EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0013

Muudetud ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta

COM/2021/13 final

Brüssel,22.1.2021

COM(2021) 13 final

2010/0112(NLE)

Muudetud ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta


SELETUSKIRI

ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Komisjon võttis 3. mail 2010 vastu ja esitas seejärel nõukogule ettepaneku, mis käsitleb otsust ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli sõlmimise kohta (KOM(2010) 208 lõplik).

Tuginedes Euroopa Kohtu 28. aprilli 2015. aasta otsusele kohtuasjas C-28/12 muudetakse käesoleva ettepanekuga komisjoni esialgset ettepanekut. Selleks et hõlbustada läbivaatamist nõukogus, on kogu asjaomane tekst esitatud muudetud ettepanekuna.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Ei kohaldata.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Ei kohaldata.

4.MÕJU EELARVELE

Ei kohaldata.

5.MUU TEAVE

Ei kohaldata.

2010/0112 (NLE)

Muudetud ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)Vastavalt otsusele 2010/465/EL 1 kirjutati 24. juunil 2010 alla ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokollile (edaspidi „protokoll”), eeldusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(2)Protokolli on ratifitseerinud kõik liikmesriigid peale Horvaatia Vabariigi. Horvaatia Vabariik peaks protokolliga ühinema vastavalt 5. detsembri 2011. aasta ühinemislepingule lisatud ühinemisakti 2 artikli 6 lõikele 2.

(3)Protokoll tuleks liidu nimel heaks kiita.

(4)Otsuse 2010/465/EL artiklid 2, 3 ja 4 sisaldavad sätteid protokolliga muudetud lepingus sätestatud mitmesugustes küsimustes otsuste tegemise ja esindamise kohta. Lähtudes Euroopa Kohtu 28. aprilli 2015. aasta otsusest kohtuasjas C-28/12, tuleks nende sätete kohaldamine lõpetada. Võttes arvesse aluslepinguid, ei ole kõnealustes küsimustes vaja kehtestada uusi sätteid; samuti ei ole vaja kehtestada sätteid liikmesriikide teavitamiskohustuste kohta, näiteks otsuse 2010/465/EL artikli 5 kohaste teavitamiskohustuste kohta. Seetõttu tuleks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast lõpetada otsuse 2010/465/EL artiklite 2, 3, 4 ja 5 kohaldamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokoll (edaspidi „protokoll”) kiidetakse liidu nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud nõukogu otsusele 2010/465/EL.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja nimetab isiku, kes on volitatud liidu nimel vahetama protokolli artikliga 10 ettenähtud diplomaatilisi noote, et väljendada liidu nõusolekut end protokolliga siduda.

Artikkel 3

Otsuse 2010/465/EL artiklite 2, 3, 4 ja 5 kohaldamine lõpetatakse alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate 24. juuni 2010. aasta otsus 2010/465/EL ühelt poolt Ameerika Ühendriikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 223, 25.8.2010, lk 1).
(2)

   ELT L 112, 24.4.2012, lk 21.

Top