; edaspidi „rakendusmäärus“) (1) artikli 25 lõikele 1 toimub dokumentide vahetamine komisjoniga vastavalt määrusele (EL) 2022/2560 ja rakendusmäärusele digivahendite kaudu, välja arvatud juhul, kui komisjon lubab erandkorras kasutada rakendusmääruse artikli 25 lõigetes 6 ja 7 nimetatud vahendeid. Rakendusmääruse artikli 25 lõike 3 kohaselt võib komisjon välja anda tehnilisi kirjeldusi määruse (EL) 2022/2560 ja rakendusmääruse kohaselt esitatavate dokumentide edastamis- ja allkirjastamisvahendite kohta.

Käesolevas teatises esitatakse vajalikud tehnilised kirjeldused, kuidas edastada ja allkirjastada määruse (EL) 2022/2560 artikli 20 ja rakendusmääruse artikli 4 kohaselt esitatavaid teatisi; määruse (EL) 2022/2560 artikli 10 lõike 3 ja rakendusmääruse artikli 8 kohase põhjaliku uurimise algatamisele järgnevaid märkusi; ettevõtjate poolt määruse (EL) 2022/2560 artikli 25 ja rakendusmääruse artikli 15 kohaselt välja pakutavaid kohustusi ning määruse (EL) 2022/2560 artikli 42 ja rakendusmääruse artikli 17 kohaselt esitatud märkusi põhjuste kohta, mille alusel komisjon kavatseb teha otsuse.

1.   DOKUMENTIDE KOMISJONILE EDASTAMISE MEETOD

1.

Kui edastatavate dokumentide maht on väiksem kui 10 gigabaiti, tuleks need saata elektrooniliselt, kasutades dokumentide turvaliseks edastamiseks mõeldud komisjoni teabevahetuse veebiplatvormi EU Send (2). EU Sendi kasutamiseks tuleb eelnevalt registreeruda ja selle kaudu edastatavatele dokumentidele kehtivad mahupiirangud, mis võivad muutuda. Kui edastatavate dokumentide maht on väiksem kui 10 gigabaiti, kuid ületab EU Sendi piiranguid, tuleks need saata mitmes osas.

2.

EU Sendi kaudu edastatavatele dokumentidele peab olema lisatud EU Sendi edastusvorm. Edastusvorm tuleb täita nõuetekohaselt.

3.

Edastatavad dokumendid, mille maht on suurem kui 10 gigabaiti, võib komisjonile kätte toimetada käsipostiga või saata tähtsaadetisena konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil avaldatud aadressil Microsoft Windowsiga ühilduval, USB 2.0 või 3.0 ühendusega välisel kõvakettal, kasutades tihendamata andmeid.

4.

Tähtsaadetisena või käsipostiga saadetud dokumendid tuleb saata komisjoni konkurentsi peadirektoraadile komisjoni konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil avaldatud aadressil. Dokumentide saatmisega teistele komisjoni talitustele võivad kaasneda viivitused.

2.   DOKUMENTIDE ELEKTROONILINE ALLKIRJASTAMINE

5.

Käesolevas jaos sätestatakse elektrooniliselt esitatud dokumentide allkirjastamise (kui allkiri on nõutav) tehniline kirjeldus. See kehtib nii EU Sendi kaudu saadetud kui ka välistel mäluseadmetel komisjonile edastatud dokumentide kohta.

6.

Et elektrooniliselt esitatud dokumente saaks pidada kehtivaks, tuleb need allkirjastada, kasutades vähemalt ühte kvalifitseeritud e-allkirja, mis vastab määruses (EL) nr 910/2014 („eIDASe määrus“) (3) sätestatud nõuetele. Ainult kvalifitseeritud e-allkirjal on kõikides liikmesriikides sõnaselgelt tunnustatud samaväärne õiguslik toime nagu omakäelisel allkirjal. Seetõttu ei aktsepteerita muud liiki e-allkirju, nagu skaneeritud allkirjad või eIDASe määruses sätestatud täiustatud e-allkirjad, mis ei vasta kvalifitseeritud e-allkirja nõuetele.

7.

Kvalifitseeritud e-allkirja vorming peab vastama ühele komisjoni rakendusotsuses (EL) 2015/1506 (4) osutatud vormingutest või nende uusimatele kirjeldustele, mille on avaldanud Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut.

