EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0398

Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS Küprose taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta

COM/2021/398 final

Brüssel,8.7.2021

COM(2021) 398 final

2021/0216(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS

Küprose taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta

{SWD(2021) 196 final}


2021/0216 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS

Küprose taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. veebruari 2021. aasta määrust (EL) 2021/241, millega luuakse taaste- ja vastupidavusrahastu, 1 eriti selle artiklit 20,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)COVID-19 puhang on mõjunud Küprose majandusele laastavalt, kuna on selle pandeemiaeelseid probleeme süvendanud. Küprose 2019. aasta sisemajanduse koguprodukt (SKP) elaniku kohta oli 81 % ELi keskmisest. Komisjoni 2021. aasta kevadprognoosi kohaselt vähenes Küprose reaalne SKP 2020. aastal 5,1 % ning peaks 2020. ja 2021. aastal kokku vähenema 2,1 %. Keskpika perioodi majanduslikku suutlikkust mõjutavad pikemat aega väheste kasvuallikatega kasvumudel ning nii era- ja avaliku sektori võla kui ka välisvõla suurus koos finantssektori haavatavusega.

(2)Nõukogu esitas Küprosele Euroopa poolaastaga seotud soovitused 9. juulil 2019 ja 20. juulil 2020. Täpsemalt soovitas nõukogu mõjusalt reageerida pandeemiale, hoida majandust toimimas ja toetada selle taastumist ning kui majandustingimused võimaldavad, järgida eelarvepoliitikat, mille eesmärk on saavutada keskpikas perspektiivis usaldusväärne eelarvepositsioon ja tagada võla jätkusuutlikkus, suurendades samal ajal investeeringuid. Peale selle soovitas nõukogu Küprosel tugevdada tervishoiusüsteemi vastupanuvõimet ja võimekust, et tagada kvaliteetsed ja taskukohased teenused (sh parandades selleks tervishoiutöötajate töötingimusi) ning hoolitseda selle eest, et riiklik tervisesüsteem hakkaks toimima 2020. aastal (nagu kavandatud) ja oleks tagatud selle pikaaegne jätkusuutlikkus. Samuti soovitas nõukogu Küprosel tagada kõigile piisav sissetuleku asendamine ja sotsiaalkaitse, tugevdada avalikke tööturuasutusi ning noorsootööd ja noorte aktiveerimist, edendada paindlikku töökorraldust, parandada hariduse ja koolituse vastavust tööturu vajadustele, tegeleda haridus- ja koolitussüsteemi reformiga (sh õpetajate hindamine), suurendada tööandjate ja õppijate osalust kutseõppes ning tagada taskukohane alusharidus ja lapsehoid. Nõukogu soovitas Küprosel tagada ka piisav likviidsuse tagamise ja rahastuse kättesaadavus (eriti VKEdele) võtta vastu strateegiliste investorite jaoks vajalike lubade saamist lihtsustavad õigusaktid, alustada taas erastamisprojektidega ning hakata võimalikult kiiresti ellu viima küpseid avaliku sektori investeerimisprojekte ja soodustada erasektori investeeringuid, et aidata kaasa majanduse taastumisele ning suunata investeeringud peamiselt rohe- ja digipöördesse (täpsemalt energia puhtasse ja tõhusasse tootmisse ja kasutamisse, jäätme- ja veemajandusse, kestlikku transporti, digitaliseerimisse, teadusuuringutesse ning innovatsiooni). Peale selle kutsuti Küprost üles tegutsema kiiremini maksusüsteemi nende osadega, mis soodustavad inimeste ja hargmaiste ettevõtjate agressiivset maksuplaneerimist (eriti välismaale tehtavate maksetega). Samuti soovitati Küprosel parandada i) kohtusüsteemi ja ii) avaliku sektori tõhusust ja kvaliteeti (sh digiteeritust): parandada haldusõigusemõistmise toimimist, vaadata läbi tsiviilmenetlusõigus, suurendada kohtute spetsialiseeritust, parandada avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste toimimist ning riigi omandis üksuste juhtimist, nõuete õiguslikku täitmisele pööramist, tagada usaldusväärsed, turvalised ja kiired omandiõigusdokumentide väljaandmise ja kinnisasjaõiguste loovutamise süsteemid. Veel kutsuti Küprost üles soodustama viivislaenude vähendamist (sh riigi omandis vara haldusettevõtte toimiva juhtimisstruktuuri loomise, maksedistsipliini parandamise ning krediiti võtvate äriühingute ja pangavälise finantssektori (sh kindlustuse ja pensionifondide) järelevalve tugevdamisega). Ka kutsuti Küprost üles kiirendama korruptsioonivastaseid reforme, kaitsma prokuratuuri sõltumatust ja tugevdama õiguskaitseasutuste võimekust. Olles taaste- ja vastupidavuskava esitamise ajal hinnanud nende riigipõhiste soovituste täitmise edenemist, leiab komisjon, et soovitus võtta kõik pandeemiale tulemuslikult reageerimiseks ning majanduse ja selle taastumise toetamiseks vajalikud meetmed, on täielikult täidetud.

(3)Komisjon avaldas 2. juunil 2021 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1176/2011 2 artikli 5 alusel Küprose kohta põhjaliku analüüsi. Analüüsimisel jõuti järeldusele, et Küprosel on ülemäärane makromajanduslik tasakaalustamatus, mis on seotud eelkõige valitsemis- ja erasektori suure võla ning viivislaenude suure osakaaluga olukorras, kus jooksevkonto puudujääk on märkimisväärne.

(4)[Nõukogu soovituses euroala majanduspoliitika kohta soovitati euroala liikmesriikidel võtta meetmeid (sh taaste- ja vastupidavuskavade kaudu), et muu hulgas tagada majanduse taastumist toetav poliitiline hoiak ning veelgi edendada lähenemist, vastupanuvõimet ning kestlikku ja kaasavat majanduskasvu. Nõukogu soovituses soovitati ka tugevdada riiklikke institutsioonilisi raamistikke, tagada makromajanduslik finantsstabiilsus, viia lõpule majandus- ja rahaliidu loomine ning tugevdada euro rahvusvahelist positsiooni.] [Kui nõukogu soovitus ei ole nõukogu rakendusotsuse vastuvõtmise ajaks vastu võetud, eemaldage põhjendus.]

(5)2021. aasta 17. mail esitas Küpros määruse (EL) 2021/241 artikli 18 lõiget 1 järgides komisjonile oma riikliku taaste- ja vastupidavuskava. See esitati pärast konsultatsioone, mis viidi läbi kohalike omavalitsuste, sotsiaalpartnerite, kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorteorganisatsioonide ja muude asjaomaste sidusrühmadega kooskõlas riikliku õigusraamistikuga. Taaste- ja vastupidavuskavade riiklik omalus on aluseks nende edukale rakendamisele ja kestvale mõjule riiklikul tasandil ning usaldatavusele Euroopa tasandil. Komisjon on kõnealuse määruse artikli 19 kohaselt V lisas esitatud hindamissuuniseid järgides hinnanud taaste- ja vastupidavuskava asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja sidusust.

(6)Taaste- ja vastupidavuskavadega tuleks püüda saavutada määrusega (EL) 2021/241 loodud taaste- ja vastupidavusrahastu ning nõukogu määrusega (EL) 2020/2094 3 loodud ELi taasterahastu üldeesmärke, et toetada taastumist COVID-19 kriisi järel. Nende abil tuleks edendada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust, toetades määruse (EL) 2021/241 artiklis 3 osutatud kuut sammast.

(7)Liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade rakendamine peab olema kogu ELi hõlmav investeerimisprojektide ja reformide kooskõlastatud elluviimine. Kuna neid reforme ja investeeringuid tehakse koordineeritult ja ühel ajal ning viiakse läbi ka piiriüleseid projekte, peavad need üksteist vastastikku tugevdama ja nende positiivne mõju peaks kanduma üle kogu liidule. Seega peaks ligikaudu kolmandik rahastu mõjust liikmesriikide majanduskasvule ja töökohtade loomisele tulenema teiste liikmesriikide tegevuste ülekanduvast mõjust.

Kuue samba rakendamisele kaasa aitavad tasakaalustatud lahendused

(8)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile a ja V lisa punktile 2.1 sisaldab taaste- ja vastupidavuskava suures ulatuses (hinne A) liikmesriigi majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale vastavaid mitmekülgseid ja piisavalt hästi tasakaalustatud lahendusi, mis aitavad sobivalt kaasa kõigi määruse (EL) 2021/241 artiklis 3 osutatud kuue samba rakendamisele, võttes arvesse asjaomase liikmesriigi eriomaseid probleeme ja rahalise eraldise suurust.

(9)Taaste- ja vastupidavuskava koosneb ulatuslikest tasakaalus reformidest ja investeeringutest, mis peaksid toetama Küprose ühiskonna ja majanduse põhiprobleemide lahendamist, reageerides ühtlasi piisavalt COVID-19 pandeemia tagajärgedele. Kava on üles ehitatud ümber üldeesmärgi parandada majanduse vastupanuvõimet ning suurendada riigi pikaajalise majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkondlikult jätkusuutliku majanduskasvu ja heaolu potentsiaali. Kavas keskendutakse viiele prioriteetsele poliitikasuunale: tervis ja elanikkonnakaitse; üleminek keskkonnasäästlikule majandusele; majanduse vastupanu- ja konkurentsivõime; digipööre; tööturg, sotsiaalkaitse, haridus ja inimkapital. Kavas selgitatakse selgelt, kuidas iga poliitikasuund toetab määruse (EL) 2021/241 artiklis 3 osutatud kuut sammast. See aitab tagada, et iga sambaga tegeletakse terviklikult ja sidusalt.

(10)Kava eesmärk on tegeleda rohepöördega seotud põhiprobleemidega (sh suur kasvuhoonegaaside heide, puudused vee- ja prügimajanduses ning vajadus kaitsta elurikkust ja elusloodust). Selleks ette nähtud meetmed on keskkonnahoidliku maksustamise kasutuselevõtt, elektriturureform koos taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutussevõtmise lihtsustamisega, hoonefondi renoveerimine energiatõhususe parandamiseks, sõidukite kliimat- ja keskkonda säästvamaks muutmine, kaitse metsatulekahjude eest, mereökosüsteemi kaitsmine ja arukas veemajandus. Kava sisaldab ka meetmeid, mille eesmärk on aidata kaasa ka digipöördele, kuna selle rõhuasetus on ühendatuse ja e-valitsuse lahendustel ning digiteerimise tähtsustamine ka muude valdkondade meetmete puhul (nt kohtu-, tervishoiu-, haridus- ja koolitussüsteemi reformidel). Ettevõtete (eelkõige VKEde) digiteerimist toetatakse nende tootlikkuse ja konkurentsivõime suurendamise otsemeetmetega. Arukat, kestlikku ja kaasavat majanduskasvu loodetakse soodustada ettevõtetele rahastuse kättesaadavamaks muutmise meetmete, sihipäraste teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni reformide ja investeeringutega, haridustulemuste kvaliteedi parandamise ja sotsiaal-majanduslike lõhede vähendamise reformiga hariduses ning toetades puhtamate energiaallikate osakaalu suurendamist ja majanduse CO2 jalajälje vähendamist õiglaselt ja kaasavalt. Samal ajal on finants- ja eelarvestabiilsusele suunatud komponendi eesmärk suurendada pangandussektori usaldusväärsust, parandada maksejõuetusraamistiku toimimist, vältida erasektori suurt võlga ning tagada tulemuslikum ja õiglasem maksusüsteem, suurendades nii majanduse vastupanuvõimet. Kavaga püütakse lahendada ka Küprose majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse probleeme ning selle kasvumudelit mitmekesistada. Selleks on kavas reformid ja investeeringud põllumajandusliku toidu, kergetööstuse, säästva turismi ja ringmajanduse valdkonnas.

(11)Kavaga toetatakse Küprose ja liidu majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamist meetmete kaudu, milleks on tervishoiusüsteemi ja pikaajalise hoolduse kättesaadavuse, vastupanuvõime ja kvaliteedi parandamise, sotsiaaltaristu renoveerimise, energiaostuvõimetuse vastased, digitaristu kättesaadavuse võrdsemaks muutmise ning haavatavamate elanikkonnarühmade tööhõive ja sotsiaalabi parandamise meetmed. Mõni neist meetmetest peaks parandama ka tervishoiu, majanduse, ühiskonna ja institutsioonide vastupanuvõimet ning neil peaks tekkima sünergia teiste sihipäraste reformide ja investeeringutega (nt sotsiaalkaitsesüsteemi lünkade täitmine, oskuste tööturu nõudlusele mittevastavuse vähendamine täiendus- ja ümberõppe ja teavitamisega ning avaliku halduse ja teenuste (sh koolide ja tervishoiuasutuste) digiteerimine). Kavas on tähtsal kohal ka järgmise põlvkonna, laste ja noorte poliitika, mis hõlmab haridus- ja koolitussüsteemi ajakohastamist ja täiustamist kõikidel tasanditel, kättesaadavamat alusharidust ja lapsehoidu, paremat noorsootööd noortega, kes ei tööta ega õpi, ning kõikidel tasanditel toetust digi- ja rohepöörde jaoks oluliste oskuste arendamisele.

Riigipõhistes soovitustes määratletud probleemidest kõigi või suure osa lahendamine

(12)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile b ja V lisa punktile 2.2 peaks taaste- ja vastupidavuskava aitama tõhusalt lahendada asjakohastes Küprosele mõeldud riigipõhistes soovitustes (sh nende eelarveosades ja määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 6 kohaselt liikmesriigile esitatud soovitustes) või muudes asjakohastes Euroopa poolaasta raames komisjonis ametlikult vastu võetud dokumentides välja toodud probleemidest kõiki või suurt osa (hinne A).

(13)Kava sisaldab ulatuslikku komplekti üksteist vastastikku tugevdavatest reformidest ja investeeringutest, mis aitavad tõhusalt lahendada kõiki või olulist osa 2019. ja 2020. aastal nõukogu ja Euroopa poolaasta soovitustes Küprosele esitatud riigipõhistes soovitustes kirjeldatud majanduslikest ja sotsiaalsetest probleemidest. Eespool toodud probleemide analüüsimisel jõuti järeldusele, et taaste- ja vastupidavuskava peaks eelduste kohaselt aitama parandada ka Küprose ülemäärast makromajanduslikku tasakaalustamatust 4 , mis on seotud eelkõige valitsemis- ja erasektori suure võla ning viivislaenude suure osakaaluga olukorras, kus jooksevkonto puudujääk on märkimisväärne.

(14)Väga suure läbilaskevõimega võrkude laiendamine alateenindatud aladel ja n-ö gigabitivalmis kaabelduse väljaehitamine peaks parandama Küprosel internetiga ühendatust ning edendama selle kasutussevõttu. Riigi teenuste digiteerimine ning e-õiguskeskkonna, e-tervise ja arukate linnade kasutussevõtt peaksid aitama kaasa digipöördele. Peale selle peaks kava parandama avaliku halduse tõhusust, tugevdades personaliosakonna strateegilist rolli ning ministeeriumide juhtkonna võimet avaliku halduse poliitikat paremini ellu viia ja personalifunktsioone täita. Selleks luuakse tühjade avaliku halduse töökohtade täitmiseks ja töötajate tulemuslikkuse hindamiseks uus raamistik. Kohalike omavalitsuste jaoks uue õigusraamistiku vastuvõtmine peaks parandama nende toimimist. Korruptsioonivastase ameti loomisega peaks korruptsioonivastane võitlus muutuma tulemuslikumaks, mis peaks samuti kaasa aitama avaliku sektori vahendite kasutamisega seotud õigusnormide rikkumiste ärahoidmisele, avastamisele ja kõrvaldamisele. Kava sisaldab meetmeid, mis eeldatavasti käsitlevad Küprose maksusüsteemi elemente, mis hõlbustavad agressiivset maksuplaneerimist, eelkõige hargmaiste ettevõtjate poolt, sealhulgas maksude kinnipidamist väljaminevatelt dividendidelt, litsentsitasudelt ja intressidelt.

(15)Riikliku lõpetanute jälgimise süsteemi loomine ja keskharidust andvate koolide õppekavade värskendamine digi-, pehmete ja ettevõtlusoskuste parandamiseks peaksid koos eri elanikkonnarühmade (mere)keskkonnasäästlike kutse-, digi- ja ettevõtlusoskuste parandamise koolitusskeemidega parandama hariduse ja koolituse kvaliteeti ja tööturu vajadustele vastavust. Peale selle peaksid värbamisstiimulite süsteemi digiteerimine ja avalike tööturuasutuste jaoks tulemuslikkuse juhtimise süsteemi loomine parandama tegevuse tõhusust ja teenuste kvaliteeti. Mittetöötavatele ja mitteõppivatele noorte jaoks nõustamise ja värbamisstiimulite pakkumine peaks parandama noorsootööd ja toetama noorte aktiveerumist. Haridus- ja koolitussüsteemi peaksid parandama uus õpetajate ja koolide hindamise süsteem, oskuste tööturu nõudlusele mittevastavust vähendava riikliku tegevuskava elluviimine, tasuta kohustusliku koolieelse hariduse pikendamine (alates neljandast eluaastast) ning kahe kutseõpet parandava näidis-tehnikakooli ehitamine. Peale selle peaksid asjaomased investeeringud ning riikliku strateegia ja tegevuskava vastuvõtmine parandama alushariduse ja lapsehoiu kvaliteeti ja taskukohasust. Kavas on ka seadus, millega reguleeritakse paindlikku töökorraldust (kaugtöö) ning laiendatakse sotsiaalkaitset FIEdele ja uut liiki töösuhetes inimestele, nagu on riigipõhistes soovitustes soovitatud. Kava elluviimine peaks parandama tervishoiu- ja elanikkonnakaitse süsteemide võimekust, kvaliteeti ja vastupanuvõimet, kuna selles on meetmed, mille eesmärk on seadmete uuendamine, sihtotstarbeliste infosüsteemide loomine ning sidesüsteemidesse ja e-tervisesse tehtavate investeeringute edendamine. Samuti on ette nähtud täiendavate erihoolekandeüksuste ehitamine ja olemasolevate laiendamine.

(16)Riikliku arenguameti asutamine ning rahastamisprogrammide ja -kavade kehtestamine peaksid parandama rahastuse ja likviidsuse tagamise võimaluste kättesaadavust, eriti VKEde jaoks. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks mõeldud toetuskavad ning keskse teadmussiirdeameti asutamine peaksid kasvatama selle valdkonna investeeringuid.

(17)Taaste- ja vastupidavuskava sisaldab meetmeid, mis peaksid aitama kaasa rohepöördele. Kavaga edendatakse energia puhast ja tõhusat tootmist ja kasutamist. Selleks on meetmed, mis hõlmavad keskkonnahoidlikku maksustamist, elektrituru avamist, keskkonnahoidlike investeeringute toetamist ning hoonefondi ja muu taristu energiatõhusamaks renoveerimise projekte. Kavas on ka metsatulekahju- ja mereökosüsteemikaitse tugevdamise meetmed. Jäätme- ja veemajandusega seotud meetmete eesmärk on vähendada veekadu, ajakohastada olemasolevat taristut ja veemajandust. Peale selle peaksid investeeringud heiteta ja vähese heitega sõidukitesse ning transpordisektori digiteerimine edendama keskkonnahoidlikku transporti.

(18)Kava eesmärk on vähendada pangandussektoris viivislaenudega seotud riske. Selleks on spetsiaalne tegevuskava ning krediidihaldajate ja krediiditeenuste pakkujate töökeskkonna parandamise meetmed. Erasektori suure võla ja maksedistsipliini valdkonnas on kavas ette nähtud parem võlajärelevalve, maksejõuetusraamistiku toimimise täiustused ja finantskirjaoskamatuse vastane strateegia. Kindlustuse ja pensionifondide parem järelevalve peaks saavutatama kättesaadavate potentsiaalsete töötajate arvu suurendamisega ja kasutatavate järelevalvevahendite parandamisega.

(19)Soovitusi, mis on seotud pandeemiale viivitamata eelarvepoliitika meetmetega reageerimisega, võib pidada Küprose taaste- ja vastupidavuskava kohaldamisalast välja jäänuks, kuigi riik reageeris vajadusele toetada majandust viivitamata eelarvevahenditega aastatel 2020 ja 2021 üldiselt asjakohaselt ja piisavalt, mis on kooskõlas üldise vabastusklausli sätetega.

Panus kasvupotentsiaali, töökohtade loomisse ning majanduslikku, sotsiaalsesse ja institutsioonilisse vastupidavusse

(20)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile c ja V lisa punktile 2.3 peaks taaste- ja vastupidavuskava aitama mõjusalt (hinne A) suurendada liikmesriigi majanduse kasvupotentsiaali, luua uusi töökohti, suurendada majanduslikku, sotsiaalset ja institutsioonilist vastupidavust, rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast (sh laste- ja noortepoliitika edendamise abil), ning leevendada COVID19 kriisi majandus- ja sotsiaalmõju ning nii suurendada liidus majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ja lähenemist.

(21)Komisjoni talituste simulatsioonidest on näha, et kava abil on võimalik suurendada Küprose SKPd 2026. aastaks 1,1–1,8 % 5 . Kava sisaldab palju eri investeeringuid füüsilisse ja inimkapitali ning reforme, mis peaksid eeldatavasti soodustama majanduskasvu ja suurendama tööhõivet. Kava eesmärk on kiirendada Küprose majanduse taastumist ja panna alus pikaajalisele kestlikule majanduskasvule. Kavas olevad meetmed peaksid kasvupotentsiaali suurendamise, töökohtade loomise ning majanduse, ühiskonna ja institutsioonide vastupanuvõime parandamisega suurendama riigi šokikindlust. Eeldatavasti aitab kava kaasa ka Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisele (sh kõigile lastele võrdseid võimalusi tagava ja noorte tööhõivet parandava poliitika edendamisega) ning võimaldab Küprosel saada kaasavaks ühiskonnaks, kus on tervishoiuteenused hästi kättesaadavad ning majandus tootlik ja kestlik.

(22)Küprose kava aitab lahendada Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise seisukohast olulisi tööhõive-, haridus- oskuste ja sotsiaalprobleeme. Võrdsete võimaluste ja tööturule pääsemise soodustamiseks on kavas ette nähtud reformid, millega parandada digioskusi ja rohelisi kutseoskusi, ajakohastada õpetajate ja koolide hindamise süsteemi ning kaotada üldine oskuste tööturu nõudlusele mittevastavus. Kavandatud on ka investeeringud kutseõppesse ja noorte aktiveerimise toetamine, mis täiendavad Euroopa Sotsiaalfond+ meetmeid. Tööturu dünaamika ja töötingimuste parandamiseks on Küpros kavandanud mitu (sh seadusandlikku) meedet, millega muuta paindlik töökorraldus laiemalt kättesaadavaks. Kavas on komisjoni toimivate tööhõive aktiivse toetamise meetmete teemalise soovitusega 6 kooskõlas olev integreeritud lähenemine tööturuteenustele ja -poliitikale (nt avalikud tööturuasutused ja aktiivne tööturupoliitika). Peamine sihtrühm on noored, kelle jaoks on kavas sihipärane koolitusega seotud värbamisstiimul. Sotsiaalkaitse ja kaasamise parandamiseks on kavas deinstitutsionaliseerimist ja pikaajalise hoolduse teenuseid toetavad meetmed.

(23)Kavas on kõikehõlmav komplekt meetmeid tööturu probleemide kõrvaldamiseks ja sotsiaalse sidususe parandamiseks. Need on reformid ja investeeringud hariduse ja oskuste, aktiveerimispoliitika ja sotsiaalteenuste, ebavõrdsuse kaotamise, tööturu ajakohastamise ja sotsiaalse kaasatuse suurendamise valdkonnas. Kavas on üksikasjalikult kaardistatud valitud sekkumised, millega kaotada Euroopa sotsiaalõiguste sambaga seotud sotsiaalvaldkonna tulemustabelis välja toodud haavatavused.

(24)Kavas on avaliku halduse reformid, millega edendatakse valitsuse digiteeritust, vähendatakse kodanike ja ettevõtete halduskoormust ning kiirendatakse avaliku sektori investeerimisprojektide kavandamist ja heakskiitmist. Need meetmed peaksid muutma ettevõtluskeskkonna pikas perspektiivis investeerimist soosivamaks ja majanduse konkurentsivõimelisemaks, tagades tõhusad digivalitsuse teenused ja võimaldades kauakestvat tootlikkust suurendavat mõju.

Olulise kahju ärahoidmise põhimõte

(25)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile d ja V lisa punktile 2.4 peaks taaste- ja vastupidavuskava tagama, et ükski selles sisalduv reformide ja investeerimisprojektide tegemise meede ei kahjusta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 7 artikli 17 mõistes oluliselt keskkonnaeesmärkide saavutamist (edaspidi „olulise kahju ärahoidmise põhimõte“) (hinne A).

(26)Küprose taaste- ja vastupidavuskava peaks tagama, et ühegi selle meetmega ei kahjustata määruse (EL) 2020/852 artikli 17 mõistes oluliselt ühtegi seal nimetatud kuuest keskkonnaeesmärgist (kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, vee ja mereressursside säästev kasutamine ja kaitse, üleminek ringmajandusele, saastuse vältimine ja tõrje ning elurikkuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamine). Küpros on esitanud olulise kahju ärahoidmise põhimõtet käsitlevaid Euroopa Komisjoni tehnilisi suuniseid (2021/C 58/01) järgivad põhjendused.

(27)Kui mõne meetme puhul peaks tulevikus olema vaja konkreetsete projektide valimiseks konkursse, tuleb järgida olulise kahju ärahoidmise põhimõtet, tagades meetmete eesmärkidega, et konkursside lähteülesandes on kirjas kõrvalejätmise kriteeriumid, millega hoitakse ära selliste tegevuste valituks osutumine, mis võivad keskkonnaeesmärkide saavutamist oluliselt kahjustada.

Panus rohepöördesse (sh elurikkusesse)

(28)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile e ja V lisa punktile 2.5 sisaldab taaste- ja vastupidavuskava meetmeid, mis aitavad suures ulatuses (hinne A) kaasa rohepöördele (sh elurikkusele) või sellega seotud raskustest ülesaamisele. Kliimaeesmärke toetavatele meetmetele kuluv summa moodustab ligikaudu 41 % kava kogueraldisest ja on arvutatud kooskõlas määruse (EL) 2021/241 VI lisas esitatud metoodikaga. Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artiklile 17 on riigi taaste- ja vastupidavuskava kooskõlas riiklikus energia- ja kliimakavas 2021–2030 sisalduva teabega.

(29)Mis puudutab liidu 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamist, siis püütakse kava rakendamise abil aidata lahendada mõnda Küprose riiklikku kliima- ja energiakava käsitlevates komisjoni soovitustes välja toodud põhiprobleemi. Kava sisaldab reforme, millega kehtestatakse keskkonnahoidlik maksustamine, avatakse elektriturg, soodustatakse hoonete energiatõhusamaks renoveerimist ja kiirendatakse elektromobiilsuse levikut. Kavas on ka palju erinevaid energiatõhususe ja taastuvenergeetika investeeringuid kodumajapidamiste, ettevõtete, omavalitsuste ning laiemalt avaliku sektori ja vabaühenduste jaoks. Kavas on arukate arvestite massilise kasutussevõtuga seotud investeeringud ning Euroopa ja Aasia võrkude vahelise ühenduse projekt, mis peaks aitama kaasa elektri puhtamale (taastuvallikatest) tootmisele. Kavaga edendatakse ka tavapäraste sõidukite asendamist heiteta ja vähese heitega sõidukitega, alternatiivsete, puhtamate kütuste ja transpordivahendite ning ühistranspordi kasutamist.

(30)Kava rakendamine aitab eeldatavasti kaasa ka liidu keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamisele, kuna selles pööratakse väga palju tähelepanu vee- ja ringmajandusele. Kava sisaldab veemajandusreformi ning omavahel seotud ja üksteist täiendavaid investeeringuid veemajanduse ajakohastamiseks ja kestlikumaks muutmiseks. Samuti on kavas meetmed, millega edendada turismis ja tööstuses ringmajandust ning üldiselt keskkonnahoidlikke jäätmekäitlustavasid (sh ringlussevõtt). Veel on kavas kliimamuutustega kohanemisega seotud probleemkohtadega tegelemine, milleks on mitu metsatulekahjude eest kaitsvat ja üleujutusi ennetavat meedet. Bioloogilise mitmekesisuse jaoks on üks meede, milles keskendutakse mereökosüsteemide ohtude eest kaitsmisele.

Panus digipöördesse

(31)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile f ja V lisa punktile 2.6 sisaldab taaste- ja vastupidavuskava meetmeid, mis aitavad suures ulatuses (hinne A) kaasa digipöördele või sellega seotud raskustest ülesaamisele. Digieesmärke toetavatele meetmetele kuluv summa moodustab ligikaudu 23 % kava kogueraldisest ja on arvutatud kooskõlas määruse (EL) 2021/241 VII lisas esitatud metoodikaga.

(32)Kuna märkimisväärne osa kogueelarvest on ette nähtud digieesmärkide jaoks ja digitaalseid aspekte on enamikus kava komponentides, on Küprose taaste- ja vastupidavuskavas suur tähelepanu digipöördel ja sellest tingitud raskuste ületamisel kõigis sektorites.

(33)Peaaegu igas komponendis on meetmeid, mis toetavad otseselt digipööret või sellega seotud raskustest ülesaamist. Kõige rohkem panustavad avaliku sektori digiteerimise ja sidetaristuga seotud komponendid, millele järgnevad e-õiguskeskkonna, eelarve ja finantsstabiilsuse ning digioskuste komponendid. Seega on digipöördega või sellest tingitud raskustega seotud meetmeid kavas igal pool. Need peaksid eelduste kohaselt aitama kaasa mitme majandusharu ja sotsiaalvaldkonna digipöördele (näiteks haridus- või tervishoiusektor) ning sellega seotud riigipõhistest raskustest ülesaamisele.

Püsiv mõju

(34)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile g ja V lisa punktile 2.7 on taaste- ja vastupidavuskaval Küprosele eeldatavasti suuresti (hinne A) püsiv mõju.

(35)Kava mitme meetme eesmärk on aidata kaasa digipöördele ja avalike digiteenuste arvu suurendamisele. Kavas olevad meetmed peaksid tagama (püsi-, traadita või mobiilse ühenduse kaudu) võimsa lairibaühenduse (st 5G) kõigile organiseerunud kogukondades elavatele inimestele (sh võetakse 5G kasutusele kõigil põhiteedel ning võimaldatakse kasukohast universaalset gigabitist internetiühendust (sh 5G) kõigis linna- ja maapiirkondades). Kava eesmärk on reformide ja investeeringutega edendada ka e-valitsust. Digitaalsetelt projektidelt (kohtute digipööre, arukad linnad ja õigusloome digiteerimine) koos juhtimissüsteemi täiustamise ning avalikku haldusesse töötajate värbamise ja nende hindamise projektidega ja kohalike omavalitsuste reformimisega loodetakse struktuurset ja püsivat mõju avaliku halduse ja kohtusüsteemi toimimisele, mille tagajärjel peaks paranema ka ettevõtluskeskkond. Institutsioonide struktuurilisi muutusi käsitlevas kava osas on tähtsaimal kohal sellise sõltumatu organi loomine, kes koordineerib korruptsioonivastase võitluse meetmeid ja teeb nende üle järelevalvet.

(36)Küprose kavas esitatud reformide ja investeeringute rakendamiselt oodatakse püsivat mõju haridus- ja koolitussüsteemis ja tööturul. Kavas on suured haridussüsteemi reformid: uue õpetajate ja koolide hindamise süsteemi kasutussevõtt, tasuta kohustusliku koolieelse hariduse pikendamine ning kõrg- ja keskhariduse õppekava kohandamine tööturu vajadustele vastavaks. Samuti on kavas koolitused õlilaste, töötajate ja töötute digioskusete parandamiseks. Veel on kavas mitmekülgse riikliku strateegia loomine, et vähendada oskuste mittevastavust tööturu vajadustele, ning alushariduse ja lapsehoiu riikliku strateegia koostamine. Need meetmed peaksid parandama haridus- ja koolitussüsteemi kvaliteeti kõigis vanuseastmetes ja õpilaste tulemuslikkust ning looma haridussüsteemi ja tööturu vahel paremad sidemed.

(37)Kava püsivat mõju saab suurendada ka kava ja ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatavate muude programmide vahelise koostoime kasvatamisega, tegeledes jõuliselt eelkõige piirkondlike probleemidega ja soodustades tasakaalustatud arengut.

Järelevalve ja elluviimine

(38)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile h ja V lisa punktile 2.8 on taaste- ja vastupidavuskavas kavandatud kord piisav (hinne A), et tagada kava (sh kavandatud ajakava, eesmärkide ja sihtide ning nendega seotud näitajate) toimiv järelevalve ja elluviimine.

(39)Kava elluviimise keskse järelevalve eest vastutab järelevalvekomitee, mille esimees on Euroopa programmide, koordineerimise ja arengu peadirektoraadi peadirektor ning liikmed kavaga seotud ministeeriumide pea- ja asedirektorid. Üldine vastutus taaste- ja vastupidavuskava järelevalve ja elluviimise eest on pandud Euroopa programmide, koordineerimise ja arengu peadirektoraadi taaste ja vastupidavuse direktoraadile, mis tegutseb koordineerimisasutusena. Selle asutuse ülesanne on koordineerida meetmete rakendamist, kinnitada eesmärkide ja sihtide saavutamist, koostada eduaruandeid, kontrollida ja suhelda komisjoniga (sh esitada määruse (EL) 2021/241 kohaseid maksetaotlusi). Selles abistavad teda kaks spetsialiseerunud järelevalveorganit, mis kinnitavad erisisendeid nõudvate meetmete eesmärkide ja sihtide saavutamist. Kavas sisalduvate eri investeeringute ja reformide tegemine on rakendusasutuste ülesanne. 

(40)Küprose kava eesmärgid ja sihid moodustavad kava elluviimise järelevalveks sobiva süsteemi. Need on piisavalt selged, realistlikud ja mitmekülgsed, et nende täitmist oleks võimalik jälgida ja kontrollida, ning eesmärkide saavutatuse mõõtmiseks kavandatud näitajad on asjakohased, vastuvõetavad ja usaldusväärsed. Eesmärgid ja sihid on olulised ka määruse (EL) 2021/241 artikli 17 lõike 2 kohaselt rahastamiskõlblike, ent juba lõpule viidud meetmete puhul. Väljamaksetaotluse põhjendamiseks on vaja, et need eesmärgid ja sihid oleksid rahuldavalt täidetud. Kontrollimehhanismid, andmete kogumine ja vastutusalad, mida Küprose võimud kavas kirjeldavad, paistavad olevat piisavalt usaldusväärsed, et anda pärast eesmärkide ja sihtide saavutatuks tunnistamist piisavat alust väljamaksetaotlustele.

(41)Liikmesriigid peaksid tagama, et rahastust saadava rahalise toetuse saamisest teavitatakse ja seda kinnitatakse kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikliga 34. Tehnilise toetuse vahendi raames võib liikmesriikide kava rakendamiseks taotleda tehnilist abi.

Kulud

(42)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile i ja V lisa punktile 2.9 on taaste- ja vastupidavuskavas esitatud põhjendused kava hinnangulise kogukulu kohta mõõdukalt (hinne B) mõistlikud ja usutavad, kooskõlas kulutõhususe põhimõttega ning vastavuses riigis saavutada loodetava majandusliku ja sotsiaalmõjuga.

(43)Enamiku meetmete kuluteave on küllaltki üksikasjalik ning metoodika lihtsalt jälgitavate arvutustega hästi selgitatud ja tõendatud. Esitatava teabe alusel võib öelda, et kulud on kooskõlas kavandatud reformide ja investeeringute laadi ja liigiga, mis tähendab, et need on usaldusväärsed. Ent teatud osa kulusid hinnati vaid mõõdukalt mõistlikuks ja usutavaks. Taaste- ja vastupidavuskava hinnanguline kogukulu on kooskõlas kulutõhususe põhimõttega ning vastavuses riigis saavutada loodetava majandusliku ja sotsiaalmõjuga.

Finantshuvide kaitse

(44)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile j ja V lisa punktile 2.10 on taaste- ja vastupidavuskavas kavandatud kord ja käesolevas otsuses sisalduvad täiendavad meetmed piisavad (hinne A), et tagada nimetatud määruse alusel eraldatud vahendite kasutamisel korruptsiooni, pettuste ja huvikonflikti ärahoidmine, avastamine ja kõrvaldamine, ning see kord peaks eeldatavasti tulemuslikult vältima topeltrahastamist kõnealuse määruse ja muude liidu programmide alusel. See ei piira muu kohaldamist, millega edendada ja tagada liidu õiguse järgimist (sh korruptsiooni, pettuste ja huvikonfliktide ärahoidmiseks, avastamiseks ja kõrvaldamiseks ning liidu rahaliste vahendite kaitsmiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) 2020/2092) 8 .

(45)Küprose väljatöötatud kontrolli- ja auditisüsteem on määruse (EL) 2021/241 nõuetele vastavalt sidusa ülesehitusega. Täpsemalt tuleks kuni kava määruse (EL) 2021/241 artikli 22 lõike 2 punkti d kohase juhtimise ja järelevalve jaoks mõeldud spetsiaalse järelevalveinfosüsteemi loomiseni seada sisse piisav ülemineku andmesüsteem. Selline ülemineku andmesüsteem või spetsiaalne järelevalveinfosüsteem peaks talletama ja säilitama taaste- ja vastupidavuskava elluviimise seisukohast olulisi andmeid (eesmärkide ja sihtide saavutamine, vahendite lõplike saajate, töövõtjate, alltöövõtjate ja tegelike tulusaajate andmed, nagu on nõutud määruse (EL) 2021/241 artikli 22 lõike 2 punktis d. Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 20 lõike 5 punktile e peaks Küpros kasutama vajaliku võimestikuga ülemineku andmesüsteemi või spetsiaalset järelevalveinfosüsteemi, et tagada kooskõla artikliga 22, ja kinnitama selle rakendatust esimese maksetaotlusega. Määruse (EL) 2021/241 artikli 22 lõike 2 punkti d kohase võimestiku olemasolu peab tõendama spetsiaalne süsteemi audit.

(46)Sisekontrollisüsteem tugineb usaldusväärsetele protsessidele ja struktuuridele. Kontrollijate ja audiitorite rollid ja vastutusalad on selged, asjaomased kontrollifunktsioonid on sobivalt lahus ning audiitorite sõltumatus on tagatud. Kontrolli eest vastutajatel on kavandatud rollide ja ülesannete täitmiseks vajalikud õiguslikud volitused ja haldussuutlikkus. Kavas kirjeldatud kontrollimise ja auditeerimise kord on jõustunud ning asjaomaste organite vastutusalad on paika pandud kava heakskiitnud ministrite nõukogu otsusega. Asjaomased auditeerimisasutused on Küprose Vabariigi Auditeerimisamet ja Sisekontrolliamet. Neile on antud volitused kontrollida, kas rakendusasutused tegelevad määruse (EL) 2021/241 alusel antud vahendite kasutamisel pettuste, korruptsiooni ja huvikonfliktide ärahoidmise, avastamise ja kõrvaldamisega. Peale selle on mitut tasandit hõlmav kontrollikord, mille eesmärk on ära hoida topeltrahastamist teistest liidu programmidest ja tagada kohaldatavate reeglite järgimine.

Kava sidusus

(47)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõike 3 punktile k ja V lisa punktile 2.11 sisaldab kava suures ulatuses (hinne A) sidusaid reformide ja avaliku sektori investeerimisprojektide elluviimise meetmeid.

(48)Küprose taaste- ja vastupidavuskavas esitatud reformid ja investeeringud täiendavad üksteist. Need põhinevad laiaulatuslikul majanduskasvu kaval, mis tagab taaste- ja vastupidavuskava sidususe tulevase aruka, kaasava ja kestliku majandusarengu soodustamisel. Kava viis peamist tegevussuunda (vastupanuvõimeline ja tulemuslik tervishoiusüsteem ning parem elanikkonnakaitse; kliimaneutraalsus, energiatõhusus ja taastuvenergeetika turuletulek; majanduse vastupanu- ja konkurentsivõime suurendamine; teel digiajastusse; tööturg, sotsiaalkaitse, haridus ja inimkapital) on omavahel seotud ja üksteist toetavad. Need sisaldavad digipöördega seotud meetmeid, mis on peamised Küprose majanduse rohepöörde ja ringmajandusele ülemineku võimaldajad. Kavas on ka kavandatud investeeringuid toetavad reformid (nt veemajanduses ning maksureform heitkoguste vähendamise ja roheliste investeeringute ergutamiseks). Majanduse vastupanu- ja konkurentsivõime suurendamine hõlmab avaliku sektori investeeringuid konkurentsivõime suurendamise, tootlikkuse ja pikaajalise majanduskasvu toetamisse ning uute töökohtade loomisse ning neid investeeringuid toetavaid reforme, millega täiustatakse institutsioonilist raamistikku ja seega ka ettevõtluskeskkonda. Tööturu, sotsiaalkaitse, hariduse ja inimkapitali poliitikasuund aitab kaasa rohe- ja digipöördele, parandades hariduse ja oskuste omandamise süsteemi kõikidel tasanditel (andes seega Küprose ühiskonnale vajalikud oskused), tagades digi- ja rohepöörde õigluse (seades prioriteediks keskkonnahoidlike töökohtade loomise (eriti just noorte jaoks) ja investeerides sotsiaalhoolekande teenustesse), aga vastupanuvõimelise ja tulemusliku tervishoiusüsteemi ja parema elanikkonnakaitse tegevussuuna eesmärk on kvaliteetsete ja tulemuslike tervishoiuteenuste üldine kättesaadavus (sh digitaalselt). Selleks et edendada suuremat sidusust eri vahendite, eelkõige Euroopa ühtekuuluvuspoliitika fondidega, julgustatakse vahendite tasakaalustatud territoriaalset jaotamist.

Võrdsus

(49)Kava mitmes komponendis on rida meetmeid, mis peaksid eeldatavasti aitama lahendada probleeme soolise võrdõiguslikkuse ja kõigile võrdsete võimaluste tagamise valdkonnas. Eriti tähtsad on meetmed, mille eesmärk on parandada taskukohase kvaliteetse alushariduse, lapsehoiu ja pikaajalise hoolduse kättesaadavust ning edendatakse paindlikku töökorraldust, soodustatakse hoolduskohustusega inimeste (eriti naiste) tööturul osalemist, sotsiaalset kaasatust ja sotsiaal-majandusliku halvemuse vähendamist. Samuti tegeletakse naiste ettevõtlikkuse ja eakamate naiste finantskirjaoskuse probleemidega. Mittetöötavate ja mitteõppivate noorte toetamine, peaks olema kasulik haavatava (sh sisserännanu) taustaga noortele. Kogu kavas on arvestatud puuetega inimeste vajadustega ning olemas on kvalitatiivne siht selliste inimeste kodumajapidamiste energiatõhususe parandamiseks.

Julgeolekualane enesehindamine

(50)Kava sisaldab digivõimekusse ja ühendatusse tehtavate investeeringutega seotud julgeolekualast enesehindamist. Ühendatusse tehtavate investeeringutega seoses on kavas ELi 5G-võrkude küberturvalisuse tööriistakastis esitatud üldiste objektiivsete kriteeriumide alusel välja toodud asjaomased julgeolekuküsimused ja nendega seotud riskid ning leevendavad meetmed, mida neist iga puhul kasutada.

Piiriülesed ja mitut riiki hõlmavad projektid

(51)Küprose kavas on kaks piiriülest projekti: elektrivõrkudevaheline ühendus ja andmeside merekaablid. Mõlemad projektid on osaliselt Kreekaga kahasse. Neist esimese – Euroopa ja Aasia võrkude vahelise ühenduse ehitamise – eesmärk on tagada energiavarustuskindlus ja konkurentsivõimelisemad elektri hulgihinnad ning võimaldada kasutada rohkem puhtamatest allikatest (eriti taastuvallikatest) saadud elektrit. Selleks ühendatakse Küprose elektrivõrk Kreeka võrgu kaudu Kreetal liidu mandrivõrguga. See on osa suuremast investeeringut, millega luuakse 1208 km pikkune piiriülene võrkudevaheline ühendus Kreeta, Küprose ja Iisraeli vahel. Teise – merekaablite – projekti eesmärk on luua Küprose jaoks vastupanuvõimeline võimas internetiühenduse magistraal, ehitades Küprose ja Kreeka vahele uue merealuse andmesideühenduse. Eraldiseisva uue andmesidemagistraali loomine Küprose ja Kreeka vahele peaks parandama Küprose ühendatust. Samuti peaks sel olema positiivne mõju vabale andmesidemahule ja lõppkasutajatele väga kiire ühenduse tagamise teenuste hinnale. Olemasolevate aegunud kaablitega võrreldes peaks jõudlus samuti paranema.

