EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0737

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

COM/2020/737 final

Brüssel,18.11.2020

COM(2020) 737 final

2020/0328(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Selleks et tagada selliste teatavate põllumajandus- ja tööstustoodete piisavad ja katkematud tarned, mida toodetakse liidus ebapiisavas koguses või mida liidus üldse ei toodeta, ning vältida kõnealuste toodete turu võimalikke häireid, peatati nõukogu määrusega (EL) nr 1387/2013 (edaspidi „kõnealune määrus“) osaliselt või täielikult teatavate ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine.

Liidu tööstuse vajaduste rahuldamiseks ajakohastatakse kõnealust määrust iga kuue kuu tagant. Komisjon on koos tollitariifistiku majandusküsimuste töörühmaga läbi vaadanud kõik liikmesriikide esitatud ühepoolsete tollimaksude kohaldamise peatamise taotlused.

Läbivaatamise tulemusel leiab komisjon, et teatavate uute, kõnealuse määruse lisas praegu loetlemata toodete puhul on tollimaksude kohaldamise peatamine põhjendatud. Mõne muu toote puhul on vaja muuta tootekirjelduse, klassifikatsiooni, tollimaksumäärade, eesmärgipärase kasutuse nõude või kohustusliku läbivaatamise kuupäevaga seotud tingimusi. On tehtud ettepanek jätta välja tooted, mille suhtes tariifide kohaldamise peatamine ei ole enam liidu majandushuvidega kooskõlas.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Käesolev ettepanek ei mõjuta liiduga sooduskaubanduslepingu sõlminud riike ega liidu sooduskaubanduslepingute (nt üldine soodustuste süsteem, AKV-süsteem, vabakaubanduslepingud) kandidaatriike või potentsiaalseid kandidaatriike.

Kooskõla muude liidu tegevuspõhimõtetega

Ettepanek on kooskõlas liidu põllumajandus-, kaubandus-, ettevõtlus-, keskkonna-, arengu- ja välispoliitikaga.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Käesoleva ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 31.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ettepanek tehakse liidu ainupädevusse kuuluvas valdkonnas. Subsidiaarsuse põhimõtet seetõttu ei kohaldata.

Proportsionaalsus

Ettepanek on kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Kavandatud meetmed on kooskõlas põhimõtetega, mille alusel lihtsustatakse toiminguid väliskaubandusega tegelevate ettevõtjate jaoks, nagu on märgitud komisjoni teatises ühepoolsete tariifide peatamise ja tariifikvootide kohta 1 . Käesolevas määruses piirdutakse sellega, mis on vajalik eesmärkide saavutamiseks kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 4.

Vahendi valik

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 31 on sätestatud, et „[ü]hise tollitariifistiku maksumäärad kehtestab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal“. Seepärast on nõukogu määrus asjakohane vahend.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

2013. aastal tehti ühepoolsete tollimaksude peatamise süsteemi hindamiseks uuring. Hindamise tulemusena jõuti järeldusele, et süsteemi põhiprintsiip on endiselt kehtiv. Kulude kokkuhoid kõnealuse süsteemi alusel kaupu importivate ELi ettevõtjate jaoks võib olla märkimisväärne. Olenevalt tootest, ettevõtjast ja sektorist võib selline kokkuhoid tekitada omakorda laiemat kasu (näiteks suurem konkurentsivõime, tõhusamad tootmismeetodid, töökohtade loomine või säilitamine liidus). Üksikasjalikud andmed käesoleva määruse kohaldamisega saadava kokkuhoiu kohta on esitatud finantsselgituses.

Konsulteerimine sidusrühmadega

Komisjon hindas käesolevat ettepanekut koostöös tollitariifistiku majandusküsimuste töörühmaga, mis koosneb kõigi liikmesriikide ja Türgi delegatsioonidest. Töörühm kohtus enne käesolevas ettepanekus sätestatud muudatustes kokku leppimist kolm korda.

Ta hindas hoolikalt iga (uut, muutmist või väljajätmist käsitlevat) taotlust. Iga juhtumit uuriti üksikasjalikult, et välistada mis tahes kahju tekitamine liidu tootjatele ning tagada liidu toodangu konkurentsivõime kasv ja jätkusuutlikkus. Tollitariifistiku majandusküsimuste töörühma liikmed teostasid hindamist arutelude vormis ning liikmesriigid konsulteerisid asjaomaste tööstusharude, kutseliitude, kaubanduskodade ja muude asjaomaste sidusrühmadega.

Kõik loetletud tariifide kohaldamise peatamised vastavad tollitariifistiku majandusküsimuste töörühma arutelude käigus saavutatud kokkulepetele või kompromissidele. Võimalikke olulisi ohte, millel võiksid olla pöördumatud tagajärjed, ei täheldatud.

Mõju hindamine

Kavandatud muudatus on üksnes tehniline ja käsitleb ainult nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetletud peatamisi. Seega ei tehtud käesoleva ettepaneku puhul mõjuhinnangut.

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste rakendamist.