8.

Kasutada võib kvalifitseeritud usaldusteenuseid, (5) mida osutavad eIDASe määruses sätestatud kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad on äriettevõtjad ja ELi usaldusteenuste süsteemi kvalifitseeritud liikmed. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad on loetletud usaldusnimekirjade koondnimekirjas (6).

9.

Komisjon valideerib kvalifitseeritud e-allkirjaga dokumendid. Suurendamaks kindlust, et komisjon valideerib kvalifitseeritud e-allkirja edukalt, on võimalik selle kehtivuse kontrollimiseks kaasata kvalifitseeritud usaldusteenuse osutaja, kes osutab tasulist kvalifitseeritud valideerimisteenust (7). Tõendamiseks võib kasutada ka komisjoni digiallkirja teenuste veebirakendust (8). Segaduse vältimiseks ei tohi seda platvormi kasutada juhtumiga seotud dokumentide ega konfidentsiaalse või juhtumipõhise teabe esitamiseks.

10.

Allkirjastatud dokumendid ei tohi olla krüptitud ega sisaldada muid sertifikaate peale kvalifitseeritud e-allkirjaga seotud sertifikaatide.

11.

Kvalifitseeritud e-allkirja metaandmed peavad olema kooskõlas allkirja andja kontaktandmetega. Kui kasutate dokumendi allkirjastamiseks üht või mitut kvalifitseeritud e-allkirja, esitage teavitamise eesmärgil allkirja andja kontaktandmed ja lisage dokumendi lõppu märge „[allkirjastatud elektrooniliselt]“. E-allkirja visuaalne kujutamine ei ole kohustuslik ega anna täiendavat õigusjõudu.

12.

Allkirjastatud dokumendi muutmisega muutuvad kõik enne antud e-allkirjad kehtetuks. Seetõttu ei tohiks dokumenti pärast ühe või mitme kvalifitseeritud e-allkirja lisamist muuta.

13.

Kvalifitseeritud e-allkirjaga elektrooniliselt allkirjastatud dokumente ei tohi lukustada ega salasõnaga kaitsta. See võimaldab komisjonil spetsiaalse tarkvaraga dokumendile ligi pääseda ja kvalifitseeritud e-allkirja kehtivust kontrollida.

3.   ELEKTROONILISELT ESITATAVATE DOKUMENTIDE TEHNILINE KIRJELDUS

14.

Käesolevas jaos esitatakse elektrooniliselt esitatavate dokumentide, nagu EU Sendi kaudu saadetavate ja välistel mäluseadmetel edastatavate dokumentide tehnilised kirjeldused.

15.

Kõiki elektrooniliselt esitatavaid dokumente tuleb enne esitamist kontrollida, et need ei sisaldaks viirusi. Komisjon kustutab kõik viirusi sisaldavad failid ja likvideerib kõik viirusega nakatunud välisandmekandjad. Kustutatud või likvideeritud failide tõttu võib esildis muutuda kehtetuks või mittetäielikuks.

16.

EU Sendi abil esitatud dokumendid ei tohi olla krüptitud. Välistel mäluseadmetel edastatavate dokumentide puhul soovitatakse tungivalt krüptimist. Krüptida tuleks ainult mäluseade. Seadmes talletatavad üksikdokumendid ei tohiks olla salasõnaga kaitstud. Dekrüptimise salasõnad tuleks saata eraldi.

17.

Kõik dokumendid (välja arvatud allpool punktis 20 nimetatud dokumendid) peavad olema porditavas dokumendivormingus (PDF) või arvutustabeli (XLSX) kujul. PDF-dokumentides peab olema võimalik teha otsingut, seega peavad need olema loodud kas digitaalselt või skaneeritud optilise märgituvastuse (OCR) abil. XLSX-vormingus dokumendid tuleb esitada koos kõigi redigeerimata alusandmetega ning kõigi aluseks olevate valemite ja algoritmidega.

18.

Dokumendifaili nimi peaks olema selline, et vormi FS-CO (9) või muude esitatavate dokumentide asjaomased jaod oleks kergesti tuvastatavad. Iga dokumendifaili nimi peaks sisaldama ka selle menetluse numbrit, mille kohta teavet esitatakse. Dokumendifailide nimed ei tohi sisaldada erimärke ega muid kui ladina tähti ning kogu failitee võib sisaldada kuni 250 tähemärki.