Konsulteerimine

(52)Kavas sisalduva konsultatsiooniprotsessi kokkuvõtte kohaselt konsulteeriti ettevalmistusetapis riikliku õigusraamistiku kohaselt asjaomaste sidusrühmadega (tööturu osapooled, kodanikuühiskonna organisatsioonid ja noorteorganisatsioonid). Kava koostamises (ja korduvas täiendamises) on kohe algusest peale oma vastutusalade piires osalenud eri ministeeriumid, valitsusasutused ja kohalikud omavalitsused. Kava sisust on regulaarselt teavitatud ka parlamenti. Peale selle on konsulteeritud Küprose majandus- ja konkurentsivõime nõukoguga (riiklik tootlikkuse komitee). Pärast kõigi asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist osa algselt kavandatud reforme ja investeeringuid muudeti või jäeti välja.

(53)Kõigi sidusrühmadega (tööturu osapoolte ja kodanikuühiskonnaga) konsulteeritakse ka kava elluviimise ajal. Selleks et tagada asjaomaste isikute omalus, on väga oluline kaasata kavaga hõlmatud investeeringute ja reformide tegemisse kõik asjaomased kohalikud omavalitsused ning sidusrühmad (sh tööturu osapooled).

Positiivne hinnang

(54)Pärast seda, kui komisjon on andnud Küprose taaste- ja vastupidavuskavale positiivse hinnangu ja leidnud, et kava vastab rahuldavalt määruses (EL) 2021/241 sätestatud hindamiskriteeriumidele, tuleks kooskõlas kõnealuse määruse artikli 20 lõikega 2 sätestada käesolevas otsuses kava rakendamiseks vajalikud reformid ja investeerimisprojektid, asjakohased eesmärgid ja sihid, näitajad ning liidult kava rakendamiseks kättesaadavaks tehtava tagastamatu rahalise toetuse ja laenu summa.

Rahaline toetus

(55)Küprose taaste- ja vastupidavuskava hinnanguline kogukulu on 1 206 400 000 eurot. Kuna taaste- ja vastupidavuskava vastab rahuldavalt määruses (EL) 2021/241 sätestatud hindamiskriteeriumidele ning selle hinnanguline kogukulu on Küprosele saadaval olevast maksimaalsest rahalisest toetusest suurem, peaks Küprose taaste- ja vastupidavuskava jaoks eraldatav rahaline toetus olema võrdne Küprose jaoks saadaval oleva rahalise toetuse kogusummaga.

(56)Vastavalt määruse (EL) 2021/241 artikli 11 lõikele 2 ajakohastatakse Küprose maksimaalse rahalise toetuse arvutust 30. juuniks 2022. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 23 lõikele 1 tuleks Küprose jaoks ettenähtud summa lubada nüüd siduda 2022. aasta 31. detsembriks juriidilise kohustusega. Vajaduse korral peaks nõukogu pärast maksimaalse rahalise toetuse ajakohastamist muutma komisjoni ettepaneku põhjal põhjendamatu viivituseta käesolevat otsust, et lisada sellesse ajakohastatud maksimaalne rahaline toetus.

(57)Peale selle on Küpros taotlenud lisareformide ja -investeeringute jaoks laenutoetust. Küprose taotletud laenu maksimaalne maht on alla 6,8 % tema 2019. aasta kogurahvatulust jooksevhindades. Taaste- ja vastupidavuskava hinnanguline kogukulu on suurem kui Küprose jaoks saadaval oleva rahalise toetuse ja taotletud laenutoetuse kogusumma.

(58)Antavat toetust rahastatakse laenust, mille komisjon võtab liidu nimel nõukogu otsuse (EL, Euratom) 2020/2053 9 artikli 5 alusel. Toetus tuleks maksta osamaksetena välja siis, kui Küpros on taaste- ja vastupidavuskava rakendamise eesmärgid ja sihid rahuldavalt täitnud.

(59)Küpros on taotlenud eelmakset, mis moodustab 13 % rahalisest toetusest ja 13 % laenust. See summa tuleks teha Küprosele kättesaadavaks määruse (EL) 2021/241 artikli 23 lõike 1 kohase rahastamislepingu ning sama määruse artikli 15 lõikes 2 sätestatud laenulepingu jõustumise korral ja sellega kooskõlas.

(60)Käesolev otsus ei tohiks mõjutada selliste menetluste tulemust, mis on seotud liidu vahendite eraldamisega muude kui määruse (EL) 2021/241 kohaste liidu programmide raames, ega selliseid menetlusi, mis on seotud siseturu toimimise moonutamisega ja mida võidakse algatada eelkõige ELi toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 alusel. See ei vabasta liikmesriike aluslepingu artikli 108 kohasest kohustusest teavitada komisjoni võimalikest riigiabi juhtudest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmine

Küprose taaste- ja vastupidavuskavale määruse (EL) 2021/241 artikli 19 lõikes 3 sätestatud kriteeriumide alusel antud hinnang kiidetakse heaks. Taaste- ja vastupidavuskava kohased reformid ja investeerimisprojektid, kava järelevalve ja rakendamise kord ja ajakava (sh asjaomased eesmärgid ja sihid ning laenu maksmisega seotud täiendavad eesmärgid ja sihid ning kavandatud eesmärkide saavutamisega seotud näitajad) ning komisjonile asjakohaste alusandmete täielikult kättesaadavaks tegemise kord on esitatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2
Rahaline toetus

1.Liit teeb Küprosele kättesaadavaks tagastamatu rahalise toetuse summas 1 005 946 047 eurot. 10 Sellest on 818 213 837 eurot võimalik siduda juriidiliste kulukohustustega 31. detsembriks 2022. Kui määruse (EL) 2021/241 artikli 11 lõikega 2 ette nähtud ajakohastamisel arvutatakse Küprose jaoks summa, mis on eespool nimetatuga võrdne või sellest suurem, on alates 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023 võimalik siduda juriidilise kulukohustusega lisaks 187 732 210 eurot.

2.Komisjon teeb liidu rahalise toetuse Küprosele kättesaadavaks osamaksetena vastavalt lisale. Eelmaksena tehakse kättesaadavaks 130 772 986 eurot, mis moodustab 13 % rahalisest toetusest. Komisjon võib eel- ja osamaksed välja maksta ühes või mitmes osas. Osade suurus sõltub rahaliste vahendite kättesaadavusest.

3.Eelmaksed tehakse määruse (EL) 2021/241 artikli 23 lõike 1 kohase rahastamislepingu jõustumise korral ja sellega kooskõlas. Eelmaksed tasaarvestatakse, arvates need proportsionaalselt maha osamaksetest.

4.Osamaksete tegemine vastavalt rahastamislepingule sõltub kättesaadavatest rahalistest vahenditest ja komisjoni otsusest, mis tehakse kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikliga 24 selle kohta, et Küpros on rahuldavalt täitnud taaste- ja vastupidavuskava rakendamisega seotud asjakohased eesmärgid ja sihid. Tingimusel, et lõikes 1 osutatud juriidilised kohustused jõustuvad, peavad toetuse väljamaksmiseks olema eesmärgid ja sihid täidetud hiljemalt 31. augustiks 2026.

Artikkel 3
Laenutoetus

1.Liit võimaldab Küprosele laenu kuni 200 320 000 eurot.

2.Komisjon teeb laenutoetuse Küprosele kättesaadavaks osamaksetena kooskõlas lisaga. Eelmaksena tehakse kättesaadavaks 26 041 600 eurot, mis moodustab 13 % laenust. Komisjon võib eel- ja osamaksed välja maksta ühes või mitmes osas. Osade suurus sõltub rahaliste vahendite kättesaadavusest.

3.Eelmaksed tehakse määruse (EL) 2021/241 artikli 15 lõike 2 kohase laenulepingu jõustumise korral ja sellega kooskõlas. Eelmaksed tasaarvestatakse, arvates need proportsionaalselt maha osamaksetest.

4.Osamaksete tegemine vastavalt laenulepingule sõltub kättesaadavatest rahalistest vahenditest ja komisjoni otsusest, mis tehakse kooskõlas määruse (EL) 2021/241 artikliga 24 selle kohta, et Küpros on rahuldavalt täitnud laenuga hõlmatud ning taaste- ja vastupidavuskava rakendamisega seotud täiendavad eesmärgid ja sihid. Laenu väljamaksmiseks peavad laenuga hõlmatud täiendavad eesmärgid ja sihid olema täidetud hiljemalt 31. augustiks 2026.

Artikkel 4
Adressaat

Käesolev otsus on adresseeritud Küprose Vabariigile.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    ELT L 57, 18.2.2021, lk 17.
(2)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta (ELT L 306, 23.11.2011, lk 25).
(3)    Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta määrus (EL) 2020/2094, millega luuakse Euroopa Liidu taasterahastu COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks (ELT L 433l, 22.12.2020, lk 23).
(4)    Kõnealusest makromajanduslikust tasakaalustamatusest oli juttu määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 6 alusel aastatel 2019–2020 esitatud soovitustes.
(5)    Sellistes simulatsioonides on võetud arvesse Euroopa Liidu taasterahastu üldist mõju (sh ReactEU rahastamist ning programmide „Euroopa Horisont“ ja InvestEU, õiglase ülemineku fondi, maaelu arengu ja RescEU suuremat rahastamist). Sellises simulatsioonis ei võetud arvesse struktuurireformide võimalikku positiivset mõju, mis võib olla märkimisväärne.
(6)    Komisjoni 4. märtsi 2021. aasta soovitus (EL) 2021/402 toimivate tööhõive aktiivse toetamise meetmete (EASE) kohta pärast COVID-19 kriisi (ELT L 80, 8.3.2021).
(7)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2020. aasta määrus (EL) 2020/852, millega kehtestatakse kestlike investeeringute hõlbustamise raamistik ja muudetakse määrust (EL) 2019/2088 (ELT L 198, 22.6.2020, lk 13).
(8)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2020 aasta määrus (EL) nr 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 1.)
(9)    Nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsus (EL, Euratom) 2020/2053 mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom (ELT L 424, 15.12.2020, lk 1).
(10)    See summa vastab rahaeraldise summale, mis jääb alles pärast määruse (EL) 2021/241 artikli 6 lõikes 2 sätestatud (Küprose) kulude proportsionaalse osa mahaarvamist ning mis arvutatakse kõnealuse määruse artiklis 11 sätestatud metoodika kohaselt.
Top

Brüssel,8.7.2021

COM(2021) 398 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu rakendusotsus

Küprose taaste- ja vastupidavuskavale antud hinnangu heakskiitmise kohta

{SWD(2021) 196 final}


LISA

1. JAGU. TAASTE- JA VASTUPIDAVUSKAVAGA ETTE NÄHTUD REFORMID JA INVESTEERINGUD

1.Reformide ja investeeringute kirjeldus

A. KOMPONENT 1.1: Vastupanuvõimeline ja tõhus tervishoiusüsteem, tõhusam kodanikukaitse

Küprose taaste- ja vastupidavuskava selles osas käsitletakse probleeme, mis on seotud kvaliteetsete tervishoiuteenuste üldise kättesaadavusega Küprosel ning kodanikukaitse üldise valmisoleku ja reageerimisega hädaolukorras. Selle komponendi eesmärk on tugevdada tervishoiusektori tõhusust, kättesaadavust ja üldist vastupanuvõimet, toetades hiljuti kasutusele võetud riiklikku tervishoiusüsteemi mitmesuguste sekkumiste kaudu. Nende hulka kuuluvad i) tervishoiutaristu ja -seadmete ajakohastamine ja digiteerimine, ii) e-tervishoiu teenuste tõhustamine, iii) osutatavate tervishoiuteenuste akrediteerimine, tõenditel põhinevate kliiniliste protokollide ja kvaliteediseire süsteemide kasutuselevõtmine ning iv) tervishoiutöötajate oskuste täiendamise võimalused. Lisaks on selle eesmärk parandada Küprose kodanikukaitsesüsteemi, luues nüüdisaegse üldsuse hoiatamise süsteemi.

Komponent käsitleb riigipõhiseid soovitusi tervise kohta (2020. aasta riigipõhine soovitus 1 ja 2019. aasta riigipõhine soovitus 3).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

A.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C1.1R1): Riiklik kliiniliste tõendite ja kvaliteedi parandamise keskus

Reformi eesmärk on parandada tervishoiusüsteemi kvaliteeti ja jätkusuutlikkust.

Selleks luuakse riiklik kliiniliste tõendite ja kvaliteedi parandamise keskus, mis töötab tihedas koostöös tervishoiutöötajate ja patsientidega välja tõenduspõhised kliinilised suunised, protokollid ja raviviisid kõigi ravitasandite jaoks (esmane, teisene ja kolmanda taseme tervishoid), samuti järelevalve- ja hindamisprotsessid, nagu kliinilised auditid, vastastikused eksperdihinnangud ja kontrollid. Lisaks töötatakse välja IT-süsteem, mis võimaldab kliiniliste standardite ja protokollide rakendamist ja järelevalvet ning sisaldab e-õppe platvormi. Reform hõlmab tervishoiutöötajate koolitamist vastavates uutes protokollides ja protsessides.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 2 (C1.1R2): Seireplatvormi „Antibiootikumide tarvitamine ja tervishoid haiglates – kaasnevad infektsioonid“ kavandamine

Reformi eesmärk on toetada tervishoiusektori üleminekut digitehnoloogiale ning tugevdada tervishoiusüsteemi tõhusust ja vastupanuvõimet.

See hõlmab elektroonilise platvormi väljatöötamist haiglaapteekidest (nosokomiaalne antibiootikumitarbimine), mikrobioloogia laboritest (antimikroobne resistentsus) ja haiglatest (tervishoiuteenustega seotud nakkused) saadud andmete töötlemiseks.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Investeering 1 (C1.1I1): Uued rajatised Küprose verevarude loomiseks ja uusima tehnoloogiaga kaasnevate seadmete hankimiseks

Investeeringu eesmärk on tõhustada tsentraalseid vereteenistusasutusi Küprosel.

See meede hõlmab uute rajatiste ehitamist Küprose vereteenistusasutuse jaoks ja uusimate tehnoloogiaga seotud seadmete hankimist. Ligikaudu 80 000 veretoodet (nt erütrotsüüdid, trombotsüüdid ja värske külmutatud plasma) peab olema võimalik jaotada kliiniliseks kasutamiseks kogu riigis. Uute rajatiste primaarenergianõudlus peab olema vähemalt 20 % väiksem, kui on kindlaks määratud liginullenergiahoone (NZEB) nõudes.

Investeering tehakse 30. juuniks 2025.

Investeering 2 (C1.1I2): Küpros Innovatiivne rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteem

Meetme eesmärk on luua Küprose innovaatilise rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemi gripi kontrollseire moodul, et toetada rahvatervise valdkonna asutusi tõenditel põhinevate otsuste tegemisel.

See hõlmab nii vajalike digitaalsete vahendite (nt tarkvara ja IKT-taristu) väljatöötamist kui ka tervishoiutöötajate ja tervishoiuministeeriumi töötajate oskuste täiendamist, et kasutada andmete kogumise ja andmete kogumise süsteemi. Vastavalt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) suunistele salvestab Küprose innovatiivse rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemi gripi kontrollseire (ISS) moodul epidemioloogilised andmed, mis annavad tervishoiuministeeriumile teavet võimalike epidemioloogiliste probleemide kohta. Tervishoiuministeerium määrab sentinelideks 150 arsti, kes sisestavad andmed Küprose uuendusliku rahvatervise IKT-süsteemi gripi kontrollseire (ISS) moodulisse. 

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 3 (C1.1I3): Meditsiiniseadmete ostmine/asendamine haiglates

Investeeringu eesmärk on võimaldada erahaiglatel lühikese aja jooksul investeerida oma meditsiiniseadmete moderniseerimisse, et parandada osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti.

Meede hõlmab erahaiglate toetuskava meditsiiniseadmete ajakohastamiseks või asendamiseks. Rahastamistaotlusi hindab läbipaistvate valikukriteeriumide alusel spetsiaalne hindamiskomitee, mille nimetab tervishoiuminister.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 4 (C1.1I4): Avalik-õiguslike ja erahaiglate akrediteerimine

Selle investeeringu eesmärk on toetada haiglate akrediteerimist, võimaldades nende registreerimist riiklikus tervishoiusüsteemis (NHS) ja parandades osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamist.

See koosneb sponsorluskavast, mis hõlbustab haiglate akrediteerimist, kattes osa i) kuludest, mis tekivad era- ja avalik-õiguslikel haiglatel seoses välisekspertide akrediteerimisalaste nõustamisteenustega (sellega, kuidas teha vajalikke ettevalmistusi akrediteerimiseks) ja ii) rahvusvaheliselt tunnustatud asutuste võetavatest akrediteerimistasudest.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 6 (C1.1I6): Üldiste piiriüleste e-tervishoiuteenuste kasutuselevõtt Küprosel

Meetme eesmärk on laiendada e-tervise teenuseid, et võimaldada patsiendi terviseteabe (eelkõige patsiendi koondandmete ja e-retseptide) piiriülest vahetamist, et sellest saaks osa turvalisest vastastikuse e-tervise võrgustikust ELis.

See hõlmab Küprose ja liidu liikmesriikide vahelise piiriülese andmevahetuse käivitamist e-tervise toimivate riiklike kontaktpunktidega, nagu e-retseptid, e-väljamaksed, patsientide kokkuvõtted ja täiendavad andmekogumid (muu hulgas saatekirjad, laboritulemused ja kuvamine), nagu on kokku lepitud e-tervise digiteenuste taristuga (eHDSI).

Investeering tehakse 30. juuniks 2025.

Investeering 7 (C1.1I7): Üldsuse hoiatamise süsteem hädaabioperatsioonide toetamiseks SMSi kaudu

Investeeringu eesmärk on parandada Küprose kodanikukaitsesüsteemi, luues mobiilirakenduse abil kogu elanikkonnale suunatud kaasaegse üldsuse hoiatamise süsteemi, et suurendada avalikku julgeolekut, valmisolekut ja vastupidavust.

Meede seisneb kogu elanikkonnani jõudva üldsuse hoiatamise süsteemi käivitamises mobiilirakenduse või SMSi kaudu, et hoiatada tekkivatest või tekkivatest hädaolukordadest.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

A.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

1

C1.1R1

Riiklik kliiniliste tõendite ja kvaliteedi parandamise keskus

Siht

Koostatud, auditeeritud ja vastastikused eksperdihinnangud kliiniliste protokollide kohta

Number

0

50

4. kv

2024

Vähemalt 50 kliinilist protokolli, mille eksperdirühm on koostanud, auditeerinud ja läbi vaadanud ning mille põhiomadused on järgmised:

• tõenditel põhineva meditsiini kliinilise tava soovitused;

• rakendusjuhend,

• auditikava.

2

C1.1R1

Riiklik kliiniliste tõendite ja kvaliteedi parandamise keskus

Siht

Koostatud, auditeeritud ja vastastikused eksperdihinnangud kliiniliste protokollide kohta

Number

50

90

4. kv

2025

Vähemalt 90 kliinilist protokolli, mille eksperdirühm on koostanud, auditeerinud ja läbi vaadanud ning mille põhiomadused on järgmised:

• tõenditel põhineva meditsiini kliinilise tava soovitused;

• rakendusjuhend,

• auditikava.

3

C1.1R2

Seireplatvormi „Antibiootikumide tarvitamine ja tervishoid haiglates – kaasnevad infektsioonid“ kavandamine

Eesmärk

Tervishoiuasutuste loetelu vastuvõtmine

Tervishoiuasutuste loetelu vastuvõtmine

1. kv

2023

Selliste tervishoiuasutuste loetelu vastuvõtmine, kes annavad Haigekassale teavet antibiootikumitarbimise kohta ja kelle üle teostab järelevalvet Haigekassa.

4

C1.1R2

Seireplatvormi „Antibiootikumide tarvitamine ja tervishoid haiglates – kaasnevad infektsioonid“ kavandamine

Eesmärk

Elektrooniline platvorm, sealhulgas seiresüsteem, on täielikult töökorras

Elektrooniline platvorm on paigas ja töökorras

4. kv

2025

Elektrooniline platvorm haiglaapteekidest (nosokomiaalne antibiootikumitarbimine), mikrobioloogialaboritest (antimikroobne resistentsus) ja haiglatest (tervishoiuteenustega seotud nakkused) saadud andmete töötlemiseks peab olema täielikult toimiv (paigaldatakse kõikidesse kasutuskohtadesse ja sisestatakse tegelikke andmeid) ning selle tõhususe seiresüsteem peab olema paigas.

5

C1.1I1

Uued rajatised Küprose verevarude loomiseks ja uusima tehnoloogiaga kaasnevate seadmete hankimiseks

Eesmärk

Lepingu allkirjastamine Küprose vereteenistusasutuse ehitamiseks

Lepingu sõlmimine

3. kv

2022

Lepingu allkirjastamine väljavalitud pakkuja(te)ga (töövõtja(te)ga), kes valiti välja Küprose vereteenistusasutuse ehitamiseks korraldatud konkursi alusel.

6

C1.1I1

Uued rajatised Küprose verevarude loomiseks ja uusima tehnoloogiaga kaasnevate seadmete hankimiseks

Eesmärk

Uued vereteenistusasutused, sealhulgas kõik seadmed, on täielikult töökorras

Ehitamise lõpuleviimine ja tegevuse alustamine

2. kv

2025

Ehitatakse uued vereteenistusasutused ja need on täielikult töökorras ja Küprose vereteenistusasutuse käsutuses. Uute rajatiste primaarenergianõudlus peab olema vähemalt 20 % väiksem, kui on kindlaks määratud liginullenergiahoone (NZEB) nõudes. Uued asjakohased seadmed peavad olema töökorras ja olemasolevate seadmete üleviimine praeguse vereteenistusasutuse ruumidest uutesse rajatistesse peab olema lõpule viidud.

7

C1.1I2

Küpros Innovatiivne rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteem

Eesmärk

Gripi kontrollseire (ISS)Süsteem

Täielikult toimiv süsteem

 

2. kv

2022

Küprose uuendusliku rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemi gripi kontrollseiresüsteemi moodul peab olema töökorras ja selle tõhusust kontrolliv süsteem peab olema paigas.

8

C1.1I2

Küpros Innovatiivne rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteem

Siht

Kontrollkeskused sisestavad andmeid gripi kontrollseiresüsteemi moodulisse

Number

0

150

4. kv

2025

Vastavalt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) suunistele salvestab Küprose innovatiivse rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemi gripi kontrollseiresüsteemi (ISS) moodul epidemioloogilised andmed, mille üldarstid sisestasid digitaalsesse veebiplatvormi, et teavitada tervishoiuministeeriumi võimalikest lisakuludest. Tervishoiuministeerium määrab kontrollpiloodiks vähemalt 150 arsti, kes sisestavad andmed Küprose innovatiivse rahvatervise info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemi ISS-moodulisse.

9

C1.1I3

Meditsiiniseadmete ostmine/asendamine haiglates

Siht

Finantstoetuse kavast kasu saanud tervishoiuasutused

Number

0

10

4. kv

2023

Vähemalt kümme taotluse esitanud eri kategooriate tervishoiuasutust on saanud meditsiiniseadmete soetamise kava raames rahalist toetust.

10

C1.1I3

Meditsiiniseadmete ostmine/asendamine haiglates

Siht

Finantstoetuse kavast kasu saanud tervishoiuasutused

Number

10

23

4. kv

2025

Vähemalt 23 taotluse esitanud eri kategooriate tervishoiuasutust on saanud meditsiiniseadmete soetamise kava raames rahalist toetust.

11

C1.1I4

Avalik-õiguslike ja erahaiglate akrediteerimine

Siht

Akrediteeringuga seotud kulusid katvast kavast kasu saanud tervishoiuasutused

Number

0

20

2. kv

2024

Akrediteeringu saamise süsteemist on toetatud vähemalt 20 erineva kategooria taotlejast tervishoiuasutust.

12

C1.1I4

Avalik-õiguslike ja erahaiglate akrediteerimine

Siht

Akrediteeringuga seotud kulusid katvast kavast kasu saanud tervishoiuasutused

Number

20

45

4. kv

2025

Akrediteeringu saamise süsteemist on toetatud vähemalt 45 erineva kategooria taotlejast tervishoiuasutust.

13

C1.1I6

Üldiste piiriüleste e-tervishoiuteenuste kasutuselevõtt Küprosel

Eesmärk

Piiriüleste e-tervise teenuste IT-süsteemi analüüsi-, kavandamis- ja arendusetapi lõpuleviimine

IT-süsteemi analüüsi-, kavandamis- ja arendusetapi lõpuleviimine, nagu on ette nähtud avaliku sektori hankija tulemuste vastuvõtmise meeskonna vastavas aruandes

4. kv

2023

IT-süsteemi etapi analüüs, kavandamine ja arendamine viiakse lõpule.

Tehnilised kirjeldused peavad sisaldama järgmist:

a) mobiilne videoside,

b) geograafiline asukoht,

c) võimekuste otsing,

d) kogukonnaülene patsiendiotsingu profiil (et leida kogukondi, kellel on patsiendi kohta asjakohased terviseandmed, ja patsientide identifikaatorite translatsioon kogukondades, kus on samad patsiendi andmed);

e) küberturvalisuse piiriülese avastamise ja reageerimise (XDR) ning e-identimise jaoks;

f) automaatne andmete kogumine ja hindamine;

g) nii Küprose kui ka välisriikide residentide puhul: i) avatud lähtekoodiga riikliku e-tervise kontaktpunkti ajakohastamine, ii) patsiendi ajakohastatud kokkuvõte ja iii) e-retsept;

h) struktureerimata kliiniliste dokumentide jagamine ja

i) patsientide juurdepääs piiriülestele andmeteenustele, tuginedes e-tervise võrgustiku 6. laine kliinilise dokumendiarhitektuuri rakendussuunistele.

Samuti luuakse uus teenus, mis võimaldab vahetada struktureeritud ja kodeeritud kliinilisi dokumente, mis võivad sisaldada pilte/pilte, vabastamiskirju (kontoaruanne), elektroonilisi terviseandmeid ja laboritulemusi.

14

C1.1I6

Üldiste piiriüleste e-tervishoiuteenuste kasutuselevõtt Küprosel

Eesmärk

Piiriülese tervishoiuandmete vahetuse täielik toimimine

Süsteemi heakskiitmine riikliku e-tervise ameti poolt

2. kv

2025

Küprose ja riikide vahelise piiriülese andmevahetuse täielik toimimine e-tervise riiklike operatiivsete kontaktpunktidega (nt e-retseptid, e-väljamaksed, Küprosega vahetatud patsientide kokkuvõtted) ning täiendavad andmekogumid (näiteks saatekirjad, laboritulemused ja pildistamine), nagu on kokku lepitud e-tervise digiteenuste taristuga.

15

C1.1I7

Üldsuse hoiatamise süsteem hädaabioperatsioonide toetamiseks SMSi kaudu

Eesmärk

Äsja loodud üldsuse hoiatamise süsteem ja selle järelevalvesüsteem on täielikult toimivad

Tehniline komitee allkirjastab lõpliku süsteemi heakskiitmise ja tegevuse alustamise aruande

üldsuse hoiatamise süsteemi jaoks

4. kv

2025

Üldsuse hoiatamise süsteem on toimiv ja olemas on jälgimissüsteem, mis mobiilse rakenduse ja/või SMSi kaudu jõuab kogu elanikkonnani.

SMSide saatmise lõpp-punktide masinad peavad olema täielikult töökorras.

A.3.    Laenuga seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 3 (C1.1R3): Tervishoiuteenuste osutamise ja hüvitamise raamistiku järkjärguline üleminek väärtuspõhistele mudelitele

Reformi eesmärk on võtta kasutusele väärtuspõhised tervishoiumudelid ja need järk-järgult kasutusele võtta, et täiendada praeguseid mahupõhiseid tervishoiumudeleid, parandada tervisenäitajaid ja piirata kulusid.

See hõlmab asjakohaste väärtuspõhiste mudelite ja algatuste väljatöötamist koos asjakohaste järelevalvemehhanismidega reformi edukuse mõõtmiseks ja jälgimiseks ning väärtuspõhiste mudelite kasutuselevõttu esmatasandi arstiabi ja statsionaarse ravi hüvitamisotsuses, nagu on sätestatud üldise tervishoiusüsteemi õigusaktides.

Reform viiakse lõpule 31. märtsiks 2023.

Investeering 5 (C1.1I5): Küprose riiklike haiglate tugevdamine, ajakohastamine ja ajakohastamine

Investeeringu eesmärk on täiustada, ajakohastada ja/või ajakohastada Küprose riiklikke haiglaid, et võimaldada neil konkureerida võrdsetel alustel erasektoriga, parandades samal ajal tervishoiuteenuste kvaliteeti ja tervishoiutöötajate töötingimusi riiklikes haiglates.

See meede seisneb järgmise üheksa riikliku haigla täiustamises, moderniseerimises ja/või täiustamises: (1) Makariose lastehaigla tugevdamine, et pakkuda lastele täielikku ravi; (2) Paphose ja Limassoli haiglate hemodialüüsiüksuse ehitamine ja/või laiendamine; (3) vaimse tervise haigla ehitamine; 4) Limassoli üldhaigla tugevdamine; (5) õnnetus- ja hädaabiüksuste tugevdamine kõigis Küprose riiklike haiglates; (6) Paphose üldhaigla tugevdamine; (7) invasiivse radioloogia üksuse, sealhulgas meditsiiniseadmete (näiteks angiograafiaüksuse) laiendamine; (8) COVID-19 üksuse ehitamine Famagusta haiglasse; ning (9) nakkushaiguste üksuse loomine Limassoli üldhaiglas. Hoonete renoveerimise eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %. Paphose haigla hemodialüüsiüksuse primaarenergianõudlus peab olema vähemalt 20 % väiksem, kui on kindlaks määratud liginullenergiahoone (NZEB) nõudega.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

A.4.    Laenu eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

16

C1.1R3

Tervishoiuteenuste osutamise ja hüvitamise raamistiku järkjärguline nihutamine väärtuspõhistele mudelitele.

Eesmärk

Esmatasandi arstiabi ja statsionaarse ravi puhul kajastatav väärtusepõhine hüvitamine

Kulude hüvitamise otsuses kajastuvad väärtuspõhised hüvitised

1. kv

2023

Iga-aastaseid hüvitamisotsuseid üldises tervishoiusüsteemis kohandatakse nii, et need hõlmaksid esmatasandi arstiabi ja statsionaarse ravi väärtuspõhist hüvitamist.

17

C1.1I5 Küprose riiklike haiglate tugevdamine, ajakohastamine ja parendamine

Siht

Täiustatud, ehitatud ja/või ajakohastatud riiklikud haiglad

Number

0

7

2. kv

2024

Täiustatakse, ehitatakse ja/või ajakohastatakse vähemalt seitse riiklikku haiglat. Hoonete renoveerimise eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %. Paphose haigla hemodialüüsiüksuse primaarenergianõudlus peab olema vähemalt 20 % väiksem, kui on kindlaks määratud liginullenergiahoone (NZEB) nõudega. Tööde lõppemist tõendatakse tehtud tööde kohta väljastatud tõendite ülevõtmisega.

18

C1.1I5 Küprose riiklike haiglate tugevdamine, ajakohastamine ja parendamine

Siht

Täiustatud, ehitatud ja/või ajakohastatud riiklikud haiglad

Number

7

9

2. kv

2026

Üheksat riiklikku haiglat täiustatakse, ehitatakse ja/või ajakohastatakse. Hoonete renoveerimise eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %. Paphose haigla hemodialüüsiüksuse primaarenergianõudlus peab olema vähemalt 20 % väiksem, kui on kindlaks määratud liginullenergiahoone (NZEB) nõudega. Tööde lõppemist tõendatakse lõpetatud tööde kohta väljastatud tõendite ülevõtmisega.

B. KOMPONENT 2.1: Kliimaneutraalsus, energiatõhusus ja taastuvenergia

Küprose taaste- ja vastupidavuskava selle komponendi eesmärk on tegeleda kliimamuutuste leevendamise probleemiga, aidates kaasa riigi üleminekule kliimaneutraalsusele.

Komponendi eesmärk on parandada keskkonnapoliitikat meetmete abil, mis on seotud keskkonnahoidliku maksustamisega, elektrituru avamisega ning taastuvenergia litsentsimise ja renoveerimisprojektide hõlbustamisega. Komponendi eesmärk on parandada hoonete ja muu taristu energiatõhusust ning toetada keskkonnahoidlikke investeeringuid VKEdesse, kodumajapidamistesse, laiemasse avalikku sektorisse ja valitsusvälistesse organisatsioonidesse. Selle komponendi eesmärk on ka energiaostuvõimetuse leevendamine ja Küprose energiaisolatsiooni vähendamine.

Selle komponendiga toetatakse 2019. ja 2020. aasta riigipõhiste soovituste elluviimist, milles soovitatakse keskenduda energiatõhususe ja taastuvenergiaga seotud investeerimis- ja investeerimispoliitikale (2019. aasta 4. erisoovitus ja 2020. aasta 3. riigipõhine soovitus).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

B.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C2.1R1): Roheline maksustamine

Meetme eesmärk on edendada üleminekut keskkonnaressursside tõhusamale kasutamisele, vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja suurendada taastuvenergia kasutamist.

Reform hõlmab seadusandlikke muudatusi, millega kehtestatakse süsinikdioksiidimaks kütustele, mida kasutatakse majandussektorites, mis ei kuulu kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi. Reform hõlmab ka veemaksu järkjärgulist kehtestamist ning kodumajapidamisjäätmete ja prügilajäätmete maksu kehtestamist. Reformi eesmärk on anda konkreetne panus, et saavutada 2030. aastaks seatud kliima- ja energiaeesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja suurendada taastuva energia osakaalu. Õigusaktide muudatused põhinevad läbiviidava sõltumatu uuringu tulemustel.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Reform nr 2 (C2.1R2): Küprose põhivõrguettevõtja sõltumatus Küprose turgu valitsevast elektriametist

Meetme eesmärk on suurendada konkurentsi elektriturul, luues uutele investoritele tingimused osalemiseks elektrienergia tootmises, salvestamises, koondamises, tarbimiskajas ja tarnimises.

Reformi eesmärk on tagada Küprose põhivõrguettevõtja sõltumatus Küprose praegusest elektriametist juhtimis-, finants- ja personalijuhtimise osas. Meetmega hõlbustatakse ka tarnija vahetamist, mis eeldatavasti vähendab elektri hinda kodutarbijate ning äri- ja tööstustarbijate jaoks.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2021.

Reform nr 3 (C2.1R3): Digitaalsed ühtsed kontaktpunktid, et lihtsustada taastuvenergiaprojekte, mis võimaldavad hoonetes energia renoveerimist, ja hõlbustada seda

Meetme eesmärk on edendada taastuvenergia projektide rakendamist, ühtlustades taastuvenergia projektide loamenetlust. Reformi eesmärk on ka hoonete energiatõhusamaks renoveerimise kiirendamine.

Reform hõlmab taastuvenergiaprojektide lubade andmise menetluse digiteerimist ning ühtse kontaktpunkti loomist hoonete energiatõhusamaks renoveerimiseks antava tehnilise ja rahalise toetuse jaoks.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2022.

Reform nr 4 (C2.1R4): Energia salvestamise õigusraamistik

Meetme eesmärk on luua reguleeriv raamistik, et edendada hoidlate osalemist elektriturul.

Reform seisneb ülekande- ja jaotuseeskirjade ning kauplemis- ja arvelduseeskirjade muutmises, et võimaldada hoidlatel osaleda elektrienergia hulgimüügiturul. See peaks soodustama elektri tootmist taastuvatest energiaallikatest ning aitama kaasa elektrituru kui terviku tõhususele ja majanduslikule elujõulisusele.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2021.

Investeering 1 (C2.1I1): Energiatõhususe investeeringute edendamine VKEdes, omavalitsustes, kogukondades ja laiemas avalikus sektoris

Meetme eesmärk on vähendada primaar- ja lõppenergia tarbimist ning CO2-heidet VKEde, kohalike omavalitsuste (kohalikud omavalitsused ja kogukonnad) ning laiema avaliku sektori organisatsioonide omanduses olevates või käitatavates hoonetes ja/või rajatistes.

Investeering seisneb vähemalt 275 üksuse toetamises hoonete renoveerimisel ja tootmisprotsesside tõhustamisel. Toetuskavaga edendatakse ka energiaauditite läbiviimist, digitehnoloogia kasutuselevõttu ja taastuvate energiaallikate integreerimist. Investeeringu eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

Eeldatakse, et kõnealune meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse meetme kirjeldust ning taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01). Eelkõige peegeldab kõnealuse meetme konkursikutse asjaolu, et biomassil töötavate katelde ostmine peab vastama direktiivi 2008/50/EÜ (välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta), taastuvenergia direktiivi (EL) 2018/2001 ja õhusaasteainete heitkoguseid käsitlevate asjakohaste riiklike õigusaktide sätetele.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.Investeering 2 (C2.1I2): Taastuvate energiaallikate ja individuaalsete energiatõhususe meetmete edendamine elamutes ning kütteostuvõimetuse vastu võitlemine puuetega inimestega majapidamistes

Meetme eesmärk on soodustada taastuvate energiaallikate kasutamist ja energiasäästu paljudes vanades eluruumides ning toetada väikesemahulist energia renoveerimist kütteostuvõimetutes kodumajapidamistes ja puudega inimestega kodumajapidamistes.

Investeering koosneb kahest allmeetmest: i) toetuskava taastuvate energiaallikate ja individuaalsete energiatõhususe meetmete edendamiseks eluruumides ning ii) toetuskava kütteostuvõimetuse vähendamiseks puuetega inimestega majapidamistes.

Osameede 1: taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe meetmete edendamine elamutes

Investeering seisneb toetuste andmises vähemalt 16 200 eluruumile (sealhulgas haavatavate elektritarbijate kodumajapidamised) katuste soojusisolatsiooniks ja/või fotogalvaanilise süsteemi paigaldamiseks ja/või olemasoleva eluruumi päikeseküttesüsteemide paigaldamiseks või asendamiseks.

Osameede 2: energiaostuvõimetuse probleemiga tegelemine puuetega inimestega majapidamistes

Investeering seisneb toetuse andmises väikesemahulisele energia renoveerimisele, näiteks soojusisolatsioonile ja energiatõhusatele seadmetele, vähemalt 270 energiaostuvõimetus majapidamises ja puudega inimeste leibkonnas.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 3 (C2.1I3): Julgustada kohalikke/laiemaid avaliku sektori asutusi ja valitsusväliseid organisatsioone kasutama taastuvaid energiaallikaid ja energiasäästu ning hõlbustada kohalike kogukondade üleminekut kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele;

Meetme eesmärk on edendada taastuvate energiaallikate kasutamist ja energiasäästu kohalike omavalitsuste kasutatava suure hulga vana taristu abil ning luua Küprose maakogukondades säästva energia ja kliimamuutustega kohanemise investeerimisprojektide register.

Investeering koosneb kahest allmeetmest: kohalike/laiemate avaliku sektori asutuste ja valitsusväliste organisatsioonide ergutamine kasutama taastuvaid energiaallikaid ja säästma energiat; ning ii) kohalike kogukondade kliimamuutuste leevendamisele ülemineku ja nendega kohanemise hõlbustamine. Investeeringu eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

Osameede 1: Taastuvate energiaallikate kasutamise ja energiasäästu soodustamine kohalike/laiemate avaliku sektori asutuste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt

Allmeede seisneb toetuskava loomises kohalikele ametiasutustele ja valitsusvälistele organisatsioonidele suunatud suuremahuliste energiatõhususe ja taastuvenergia meetmete toetamiseks hoonetes, taristus ja sotsiaalelamumajanduses.Osameede 2: Kohalike kogukondade kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele ülemineku hõlbustamine

Allmeede seisneb tehnilise toe pakkumises maapiirkondade kogukondade nõukogudele säästva energia ja kliimakavade väljatöötamisel ning energia- ja kliimainvesteeringute rakendamisel, samuti toetuskava loomises säästva energia ja kliimamuutustega kohanemisse tehtavate investeeringute toetamiseks.

Nende kahe allmeetme tulemusel peavad kohalikud omavalitsused või valitsusvälised organisatsioonid tegema vähemalt 580 investeeringut, et parandada energiatõhusust ja vastupanuvõimet kliimamuutustele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 4 (C2.1I4): CO2-heite vähendamine tööstusharudes, ettevõtetes ja organisatsioonides

Meetme eesmärk on julgustada tööstust, ettevõtjaid ja organisatsioone tegema muutusi, mille eesmärk on vähendada CO2-heidet, ning rakendada tegevuskavasid kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks nende tegevuses ja/või tarneahelates.

Investeering seisneb sellise toetussüsteemi loomises, mis pakub rahastamist, mis on samaväärne kasvuhoonegaaside saastekvootide ostmise kuludega, mida tuleb vältida tänu abisaajate tegevusest tulenevale heitkoguste vähenemisele. Antava toetuse tulemusena vähendatakse CO2-ekvivalenti vähemalt 354 566 tonni võrra.

Tagamaks, et meede vastab tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), jäetakse tulevaste projektikonkursside juhendites sisalduvatest rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest välja järgmised tegevused: i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine 1 ; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) tegevused, millega saavutatakse kasvuhoonegaaside heite prognoos, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem 2 ; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste 3 ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega 4 seotud tegevus; ning iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada. Lisaks nõutakse pädevusraamistikus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 5 (C2.1I5): Üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamine

Meetme eesmärk on hõlbustada valitud valitsushoonete, st tuletõrjerajatiste, koolide, Nikosia üldhaigla, veepuhastusjaamade ja pumbajaamade energia kaasajastamist ja energiatõhususe suurendamist.

Investeering koosneb kolmest allmeetmest: i) Tuletõrjeteenused ja koolid; ii) Nikosia üldhaigla; ning iii) võrguga ühendatud fotogalvaaniliste energiasüsteemide paigaldamine veepuhastusjaamadesse ja veepumpadesse.

Osameede 1: Tuletõrjeteenistuse omadused ja koolid

Osameede hõlmab energiauuendusi Küprose 16 linnatulejaamas, tuletõrjebrigaadi peakorteris ja kahes maatulejaamas. Osameede hõlmab ka soojusisolatsiooni ja fotogalvaaniliste süsteemide paigaldamist vähemalt 405 kooli.

Investeeringu eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

Osameede 2: Nikosia üldhaigla

Osameede hõlmab Nikosia üldhaiglasse sellise fotogalvaanilise süsteemi paigaldamist ja paigaldamist, mille koguvõimsus on 943 kW.

Osameede 3: Veepuhastusjaamad ja veepumbajaamad

Osameede hõlmab võrguga ühendatud 2 MWp koguvõimsusega fotogalvaaniliste energiasüsteemide paigaldamist veepuhastusjaamadesse ja veepumpadesse.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 6 (C2.1I6): Taastuvenergia ja arukate võrkude katsetamise taristu ajakohastamine Küprose ülikoolis

Meetme eesmärk on ajakohastada Küprose ülikooli taastuvenergia ja arukate võrkude katsetamise taristut ning integreerida see taristu tulevasse arukasse võrku.

Investeering koosneb nutivõrkude seadmete tarnimisest, paigaldamisest, katsetamisest, kalibreerimisest, kasutuselevõtmisest ja heakskiitmisest, millele järgneb taristu lõplik integreerimine. Meede hõlmab ka töötajate suunamist ja koolitamist.

Investeering tehakse 30. juuniks 2024.

Investeering 7 (C2.1I7): Aruka mõõtmistaristu (täiustatud mõõtmistaristu) jaotusvõrguettevõtja masspaigaldamine ja käitamine

Meetme eesmärk on hõlbustada arukate arvestite massilist kasutuselevõttu Küprosel.

Investeering seisneb 400 000 nutiarvesti tarnimises ja paigaldamises elektri lõpptarbijatele, sealhulgas füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 8 (C2.1I8): Kasvuhoonegaaside heitkoguste seire ja vähendamine põllumajanduses

Meetme eesmärk on tõhustada Küprose põllumajandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste seiret ja aidata kaasa nende vähendamisele.

Investeering seisneb põllumajanduse kasvuhoonegaaside heite seiresüsteemi loomises, mis annab andmeid tõhusamate leevendustavade rakendamiseks ja aitab kaasa põllumajanduse kasvuhoonegaaside heite 10 %-lisele vähendamisele 2025. aasta lõpuks.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 9 (C2.1I9): Metsatulekahjude vastane kaitse

Meetme eesmärk on parandada Küprose asjaomaste ametiasutuste suutlikkust tulla toime tuleohuga ja tugevdada kaitset ohtude eest, millega kodanikud, taristu ja metsad kokku puutuvad.

