EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021AT40324(02)

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 20. mai 2021, ELi toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta (Juhtum AT.40324 – Euroopa riigivõlakirjad) (teatavaks tehtud numbri C(2021)3489 all) (Ainult inglis- ja saksakeelne tekst on autentsed) (EMPs kohaldatav tekst) 2021/C 418/08

C/2021/3489

OJ C 418, 15.10.2021, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 418/11


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

20. mai 2021,

ELi toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta

(Juhtum AT.40324 – Euroopa riigivõlakirjad)

(teatavaks tehtud numbri C(2021)3489 all)

(Ainult inglis- ja saksakeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2021/C 418/08)

20. mail 2021 võttis komisjon vastu otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi „ELi toimimise leping“) artikli 101 ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi „EMP leping“) artikli 53 kohase menetluse kohta. Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 (1) artikliga 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Otsuse mittekonfidentsiaalne versioon on kättesaadav konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil aadressil: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Otsuse adressaadid osalesid ELi toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 ühes ja pidevas rikkumises. Rikkumise eesmärk oli piirata ja/või moonutada konkurentsi Euroopa riigivõlakirjade sektoris.

2.   MENETLUS

(2)

Komisjon algatas uurimise 29. juulil 2015 RBSi (nüüd NatWest) poolt leebema kohtlemise programmi raames esitatud trahvide eest kaitse saamise taotluse alusel (2). Komisjon saatis määruse 1/2003 artikli 18 lõike 2 kohased teabenõuded eri pankadele, kellest kaks – UBS ja Natixis – taotlesid leebema kohtlemise programmi alusel trahvide vähendamist. Lisaks leebema kohtlemise taotlejate vabatahtlikule koostööle tugines uurimine sellega seotud pankadele saadetud täiendavatele teabenõuetele.

(3)

Komisjon algatas 31. jaanuaril 2019 määruse 1/2003 artikli 11 lõike 6 kohase menetluse ja esitas vastuväited, millele adressaadid vastasid kirjalikult ja suulise ärakuulamise käigus suuliselt. Seejärel saatis komisjon veel ühe teabenõude, asjaolusid käsitleva kirja ning kirja, milles selgitati müügiväärtuse asendusväärtuse arvutamist kõnealuses juhtumis. Kõik huvitatud isikud esitasid oma märkused.

(4)

Konsulteeriti konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomiteega, kes esitas oma pooldava arvamuse. Ärakuulamise eest vastutav ametnik esitas ka oma lõpparuande. Komisjon võttis otsuse vastu 20. mail 2021.

3.   KONKURENTSIVASTANE TEGEVUS

(5)

Rikkumine puudutab kartelli tegevust Euroopa riigivõlakirjadega kauplemise esmas- ja järelturul peaaegu viie aasta jooksul.

(6)

Euroopa riigivõlakirjad on euroala liikmesriikide keskvalitsuste poolt eurodes emiteeritud riigivõlakirjad. Euroopa riigivõlakiri on võlaväärtpaber, mis võimaldab Euroopa valitsustel koguda raha kulutuste või investeeringute rahastamiseks või olemasoleva võla refinantseerimiseks. Euroopa riigivõlakiri võimaldab võlakirja emiteerival valitsusel (emitendil) laenata investoritelt raha (põhisumma) kindlaks tähtajaks (lunastustähtpäevani). Vastutasuks maksab valitsus võlakirja omavale investorile fikseeritud või ujuvat intressi (kupongiintressi) ja maksab lunastustähtpäeval põhisumma lunastustähtpäeval võlakirja omavale investorile tagasi.