19.

PDFi kõigile lehekülgedele tuleb märkida ettevõtte identifitseerimisnumber ja järjestikused dokumendi kontrollnumbrid (nt ABC-00000001).

4.   LISAKIRJELDUSED TÄIENDAVATE DOKUMENTIDE JAOKS

20.

Täiendavad dokumendid (näiteks need, mis on esitatud vormi FS-CO 8. jao osana) tuleb esitada oma algses vormingus (st neid ei konverteerita PDF-vormingusse).

21.

E-kirjad ja muud failid tuleb esitada eraldi failidena (need ei tohiks olla vormingus „.pst“, „.zip“ või „.nsf“). Nsf-failid tuleks teisendada mis tahes „üksiku“ e-kirja vorminguks (nt „.msg“ või „.eml“).

22.

Täiendavad dokumendid tuleb edastada tervikuna ja redigeerimata. Kõik aluseks olevad metaandmed tuleb säilitada. Kasutada ei tohi dedubleerimise ega meililõime kohandamise tarkvara.

5.   ALTERNATIIVSED MEETODID DOKUMENTIDE ALLKIRJASTAMISEKS JA ESITAMISEKS

23.

Kui edastamine EU Sendi kaudu ei ole tehniliselt võimalik ja komisjon lubab erandkorras kasutada muid edastusvahendeid, võib dokumente, mille maht on väiksem kui 10 gigabaiti, kohale toimetada vastavalt punktile 4 käsipostiga või tähtsaadetisena. E-dokumendid tuleb digiallkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga ja panna välisele mäluseadmele, näiteks Microsoft Windowsiga ühilduv USB-mälupulk, CD või DVD või USB 2.0 või 3.0 ühendusega väline kõvaketas, mis sisaldab tihendamata andmeid.

24.

Kui kvalifitseeritud e-allkirjaga dokumentide allkirjastamine ei ole teostatav ja komisjon lubab erandkorras kasutada muid allkirjastamisvahendeid, võib täieliku esildise käsitsi allkirjastatud paberkandjal koopia kohale toimetada käsipostiga või saata tähitud kirjaga vastavalt punktile 4. Sellisel juhul peab esildisele olema teavitamise eesmärgil lisatud kogu teavet sisaldavad kaks digitaalset koopiat välistel mäluseadmetel (nt Microsoft Windowsiga ühilduv USB-mälupulk, CD või DVD või USB 2.0 või 3.0 ühendusega väline kõvaketas, mis sisaldab tihendamata andmeid). Esildisele peab olema lisatud ka käsitsi allkirjastatud deklaratsioon, milles on kinnitatud, et allkirjastatud paberkoopia ja digitaalsed koopiad on identsed.

6.   KOHALDAMISE KUUPÄEV

25.

Juhiseid hakatakse kohaldama alates rakendusmääruse jõustumise kuupäevast.

(1)  ELT L 177, 12.7.2023, lk 1.

(2)  EU Sendi (teise nimega eTrustEx) kasutamise juhiseid vt aadressil https://competition-policy.ec.europa.eu/index/it-tools/etrustex_en

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ (ELT L 257, 28.8.2014, lk 73).

(4)  Komisjoni 8. septembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/1506, millega kehtestatakse täiustatud e-allkirja ja täiustatud e-templi vormingu kirjeldus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 (e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul) artikli 27 lõikele 5 ja artikli 37 lõikele 5 (ELT L 235, 9.9.2015, lk 37).

(5)  Kvalifitseeritud usaldusteenus on usaldusteenus, mis vastab määruses (EL) nr 910/2014 sätestatud kohaldatavatele nõuetele.

(6)  Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad on liikmesriikide kaupa loetletud siin: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Ainult need kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad, kelle juures on märge „QCert for ESig“, võivad anda e-allkirja kvalifitseeritud sertifikaadi, mida nõutakse kvalifitseeritud e-allkirja puhul.

(7)  Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad on liikmesriikide kaupa loetletud siin: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad, kelle juures on märge „QVal for QESig“, võivad osutada kvalifitseeritud e-allkirjade kvalifitseeritud valideerimisteenust.

(8)  Komisjoni digiallkirja teenuste veebirakendus: https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation

(9)  Rakendusmääruse I lisa.


Top