Investeering seisneb tuletõrjelennukite, -sõidukite, -seadmete ning nendega seotud koolituse ja teeninduse ostmises meetme rakendamise ajaks. See hõlmab järgmiste sõidukite, masinate ja seadmete tarnimist: 75 sõidukit patrullimiseks metsakaitse eesmärgil ja töötajate üleviimiseks tulekahjude korral; 12 suurt tuletõrjeautot; 25 hädaolukorra-tuletõrjeautot; neli buldooserit tuletõrjetöödeks,  mida on võimalik transportida veoautoga kiireks transportimiseks tulekahjude korral; neli maapealset buldooserit tuletõrjerajatiste ehitamiseks; kuus põllumajandustraktorit, mis on varustatud tuleohutusmeetmete rakendamiseks vajalike tööriistadega; neljarattalised ekskavaatorid/laadurid; kuus osapurustajat; neli laadurit (veoautod) ja kuus 20tonnist paakautot tulekaitse eesmärgil; üks tuletõrjelennuk.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 10 (C2.1I10): Turukorraldussüsteem, et hõlbustada elektrituru avamist konkurentsile

Meetme eesmärk on võtta kasutusele Küprose põhivõrguettevõtja turuhaldussüsteem, mis hõlbustaks elektrituru avamist konkurentsile.

Investeering seisneb Küprose elektrituru juhtimissüsteemi paigaldamises ja kasutuselevõtmises ning sellega seotud koolituses, mis hõlmab 100 % põhivõrguettevõtja töötajatest.

Investeering tehakse 31. märtsiks 2023.

B.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

19

C2.1R1

Roheline maksustamine

Eesmärk

Seaduse jõustumine, millega kehtestatakse süsinikdioksiidimaks kütustele, veemaks ning kodumajapidamiste ja prügilate jäätmete maks

Seadusesäte, mis viitab sellise seaduse jõustumisele, millega kehtestatakse süsinikdioksiidimaks kütustele, veemaks ning kodumajapidamiste ja prügilate jäätmete maks

2. kv

2023

Selliste õigusaktide muudatuste jõustumine, mille eesmärk on anda konkreetne panus 2030. aastaks seatud kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärgi saavutamisse. Muudatused põhinevad sõltumatu uuringu tulemustel. Seadusega kehtestatakse eelkõige a) süsinikdioksiidimaks kütustele, mida kasutatakse majandussektorites, mis ei kuulu ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi, b) kehtestatakse järk-järgult veemaks, mis kajastab kõnealuse loodusvara nappust ja selle kasutamisest keskkonnale tulenevaid kulusid, ning c) kehtestatakse üleriigiline maks kodumajapidamiste ja prügilate jäätmetele.

20

C2.1R1

Roheline maksustamine

Eesmärk

Mõju hindamise aruanne, milles mõõdetakse reformi mõju keskkonnale ja majandusele

Mõju hindamise aruande avaldamine, millega mõõdetakse reformi mõju keskkonnale ja majandusele

2. kv

2026

Mõju hindamise aruanne, milles mõõdetakse reformi mõju keskkonnale ning majanduslikku mõju kodumajapidamistele ja ettevõtetele ning soovitatakse vajaduse korral teha täiendavaid maksumuudatusi.

21

C2.1R2

Küprose põhivõrguettevõtja sõltumatus Küprose turgu valitsevast elektriametist

Eesmärk

2021. aasta elektrituru reguleerimise seadus

Seadusesäte, mis viitab 2021. aasta elektrituru reguleerimise seaduse jõustumisele

4. kv

2021

2021. aasta elektrituru reguleerimise seaduse jõustumine, mis hõlbustab elektrituru avamist konkurentsile ja edendab taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu: (a) saavutada Küprose põhivõrguettevõtja sõltumatus Küprose turgu valitsevast elektriametist (EAC) (juhtimisautonoomia, põhivõrguettevõtjate töötajate rahaline sõltumatus ja sõltumatus), (b) võtta vajalikud meetmed kodutarbijate ning äri- ja tööstustarbijate elektrikulude vähendamiseks ning (c) luua tingimused läbipaistvuseks ja usalduseks, et motiveerida uusi investoreid elektri tootmisel ja tarnimisel.

22

C2.1R3

Digitaalsed ühtsed kontaktpunktid, et lihtsustada taastuvenergiaprojekte, mis võimaldavad hoonetes energia renoveerimist, ja hõlbustada seda

Eesmärk

Täielikult toimiv IT-platvorm

Täielikult toimiv IT-platvorm, mille on heaks kiitnud energeetika-, kaubandus- ja tööstusministeerium

4. kv

2022

Täielikult toimiv IT-platvorm 1) taotlejale loa taotlemise haldusprotsessi läbipaistvaks suunamiseks kuni vastutava asutuse ühe või mitme otsuse vastuvõtmiseni, 2) taotlejale kogu vajaliku teabe andmiseks ja vajaduse korral teiste haldusasutuste kaasamiseks.

23

C2.1R4

Energia salvestamise õigusraamistik

Eesmärk

Ülekande- ja jaotuseeskirjade ning kauplemis- ja arvelduseeskirjade muutmine

Ülekande- ja jaotuseeskirjade ning kauplemis- ja arvelduseeskirjade muudatuste avaldamine Küprose energeetikasektorit reguleeriva asutuse veebisaidil

4. kv

2021

Ülekande- ja jaotuseeskirjade ning kauplemis- ja arvelduseeskirjade muudatuse jõustumine, millega nähakse ette vajalik õigusraamistik (turueeskirjad) ja tehnilised üksikasjad, mis võimaldavad hoidlatel:

osaleb elektrienergia hulgimüügiturul,

edendada majanduslikult elujõulise, tõhusa, ohutu ja tarbijatele suunatud elektrituru arengut, mille prioriteediks on elektri tootmine taastuvatest energiaallikatest.

24

C2.1I1

Energiatõhususe investeeringute edendamine VKEdes, omavalitsustes, kogukondades ja laiemas avalikus sektoris

Eesmärk

Toetuskava energiatõhususe alaste investeeringute edendamiseks VKEdes, omavalitsustes, kogukondades ja laiemas avalikus sektoris

VKEdesse, omavalitsustesse, kogukondadesse ja laiemasse avalikku sektorisse tehtavate energiatõhususe investeeringute edendamise toetuskava konkursikutse avaldamine

4. kv

2021

Avaldada konkursikutse VKEdesse, omavalitsustesse, kogukondadesse ja laiemasse avalikku sektorisse tehtavate energiatõhususe investeeringute edendamise toetuskava kohta pärast riigiabi määruse kontrollimist, mida kohaldab riigiabi kontrolli volinik, ja ministrite nõukogu otsust kava eesmärkide heakskiitmise kohta. Investeeringu eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

25

C2.1I1

Energiatõhususe investeeringute edendamine VKEdes, omavalitsustes, kogukondades ja laiemas avalikus sektoris

Siht

Üksused (VKEd, omavalitsused, kogukonnad ja laiem avalik sektor), kes on rakendanud energiatõhususe meetmeid

 

Number

0

125

4. kv

2024

Vähemalt 125 üksust (VKEd, omavalitsused, kogukonnad ja laiem avalik sektor) on rakendanud 1) energiatõhususe meetmeid hoonetes või 2) nende tootmisprotsessidega seotud energiatõhususe meetmeid või 3) energiatõhususe meetmeid munitsipaalspordirajatistes tänu toetusele, mille eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %. Valitud projektid peavad vastama tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmise loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

26

C2.1I1

Energiatõhususe investeeringute edendamine VKEdes, omavalitsustes, kogukondades ja laiemas avalikus sektoris

Siht

Üksused (VKEd, omavalitsused, kogukonnad ja laiem avalik sektor), kes on rakendanud energiatõhususe meetmeid

 

Number

125

275

4. kv

2025

Vähemalt 275 üksust (VKEd, omavalitsused, kogukonnad ja laiem avalik sektor) on rakendanud 1) energiatõhususe meetmeid hoonetes või 2) nende tootmisprotsessidega seotud energiatõhususe meetmeid või 3) energiatõhususe meetmeid munitsipaalspordirajatistes tänu toetusele, mille eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %. Valitud projektid peavad vastama tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmise loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

27

C2.1I2

Taastuvate energiaallikate ja individuaalsete energiatõhususe meetmete edendamine elamutes ning kütteostuvõimetuse vastu võitlemine puuetega inimestega majapidamistes

Eesmärk

Esimene konkursikutse taastuvate energiaallikate ja individuaalsete energiatõhususe meetmete edendamiseks elamutes

Avaldati esimene konkursikutse

2. kv

2021

Esimene konkursikutse taastuvate energiaallikate ja individuaalsete energiatõhususe meetmete edendamiseks elamutes on avaldatud taastuvate energiaallikate ja energiakaitsefondi veebisaidil. Investeeringu eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

28

C2.1I2

Taastuvate energiaallikate ja individuaalsete energiatõhususe meetmete edendamine elamutes ning kütteostuvõimetuse vastu võitlemine puuetega inimestega majapidamistes

Siht

Elamud ja puudega inimesed on parandanud oma energiatõhusust

Number

0

8 600

4. kv

2023

Vähemalt 8 500 eluruumi ja 100 puudega inimeste leibkonda on parandanud oma energiatõhusust tänu kohandatud lahendustele (tugiteenused ja energiasuunised) ja rahalisele toetusele, mille eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

29

C2.1I2

Taastuvate energiaallikate ja individuaalsete energiatõhususe meetmete edendamine elamutes ning kütteostuvõimetuse vastu võitlemine puuetega inimestega majapidamistes

Siht

Puudega inimeste eluasemete ja majapidamiste parem energiatõhusus

Number

8600

16 470

2. kv

2026

Vähemalt 16 200 eluruumi ja 270 puudega inimeste leibkonda on parandanud oma energiatõhusust tänu kohandatud lahendustele (tugiteenused ja energiasuunised) ja rahalisele toetusele, mille eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

30

C2.1I3

Julgustada kohalikke/laiemaid avaliku sektori asutusi ja valitsusväliseid organisatsioone kasutama taastuvaid energiaallikaid ja energiasäästu ning hõlbustada kohalike kogukondade üleminekut kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele;

Eesmärk

Esimene projektikonkurss kohalike omavalitsuste toetamiseks energiatõhususe meetmetes

Avaldada esimene konkursikutse

3. kv

2021

Esimene projektikonkurss kohalike omavalitsuste toetamiseks energiatõhususe meetmetes on avaldatud taastuvate energiaallikate ja energiakaitsefondi veebisaidil. Investeeringu eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

31

C2.1I3

Julgustada kohalikke/laiemaid avaliku sektori asutusi ja valitsusväliseid organisatsioone kasutama taastuvaid energiaallikaid ja energiasäästu ning hõlbustada kohalike kogukondade üleminekut kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele;

Siht

Investeeringud, mida teevad kohalikud omavalitsused või valitsusvälised organisatsioonid, kes on parandanud oma energiatõhusust ja vastupanuvõimet kliimamuutustele

Number

0

190

4. kv

2023

Vähemalt 190 investeeringut, mille on teinud kohalikud omavalitsused või valitsusvälised organisatsioonid, kes on tänu tehnilisele abile ja rahalisele toetusele parandanud oma energiatõhusust ja kliimamuutustele vastupanuvõimet, eesmärgiga vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

32

C2.1I3

Julgustada kohalikke/laiemaid avaliku sektori asutusi ja valitsusväliseid organisatsioone kasutama taastuvaid energiaallikaid ja energiasäästu ning hõlbustada kohalike kogukondade üleminekut kliimamuutuste leevendamisele ja nendega kohanemisele;

Siht

Investeeringud, mida teevad kohalikud omavalitsused või valitsusvälised organisatsioonid, kes on parandanud oma energiatõhusust ja vastupanuvõimet kliimamuutustele

Number

190

580

2. kv

2026

Vähemalt 580 investeeringut, mille on teinud kohalikud omavalitsused või valitsusvälised organisatsioonid, kes on tänu tehnilisele abile ja rahalisele toetusele parandanud oma energiatõhusust ja kliimamuutustele vastupanuvõimet, eesmärgiga vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

33

C2.1I4

CO2-heite vähendamine tööstusharudes, ettevõtetes ja organisatsioonides

Siht

Heite vähenemine

Number

0

130 000

4. kv

2024

Vähemalt 130 000 tonni CO2-ekvivalenti, mida on vähendatud tänu antavale toetusele. Heitkoguste vähendamist kontrollitakse välisekspertide aruannete alusel. Valitud projektid peavad vastama tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmise loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

34

C2.1I4

CO2-heite vähendamine tööstusharudes, ettevõtetes ja organisatsioonides

Siht

Heitkogused vähenevad veelgi

Number

130000

354 566

2. kv

2026

Vähemalt 354 566 tonni CO2-ekvivalenti, mida on vähendatud tänu toetusele. Heitkoguste vähendamist kontrollitakse välisekspertide aruannete alusel. Valitud projektid peavad vastama tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmise loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

35

C2.1I5

Üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamine

Siht

Koolidesse paigaldatud soojusisolatsioon ja fotogalvaanilised süsteemid

Number

0

405

1. kv

2022

Vähemalt 405 koolis paigaldatud soojusisolatsiooni- ja fotogalvaanilised süsteemid, mille eesmärk on vähendada primaarenergia nõudlust keskmiselt vähemalt 30 %.

36

C2.1I5

Üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamine

Siht

Nikosia üldhaigla fotogalvaanikasüsteemi paigaldamise ja paigaldamise lõpuleviimine

Number

0

943

4. kv

2023

Nikosia üldhaigla koguvõimsusega 943 kW fotoelektrilise süsteemi paigaldamise ja paigaldamise lõpuleviimine.

37

C2.1I5

Üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamine

Siht

Päikesepaneelide paigaldamise lõpuleviimine veepumbajaamades ja tuletõrjejaamades

Number

0

2 200

4. kv

2025

Päikesepaneelide (koguvõimsusega 2 200 KW) paigaldamise lõpuleviimine veepumbajaamades ja tuletõrjejaamades.

38

C2.1I6

Taastuvenergia ja arukate võrkude katsetamise taristu ajakohastamine Küprose ülikoolis

Eesmärk

Elektrivõrgu nutivõrguks ajakohastamise seadmete paigaldamise lepingu allkirjastamine

Lepingu allkiri

4. kv

2022

Lepingu allkirjastamine elektrivõrgu arukaks võrguks ajakohastamiseks vajalike seadmete paigaldamiseks pärast edukat riigihankemenetlust.

39

C2.1I6

Taastuvenergia ja arukate võrkude katsetamise taristu ajakohastamine Küprose ülikoolis

Eesmärk

Nutivõrkude seadmete tarnimine, edukas paigaldamine ja vastuvõtmine

Väljastatud vastuvõtuakt

2. kv

2024

Arukate võrkude seadmete tarnimine, edukas paigaldamine, katsetamine, kalibreerimine, kasutuselevõtmine ja vastuvõtmine, millele järgneb taristu lõplik integreerimine.

40

C2.1I7

Aruka mõõtmistaristu (täiustatud mõõtmistaristu) jaotusvõrguettevõtja masspaigaldamine ja käitamine

Eesmärk

Leping arukate elektriarvestite taristu jaoks

Lepingu allkiri

1. kv

2022

Aruka elektriarvestitaristu (vara, tarkvara ning tugi- ja muud teenused) lepingu allkirjastamine.

41

C2.1I7

Aruka mõõtmistaristu (täiustatud mõõtmistaristu) jaotusvõrguettevõtja masspaigaldamine ja käitamine

Siht

Arukate arvestite tarnimine ja paigaldamine

Number

0

200 000

3. kv

2024

Nõustumine vähemalt 200 000 aruka elektriarvesti tarnimise ja paigaldamisega lõpptarbijatele, sealhulgas füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

42

C2.1I7

Aruka mõõtmistaristu (täiustatud mõõtmistaristu) jaotusvõrguettevõtja masspaigaldamine ja käitamine

Siht

Arukate arvestite tarnimine ja paigaldamine

Number

200000

40 0000

2. kv

2026

Nõustumine 400 000 aruka elektriarvesti tarnimise ja paigaldamisega lõpptarbijatele, sealhulgas füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

43

C2.1I8

Kasvuhoonegaaside heitkoguste seire ja vähendamine põllumajanduses

Eesmärk

Põllumajandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heitkoguste mõõtmiseks vajalike seireüksuste ostmine ja paigaldamine

Seadmete ja paigalduse heakskiitmine vastuvõtva komitee poolt

2. kv

2023

Autopargi ja alaliste seireüksuste ostmine ja paigaldamine, et mõõta põllumajandusest pärinevat kasvuhoonegaaside heidet eesmärgiga rakendada kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks asjakohaseid poliitikameetmeid.

44

C2.1I8

Kasvuhoonegaaside heitkoguste seire ja vähendamine põllumajanduses

Siht

Põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

% (protsent)

0

10

4. kv

2025

Saavutada põllumajanduse kasvuhoonegaaside heitkoguste 10 % vähendamine kasvuhoonegaaside heitkoguste seire ja kasvuhoonegaaside heitkoguste riiklike heitekoefitsientide arvutamise ning heitekoefitsientide rakendamise kaudu riigi kasvuhoonegaaside heitkoguste riikliku andmekogu kaudu. Põllumajanduslike muldade koguheite võrdlusväärtus on riigi riikliku inventuuriaruande põhjal 2019. aastal 122,8 kt CO2-ekvivalenti.

45

C2.1I9

Metsatulekahjude vastane kaitse

Eesmärk

Lepingute/lepingute allkirjastamine tuletõrjelennukite, sõidukite, seadmete ja teenuste ostmiseks

Lepingute/lepingute allkirjastamine

2. kv

2022

Lepingute/lepingute allkirjastamine tarnijatega tuletõrjelennukite, sõidukite ja seadmete ostmiseks ning teenuste osutamiseks, et aidata kaasa kliimamuutustega kohanemisele ja vähendada

metsatulekahjude teket ja levikut ning tugevdada kaitset ohtude eest, millega kodanikud kokku puutuvad;

võimalikust tulekahjust tekkivat ohtu taristule ja metsadele.

46

C2.1I9

Metsatulekahjude vastane kaitse

Eesmärk

Tuletõrjelennukite, -sõidukite ja -seadmete tarnimine

Tuletõrjelennukite, -sõidukite ja -seadmete tarnimiseks välja antud vastuvõtutunnistused

4. kv

2023

Tuletõrjelennukite, -sõidukite ja -seadmete tarnimine ja vastuvõtmine.

47

C2.1I9

Metsatulekahjude vastane kaitse

Eesmärk

Teenuste osutamine

Teenuste vastuvõtmise kinnitamiseks välja antud vastuvõtutõendid

4. kv

2025

Järgmiste teenuste osutamine: 1) tuletõrjeoperatsioonid ja pilootide väljaõpe, 2) metsakasvatustavad ja 3) teenused kolmele mehitamata õhusõidukile (UAV) – mehitamata õhusõidukid.

48

C2.1I10

Turukorraldussüsteem, et hõlbustada elektrituru avamist konkurentsile

Eesmärk

Turukorralduse süsteemi lõpuleviimine, paigaldamine ja kasutuselevõtmine ning töötajate koolitamine

Turukorralduse süsteemi lõpliku heakskiidu tunnistuse väljaandmine ja töötajate koolituse läbimise kontrollimine

1. kv

2023

Küprose elektrituru turukorralduse süsteemi valmimine, paigaldamine ja kasutuselevõtmine ning põhivõrguettevõtja töötajate koolitamine väljaehitatud infosüsteemi ja sellega seotud käitamisprotseduuride alal.

B.3.    Laenuga seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Investeering 11 (C2.1I11) Energiaisolatsiooni lõpetamine – ühist huvi pakkuv projekt „EuroAsia võrkudevaheline ühendus“

Meetme eesmärk on tagada varustuskindlus ja konkurentsivõimelisemad elektri hulgimüügihinnad ning võimaldada puhtamatest energiaallikatest, eelkõige taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri suuremat kasutamist, ühendades Küprose elektrivõrgu ELi mandriosa süsteemiga.

Investeering seisneb Küprose ja Kreeka vahelise ühishuviprojekti 3.10.2 (mis hõlmab 1000 MW alalisvoolumuundurjaama Küprosel ning sellega seotud taristut Küprosel ja Kreetal) lõpuleviimises ja kasutuselevõtmises, mis on ühendatud 898 km kõrgepingealalisvoolu merekaablite kaudu, mille võimsus on 1000 MW. See peaks olema osa laiemast investeeringust, millega ehitatakse piiriülene võrkudevaheline ühendus, mille kogupikkus Kreeta, Küprose ja Iisraeli vahel on 1208 km. Projekti erinevaid osi rahastatakse eeldatavasti eri allikatest, nimelt taaste- ja vastupidavusrahastust, Euroopa ühendamise rahastust, Euroopa Investeerimispanga laenust, kommertslaenudest ja omakapitalist.

Eeldatakse, et kõnealune meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse meetme kirjeldust ning taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01). Eelkõige tuleb projekti rakendamisel nõuetekohaselt järgida merekeskkonna kaitsmisele suunatud leevendusmeetmeid, nagu on sätestatud keskkonnamõju hindamises ja ehitusloas. Kõik keskkonnamõju hindamise ja direktiivi 2000/60/EÜ kohase hindamise käigus kindlaks määratud meetmed, mis on vajalikud DNSH tehniliste suuniste (2021/C58/01) järgimise tagamiseks, integreeritakse projekti ja neid järgitakse taristu ehitamise, käitamise ja kasutusest kõrvaldamise etappidel.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

B.4.    Laenu eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede

(Reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

49

C2.1I11

Energiasüsteemide eraldatuse lõpetamine – ühist huvi pakkuv projekt „EuroAsia Interconnector“

Eesmärk

HVDC konverterijaama ehitustööde alustamine Kofinous ja maismaataristu ehitamine Küprosel

Kofinou konverterijaama ehitamise allkirjastatud leping

4. kv

2022

HVDC konverterijaama ehitustööde alustamine Kofinous ja maismaataristu ehitamine Küprosel pärast seda, kui on tagatud asjakohased rahastamisallikad väljaspool RRFi.

50

C2.1I11

Energiasüsteemide eraldatuse lõpetamine – ühist huvi pakkuv projekt „EuroAsia Interconnector“

Eesmärk

Konverterjaama ehituse lõpuleviimine

Konverterjaama ehitamise ülevõtmissertifikaadi väljaandmine

4. kv

2024

Konverterjaama ehituse lõpuleviimine, sealhulgas kõrgepinge- ja juhtimisseadmete paigaldamine

51

C2.1I11

Energiasüsteemide eraldatuse lõpetamine – ühist huvi pakkuv projekt „EuroAsia Interconnector“

Eesmärk

Küprose ja Kreeta (Kreeka) vahelise elektrivõrkude ühenduse valmis ja täielikult toimiv rajatis

Tulemuste vastuvõtmise meeskond kiidab projekti toimimise tõhususe heaks;

võrkudevahelise ühenduse tegevuse alustamise avalik teadaanne

4. kv

2025

Küprose ja Kreeta (Kreeka) vahelise elektrivõrkude ühenduse valmis ja täielikult toimiv rajatis, mille eesmärk on: (1) teha lõpp Küprose kui ELi liikmesriigi energiaisolatsioonile ja (2) tagada energiavarustuse kindlus (3) saavutada riiklikus kliimakavas sätestatud riiklikud kliimaeesmärgid.

B. KOMPONENT 2.2: Säästev transport

Küprose taaste- ja vastupidavuskava selle osa eesmärk on edendada puhtamat, arukamat, ohutumat ja õiglasemat liikumiskeskkonda linnades, soodustades üleminekut eraautodelt säästvamatele transpordiliikidele, nagu ühistransport, jalgrattasõit, kõndimine, ning edendada heiteta või vähese heitega sõidukite kasutamist ja digisüsteemide kasutamist transpordisektoris.

Komponent käsitleb riigipõhiseid soovitusi säästvasse transporti investeerimise kohta (2019. aasta 4. erisoovitus ja 2020. aasta 3. erisoovitus).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

C.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C2.2R1): Aruka transpordisüsteemi loomine digitaalset kaksiktehnoloogiat kasutades

Meetme eesmärk on parandada tehnoloogilist taristut, võimaldada taristu paremat ja tõhusamat seiret ning võtta kasutusele selle arukad omadused.

Reform hõlmab aruka transpordisüsteemi väljatöötamist ja rakendamist, et parandada liikuvuse juhtimist linnapiirkondades ja Küprose TEN-T võrgus, muu hulgas parandades koostööd eri sidusrühmade vahel. Reform hõlmab 300 anduri tarnimist, paigaldamist ja ühendamist riikliku juurdepääsupunktiga. Need seadmed peaksid olema aluseks füüsilise liikuvuse võrkude digitaliseerimisele geograafilise infosüsteemi andmebaasis ja liikuvusteenuste integreerimisele.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 2 (C2.2R2): Tagada koostalitlusvõimelise ja tõhusa elektrisõidukite laadimistaristu ja tõhusa elektrisõidukite laadimisturu õigusraamistik.

Meetme eesmärk on hõlbustada tõhusa elektritranspordi infrastruktuuri loomist elektrisõidukite laadimiseks.

Reformi eesmärk on luua mehhanism i) elektrisõidukite laadimisturu rakendamiseks ja järelevalveks ning ii) andmeanalüüsi koordineerimiseks, et võimaldada tõhusat võrguseiret ning tagada vastavus riiklikele ja ELi õigusaktidele.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 3 (C2.2R3): Kõrvaldada järk-järgult kasutuselt kõige saastavamad sõidukid, eriti saastatud linnapiirkondades

Reformi eesmärk on luua õigusraamistik, et anda tõuge vana ja saastava veeremi asendamiseks ning stimuleerida säästvate pendelrände- ja liikuvuslahenduste kasutamist.

Reform hõlmab selliseid meetmeid nagu saastavate sõidukite väljajätmine peamistest valdkondadest, nagu heitevabad tsoonid, maksud sõidukite liikluse eest teatavates piirkondades ning elektrisõidukite kohustuslik kasutamine teatavates transporditoimingutes. Reformi toetatakse investeeringuga 3 (edendada elektrisõidukite, vähesaastavate sõidukite ja alternatiivsete transpordivahendite laialdast kasutamist).

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Investeering 1 (C2.2I1): Säästva linnaliikuvuse projektide ja juurdepääsetavust parandavate meetmete rakendamine

Meetmete eesmärk on luua vajalik infrastruktuur, et edendada linnaliikuvuskeskkonda keskkonnasõbralikumate võimalustega ning parandada Limassoli ja Larnaca linnakeskkonda ja liiklusohutust. Investeeringud hõlmavad ka meetmeid, millega parandatakse jalakäijate, jalgratturite ja puuetega inimeste juurdepääsu ja ohutut liikumist kõigis linnakeskustes.

Konkreetsemalt seisneb investeering jalgrattateede, bussiradade ja asjakohaste intelligentsete transpordisüsteemide seadmete (s.t aruka valgusfoorisüsteemi ja busside eelissüsteemi) kasutuselevõtmises ning jalgrattasaalide, bussipeatuste ja liiklusohutustingimuste parandamises valitud ristmikel. See hõlmab ka pargi & sõida, raudteejaamade ja asjakohaste arukate transpordisüsteemide seadmete loomist ning linnakeskuste olemasoleva teedevõrgu uuendamist (nt kõnniteed, jalakäijate, jalgratturite ja/või puudega inimeste piiriületuspunktid, hoiatussüsteemid nägemispuudega inimeste jaoks, jalgrattaparklad, jalgteed).

Investeering tehakse 31. märtsiks 2026.

Investeering 2 (C2.2I2): Elektritranspordi taristu loomine

Meetmete eesmärk on luua vajalik taristu, et hõlbustada üleminekut elektritranspordile ja aidata kaasa laadimispunktide kasutuselevõtule.

Investeering koosneb kolmest allmeetmest: avalikult juurdepääsetavate elektrisõidukite kiirlaadimisjaamade paigaldamine; ii) toetuskava üldkasutatavate laadimispunktide paigaldamiseks ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste ruumidesse; ning iii) toetuskava elektrisõidukite laadimiseks taastuvatest energiaallikatest.

Osameede 1: üldsusele juurdepääsetavate elektrisõidukite kiirlaadimisjaamade paigaldamine

Investeering seisneb 10 kiirlaadimisjaama paigaldamises elektritranspordi edendamise näidisprojektina. See tagab elektrisõidukitele juurdepääsu kiire laadimise taristule ja aitab seega eeldatavasti kaasa elektrisõidukite autonoomsust puudutavate tarbijate pärssivate tegurite kõrvaldamisele. 10 kiirlaadimisjaama paigutatakse üldkasutatavatesse kohtadesse, nagu haiglad, suured üldkasutatavad parkimiskohad või väljaspool avalikke teenuseid osutavaid hooneid (näiteks ministeeriumid või kohtud).

Osameede 2: toetuskava üldkasutatavate laadimispunktide paigaldamiseks ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste ruumidesse

Kavaga edendatakse laadimispunktide rajamist ettevõtjatele või kohalikele omavalitsustele kuuluvatele avalikult juurdepääsetavatele aladele.

Osameede 3: toetuskava elektrisõidukite laadimiseks taastuvatest energiaallikatest

Kavaga nähakse ette rahalised stiimulid, et edendada elektritranspordiks vajaliku taristu arendamist, eelkõige taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrisõidukite laadimise kaudu. Toetuskava hõlmab fotogalvaaniliste süsteemide paigaldamist ja laadimisseadmete paigaldamist eluruumidesse elektrisõidukite laadimiseks ning kohalike/avaliku sektori asutuste rahastamist elektrisõidukite riiklike laadimispunktide ehitamiseks. Riiklike laadimispunktide elektrit toodetakse eeldatavasti suures osas taastuvatest energiaallikatest.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 3 (C2.2I3): Edendada elektrisõidukite laialdast kasutamist

Meetme eesmärk on edendada elektrisõidukite, kergeveokite (st sõiduk, mis tekitab vähem kui 50 g CO2 kilomeetri kohta), elektrijalgrataste ning avalike või mootorita transpordiliikide (nt buss, jalgratas) ostmist, kõrvaldades samal ajal järk-järgult kasutuselt vanemad saastavad sõidukid. Investeering peaks täiendama reformi nr 3 (kõrvaldada järk-järgult kõige saastavamad sõidukid, eriti saastatud piirkondades).

Investeering koosneb kolmest allmeetmest: i) alustada valitsuses üleminekut elektromobiilsusele; ii) toetuskava elektrisõidukite ostmiseks; ning iii) lammutamiskava kõige saastavamate sõidukite jaoks koos stiimulitega heitevaba/vähese heitega liikuvuse võimaluste jaoks.

Osameede 1: elektritranspordile ülemineku käimalükkamine valitsemissektoris

Investeeringud hõlmavad meetmeid, mille eesmärk on käivitada valitsuse tavapärase sõidukipargi järkjärguline asendamine elektrisõidukitega ja edendada üleminekut elektritranspordile. See hõlmab 100 elektrisõiduki ostmist valitsemissektori vajadusteks ja asjaomaste laadimispunktide paigaldamist valitsemissektori ruumidesse. Lisaks asendab postiteenuste osakond kogu oma mootorrattapargi elektriliste mootorratastega.

Eeldatavasti on tegemist näidisprojektiga, mille eesmärk on edendada elektromobiilsust laiemale üldsusele.

Osameede 2: toetuskava elektrisõidukite ostmiseks

Kava raames pakutakse toetuse kaudu stiimuleid elektrisõidukite ostmiseks ja registreerimiseks ning elektrijalgrataste ostmiseks. See on otseselt seotud reformiga nr 3 „Eelkõige saastavate sõidukite järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine, eriti saastatud linnapiirkondades“, mis on paralleelne, toetav ja täiendav meede.

Osameede 3: lammutuskava kõige saastavamate sõidukite jaoks koos stiimulitega heitevaba/vähese heitega liikuvuse võimaluste jaoks

Selle kava raames ergutatakse sõidukijuhte loobuma vanematest ja saastavamatest sõidukitest vastutasuks alternatiivsete liikuvusvõimaluste eest, nagu kergsõidukite või elektrijalgrataste ostmine ja/või tasuta iga-aastased bussipiletid. Vanemate sõidukite eemaldamine aitab eeldatavasti vähendada transpordist tulenevat kasvuhoonegaaside heidet ning leevendada selle mõju õhu-, vee-, pinnase- ja mürasaastele. Vanametalliks lammutatud sõidukid võetakse ringlusse litsentseeritud ringlussevõtjate poolt. Eelistatakse vanimaid vanametalliks lammutatavaid sõidukeid.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

C.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede

(Reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

52

C2.2R1

Aruka transpordisüsteemi loomine digitaalset kaksiktehnoloogiat kasutades

Siht

Vähemalt 150 anduri tarnimine ja paigaldamine

Number

0

150

1. kv

2024

Vähemalt 150 liiklussensori varustamine, paigaldamine ja ühendamine riikliku juurdepääsupunktiga, et digiteerida võrgud ja toetada intelligentse transpordisüsteemi arendamist.

53

C2.2R1

Aruka transpordisüsteemi loomine digitaalset kaksiktehnoloogiat kasutades

Siht

Kokku 300 sensori tarnimine ja paigaldamine

Number

150

300

4. kv

2025

Kokku 300 liiklussensori tarnimine, paigaldamine ja ühendamine riikliku juurdepääsupunktiga, et digiteerida võrgud ja toetada intelligentse transpordisüsteemi arendamist.

54

C2.2R2

Tagada koostalitlusvõimelise ja tõhusa elektrisõidukite laadimistaristu ja tõhusa elektrisõidukite laadimisturu õigusraamistik.

Eesmärk

Elektrisõidukite laadimispunkte käsitlevate õigusaktide jõustumine

Seadusesäte, mis viitab õigusakti jõustumisele

4. kv

2024

Elektrisõidukite laadimistaristut ja tõhusat elektrisõidukite laadimisturgu käsitlevate õigusaktide jõustumine.

Reguleeriva raamistikuga edendatakse järgmist: 1) elektrisõidukite laadimisturu rakendamise ja järelevalve mehhanism; ning 2) andmete koordineeritud analüüs, mis võimaldab tõhusat võrguseiret ning riiklike ja ELi õigusaktide järgimise tagamist.

55

C2.2R3

Kõrvaldada järk-järgult kasutuselt kõige saastavamad sõidukid, eriti saastatud linnapiirkondades

Eesmärk

Kõige saastavamate sõidukite järkjärgulise kasutuselt kõrvaldamisega seotud õigusaktide/haldusaktide jõustumine

Õigusakti/haldusakti säte, mis viitab õigusakti jõustumisele

4. kv

2023

Selliste õigusaktide/haldusaktide jõustumine, mis käsitlevad saastavate sõidukite väljajätmist peamistest valdkondadest/toimingutest.

Seadusandlike/haldusaktidega luuakse õiguslik alus mootorsõidukite liiklusega seotud piiravate meetmete vastuvõtmise jõustamiseks eesmärgiga järk-järgult kõrvaldada kasutuselt kõige saastavamad sõidukid.

56

C2.2R3

Kõrvaldada järk-järgult kasutuselt kõige saastavamad sõidukid, eriti saastatud linnapiirkondades

Eesmärk

Vähemalt kahe saastavate sõidukite väljajätmisele suunatud meetme rakendamine

Kahe meetme rakendamine

4. kv

2025

Vähemalt kaks meedet on tõhusad, et jätta saastavad sõidukid välja peamistest valdkondadest/tegevustest, nagu heitevabad tsoonid, kohaldada sõidukite liikluse maksustamist teatavates piirkondades, kohaldada kohustuslikke meetmeid elektrisõidukite kasutamiseks teatavates transporditoimingutes või samaväärseid meetmeid.

57

C2.2I1

Säästva linnalise liikumiskeskkonna projektide ja juurdepääsetavust parandavate meetmete rakendamine

Eesmärk

Lepingute allkirjastamine säästva transporditaristu ja abirajatiste ehitamiseks

Sõlmitud lepingud

2. kv

2024

Lepingute allkirjastamine 1) jalgrattateede, bussiradade ja pargi & sõida jaamade ehitamiseks säästva linnaliikuvuskeskkonna projekti (SUMP) raames ja 2) säästva transpordiga seotud lisarajatiste, sealhulgas jalakäijate, jalgratturite ja/või puuetega inimeste jalgrattaparklate ja piiriületuspunktide rajamiseks.

58

C2.2I1

Säästva linnalise liikumiskeskkonna projektide ja juurdepääsetavust parandavate meetmete rakendamine

Siht

Vähemalt 62 km säästvate transporditeede ehitustööde lõpuleviimine

Number

0

62

1. kv

2026

Ehitustööde lõpuleviimine vähemalt 62 km säästvatel transporditeedel, sealhulgas vähemalt 40 km jalgrattateedel, vähemalt 14 km bussiradadel ja vähemalt 8 km kõnniteel.

59

C2.2I1

Säästva linnalise liikumiskeskkonna projektide ja juurdepääsetavust parandavate meetmete rakendamine

Siht

Vähemalt 645 säästva transpordiga seotud abirajatise ehitustööde lõpuleviimine

Number

0

645

1. kv

2026

Vähemalt 645 säästva transpordiga seotud lisarajatise, sealhulgas vähemalt viie parkla jaama, vähemalt 40 ülesõidukoha, vähemalt 300 kaldtee ja vähemalt 300 jalgrattaparkla sõlme ehitustööde lõpuleviimine.

60

C2.2I2

Elektritranspordi taristu loomine

Siht

Vähemalt 330 laadimispunkti paigaldamine tänu antud toetusele

Number

0

330

4. kv

2023

Tänu toetuskava raames antavale toetusele on avalikesse hoonetesse, kohalikesse omavalitsustesse, väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse (VKEd) ja/või kodumajapidamistesse ostetud ja paigaldatud vähemalt 330 laadimispunkti.

61

C2.2I2

Elektritranspordi taristu loomine

Siht

Vähemalt 1200 laadimispunkti paigaldamine tänu antud toetusele

Number

330

1 200

4. kv

2025

Tänu toetuskava raames antud toetusele on avalikesse hoonetesse, kohalikesse omavalitsustesse, väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse (VKEd) ja/või kodumajapidamistesse ostetud ja paigaldatud vähemalt 1 200 laadimispunkti (nt tava-, topelt-, kiir- ja fotogalvaaniline laadimine).

62

C2.2I3

Edendada elektrisõidukite laialdast kasutamist

Siht

Elektrisõidukite ja elektrijalgrataste ost (vähemalt 2050) tänu antud toetusele

Number

0

2 050

4. kv

2023

Toetuskava raames antud toetuse tõttu on ostetud vähemalt 2050 M1-, M2-,3-, N-, L1e-L7e-kategooria elektrisõidukit ja jalgratast.

63

C2.2I3

Edendada elektrisõidukite laialdast kasutamist

Siht

Elektrisõidukite ja elektrijalgrataste (vähemalt 5 750) ost tänu antud toetusele

Number

2 050

5 750

4. kv

2025

Toetuskava raames antud toetuse tõttu on ostetud vähemalt 5 750 M1-, M2-,3-, N-, L1e-L7e-kategooria elektrisõidukit ja jalgratas.

64

C2.2I3

Edendada elektrisõidukite laialdast kasutamist

Siht

Suure heitega sõidukite lammutamine antud toetuse tõttu

Number

0

1 000

4. kv

2023

Toetuskava raames antud toetuse tõttu on vähemalt 1 000 suure heitega sõidukit lammutatud ja asendatud elektrijalgratastega, iga-aastaste bussipiletitega ning heiteta või vähese heitega sõidukite või sõidukitega (alla 50 g CO2/km).

65

C2.2I3

Edendada elektrisõidukite laialdast kasutamist

Siht

Suure heitega sõidukite lammutamine antud toetuse tõttu

Number

1 000

3 150

4. kv

2025

Tänu toetuskava raames antud toetusele on vähemalt 3 150 (kuni 3 500) suure heitega sõidukit lammutatud ja asendatud elektrijalgrataste, aastase bussipileti või -piletite ja vähese heitega sõidukitega (alla 50 g CO2/km).

B. KOMPONENT 2.3: Arukas ja kestlik veemajandus

Küprose taaste- ja vastupidavuskava selles osas käsitletakse veemajanduse ebatõhusust. Selle komponendi eesmärk on tagada piisav ja katkematu varustatus kvaliteetse joogiveega, maksimeerides kanalisatsioonisüsteemide infrastruktuuri, kanalisatsiooni ja töödeldud heitvee taaskasutust põllumajanduses; veekao, tulu mittesaava vee ja põhjavee võtmise vähendamine, üleujutusvastase infrastruktuuri parandamine, tarbijatele osutatavate teenuste toimimise tõhustamine tehnoloogia arengu kaudu ning finantstehingute läbipaistvuse tagamine.

Komponent käsitleb riigipõhist soovitust veemajanduse kohta (2020. aasta riigipõhine soovitus nr 3 ja 2019. aasta riigipõhine soovitus nr 4).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

D.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C2.3R1): Veevarude majandamise reform

Meetme eesmärk on määratleda meetmed, millega kõrvaldatakse struktuursed puudused Küprose veevarude majandamises ning parandatakse selle tõhusust ja kestlikkust.

Reform seisneb kõrgetasemelise töörühma (edaspidi „töörühm“) loomises, mida juhib põllumajandus-, maaelu arengu ja keskkonnaministeerium ning milles osalevad siseministeeriumi, rahandusministeeriumi, Euroopa programmide, koordineerimise ja arengu peadirektoraadi ning kõigi vee- ja kanalisatsiooniametite esindajad, samuti kohalike omavalitsuste koordineerivad organid, et esindada kõiki sidusrühmi riigi veemajanduses. Töörühm toimib erinevate veemajandusasutuste vahelise koostöö organina ning kavandatavate investeeringute ja meetmete rakendamise koordineerimis- ja järelevalveorganina. Töörühm esitab tegevuskava koos vajalike regulatiivsete ja kohanemismeetmetega, mis tuleb rakendada järgmise 10–15 aasta jooksul. Soovitatud tegevuskava eesmärgid on i) suurendada tegevuse tõhusust piirkondliku vee- ja kanalisatsiooniametite, ii) mittetulusate veevarude vähendamise, iii) parandada veekasutust ja iv) tõhustada veearendusosakonna taristute ohutust ja säästvat käitamist. Töörühm koordineerib ja jälgib tegevuskava rakendamist ning annab asjaomastele veemajandusasutustele vajalikku tehnilist abi reformimeetmete ja komponendis sisalduvate investeeringute elluviimiseks.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2025.

Investeering 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta konveieri asendamine

Meetme eesmärk on suurendada veevarustuse kindlust täiustatud konveiertaristu abil, mille puhul on suurendatud peamiste veeallikate (nt veepuhastusjaamad) ja tarbimispiirkondade vahelise kanali läbilaskevõimet. Investeeringuga aidatakse ka minimeerida veekadu ja tõrgete tekkimist, parandada vee kvaliteeti, segades soolatustatud ja puhastatud vett enne lõpptarbijani jõudmist, ning saavutada energiasääst vee pumpamise vähendamise kaudu.

Meede seisneb olemasoleva veekonveieri asendamises. Projekt hõlmab topograafilisi uuringuid ja keskkonnamõju hindamist. Pärast eespool nimetatud esialgseid samme ja vajalike lubade väljastamist määrab veearendusamet ehitustööd töövõtjale, kes valitakse ehitustööde teostamiseks riigihankemenetluse teel.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 2 (C2.3I2): Veepuhastusjaamad: ajakohastamine vee kvaliteedi parandamiseks

Meetme eesmärk on parandada vee kvaliteeti, vähendada energiatarbimist ja joogivee tootmise kulusid, piirates vee magestamise vajadust, ning vähendada häireid veevarustuses ja -jaotuses.

Meede hõlmab Limassoli, Asprokremmose, Tersefanou, Kornose ja Kannaviou veepuhastusjaamade renoveerimist. See hõlmab nende viie veepuhastusjaama olemasoleva kloorimistaristu asendamist, Limassoli, Asprokremmose ja Tersefanou veepuhastusjaamade aktiivsöe poleerimisseadmete paigaldamist, Asprokremmose veepuhastusjaama võimsuse suurendamist 10 000 m³ võrra päevas ning seire- ja kontrollisüsteemi ja selle automatiseerimissüsteemi ajakohastamist.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 3 (C2.3I3): Veearendusosakonna infrastruktuuri integreeritud seire- ja kontrollijuhtimissüsteem

Meetme eesmärk on parandada veeressursside majandamise tõhusust ja suurendada pädevate asutuste tegevussuutlikkust. Meetme eesmärk on vähendada äritegevuse katkemise ohtu, kindlustades eri süsteemid küber- ja füüsiliste rünnakute vastu, vähendada energiatarbimist ja kasvuhoonegaaside heidet tõhususe suurendamise teel, vähendada mittetulusat vett niisutamisel, parandades taristut ja seiresuutlikkust, ning vähendada saastumise juhtumite suurt riski ja pikaajaliste põuajuhtumite mõju, hallates hoolikalt veevarusid ja prognooside tegemist.