(7)

Euroopa riigivõlakirjad emiteeritakse esmasturul ja seejärel kaubeldakse nendega järelturul. Valitsused delegeerivad võlakirjade emiteerimise oma rahandusministeeriumile, täpsemalt oma võlahaldusasutusele. Nad võivad Euroopa riigivõlakirju pakkuda ja turule lasta enampakkumise teel, st pakkumismenetluse kaudu, või sündikaatpakkumise teel, st suunatud pakkumismenetluse kaudu. Esmasvahendajad ostavad võlakirjad esmasturult ja pakuvad neid oma klientidele järelturul. Järelturul kauplevad võlakirjadega vahendajad omavahel ja vahendajad teiste institutsionaalsete investoritega. Tavaliselt kauplevad suured investeerimispangad kõigi Euroopa riigivõlakirjadega oma Euroopa riigivõlakirjade osakonnas, olenemata Euroopa riigivõlakirjade emiteerimise kuupäevast, põhisummast või lunastustähtpäevast.

(8)

Ajavahemikus 2007. aasta jaanuarist 2011. aasta novembrini suhtles rühm Euroopa riigivõlakirjadega kauplejaid omavahel isiklikult telefoni, kiirsõnumite ja püsivate jututubade kaudu. Püsivad jututoad on mitmepoolsed kohtumispaigad, kus osalejad ei viibi füüsiliselt kohal ega suhtle suuliselt, vaid suhtlevad üksteisega rühmale saadetud kiirsõnumite kaudu, mis on kõigile kättesaadavad ja millele kõik saavad reageerida. Püsiv jututuba kujutab endast pidevat konverentsi, kus saab osaleda „ainult kutsega“, mis tähendab, et osalemine on piiratud kutsutud liikmetega, kellel on automaatne juurdepääs täisvestlus(t)ele.

(9)

Neli ettevõtjat lõid 2007. aasta alguses kaks püsivat jututuba, mis olid eriti olulised kõnealuse kartelli raames teabe vahetamiseks. Sellel ettevõtjaterühmal oli algusest peale juurdepääs mõlemale jututoale ja tal oli juurdepääs kogu aeg, isegi siis kui vahetati tööandjat ja juurdepääsu tuli tehniliselt uuendada. Need ettevõtjad olid kogu oma tegevuse jooksul omavahel ühenduses. Samuti kutsusid nad teisi kauplejaid kas oma pangast või teistest pankadest ühte või mõlemasse jututuppa. Need kauplejad osalesid seega samuti rikkumises, kuigi vähemal määral ja lühemate ajavahemike jooksul. Kõigi nende kauplejate tegevuse eest vastutasid pangad, kus nad töötasid ja kelle nimel kaubeldi.

(10)

Püsivates jututubades suheldi regulaarselt, mõnikord iga päev, eelkõige siis, kui enampakkumisele pandi Euroopa riigivõlakirjad. Suhtlemine võis olla pikaajaline, kestes kogu päeva või mitu päeva. Ettevõtjad kasutasid erialast žargooni, lühendeid, hüüdnimesid ja koodsõnu.

(11)

Komisjon jagas need kontaktid käesoleva otsuse eesmärgil nelja omavahel seotud ja osaliselt kattuvasse kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse kategooriasse, mis on seotud järgmisega:

(a)

püüded mõjutada järelturul valitsevat turuhinda vastavalt esmasturul toimuvale tegevusele;

(b)

püüded kooskõlastada pakkumisi esmasturul;

(c)

püüded kooskõlastada ülepakkumise taset esmasturul;

(d)

muu tundliku teabe vahetamine, sealhulgas i) hinnakujunduselementide, positsioonide ja/või mahtude ning strateegiate kohta konkreetsete vastaspoolte puhul, kes on seotud Euroopa riigivõlakirjade üksikute tehingutega järelturgudel; ii) võlahaldusasutustele antud konkreetsed soovitused ja iii) sündikaatide hinnakujunduse ajastus.