4.MÕJU EELARVELE

Ettepanekul puudub finantsmõju kuludele, küll aga on sellel mõju tuludele. Tollimaksude kohaldamise peatamise tagajärjel kogumata tollimaksude summa ulatub aastas ligikaudu 47,6 miljoni euroni. Negatiivne mõju eelarve traditsioonilistele omavahenditele on aastas 38,1 miljonit eurot (st 80 % kogusummast). Ettepaneku mõju eelarvele selgitatakse üksikasjalikumalt finantsselgituses.

Traditsioonilistest omavahenditest saamata jäänud tulu kompenseeritakse liikmesriikide kogurahvatulul põhinevate osamaksetega.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Kavandatud meetmeid hallatakse Euroopa Liidu integreeritud tariifistiku (TARICi) raamistikus ja neid kohaldavad liikmesriikide tolliametid.

2020/0328 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Selleks et tagada teatavate liidus mittetoodetavate põllumajandus- ja tööstustoodete piisav ja katkestusteta tarnimine ning seeläbi vältida kõnealuste toodete häireid liidu turul, peatati nõukogu määrusega (EL) nr 1387/2013 2 nendele toodetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 3 artikli 56 lõike 2 punktis c osutatud liiki ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine. Kõnealuseid tooteid võib importida liitu vähendatud tollimaksumääraga või nullmääraga.

(2)Liidus toodetakse teatavaid määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetlemata tooteid ebapiisavalt või ei toodeta neid üldse. Seepärast on liidu huvides täielikult peatada ühise tollitariifistiku tollimaksude kohaldamine nimetatud toodete suhtes.

(3)Integreeritud akude tootmise edendamiseks liidus kooskõlas komisjoni 17. mai 2018. aasta teatisega „Liikuvus Euroopas. Säästev liikuvus Euroopas – ohutu, ühendatud ja keskkonnahoidlik“ 4 tuleks osaliselt peatada ühise tollitariifistiku tollimaksude kohaldamine teatavate määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetlemata toodete suhtes. Lisaks tuleks teatavate toodete puhul, mille suhtes kohaldatakse praegu ühise tollitariifistiku tollimaksude kohaldamise täielikku peatamist, kehtestada ainult osaline peatamine. Kõnealuste peatamiste kohustusliku läbivaatamise kuupäev peaks olema 31. detsember 2021, et need saaks läbi vaadata, võttes arvesse liidu akusektori arengut.

(4)On vaja muuta määruse (EL) nr 1387/2013 lisas loetletud teatavate ühise tollitariifistiku tollimaksude peatamistega seotud toodete kirjeldust, klassifikatsiooni ja eesmärgipärase kasutuse nõuet, et võtta arvesse tehnilist tootearendust ja majandussuundumusi turul.

(5)Läbi on vaadatud ühise tollitariifistiku tollimaksude peatamise teatavad juhtumid, mis on loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas. Seetõttu tuleks kehtestada uued kuupäevad nende järgmiseks kohustuslikuks läbivaatamiseks.

(6)Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku tollimaksude kohaldamise peatamist teatavate toodete puhul, mis on loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas. Seepärast tuleks nende toodete puhul peatamised tühistada. Lisaks ei saa vastavalt komisjoni 13. detsembri 2011. aasta teatisele ühepoolsete tariifide peatamise ja tariifikvootide kohta 5 praktilistel põhjustel arvesse võtta tariifide peatamise või tariifikvootide taotlusi, kui hinnanguline saamata jääva tollimaksu summa on alla 15 000 euro aastas. Tollimaksude kohaldamise peatamine nende toodete puhul, mis kohustusliku läbivaatamise jaoks kehtestatud künnist ei ole saavutanud, tuleks seega määruse (EL) nr 1387/2013 lisast välja jätta.

(7)Määrust (EL) nr 1387/2013 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(8)Selleks et vältida ühepoolsete tollimaksude peatamise süsteemi kohaldamise katkemist ning täita komisjoni 13. detsembri 2011. aasta ühepoolsete tariifide peatamist ja tariifikvoote käsitlevas teatises esitatud suuniseid, tuleks käesoleva määrusega ettenähtud muudatusi, mis on seotud asjaomastele toodetele kohaldatava tariifide peatamisega, kohaldada alates 1. jaanuarist 2021. Käesolev määrus peaks seega jõustuma kiiremas korras,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

FINANTSSELGITUS

1.1. ETTEPANEKU NIMETUS

Nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

2.EELARVEREAD

Peatükk ja artikkel: peatükk 12, artikkel 120.

Aastaks 2021 eelarvestatud summa: 17 605 700 000

3.FINANTSMÕJU

   Ettepanekul puudub finantsmõju

X Ettepanekul puudub finantsmõju kuludele, küll aga on sellel mõju tuludele. Mõju on järgmine:

(miljonites eurodes ühe kümnendkoha täpsusega)

Eelarverida

Tulud

12-kuuline periood alates pp.kk.aaaa

[Aasta 2021]

Artikkel 120

Mõju omavahenditele

1.1.2021

–38,1

Olukord pärast meetme rakendamist

[2021–2025]

Artikkel 120

– 38,1 miljonit eurot aastas

Lisas on 83 uut toodet. Kõnealuste peatamiste tõttu jääb aastas saamata 37,6 miljonit eurot tollimakse, võttes aluseks taotleva liikmesriigi prognoosid aastateks 2021–2025.