Meede seisneb integreeritud platvormi loomises, mis koosneb mitmest allsüsteemist, millest igaüks käsitleb peamisi probleeme, sealhulgas veekvaliteeti, üleujutuste ohjamist, veenõudluse juhtimist ja vee jaotamist niisutamiseks, energiatõhusust ning küber- ja füüsilist julgeolekut. Meetmete rakendamine hõlmab järgmist: i) 500 hüdraulilise ja kvaliteedianduri paigaldamine kõikidesse järvedesse, reservuaaridesse, jõgedesse ja veetranspordivõrku kuni kogukondade tasandini; ii) energiaarvestite paigaldamine, et jälgida pumbajaamade energiatarbimist, mis edastatakse ja salvestatakse andmebaasis; iii) tarkvaraplatvorm, mis on ühendatud intelligentse analüüsi ja meetoditega, et aidata kaasa otsustusprotsessile seoses vee tootmisega eri allikatest (magestamine ja vee puhastamine veehoidlatest), võttes arvesse veevarustuse kindlust, veetootmise kulusid eri süsteemides ja põuaprognoose. Lisaks käsitletakse meetmega küber- ja füüsilise julgeolekuga seotud probleeme IKT-süsteemide kaitse tõhustamise vahendite abil. Projekti rakendatakse järgmiste meetmete jada kaudu: üksikasjalik nõuete analüüs spetsialiseerunud konsultantide abiga; seadmete hankimine ja paigaldamine; ning IT-allsüsteemide rakendamine, hindamine ja kasutuselevõtmine.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 4 (C2.3I4): Arukad vee- ja kanalisatsioonivõrgud

Meetme eesmärk on suurendada tegevus- ja energiatõhusust Larnaca kanalisatsiooni- ja kanalisatsiooniameti, Larnaca veeameti ja Limassoli veeameti digiteerimise kaudu, eelkõige ajakohastades organisatsioonide tegevust ja teenuseid ning integreerides praegu kasutatavad IT-süsteemid pilveteenuste raames toimivasse ühtsesse süsteemi.

Meede koosneb reast arukatest ja digitaalsetest uuendustest kõigis kolmes organisatsioonis: i) Larnaca kanalisatsiooni- ja kanalisatsiooniamet viib läbi tehno-majandusliku uuringu, et kaardistada oma energiakasutuse jalajälg ja teha kindlaks energiatarbimise vähendamise võimalused, näiteks päikeseenergia ja biogaasi lahenduste abil. Samuti paigaldatakse arukad arvestid, sensorid ja süsteemid hüdroloogilise tasakaalu salvestamiseks, et võimaldada vigastatud torujuhtmete õigeaegset avastamist ja patogeenide seiret. ii) Larnaca veeamet paigaldab oma jaotusvõrkudesse vee kvaliteedi- ja rõhuandurid ning seega eeldatakse, et vähemalt 50 % tavapärastest tarbijaarvestitest asendatakse arukate arvestitega. Lisaks töötab ta välja digitaalse mõlemale poolele suunatud otsuste tegemise tugivahendi ja andmepanga. Need süsteemid peavad koguma teavet paigaldatud anduritelt, arukatelt veearvestitelt ja olemasolevatelt süsteemidelt, mida kombineeritakse, et täpselt hinnata veevoolu, -rõhku ja -kvaliteeti sündmuste õigeaegseks avastamiseks. Limassoli veeamet asendab tavapärased tarbijaarvestid automatiseeritud arukate arvestitega ning paigaldab infrastruktuuri seireks ja uuenduslike klienditeenuste arendamiseks rõhu- ja kvaliteediandurid, näiteks varajase hoiatuse lekke korral. Lisaks peaks ta kavandama kohandatud tarkvara, mis integreerib kõik tema toimingud, ja toetama andmepõhist otsuste tegemist.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 5 (C2.3I5): Üleujutusvastased ja veekogumismeetmed

Meetme eesmärk on leevendada üleujutusriski maandamise kaudu üleujutustest tulenevat negatiivset mõju inimeste tervisele, keskkonnale, kultuuriobjektidele ja sissetulekule. Rakendatavatest meetmetest tulenev konkreetne eesmärk on vähendada äärmuslikest äravooludest tingitud erosiooni nii põllumajandus- kui ka linnapiirkondades.

Meede koosneb reast üleujutusvastastest ja veekogumismeetmetest. Ehitustööd koondatakse kolme piirkonda, nimelt Livadiasse, Kladerisse ja Nikosia kesklinna järgmiselt: i) Livadias uuendab ja tutvustab Larnaca omavalitsus üleujutuskanaleid, parandades jõesängi ja jõekaldaid. ii) Kladeri piirkonnas ehitab Ypsonase vald terve 4600 meetri pikkuse vihmavee kogumise võrgu, et katta 35 absorptsioonianumaga lõppevat ala. iii) Nikosias on Nikosia omavalitsus juba valinud kaheksa piirkonda, kus ehitatakse terviklik kanalisatsioonisüsteem. Tööd hõlmavad tänavate ja kõnniteede taastamist ning vihmaveevõrgu laiendamist.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 6 (C2.3I6): Suurendada Nikosia ja Larnaca piirkondade veega kindlustatust

Meetme eesmärk on suurendada vee piisavust Nikosia ja Larnaca veeametite vajaduste rahuldamiseks.

Meetmega nähakse ette kolme uue põlvkonna klaasist vooderdatud terase (GLS) veehoidla rajaminekokku 26000 3 Nicosia piirkonda ja 10000 m3 veehoidla ehitamine Larnacas Klavdias asuvasse kindlaksmääratud piirkonda.

Investeering tehakse 30. juuniks 2025.

Investeering 7 (C2.3I7): Ida-Nicosia infrastruktuur puhastatud reovee korduskasutamiseks

Meetme eesmärk on suurendada Vathia Gonia piirkonnas asuva reoveepuhasti ladustamisvõimsust, et võimaldada kogu puhastatud reovee koguse kasutamist. See saavutatakse vee koheseks kasutamiseks vajaliku taristu ehitamisega, vältides igasugust ärajuhtimist ja rahuldades niisutusvõrguga ühendatud põllumajandustootjate olemasolevad niisutusvajadused.

Projekte viib ellu Veearendusosakond ning need hõlmavad ka Ida-Nicosias asuva Vathia Gonia reoveepuhasti puhastatud heitvee pumpamist, edasitoimetamist, jaotamist ja ladustamist. Töödeldud vett kasutatakse lõpuks niisutamiseks konkreetsetes põllumajanduspiirkondades, mis asuvad Küprose Vabariigi kontrolli all oleval laiemal Ida-Nikosia alal, vältides seega vee kadu.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 8 (C2.3I8) Mere ökosüsteemi kaitsmine naftareostusest tulenevate ohtude eest

Meetme eesmärk on kaitsta mereökosüsteeme kalandus- ja mereuuringute osakonna tegevussuutlikkuse suurendamise kaudu, et reageerida kiiresti, asjakohaselt ja tõhusalt naftareostusest merereostuseni viivatele juhtumitele.

Meede seisneb kolme puhastuslaeva ostmises, mille puhul on võimalik kasutada autonoomseid naftakogumisettevõtjaid, kellest kaks tegutsevad kalda lähedal ja suuremad avamerel, ning kahe autonoomse naftadispergendist õhupihustusüksuse ostmises.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

D.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

66

C2.3R1

Veevarude majandamise reform

Eesmärk

Veevarude majandamise tegevuskava vastuvõtmine

Tegevuskava avaldamine põllumajandus-, maaelu arengu ja keskkonnaministeeriumi veebisaidil

2. kv

2025

Veevarude majandamise tegevuskava vastuvõtmine koos regulatiivsete ja kohanemismeetmetega. Soovitatud tegevuskava eesmärgid on järgmised: (1) aidata ühendada piirkondlikke vee- ja kanalisatsiooniameteid, (2) vähendada mittetulusat vett (3), parandada veekasutust ja (4) tõhustada veearendusosakonna taristute ohutust ja säästvat käitamist.

67

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta konveieri asendamine

Eesmärk

Hankedokumentide koostamine ja pakkumiskutsete väljastamine

Avaldatud pakkumismenetlus konveierliinide asendamiseks

3. kv

2023

Pakkumisdokumentide ettevalmistamine ja pakkumismenetluse väljakuulutamine pärast Choirokitia-Famagusta konveieri väljavahetamise üksikasjalikku kavandamist, sealhulgas koguste loendamine kogusemõõtja, topograafia, lubade, muude tehniliste ja keskkonnauuringute ja litsentside alusel. Lõpule viidud keskkonnamõju hindamine, mille aluseks on projektiseadus (127(I)/2018)/riigihankemenetlused (seadus 73(I)/2016).

68

C2.3I1

Choirokitia-Famagusta konveieri asendamine

Siht

20 km kogupikkusega uue torujuhtme paigaldamine

 

Number

0

20

2. kv

2026

Uue 20 km kogupikkusega torujuhtme ehitamise ja paigaldamise lõpuleviimine ning seadmete käitamine. Tehtud tööd kontrollib kvalifitseeritud inseneribüroo.

69

C2.3I2

Veepuhastusjaamad: ajakohastamine vee kvaliteedi parandamiseks

Eesmärk

Tersefanousse, Asprokremmosesse ja Limassoli veepuhastusjaamadesse aktiivsöe poleerimisseadmete paigaldamise tööde lõpuleviimine

Projektiinseneri väljastatud tõendid kõigi kolme lepingu kohta

1. kv

2024

Aktiivsöe poleerimisseadmete paigaldamise tööde lõpuleviimine

a) 30000 m3 /päevane võimsus Tersefanou veepuhastusjaamas;

b) 30000 m3 /päevane võimsus Asprokremmose veepuhastusjaamas; ning

c) 20000 m3/päevane võimsus Limassoli veepuhastusjaamas.

70

C2.3I2

Veepuhastusjaamad: ajakohastamine vee kvaliteedi parandamiseks

Siht

Asprokremmose veepuhastusjaama laiendustööde ja automatiseerimissüsteemi lõpuleviimine

Number

0

10 000

4. kv

2025

Tööde lõpuleviimine Asprokremmose veepuhastusjaama võimsuse suurendamiseks 10000 m³ võrra päevas, sealhulgas seire- ja kontrollisüsteemi ning automatiseerimissüsteemi ajakohastamine.

71

C2.3I3

Veearendusosakonna infrastruktuuri integreeritud seire- ja kontrollijuhtimissüsteem

Eesmärk

Vajaduste üksikasjaliku analüüsi ja süsteemi kavandamist käsitleva dokumendi valmimine

Vajaduste üksikasjaliku analüüsi ja süsteemi kavandamist käsitleva dokumendi heakskiitmine Veearendusosakonna juhtkomitee poolt

2. kv

2022

Vajaduste analüüsi ja süsteemi kavandamist käsitlevas dokumendis kirjeldatakse kõiki süsteemi aspekte, omadusi ja funktsioone, sealhulgas järgmist: kvaliteediandurid, tööandurid (nt vool, tase ja rõhk), energiaarvestid, sideseadmed, IT-seadmed (riistvara, tarkvara). Üksikasjaliku vajaduste analüüsi ja süsteemi kavandamisega määratakse kindlaks projekti jaoks vajalike seadmete täpne arv ja liik.

72

C2.3I3

Veearendusosakonna infrastruktuuri integreeritud seire- ja kontrollijuhtimissüsteem

Siht

Vähemalt 50 % seadmete tarnimine ja paigaldamine

% (protsent)

0

50

1. kv

2024

Tarnida ja paigaldada vähemalt 50 % üksuste koguarvust, mis on ette nähtud üksikasjalike nõuete analüüsi ja süsteemi kavandamisega (kvaliteediandurid, sideseadmed ja kvaliteedimõõturid).

73

C2.3I3

Veearendusosakonna infrastruktuuri integreeritud seire- ja kontrollijuhtimissüsteem

Eesmärk

Täielikult toimiva integreeritud seire- ja kontrollisüsteemi lõpuleviimine

Vee arengu osakonna projekti rakendusmeeskond ja vastutav ametnik kiidavad heaks kogu süsteemi toimimise ja toimimise

2. kv

2026

Ühtse seire- ja kontrollisüsteemi valmimine, mis hõlmab selle kontrollimist, kas süsteem suudab varakult avastada sündmusi, mis nõuavad vee arenguosakonna töötajate viivitamatut tegutsemist. Süsteem peab suutma reageerida teatavatele sündmustele automaatselt ning samal ajal hoiatama ettevõtjaid ja/või avalikkust. Süsteem peab suutma koguda ja analüüsida suurt hulka andmeid, mida võib kasutada prognoosimiseks ja otsuste tegemisel.

74

C2.3I4

Arukad vee- ja kanalisatsioonivõrgud

Siht

Fotogalvaanika tarnimine ja paigaldamine Larnaca reoveepuhastisse

Number

0

700

1. kv

2023

Vähemalt 700 kW võimsusega fotogalvaaniliste seadmete tarnimine ja paigaldamine Larnaca reoveepuhastisse.

75

C2.3I4

Arukad vee- ja kanalisatsioonivõrgud

Siht

Vähemalt 200 kvaliteedi- ja rõhuanduri tarnimine ja paigaldamine

Number

0

200

4. kv

2024

Larnaca ja Limassoli veevõrkudesse vähemalt 200 kvaliteedi- ja rõhuanduri tarnimine ja paigaldamine.

76

C2.3I4

Arukad vee- ja kanalisatsioonivõrgud

Siht

Vähemalt 100 000 aruka arvesti paigaldamine ja käitamine

Number

0

100 000

2. kv

2026

Larnacas ja Limassolis on kasutusel vähemalt 100 000 arukat arvestit (edastavad tarbimisnäite) ja täies mahus arukas veearvestisüsteem, seiresüsteem ning paigaldatud ja toimivad juhtimis- ja tugisüsteemid.

77

C2.3I5

Üleujutusvastased ja veekogumismeetmed

Eesmärk

Kuivendusvõrgu ehitustööde lõpuleviimine ning tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimine Nikosia piirkondades

Projektijuhtimismeeskond kinnitab ehituse lõpetamist

4. kv

2022

Nicosia Agios Antoniose, Vanalinna, Likavitose ja Agioi Omologitesi piirkondade kuivendusvõrgustiku ehitamise lõpuleviimine ning tänavate ja kõnniteede rekonstrueerimine kogupikkusega umbes 6,5 km.

78

C2.3I5

Üleujutusvastased ja veekogumismeetmed

Eesmärk

Kladeri piirkonnas vihmavee kogumise ja ringlussevõtu süsteemi ehitustööde lõpuleviimine

Projektijuhtimismeeskond kinnitab ehituse lõpetamist

2. kv

2024

Kladeri piirkonnas 4,5 km ulatuses kogu veekogumissüsteemi hõlmava vihmavee kogumise ja ringlussevõtu süsteemi ehituse lõpuleviimine.

79

C2.3I5

Üleujutusvastased ja veekogumismeetmed

Eesmärk

Livadia üleujutuskanali ehitustööde lõpuleviimine

Projektijuhtimismeeskond kinnitab ehituse lõpetamist

4. kv

2025

Ligikaudu 30000 m³ kogumahuga üleujutuskanali ehitustööde lõpuleviimine Livadias.

80

C2.3I6

Suurendada Nikosia ja Larnaca piirkondade veega kindlustatust

Siht

Kahe klaasvooderdusega terasmahuti ehituse lõpuleviimine

Number

0

16 000

1. kv

2023

Kahe klaasvooderdusega terasmahuti, mille kogumaht on 16000 m³, ehituse lõpuleviimine.

81

C2.3I6

Suurendada Nikosia ja Larnaca piirkondade veega kindlustatust

Siht

Kolme klaasvooderdusega terasmahuti ja 1 betooniveemahuti ehituse lõpuleviimine

Number

16 000

36 000

2. kv

2025

Kolme klaasvooderdusega terasmahuti ja ühe betoonist veehoidla (kogumahuga 36000 m³) ehituse lõpuleviimine.

82

C2.3I7

Ida-Nicosia infrastruktuur puhastatud reovee korduskasutamiseks

Eesmärk

Talvise hoidla ehitamise lepingute allkirjastamine

Eelarvevahendite käsutaja allkirjastatud lepingud

4. kv

2022

Vähemalt 1400000 m³ mahtuvusega talvise hoidla, torujuhtmete ja abitööde ehitamise lepingute allkirjastamine.

83

C2.3I7

Ida-Nicosia infrastruktuur puhastatud reovee korduskasutamiseks

Eesmärk

Täielikult toimiva reoveepuhastustaristu väljaehitamine ja üleandmine

Projekti insenerid väljastavad ehitusprojekti lõpetamise tõendi, mida kontrollib projekti rakendusmeeskond.

2. kv

2026

Reoveepuhastustaristu, sealhulgas talvised hoidlad, mille mahutavus on vähemalt 1 400 000 m³, ja abirajatised, mis on lõpule viidud, tarnitud ja täielikult töökorras.

84

C2.3I8

Mereökosüsteemi kaitsmine naftareostusest tulenevate ohtude eest

Eesmärk

Tarnimine, kvaliteedikontroll, et kontrollida nende töö tõhusust ning kolme laeva ja kahe õhust pritsimise süsteemi vastuvõtmist

Ekspertide aruandlus ja kvaliteeditunnistuse väljaandmine laevade ja õhust pritsimise süsteemide toimimise tõhususe ja heakskiitmise kohta

1. kv

2023

Tarnimine, kvaliteedikontroll, et kontrollida nende tõhusust ja kolme laeva vastuvõtmist (üks 25 m pikkune laev, mis tegutseb ligikaudu Küprose majandusvööndis, ja kaks 8-11 m pikkust laeva, mis töötavad rannikuvetes, ning kaks õhust pritsimise süsteemi).

B. KOMPONENT 3.1: Uus kasvumudel ja majanduse mitmekesistamine

See komponent käsitleb Küprose majanduse probleeme seoses konkurentsivõime, tootlikkuse ja investeeringutega, samuti liigset tuginemist teatavatele majandussektoritele, nagu turism.

Komponendi eesmärk on aidata majandusel minna üle uuele majanduskasvu mudelile (Euroopa Säästva Ettevõtluse ja Kaubanduse Keskus), käsitledes valdkondlikke probleeme järgmiselt:

Primaarsektor: eesmärk on arendada välja konkurentsivõimeline põllumajandussektor, kasutades selleks eelkõige põllumajandustehnoloogiat ja tihedat koostööd ettevõtete, kõrgharidusasutuste ja uurimiskeskustega.

Teisene sektor: eesmärk on arendada välja konkurentsivõimeline kergetööstus, mis keskendub sellistele valdkondadele nagu roheline tehnoloogia ja põllumajandustehnoloogia.

Säästev turism: eesmärk on arendada välja tugev põllumajandusturism ja jätkusuutlik majutustaristu ning meelitada konkurentsivõimelisi ja mainekaid tervishoiuteenuseid kasutades ligi tervise- ja heaoluturiste.

Ringmajandus (põhitähelepanuga jäätmekäitlusele): eesmärk on aidata liikuda ringmajanduse suunas, kasutades paremini tooraineid, vähendades jäätmeid, suurendades teadlikkust säästvast arengust ja minnes üle taastuvenergiale, et leevendada kliimakriisi, kaitsta sotsiaalset heaolu ja ehitada üles vastupanuvõimeline majandus. Komponent aitab täita riigipõhist soovitust, mis on seotud investeeringute suunamisega rohe- ja digipöördele ning jäätmekäitlusele ja veemajandusele (2020. aasta 3. erisoovitus), investeerimisega seotud majanduspoliitika keskendamisega säästvale transpordile, keskkonnale ja keskkonnale, eelkõige jäätmekäitlusele ja veemajandusele (2019. aasta 4. erisoovitus).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

E.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Allkomponent 3.1.1 Vastupidav ja konkurentsivõimeline primaarsektor

Reform nr 1 (C3.1R1): Põllumajandustavade viimine 20. sajandist 21. sajandisse, investeerides riiklikku põllumajandustehnoloogia tippkeskusesse

Reformi eesmärk on tegeleda primaarsektori probleemidega, sealhulgas madala tootlikkuse ja tehnoloogiliste teadmiste puudumisega, luues põllumajandusuuringute instituudi ja avalik-õiguslike ülikoolide vahelise tiheda koostöö kaudu tsentraliseeritud tegevusmudeli.

Reformiga luuakse Küprose põllumajandusuuringute instituut, mis on riigi põllumajanduse, loomakasvatuse ja keskkonnakaitse tippkeskus, ning tugevdatakse koostööd põllumajandusuuringute instituudi ja ülikoolide vahel uute õppekavade väljatöötamisel.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2023.

Reform nr 2 (C3.1R2): Internetipõhine pilvepõhine platvorm kaubanduse ja teabe sümmeetria parandamiseks värskete toodete tarneahelas

Reformi eesmärk on tegeleda värskete toodete tarneahela pikaajaliste puudustega, eelkõige seoses jälgitavuse, turuhindade moonutuste ja teabe asümmeetriaga, mis nõrgendab tootjate positsiooni turul.

Reform koosneb uuest seadusest, mis käsitleb ebaausaid tavasid tehingutes kohalikul värskete toodete turul, ning platvormi käitamisest tehingute registreerimiseks kohalikul värskete toodete turul.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Reform nr 3 (C3.1R3): Küprose lamba- ja kitsepopulatsiooni geneetiline parandamine

Reformi eesmärk on suurendada primaarsektori tootlikkust ja jätkusuutlikkust põllumajandustehnoloogia edendamise ning lammaste ja kitsede täiustatud paljundamise ja genoomika parandamise kaudu, et optimeerida piimatoodete tootmist.

Reform hõlmab toetust lamba- ja kitsekasvatajatele, et uuendada nende põllumajanduslikus majapidamises peetavat arvestust, tootmisprotsesse, tootekvaliteedi hindamist ja osalemist riiklikult rahastatavas projektis AGRICYGEN, mis annab neile loomade geneetilise väärtuse kohta kõrgetasemelisi teadmisi ja suuniseid. See võimaldab põllumajandustootjatel teha teadlikke otsuseid loomade paljunemise kohta, et suurendada tootlikkust, eelkõige seoses piimatootmisega.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Investeering 1 (C3.1I1): Merevesiviljeluse ühistaristu (sadama- ja maismaarajatised) ehitamine Pentakomo rannikualale

Meetme eesmärk on katta lünk, milleks on sadama- ja maismaataristu ebapiisavus selle tegevuse igapäevaste vajaduste rahuldamiseks, rahuldades nii olemasolevad kui ka tulevased vajadused, mis hõlmavad rohkem kui 70 % Küprosel tegutsevatest merevesiviljelusüksustest, eesmärgiga tagada kõnealuse sektori sujuv toimimine. Meetme eesmärk on säilitada vesiviljeluse elujõulisus, parandada selle konkurentsivõimet ja tagada selle edasine säästev areng ja laienemine, tugevdades primaarsektori vastupanuvõimet, konkurentsivõimet ja panust Küprose majanduse kestlikku arengusse.

Investeering seisneb Pentakomo piirkonnas merevesiviljeluse koostöötaristu ehitamises, mis on kavandatud spetsiaalselt avamere vesiviljelustegevuse (turvaliste teeninduslaevade sildumine, seadmete hooldusalad, ladustamisalad, peale- ja mahalaadimisalad ning tankla) vajaduste rahuldamiseks. See hõlmab sellise väikese sadama ehitamist, millel on nõutavad ja asjakohased maismaarajatised, mis suudavad teenindada seitset vesiviljelusüksust umbes 40 erineva suurusega teeninduslaevaga.

Investeering tehakse 31. märtsiks 2026.

Investeering 2 (C3.1I2): Küprose kohalike traditsiooniliste toiduainete/jookide olemasolevate isotoopandmebaaside täiustamine, arendades välja plokiahela platvormi, et tagada nende ehtsus

Meetme eesmärk on töötada välja mehhanism ja eesmärgipärane kontrollimetoodika nii Küprose toodete kui ka üldiselt Euroopa toidu autentimiseks, kasutades stabiilseid isotoopandmebaase, kasutades seega teadusuuringuid ja tehnoloogiat. Eelkõige töötatakse meetmega välja kontrollimetoodika vähemalt kolmes ehtsuse valdkonnas (piimatooted, mesi ja kanged alkohoolsed joogid), mida võltsimine ja pettus märkimisväärselt mõjutavad.

Investeering seisneb eksperditeadmiste võrgustiku loomises, mis teavitab reguleerimise ja tootmise sidusrühmi toidu ehtsusega seotud probleemidest, olemasolevatest andmekogumitest, olemasolevast metoodikast ning andmete ja teabe turvalisest jagamisest. Samuti töötab ta välja eesmärgipärase kontrolli metoodika vähemalt kolmes ehtsuse valdkonnas (piimatooted, mesi ja kanged alkohoolsed joogid), mida võltsimine ja pettus märkimisväärselt mõjutavad. Lisaks edendab ta „IsoDataBase“ väljundite teadmussiiret toiduainetööstuse, reguleerimise, jõustamise, teadusuuringute ja tarbijate sidusrühmadele ning loob konfigureeritava veebi- ja mobiilse ettevõtte ressursiplaneerimise, mis võib muuta paberipõhise tarneahela digitaalseks.

Investeering tehakse 31. märtsiks 2025.

Investeering 3 (C3.1I3): Täiendada olemasolevat põllumajanduskogukonda ja muuta tulevane tööjõud professionaalsemaks, investeerides inimkapitali

Meetme eesmärk on põllumajandustootjate oskuste täiendamine teadmussiirde ja innovatsiooni edendamise kaudu. Sel viisil püütakse suutlikkuse suurendamise ja teadmussiirde kaudu edendada suurema potentsiaaliga konkurentsivõimelisemat põllumajandussektorit.

Investeering koosneb kümnest põllumajandussektori stipendiumist, millest igaüks on 10 000 eurot, et toetada sektori tulevase tööjõu arengut. Samuti toetatakse teadmiste ja innovatsiooni edasiandmist olemasoleva tööjõu seas, kasutades põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsiooni süsteemi, mis on seotud akadeemiliste ringkondadega, vähendades lõhet ühelt poolt praktilise rakendamise ning teiselt poolt teadmiste, teaduse, kogemuste ja teadusuuringute vahel.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2022.

Allkomponent 3.1.2 Innovatiivne ja konkurentsivõimeline teisene sektor

Investeering 4 (C3.1I4): Esimese ökotööstuspargi loomise algatamine

Meetme eesmärk on luua raamistik, mis soodustaks uute otseinvesteeringute kasvu ja koondaks valgust tootvad ettevõtted, mis keskenduvad taastuvatele energiaallikatele (rõhuasetus päikeseenergiale), põllumajanduslikele tehnoloogilistele lahendustele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale.

Investeering seisneb alusuuringul põhineva tegevuskava heakskiitmises ministrite nõukogu poolt, et luua ökotööstuspark. Park on ettevõtete klaster, mis on spetsialiseerunud tehnoseadmete tootmisele, keskendudes taastuvenergiale (eelkõige päikeseenergiale), põllumajanduslikele tehnoloogilistele lahendustele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale.

Investeering tehakse 30. septembriks 2023.

Investeering 5 (C3.1I5): Rahvusliku kaubandusliku identiteedi loomine ja traditsioonilise toote „halloumi“ edendamine

Meetme eesmärk on kehtestada Küprose toodetele kaubamärk, et edendada nende eksporti.

Investeering seisneb tegevuskavade väljatöötamises, mis põhinevad kahel uuringul: a) üks, mis käsitleb Küprose riikliku kaubandusliku identiteedi „Made in Cyprus“ loomist (kaubamärgid), keskendudes Küprose toodete ja teenuste kvaliteedile ja struktuuriomadustele koos saare traditsioonide ja ajaloo elementidega, ning b) uuring halloumi juustu strateegia rakendamiseks, et suurendada juustu kui autentse Küprose toote eripära ning kavandada reklaami- ja teadlikkuse tõstmise kampaania.

Investeering tehakse 31. märtsiks 2022.

Investeering 6 (C3.1I6): Põllumajandustoodete tootmise ja kaubandusega tegelevate ettevõtete moderniseerimise ja digiteerimise kava

Meetme eesmärk on tugevdada põllumajandussektori vastupanuvõimet, edendada majandustegevuse mitmekesistamist ja lõppkokkuvõttes kiirendada jätkusuutlikku majanduskasvu. Meetme eesmärk on stimuleerida investeeringuid uutesse ettevõtetesse või olemasolevate ettevõtete tehnoloogiaarendusse, aidates neil seega tuua turule täiustatud tooteid, suurendada tootlikkust ja tugevdada oma kasvuväljavaateid, luua kohalikke töökohti ja luua alus kogu majanduse jätkusuutlikuks kasvuks.

Investeering seisneb sellise toetuskava kasutamises, millega antakse abi olemasolevatele ja äsja asutatud ettevõtetele, eelkõige VKEdele, kes tegelevad Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete töötlemise, turustamise ja arendamisega, välja arvatud vein, veiniäädikas ning kalanduse ja vesiviljelusega seotud tegevus. Kava aitab ettevõtjatel rahastada investeeringuid materiaalsesse või immateriaalsesse varasse, et moderniseerida ja parandada oma tootmisrajatisi, laiendada ja suurendada oma tootmisvõimsust, võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja menetlusi ning arendada uusi või kvaliteetsemaid põllumajandustooteid. Rahastamine aitab ka ettevõtetel parandada oma digitaalset suutlikkust, aidates neil seeläbi oma protsesse parandada.

Investeering tehakse 31. märtsiks 2026.

Investeering 7 (C3.1I7): Kava suurte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks tootmissektoris

Meetme eesmärk on aidata suurettevõtteid moderniseerimiseks tehtavate kapitalikulutustega, mis peaksid võimaldama neil ettevõtetel kasvada, muutuda konkurentsivõimelisemaks, luua töökohti ja seega aidata kaasa riigi majandusarengule.

Investeering seisneb kuni 7 000 000 EUR suuruses toetuskavas, mille eesmärk on arendada ja edendada olemasolevaid ja uusi suuri ettevõtteid tootmissektoris. Igale ettevõttele eraldatakse kuni 750 000 eurot. Toetuskava stimuleerib ettevõtteid oma tegevust ja tööhõivet jätkama.

Tagamaks, et meede vastab tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), jäetakse tulevaste projektikonkursside juhendites sisalduvatest rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest välja järgmised tegevused 5 : i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) tegevused, millega saavutatakse kavandatud kasvuhoonegaaside heide, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega seotud tegevus; ning iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada. Lisaks nõutakse pädevusraamistikus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Alakomponent 3.1.3 Jätkusuutlik, suure lisandväärtusega turismisektor

Investeering 8 (C3.1I8): Turismisektori lisandväärtuse suurendamine rõhuasetusega maa-, mägi- ja äärepoolsetel aladel

Investeeringu eesmärk on rikastada turismitoodet, meelitada ligi uusi turge, vähendades samal ajal hooajalisust ja parandades tehiskeskkonda maa-, mägi- ja äärepoolsetes piirkondades.

Investeering seisneb toetuse andmises kolmele ettevõtete kategooriale: 1) majutussektori VKEd, näiteks hotellid, renoveerimisprojektideks mõeldud maa-, mägi- ja äärepoolsed piirkonnad, 2) traditsioonilised restoranid või traditsioonilisi tooteid müüvad ettevõtted, mis lisatakse renoveerimistööde puhul märgisele „Küprose maitse“, ning 3) majutussektori VKEd, näiteks hotellid, et hõlmata meditsiinilisi ja abistatavaid eluruume.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 9 (C3.1I9): Ringmajanduse edendamine hotellides

Investeeringu eesmärk on hõlbustada hotellide ärimudeli üleviimist ringmajandusse või arendada ringmajandustooteid või -teenuseid.

Investeering koosneb diagnostikast, soovitustest, koolitusest ja juhendamisest ning sertifitseerimissoovituste rakendamise järelevalvest.

Investeering tehakse 31. märtsiks 2026.

Investeering 10 (C3.1I10): Turismitoodete rikastamine maa-, mägi- ja äärepoolsetes piirkondades 

Investeeringu eesmärk on toetada majandust maa-, mägi- ja äärepoolsetes piirkondades, arendades külastajatele pakutavaid tegevusi, näiteks õpikodasid, elavaid meeleavaldusi ja traditsioonilisi suveniire. Selle eesmärk on suurendada turismisektori mitmekesistamist, luua töökohti ja vähendada väljarännet.

Investeering seisneb i) 300 km pikkuse „ehedate kogemuste tee“ loomises, mis läbib riigi mägiseid, maapiirkondi ja kaugeid piirkondi, ning ii) toetuse andmises ettevõtetele ja kohalikele kogukonnanõukogudele era- ja avalike hoonete piiratud mahus taastamiseks ning peamiselt nende renoveerimiseks, et majutada mikro- ja väikeettevõtteid loome- ja tootmissektoris, nagu kunstnikud, käsitöö ja traditsioonilised tooted.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Allkomponent 3.1.4 Ringmajandus

Reform nr 4 (C3.1R4): Ringmajanduse edendamine tööstuses

Meetme eesmärk on konkreetse tegevuskava rakendamise kaudu edendada riigi ringmajanduse mudelit. Tegevuskava sisaldab toetuskava, et edendada äriinvesteeringuid ringmajandusse ning sellised meetmeid nagu i) tarbijate ja äriringkondade teadlikkuse suurendamine ringmajanduse toodete kasust keskkonnale ning ringmajanduse pakutavatest tugevatest külgedest ja ärivõimalustest, ii) nõustamisteenuste osutamine seoses ettevõtluse diagnostika, ettevõtete juhendamise, töötajate koolitamise ja ringmajandusele ülemineku tegevuskava koostamisega ning iv) ringmajandusele ülemineku turuplatvormi jagamine, et ühendada materjalide pakkumine ja nõudlus, puhastus- ja jäätmesüsteemid;

Toetuskava on avatud VKEdele, kes soovivad minna üle ringluspõhisele tegevusmudelile. Toetused võivad ulatuda kuni 317 500 euroni iga toetusesaaja kohta, kattes kuni 60 % iga VKE investeerimiskuludest. Toetuskava viiakse ellu.

Tagamaks, et meede vastab tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), jäetakse tulevaste projektikonkursside juhendites sisalduvatest rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest välja järgmised tegevused 6 : i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) tegevused, millega saavutatakse kavandatud kasvuhoonegaaside heide, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega seotud tegevus; ning iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada. Lisaks nõutakse pädevusraamistikus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Reform nr 5 (C3.1R5): Keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse vahelise koordineerimisasutuse loomine

Meetme eesmärk on suurendada jäätmekäitlust jäätmetekke vältimise ja liigiti kogumise suunas, aidates nii kaasa ELi jäätmekäitlusdirektiivide järgimisele ja edendades ringmajandust. Reformiga nähakse ette mehhanism, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi nii tehniliselt kui ka rahaliselt, aidatakse neil teha koostööd keskvalitsusega, luua eksperditeadmisi ja kasutada ära rahastamisvõimalusi jäätmekäitluse valdkonnas.

Reform seisneb keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse vahelise koordineerimisasutuse loomises, mis edendab jäätmekäitlushierarhia ja jäätmekava raames toimuvat tegevust ning toetab kohalikke omavalitsusi selles kontekstis. Samuti osaleb ta uurimisprogrammides, toetab katseprogramme ning viib läbi koolitus- ja teavituskampaaniaid, mille eesmärk on jäätmetekke vältimine ja jäätmete sortimine, ning haldab jäätmekäitluse valdkonna programmide ja projektide andmebaasi.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2025.

Investeering 11 (C3.1I12): Jäätmekäitlus teel ringmajandusele

Meetme eesmärk on aidata tõhusalt suurendada jõupingutusi biojäätmete ja kuivringlussevõetavate materjalide korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks. Investeeringu eesmärk on aidata saavutada biojäätmete vähendamise eesmärke, suurendada jäätmetekke vältimist kui kõige olulisemat viisi ressursitõhususe suurendamiseks ja jäätmete keskkonnamõju vähendamiseks.

Investeering koosneb kolmest komponendist: i) 50 väikese ja keskmise suurusega kompostri ja 2 000 kodukompostri jagamine maa- ja poolmaakogukondadesse, et hõlbustada biojäätmete liigiti kogumist ja nõuetekohast töötlemist, ii) 50 kuivringlussevõetavate kioskite väljatöötamine, paigaldamine, paigaldamine ja käitamine, et aidata kõrvaliste piirkondade omavalitsustel parandada oma jäätmekäitluskavasid, ning iii) kahe taaskasutamis- ja remondikeskuse ehitamine ja käitamine Küprose strateegilistes asukohtades, mis suudavad koos kõigi viie piirkonnaga luua keskkonnasäästlikke töökohti ja parandada nende ressursitõhusust.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

E.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

85

C3.1R1

Põllumajandustavade viimine 20. sajandist 21. sajandisse, investeerides riiklikku põllumajandustehnoloogia tippkeskusesse

Eesmärk

Põllumajanduskoostöö

Teadusinstituut ja avalik-õiguslikud ülikoolid, ühised magistri- ja doktoriõppe programmid

Allkirjastatud koostöölepingu(te) jõustumine

4. kv

2022

Jõustub (jõustuvad) õiguslikult siduv(ad) dokument(id), millega luuakse koostöö põllumajandusuuringute instituudi ja avalik-õiguslike ülikoolide vahel sõlmitud magistri- ja doktoriõppe ühisprogrammide jaoks.

86

C3.1R1

Põllumajandustavade viimine 20. sajandist 21. sajandisse, investeerides riiklikku põllumajandustehnoloogia tippkeskusesse

Eesmärk

Uued ühised magistri- ja/või doktoriõppekavad põllumajanduse laiemas valdkonnas

Pädevate asutuste meediateavitus ja -suhtlus

2. kv

2023

Õpilaste registreerimine ja uute ühiste magistri- ja/või doktoriõppeprogrammide alustamine põllumajanduse laiemas valdkonnas.

87

C3.1R2

Internetipõhine pilvepõhine platvorm kaubanduse ja teabe sümmeetria parandamiseks värskete toodete tarneahelas

Eesmärk

Seadus, mis käsitleb ebaausaid tavasid kohaliku värskete toodete turu tehingutes

Seadusesäte, mis viitab uue seaduse jõustumisele, mis käsitleb ebaausaid tavasid kohaliku värskete toodete turul tehtavates tehingutes

2. kv

2022

Jõustub uus seadus, mis käsitleb ebaausaid kaubandustavasid kohaliku värske toodangu turu tehingutes, nagu lepingute ühepoolne ja tagasiulatuv muutmine, viimasel hetkel tehtud tühistamised, üle 30 päeva kestvad maksetähtajad, kahjustunud või müümata toodete eest maksmine ning muud põllumajandustoodete tootmis- ja turustamisahelas osalejaid mõjutavad meetmed.

88

C3.1R2

Internetipõhine pilvepõhine platvorm kaubanduse ja teabe sümmeetria parandamiseks värskete toodete tarneahelas

Eesmärk

Platvorm tehingute registreerimiseks kohalikul värskete toodete turul

Põllumajandusuuringute Instituudi veebisaidil kättesaadav platvorm pädevate asutuste poolse kättesaadavuse ja teabevahetuse kohta

2. kv

2024

Täielikult toimiv platvorm tehingute registreerimiseks kohalikul värskete toodete turul on kättesaadav põllumajandusuuringute instituudi veebisaidil.

89

C3.1R3

Küprose lamba- ja kitsepopulatsiooni geneetiline parandamine

Siht

Põllumajandusettevõtete arvestuse ajakohastamine ja põllumajandustootjate osalemine projektis AGRICYGEN

Number

0

40

4. kv

2023

Vähemalt 40 põllumajandustootjat on ajakohastanud oma arvepidamist põllumajandusettevõttes, tootmisprotsesse ja tootekvaliteedi hindamist ning osalenud riiklikult rahastatud projektis AGRICYGEN.

90

C3.1R3

Küprose lamba- ja kitsepopulatsiooni geneetiline parandamine

Siht

Täiustatud registreerimis- ja genoomihindamismenetluste vastuvõtmine ning parimate tulemustega loomade valimine

Number

0

15 000

2. kv

2026

Põllumajandustootjad on kasutusele võtnud täiustatud registreerimis- ja genoomihindamismenetlused ning valinud genoomianalüüside tulemuste põhjal välja kõige paremini toimivad loomad vähemalt 15 000 looma kohta.

91

C3.1I1

Merevesiviljeluse ülesehitamine

Eesmärk

Koostööl põhineva merevesiviljeluse ülesehitamine

Lepingu allkirjastamine

1. kv

2023

Sellise koostööl põhineva spetsiaalselt vesiviljelustegevuseks kavandatud merevesiviljelustaristu (sadama- ja maismaarajatised) ehitamise lepingu allkirjastamine.

92

C3.1I1

Merevesiviljeluse ülesehitamine

Eesmärk

Toimiv merevesiviljeluse koostöötaristu

Hankija allkirjastatud avaldus väljaarendatud taristu üleandmise ja käitamise kohta

1. kv

2026

Täielikult toimiva/operatiivse koostööl põhineva merevesiviljeluse taristu (sadama- ja maismaarajatised) ülesehitamine, mis on kavandatud spetsiaalselt vesiviljeluseks ja katab rohkem kui 70 % Küprosel tegutsevate merevesiviljelusüksuste vajadused.

93

C3.1I2

Küprose traditsiooniliste toodete isotoopandmebaasi täiustamine.

Eesmärk

Vedelikkromatograafia-isotoopide suhte massispektromeetria (LC-IRMS) seadmed

Allkirjastatud kinnitus, et seadmed vastavad hankedokumentides ja allkirjastatud lepingus kindlaksmääratud standardkvaliteedile ja kellaajale

4. kv

2021

Isotoopide iseloomustamiseks uute vedelikkromatograafia-isotoopide massispektromeetria (LC-IRMS) seadmete ostmine ja paigaldamine.

94

C3.1I2

Küprose traditsiooniliste toodete isotoopandmebaasi täiustamine.

Siht

Süsteemiga ühendatud kohalikud traditsioonilised toiduained/joogid

Number

0

10

1. kv

2025

Integreeritud isotoopandmebaasid (vähemalt kümne traditsioonilise/kohaliku toidu/joogi kohta), mis on ühendatud plokiahela süsteemiga.

95

C3.1I3

Olemasolevate ja tulevaste põllumajandustootjate oskuste täiendamine

Siht

Stipendiumid

Number

0

5

4. kv

2022

Vähemalt viis stipendiumi, mida antakse gümnaasiumi lõpetanutele põllumajandusega seotud kraadiõppes koostöös põllumajandusministeeriumi, põllumajandusuuringute instituudi ja kohalike ülikoolidega.

96

C3.1I4

Algatada ökotööstuspargi loomine

Eesmärk

Teaduspargi tegevuskava

Ministrite nõukogu otsuse ja tegevuskava avaldamine

3. kv

2023

Keskkonna- ja tööstusteaduste pargi loomise tegevuskava heakskiitmine ministrite nõukogu poolt

97

C3.1I5

Rahvusliku kaubandusliku identiteedi loomine ja traditsioonilise toote „halloumi“ edendamine

Eesmärk

Tegevuskavad a) Küprosel valmistatud juustu ja b) halloumi juustu reklaamimiseks

Ministrite nõukogu otsuse ja tegevuskava avaldamine

1. kv

2022

Ministrite nõukogu võtab vastu tegevuskavad, mis hõlmavad järgmist:

(1) aidata ettevõtetel edendada oma tooteid ja teenuseid kaubamärgi „made in Cyprus“ alusel, ja

2) halloumi juustu kui autentse Küprose toote eristusvõime suurendamine ning selle reklaami- ja teadlikkuse tõstmise kampaania kavandamine.

98

C3.1I6

Põllumajandustoodete tootmise ja kaubandusega tegelevate ettevõtete moderniseerimise ja digiteerimise kava

Siht

Toetused VKEdele, kes tegelevad põllumajandustoodetega kauplemise ja nende tootmisega

Number

0

65

4. kv

2024

Toetuste andmine vähemalt 65-le väikesele ja keskmise suurusega ettevõtjale, kes tegelevad põllumajandustoodete tootmise ja nendega kauplemisega, nende ajakohastamiseks ja digiteerimiseks

99

C3.1I6

Põllumajandustoodete tootmise ja kaubandusega tegelevate ettevõtete moderniseerimise ja digiteerimise kava

Siht

Toetused VKEdele, kes tegelevad põllumajandustoodetega kauplemise ja nende tootmisega

Number

65

176

1. kv

2026

Toetuste andmine vähemalt 176-le põllumajandustoodete tootmise ja turustamisega tegelevale VKE-le nende moderniseerimiseks ja digiteerimiseks

100

C3.1I7

Kava suurte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks tootmissektoris

Eesmärk

Tootmissektori suurettevõtteid käsitleva kava algus

Konkursikutse avaldamine ministeeriumi veebisaidil

2. kv

2022

Pärast seda, kui ministrite nõukogu on kava heaks kiitnud, avaldatakse konkursikutse toetuste andmiseks vähemalt kolmele tootmissektori suurettevõttele, et laiendada olemasolevat äritegevust investeeringute kaudu, mis parandavad tehnoloogilist taset, tootmisprotsessi ja tootlikkust. Tingimused, sealhulgas abikõlblikkuse kriteeriumid, millega tagatakse, et valitud projektid vastavad tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmise loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

101

C3.1I7

Kava suurte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks tootmissektoris

Siht

Toetused tootmissektori suurettevõtetele

Number

0

3

4. kv

2024

Toetuste andmine vähemalt kolmele tootmissektori suurettevõttele, et laiendada olemasolevat äritegevust investeeringute kaudu, mis suurendavad tehnoloogilist taset, tootmisprotsessi ja tootlikkust.