(12)

Nende kontaktide käigus vahetasid kauplejad tundlikku äriteavet, mis hoidis neid kursis üksteise tegevuse ja strateegiatega seoses Euroopa riigivõlakirjade omandamisega esmasturul ja nendega järelturul kauplemisega. Selline teabevahetus võimaldas neil oma tegevust ühtlustada ja/või kooskõlastada ning aidata üksteisel saada konkurentsieeliseid Euroopa riigivõlakirjade emiteerimisel, turule laskmisel ja nendega kauplemisel. Vahetatud asjakohane teave hõlmas teavet hindade, mahtude ja kauplemispositsioonide kohta: parima ostu- ja müügihinna keskmised hinnad, tulukõverad ja võlakirjade riskimarginaalid, millega hiljuti kaubeldi või mida pakuti järelturul, mahud, mida kavatseti enampakkumistel osta, teave pakkumiste kohta, ülepakkumiste tase ja ülepakkumisstrateegiad enampakkumistel jne. Teave, mida konkurendid omavahel vahetasid, oli sageli täpne ja äriliselt tundlik. See oli asjakohane kauplejate otsuste tegemisel ja võimaldas neil selle tulemusena kohandada oma kauplemisstrateegiaid.

(13)

Kontserni kuuluvate kauplejate koostöö üldine eesmärk oli aidata üksteist turul tegutsemisel, suurendades läbipaistvust ja vähendades ebakindlust Euroopa riigivõlakirjade emiteerimisel ja/või nendega kauplemisel, asendades teadlikult konkurentsiriskid teiste turuosaliste, pankade, nende klientide või võlahaldusasutuste kahjuks.

(14)

Need konkurentsivastased kontaktid olid omavahel seotud ja üksteist täiendavad. Võttes arvesse mitmesuguseid objektiivseid elemente, nagu kontaktide sisu ja sagedus, vaatlusalune toode, kasutatud meetodid, tegevusmuster, aeg ja osalejad, moodustasid need ühe ja pideva rikkumise, mis seisnes kokkulepetes ja/või kooskõlastatud tegevuses, mille eesmärk oli piirata konkurentsi Euroopa riigivõlakirjade sektoris.

(15)

Rikkumise geograafiline ulatus hõlmas vähemalt kogu EMPd.

4.   INDIVIDUAALNE OSALEMINE

(16)

Selles tegevuses osalesid ja seega rikkusid ELi toimimise lepingu artikli 101 lõiget 1 ja EMP lepingu artikli 53 lõiget 1 järgmised ettevõtjad allpool nimetatud ajavahemikel.

Bank of America alates 29. jaanuarist 2007 kuni 6. novembrini 2008;

Natixis alates 26. veebruarist 2008 kuni 6. augustini 2009;

NatWest alates 4. jaanuarist 2007 kuni 28. novembrini 2011 (3);

Nomura alates 18. jaanuarist 2011 kuni 28. novembrini 2011;

Portigon alates 19. oktoobrist 2009 kuni 3. juunini 2011;

UBS alates 4. jaanuarist 2007 kuni 28. novembrini 2011 ja

UniCredit alates 9. septembrist 2011 kuni 28. novembrini 2011.

5.   ÕIGUSKAITSEVAHENDID

(17)

Bank of America ja Natixise individuaalne osalemine kõnealuses tegevuses lõppes rohkem kui viis aastat enne komisjoni uurimise algust. Määruse nr 1/2003 artikli 25 kohaselt ei saa komisjon enam kohaldada kõnealuse määruse artikli 23 lõike 2 punkti a ega määrata trahvi ettevõtjatele Bank of America ja Natixis. Seega määratakse otsusega trahvid ainult ettevõtjatele NatWest, Nomura, Portigon, UBS ja UniCredit.