102

C3.1I7

Kava suurte ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks tootmissektoris

Siht

Toetused tootmissektori suurettevõtetele

Number

3

10

2. kv

2026

Toetuste andmine vähemalt 10 suurettevõttele tootmissektoris, et laiendada olemasolevat äritegevust investeeringute kaudu, mis suurendavad tehnoloogilist taset, tootmisprotsessi ja tootlikkust.

103

C3.1I8

Turismisektori lisandväärtuse suurendamine rõhuasetusega maa-, mägi- ja äärepoolsetel aladel

Siht

Toetus VKEdele turismisektori edendamiseks

Number

0

175

2. kv

2023

Toetused, mida antakse vähemalt 175 VKE-le, sealhulgas toidukäitlemisettevõtetele, tavernidele, mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes müüvad traditsioonilisi tooteid, renoveerimisse või renoveerimisse investeerimiseks.

104

C3.1I8

Turismisektori lisandväärtuse suurendamine rõhuasetusega maa-, mägi- ja äärepoolsetel aladel

Siht

Toetus hotellidele turismisektori edendamiseks

Number

0

57

2. kv

2026

Toetused, mida antakse vähemalt 57 hotellile ja muule turismiettevõttele maa-, mägi- ja äärepoolsetes piirkondades, et investeerida renoveerimisse või renoveerimisse, sealhulgas digitaalsetesse investeeringutesse.

105

C3.1I9

Ringmajanduse edendamine hotellides

Siht

Ringmajanduse juhendamissüsteem

Number

0

50

2. kv

2022

Vähemalt 50 hotelliga on sõlmitud koostöölepingud, et pakkuda kohandatud ärinõustamist ringmajanduse jaoks.

106

C3.1I9

Ringmajanduse edendamine hotellides

Siht

Ringmajanduse juhendamissüsteem

Number

0

18

1. kv

2026

Vähemalt 18 hotelli on pärast auditit riiklike standardite kohaselt sertifitseeritud ringhotellidena.

107

C3.1I10

Turismitoodete rikastamine maa-, mägi- ja äärepoolsetes piirkondades

Eesmärk

Aphrodite rada

Projektimeeskonna (hankija) allkirjastatud kinnitus projekti heakskiitmise kohta

4. kv

2024

Aphrodite raja lõpuleviimine, mis ühendab piirkonna ajaloolised, religioossed ja keskkonnaga seotud punktid (nt loodusrajad) 2 km pikkuse erimarsruudiga, suurendades keskkonnateadlikkust ja edendades bioloogilist mitmekesisust.

108

C3.1I10

Turismitoodete rikastamine maa-, mägi- ja äärepoolsetes piirkondades

Siht

Toetused ettevõtetele ja kohalikele kogukonnanõukogudele, et edendada mikro- ja väikeettevõtteid loome- ja tootmissektoris, nagu kunstnikud, käsitöö ja traditsioonilised tooted

Number

0

105

4. kv

2025

Vähemalt 105 ettevõtet ja kohaliku kogukonna juhatust on renoveerinud, renoveerinud või visuaalselt uuendanud era- ja üldkasutatavaid hooneid/infrastruktuure maa-, mägi- ja äärepoolsetes piirkondades ning paigutanud need ümber mikro- ja väikeettevõtete majutamiseks loome- ja tootmissektoris, nagu kunstnikud, käsitöö ja traditsioonilised tooted.

109

C3.1R4

Ringmajanduse edendamine tööstuses

Eesmärk

Küprose ringmajanduse edendamise riikliku tegevuskava heakskiitmine

Ministrite nõukogu otsuse avaldamine riikliku tegevuskava heakskiitmiseks.

4. kv

2021

Küprose ringmajanduse edendamise riikliku tegevuskava heakskiitmine ministrite nõukogu poolt

110

C3.1R4

Ringmajanduse edendamine tööstuses

Siht

Finantsabi VKEdele, kes lähevad üle ringluspõhisele tegevusmudelile

Number

0

40

2. kv

2026

Abi, mida antakse vähemalt 40 abikõlblikule VKE-le kooskõlas tehnilise juhendiga „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

111

C3.1R5

Keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse vahelise koordineerimisasutuse loomine

Eesmärk

Keskvalitsuse ja kohalike omavalitsuste vahelist koordineerimist käsitlevad õigusaktid

Seadusesäte, mis viitab õigusakti jõustumisele

2. kv

2025

Jõustuvad õigusaktid, millega luuakse kesk- ja kohaliku omavalitsuse vaheline koordineerimisasutus. Koordineeriv asutus näeb ette mehhanismi jäätmekäitluse laiendamiseks, aitab kaasa ELi jäätmekäitlusdirektiivide järgimisele ja edendab ringmajandust.

112

C3.1I12

Jäätmekäitlus teel ringmajandusele

Eesmärk

Keskkonnahoidlike kioskite paigaldamise, korduskasutamise ja remondikeskuste ehitamise ja kompostimissüsteemide paigaldamise lepingute allkirjastamine

Lepingute allkirjastamine

3. kv

2023

Allkirjastatud lepingud 1) vähemalt 50 rohelise kioski paigaldamiseks ja paigaldamiseks kuivringlussevõetavatele materjalidele, 2) kahe korduvkasutusega seadme ehitamiseks/püstitamiseks, remondikeskuste ehitamiseks ja 3) vähemalt 2 050 kompostimissüsteemi paigaldamiseks.

113

C3.1I12

Jäätmekäitlus teel ringmajandusele

Siht

Kordus- ja remondikeskuste tegevuse alustamine

Number

0

2

4. kv

2025

Korduskasutus- ja remondikeskuste ehitamise lõpuleviimine ja tegevuse alustamine.

114

C3.1I12

Jäätmekäitlus teel ringmajandusele

Siht

Kompostimissüsteemide loomise, paigaldamise ja töölerakendamise lõpuleviimine

Number

0

2 050

4. kv

2025

Kompostimissüsteemide loomise, paigaldamise ja töölerakendamise lõpuleviimine.

115

C3.1I12

Jäätmekäitlus teel ringmajandusele

Siht

Keskkonnahoidlike kioskite paigaldamise ja töölerakendamise lõpuleviimine

Number

0

50

4. kv

2025

Kuivringlussevõetavate keskkonnasõbralike kioskite paigaldamise, paigaldamise ja töölerakendamise lõpuleviimine.

E.3.    Laenuga seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Investeering 11 (C3.1I11): Küprose roheliste punktide võrgustiku täiustamine ja laiendamine ning kogumispunktide ja ringlussevõtukeskuste võrgustiku loomine

Meetme eesmärk on parandada tahkete jäätmete käitlemist, keskkonnakaitset ja rahvatervist. Selle eesmärk on vähendada kontrollimatut ja ebaseaduslikku jäätmete merre heitmist avalikes kohtades, suurendada materjalide taaskasutamise ja ringlussevõtu määra ning suurendada kasutajate teadlikkust säästvast arengust ja ringmajandusest.

Investeeringuga nähakse ette 14 rohelise punkti ehitamine vähemalt 50 500 m² suurusel alal, et teenindada kodanikke ja kohalikke omavalitsusi konkreetsete majapidamis- ja olmejäätmete voogude hoiustamisel. Lisaks uute rohepunktide loomisele nähakse investeeringutega ette ringlussevõtu keskuste võrgustiku ja kogumispunktide võrgustiku ehitamine, et anda maakogukondade kodanikele juurdepääs oma jäätmete kõrvaldamisele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 13(C3.1I13): Orounda loomakasvatusjäätmete ja loomsete kõrvalsaaduste käitlemise rajatiste loomine

Meetme eesmärk on arendada välja piirkondlikud loomakasvatusjäätmekäitlusrajatised, et teenindada Orounda kompleksi laiema piirkonna põllumajandusettevõtteid, et pakkuda integreeritud lahendust peamiselt sea-, linnu-, lamba-, kitse- ja veisekasvatusettevõtetes tekkivate orgaaniliste jäätmete tõhusaks käitlemiseks. Nende kogukondade jaoks on investeeringu eesmärk saavutada tihe tegutsemine, välismõjude minimeerimine ja toitainete taastumine mullaparanduseks ning sotsiaalse ja keskkonnamõju vähendamine.

Investeeringuga nähakse ette reovee puhastamise, kooskompostimise ja anaeroobse kääritamise rajatiste ehitamine, et võimaldada suurtes kogustes piirkonna loomakasvatusjäätmete töötlemist, toota biogaasist elektrienergiat, võidelda kõrbestumise vastu kohalikul tasandil, vähendada kohalike kogukondade lõhnahäiringuid vähem kui 10 %-ni päevaajast, vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja toota vett niisutamiseks.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Eeldatakse, et kõnealune meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse meetme kirjeldust ning taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01). Eelkõige viiakse meetme rakendamise esimesel aastal läbi keskkonnamõju hindamine ning DNSH põhimõtte järgimise nõue lisatakse kõikidesse hankemenetlustesse.

E.4.    Laenu eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

kvartal

aasta

116

C3.1I11 Küprose roheliste punktide võrgustiku täiustamine ja laiendamine ning kogumispunktide ja ringlussevõtukeskuste võrgustiku loomine

Siht

Nelja rohelise punkti ehitamise, laiendamise ja töölerakendamise lõpuleviimine

Number

0

4

4. kv

2023

Nelja rohelise punkti ehitamise, laiendamise ja kasutuselevõtmise lõpuleviimine Avgorous, Troullois, Eptagonias ja Alambras kooskõlas riikliku rohelise punkti võrgustiku arendamise riikliku strateegilise kavaga

117

C3.1I11 Küprose roheliste punktide võrgustiku täiustamine ja laiendamine ning kogumispunktide ja ringlussevõtukeskuste võrgustiku loomine

Siht

14 rohelise punkti ehitamise, laiendamise ja käitamise lõpuleviimine

Number

4

14

2. kv

2026

Avgorou, Troulloi, Eptagonia, Alambra, Aglantzia, Latsia, Derynia, Sotera, Pelentri, Egkomi, Lakatamia, Pano Platres, Kalo Horio Limassol, Souni Zanatzia 14 rohelise punkti ehitamise, laiendamise ja tegevuse alustamise lõpuleviimine kooskõlas riikliku rohelise punkti võrgustiku arendamise riikliku strateegilise kavaga

118

C3.1I13 Orounda loomakasvatusjäätmete ja loomsete kõrvalsaaduste käitlemise rajatiste loomine

Eesmärk

Reoveepuhastus- ja kaaskompostimisrajatiste ehitamine

Saadud ehitusload ja tõend maa omandamise kohta

1. kv

2024

Kõigilt asjaomastelt ametiasutustelt, nagu keskkonnaministeerium, linnaplaneerimise ja elamumajanduse osakond ning maa- ja uuringute osakond, on saadud kõik load reoveepuhastus- ja kaaskompostimisrajatiste ehitamiseks (keskkonna-, ehitus- ja käitamisload ja -litsentsid) ning asjaomane maa omandamine on lõpule viidud.

119

C3.1.I13 Orounda loomakasvatusjäätmete ja loomsete kõrvalsaaduste käitlemise rajatiste loomine

Eesmärk

Anaeroobse kääritamise rajatiste valmimine ja töölerakendamine

Projektiinseneri väljastatud ja tehnilise juhtkomitee poolt heaks kiidetud ülevõtmistunnistus

2. kv

2026

Anaeroobse kääritamise rajatiste valmimine ja töö alustamine, biogaasi (metaani) tootmine, et toota elektrit kogumahutavusega 3,5 MWh (20 tundi päevas) täisvõimsusel 365 päeva aastas. Toodetud elekter tarnitakse võrku.

B. KOMPONENT 3.2: Teadusuuringute ja innovatsiooni edendamine

Küprose taaste- ja vastupidavuskavas käsitletakse probleeme, millega Küpros seisab silmitsi seoses teadus- ja arendustegevuse ökosüsteemiga, millel on majanduskasvus suhteliselt piiratud roll. Selle põhjuseks on peamiselt teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna (STEM) lõpetanute väike osakaal, riikliku teadussüsteemi piiratud koostoime ettevõtlussektoriga ning piiratud juurdepääs riskikapitalile ja selle kättesaadavus.

Komponendi eesmärk on tugevdada sidemeid teadusasutuste ja ettevõtete vahel, turustada teadusuuringute tulemusi, suurendada teadus- ja arendustegevuse intensiivsust, arendada nii avaliku kui ka erasektori organisatsioonide tegevust ja investeeringuid ning teha kogu avaliku sektori rahastatud teadustaristu kättesaadavaks kogu ökosüsteemile. Lisaks on selle eesmärk suurendada rahalist toetust idufirmadele, kasvufirmadele, VKEdele, muuta kohalik teadusuuringute ja innovatsiooni ökosüsteem (R&I) rahvusvaheliseks, arendada kohalikke talente ja meelitada talente välisriikidest tööle teadus- ja arendustegevusse, keskendudes konkreetsetele teemavaldkondadele.

Selles komponendis käsitletakse riigipõhiseid soovitusi keskenduda teadusuuringute ja innovatsiooni puhul rohkem investeeringutega seotud majanduspoliitikale (2020. aasta riigipõhised soovitused nr 3 ja 2019. aasta 4. soovitus).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

F.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C3.2R1): Terviklik riiklik teadus- ja innovatsioonipoliitika, mida toetavad andmepõhised poliitikavahendid, et toetada teadus- ja innovatsioonitegevuse ökosüsteemi ning tugevdada seoseid poliitikakujundamise ja rakendamise vahel

Meetme eesmärk on edendada teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni juhtimise süsteemi tõhusat koordineerimist, edendada teadlikkuse tõstmist ja innovatsioonikultuuri, kaasata sidusrühmi ning arendada ja tugevdada riikliku teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ökosüsteemi põhielemente (kolmel tasandil: poliitika kujundamine, strateegia ja rakendamine, sidusrühmad ja kasutajad/kodanikud).

Reform seisneb riikliku teadusuuringute ja innovatsiooni strateegia tegevuskava rakendamises. See peab toimuma pärast tegevuskava poliitilist heakskiitmist koos teadus- ja arendustegevuse riikliku strateegia ning Küprose läbivaadatud aruka spetsialiseerumise strateegia vastuvõtmisega. See hõlmab ka kuue tippkeskuse mõjupõhise järelevalve ja toetamise mehhanismi loomist ning digitaalse vahendi väljatöötamist teadus- ja arendustegevuse ökosüsteemi dünaamiliseks kaardistamiseks (sidusrühmad, poliitikameetmed ja vahendid, teadus- ja arendustegevuse tulemuslikkus, innovatiivsete ettevõtete register ja sektori analüüs).

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 2 (C3.2R2): Stiimulid investeeringute ja inimkapitali edendamiseks ja ligimeelitamiseks teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas

Meetme eesmärk on meelitada ligi investeeringuid innovatiivsetesse ettevõtetesse ning ettevõtlus- ja teadussaadikutesse välismaalt.

Reform hõlmab uuenduslikesse äriühingutesse investeerimise maksukava laiendamist juriidilistele isikutele (praegu füüsilistelt isikutelt). Selle stiimuli kohased kuni 150 000 EUR suurused abikõlblikud investeeringud investori kohta hõlmavad omakapitali, laene, tagatisi ja faktooringut. Lisaks hõlmab see selliste kehtivate stimuleerimiskavade läbivaatamist, edendamist ja vajaduse korral muutmist, mille eesmärk on meelitada ligi kolmandate riikide talente, sealhulgas teadlastele ja nende perekondadele mõeldud teaduslik viisakava ning innovatiivsete ettevõtete asutajatele ja nende perekondadele mõeldud idufirma viisakava.

Reform viiakse lõpule 30. septembriks 2022.

Reform nr 3 (C3.2R3): Võtta kasutusele poliitika ja stiimulid, et hõlbustada ja edendada juurdepääsu riiklikult rahastatavale teadustaristule ja laboritele

Meetme eesmärk on optimeerida riiklikult rahastatud teadustaristu ja laborite kasutamist äriringkondade poolt.

Reform koosneb i) teadusuuringute infrastruktuuri optimaalsele kasutamisele keskenduva tegevuskava heakskiitmisest ning meetmete võtmisest, mille eesmärk on edendada ja tõhustada koostööd teadusasutuste, akadeemiliste ringkondade ja erasektori vahel; ii) töötada välja ja käivitada dünaamiline digitaalne vahend, mis on kättesaadav kõigile teadus- ja arendustegevuse ökosüsteemi sidusrühmadele; I-süsteem pakub teabe ringlust, vahendeid ja teenuseid eri teadus- ja arendustegevuse organisatsioonide ja meeskondade (avaliku ja erasektori) vahelise koostööpartnerluse hõlbustamiseks seoses riiklikult rahastatavate teadustaristute ja laboritega; iii) vaadata läbi riiklikult rahastatavate teadusasutuste õigus- ja tegevusraamistik ning edendada meetmeid, mille eesmärk on hõlbustada ja toetada teadustaristu optimaalset kasutamist, avades juurdepääsu teistele teadusasutustele ja ettevõtlussektorile; iv) meetmete ja stiimulite kehtestamine (näiteks teadus- ja innovatsioonifondi toetuslepingus klausel rahastatud taristu avamise kohta), et tõhustada teadusorganisatsioonide koostööd ettevõtete ja tütarettevõtetega.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Investeering 1 (C3.2I1): Luua teadmussiirde keskbüroo ja seda käitada;

Meetme eesmärk on parandada tehnosiiret Küprosel, parandades akadeemiliste ringkondade ja ettevõtjate koostööd ning muutes teadusuuringud kaubanduslikuks.

Investeering seisneb teadus- ja innovatsioonifondi poolt teadmussiirde büroo (KTO) loomises ja tööshoidmises, et pakkuda kulutõhusat lahendust tehnosiirde toetamiseks, mille aluseks on teadustoodangu kriitilise massi omandamine ja mastaabisääst. KTO pakub ülikoolidele, muudele teadusasutustele ja ettevõtetele teadmussiirde teenuseid, mis hõlbustavad teadusuuringute kommertsialiseerimist. Teenuste soovituslik loetelu: a) kauplemisväljavaadete hindamine, b) intellektuaalomandi õiguste alane nõustamine, c) esitatud patendid ja intellektuaalomandi õiguste säilitamise juhtumid, d) turustamisstrateegia väljatöötamine, e) tehnoloogia turustamine, f) tugiettevõtete loomine ja g) rahastamine translatiivsete uuringute toetamiseks. Reform hõlmab ka teadmussiirde olemasoleva institutsioonilise raamistiku läbivaatamist Küprosel, sealhulgas asjakohaseid õigusakte, ning riiklikku ja institutsioonilist poliitikat, mis on seotud intellektuaalomandi äriotstarbelise kasutamise, teadmussiirde ja spin-off ettevõtete loomisega.

KTO muutub alates 1. jaanuarist 2026 isemajandavaks, jättes endale 20 % KTO hallatavatest lepingutest saadavast tulust tegevuskulude katteks, mis täpsustatakse Teadusuuringute ja Innovatsiooni Sihtasutuse ja toetusesaaja vahelistes lepingutes.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 2 (C3.2I2): Innovatsiooni rahastamise programmid & rahastamiskavad majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks; idufirmade, innovatiivsete ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime

Meetme eesmärk on pakkuda toetust innovatsiooniprogrammide kaudu (nt kiirinnovatsioon, stardieelne etapp, stardietapp, innovatsioon), et parandada uuenduslike VKEde ja idufirmade juurdepääsu rahastamisele.

Investeering koosneb innovatsiooniprogrammide kaudu (nt kiirinnovatsioon, stardieelne etapp, stardietapp, innovatsioon) antavatest toetustest ettevõtetele, et nad arendaksid rahvusvahelise suunitlusega uuenduslikke tooteid ja teenuseid kontseptsioonist turustamisvalmiduseni. Rahastamisprogrammid i) edendavad ettevõtete koostööd teadusasutustega; ii) hõlbustavad teadusuuringute tulemuste turustamist, keskendudes turulähedasemate väljundite ja tulemuste saavutamisele, võimaldades seega lühemaajalist majanduslikku mõju; iii) loovad töökohti; iv) edendavad ettevõtete klastrite loomist ja v) võtavad sihikule kiirendatud ülemineku keskkonnahoidlikule majandusele ning tõhususe ja tootlikkuse digiajastule. Nende programmidega nõutakse ettevõtjatelt era-/omavahendite võimendamist koos riikliku rahastamisega (mida pakub Teadusuuringute ja Innovatsiooni Sihtasutus), aidates seega kaasa teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute üldisele suurenemisele.

Tagamaks, et meede vastab tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), jäetakse tulevaste projektikonkursside juhendites sisalduvatest rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest välja järgmised tegevused 7 : i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames toimuv tegevus, millega saavutatakse prognoositud kasvuhoonegaaside heide, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega seotud tegevus; ning iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada. Lisaks nõutakse pädevusraamistikus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 3 (C3.2I3): Temaatiline rohepööret käsitlev teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogramm

Meetme eesmärk on anda toetust temaatiliste teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooniprogrammide kaudu, mille tehnoloogilise valmisoleku tase on suhteliselt kõrge ja mis keskenduvad rohepöördele.

Investeering seisneb selliste projektide toetamises, mille puhul kasutatakse uusimat digitehnoloogiat, et pakkuda kulutõhusaid lahendusi rohepöördeks, suurendades seeläbi riigi teadussuutlikkust. Toetatavad projektid keskenduvad taastuvenergiale, energiatõhususele ja säästvale transpordile, hõlmavad koostööd teadus- ja arendustegevuse tippkeskustega ning hõlbustavad teadusuuringute tulemuste turustamist.

Tagamaks, et meede vastab tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), jäetakse tulevaste projektikonkursside juhendites sisalduvatest rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest välja järgmised tegevused 8 : i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames toimuv tegevus, millega saavutatakse prognoositud kasvuhoonegaaside heide, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega seotud tegevus; ning iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada. Lisaks nõutakse pädevusraamistikus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 4 (C3.2I4): Rahastamiskavad teadus- ja arendustegevusega tegelevate organisatsioonide toetamiseks kahesuguse kasutusega tehnoloogiate valdkonnas, sealhulgas uute või olemasolevate laborite loomine ja salastatud laborite arendamine

Meetme eesmärk on edendada kahesuguse kasutusega teadusuuringuid ja kasutada muidu üksnes valitsuse/sõjalisi eesmärke teenivaid tehnoloogiaid tsiviil-, äri- ja ühiskondlikes huvides.

Investeering koosneb toetustest, mis võimaldavad teadusasutustel ja ettevõtetel tegeleda teadus- ja arendustegevusega kahesuguse kasutusega tehnoloogiate valdkonnas. Rahastamiskavad võimaldavad suurendada teadus- ja arendustegevuse tippkeskuste, akadeemiliste asutuste, teadusorganisatsioonide ning teadus- ja arendustegevusega tegelevate ettevõtete suutlikkust ja suutlikkust kahesuguse kasutusega tehnoloogiate alal. Eelkõige võimaldavad need organisatsioonid omandada salastatuse kategooria sertifikaate, et osaleda konsortsiumides, mida rahastatakse Euroopa vahenditest (nt programm „Euroopa horisont“, Euroopa Kaitsefond), ning suurendada nende teadus- ja arendustegevuse suutlikkust ja konkurentsivõimet kahesuguse kasutusega tehnoloogiate valdkonnas.

Rahastamisel keskendutakse üksnes tsiviilettevõtlusele ning teadusuuringute tulemustest ja taristust saavad kasu üksnes tsiviilrakendused. Meede on kooskõlas nõukogu 5. mai 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) seoses kahesuguse kasutusega tehnoloogiaga rahastamiskava rakendamise ajal ning see kavandatakse kooskõlas dokumendiga „Kahesuguse kasutusega kaupade ELi rahastamine – praktiline juhend Euroopa piirkondlike asutuste ja VKEde juurdepääsuks ELi vahenditele“.

Tagamaks, et meede vastab tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), jäetakse tulevaste projektikonkursside juhendites sisalduvatest rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest välja järgmised tegevused 9 : i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames toimuv tegevus, millega saavutatakse prognoositud kasvuhoonegaaside heide, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega seotud tegevus; ning iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada. Lisaks nõutakse pädevusraamistikus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

F.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

120

C3.2R1

Riiklikud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitikavahendid

Eesmärk

Riikliku teadus- ja arendustegevuse strateegia ja selle rakendamise tegevuskava vastuvõtmine

Ministrite nõukogu otsuse avaldamine

4. kv

2022

Töötada välja integreeritud teadus- ja innovatsioonistrateegia, pakkudes pikaajalist raamistikku, tagades riigi ja riiklikus teadus- ja innovatsioonisüsteemis osalevate sidusrühmade nimel aja jooksul sihipärased jõupingutused ja pühendumuse rakendamisele, ning digitaalse vahendi teaduse ja innovatsiooni ökosüsteemi dünaamiliseks kaardistamiseks.

121

C3.2R1

Riiklikud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni poliitikavahendid

Eesmärk

Teadusuuringute ja innovatsiooni strateegia tegevuskava lõpuleviimine

Ministrite nõukogu poolt eduaruandele antud heakskiidu avaldamine, mis tõendab tegevuskava täitmist

4. kv

2024

Riikliku teadusuuringute ja innovatsiooni strateegia tegevuskava meetmete rakendamine, mida tõendab eduaruanne. 

122

C3.2R2

Stiimulid teadus- ja innovatsioonitegevusse investeerimiseks ja inimkapitali arendamiseks;

Eesmärk

Juriidiliste isikute maksuvabastus uuenduslikesse ettevõtetesse investeerimisel

Seadusesäte, mis viitab õigusakti jõustumisele

1. kv

2022

Jõustada seadus, millega kehtestatakse juriidilisest isikust investorite (juriidilised isikud) maksuvabastus uuenduslikesse äriühingutesse investeerimisel.

123

C3.2R3

Poliitika, millega edendatakse juurdepääsu riiklikult rahastatavale teadustaristule ja laboritele

Eesmärk

Digitaalne register teadusuuringute taristu salvestamiseks ja avaldamiseks

Link teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaalpoliitika aseministeeriumi veebisaidil avaldatud digitaalregistrile

4. kv

2022

Teadusuuringute taristu salvestamiseks ja avaldamiseks vajaliku digitaalse registri väljatöötamine ja selle tegevuse alustamine, mis hõlbustab huvitatud isikute juurdepääsu taotlemist sellisele taristule. See hõlmab kõigi riiklikult rahastatavate teadusasutuste kaardistamist (programmi „Horisont 2020“ riiklike kavade alusel). Samuti parandab see teadusasutuste nähtavust ja toetab koostööd erasektoriga.

124

C3.2R3

Poliitika, millega edendatakse juurdepääsu riiklikult rahastatavale teadustaristule ja laboritele

Eesmärk

Teadusorganisatsioonide koostöö ettevõtete ja tütarettevõtetega

Vastuvõetud meetmete ja stiimulite avaldamine Teadusuuringute ja Innovatsiooni Sihtasutuse veebisaidil

4. kv

2024

Meetmete ja stiimulite vastuvõtmine, et tõhustada teadusuuringutega tegelevate organisatsioonide koostööd ettevõtete ja tütarettevõtetega, näiteks kaasates teadusuuringute ja innovatsiooni sihtasutuse toetuslepingusse klausli rahastatud taristu avamise kohta.

125

C3.2I1

Luua teadmussiirde keskbüroo (KTO) ja käitada seda

Eesmärk

KTO käivitamine

KTO esimese juhtumi avamine

2. kv

2022

KTO tegevuse alustamise eest vastutav Teadusuuringute ja Innovatsiooni Sihtasutus on palganud või sõlminud lepingu kõrgelt koolitatud töötajate ja/või ekspertidega, et osutada teadmussiirde teenuseid. KTO tegevust toetavad süsteemid ja vahendid peavad olema paigas. KTO alustab teenuste osutamist ülikoolidele, muudele teadusasutustele või ettevõtetele.

126

C3.2I1

Luua teadmussiirde keskbüroo (KTO) ja käitada seda

Siht

Suletud toimikud, mis tõendavad asjakohaste teadmussiirdeteenuste osutamist

Number

0

30

4. kv

2025

Vähemalt 30 lõpetatud juhtumit teadmussiirdeteenuste kohta, mida Kesk-KTO osutab ülikoolidele, muudele teadusasutustele või ettevõtetele.

127

C3.2I2

Innovatsiooni rahastamise programmid idufirmadele, innovatiivsetele ettevõtetele ja VKEdele

Eesmärk

Toetuslepingute sõlmimine 50 % ulatuses eelarvest

Allkirjastatud toetuslepingud

4. kv

2022

Toetuslepingute allkirjastamine, millega seotakse vähemalt 50 % kogueelarvest (lepingud, mille kogueelarve on vähemalt 26 000 000 eurot) idufirmadele, innovatiivsetele ettevõtetele ja VKEdele mõeldud innovatsiooni rahastamise programmidele koos tingimustega, sealhulgas rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega, millega tagatakse, et valitud projektid vastavad tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

128

C3.2I2

Innovatsiooni rahastamise programmid idufirmadele, innovatiivsetele ettevõtetele ja VKEdele

Siht

Organisatsioonid, keda toetatakse teadus- ja innovatsioonitegevusi

Number

0

70

3. kv

2023

Rahastamistoetus vähemalt 70 organisatsioonile teadus- ja arendustegevusega seotud tegevuseks, nagu rakendusuuringud, eksperimentaalne teadusinnovatsioonitegevus, starditegevus, teadmussiirdega seotud tegevus, sealhulgas (kuid mitte ainult) tegevus intellektuaalomandi haldamiseks ja kaitsmiseks, sidemete loomiseks teadusasutuste ja ettevõtete vahel, teadmussiirde suutlikkuse suurendamiseks ja teadusuuringute tulemuste turustamiseks kooskõlas tehniliste suunistega „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmise loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike õigusaktide järgimise nõuet.

129

C3.2I2

Innovatsiooni rahastamise programmid idufirmadele, innovatiivsetele ettevõtetele ja VKEdele

Eesmärk

Organisatsioonid, keda toetatakse teadus- ja innovatsioonitegevusi

Number

70

200

2. kv

2026

Rahaline toetus vähemalt 200 organisatsioonile teadus- ja arendustegevuseks kooskõlas tehnilise juhendiga „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

130

C3.2I3

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamisprogramm rohelisele majandusele üleminekuks

Eesmärk

Toetuslepingute allkirjastamine kogu eelarve jaoks

Teadusuuringute ja innovatsiooni sihtasutuse direktori allkirjastatud toetuslepingud

4. kv

2022

Toetuslepingute allkirjastamine teadus- ja arendustegevuseks; rohepöörde rahastamisprogramm koos tingimustega, sealhulgas rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega, millega tagatakse, et valitud projektid vastavad tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmist põhjustavate asjaolude loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

131

C3.2I3

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamisprogramm rohelisele majandusele üleminekuks

Eesmärk

Organisatsioonid, keda toetatakse rohepöördega seotud teadus- ja innovatsioonitegevuse toetustest;

Number

0

10

2. kv

2026

Vähemalt 10 ettevõtjat, keda toetatakse rohelisele majandusele ülemineku toetustega, R&I tegevus kooskõlas tehniliste suunistega „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

132

C3.2I4

Rahastamine organisatsioonidele, kes tegelevad teadus- ja arendustegevusega kahesuguse kasutusega tehnoloogiate valdkonnas

Eesmärk

Toetuslepingute sõlmimine, millega eraldatakse 80 % kogueelarvest kahesuguse kasutusega tehnoloogiate teadus- ja arendustegevusega tegelevatele organisatsioonidele;

Allkirjastatud toetuslepingud

2. kv

2023

Toetuslepingute allkirjastamine, millega eraldatakse 80 % kogueelarvest (lepingud, mille kogueelarve on vähemalt 2 400 000 eurot) teadus- ja arendustegevusega tegelevatele organisatsioonidele, koos volitustega, sealhulgas abikõlblikkuse kriteeriumidega, millega tagatakse, et valitud projektid vastavad tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

133

C3.2I4

Rahastavad organisatsioonid, kes tegelevad teadus- ja arendustegevusega kahesuguse kasutusega tehnoloogiate valdkonnas

Eesmärk

Salastatud laborite arendamise rahastamine

Number

0

16

2. kv

2026

Vähemalt 16 ettevõtet saavad rahalisi vahendeid salastatud laborite arendamiseks. Ettevõtjat võib loendada rohkem kui üks kord, kui ta osaleb rohkem kui ühes projektis vastavalt tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning nõuet järgida asjakohaseid ELi ja riiklikke keskkonnaalaseid õigusakte.

B. KOMPONENT 3.3: Ettevõtluse toetus konkurentsivõimele

See Küprose majanduse elavdamise ja vastupanuvõime komponent aitab lahendada probleeme, mis on seotud madala tootlikkuse ja majanduse konkurentsivõimega, mis on tingitud ettevõtete keskmisest väiksusest, investeeringute jaoks nõutavast keerukast loamenetlusest ja raskustest ettevõtete rahastamisele juurdepääsul. Selle komponendi eesmärk on toetada ettevõtjaid ja ettevõtteid ning parandada nende konkurentsivõimet ja panust majanduskasvu, parandades investeerimist ja ettevõtlust käsitlevat õigusraamistikku, ning suurendada VKEde tootlikkust peamiselt digitaliseerimise kaudu. See koosneb kuuest reformist ja kuuest investeeringust, mis tuleb lõpule viia 2026. aasta teiseks kvartaliks.

Komponent käsitleb 2020. aasta 3. riigipõhist soovitust ja 2019. aasta 4. riigipõhist soovitust.

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

G.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C3.3R1): Strateegiliste investeeringute hõlbustamine

Meetme eesmärk on töötada välja uus strateegiliste investeeringute toetamise süsteem, mille eesmärk on stimuleerida riigis investeerimistegevust ühtlustatud eeskirjade ja mehhanismide abil, lihtsustada litsentsimis- ja loamenetlusi, vähendada halduskoormust ja muuta strateegiline investeerimiskeskkond tõhusamaks. Strateegiliste investeeringute määratlus viitab investeeringutele strateegilistesse sektoritesse (sealhulgas tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, haridus, kultuur, sport, keskkond, tööstus, turism, energeetika, teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon), mis aitavad märkimisväärselt kaasa majanduse arengule.

Reform hõlmab strateegiliste investeeringute hõlbustamist käsitlevate õigusaktide jõustumist seoses investeerimislitsentside ja ehituslubade saamise tõhususega. Strateegiliste investeeringute töötlemiseks määratakse spetsiaalne valitsussektor. See koosneb tegevussuuniste, protsessivoogude ja muude ISO 9001:2015 nõuete ettevalmistamisest protsessi süvalaiendamiseks. Ta töötab koos teiste osakondadega välja vastastikuse mõistmise memorandumi, mis on seotud protsessi osadega, et tagada kiirmenetluse teostatavus. Lisaks hõlmab see töötajate koolitamist kehtestatavates menetlustes. Lisaks toetatakse reformiga digitaalse platvormi loomist, mis võimaldab digitaalselt kohaldada, uurida ja väljastada planeerimis- ja ehituslubasid rakenduste haldamise vahendi ja GIS-süsteemi kaudu (komponent 3.4: „e-süsteemi tõhustamine ehituslubade väljastamiseks“).

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2023.

Reform nr 2 (C3.3R2): Kiirtegevuse aktiveerimise mehhanismi tõhustamine

Meetme eesmärk on menetluste lihtsustamine, valitsusasutuste teenuste digiteerimine ning sellise ettevõtluse tugikeskuse käitamine, mis pakub kogu vajalikku ja toetavat teavet ja teenuseid.

Reform seisneb interaktiivse digitaalse platvormi loomises, mis tõhustab juba toimivat ettevõtete käivitamise kiirmehhanismi. Platvormi kaudu on investoril võimalik jälgida oma taotlust, kuid ka pädevatel asutustel on võimalik suhelda, dokumente vahetada ja taotlust töödelda.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 3 (C3.3R3): Äriühinguõiguse ajakohastamine

Meetme eesmärk on toetada ettevõtluskeskkonna parandamist äriühinguseaduse läbivaatamise kaudu, muutes selle õigusaktide praktikas tõlgendamise ja kohaldamise selgemaks.

Reform seisneb Küprose äriühinguõiguse ajakohastamises, kasutades teiste tavaõiguse jurisdiktsioonide parimaid tavasid, et luua alus teadmistele ja selgusele kohtupraktika ja kirjanduse kujul, et aidata kaasa õiguse tegelikule tõlgendamisele ja kohaldamisele. Samuti vaadatakse läbi kaasnevad ettevõtluseeskirjad. Lisaks sellele määrab Küpros õigusekspertide rühma, kes hakkab tegelema uue äriühinguõiguse ja -määruste nõustamis- ja koostamisteenuste projektiga. Lisaks hõlmab seaduse läbivaatamine äriühinguõiguse kohast maksejõuetusmenetlust, milleks on likvideerimine, vastuvõtmine ja kontrollimine. Reform hõlmab ka VKE-testi läbiviimist seaduseelnõu ettevalmistamise ajal.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 4 (C3.3R4): Riikliku tugiameti kavandamine ja loomine

Reformi eesmärk on parandada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu rahastamisele, hõlbustades juurdepääsu laenudele, tagatistele ja omakapitali kaudu rahastamisele, ning suurendada ELi vahendite kaudu ELi rahastamise vastuvõtmise suutlikkust.

Reform koosneb eelhindamise analüüsist, mis hõlmab VKEde juurdepääsu rahastamisele kõigis majandussektorites, keskendudes keskkonnahoidlikule ja ringmajandusele, digivõimalustele ja alternatiivsele rahastamisele. Aruandes määratakse kindlaks kavandatava riikliku auditeerimisasutuse sekkumise ulatus. Riikliku tugiameti õiguslik ja organisatsiooniline ülesehitus määratakse kindlaks pärast selle tegevuse ulatuse lõplikku valikut. Kavandatav struktuur peab võimaldama NPA tegevuse suurt läbipaistvust ja sõltumatust. Amet ei tohi tegutseda pangalitsentsi alusel ja seetõttu ei pea teda a priori kapitaliseerima. Rakendamise üle teostab järelevalvet juhtkomitee, milles osalevad rahandusministeeriumi ning energeetika-, kaubandus- ja tööstusministeeriumi esindajad.

Reform viiakse lõpule 30. septembriks 2025.

Reform nr 5 (C3.3R5): Küprose börsi strateegiline investor

Reformi eesmärk on Küprose börsi erastamine.

Reform koosneb praegu käimasolevast pakkumismenetlusest, mille käigus Küprose börsi eesmärk on määrata mainekas sõltumatu nõustaja või konsortsium, kellel on põhjalikud asjakohased teadmised Küprose börsi jaoks kõige sobivama strateegilise investori leidmiseks. Lepingu erastamisetapp lõpeb Küprose Vabariigi esindajatekoja lõplikul heakskiidul pärast seda, kui kõik muud tingimused on täidetud.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 6 (C3.3R6): Stiimulid ühinemiste ja omandamiste edendamiseks

Meetme eesmärk on stimuleerida VKEde kasvu.

Reform koosneb suunatud stiimulitest ettevõtete ühinemise või omandamise edendamiseks, et kasvada ja muutuda konkurentsivõimelisemaks. Eelkõige hõlmab reform aruande ja sellele lisatud tegevuskava heakskiitmist ministrite nõukogu poolt pärast sarnaste süsteemide hindamist ELis ning konsulteerimist sidusrühmadega konkreetsete stiimulite saamiseks ühinemiste ja ülevõtmiste edendamiseks.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2022.

Investeering 2 (C3.3I2): Finantstehnoloogiat võimaldava regulatiivse testsüsteemi loomine

Meetme eesmärk on võimaldada finantstehnoloogial, idufirmadel ja teistel innovatiivsetel ettevõtetel laiendada oma pakkumist uute toodete või teenuste osas, luues nn katsetamiskoha, mis võimaldaks neil nende järelevalve all läbi viia kontrollitavas keskkonnas reaalelulisi katseid.

Investeering seisneb finantstehnoloogiat ja innovatiivseid tehnoloogiaid käsitleva sobiva ja atraktiivse reguleeriva korra väljatöötamise hõlbustamises ning tasakaalu loomises uuenduslike toodete või teenuste sujuva kasutuselevõtu ja investorite kaitse tagamise vahel.

Investeering tehakse 30. septembriks 2024.

Investeering 3 (C3.3I3): Konsultatsiooniteenused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)

Meetme eesmärk on edendada Küprose VKEde arengut ja suurendada nende konkurentsivõimet kohandatud nõustamisteenuste ja muude mitterahaliste toetusvahendite kaudu.

Investeering seisneb VKEdele eksperdiabi andmises, ärinõustamises, sihipärases koolituses ja äritegevuse sobitamises.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 4 (C3.3I4): Ettevõtete digitaalse ajakohastamise kava

Investeeringu eesmärk on edendada digitaaltehnoloogia integreerimist Küprosel asutatud olemasolevatesse ja tulevastesse VKEdesse. Täpsemalt on meetme eesmärk suurendada ettevõtjate digitaalset identiteeti, suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat kasutavate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate, sealhulgas e-kaubanduse sektori osakaalu ning edendada digitaalset ettevõtlust.

Investeering seisneb igale abisaajale ligikaudu 30000 EUR suuruse rahalise toetuse andmises selle osa ulatuses, mille abisaaja on investeerinud abikõlblikesse investeeringutesse oma ettevõtte digitaalseks ajakohastamiseks.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 5 (C3.3I5): Toetada Küprose ettevõtete ekstraversiooni ja avatust rahvusvahelisele kaubandusele

Investeeringu eesmärk on tugevdada põllumajandus- ja tööstustoodete tootmise, töötlemise ja turustamise valdkonnas tegutsevate uute ja olemasolevate ettevõtete ning teenuseosutajate väljatõrjumist.

Investeering koosneb toetuskavast kogusummas 8 000 000 eurot vähemalt 140 Küprose ettevõttele, rahastades meetmeid, millega tugevdatakse nende avanemist põllumajandus- ja tööstustoodete tootmise/töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtetele ning teenuseosutajatele. Valitavad rahastamiskulud võivad hõlmata nõustamiskulusid ja muid riigiabi eeskirjade kohaselt abikõlblikke kulusid.

Tagamaks, et meede vastab tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), jäetakse tulevaste projektikonkursside juhendites sisalduvatest rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidest välja järgmised tegevused 10 : i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) tegevused, millega saavutatakse kavandatud kasvuhoonegaaside heide, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega seotud tegevus; ning iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada. Lisaks nõutakse pädevusraamistikus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 6 (C3.3I6): Riigi rahastatud aktsiafond

Meetme eesmärk on luua fond valitsuse jõupingutuste toetamiseks, et parandada juurdepääsu alternatiivsetele rahastamisallikatele, mille eesmärk on i) edendada majandusarengut ja majanduskasvu ning suurendada Küprose väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõimet; ii) suurendada alternatiivsete rahastamisallikate kättesaadavust, eelkõige innovatiivsete ettevõtete ja idufirmade jaoks; ning iii) aidata kaasa omakapitali- ja riskikapitaliinvesteeringute ökosüsteemi tugevdamisele.

Investeering seisneb hankemenetluses välise fondivalitseja valimiseks ja ametisse nimetamiseks investeerimisperioodiks, mis on ette nähtud viieks aastaks.

Selleks et tagada meetme vastavus tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), peab Küprose ja rahastamisvahendi eest vastutava fondi vaheline õiguslik kokkulepe ning sellele järgnev rahastamisvahendi investeerimispoliitika:

I.nõuda InvestEU fondi jätkusuutlikkuse hindamist käsitlevate komisjoni tehniliste suuniste kohaldamist; ning

II.jätta rahastamiskõlblikest tegevustest ja varadest välja järgmine loetelu: i) fossiilkütuste ja nendega seotud varadega seotud tegevus, sealhulgas selle järgnev kasutamine 11 ; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) tegevused ja varad, millega saavutatakse kasvuhoonegaaside heite prognoos, mis ei ole asjaomastest võrdlusalustest väiksem 12 ; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste 13 ja mehhaaniliste bioloogilise töötlemise rajatistega 14 seotud tegevus ja varad; ning iv) tegevused ja varad, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib keskkonda kahjustada; ning

III.nõuda, et fond kontrolliks projektide vastavust asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele kõigi tehingute puhul, sealhulgas need, mis on vabastatud jätkusuutlikkuse hindamisest.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

G.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

134

C3.3R1

Strateegiliste investeeringute hõlbustamine

Eesmärk

Strateegiliste investeeringute seadus.

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

1. kv

2022

Küprosel strateegilisi investeeringuid toetava seaduse jõustumine, mis sisaldab järgmisi elemente: strateegiliste investeeringute litsentsimismenetluste lihtsustamine, projektijuht iga projekti puhul, ehituslubade õigeaegne väljastamine.

135

C3.3R1

Strateegiliste investeeringute hõlbustamine

Eesmärk

Organisatsioonilise suutlikkuse suurendamine strateegiliste investeeringute hõlbustamiseks

Avaldada ametlikus väljaandes reformi hõlbustava valitsussektori ülesehitus, protsessisüsteem ja suunised ning kinnitada, et koordineeriv asutus kontrollib koolituse läbimist.

2. kv

2023

Avaldada ametlikus väljaandes sektori loomise lõpuleviimise kohta linnaplaneerimise ja elamumajanduse ministeeriumis, et edendada strateegilise süsteemi lihtsustamist; protsessisüsteemi ja suuniste ülesehituse avaldamine; ning koordineeriva asutuse aruandlus reformi rakendamiseks vajaliku võtmetöötajate koolituse kohta.

136

C3.3R2

Kiirtegevuse aktiveerimise mehhanismi tõhustamine

Eesmärk

Platvormi loomine, kus investorid saavad jälgida oma veebirakendusi ja suhelda pädevate asutustega

Kaubandusministeeriumi teadaanne taotluste vastuvõtmise platvormi kohta

4. kv

2022

Ettevõtluslubade taotlustega seotud teenuste ajakohastamine, asutamis- ja tegevusjuhised, teabe andmine kõigi vajalike lubade kohta, mida äriühing vajab tegevuse alustamiseks, kolmandate riikide kodanikele Küprosel elamis- ja töölubade väljastamise lihtsustamine platvormi loomise kaudu, kus investorid saavad jälgida oma veebipõhist taotlust ja suhelda pädevate asutustega.

137

C3.3R2

Kiirtegevuse aktiveerimise mehhanismi tõhustamine

Siht

Platvormi kaudu tehtavate investeeringute taotluste hindamine

Number

0

50

4. kv

2025

Vähemalt 50 platvormi kaudu investeerimistaotluse hindamise lõpuleviimine.

138

C3.3R3

Äriühinguõiguse ajakohastamine

Eesmärk

Seaduseelnõu esitamine parlamendile heakskiitmiseks, äriühinguõiguse ümberkorraldamine

Seaduseelnõu esitamine parlamendile pärast selle vastuvõtmist ministrite nõukogus

3. kv

2024

Seaduseelnõu esitamine parlamendile heakskiitmiseks. Seaduseelnõuga korraldatakse ümber äriühinguseadus. Eelkõige ajakohastatakse Küprose äriühinguseadust, kasutades teiste tavaõiguse jurisdiktsioonide parimaid tavasid, et luua alus teadmistele ja selgusele kohtupraktika ja kirjanduse kujul ning aidata kaasa õiguse tegelikule tõlgendamisele ja kohaldamisele.

139

C3.3R3

Äriühinguõiguse ajakohastamine

Eesmärk

Äriühinguseaduse jõustumine

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

4. kv

2025

Jõustub äriühinguseadus, millega korraldatakse ümber äriühinguseadus. Eelkõige ajakohastatakse Küprose äriühinguseadust, kasutades teiste tavaõiguse jurisdiktsioonide parimaid tavasid, et luua alus teadmistele ja selgusele kohtupraktika ja kirjanduse kujul ning aidata kaasa õiguse tegelikule tõlgendamisele ja kohaldamisele.

140

C3.3R4

Riikliku tugiameti kavandamine ja loomine

Eesmärk

Ministrite nõukogu poolt riikliku tugiameti loomise ja loomise tegevuskava heakskiitmine

Ministrite nõukogu otsuse avaldamine

2. kv

2023

Ministrite nõukogu kiidab heaks tegevuskava, mille eesmärk on luua ja luua riiklik tugiamet, mis hõlbustab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate juurdepääsu laenudele, tagatistele ja omakapitali kaudu rahastamisele ning suurendab ELi vahendite kaudu ELi rahastamise vastuvõtmise suutlikkust.

141

C3.3R4

Riikliku tugiameti kavandamine ja loomine

Eesmärk

Küprose riikliku tugiameti tegevuse alustamine

Alaline sekretär on esialgse ülesehituse kinnitanud

3. kv

2025

Küprose riikliku tugiameti tegevuse alustamine, sealhulgas vajalike töötajatega varustamine

142

C3.3R5

Küprose börsi strateegiline investor

Eesmärk

Küprose börsil kontrolliva osaluse ostmiseks strateegilise investori valimine

Ministrite nõukogu kiidab lepingu heaks

4. kv

2024

Strateegilise investori valimine kontrolliva osaluse ostmiseks Küprose börsil, asjakohaste lepingute allkirjastamine, tehingu finantssulgemine.

143

C3.3R6

Stiimulid ühinemiste ja omandamiste edendamiseks.

Eesmärk

Ühinemiste ja omandamiste stimuleerimise tegevuskava

Ministrite nõukogu võttis vastu aruande ja sellega kaasneva tegevuskava

4. kv

2022

Ühinemisi ja omandamisi edendavaid konkreetseid stiimuleid käsitleva aruande ja sellele lisatud tegevuskava heakskiitmine ministrite nõukogu poolt pärast sarnaste süsteemide hindamist ELis ja sidusrühmadega konsulteerimist.

144

C3.3I2

Finantstehnoloogiat võimaldava regulatiivse testsüsteemi loomine

Eesmärk

Finantstehnoloogiat ja innovatiivseid tehnoloogiaid käsitlev regulatiivne testsüsteem

Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni teadaanne regulatiivse testsüsteemi käivitamise kohta.

2. kv

2023

Käivitada regulatiivne testsüsteem, mis hõlbustab finantstehnoloogiat ja innovatiivseid tehnoloogiaid käsitleva sobiva ja atraktiivse reguleerimiskorra väljatöötamist ning loob tasakaalu uuenduslike toodete ja teenuste sujuva kasutuselevõtu ning investorite kaitse tagamise vahel.

145

C3.3I3

VKEdele mõeldud nõustamisteenused

Eesmärk

VKEdele mõeldud nõustamisteenuste toetuskava

Avalik teadaanne kava käivitamise kohta

3. kv

2022

VKEde nõustamisteenuste toetuskava käivitamine avatud projektikonkursi kaudu, mille eesmärk on tugevdada VKEde konkurentsivõimet ja toetada nende äritegevuse kasvu ning mille eesmärk on suurendada tootlikkust ja müüki, moderniseerida tootmisliini ja tehnoloogiat, ajakohastada tootevalikuid ja tootmisprotsesse.

146

C3.3I3

VKEdele mõeldud nõustamisteenused

Siht

Akrediteeritud konsultantide toetust saavad VKEd

Number

0

375

4. kv

2025

Vähemalt 375 VKEd saavad akrediteeritud konsultantidelt toetust toetuskava kaudu koos tingimustega, sealhulgas rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega, millega tagatakse, et valitud projektid vastavad tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet. Teenuste osutamist kontrollib energeetika-, kaubandus- ja tööstusministeeriumi arvutisüsteem – tööstus- ja tehnoloogiatalitus –, mida kontrollivad kava haldavad tööstus- ja tehnoloogiaosakonna töötajad enne heakskiidetud taotluste esitamist raamatupidamise osakonnale halduskontrolliks ja toetuse maksmiseks.

147

C3.3I4

Ettevõtete digitaalse ajakohastamise kava

Eesmärk

Konkursikutse avaldamine pärast seda, kui ministrite nõukogu on kava heaks kiitnud

Konkursikutse ametlik väljakuulutamine ajakirjanduses, MECI/ITSi veebisaidil ja MECI/ITSi sotsiaalmeedias

2. kv

2023

Toetustaotluste esitamise kutse avaldamine, mis hõlmab kulude sellist osa, mis suurendab ettevõtete digitaalset identiteeti, suurendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (sealhulgas e-kaubanduse sektorit) kasutavate väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate arvu või edendab digitaalset ettevõtlust või hõlmab seda pärast seda, kui ministrite nõukogu on ettevõtete digitaalse ajakohastamise kava heaks kiitnud.

148

C3.3I4

Ettevõtete digitaalse ajakohastamise kava

Siht

VKEd, keda toetatakse pärast maksetaotluste esitamist.

Number

0

290

2. kv

2026

Vähemalt 290 VKEd said toetust pärast maksetaotluste esitamist ning vastutava süsteemihaldusrühma haldus- ja kohapealset kontrolli.

149

C3.3I5

Toetada Küprose ettevõtete ekstraversiooni ja avatust rahvusvahelisele kaubandusele

Siht

Kaubanduse ekstroversiooniks toetust saavad ettevõtted

Number

0

40

4. kv

2023

Pärast maksetaotluse esitamist ja vastutava kavahaldusrühma tehtud kontrolli on kaubanduse ekstrusioonitegevuseks toetust saanud vähemalt 40 ettevõtet.

Projektikonkursil peavad olema tingimused, mis hõlmavad rahastamiskõlblikkuse kriteeriume, millega tagatakse, et valitud projektid vastavad tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades kõrvalejätmise loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

150

C3.3I5

Toetada Küprose ettevõtete ekstraversiooni ja avatust rahvusvahelisele kaubandusele

Siht

Kaubanduse ekstroversiooniks toetust saavad ettevõtted

Number

40

140

2. kv

2026

Pärast maksetaotluste esitamist ja kontrolli, mille teeb vastutav kava haldusmeeskond kooskõlas tehnilise juhendiga „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades erandite loetelu ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet, on kaubanduse ekstroversiooniks toetust saanud vähemalt 140 ettevõtet.

151

C3.3I6

Riigi rahastatud aktsiafond

Eesmärk

Registreeritud alternatiivse investeerimisfondi loomine Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni registris

RAIFi registreerimine Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni (CySEC) registris

4. kv

2022

Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni (CySEC) registris on lõpule viidud registreeritud alternatiivse investeerimisfondi (RAIF) loomine. Fond suurendab alternatiivsete rahastamisallikate kättesaadavust, eelkõige innovatiivsete ettevõtete ja idufirmade jaoks.

Investeerimispoliitika hõlmab investeerimisobjektide rahastamiskõlblikkuse kriteeriumeid, et tagada käesoleva meetme raames toetatavate tehingute vastavus tehnilisele juhendile „Mitte tekitada olulist kahju“ (2021/C58/01), kasutades jätkusuutlikkuse hindamist, asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet ning nõuet, et toetusesaajad, kes teenisid eelneval eelarveaastal üle 50 % oma tuludest kõrvalejätmist põhjustavasse loetellu kantud tegevustest või varadest, võtaksid vastu ja avaldaksid rohepöörde kavad.

152

C3.3I6

Riigi rahastatud aktsiafond

Siht

Fondi kaudu toetatavad investeerimisobjektid

Number

0

12

2. kv

2026

Vähemalt 12 investeerimisobjekti (idufirmad ja innovatiivsed ettevõtted), keda toetatakse fondist.

G.3.    Laenuga seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Investeering 1 (C3.3I1): Äriühingu registripidaja ja ametliku vastuvõtja ühtne teabesüsteem.

Meetme eesmärk on töötada välja, arendada, rakendada, hooldada ja käitada ühtne registriplatvormilahendus, mis toetab äriühingute registri ja ametliku vastuvõtva asutuse äriühingute osakonna ning intellektuaalomandi ja tööstusomandi osakonna protsesse ja teenuseid viisil, mis suunab kahe eespool nimetatud üksuse üleminekut digitehnoloogiale, et neist saaksid digitaalse kohaloleku, veebipõhise suutlikkuse ja silmapaistva klienditeeninduse eestvedajad, mida pakuvad tõhusad siseprotsessid ja mida toetavad paindlikud IT-süsteemid.

Investeering seisneb süsteemi riist- ja tarkvara paigaldamises, võrgu infrastruktuuri lõpuleviimises ja personali koolitamises uue süsteemi jaoks.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

G.4.    Laenu eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

153

C3.3I1

Äriühingu registripidaja ja ametliku vastuvõtja ühtne teabesüsteem

Eesmärk

Süsteemi riist- ja tarkvara installeerimine ning võrkude loomine on lõpule viidud

Süsteemi riist- ja tarkvara paigaldamise lõpuleviimise ja tegevuse väljaandmine; tarkvara ja võrkude loomise lõpuleviimine

1. kv

2023

Süsteemi riist- ja tarkvara paigaldamine; tarkvara ja võrgustumine lõpetatud (serverid, kõvakettad, personaalarvutid ja välisseadmed, RDBMS, operatsioonisüsteemid ja ruuterid).

154

C3.3I1

Äriühingu registripidaja ja ametliku vastuvõtja ühtne teabesüsteem

Siht

Töötajate koolitus

% (protsent)

0

100

4. kv

2025

100 % ettevõtete registripidaja, ametliku vastuvõtja ja infotehnoloogiateenuste osakonna töötajate koolitamine väljaarendatud infosüsteemi ja sellega seotud töökordade alal.

B. KOMPONENT 3.4: Avaliku ja kohaliku tasandi asutuste ajakohastamine, õigusemõistmise tõhustamine ja korruptsioonivastane võitlus

Küprose taaste- ja vastupidavuskava see komponent tegeleb pikaajaliste probleemidega avaliku halduse toimimises nii kesk- kui ka kohalikul tasandil, kohtusüsteemis ja korruptsioonivastases raamistikus. Rahastamisvahendi eesmärgid on järgmised: i) suurendada valitsemisprotsesside tulemuslikkust, tõhusust ja asjakohasust, võttes arvesse kodanike ja ettevõtjate praeguseid probleeme, vajadusi ja ootusi, ii) tugevdada siseministeeriumi ja kohalike omavalitsuste haldussuutlikkust ja koostööd, et tagada uue kohaliku haldusmudeli tõhus rakendamine, iii) parandada kohtusüsteemi tulemuslikkust, kvaliteeti ja tõhusust õigusemõistmise kiirendamise ja kohtuasjade kuhjumise vähendamise kaudu ning iv) saavutada valitsuse korruptsioonivastase võitluse jõupingutuste suurem sidusus.

Komponendis sisalduvad reformid ja investeeringud aitavad kaasa avaliku sektori tõhususe parandamist käsitlevate riigipõhiste soovituste täitmisele, eelkõige seoses avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste toimimisega (2019. aasta riigipõhised soovitused nr 1 ja 2020. aasta 4. erisoovitus), paindliku töökorralduse edendamisega (2020. aasta riigipõhised soovitused nr 2), kohtusüsteemi tõhususe ja digitaliseerimise parandamisega (2019. aasta riigipõhised soovitused nr 5 ja 2019. aasta riigipõhised reformid).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

H.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Alakomponent 3.4.1: Avaliku sektori moderniseerimine

Reform nr 1 (C3.4R1): Suurendada haldussuutlikkust ja parandada avaliku halduse toimimist, et parandada poliitika kujundamist ja rakendamist

Reformi eesmärk on parandada üldise avaliku halduse toimimist, parandades selle personalijuhtimise raamistikku, ning restruktureerida ja suurendada Küprose politsei haldussuutlikkust.

Reform koosneb kahest osast:

I)Avaliku halduse ja personaliosakonna haldussuutlikkuse ja personalijuhtimise strateegilise rolli tugevdamise tegevuskava väljatöötamine ja rakendamine, mis on seotud avaliku halduse ja personalijuhtimise poliitika väljatöötamise ja järelevalvega avalikus sektoris, nagu poliitika kujundamine, personalijuhtimise suuniste ja aluspõhimõtete sõnastamine, olemasoleva poliitika, õigusaktide ja tavade läbivaatamine ning töösuhted. Samal ajal suurendab reform ministeeriumide suutlikkust rakendada avaliku halduse poliitikat ja täita personaliga seotud ülesandeid, tagades samal ajal piisava vastutuse ja reageerimisvõime;

II)Küprose politsei ümberkorraldamine ja moderniseerimine, töötades välja ja rakendades uut politseitöö ja operatsioonide mudelit, uut õppe- ja arengujuhtimise raamistikku ning uut personalijuhtimise raamistikku.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 2 (C3.4R2): Paindlikku töökorraldust avalikus sektoris reguleerima

Reformi eesmärk on suurendada avaliku teenistuse tootlikkust ja tõhusust, kasutades paindlikku töökorraldust, nagu kaugtöö, osaliselt kaugtöö ja osaajaga töötamine.

Reform seisneb paindliku töökorralduse rakendamises avalikus sektoris, tuginedes avaliku halduse ja personaliosakonna hinnangule parimate tavade välisuuringu soovitustele ja võimalikele piirangutele, mida on täheldanud teised riiklikud haldusasutused. Uuringus vaadatakse läbi avaliku teenistuse paindliku töökorralduse tingimused, mida kohaldatakse teistes jurisdiktsioonides.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 3 (C3.4R3): Võtta kasutusele uus raamistik avaliku sektori vabade töökohtade täitmise hindamis- ja valikuprotsessi jaoks ning uued eeskirjad töötajate tulemuslikkuse hindamiseks.

Reformi eesmärk on parandada avaliku teenistuse toimimist värbamis- ja edutamisraamistiku ning tulemuslikkuse hindamise süsteemi läbivaatamise kaudu.

Reform koosneb järgmisest: i) võtta avalikus teenistuses kasutusele uus raamistik edutamisametikohtade, sealhulgas juhtivate ametikohtade kandidaatide hindamiseks ja väljavalimiseks teenete alusel; ii) võtta kasutusele uus tulemuslikkuse hindamise süsteem, mida kasutatakse arengu ja edutamise eesmärgil, et muuta hindamine ja edutamine läbipaistvamaks, õiglasemaks, oskustel põhinevamaks ja tõhusamaks; ning iii) värbamismenetluste parandamine koolituse, teenistuskavade (avaliku halduse töökohtadele esitatavate nõuete ja kohustuste kogum) ajakohastamise ning kahe värbamist käsitleva asjaomase seaduse muutmise kaudu.

Reform viiakse lõpule 31. märtsiks 2025.

Reform nr 4 (C3.4R4): Tugevdada haldussuutlikkust ja läbipaistvust riigihangete professionaliseerimise ja selle protsessi edasise digitaliseerimise kaudu

Reformi eesmärk on suurendada riigihangete tõhusust ja tulemuslikkust, võttes kasutusele uued hankeprotsessid, kasutades digitaalseid vahendeid, ning suurendades töötajate teadmisi ja asjatundlikkust.

Reform seisneb integreeritud täielikult digitaliseeritud e-riigihangete süsteemi kasutuselevõtmises, kasutades nüüdisaegseid tehnoloogiaid, vähendades seega osalejate halduskoormust, tagades samal ajal vastutuse ja läbipaistvuse. Sellega kaasnevad meetmed, mille eesmärk on muuta riigihanked professionaalsemaks, näiteks keskse professionaalse riigihankeüksuse organisatsioonilise struktuuri läbivaatamine ning hankespetsialistide koolitamine ja sertifitseerimine.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 5 (C3.4R5): Õigusameti suutlikkuse suurendamine

Reformi eesmärk on rakendada õigusameti digiüleminek, et suurendada selle tõhusust ja tulemuslikkust ning töötajate tootlikkust, töö kvaliteeti ja töötingimusi.

Reformi käigus digiteeritakse kõik õigusameti protsessid ja menetlused, võttes kasutusele IT-süsteemi (e-õiguse süsteem), mida pakutakse tervikliku tarkvara kui teenuse lahendusena. See hõlmab olemasoleva veebipõhise juhtimissüsteemi pakkumist, arendamist ja kohandamist, et tagada sellised funktsioonid nagu elektrooniliste juhtumitoimikute ja kaustade loomine, kohtuasjade haldamine ja järelevalve, sisesuhtlus ja töövood, juhtumite jälgimine, finantsjuhtimine ja maksed. Projekti rakendamise ajal hinnatakse tegevusanalüüsis protsessi ümberkujundamise vajadust. Kõik olemasolevad paberdokumendid viiakse üle e-õiguse põhisüsteemi.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.

Investeering 1 (C3.4I1): Vahetuste süsteemi ratsionaliseerimine graafiku kavandamise süsteemi rakendamise kaudu

Investeeringu eesmärk on optimeerida vahetusmudeleid ning suurendada tootlikkust ja tõhusust avaliku sektori organisatsioonides, mis pakuvad teenuseid eri aegadel.

Investeering seisneb sellise graafiku kavandamise süsteemi rakendamises, mis hõlmab igapäevast haldust ja taktikalist planeerimist, vahetuskavade/rotatsiooni automatiseerimist ning õigeaegset automaatset teabevahetust töötajate ja juhtidega. Süsteemid peaksid olema seotud avalikus sektoris rakendatava ettevõtte ressursiplaneerimise süsteemi personalijuhtimise mooduliga (väljaspool taaste- ja vastupidavuskava). Meede hõlmab graafiku kavandamise süsteemi haldajate koolitamist.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 2 (C3.4I2): Õigusloomeprotsessi digiteerimine

Investeeringu eesmärk on parandada õigusloome kvaliteeti ning suurendada õiguskindlust ja läbipaistvust, ajakohastades õigusaktide koostamise protsessi ja avaldades kohaldatavad õigusaktid.

Investeering seisneb õigusaktide ettevalmistamise platvormi loomises, mis hõlbustab õigusaktide koostamist, konsolideerimist, haldamist ja säilitamist. Süsteemist saab ka valitsuse ametlik ühtne kontaktpunkt, mis võimaldab üldsusele digitaalset juurdepääsu kõigile õigusaktide tekstidele koostalitlusvõimelises vormingus. Investeering hõlmab kõigi olemasolevate õigusnormide üleslaadimist uude platvormi.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 3 (C3.4I3): Majanduspoliitika modelleerimise keskus

Investeeringu eesmärk on parandada poliitika kujundamist ja rakendamist, suurendades kvantitatiivse modelleerimise meetodite kasutamist regulatiivse mõju hindamiseks.

Investeering seisneb modelleerimisvahendite ja avaliku sektori töötajate oskusteabe arendamises, et võimaldada poliitika mõju paremat hindamist. See saavutatakse, i) luues majanduspoliitika modelleerimise keskuse, mis kasutab vahendeid ja andmeid poliitika analüüsimiseks ja hindamiseks; ii) poliitikaanalüüsi ja hindamisalaste teadmiste parandamisega rahandusministeeriumi töötajatel; ning iii) suurandmete ja andmeanalüüsi vahendite väljatöötamisega.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Alakomponent 3.4.2: Kohalik haldus ja ruumireform

Reform nr 6 (C3.4R6): Kohalike omavalitsuste uus õigusraamistik ja asjakohased toetusmeetmed

Meetme eesmärk on reformida Küprose kohaliku omavalitsuse süsteemi, et parandada selle otsustusõigust ja haldusautonoomiat, suurendada juhtimise tõhusust ning ühtlustada vahendeid ja vastutust, et tagada rahaline jätkusuutlikkus.

Reform seisneb uute õigusaktide vastuvõtmises, mis: vähendaksid omavalitsuste arvu ja luua kogukonnaklastreid teenuste tsentraliseeritud osutamiseks, et parandada haldussuutlikkust; võtaksid omavalitsuste jaoks kasutusele uus haldusmudel ja uus personalistruktuur; annaksid pädevused ja vahendid keskvalitsuselt üle omavalitsustele, eelkõige lubade väljastamise, sotsiaalpoliitika, kohaliku infrastruktuuri hooldamise, koolide ja kodanikele kohalike teenuste osutamise valdkonnas; reformiksid omavalitsuste rahastamist; ning tagaksid piisava õigusliku järelevalve, läbipaistvuse ja demokraatliku vastutuse. Reform hõlmab ka suutlikkuse suurendamist koolituse kaudu.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 7 (C3.4R7): Linnamaakorraldus

Reformi eesmärk on vähendada survet omavalitsuste laienemisele ja mulla katmisele, hõlbustades olemasoleva maa kasutamist ehituse eesmärgil.

Reform seisneb linnapiirkondade maakorralduse õigusraamistiku loomises ja linnapiirkondade maakorralduse üldkavade rakendamise edendamises valitud piirkondades või saare jaoks strateegilise tähtsusega piirkondades. Reform hõlmab ka ekspertuuringu ettevalmistamist, digitaalset platvormi linnamaakorralduse võimaldamiseks ning linnamaakorralduse pilootkavade ettevalmistamist.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Investeering 4 (C3.4I4): E-süsteemi tõhustamine ehituslubade väljastamiseks

Investeeringu eesmärk on suurendada ehituslubade andmise menetluste tõhusust.

Investeering seisneb i) olemasoleva Hippodamose IT-süsteemi kavandamise ja lubade andmise e-rakenduskeskkonna laiendamises, et kõik planeerimis- ja ehitusasutused (omavalitsused) saaksid esitada taotlusi projekteerimis- ja ehituslubade saamiseks ühiselt platvormilt; ii) Hippodamose süsteemi ajakohastamises, et võimaldada planeerimis- ja ehituslubade digitaalset kohaldamist, uurimist ja väljaandmist; ning iii) muude Hippodamose moodulite, näiteks ehituslepingute haldamise ja haldamise ajakohastamises või laiendamises.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2024.

Investeering 5 (C3.4I5): Arukad linnad

Investeeringu eesmärk on kooskõlastada käimasolevad arukate linnade algatused üleriigilise rakenduskavaga.

Investeering seisneb aruka linna riikliku üldkava esitamises, keskendudes kolmele esmatähtsale arukale lahendusele omavalitsuste jaoks: arukas parkimine, arukas valgustus ja arukas jäätmekogumine. Investeering hõlmab aruka linna taristu (keskplatvorm) kavandamist ja rakendamist ning kolme prioriteetse aruka lahenduse kavandamist ja rakendamist, sealhulgas andurite paigaldamist. Investeering peaks hõlmama 30 omavalitsust. Kesksel platvormil on vajalik paindlikkus uute arukate linnade lahenduste lisamiseks tulevikus.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 6 (C3.4I6): Nikosia kesklinna taaselustamine ja taaselustamine

Investeeringu eesmärk on elavdada Nicosia kesklinna, meelitades ligi noori elanikke, tehes uusi investeeringuid ja edendades majandustegevust.

Investeering seisneb i) Küprose ülikooli osakonnana kasutatava Faneromeni kooli renoveerimises; ii) kesklinna hoonete ostmine ja renoveerimises, et muuta need üliõpilaste majutuseks; ning iii) erasektori stiimulite kasutuselevõtmises, et pakkuda üliõpilastele majutust piirkonnas.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Alakomponent 3.4.3: Tõhus kohtusüsteem

Reform nr 8 (C3.4R8): Õigusemõistmise tõhusus

Reformi eesmärk on vähendada kohtutes pooleliolevate kohtuasjade suurt arvu ja suurendada kohtusüsteemi üldist tõhusust ja kvaliteeti.

Reform hõlmab tegevuskava koostamist kohtuasjade ja edasikaebuste kuhjumise likvideerimiseks koos konkreetsete iga-aastaste eesmärkidega ning kohtunike rakkerühma loomist, mis peaks koordineerima tegevuskava rakendamist, et vähendada pooleliolevate kohtuasjade kuhjumist. Tegevuskava peaks valmima 31. detsembriks 2021. Pooleliolevaid kohtuasju määratletakse kui üle kahe aasta kestvaid pooleliolevaid kohtuasju. 31. detsembri 2020. aasta seisuga oli: 24 777 pooleliolevat tsiviilasja, 2222 pooleliolevat tsiviilasja edasikaebust ja 475 pooleliolevat haldusasja edasikaebust. Reform hõlmab ka tsiviilkohtumenetluse muudetud eeskirjade rakendamist, mille Riigikohus võttis vastu 19. mail 2021 ja mis suurendavad kohtumenetluste, sealhulgas kohtuasjade lahendamise tõhusust.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Reform nr 9 (C3.4R9): Kohtute digiüleminek

Reformi eesmärk on tegeleda kohtusüsteemi ebatõhususega, mida põhjustavad manuaalsetel ja paberipõhistel süsteemidel töötavad kohtud. Süsteemi digiteerimine lihtsustab ja kiirendab õigusemõistmist.

Reform koosneb i) i-õiguskeskkonna süsteemi ajutisest lahendusest kõige pakilisemate vajaduste rahuldamiseks enne e-õiguskeskkonna kättesaadavust, ii) integreeritud e-õiguskeskkonna süsteemist ja iii) digitaalsest audiosalvestusest kohtumenetlustes. E-kohtu süsteem on kättesaadav kohtutele, advokaatidele, kodanikele, vabariigi õigusametile ja politseile. Ta võtab kasutusele mitu funktsiooni, nagu juhtumite digitaalne arhiveerimine ja maksmine, juhtumite kategoriseerimine, juhtumite otsimine, dokumentide koostamine ja haldamine, kohtuasjade voogedastust toetavad jälgimis- ja seiresüsteemid, korralduste ja protokollide täitmise jälgimine, juhtumite ärakuulamiseks jaotamise haldamine, otsuste tegemine ja haldamine, juhtumite sulgemine ja tõendite haldamine.

Reform viiakse lõpule 31. märtsiks 2025.

Investeering 7 (C3.4I7): Kohtunike koolitus

Investeeringu eesmärk on tegeleda kohtunike vähese koolituse ja elukestva õppega.

Investeering hõlmab kohtunike koolitamist muudetud tsiviilkohtumenetluse eeskirjade teemal ja/või muid õigusalaseid koolitusi mitmesugustel õigusteemadel ja õigusalaste oskuste omandamiseks Küprose õiguskoolituse koolis.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 8 (C3.4I8): Kohtute infrastruktuuri uuendamine

Investeeringu eesmärk on tegeleda kohtusüsteemi ebatõhususega, mida põhjustavad ebapiisavad kohtuhooned nii kvantiteedi kui ka kvaliteedi poolest.

Investeering seisneb Famagusta ringkonnakohtu hoone laienduse ehitamises.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2021.

Alakomponent 3.4.4: Korruptsioonivastane võitlus

Reform nr 10 (C3.4R10): Korruptsioonivastase võitluse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku parandamine

Reformi eesmärk on saavutada korruptsioonivastase võitluse suurem sidusus, rakendades riiklikku horisontaalset korruptsioonivastast tegevuskava.

Reform koosneb järgmisest: i) rikkumisest teatajate kaitset, avaliku otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamist ja huvide konflikti vältimist käsitlevad õigusaktid, ii) korruptsioonivastase sõltumatu asutuse loomine ja toimimine, mis koordineerib kõigi korruptsioonivastases võitluses ja korruptsiooni ärahoidmises osalevate asutuste jõupingutusi ja teostab järelevalvet erinevate pädevate teenistuste tegevuse õigeaegse rakendamise üle, iii) korruptsioonivastane üldsuse teadlikkus ja koolitus ning iv) siseauditi üksuste tugevdamine kõigis ministeeriumides ja siseauditi talituses.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2024.

H.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

155

C3.4R1

Suurendada haldussuutlikkust ja parandada avaliku halduse toimimist, et parandada poliitika kujundamist ja rakendamist

Eesmärk

Tegevuskava inimressurssidega seotud küsimuste tõhusaks haldamiseks riiklikes haldusasutustes

 

Tegevuskava vastuvõtmine ministrite nõukogus

1. kv

2022

Ministrite nõukogu on vastu võtnud tegevuskava, mis sisaldab järgmist:

Avaliku halduse ja personaliosakonna (PAPD) suunised, vormid ja rakendustugi asjaomaste ministeeriumide haldusasutustele seoses personalijuhtimise küsimustega, nagu ümberkorraldamine ja ümberstruktureerimine, menetluste lihtsustamine ja tööjõu planeerimine;

PAPD muudetud organisatsioonilise struktuuri rakendamine

PAPD töötajate õppe- ja arengukava;

Valdkondlike ministeeriumide koolituskava

156

C3.4R1

Suurendada haldussuutlikkust ja parandada avaliku halduse toimimist, et parandada poliitika kujundamist ja rakendamist

Eesmärk

Küprose politsei uus personalijuhtimise raamistik

Vastuvõtmine politseijuhi ning justiits- ja avaliku korra ministeeriumi alalise sekretäri poolt ning jõustumine

4. kv

2023

Jõustunud on Küprose politsei uus personalijuhtimise raamistik, mis hõlmab järgmisi valdkondi:

Analüüs ja ametijuhendite koostamine

Värbamine

Motivatsioon

Koolitus ja areng

Hüvitised ja hüvitised

Töösuhted ja töötajate teavitamine

Pensionile jäänud liikmete haldamine

Ohutus ja tervishoid

Personalijuhtimise strateegia

157

C3.4R1

Suurendada haldussuutlikkust ja parandada avaliku halduse toimimist, et parandada poliitika kujundamist ja rakendamist

Eesmärk

Riiklike haldusorganite personaliküsimuste tõhusat juhtimist käsitleva tegevuskava rakendamine

Ministrite nõukogu poolt heaks kiidetud lõpparuanne tegevuskava rakendamise kohta

4. kv

2025

Tegevuskava on rakendatud, sealhulgas:

– Suunised ja käsiraamatud valdkondlikele ministeeriumidele töölevõtmismenetluste, distsiplinaarmenetluste, tööjõu planeerimise, protsesside läbivaatamise ümberkorraldamise ja lihtsustamise kohta

– Õigusaktide muudatused, kui see on asjakohane

– Valdkondlike ministeeriumide töötajate koolitamine

158

C3.4R2

Paindlikku töökorraldust avalikus sektoris reguleerima

Eesmärk

Otsus paindliku töökorralduse kohta avalikus sektoris

Ministrite nõukogu otsus,

1. kv

2023

Viiakse läbi uuring paindliku töökorralduse kohta avalikus sektoris. PAPD hindab uuringu soovitusi, võttes arvesse asjakohaseid kaitsemeetmeid, mille eesmärk on parandada avaliku teenistuse tõhusust. Pärast uuringu soovituste hindamist teeb ministrite nõukogu otsuse nende rakendamise kohta.

159

C3.4R2

Paindlikku töökorraldust avalikus sektoris reguleerima

Eesmärk

Paindliku töökorralduse rakendamine

PAPD lõpparuanne ministrite nõukogu otsuse rakendamise kohta

4. kv

2024

Ministrite nõukogu otsuse rakendamine, muutes vajaduse korral seadusi/määrusi, teavitades poliitikast ja koolitustest, tuginedes avaliku halduse personaliosakonna koostatud tegevuskavale.

160

C3.4R3

Võtta kasutusele uus raamistik avaliku sektori vabade töökohtade täitmise hindamis- ja valikuprotsessi jaoks ning uued eeskirjad töötajate tulemuslikkuse hindamiseks.

Eesmärk

Avaliku teenistuse vabade töökohtade hindamis- ja valikuprotsessi käsitlevate õigusaktide ja töötajate tulemuslikkuse hindamist käsitlevate eeskirjade jõustumine.

Asjaomas(t)e õigus(t)e ja määruste sätted, mis osutavad nende vastavale jõustumisele

4. kv

2021

Põhielemendid on järgmised:

i) jõustub seadus, millega nähakse ette kandidaatide hindamine ja valimine, et täita avaliku teenistuse edutamisega seotud ametikohad, sealhulgas juhtivad ametikohad, uute kriteeriumide ja meetoditega, mis põhinevad objektiivsel hindamisel ja teenetel, ning vajaduse korral muudetakse avaliku teenistuse seadust, jaii) jõustuvad uued eeskirjad avaliku sektori töötajate uue tulemuslikkuse hindamise süsteemi rakendamiseks, mida kasutatakse arengu ja edutamise eesmärgil, et muuta tulemuslikkuse hindamise menetlus ja edutamismehhanism läbipaistvamaks, õiglasemaks, oskustel põhinevamaks ja tõhusamaks

161

C3.4R3

Võtta kasutusele uus raamistik avaliku sektori vabade töökohtade täitmise hindamis- ja valikuprotsessi jaoks ning uued eeskirjad töötajate tulemuslikkuse hindamiseks.

Eesmärk

Uus raamistik tulemuslikkuse hindamiseks ja vabade töökohtade täitmiseks avalikus teenistuses.

Uue raamistiku kasutuselevõtmine

1. kv

2025

Avalike teenistujate tulemuslikkust hinnatakse ja avaliku teenistuse vabad ametikohad täidetakse vastavalt uuele õigusraamistikule pärast selle tõhusat rakendamist, sealhulgas asjaomaste töötajate koolitamise kaudu.

162

C3.4R4

Tugevdada haldussuutlikkust ja läbipaistvust riigihangete professionaliseerimise ja selle protsessi edasise digitaliseerimise kaudu

Eesmärk

Uus integreeritud e-riigihangete süsteem

Esimesed hankemenetlused on algatatud uue e-riigihangete süsteemi raames.

4. kv

2025

Uus integreeritud e-riigihangete süsteem on täielikult toimiv, hõlmates kogu arendamist, testimist ja kasutajate koolitamist.

Süsteemi põhifunktsioonid on järgmised:

- toetus ühekordsuse põhimõttele erakasutajatele andmete esitamisel

- statistiline aruandlus

- toetada kujunemisjärgus tehnoloogiate kasutamist, mida nii avaliku sektori hankijad kui ka ettevõtjad võivad kasutada oma haldusfunktsioonides.

- avaliku sektori hankijate haldustegevuse hõlbustamine

- kasutajasõbralik ettevõtjate liides rõhuasetusega VKEdel

- avatud andmete avaldamine riigihankemenetluste kohta

- anda avaliku sektori hankijatele ja otsustajatele teavet riigihankemenetluste kohta kogu projekti kestuse jooksul.

163

C3.4R5

Õigusameti suutlikkuse suurendamine

Eesmärk

Õigusameti uus IT-süsteem

Uue IT-süsteemi kasutuselevõtmine

4. kv

2023

Võtta täielikult kasutusele õigusameti tarkvara kui teenuslahendus, millel on järgmised omadused:

elektrooniliste toimikute ja kaustade loomine,

kohtuasjade haldamine ja järelevalve,

sisesuhtlus ja töövood,

juhtumite, finantsjuhtimise ja maksete jälgimine;

paberdokumentide digiteerimine.

Kasutajate koolitamine on lõpule viidud.

164

C3.4I1

Vahetuste süsteemi ratsionaliseerimine graafiku kavandamise süsteemi rakendamise kaudu

Eesmärk

Uue graafiku kavandamise süsteemi rakendamine avaliku sektori organisatsioonides

Uue graafiku kavandamise süsteemi kasutuselevõtmine

2. kv

2026

Graafiku kavandamise süsteemi väljatöötamise lõpuleviimine ja kasutuselevõtmine. Süsteemi põhifunktsioonid on järgmised:

igapäevased haldus- ja taktikalised planeerimisvahendid, mis hõlmavad automaatset vahetuste kavandamist ning töötajate ja juhtide teavitamist;

tööjõu ja vahetuste juhtimine koos tööjõukulude, töölt puudumise ja ületundide jälgimisega.

165

C3.4I2

Õigusloomeprotsessi digiteerimine

Eesmärk

Küprose õigusaktide ettevalmistamise platvormi rakendamine

Uue süsteemi kasutuselevõtmine

1. kv

2025

Platvormi käivitamine ning administraatorite ja eeliskasutajate koolituse läbimine.

Täielikult toimiv õigusaktide ettevalmistamise platvorm võimaldab:

arvete koostamine ja haldamine veebitoimetaja kaudu, võimalusega eksportida XML-vormingus õigusaktide ettevalmistamise kõigis etappides;

keskandmebaas õigusaktide tekstide säilitamiseks ja levitamiseks avatud andmetena nii rakendusliideste kaudu kui ka massandmetena;

õigusaktide ja nende muudatuste konsolideerimise vahend.

166

C3.4I2

Õigusloomeprotsessi digiteerimine

Eesmärk

Seaduste ja määruste digiteerimine; uue platvormi eeskirjad

Avalik teadaanne platvormil

4. kv

2025

Kõik varasemad õigusaktid on uude platvormi üles laaditud, nii et kõik õigusaktid on veebis kättesaadavad valitsuse platvormil.

167

C3.4I3

Majanduspoliitika modelleerimise keskus

Eesmärk

Majanduspoliitika analüüsi modelleerimiskeskuse loomine

Keskuse kasutuselevõtmine

4. kv

2023

Keskuse täielik töölerakendamine ja varustus, sealhulgas teadustöötajate meeskonna määramine. Rühm koosneb makroökonomeetriliste mudelite ekspertidest, ökonomeetriatest, andmeanalüüsi ekspertidest ja majandusteadlastest.

168

C3.4I3

Majanduspoliitika modelleerimise keskus

Siht

Väljatöötatud mõjuhindamismudelite ja andmeanalüüsivahendite arv

Number

0

20

4. kv

2025

Küprose majanduse jaoks tuleb modelleerida, katsetada ja rakendada vähemalt 20 makroökonomeetrilise mõjuhindamise mudelit ja uut andmeanalüüsivahendit, mis põhinevad erinevatel metoodikatel.

169

C3.4R6

Kohalike omavalitsuste uus õigusraamistik ja asjakohased toetusmeetmed

Eesmärk

Kohalikke omavalitsusi käsitlev uus õigusraamistik

Seadusesäte, mis viitab õigusakti jõustumisele

 

2. kv

2024

Sekkumine seisneb kolme järgmise õigusakti jõustumises: Omavalitsuste seadus, kogukondade seadus (muutmisseadus) ja kohalike omavalitsuste piirkondlike organisatsioonide seadus).

Uus õigusraamistik hõlmab järgmist:

- Kohalike omavalitsuste arvu vähendamine

- Kogukonnaklastrite loomine teenuste osutamiseks

- Uute pädevuste ja vahendite üleandmine keskvalitsuselt omavalitsustele

- Uus omavalitsuste rahastamise süsteem

- Õigusjärelevalvet, läbipaistvust ja vastutust käsitlevad eeskirjad

- Veevarustuse, kanalisatsiooni ja tahkete jäätmete käitlemise tõhustamine ning lubade andmine kohalike omavalitsuste viie piirkondliku organisatsiooni loomise teel.

170

C3.4R6

Kohalike omavalitsuste uus õigusraamistik ja asjakohased toetusmeetmed

Siht

Suutlikkuse suurendamises osalevate kohalike omavalitsuste töötajate arv

Number

0

500

4. kv

2024

Kohalike omavalitsuste suutlikkuse suurendamise temaatiliste programmide lõpuleviimine, pakkudes koolitust vähemalt 500 osalejale (kohalike omavalitsuste liikmed ja töötajad).

171

C3.4R7

Linnamaakorraldus

Eesmärk

Linnamaakorralduse seaduse jõustumine

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

 

3. kv

2022

Linnapiirkondade maakorralduse seaduse jõustumine eesmärgiga vähendada valglinnastumist olemasolevate elamurajoonide ratsionaalse kasutamise abil

172

C3.4R7

Linnamaakorraldus

Siht

Elamurajoonide linnaplaneerimise üldkavade arv

Number

0

10

4. kv

2025

Elamurajoonide linnaplaneerimise üldkavad on koostatud, avaldatud ja heaks kiidetud kasutamiseks valitud piirkondades või strateegilise tähtsusega piirkondades. Üldkavad integreerivad ja jaotavad ümber maatükkideks, mis on segmenteeritud ja ligipääsmatud (piirkonna arengupiirangute piires).

173

C3.4I4

E-süsteemi tõhustamine ehituslubade väljastamiseks

Eesmärk

Hippodamose süsteemi e-rakenduskeskkonna parandamine

Täiustatud e-rakenduskeskkonna kaudu saadud taotlused

4. kv

2022 

Olemasoleva Hippodamose süsteemi e-rakenduskeskkonna parandamise lõpuleviimine, et võimaldada esitada taotlusi projekteerimis- ja ehituslubade saamiseks kõigile planeerimisasutustele ja ehitusasutustele (omavalitsustele) ühise platvormi kaudu.

174

C3.4I4

E-süsteemi tõhustamine ehituslubade väljastamiseks

Eesmärk

Hippodamose planeerimis-, kontrolli- ja projektijuhtimise funktsioonide tõhustamine

Täielikult digitaalne lubade väljastamise ja ehituslepingute haldamise protsess

4. kv

2024

Kavandamise ja kontrollivahendi, projektijuhtimise vahendi ning olemasoleva Hippodamose süsteemi riist- ja tarkvara täiustamise lõpuleviimine, et toetada lisafunktsioone.

175

C3.4I5

Arukad linnad

Siht

Arukate linnade algatuse raames kasutatavate arukate andurite paigaldamine

Number

0

97 000

4. kv

2024

Vähemalt 97 000 aruka anduri täielik kasutuselevõtt osana arukate linnade algatusest, mis hõlmab arukaid parkimisandureid, arukaid valgustusandureid ja arukaid jäätmekäitlusandureid, mida tarnitakse ja paigaldatakse omavalitsustesse ning mis on ühendatud keskse arukate linnade platvormiga.