(18)

Otsuses kohaldatakse 2006. aasta suuniseid trahvide arvutamise kohta (4). Trahvi põhisumma määratakse kindlaks müügiväärtuse asendusväärtuse alusel. Komisjon arvutas aastase müügiväärtuse nende Euroopa riigivõlakirjade tingliku väärtuse alusel, millega pooled kauplesid EMP järelturul rikkumises osalemise perioodil ja mida on diskonteeritud teguriga, mis võtab arvesse Euroopa riigivõlakirjade sektori iseärasusi ja eelkõige seda, et nende toodetega kaubeldakse pidevalt. Sel eesmärgil korrigeeris või diskonteeris komisjon kaubeldud Euroopa riigivõlakirjade aastapõhise tingliku väärtuse teguriga, mis võtab arvesse sellele turule omaseid ostu-müügi noteeringute vahesid. Komisjon kohaldas iga poole suhtes erinevat diskonteerimistegurit, kuna Euroopa riigivõlakirjade ostu-müügi noteeringute vahed olid väga volatiilsed ning ostu-müügi noteeringute vahed ja lõpptähtajad olid emiteerivates riikides kogu rikkumisperioodi vältel erinevad.

(19)

Trahvisumma arvutamisel võetakse arvesse asjaolu, et kartell pani toime väga raske rikkumise, kartelli kestust ja geograafilist ulatust, asjaolu, et tegevus hõlmas kogu Euroopa riigivõlakirjade sektori tegevust esmas- ja järelturul ning et Euroopa riigivõlakirju kasutati avaliku sektori vahendite hankimiseks ja see tegevus toimus väga raske finantskriisi ajal. Kooskõlas komisjoni tavaga lisatakse trahvi põhisummale täiendav summa, et takistada ettevõtjaid edaspidi sellise ebaseadusliku tegevusega tegelemast (nn sisenemistasu).

(20)

Trahviga karistatavate ettevõtjate puhul ei tuvastatud raskendavaid või kergendavaid asjaolusid, kuid UniCrediti trahisumma määramisel kasutatava raskuskoefitsiendi arvutamisel võetakse arvesse asjaolu, et UniCrediti kaupleja tegutses ainult järelturul.

(21)

Ühelegi ettevõtjale määratud trahv ei ületa 10 % tema kogukäibest sellel majandusaastal, mis eelnes komisjoni otsuse vastuvõtmise kuupäevale, välja arvatud West LB/Portigoni puhul. Tema viimane netokäive (2020) on negatiivne ja trahv piirdub seega 0 euroga.

(22)

Komisjon tagab NatWestile täieliku kaitse trahvi eest ja vähendab UBSi trahvi 45 % uurimises tehtud koostöö eest.

6.   JÄRELDUS

(23)

Otsuses käsitletakse järgmisi ettevõtjaid, kes on rikkunud ELi toimimise lepingu artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, ning selles määratakse vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõikele 2 trahv järgmistele juriidilistele isikutele, kes vastutavad solidaarselt trahvi maksmise eest.

Ettevõtja ja juriidilised isikud

Trahvid (eurodes)

Bank of America:

 

Bank of America Corporation

 

Bank of America, National Association

Ei kohaldata (aegunud)

Natixis:

 

Natixis S.A.

Ei kohaldata (aegunud)

NatWest:

 

NatWest Group plc

 

NatWest Markets plc

 

NatWest Markets N.V

0 (trahvide eest kaitse taotleja)

Nomura:

 

Nomura Holdings Inc

 

Nomura International plc

129 573 000

Portigon:

 

Portigon AG

0 (negatiivne netokäive 2020. aastal)

UBS:

 

UBS Group AG

 

UBS AG

172 378 000

UniCredit:

 

UniCredit S.p.A.

 

Unicredit Bank AG

69 442 000


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1/2003, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

(2)  Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (ELT C 298, 8.12.2006, lk 17).

(3)  NatWest Group plc ja NatWest Markets plc alates 4. jaanuarist 2007 kuni 28. novembrini 2011 ning NatWest Markets N.V. alates 17. oktoobrist 2007 kuni 28. novembrini 2011.

(4)  Suunised määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 punkti a kohaselt määratavate trahvide arvutamise meetodi kohta (ELT C 210, 1.9.2006, lk 2).


Top