176

C3.4I5

Arukad linnad

Siht

Arukate linnade algatuse raames väljatöötatud mobiilirakenduste arendamine

Number

0

3

2. kv

2026

Kolme mobiilirakenduse arendamine (arukas parkimine, arukas valgustus, arukas jäätmekäitlus), mis on kasutajatele allalaadimiseks kättesaadavad.

177

C3.4I6

Nikosia kesklinna taaselustamine ja taaselustamine

Siht

Ruumide renoveerimine ja ümberehitamine tudengikorteriteks

Number

0

250

4. kv

2024

Nicosia kesklinnas on vähemalt 250 ruumi renoveeritud ja tudengikorteriteks ümber ehitatud.

178

C3.4I6

Nikosia kesklinna taaselustamine ja taaselustamine

Siht

Ruumide renoveerimine ja ümberehitamine tudengikorteriteks

Number

250

560

2. kv

2026

Nicosia kesklinnas on vähemalt 560 ruumi renoveeritud ja tudengikorteriteks ümber ehitatud.

179

C3.4I6

Nikosia kesklinna taaselustamine ja taaselustamine

Eesmärk

Faneromeni kooli renoveerimine

Faneromeni kooli renoveerimise lõpuleviimine

2. kv

2026

Faneromeni kool on põhjalikult renoveeritud ja täielikult muudetud maavärinakindlaks, et majutada Küprose Ülikooli arhitektuurikool, ning on kasutusvalmis 

180

C3.4R8

Õigusemõistmise tõhusus

Eesmärk

Uute tsiviilkohtumenetluse eeskirjade jõustumine

Uute tsiviilkohtumenetluse eeskirjade säte (avaldatud ametlikus väljaandes), milles on märgitud kodukorra jõustumine (1. september 2023)

3. kv

2023

Uue tsiviilkohtumenetluse eeskirja rakendamine kohtule alates 1. septembrist 2023 esitatavate uute kohtuasjade suhtes. Uue tsiviilkohtumenetluse seadustikuga ajakohastatakse kohtuasjade arutamist, et tagada pooltele vähem kulukas, kättesaadavam ja õigeaegsem kättetoimetamine.

181

C3.4R8

Õigusemõistmise tõhusus

Siht

Kohtuasjade ja edasikaebuste kuhjumise vähendamine

% (protsent)

0

20

2. kv

2024

Ringkonnakohtutes ja ülemkohtus enam kui kahe aasta jooksul pooleliolevate kohtuasjade ja edasikaebuste arvu vähendamine 20 % võrra võrreldes 31. detsembri 2020. aasta tasemega, mida kinnitab võlgnevuste vähendamise tegevuskava iga-aastane eduaruanne.

182

C3.4R8

Õigusemõistmise tõhusus

Siht

Kohtuasjade ja edasikaebuste kuhjumise edasine vähendamine

% (protsent)

20

40

2. kv

2026

Ringkonnakohtutes ja ülemkohtus menetletavate kohtuasjade ja apellatsioonkaebuste arvu vähendamine rohkem kui kahe aasta jooksul 40 % võrra võrreldes 31. detsembri 2020. aasta tasemega, mida kinnitab võlgnevuste vähendamise tegevuskava iga-aastane eduaruanne.

183

C3.4R9

Kohtute digiüleminek

Eesmärk

E-kohtu süsteem

Lepingu kontrollimine ja projektimeeskondade poolt kahe süsteemi väljundite aktsepteerimine. Mõlemad süsteemid on kättesaadavad kohtu veebisaidil

4. kv

2022

E-kohtu süsteemi paigaldamine ja täielik toimimine ning i-õiguskeskkonna süsteemi kohapealse operatiivtoe valmimine. Mõlemad süsteemid on kättesaadavad kohtu veebisaidi kaudu.

184

C3.4R9

Kohtute digiüleminek

Eesmärk

Digitaalne helisalvestis kohtumenetluses

Lepingu kontrollimine ja tulemuste heakskiitmine projektimeeskonna poolt süsteemi jaoks.

1. kv

2025

Digitaalsete helisalvestusseadmete paigaldamine ja täielik kasutamine kohtumenetlustes.

185

C3.4I7

Kohtunike koolitus

Siht

Kohtunike koolitus

Number

0

110

4. kv

2025

Vähemalt 110 kohtunikku 130st on läbinud koolituse uue tsiviilkohtumenetluse korra ja muude õigusalaste oskuste kohta.

186

C3.4I8

Kohtute infrastruktuuri uuendamine

Eesmärk

Famagusta ringkonnakohtu laiendamine

Projektijuhtimismeeskond kinnitab ehituse lõpetamist.

4. kv

2021

Famagusta ringkonnakohtu hoone juurdeehituse lõpuleviimine, et toetada uute kohturuumide käitamist lisaks kriminaalasjadele ka tsiviilasjades.

187

C3.4R10

Korruptsioonivastase võitluse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku parandamine

Eesmärk

Seaduse jõustumine, millega luuakse sõltumatu korruptsioonivastase võitluse amet

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele ja korruptsioonivastase võitlusega tegeleva sõltumatu asutuse töölerakendamisele, kusjuures peamised juhtivad ametikohad täidetakse ja töötajaid värvatakse.

1. kv

2022

Korruptsiooni vastu võitlev sõltumatu asutus on loodud vastava seaduse jõustumise alusel ja tegutseb. Asutus koordineerib kõigi korruptsioonivastases võitluses ja korruptsiooni ärahoidmises osalevate asutuste jõupingutusi ja teostab järelevalvet selle üle, et erinevad pädevad teenistused rakendaksid meetmeid õigeaegselt.

188

C3.4R10

Korruptsioonivastase võitluse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku parandamine

Eesmärk

Otsuste tegemise ja sellega seotud küsimuste läbipaistvust käsitleva seaduse jõustumine

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

4. kv

2021

Otsuste tegemise ja sellega seotud küsimuste läbipaistvust käsitleva seaduse jõustumine, sealhulgas sätted huvide konflikti vältimiseks. Seadusega kehtestatakse kohustus avalikustada kontaktid, mis on loodud avalikus otsustamismenetluses osalemisest huvitatud isikute ning riigiteenistujate või laiema avaliku sektori ametnike või liikmete või töötajatega ametnike huvides, kellel on oma ametikoha tõttu pädevus või võimalus algatada selliseid menetlusi või sõnastada nende sisu või aidata kaasa selliste menetluste lõpptulemuse kindlaksmääramisele. Teave sellise kontakti kohta ning selle sisu ja eesmärgid registreeritakse ametlikult ja tehakse üldsusele kättesaadavaks.

189

C3.4R10

Korruptsioonivastase võitluse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku parandamine

Eesmärk

Rikkumisest teatajate kaitse seaduse jõustumine

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

4. kv

2021

Seaduse jõustumine, et kaitsta pettustest ja korruptsioonist teatajaid sisekaristuste eest. Lisaks tunnistajate kaitset käsitlevas seaduses 95(I)/2001 juba sätestatud kaitsele sisaldab seadus täiendavaid sätteid nende isikute kaitse kohta, kes teatavad korruptsioonist nii avalikus kui ka erasektoris (rikkumisest teatajad, isikud, kes ei ole sellega seotud). Seadusega nähakse ette ka leebema kohtlemise meetmed nende isikute suhtes, kes on seotud korruptsiooniaktidega, kuid kes annavad vabatahtlikult aru politseile ja/või teevad koostööd ametiasutustega, mille tulemuseks on juhtumi täielik uurimine ja süüdistuse esitamine.

H.3.    Laenuga seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Investeering 9 (C3.4I9): Era- ja avaliku sektori sertifitseerimise abikava vastavalt standardile ISO 37001 (Altkäemaksuvastane võitlus)

Investeeringu eesmärk on aidata kaasa korruptsioonivastasele võitlusele, võttes era- ja avalikus sektoris kasutusele akrediteeringu ISO 37001, mis aitab suurendada läbipaistvust, vähendada altkäemaksu ja luua eetilise ettevõtluskultuuri.

Investeering seisneb era- ja avalikule sektorile, sealhulgas kohalikele omavalitsustele antavas toetuses, mille eesmärk on nõustamisteenuste osutamine ja altkäemaksuvastane sertifitseerimine vastavalt standardile ISO 37001.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

H.4.    Laenu eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

190

C3.4I9

Era- ja avaliku sektori sertifitseerimise abikava vastavalt standardile ISO 37001 (Anti

Bribery)

Siht

ISO 37001 altkäemaksuvastased süsteemid

Number

0

120

4. kv

2025

Antud toetuse tõttu on standardi ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS jaoks akrediteeritud vähemalt 120 organisatsiooni.

B. KOMPONENT 3.5: Eelarve- ja finantsstabiilsuse tagamine

Küprose taaste- ja vastupidavuskava selles osas käsitletakse eelarve- ja finantsalast haavatavust, sealhulgas sellega seotud makromajanduslikku tasakaalustamatust. Eesmärk on kaitsta finantsstabiilsust, vähendades pangandussektori varasemaid riske, kehtestades erasektori suure võlakoormuse vastased meetmed ja parandades järelevalvet pangandussektorivälises sektoris. Eelarve stabiilsuse tagamiseks on Küprose eesmärk võidelda maksudest kõrvalehoidumise, maksustamise vältimise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu; ning anda poliitikakujundajatele põhjalikke andmeid õiglase maksusüsteemi kujundamiseks. Kavandatud meetmed peaksid muutma tulude kogumise tõhusamaks ja Küprose maksusüsteemi õiglasemaks, vähendades agressiivse maksuplaneerimise ülekanduvat mõju.

Selle komponendiga toetatakse selliste riigipõhiste soovituste elluviimist, mis käsitlevad finantsstabiilsust ja erasektori võlakoormust (2019. aasta riigipõhised soovitused nr 2 ja 5) ning selliste maksusüsteemi elementide käsitlemist, mis hõlbustavad üksikisikute ja hargmaiste ettevõtjate agressiivset maksuplaneerimist (2020. aasta riigipõhised soovitused nr 4 ja 2019. aasta riigipõhised soovitused nr 1).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

I.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Finantsstabiilsuse kaitsmine

Reform nr 1 (C3.5R1): Krediidiasutuste kriisijuhtimise õigusraamistik 

Meetme eesmärk on parandada pangandussektori vastupanuvõimet, kehtestades raamistiku sidusa ja konkreetse menetluse kohta finantsraskustes olevate krediidiasutuste toetamiseks.

Reform koosneb i) krediidiasutuste maksejõuetuse riikliku raamistiku läbivaatamisest ja muutmisest, et suurendada selle tulemuslikkust ja tõhusust kooskõlas parimate Euroopa tavadega; ning ii) krediidiasutuste ennetava rekapitaliseerimise ja valitsuse stabiliseerimisvahendite raamistiku kehtestamine, et osaleda krediidiasutuse kriisilahenduses.

Reform viiakse lõpule 30. septembriks 2023.

Reform nr 2 (C3.5R2): Viivislaenude käsitlemise raamistik ja tegevuskava

Meetme eesmärk on tegeleda pangandussektoris viivislaenudega seotud finantsriskidega, jätkates jõupingutusi pankade varade kvaliteedi parandamiseks ja laenude teenindamiseks vajaliku töökeskkonna tugevdamiseks.

Reform seisneb i) allesjäänud viivislaenudega tegelemise tegevuskava rakendamises ja ii) kolme muutva seaduse paketi vastuvõtmises, mis käsitlevad krediidisaajaid ja laenuhaldajaid (laenuhaldajate töölerakendamine keskpanga reguleerimise ja järelevalve all; laenuhaldajatele ja laenusaajatele juurdepääsu võimaldamine kinnistusraamatule; ning teavitamisnõuete ühtlustamine juhul, kui laenu omandav äriühing ostab laenu). Tegevuskava eduaruanne koostatakse 30. juuniks 2023 ja selle kiidab heaks ministrite nõukogu, jälgides viivislaenude vähenemist pangandussektoris soovitusliku kontrollväärtuse 6 % (bruto) ja 3 % (neto) saavutamise suunas 15 ning pakkudes vajaduse korral välja poliitikameetmeid.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2023.

Reform nr 3 (C3.5R3): Kinnisvaratehingute süsteemi puuduste käsitlemise strateegia

Reformi eesmärk on tegeleda omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamise ja üleandmise süsteemi ebatõhususega, mille tulemusena ei määratleta omandiõigust, muudetakse sundtäitmise menetlused keerulisemaks ja takistatakse tagatise realiseerimist.

Reform koosneb järgmisest: i) omandiõigust tõendavate dokumentide läbivaatamine ja väljaandmine pooleliolevate kohtuasjade puhul, ii) uue planeerimis- ja ehituslubade andmise poliitika laiendamine kuni kahele elamuüksusele maatükil, mis lühendab ehitus- ja ruumiliste lubade väljastamiseks kuluvat aega, iii) tänavate ja hoonete reguleerimise seaduse läbivaatamine, et anda järelevalveinsenerile õige stiimul hoida ära rikkumisi, mis tingiksid omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamata jätmise, iv) vara müügiga seotud kohustuste eelnev muutmine.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.

Reform nr 4 (C3.5R4): Uus õigusraamistik ning andmevahetus- ja krediidiinfobüroode süsteem

Meetme eesmärk on võidelda erasektori suure võlakoormuse vastu, parandades krediidiriski hindamist uute laenude puhul krediidiregistri arendamise kaudu, et võimaldada turul pakkuda selliseid teenuseid nagu krediidikvaliteedi hindamine täielikus kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega.

Reform seisneb olemasoleva krediidiandmete vahetamise süsteemi muutmises, mille kohaselt Cyprus Banks Associationile kuuluv eraettevõte on krediidiregister, et võimaldada krediidihindamise teenuste osutamist. Muudatusettepaneku põhielemendid on vähendada õiguslikku ebakindlust seoses süsteemi omandilise kuuluvusega ning krediidiregistri ja -büroode erinevate rollidega, tagada kohustuse jätkuv täitmine, et krediidiasutused koguksid andmeid krediidilimiitide kohta ja esitaksid andmeid maksejõuetusosakonnast, ning määrata kindlaks andmetele juurdepääsu tingimused ja nende kaitse.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 5 (C3.5R5): Tegevuskava vastutuse järelevalve registri väljatöötamiseks

Meetme eesmärk on parandada ametiasutuste suutlikkust töötada välja ja rakendada sihipäraseid poliitikameetmeid erasektori võla vähendamiseks ja haldamiseks. Selleks luuakse kohustuste järelevalve register, mis hõlmab kõiki võlgu igat liiki võlausaldajatele.

Reform seisneb sellise tegevuskava rakendamises, mis hõlmab krediidivastutuse registri kavandamist ja arendamist, et anda krediidikvaliteedi hinnang füüsilistele ja juriidilistele isikutele, krediidireitingusüsteemi väljatöötamist füüsilistele ja juriidilistele isikutele ning süsteemi ühendamist teiste reitinguagentuuridega.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 6 (C3.5R6): Maksejõuetusraamistiku tugevdamine ja tugevdamine

Reformi eesmärk on tugevdada maksejõuetusraamistiku rakendamist, edendada maksejõuetuskavade ja -vahendite kasutamist ning tagada maksejõuetuse osakonna täielik ja tõhus toimimine.

Reform hõlmab i) ülejäänud 2018. aasta tegevuskavas täpsustatud meetmete ja tegevuste rakendamist, mida ei ole veel rakendatud, ja ii) maksejõuetusosakonna töö parandamiseks vajalike digitaalsete süsteemide loomist, mis edendavad maksejõuetusvahendite kasutamist. Ministrite nõukogu kiitis tegevuskava heaks 2018. aastal ja see kajastab riiklikku poliitikat maksejõuetuse valdkonnas. Reform hõlmab selliseid meetmeid nagu süsteemide digiteerimine (olemasolevate süsteemide tõhustamine ja uute kasutuselevõtmine), maksejõuetusosakonna töötajatele pakutav koolitus, klienditeenindusliini ja kliendiportaali rakendamine ning maksejõuetushaldurite õigusraamistiku täielik rakendamine.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2025.

Reform nr 7 (C3.5R7): Finantsalase kirjaoskamatuse vastu võitlemise strateegia

Meetme eesmärk on edendada finantskirjaoskust. Selle eesmärk on parandada finantsharidust kogu elanikkonna hulgas, parandada finantsotsuste tegemist, korrigeerida valesid hoiakuid ja kallutatust, toetada teadlikumaid ja finantsiliselt vastutustundlikumaid kodanikke ning aidata lõppkokkuvõttes parandada võlgade tagasimaksmise korda.

Reform seisneb finantskirjaoskamatuse vastu võitlemise strateegia ettevalmistamises: i) finantskirjaoskamatuse probleemide kindlakstegemine, ii) teemakohase rahvusvahelise kirjanduse läbivaatamine ja iii) rakendamise tegevuskava esitamine. Strateegia sisaldab konkreetseid eesmärke, mõõdetavaid eesmärke, finantskirjaoskuse edendamise kanaleid ja konkreetseid meetmeid (nii lühi- kui ka pikaajalisi meetmeid) rakendamiseks. Reform hõlmab ka strateegia lühiajaliste meetmete täielikku rakendamist.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.

Reform nr 8 (C3.5R8): Kindlustus- ja pensionifondide järelevalve tõhustamine

Meetme eesmärk on tõhustada kindlustus- ja pensionifondide järelevalvet.

Reform hõlmab i) järelevalveasutuste haldussuutlikkuse suurendamist, ii) vajalike vahendite ettevalmistamist ja rakendamist, et tagada Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele (EIOPA) edastatud õigusraamistike (näiteks läbivaadatud tööandjapensioni kogumisasutuste II direktiiv) järgimine, ning iii) konkreetsete järelevalvemeetmete võtmist vastavalt EIOPA-le edastatud kavadele, et tagada finantsstabiilsus ning kaitsta pensionifondide liikmete ja kindlustusvõtjate huve.

Tööandjapensionifondide registripidaja (RORBF) osakond, mis teostab järelevalvet pensionisektori üle, suurendab alaliste töötajate arvu 13 isiku võrra. Kindlustussektori üle järelevalvet teostav kindlustusseltside kontrolliteenistus (ICCS) suurendab oma alaliste töötajate arvu kolme isiku võrra.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.

Investeering 1 (C3.5I1): Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni järelevalvefunktsiooni tõhustamine

Meetme eesmärk on suurendada Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni (CySEC) järelevalvesuutlikkust digitaliseerimise kaudu, mis võimaldab tehingute paremat järelevalvet.

Investeering seisneb sellise täiustatud digitaalse süsteemi väljatöötamises, mis põhineb pilvearhitektuuril ja katab Euroopa turu infrastruktuuri määruse, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute määruse ja finantsinstrumentide turgude määruse järelevalvevajadused. Uus süsteem peab toetama järgmisi funktsioone: i) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) keskusega liitumine; tehinguandmete laadimine ja eeltöötlemine, ii) andmete kohta päringute tegemine, et saada regulatiivset teavet, iii) plaani- ja sihtotstarbeliste aruannete koostamine.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2023.

Eelarve stabiilsuse tagamine

Reform nr 9 (C3.5R9): Maksude kogumise parandamine ja maksuosakonna tegevuse tõhustamine

Meetme eesmärk on muuta maksukogumine digiülemineku ja maksukuulekuse kõrgema taseme kaudu tõhusamaks ja tulemuslikumaks ning parandada klienditeenindust.

Reform hõlmab erinevate maksuüksuste, menetluste ja protsesside integreerimist, et pakkuda maksumaksjatele ühtset kontaktpunkti, õigusaktide muutmist ja uue IT-süsteemi rakendamist ning maksuosakonna digiteerimist. Ergutuse juhtimissüsteem peab sisaldama järgmist: (a) üksainus registreerimine maksubaasis ja Taxisnetis (üksikisikute, juriidiliste isikute ja tööandjate poolt elektrooniliselt esitatavas tuludeklaratsioonis); b) riskihindamisel põhinev integreeritud maksuauditi protsess; c integreeritud toetuste audit; d) integreeritud ja täiustatud ühtne teeninduspunkt, sealhulgas käibemaksu otsemaksmine ja ettevõtjate ühendamine maksuosakonna serveriga, ilma spetsiaalseid mehhanisme kasutamata; e) ühtsete maksutõendite väljastamise protsess; f) süsteemi viivitamatu kohandamise võimalus, et võtta arvesse õigusaktide ja/või menetluste muudatusi ning laiendada turvalisi liideseid teiste infosüsteemidega; g) andmete analüüsimise suutlikkus ning h) kõigi maksumaksja paberdokumentide skaneerimine ja elektrooniline säilitamine kinnisvara (kinnisvara) ja kapitali kasvutulu kohta asjakohaste turva-, terviklus- ja konfidentsiaalsusparameetritega. Nicosia piirkondliku integreeritud büroo ja suurte maksumaksjate büroo uus hoone suurendab jõupingutusi, et integreerida pealinna piirkondlikud maksuametid viiest erinevast kontorihoonest eri kohtades, mida varem peeti tehnoloogiliselt ebasobivaks, ning võimaldab osutada maksumaksja teenuseid ühest kohast Nicosia piirkonnas. Õigusaktide muudatused hõlmavad järgmist: a) hiljuti vastu võetud õigusakt, millega kehtestatakse kohustuslik maksudeklaratsioonide esitamine iga füüsilise isiku poolt, kelle tulu on määratletud tulumaksuseaduse artiklis 5, olenemata künnisest alates 2020. maksustamisaastast (välja arvatud erandid); ning b) kriminaliseerida tulumaksu tasumata jätmine.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 10 (C3.5R10): Agressiivse maksuplaneerimise käsitlemine

Reformi meetmete üldeesmärk on suurendada maksusüsteemi tulemuslikkust, tõhusust ja õiglust, võideldes hargmaiste ettevõtjate maksudest kõrvalehoidumise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu.

Meede koosneb kolmest erinevast reformi osameetmest.

Esimene osameede seisneb intresside, dividendide ja litsentsitasude väljaminevatelt maksetelt kinnipeetava maksu kehtestamises ning äriühingu tulumaksu residentsuse täiendava testi kasutuselevõtmises, mis põhineb iga üksuse asutamisel. Maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide ELi loetelu I lisas loetletud jurisdiktsioonide suhtes kohaldatakse kinnipeetavat maksu, mis on esimene samm seaduse jõustumisega 31. detsembriks 2021, nähes ette selle jõustumise 31. detsembriks 2022.

Äriühingu tulumaksuresidentsuse test lisandub juhtimis- ja kontrollitestile. See kehtestatakse 31. detsembriks 2021 ja see jõustub 31. detsembriks 2022. Esimeseks testiks on juhtimine ja kontroll ning juhul, kui äriühing on asutatud Küprosel, kuid selle juhtimist ja kontrolli teostab teine jurisdiktsioon, käsitatakse seda Küprose maksuresidendina ja maksustatakse vastavalt tulumaksuseaduse asjakohasele sättele, tingimusel et äriühing ei ole mujal maksuresident (et vältida topeltresidentsust).

Reformi teine osameede seisneb kinnipeetava maksu kehtestamises intressi-, dividendi- ja litsentsitasude maksetelt madala maksumääraga maksujurisdiktsioonidele. Küprose ametiasutused võivad uurida, kuidas kohaldada intressimaksete ja litsentsitasude puhul mahaarvamise keeldu. Selline seadusandlik muudatus jõustub 31. detsembril 2024.

Kolmanda osameetmena hindab Küpros agressiivse maksuplaneerimisega seotud meetmete üldkogumi tõhusust sõltumatu hindamise kaudu, mis tuleb lõpule viia 31. detsembriks 2024. Hindamise käigus hinnatakse Küprose maksuraamistikku terviklikult, hõlmates kõiki selleks ajaks vastu võetud meetmeid. Hindamise tulemusena võtab Küpros tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks poliitilisi meetmeid, sealhulgas teeb seadusandlikke muudatusi, mis jõustuvad 30. juuniks 2026.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Investeering 2 (C3.5I2): Tolli- ja elektroonilise maksesüsteemi ajakohastamine

Meetme eesmärk on arendada ja rakendada liidu tolliseadustikus ette nähtud elektroonilisi süsteeme. Meede peaks lihtsustama ja kiirendama tolliformaalsusi ja vähendama kõigi sidusrühmade halduskulusid ning seega muutma tulude kogumise tõhusamaks.

Investeering seisneb kaheteistkümne süsteemi arendamises ja kasutuselevõtmises, mis koosnevad kolmest eri tüübist: i) deklareerimissüsteemid (nt manifest, automaatne import, transiit, automaatne eksport ja aktsiisikauba liikumise kontrollsüsteem), mis suhtlevad integreerimiskihi kaudu tegevuskomponentide, halduskomponentide ja välisliidestega; ii) rakendussüsteemid, mis koosnevad riskianalüüsist, raamatupidamisest, auditist, tariifistikust, tollilaost, juhtumihaldusest, järelevalvest ja kvoodist, ning iii) juhtimissüsteemid, mis koosnevad ärireeglite haldusest, äriprotsesside juhtimisest, võrdlusandmete haldamisest, sisemisest IAMist ja aruandlusest.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

I.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

191

C3.5R1 Krediidiasutuste kriisijuhtimise õigusraamistiku lõpuleviimine

Eesmärk

Krediidiasutuste riikliku maksejõuetusraamistiku muudatuse jõustumine ja valitsuse vahendite kasutuselevõtmine finantsstabiilsuse säilitamiseks

Õigusaktide sätted, mis osutavad nende jõustumisele

3. kv

2023

Jõustub kaks järgmist õigusaktide paketti:

a) krediidiasutuste maksejõuetuse seadus, millega nähakse pädevatele asutustele ette paindlikkus ja vajalikud vahendid maksejõuetute krediidiasutuste tõhusaks likvideerimiseks, ning b) finantsstabiilsuse seadus ja kriisilahendusseaduse kohane finantstoetus, millega kehtestatakse valitsuse sekkumise raamistik, eelkõige krediidiasutuse ennetava rekapitaliseerimise ja valitsuse stabiliseerimisvahendite kaudu, et osaleda asutuse kriisilahenduses.

192

C3.5R2 Raamistik ja tegevuskava viivislaenudega tegelemiseks

Eesmärk

Laenusaajaid ja krediiditeenuseid käsitlevate õigusaktide muutmise paketi jõustumine, et parandada viivislaenude haldamise töökeskkonda

Vastava seaduse jõustumisele viitav õigusnorm

4. kv

2021

Jõustub kolm järgmist seadust:
a) krediidivahendite ostmine ja sellega seotud küsimused (muutmine) 2021. aasta seadus, millega kehtestatakse viivislaenude teenindajate suhtes keskpangapoolne reguleerimine ja järelevalve;

b) kinnisvara (üleandmine, registreerimine ja hindamine) (muutmine) 2021. aasta seadus, millega antakse probleemsetele laenuhaldajatele ja laenusaajatele juurdepääs kinnistusraamatule

c) tõendusmaterjali seadus 2020 (muutmisseadus), millega ühtlustatakse teavitamisnõuded juhul, kui laenu omandav äriühing ostab laenu.

193

C3.5R3

Kinnisvaratehingute süsteemi puuduste käsitlemise strateegia

Siht

Omandiõigust tõendavate dokumentide väljastamisega seotud kohtuasjade kuhjumise vähendamine

% (protsent)

0

80

2. kv

2023

Omandiõigust tõendavate väljaandmata dokumentide kuhjumise vähendamine (õigusdokument, mis tõendab omandiõigust). 1 050 arendusprojekti omandiõigust tõendavaid dokumente ei ole veel välja antud, mis vastab 20 000 omandiõigust tõendavale dokumendile. Sellest 20 000 pooleliolevast omandiõigust tõendavast dokumendist 80 % antakse välja.

194

C3.5R3

Kinnisvaratehingute süsteemi puuduste käsitlemise strateegia

Eesmärk

Uue planeerimis- ja ehituslubade poliitika laiendamine

Siseministri määrus

4. kv

2022

Uue planeerimis- ja ehitusloa poliitika laiendamine elamukruntides asuvale kuni neljale elamuüksusele. Poliitikaga nähakse ette võimalus esitada taotlusi elektrooniliselt ning kehtestatakse projekteerimis- ja ehituslubade andmiseks kindlad tähtajad (kümme kuni kakskümmend päeva).

195

C3.5R3

Kinnisvaratehingute süsteemi puuduste käsitlemise strateegia

Eesmärk

Vara müügi (konkreetse täitmise) seaduse muudatuse jõustumine

Seadusesäte, mis viitab muudetud vara müügi (konkreetse täitmise) seaduse jõustumisele

4. kv

2022

Muudetud vara müügi (konkreetse esituse) seaduse jõustumine, et kaitsta eelnevalt ostjate huve. Muudatus võimaldab omandiõigust tõendavate dokumentide üleandmist täieliku turvalisuse ja õiguskindluse alusel, minimeerides samal ajal tegevuskulusid ja viivitusi, kontrollides neid esialgsel etapil, et teha kindlaks konkreetsed takistused üleandmisel enne ostuhinna tasumist. Eesmärk on luua mehhanism kinnisvara ostjate huvide kaitsmiseks ja tagada, et kinnisvara võõrandamine toimuks kohe, kui ostja on täitnud oma lepingulised kohustused.

196

C3.5R3

Kinnisvaratehingute süsteemi puuduste käsitlemise strateegia

Eesmärk

Tänavaid ja hooneid käsitleva määruse läbivaatamine

Seadusesäte, mis viitab muudetud tänavate ja hoonete määruse jõustumisele

4. kv

2023

Seaduse jõustumine, millega muudetakse tänavate ja hoonete määrust ja millega kehtestatakse järelevalveinsenerile õiged stiimulid i) teostada järelevalvet projekti arendamise üle vastavalt väljastatud loale, et veelgi vältida rikkumisi, mille tulemusena ei väljastataks omandiõigust tõendavaid dokumente, ja ii) esitada pädevale asutusele tõend, mis kinnitab väljastatud loale vastava töö lõpetamist.

197

C3.5R4

Uus õigusraamistik ning andmevahetus- ja krediidiinfobüroode süsteem

Eesmärk

Andmevahetust ja krediidiinfot käsitleva seaduse raamistiku ja süsteemi jõustumine

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

1. kv

2023

Jõustub andmete ja krediidiinfo vahetamise raamistikku ja süsteemi käsitlev seadus, millega kõrvaldatakse takistused praeguses raamistikus, et võimaldada krediidikvaliteedi hindamise teenuste osutamist. Muudatuse põhielemendid on muuta Küprose keskpank süsteemi omanikuks, kehtestada kohustus koguda krediidiasutuste krediidilimiitide jaoks andmeid ja esitada maksejõuetusosakonna andmeid ning määrata kindlaks andmetele juurdepääsu tingimused ja nende kaitse.

198

C3.5R4

Uus õigusraamistik ning andmevahetus- ja krediidiinfobüroode süsteem

Eesmärk

Ajakohastatud digitaalne andmevahetussüsteem ja krediidiinfobürood

Edukad krediidipunktid

4. kv

2024

Ajakohastatud digitaalse andmevahetussüsteemi ja krediidiinfobüroode täielik rakendamine ja kasutuselevõtmine vastavalt andmevahetust ja krediidiinfobüroosid käsitlevale seadusele ning krediidikvaliteedi hinnangute süsteemi teenuste osutamise alustamine.

199

C3.5R5

Tegevuskava vastutuse järelevalve registri väljatöötamiseks

Eesmärk

Tegevuskava vastutuse järelevalve registri väljatöötamiseks

Tegevuskava heakskiitmine ministrite nõukogus

4. kv

2022

Tegevuskavas esitatakse vajalikud sammud, et luua vastutusjärelevalve register, mis:
luua elektrooniline andmebaas, mis kogub andmeid mitmesuguste avalik-õiguslike ja eraõiguslike võlausaldajate, näiteks riikliku krediidiregistri kohustuste kohta.

võimaldada töötada välja ja rakendada sihipäraseid poliitikameetmeid erasektori võlakoormuse ennetamiseks ja haldamiseks.

200

C3.5R5

Tegevuskava vastutuse järelevalve registri väljatöötamiseks

Eesmärk

Tegevuskava vastutuse järelevalve registri väljatöötamiseks

Ministrite nõukogu kinnitus tegevuskava rakendamise kohta

4. kv

2024

Sellise tegevuskava täielik rakendamine, mille eesmärk on töötada välja vastutuse järelevalve register,

luua elektrooniline andmebaas, mis kogub andmeid mitmesuguste avalik-õiguslike ja eraõiguslike võlausaldajate, näiteks riikliku krediidiregistri kohustuste kohta.
võimaldada töötada välja ja rakendada sihipäraseid poliitikameetmeid erasektori võlakoormuse ennetamiseks ja haldamiseks.

201

C3.5R6 Maksejõuetusraamistiku tugevdamine ja tugevdamine

Eesmärk

Maksejõuetuse õigusliku ja institutsioonilise raamistiku täielik rakendamine ja toimimine

Töötajate ametisse nimetamine kinnitatud ametlikus väljaandes. Eduaruande heakskiitmine ministrite nõukogus

4. kv

2022

Maksejõuetust käsitleva õigus- ja institutsioonilise raamistiku täielik rakendamine ja toimimine järgmiste meetmete kaudu: a) maksejõuetusosakonna organisatsioonilise struktuuri kõigi tasandite töötajate ametisse nimetamine ja töötajate koolitamine, b) kommunikatsioonikava koostamine maksejõuetusmenetluse edendamiseks, c) klienditeenindusliini heakskiitmine, d) raamistiku loomine maksejõuetusspetsialistide pideva kutsealase arengu jaoks.

202

C3.5R6 Maksejõuetusraamistiku tugevdamine ja tugevdamine

Eesmärk

Kõigi maksejõuetuse osakonna jaoks välja töötatud digitaalsete süsteemide toimimine

Eduaruande heakskiitmine Euroopa Liidu Nõukogu poolt

2. kv

2025

Uued digitaalsed süsteemid suurendavad maksejõuetusosakonna olemasolevate tegevus- ja tehniliste süsteemide asjakohasust ja tõhusust.

203

C3.5R7

Finantsalase kirjaoskamatuse vastu võitlemise strateegia

Eesmärk

Finantsalase kirjaoskamatuse vastu võitlemise strateegia

Finantsalase kirjaoskamatuse vastu võitlemise strateegia heakskiitmine ministrite nõukogus

4. kv

2023

Finantskirjaoskuse vastu võitlemise strateegia sisaldab konkreetseid eesmärke, mõõdetavaid eesmärke, finantskirjaoskuse edendamise kanaleid ja konkreetseid rakendusmeetmeid (nii lühi- kui ka pikaajalised meetmed). Reform hõlmab ka strateegia lühiajaliste meetmete täielikku rakendamist.

204

C3.5R8 Kindlustus- ja pensionifondide järelevalve tõhustamine

Siht

Ametipensionihüvitiste registri (RORBF) ja kindlustusseltside kontrolliteenistuse (ICCS) inimressursside tugevdamine

Number

0

16

3. kv

2022

Suurendada tööandjapensionifondide registripidajate (RORBF) ja kindlustusseltside kontrolliteenistuse (ICCS) töötajate arvu kolmeteistkümne töötaja võrra. See tähendab töötajate arvu pidevat suurendamist.

205

C3.5R8 Kindlustus- ja pensionifondide järelevalve tõhustamine

Eesmärk

Järelevalvevahendid, sealhulgas andmete kogumise ja analüüsimise vahend

Toetusvahendid pensionifondide ja kindlustusseltside järelevalve tõhustamiseks

4. kv

2023

Uute õigusaktide järgimiseks vajalike vahendite (nt menetlused, kontrollnimekirjad, sobivuse ja omandiõiguse taotlused) täielik rakendamine (sätestatud 2020. aasta tööandjapensioni kogumisasutuste asutamise, tegevuse ja järelevalve kohta – L 10(I)/2020).

206

C3.5I1 Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni järelevalvefunktsiooni tõhustamine

Eesmärk

Tehingute järelevalve digitaalne süsteem Küprose väärtpaberi- ja börsikomisjoni jaoks

Projektijuhtimise komitee kontrollib õigeaegselt tulemuste heakskiitmist; ning hankedokumentides täpsustatud kvaliteet ja standardid

4. kv

2023

Tehingute järelevalve uue digitaalse süsteemi täielik rakendamine. Uuel digitaalsüsteemil on järgmised omadused:
- Tehinguandmete laadimine ja eeltöötlemine.

- Rühmitamine ja päringud andmete kohta, et saada regulatiivset teavet.

- Plaaniliste ja sihtotstarbeliste aruannete koostamine.

207

C3.5R9 Maksude kogumise ja maksuosakonna tõhususe parandamine

Eesmärk

Käibemaksuteenuste osutamine ühtses maksuhaldussüsteemis (ITAS)

Projektinõukogu: projekti väljundite heakskiitmine uue integreeritud käibemaksusüsteemi lõpuleviimiseks, paigaldamiseks ja käitamiseks

1. kv

2022

Küprose maksuamet (CTD) võtab kasutusele ühtse maksuhaldussüsteemi (ITAS), mis toetab maksuhalduse funktsioone ja protsesse. Käibemaksuteenustega seotud funktsioonid viiakse lõpule ja need toimivad selles süsteemis.

208

C3.5R9 Maksude kogumise ja maksuosakonna tõhususe parandamine

Eesmärk

Otsese maksuhalduse osakonna tegevuse integreerimine ITASi

Projektinõukogu heakskiit otseste maksude ITAS-süsteemi valmimise ja toimimisega seotud tulemuste ja tegevuse alustamise aruande kohta

2. kv

2024

Maksuhaldusteenused, mis on seotud füüsiliste ja juriidiliste isikute otseste maksudega (lisaks käibemaksule), toimivad ITASis.

209

C3.5R10 Agressiivse maksuplaneerimise käsitlemine

Eesmärk

Agressiivse maksuplaneerimise vastase seaduse jõustumine

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

4. kv

2022

Agressiivse maksuplaneerimise vastase seaduse jõustumine: a) kinnipeetava maksu kehtestamine intressidelt, dividendidelt ja litsentsitasudelt jurisdiktsioonidele, mis on loetletud nõukogu järelduste (maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide muudetud ELi loetelu kohta) I lisas, ning b) täiendava äriühingu tulumaksu residentsuse testi kehtestamine, mis põhineb iga üksuse inkorporeerimisel.

210

C3.5R10 Agressiivse maksuplaneerimise käsitlemine

Eesmärk

Seaduse jõustumine agressiivse maksuplaneerimise vastu võitlemiseks madala maksumääraga jurisdiktsioonidele tehtavate maksete kaudu

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

4. kv

2024

Sellise seaduse jõustumine, millega võideldakse agressiivse maksuplaneerimise vastu madala maksumääraga maksujurisdiktsioonidele tehtavate maksete kaudu, kehtestades madala maksumääraga maksujurisdiktsioonidele intressidelt, dividendidelt ja litsentsitasudelt kinnipeetava maksu. Küprose ametiasutused võivad uurida, kuidas kohaldada intressimaksete ja litsentsitasude puhul mahaarvamise keeldu.

211

C3.5R10 Agressiivse maksuplaneerimise käsitlemine

Eesmärk

Selliste seadusandlike muudatuste jõustumine, milles käsitletakse agressiivse maksuplaneerimisega seotud meetmete tõhususe sõltumatu hindamise tulemusi

Seadusesäte, mis viitab seaduse jõustumisele

2. kv

2026

Küpros hindab agressiivse maksuplaneerimisega seotud meetmete üldkogumi tõhusust sõltumatu hindamise kaudu, mis viiakse lõpule 31. detsembriks 2024. Hindamise käigus hinnatakse Küprose maksuraamistikku terviklikult, hõlmates kõiki selleks ajaks vastu võetud meetmeid. Hindamise tulemusena võtab Küpros poliitilisi meetmeid, sealhulgas teeb tuvastatud puuduste kõrvaldamiseks seadusandlikke muudatusi.

212

C3.5I2 Tolli- ja elektroonilise maksesüsteemi ajakohastamine

Siht

Liidu tolliseadustikus ette nähtud infosüsteemide kasutuselevõtmine

Number

0

2

4. kv

2023

Vähemalt kaks järgmistest impordiga seotud infosüsteemidest on valmis, paigaldatud ja kasutusele võetud:

1 Automaatne ekspordisüsteem
2 Uus arvutipõhine transiidisüsteem

3 ELi ühtne liides

4 Liidu tolliseadustik

5 Tagatiste haldamine

6 Liidu tolliseadustik
7 SEIRE 3

8 Liidu tolliseadustik – impordikontrollisüsteem 2

9 Liidu tolliseadustiku kohased imporditaotlused

10 Tolliliidu tulemuslikkus – haldusteabesüsteem

11 Liidu tolliseadustik – Liidu staatust tõendav dokument

12 Ühtne kasutajahaldus ja digiallkiri.

213

C3.5I2 Tolli- ja elektroonilise maksesüsteemi ajakohastamine

Siht

Liidu tolliseadustikuga ette nähtud infosüsteemide kasutuselevõtmine

Number

2

12

4. kv

2025

12 infosüsteemi on valmis, paigaldatud ja kasutusele võetud

B. KOMPONENT 4.1: Ühenduvustaristu uuendamine

Küprose taaste- ja vastupidavuskava see komponent aitab kaasa taristuprobleemide lahendamisele andmeühenduvuse valdkonnas, eelkõige maapiirkondades, et vähendada maa- ja linnapiirkondade vahelist lõhet ning erinevusi soo, vanuse, sissetuleku ja hariduse osas.

Komponendi eesmärk on parandada kõigi kodanike juurdepääsu sidetaristule, kaotades seeläbi digitaalse lõhe ja toetades kaasavat digiüleminekut.

Komponent käsitleb riigipõhist soovitust digiüleminekusse ja digitaliseerimisse tehtavate investeeringute kohta (2019. aasta 4. riigipõhine soovitus ja 2020. aasta 3. riigipõhine soovitus).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

J.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C4.1R1): Anda volitused riiklikule reguleerivale asutusele (OCECPR)

Meetme eesmärk on hõlbustada ja kiirendada investeeringuid ülisuure läbilaskevõimega võrkudesse (VHCN) puuduliku ühendusega piirkondades, andes sidusrühmadele asjakohast teavet, et parandada läbipaistvust ja suurendada turuosaliste motivatsiooni investeerida kiiremini ülisuure läbilaskevõimega võrkudesse, suurendades seeläbi ühenduvust Küprosel.

Reform seisneb selles, et elektroonilise side ja posti reguleerimise voliniku büroole antakse teiseste õigusaktide vastuvõtmise kaudu nõuetekohased vahendid uuringu algatamiseks, et koguda geograafilisi andmeid elektrooniliste sidevõrkude kohta. Seejärel on andmed kättesaadavad veebiportaali kaudu, mis pakub üksikasjalikku teavet võrgu kasutuselevõtu kohta valdkondades, kus seda on vaja. See peaks aitama ületada lõhet VHCNi erainvesteeringutega.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

Reform nr 2 (C4.1R2): Riikliku lairibaühenduse pädevusameti (DMRIDP DEC) mõjuvõimu suurendamine

Meetme eesmärk on hõlbustada VHCN-i taristu loomist, lihtsustades selle kasutuselevõtuks vajalikke haldusmenetlusi, rakendades samal ajal ühenduvuse vahendite paketi soovitust (parimate tavade kogum elektrooniliste sidevõrkude kasutuselevõtukulude vähendamiseks ja 5G-raadiospektrile tõhusa juurdepääsu tagamiseks).

Reformi käigus tehakse kindlaks VHCNi kiiret kasutuselevõttu takistavad halduslikud kitsaskohad ja takistused ning võimalikud meetmed nende kõrvaldamiseks. Sellele järgneb õigusaktide jõustumine, et selliseid kitsaskohti ja tõkkeid tõhusalt kõrvaldada.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2024.

Investeering 1 (C4.1I1): Väga suure läbilaskevõimega võrkude laiendamine alateenindatud piirkondades

Meetme eesmärk on parandada ühenduvust VHCNiga (näiteks kiudoptika ja 5G), toetades VHCNi ülesehitamist piirkondades, mis ei paku erahuvi, ja kõrvaldades seeläbi lairibaühenduse kättesaadavuse territoriaalsed erinevused. 

Investeering seisneb avalike hangete korraldamises avatud pakkumismenetluse kaudu, mis on suunatud telekommunikatsioonioperaatoritele, et valida välja töövõtjad, kes tegelevad võrgu projekteerimise, ehitamise ja käitamisega, ning rahastamisega. Küprose valitsuse kontrolli all olev Küprose Vabariigi geograafiline territoorium jagatakse eeldatavasti kolmeks osaks. Avaliku sektori rahalise toetuse maksimumsumma määratakse iga osa kohta eraldi ning lepingu sõlmimise kriteeriumid peaksid hõlmama nii taotletud avaliku sektori toetust kui ka lõppkasutajatele ja muudele jaemüügiettevõtjatele pakutavat hinda. Töövõtjate suhtes kehtestatakse hulgimüügikohustused.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 2 (C4.1I2): Hoone kaablite tõhustamine, et need oleksid gigabiti-valmis, ja ühenduvuse kasutuselevõtu edendamine

Meetme eesmärk on soodustada digiüleminekut, toetades VHCNi laialdast kasutuselevõttu.

Investeering seisneb üksnes füüsilistele isikutele (st välja arvatud ettevõtted) suunatud nõudluse toetamise (vautšeri) kava rakendamises, julgustades neid jätkama oma hoonesisese kaabli ehitamist, et olla valmis ühendamiseks VHCNiga, mis kulgeb nende valduste lähedal. Seda kohaldatakse nii ühe üürnikuga üksuste kui ka korterite suhtes korterelamutes, millel puuduvad sisemised kaablid, mis suudaksid toetada väga suure läbilaskevõimega teenuseid. Vautšeri väärtus hoone kohta määratakse kindlaks. Lõppkasutajad peavad saama valida tööde teostamiseks paigaldaja omal valikul. Pärast tööde lõpetamist laadivad paigaldajad IT-süsteemi üles hoone gigabitivalmiduse sertifikaadi koos tõendi välja andnud omaniku/üürniku allkirjastatud vastuvõtuvormiga, mis toob kaasa vautšeri lunastamise.

Investeering tehakse 30. juuniks 2025.

Investeering 3 (C4.1I3): Merealune ühendus Kreekaga

Meetme eesmärk on luua Küprose jaoks suure läbilaskevõimega ja vastupanuvõimeline interneti põhiühenduvus, luues Küprose ja Kreeka vahelise andmeühenduvuse jaoks uue merealuse ühenduse.

Investeering seisneb uute veealuste kaablite paigaldamises Küprose ühendamiseks Kreeka allsüsteemiga, mille kaudu on Küprosel juurdepääs piirkonna kõige olulisematele internetibörsidele (Ateena, Sofia ja Chania). Küprose ja Kreeka vahelise uue eraldi magistraaltee kasutuselevõtt toetab strateegiliselt ühenduvust saarel. Samuti eeldatakse, et sellel on positiivne mõju olemasolevale läbilaskevõimele ja tuumikühenduse kommertspakkumistele, mida on vaja lõppkasutajatele ülikiirete teenuste osutamiseks. Lisaks peab see pakkuma märkimisväärselt paremaid tulemusi (vastupidavusvõime, turvalisuse, liiasuse ja latentsusaja osas) kui olemasolevad kuupäevastatud kaablid. Investeeringu peab tegema avatud hankemenetluses valitav töövõtja. Valikukriteeriumid peaksid hõlmama pakutavat koguvõimsust (näiteks kiudoptilisi/lainelisi kiude/võimsust), kaabellevivõrgu operaatoritele/klientidele pakutavat kaubanduslikku hinda ning taotletud avaliku sektori toetust.

Eeldatakse, et kõnealune meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse meetme kirjeldust ning taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01). Eelkõige tuleb projekti rakendamisel nõuetekohaselt järgida merekeskkonna kaitsmisele suunatud leevendusmeetmeid, nagu on sätestatud keskkonnamõju hindamises ja ehitusloas. Kõik keskkonnamõju hindamise ja direktiivi 2000/60/EÜ kohase hindamise käigus kindlaks määratud meetmed, mis on vajalikud DNSH tehniliste suuniste (2021/C58/01) järgimise tagamiseks, integreeritakse projekti ja neid järgitakse taristu ehitamise, käitamise ja kasutusest kõrvaldamise etappidel.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

J.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud

Meede

(Reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

214

C4.1R1

Anda volitused riiklikule reguleerivale asutusele (OCECPR)

Eesmärk

Geograafilise uuringu käivitamine ja teiseste õigusaktide jõustumine

Teiseste õigusaktide jõustumine ja uuringu käivitamine

1. kv

2022

Teisesed õigusaktid jõustuvad ja hõlmavad uuringuga seotud peamisi aspekte, nagu nõutava teabe liik, analüüsi ulatus ja vorm, samuti isikud, kellelt nõutud teavet taotletakse.

Euroopa elektroonilise side seadustiku artikli 22 kohase geograafilise ülevaate koostamine lairibavõrke ja füüsilisi taristuid pakkuda suutvate elektrooniliste võrkude ulatuse kohta.

215

C4.1R1

Anda volitused riiklikule reguleerivale asutusele (OCECPR)

Eesmärk

Lairibaühenduse ja taristu kaardistamise veebiportaal on toimiv ja sihtrühmadele juurdepääsetav.

Lairibaühenduse ja taristu kaardistamise veebiportaal on juurdepääsetav

4. kv

2024

Lairibaühenduse ja taristu kaardistamise veebiportaal on valmis, testitud, toimiv ja sihtrühmale kättesaadav (nt elektroonilise side ja posti reguleerimise voliniku büroo, riigiasutused, elektroonilise side võrgu operaatorid ja lõppkasutajad).

216

C4.1R2

Riikliku lairibaühenduse pädevusameti (DMRIDP DEC) mõjuvõimu suurendamine

Eesmärk

Väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõttu käsitlevate haldusaktide jõustumine

Haldusaktides sisalduv säte, mis viitab vastavate õigusaktide jõustumisele

2. kv

2024

Selliste haldusaktide jõustumine, millega tõhustatakse ja vähendatakse haldustõkkeid (näiteks lühendatakse loamenetlusi ja alandatakse tasusid ning hõlbustatakse juurdepääsu füüsilisele taristule) ülisuure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtul kooskõlas ühenduvuse vahendite paketi soovitusega (sealhulgas parimate tavade kogum elektrooniliste sidevõrkude kasutuselevõtukulude vähendamiseks ja 5G raadiospektrile tõhusa juurdepääsu tagamiseks).

217

C4.1I1

Väga suure läbilaskevõimega võrkude laiendamine alateenindatud piirkondades

Eesmärk

Väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtt puuduliku ühendusega piirkondades

Töövõtjatega sõlmitud lepingud väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtuks piirkondades, mis ei paku huvi erasektori väga suure läbilaskevõimega võrguinvestoritele

4. kv

2023

Töövõtjatega on sõlmitud lepingud, mis valitakse välja avatud pakkumismenetluse teel, et võtta kasutusele väga suure läbilaskevõimega võrgud (eelkõige püsi- ja mobiilside (5G) võrgud, mille allalaadimiskiirus on vähemalt 100 Mbit/s ja mis on tavajuurdepääsuks hõlpsasti muudetavad giabitiühenduseks) piirkondades, mis ei paku huvi väga suure läbilaskevõimega erainvestoritele.

218

C4.1I1

Väga suure läbilaskevõimega võrkude laiendamine alateenindatud piirkondades

Siht

Väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtu laiendamine puuduliku ühendusega piirkondades

Number

0

10 000

4. kv

2024

Väga suure läbilaskevõimega eravõrkude investorite jaoks huvi pakkuvates piirkondades on vähemalt 10 000 ruumi kaetud väga suure läbilaskevõimega püsi- või mobiilsidevõrguga (5G), mille allalaadimiskiirus on vähemalt 100 Mbit/s ja mis on hõlpsasti ajakohastatavad (püsivõrkude puhul).

219

C4.1I1

Väga suure läbilaskevõimega võrkude laiendamine alateenindatud piirkondades

Siht

Väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtu lõpuleviimine puuduliku ühendusega piirkondades

Number

10 000

44 000

4. kv

2025

Väga suure läbilaskevõimega eravõrkude investorite jaoks huvi pakkuvates piirkondades on vähemalt 44 000 ruumi kaetud väga suure läbilaskevõimega püsi- või mobiilsidevõrguga (5G), mille allalaadimiskiirus on vähemalt 100 Mbit/s ja mis on hõlpsasti ajakohastatavad (püsivõrkude puhul).

220

C4.1I2

Hoone kaablite tõhustamine, et need oleksid gigabiti-valmis, ja ühenduvuse kasutuselevõtu edendamine

Siht

Hoonesisese gigabitivalmidusega kaabli laiendamine

Number

0

24 300

2. kv

2023

Hoonesiseseid kaablid on ajakohastatud, et toetada gigabitiühenduse pakkumist vähemalt 24 300 kodus.

221

C4.1I2

Hoone kaablite tõhustamine, et need oleksid gigabiti-valmis, ja ühenduvuse kasutuselevõtu edendamine

Siht

Hoonesisese gigabitivalmidusega kaablite paigaldamise lõpuleviimine

Number

24 300

82 000

2. kv

2025

Hoonesiseseid kaablid on ajakohastatud, et toetada gigabitiühenduse pakkumist vähemalt 82 000 kodus.

222

C4.1I3

Merealune ühendus Kreekaga

Eesmärk

Merekaablite projekteerimise, ehitamise ja käitamise lepingu allkirjastamine

Lepingu sõlmimine

4. kv

2024

Lepingu allkirjastamine ettevõtjaga, kes pärast avatud pakkumismenetluse lõppemist kavandab, ehitab ja käitab veealuseid kaableid.

223

C4.1I3

Merealune ühendus Kreekaga

Siht

Veealuste internetikaablite ehituse lõpuleviimine

Ehituse lõpuleviimine; teenuse kättesaadavus

Km

0

700

2. kv

2026

Alates 2020. aastast on lõpule viidud 700 km veealuste internetikaablite ehitamine, et saavutada ühenduvus Kreekaga Yeroskipoust Kreetani. Kaablid on töökorras.

B. KOMPONENT 4.2: E-valitsuse edendamine

Küprose taaste- ja vastupidavuskava see komponent aitab kiirendada Küprose digiüleminekut valitsusteenuste digiteerimise kaudu, suurendades tõhusust ning kodanikele internetipõhiste, turvaliste ja kiirete teenuste osutamist kasutajasõbralikul, tõhusal ja tulemuslikul viisil. Eeldatakse, et see hõlbustab kodanike ja avalike teenistuste vahelist suhtlemist, ilma et oleks vaja füüsilist kohalolekut.

Komponendi eesmärk on luua turvaline, integreeritud ja kaasaegne digiarhitektuur, et saavutada üleminek digivalitsusele.

Komponent käsitleb riigipõhist soovitust digiüleminekusse ja digitaliseerimisse tehtavate investeeringute kohta (2019. aasta 4. riigipõhine soovitus ja 2020. aasta 3. riigipõhine soovitus).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

K.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C4.2R1): Digiteenuste tehas (DSF)

Meetme eesmärk on luua uus teenuse osutamise mudel läbivkvaliteediliste digitaalteenuste arendamiseks üldsusele kasutajasõbralikul, tõhusal ja tulemuslikul viisil, mis lõppkokkuvõttes hõlbustab suhtlust avalike teenustega, ilma et oleks vaja füüsilist kohalolekut.

Reformi käigus töötatakse välja ja töötatakse välja uus rakendamismudel – digiteenuste tehas. Esiteks i) luuakse projekti raames DSFi põhimeeskond (mis koosneb erinevate erialade asjatundjatest, kellel on asjakohased oskused ja kvalifikatsioon), ii) määratakse kindlaks digiteenuste arendamise standardid ja menetlused ning iii) luuakse ja arendatakse mitmeid digiteenuseid. Teiseks, kasutades määratletud meetodeid, arendatakse digitaalteenuseid koostöös erasektoriga tööstuslikult. Teenuseid osutatakse kodanikele turvaliselt valitsuse ühtse veebiportaali Gov.Cy kaudu. Ühekordne sisselogimissüsteem ja ühtne digitaalidentiteet on eeldatavasti peamised e-teenuste turvalise osutamise võimaldajad. Lisaks eeldatakse, et kasutatakse selliseid olemasolevaid ühiseid mehhanisme nagu e-maksed, mis pakuvad erinevaid makseviise (nt viisad, kiirmaksed ja otsepangandus) ja teavitust (nt SMS, e-post).

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Reform nr 2 (C4.2R2): Uue pilvandmetöötluspoliitika määratlemine ja rakendamine seoses valitsuse IT-süsteemide ja teenustega

Meetme eesmärk on töötada välja valitsuse pilvepoliitika, eelkõige andmete liigitus, andmete asukoht, valitsuse IT-süsteemide hostimine ja käitamine kas avalikus pilves või valitsuse erapilve keskkonnas (G-pilv).

Reform hõlmab G-pilve loomist teatavate valitsusasutuste/ministeeriumide IT-süsteemide ja digitaalteenuste (nt ettevõtete registripidajate süsteem, tollisüsteem ja maksuametite süsteem) majutamiseks. Üürimise teel soetatakse kaks kohalikku andmekeskust, samal ajal kui G-pilve arendamiseks hangitakse nõustamisteenuseid ja koolitust. Eeldatavalt kuulutatakse välja ka pakkumismenetlus G-pilvkeskkonna arendamiseks ja käitamiseks.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 3 (C4.2R3): Politseimenetluste digiteerimine (Digipol)

Meetme eesmärk on kaotada paberil menetluste kasutamine ja kodanike füüsiline kohalolu, minnes Küprose politsei jaoks üle digiteeritud menetlustele. See peaks olema kasulik nii kodanikele kui ka politseiametnikele, kuna menetlusi lihtsustatakse ja tõhustatakse.

Reform seisneb uue platvormi (Digipol) loomises, mis vastaks kodanike vajadustele politseimenetluste ja -teenuste järele, et saavutada kaugside. Seda kasutavad nii kodanikud kui ka politseiametnikud. Kasutuselevõtu maksimeerimiseks korraldatakse politseiametnikele ja kodanikele koolitusi (nt veebipõhised kursused, videod, sammsammulised juhendid), et aidata neil üle minna veebipõhistele teenustele.

Reform viiakse lõpule 30. septembriks 2025.

Reform nr 4 (C4.2R4): Tegelike tulusaajate registri loomine

Meetme eesmärk on luua register kõigi äriühingute ja muude juriidiliste isikute tegelike tulusaajate andmete esitamiseks. Selline registreerimine parandab äriühingute usaldust ja läbipaistvust Küprosel, tehes selgeks, kes on lõppkokkuvõttes äriühingute ja muude juriidiliste isikute omanikud ja kontrollijad.

Reform seisneb registri loomises. Praegu on ajutise lahendusena välja töötatud veebiplatvorm, kuid selle funktsioonid on piiratud. Reformi tulemuseks on kõigi vajalike funktsioonidega lahendus, mis toetab registri pidamist ja asjakohase teabe haldamist (nt teadete saatmine ajakohastamiseks, hilinenud taotluste esitamise tasude jõustamine, ettenähtud juurdepääsutasemega otsinguvõimalused). See peaks toetama kõigi äriühingute ja muude juriidiliste isikute tegelike tulusaajate andmete registreerimist ning saavutama omavahelise ühendatuse teiste liikmesriikide tegelike tulusaajate registritega.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2023.

Investeering 1 (C4.2I1): Digiteerimine mitmes keskvalitsuse ministeeriumis/talituses

Meetme eesmärk on digiteerida mitmes ministeeriumis ja keskvalitsuse teenistuses peamised töövood, parandada valitsusasutuste teenuste osutamise tõhusust, lihtsustada valitsuse eeskirjade järgimist, suurendada kodanike osalemist ja usaldust valitsuse vastu ning hoida kokku kulusid.

Investeering hõlmab digiteerimist järgmistes ministeeriumides, aseministeeriumides või valitsuse teenistustes: i) Transpordi-, kommunikatsiooni- ja tööministeeriumi maanteetranspordi osakond, ii) laevandusministeeriumi asetäitja, iii) välisministeerium, iv) Euroopa programmide, koordineerimise ja arengu peadirektoraat ning v) siseministeeriumi linnaplaneerimise ja elamumajanduse osakond (arhitektuurse pärandi jaoks). Euroopa programmide, koordineerimise ja arengu peadirektoraadi digiteerimine hõlmab andmekogude süsteemi taaste- ja vastupidavuskava rakendamisega seotud asjakohaste andmete (eesmärkide ja sihtide saavutamine, andmed lõplike vahendite saajate, töövõtjate, alltöövõtjate ja tegelike tulusaajate kohta) salvestamiseks ja säilitamiseks.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

Investeering 2 (C4.2I2): Küprose sadamaameti digiteerimine

Meetme eesmärk on digiteerida Küprose sadamaameti (CPA) peamised protsessid, et parandada nende tõhusust ja tulemuslikkust, sealhulgas laevade ja asjaomaste asutuste vaheline teabevahetus ning laevaliikluse seire parandamine Küprose vetes. Viimase eesmärk on tagada laevade ohutu navigeerimine, vähendada õnnetustest põhjustatud leketest tulenevat keskkonnakahju ohtu ja vähendada laevade heitkogust, kavandades tõhusamad marsruudid.

Investeering hõlmab i) CPA võrguinfrastruktuuri, riistvara ja tarkvara mitut uuendust ning serverivõimsust; ii) uute juhtimissüsteemide lisamist menetluste automatiseerimiseks; iii) olemasoleva sadamakogukonna süsteemi uuendamist, et suurendada meretranspordisektori tõhusust ja vähendada halduskoormust; ning iv) laevaliikluse kontrollijaamade paigaldamist Larnaca ja Vassiliko sadamatesse (lisaks olemasolevale rajatisele Limassoli sadamas).

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

K.2.    Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad  
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad  
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise ajakava
(märkida kvartal ja aasta)

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

224

C4.2R1

Digiteenuste tehas

Eesmärk

Digiteenuste tehase teenuse osutamise mudeli määratlus

Teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaalpoliitika aseministri ametisse nimetamise otsus, millega luuakse rühm; standardite avaldamine abiministeeriumi veebisaidil

4. kv

2022

Digiteenuste tehase teenuse osutamise mudel on määratletud nii, et see võimaldab pakkuda üldsusele tõhusalt kvaliteetseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. See peab hõlmama järgmist: a) digiteenuste tehase tuumikrühma loomine (sealhulgas erasektori ekspertide teenuste hankimine) ja b) digiteenuste väljatöötamise standardite ja menetluste määratlemine.

225

C4.2R1

Digiteenuste tehas

Siht

Valitsusteenuste osutamise laiendamine veebis digiteenuste tehase kaudu

Number

0

45

4. kv

2023

Vähemalt 45 varasema mittedigitaalse teenuse digiteerimine ja pakkumine üldsusele digiteenuste tehase kaudu, kasutades kindlaksmääratud teenuse osutamise mudelit (eesmärk järjekorranumbriga 224) ja paindlikke meetodeid.

226

C4.2R1

Digiteenuste tehas

Siht

Vähemalt 150 varasema mittedigitaalse teenuse veebipõhine osutamine üldsusele digiteenuste tehase kaudu

Number

45

150

2. kv

2026

Vähemalt 150 varasema mittedigitaalse teenuse digiteerimine ja pakkumine üldsusele digiteenuste tehase kaudu, kasutades kindlaksmääratud teenuse osutamise mudelit (eesmärk järjekorranumbriga 224) ja paindlikke meetodeid.

227

C4.2R2

Uue pilvandmetöötluspoliitika määratlemine ja rakendamine seoses valitsuse IT-süsteemide ja teenustega

Eesmärk

Valitsuse pilv (G-pilv) toimib

G-pilve üle viidud teenused

4. kv

2022

G-pilv on toimiv, pakkudes pilveteenuseid andmete säilitamiseks vähemalt äriregistrile, digiteenuste tehasele ja tollisüsteemile. Need kolm teenust on üle viidud G-pilve ja nad ei kasuta enam vana IT-süsteemi.

228

C4.2R2

Uue pilvandmetöötluspoliitika määratlemine ja rakendamine seoses valitsuse IT-süsteemide ja teenustega

Siht

Tegutsevad ja pilveteenuseid pakkuvad andmekeskused

Number

0

2

4. kv

2025

Kaks uut andmekeskust, sealhulgas ruumid, riist- ja tarkvara, peavad olema täielikult töökorras ning pakkuma pilveteenuseid.

229

C4.2R3

Politseimenetluste digitaliseerimine Digipol

Eesmärk

Digipol tegutseb katseprojektina

Küprose politsei kinnitus, et uus platvorm (Digipol) toimib

2. kv

2023

Uus platvorm (Digipol) toimib katseprojektina. Politseiametnikele suunatud teenuste puhul on politsei kasutajatel juurdepääs Digipoli katseprojektile.

230

C4.2R3

Politseimenetluste digitaliseerimine Digipol

Siht

Kodanikud kasutavad Digipoli

Number

0

500

3. kv

2025

Digipol on veebis kättesaadav Küprose politsei info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu kaudu. Vähemalt 500 kodanikku on kasutanud üht või mitut teenust, mis on kodanikele kättesaadavad Digipoli platvormi kaudu.

231

C4.2R4

Tegelike tulusaajate registri loomine

Eesmärk

Tegelikult kasusaavate omanike register on kasutamiseks kättesaadav

Tegelikult kasusaavate omanike register on veebis avalikult kättesaadav nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil

4. kv

2023

Tegelikult kasusaavate omanike register võetakse kasutusele ja tehakse kasutamiseks kättesaadavaks nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil, võimaldades kasutajatel kontrollida juriidiliste isikute tegelikult kasusaavaid omanikke käsitlevat teavet ning saavutada toetusesaajate omandiregistrite ühendamine teiste liikmesriikidega.

232

C4.2I1

Digiteerimine eri keskvalitsusministeeriumides – Teenused

Eesmärk

Auditi ja kontrolli andmekogude süsteem: RRFi rakendamise järelevalveks vajalik teave

Auditiaruanne, mis kinnitab hoidla süsteemi funktsioone

1. kv

2022

RRFi rakendamise järelevalveks peab olema sisse seatud ja toimiv hoidlasüsteem. Süsteem sisaldab vähemalt järgmisi funktsioone:

1) andmete kogumine ning eesmärkide ja sihtide saavutamise järelevalve; 2) koguda, säilitada ja tagada juurdepääs määruse (EL) 2021/241 artikli 22 lõike 2 punkti d alapunktides i-iii nõutud andmetele.

233

C4.2I1

Digiteerimine eri keskvalitsusministeeriumides – Teenused

Siht

Mitme keskvalitsuse ministeeriumi ja osakonna digitaalse ajakohastamise algus

Number

0

4

1. kv

2022

Riigihankemenetluste käigus valitud teenuseosutajatega on sõlmitud lepingud, et digiteerida/digitaalselt uuendada vähemalt nelja järgmist keskvalitsuse ministeeriumit/osakonda:
1 Transpordi-, side- ja ehitustööde ministeeriumi maanteetranspordi osakond,

2 Laevandusvaldkonna lisaministeerium.

3 Välisministeerium

4 Euroopa programmide, koordineerimise ja arengu peadirektoraat

5 Siseministeeriumi linnaplaneerimise ja elamumajanduse osakond (arhitektuuripärand).

234

C4.2I1

Digiteerimine eri keskvalitsusministeeriumides – Teenused

Siht

Mitme keskvalitsuse ministeeriumi ja osakonna digitaalse ajakohastamise edendamine

Number

0

4

4. kv

2023

Välja töötatud ja kasutusele võetud süsteemid nelja valitsuse ministeeriumi/osakonna jaoks, mis on loetelus märgistatud järjenumbriga 233.

235

C4.2I1

Digiteerimine eri keskvalitsusministeeriumides – Teenused

Siht

Mitme keskvalitsuse ministeeriumi ja osakonna digitaalse ajakohastamise lõpuleviimine

Number

4

5

4. kv

2025

Arendustööd on lõpule viidud ja süsteemid on kasutusele võetud kõigi viie valitsuse ministeeriumi/osakonna jaoks, mis on loetelus märgistatud järjenumbriga 233.

236

C4.2I2

Küprose sadamaameti digiteerimine

Siht

Küprose sadamaameti digitaalse ajakohastamise algus

Number

0

4

2. kv

2023

Lepingud riigihankemenetluse teel valitud teenuseosutajatega on sõlmitud, et töötada Küprose sadamaameti jaoks välja/parandada vähemalt neli järgmisest seitsmest süsteemist:
1 Sadamakogukonna süsteemi ajakohastamine;
2 Laevaliiklusteenindusjaama paigaldamine;
3 CPA arhiivide digiteerimine;
4 IT-taristu (nt võrk, kommutaatorid) ajakohastamine;
5 Ajakohastada IS-süsteeme;
6 Personalijuhtimissüsteemi paigaldamine;
7 Ajakohastada CPA servereid;

ning töötada välja järgmised e-teenused:
• haldus- ja teavitusformaalsused Küprose Vabariiki saabuvate ja/või sealt väljuvate laevade vahel;
• Larnaca ja Vasiliko sadamatesse suunduva ja neist väljuva laevaliikluse seire ja ohutus.

237

C4.2I2

Küprose sadamaameti digiteerimine

Siht

Küprose sadamaameti digitaalse ajakohastamise edendamine

Number

0

4

4. kv

2024

Vähemalt nelja süsteemi valmimine ja paigaldamine sihtnimekirjast järjenumbriga 236 kõigi asjaomaste sadamate jaoks.

238

C4.2I2

Küprose sadamaameti digiteerimine

Siht

Küprose sadamaameti digitaalse ajakohastamise lõpuleviimine

Number

4

7

4. kv

2025

Kõik seitse sihtnimekirjas olevat süsteemi, mille järjekorranumber on 236, on paigaldatud ja toimivad kõigis asjakohastes sadamates ning kõik riistvara/seadmed on paigaldatud ja paigaldatud.

B. KOMPONENT 5.1: Haridussüsteemi ajakohastamine, oskuste täiendamine ja ümberõpe

Küprose majanduse elavdamise ja vastupanuvõime kava selles osas käsitletakse probleeme, mis on seotud vähese osalemisega kutsehariduses ja -koolituses ning elukestvas õppes, oskuste nõudlusele mittevastavuse suurenemisega (eelkõige noorte koolilõpetajate hulgas) ja puudulike digioskustega. Lisaks käsitletakse selles õpetamise kvaliteeti ning alushariduse ja lapsehoiu kättesaadavust ja taskukohasust nelja-aastastele lastele. Selle eesmärk on i) parandada hariduse ja koolituse kvaliteeti ja tõhusust kõikidel tasanditel, ii) edendada tööturuga seotud ümberõppe ja oskuste täiendamise võimaluste kasutamist, eelkõige seoses kahe vahetusega, kogu ühiskonnas, olenemata tööhõivestaatusest, oskuste tasemest või vanusest, ning iii) ajakohastada koolistruktuure, muutes need digiülemineku jaoks sobivaks.

Komponendis sisalduvates reformides ja investeeringutes käsitletakse riigipõhiseid soovitusi hariduse ja oskuste kohta (2020. aasta riigipõhine soovitus nr 2 ja 2019. aasta riigipõhine soovitus nr 3), alushariduse ja lapsehoiu kohta (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 3) ning digioskuste kohta (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 4 ja 2020. aasta riigipõhine soovitus nr 3).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

L.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 1 (C5.1R1): Oskuste nõudlusele mittevastavuse vähendamine hariduse ja tööturu vahel (kesk- ja kõrgharidus)

Reformi eesmärk on vähendada oskuste mittevastavust tööturu ning kesk- ja kõrgharidussüsteemi vahel.

Selleks rakendatakse riikliku tegevuskava peamisi algatusi, sealhulgas i) kõrghariduse omandanute edasise tegevuse jälgimise süsteemi, ii) keskkooli õppekavade reformi, et parandada pehmeid ja ettevõtlusoskusi, iii) töökohapõhist variprogrammi üldkeskhariduse õpilastele ja iv) uusi üldkeskhariduse ning kutsehariduse ja -koolituse õppekavasid, mis on kohandatud tööturu vajadustele. Lisaks hõlmab see kvaliteetse koolituse pakkumist keskkooliõpetajatele tihedas koostöös tööturu ekspertidega ning koolilaborite ajakohastamist uusima tehnoloogia ja varustusega.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 2 (C5.1R2): Uus õpetajate ja koolide hindamissüsteem

Reformi eesmärk on parandada hariduse kvaliteeti ja sellest tulenevalt õpilaste haridustulemusi.

Reformiga ajakohastatakse ja ajakohastatakse praegust õpetajate ja koolide hindamissüsteemi, töötades välja ühtse hindamissüsteemi põhi-, kesk-, tehnika- ja kutsehariduse jaoks, millel on diferentseeritud elemendid. See tänapäevane koolide ja õpetajate hindamissüsteem hõlmab õpetajate ja hindajate koolitust.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Reform nr 3 (C5.1R3): Kohustusliku koolieelse tasuta hariduse laiendamine alates neljandast eluaastast

Selle reformi eesmärk on parandada alushariduse ja lapsehoiu kättesaadavust ja taskukohasust, edendades lastehoiukohustustega inimeste, peamiselt naiste, (taas)sisenemist tööturule, samuti laste haridustulemusi ja sotsiaalset kaasatust.

See hõlmab tasuta kohustusliku koolieelse hariduse alustamisvanuse kaheksa kuu võrra madalamale toomist (4-aastastelt ja kaheksakuustelt ja vanematelt lastelt 4-aastastele ja vanematele lastele). Meetmega kaasneb toetus selliste laste kogukonna- või eralasteaedade õppemaksu katmiseks, keda ei saa piiratud suutlikkuse tõttu lasteaeda registreerida.

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Reform nr 4 (C5.1R4): Kooliüksuste digiüleminek eesmärgiga parandada digioskusi ja oskusi, mis on seotud loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna haridusega

Reformi eesmärk on toetada haridussüsteemi üleminekut digitehnoloogiale.

See meede hõlmab haridusstruktuuride ajakohastamist e-klasside ja klassiruumide seadmete arendamise kaudu digitaalsete vahenditega, õppekavade ja õppematerjalide ümberkujundamist digioskuste ja STEM-metoodika täiustamiseks ning madala sotsiaal-majandusliku taustaga õpilaste digiseadmete (sülearvutid/lauaarvutid) ostmise kulude kergendamist. Lisaks hõlmab see digioskuste ja STEM-metoodikakoolitust vähemalt 675 õpetajale (kellest 300 on põhikooliõpetajad, 300 keskastme üldainete õpetajad ja 75 kutsekeskkooliõpetajad) aastas viie aasta jooksul (kokku vähemalt 3 375 õpetajat, kes moodustavad ligikaudu 32 % kõigist õpetajatest (põhikooliõpetajad ja keskkooliõpetajad)).

Reform viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

Reform nr 5 (C5.1R5): E-oskuste tegevuskava – erimeetmete rakendamine

Selle meetme eesmärk on suurendada digipädevusi kõigis elanikkonnarühmades.

See hõlmab i) e-oskuste poliitikaraamistiku ja tegevuskava väljatöötamist, ii) valdkonnaüleseid pädevusi edendavate sihipäraste programmide väljatöötamist ja elluviimist avaliku sektori spetsialistide jaoks ning iii) ümberõppe/täiendamise meetmete kavandamist, et parandada erasektori töötajate ja töötute digitaalset kirjaoskust, pöörates erilist tähelepanu naistele ja haavatavatele rühmadele. Lisaks hõlmab see meede kommunikatsioonistrateegiat, et edendada elukestvat õpet ja digitaalkultuuri Küprosel, investeeringuid digitaalsesse taristusse, et toetada digiõpet, ning e-õppe platvormi arendamist, mis sisaldab põhisisu digioskuste ja sektoriüleste pädevuste kohta, mis on kättesaadav kõigile sihtrühmadele.

Reform viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

Investeering 1(C5.1I1): Kahe näidistehnikakooli ehitamine

Investeeringu eesmärk on pakkuda õpilastele ja haridustöötajatele tänapäevast hästi varustatud õpikeskkonda, mis suurendab Küprose kutsehariduse ja -koolituse suutlikkust, kvaliteeti ja atraktiivsust.

See meede hõlmab kahe uue tehnikakooli ehitamist, millest üks asub Limassolis (praeguse A-tehnoloogiakooli asemel) ja teine Larnacas (Agios Lazaros tehnikakooli asemel).

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.

Investeering 2 (C5.1I2): Oskused, ümberõpe ja oskuste täiendamine

Selle investeeringu eesmärk on tugevdada elanikkonna digioskusi kooskõlas e-oskuste tegevuskavaga, parandada inimeste teadmisi ja oskusi rohelises ja sinises majandussektoris ning edendada ettevõtluspädevusi.

Meede hõlmab koolitusi digitaal-, roheliste ja siniste oskuste tugevdamiseks kõigile, ettevõtluskoolitusi töötutele, pöörates erilist tähelepanu naistele ja haavatavatele rühmadele, ning digioskuste koolitusi üle 55-aastastele inimestele.

Investeering tehakse 31. detsembriks 2025.

L.2. Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

Järjekorranumber

Seotud meede (reform või investeering)

Eesmärk / siht

Nimi

Kvalitatiivsed näitajad
(eesmärkide puhul)

Kvantitatiivsed näitajad
(sihtide puhul)

Lõpuleviimise soovituslik ajakava

Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

Mõõtühik

Lähtetase

Eesmärk

Kvartal

Aasta

239

C5.1R1

Oskuste nõudlusele mittevastavuse vähendamine hariduse ja tööturu vahel (kesk- ja kõrgharidus)

Eesmärk

Riikliku tegevuskava põhimeetmete rakendamine

Aruannete avaldamine ja teabevahetus pädevate asutuste poolt

4. kv

2024

Riikliku tegevuskava põhimeetmete täielik rakendamine, sealhulgas vähemalt:

a) avaldatakse aruanne Küprose kõrghariduse süvendatud jälgimise uuringu esialgsete tulemuste kohta;

b) 320 keskkooli õppekava reformitakse, et parandada digitaalset kirjaoskust, emotsionaalset intelligentsust, pehmeid oskusi ja ettevõtlusoskusi; ning

c) töötatakse välja kaks uut õppeprogrammi.

240

C5.1R1

Oskuste nõudlusele mittevastavuse vähendamine hariduse ja tööturu vahel (kesk- ja kõrgharidus)

Siht

Gümnaasiumiõpetajate koolitamine

Number

0

3 100

4. kv

2025

Reformitud õppekavade raames koolitatakse vähemalt 3 100 keskkooliõpetajat.

241

C5.1R2

Uus õpetajate ja koolide hindamissüsteem

Eesmärk

Uue õpetajate ja koolide hindamismehhanismi loomist käsitleva seaduse jõustumine

Seaduse (seaduste) säte, milles on märgitud seaduse (seaduste) jõustumine

4. kv

2023

Uue õpetajate ja koolide hindamise mehhanismi loomist käsitleva seaduse jõustumine, milles sätestatakse, et uut mehhanismi hakatakse kohaldama hiljemalt alates 2024/2025. õppeaastast.

242

C5.1R2

Uus õpetajate ja koolide hindamissüsteem

Siht

Õpetajate koolitamine

Number

0

1 100

4. kv

2025

Uue õpetajate ja koolide hindamissüsteemi jaoks on koolitatud vähemalt 1 100 õpetajat (õpetajad, asedirektorid ja koolidirektorid).

243

C5.1R3

Kohustusliku koolieelse tasuta hariduse laiendamine alates neljandast eluaastast

Eesmärk

Uue seaduse jõustumine, mis käsitleb kohustusliku koolieelse tasuta hariduse pikendamist, määrates alustamisvanuseks neli eluaastat, ja toetuskava vastuvõtmist Ministrite Nõukogu poolt

Seaduse (seaduste) säte, milles on märgitud seaduse (seaduste) jõustumine

4. kv

2022

Seaduse jõustumine, millega laiendatakse tasuta kohustuslikku koolieelset haridust alates nelja-aastaseks saamisest, ja toetusskeemi vastuvõtmine, et katta kogukonna- või eralasteaedade õppemaksu laste eest, keda ministrite nõukogu ei saa avalikes lasteaedades registreerida.

244

C5.1R3

Kohustusliku koolieelse tasuta hariduse laiendamine alates neljandast eluaastast

Siht

Lapsed, kes saavad õppemaksutoetust

Number

0

2 500

4. kv

2024

Tasuta kohustusliku koolieelse hariduse andmine vähemalt 2500 lapsele alates neljandast eluaastast kogukonna- ja eralasteaedades.

245

C5.1R3

Kohustusliku koolieelse tasuta hariduse laiendamine alates neljandast eluaastast

Siht

Lapsed, kes saavad õppemaksutoetust

Number

2500

7 425

2. kv

2026

Toetada tasuta kohustuslikku koolieelset haridust vähemalt 7425 lapsele alates neljandast eluaastast kogukonna- ja eralasteaedades.

246

C5.1R4

Kooliüksuste digiüleminek eesmärgiga parandada digioskusi ja oskusi, mis on seotud loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna haridusega

Siht

Klassiruumid on digiseadmetega varustatud

Number

0

700

2. kv

2023

Vähemalt 700 koolis on klassiruumid varustatud digiseadmetega, nagu sülearvutid, projektorid, mikrofonid, kõlarid ja digitaalsed tahvlid.

247

C5.1R4

Kooliüksuste digiüleminek eesmärgiga parandada digioskusi ja oskusi, mis on seotud loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna haridusega

Siht

Õppekavade muutmine ja õppematerjalide koostamine digioskuste ja STEM-metoodika jaoks

Number

0

120

4. kv

2024

Õppekavade ümberkujundamine ning digioskuste õppematerjalide ja STEM-metoodika koostamine 120 õppeaine jaoks.

248

C5.1R4

Kooliüksuste digiüleminek eesmärgiga parandada digioskusi ja oskusi, mis on seotud loodusteaduste, tehnoloogia, inseneriteaduste ja matemaatika valdkonna haridusega

Siht

Täiendusõppest ja -õppest kasu saavad õpetajad; kutsealane areng

Number

0

3 375

2. kv

2026

Vähemalt 3 375 põhi- ja keskkooliõpetajat on saanud kasu täiendõppest ja -õppest ning digipädevuste kutsealasest arendamisest.

249

C5.1R5

E-oskuste tegevuskava – erimeetmete rakendamine

Eesmärk

Ministrite nõukogu võtab vastu riikliku e-oskuste tegevuskava

Riiklik e-

oskuste tegevuskava on ministrite nõukogu poolt vastu võetud

4. kv

2021

Ministrite nõukogu võtab vastu riikliku e-oskuste tegevuskava, mis sisaldab vähemalt järgmist:

• e-õppe platvormi väljatöötamine, mis sisaldab

enesehindamisvahend digitaalse sobivuse hindamiseks, kõigi olemasolevate oskuste omandamise programmide indeks;

ning digioskusi ja valdkonnaüleseid pädevusi käsitlevat infosisu;

• programmide ja sekkumismeetmete väljatöötamine ja elluviimine avaliku sektori spetsialistidele

sellistes valdkondades nagu projektijuhtimine, Microsofti vahendid, küberturvalisus, sotsiaalmeedia, e-koostöö ja tootlikkuse vahendid;

• investeeringud digitaalsesse taristusse.

250

C5.1R5

E-oskuste tegevuskava – erimeetmete rakendamine

Eesmärk

E-oskuste tegevuskava põhimeetmete rakendamine

Teadusuuringute, innovatsiooni ja digitaalpoliitika aseministeeriumi aastaaruande avaldamine ning asjaomased lähetused/teadaanded e-õppe platvormis

4. kv

2025

E-oskuste tegevuskava põhimeetmete täielik rakendamine, mis hõlmab vähemalt järgmist:

- avaliku sektori spetsialistidele suunatud digioskuste ja valdkonnaüleste pädevuste programmide väljatöötamine ja elluviimine (nt projektijuhtimine);

- asjakohased investeeringud digitaalsesse taristusse (nt sülearvutid, arvutid);

- õppematerjalidega e-õppe platvormi kujundus, mis hõlmab haridusasutuste pakutavaid kursusi;

- kommunikatsioonistrateegia rakendamine muu hulgas rahastatud ürituste kaudu.

251

C5.1I1

Kahe näidistehnikakooli ehitamine

Eesmärk

Lepingud kahe tehnikakooli ehitamiseks

Lepingute allkirjastamine ja ehitustööde alustamine

4. kv

2022

Kahe lepingu sõlmimine töövõtjatega, kes valiti välja konkursi alusel kahe tehnilise kooli ehitamiseks – üks Limassolis ja teine Larnacas – ning projekti inseneride vastavate ehitusprojektide algatamise korralduste väljastamine.

252

C5.1I1

Kahe näidistehnikakooli ehitamine

Eesmärk

Kahe tehnikakooli ehituse lõpuleviimine

Õppima asumisega seotud küsimused

Kahe ehitusprojekti sertifikaadid

2. kv

2026

Kahe tehnikakooli – üks Limassolis ja teine Larnacas – ehituse lõpuleviimine ja vastavate ülevõtmistunnistuste väljastamine. Koolid töötavad täielikult alates 2026.–2027. õppeaasta algusest.

253

C5.1I2

Oskused, ümberõpe ja oskuste täiendamine

Siht

Koolituse korraldamine vähemalt 11 500 osalejale

Number

0

11 500

4. kv

2024

Koolituste läbimine vähemalt 11 500 osalejale digioskuste, sinise ja rohelise majandusega seotud oskuste, töötutele ja tööturult eemalejäänud isikutele mõeldud ettevõtlusprogrammide ning üle 55aastastele inimestele mõeldud koolitusprogrammide raames.

254

C5.1I2

Oskused, ümberõpe ja oskuste täiendamine

Siht

Koolituse korraldamine vähemalt 25 600 osalejale

Number

11 500

25 600

4. kv

2025

Koolitused on korraldatud vähemalt 25 600-le digitaaloskuste, sinise ja rohelise majandusega seotud oskuste, töötutele ja tööturult eemalejäänud inimestele mõeldud ettevõtlusprogrammide ning üle 55-aastastele inimestele mõeldud koolitusprogrammides osalejale.

B. KOMPONENT 5.2: tööturg, sotsiaalkaitse ja sotsiaalne kaasatus

Küprose taaste- ja vastupidavuskava selles osas käsitletakse järgmist: i) sotsiaalkaitse ebatõhusus ja lüngad, eelkõige füüsilisest isikust ettevõtjate ja mittestandardsetes tööhõivevormides töötavate inimeste puhul; ii) õigusaktide puudumine paindliku töökorralduse kohta kaugtöö vormis; ii) probleemid, mis on seotud töötuse ja noorte töötusega ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte suure osakaaluga; iii) lõhed alushariduses ja lapsehoius ning iv) probleemid seoses sotsiaalse kaasatuse ja heaoluga;

Komponendis sisalduvad reformid ja investeeringud on seotud riigipõhiste soovitustega, mis käsitlevad avalike tööturuasutuste ning haridus- ja koolitussüsteemi tõhususe parandamist (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 3 ja 2020. aasta riigipõhine soovitus nr 2), sotsiaalkaitse tagamist kõigile ja paindliku töökorralduse kehtestamist (2020. aasta riigipõhine soovitus nr 2) ning avaliku sektori tõhususe ja digitaliseerimise parandamist (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 1 ja 2020. aasta riigipõhine soovitus nr 4).

Eeldatakse, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta märkimisväärselt keskkonnaeesmärke määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses, võttes arvesse taaste- ja vastupidavuskavas sätestatud meetmete kirjeldust ja leevendavaid meetmeid kooskõlas DNSH tehniliste suunistega (2021/C58/01).

M.1.    Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reform nr 2 (C5.2R2): Paindlik töökorraldus kaugtöö vormis

Reformi eesmärk on edendada paindlikku töökorraldust kaugtöö vormis, et parandada töö- ja eraelu tasakaalu ning suurendada tööhõivevõimalusi.

Reform hõlmab uusi õigusakte paindliku töökorralduse kohta kaugtöö vormis ja kaugtööd reguleerivate kollektiivlepingute edendamist. Samuti sisaldab see kava, millega vähendatakse osa personalikuludest, et innustada tööandjaid võtma tööle töötuid, kes teevad kaugtööd.

Reform viiakse lõpule 30. septembriks 2025.

Investeering 1 (C5.2I1): Tööministeeriumi ja riiklike tööturuasutuste tõhususe parandamine ning noorte toetamise tugevdamine

Investeeringu eesmärgid on järgmised: i) tagada tööhõivekavade edukas rakendamine nende haldamise digiteerimise kaudu, ii) parandada riiklike tööturuasutuste tegevustulemusi, iii) minimeerida ohtu, et mittetöötavad ja mitteõppivad noored jäävad pikaajaliselt töötuks, iv) toetada NEET-noori, kes ei ole veel avalikes tööturuasutustes registreeritud, edendades teavitustegevust ja hõlbustades registreeritud noorte töötute integreerimist tööturule.

Investeering koosneb järgmisest: i) nelja mobiilse üksuse loomine NEET-noortele suunatud teavitustegevuse läbiviimiseks ja ii) platvormide/IT-süsteemide loomine tööministeeriumi hallatavate kavade digiteerimiseks, riiklike tööturuasutuste tulemuslikkuse juhtimise süsteemi väljatöötamine ning varajase hoiatamise ja jälgimise süsteemi väljatöötamine NEET-noorte jaoks. Lisaks hõlmavad investeeringud juhendamist ja karjäärinõustamist mittetöötavate ja mitteõppivate noorte tööturule orienteerituse ja integreerimise valdkonnas ning tööandjatele suunatud stimuleerimiskava mittetöötavate ja mitteõppivate noorte töölevõtmiseks.

Investeering tehakse 30. juuniks 2026.