Varasemate aastate statistikast selgub aga, et nimetatud summa tuleb korrutada keskmise koefitsiendiga, mis on hinnanguliselt 1,8, et võtta arvesse ka samu peatamisi kasutavate teiste liikmesriikide importi. See tähendab, et tollimakse jääb saamata umbes 67,7 miljonit eurot aastas.

Tollimaksu nullmäära suurendati nelja kehtiva peatamise puhul. 2019. aasta statistikast lähtudes tähendab see, et tollimakse kogutakse aastas 0,3 miljoni euro võrra rohkem.

Tollimaksude taaskehtestamise tõttu on lisast välja jäetud 116 toodet. 2019. aasta statistikast lähtudes tähendab see, et tollimakse kogutakse aastas 19,8 miljoni euro võrra rohkem.

Eespool toodule tuginedes on tulude vähenemise mõju ELi eelarvele käesolevast määrusest lähtuvalt 67,7 – 19,8 – 0,3 = 47,6 miljonit eurot (brutosumma, sh sissenõudmiskulud) × 0,8 = 38,1 miljonit eurot aastas ajavahemikul 1.1.2021–31.12.2025.

4.PETTUSEVASTASED MEETMED

Mõne käesoleva nõukogu määrusega hõlmatud toote lõppkasutust kontrollitakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artikliga 254.

Lisaks võivad liikmesriigid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artiklis 46 sätestatu kohaselt korraldada muid tollikontrolle, mida nad peavad võetud riskijuhtimismeetmete alusel asjakohaseks.

(1)    ELT C 363, 13.12.2011, lk 6.
(2)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).
(3)    Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 201).
(4)    COM(2018) 293 final.
(5)    ELT C 363, 13.12.2011, lk 6.
Top

Brüssel,18.11.2020

COM(2020) 737 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine


LISA

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisa muudetakse järgmiselt.

(1)Järgmiste seerianumbritega read jäetakse välja:
0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908, 0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022, 0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126, 0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592, 0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619, 0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704, 0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755, 0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786, 0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834, 0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916, 0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222, 0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 ja 0.7855.

(2)Tabelis esitatud ridadega asendatakse määruse (EL) nr 1387/2013 lisa samade seerianumbritega read:

Seerianumber

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Täiendav mõõtühik

Kohustusliku läbivaatamise kuupäev

‘0.6748

ex 0709 59 10

10

Värsked või jahutatud kukeseened muuks töötlemiseks kui lihtne ümberpakkimine jaemüügi jaoks (1)(2)

0 %

-

31.12.2025

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Palmi-, kookospähkli- (kopra-) ja palmituumaõli järgmiste toodete valmistamiseks:

alamrubriigi 3823 19 10 tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped,

rubriigi 2915 või 2916 rasvhapete metüülestrid,

alamrubriikide 2905 17, 2905 19 ja 3823 70 rasvalkoholid kosmeetikatoodete, pesemisvahendite või farmaatsiatoodete valmistamiseks,

alamrubriigi 2905 16 rasvalkoholid, puhtad või segatud, kosmeetikatoodete, pesemisvahendite või farmaatsiatoodete valmistamiseks,

alamrubriigi 3823 11 00 stearhape,

rubriigi 3401 kaubad või

rubriigi 2915 kõrge puhtusastmega rasvhapped

 (2)

0 %

-

31.12.2021

0.6789

ex 1512 19 10

10

Rafineeritud safloorõli (CAS RN 8001-23-8), mida kasutatakse järgmiste ainete tootmisel:

rubriigi 3823 konjugeeritud linoolhape või

rubriigi 2916 linoolhappe etüül- või metüülestrid

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Mangopüree:

ei ole valmistatud kontsentraadist,

valmistatud perekonda Mangifera kuuluvate taimede viljadest,

Brixi arvuga 14 kuni 20,

kasutatakse joogitööstuse toodete valmistamiseks (2)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Piirituselisandita seemneteta vamplipüree, suhkrulisandiga või ilma

0 %

-

31.12.2025

0.6723

ex 2008 99 91

20

Hiina alss (Eleocharis dulcis või Eleocharis tuberosa) kooritud, pestud, blanšeeritud, jahutatud ja eraldi kiirkülmutatud, toiduainete valmistamiseks muu töötlusega kui lihtne ümberpakkimine

 (1)(2)

0 % (3)

-

31.12.2025

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Ananassimahl:

ei ole valmistatud kontsentraadist,

valmistatud perekonda Ananas kuuluvate taimede viljadest,

Brixi arvuga 11 kuni 16,

kasutatakse joogitööstuse toodete valmistamiseks (2)

8 %

-

31.12.2025

0.7393

ex 2712 90 99

10

1-alkeenide segu, mis sisaldab vähemalt 90 massiprotsenti vähemalt 24 süsinikuaatomist koosneva ahelaga 1-alkeene, kuid milles rohkem kui 70 süsinikuaatomist koosneva ahelaga 1-alkeenide sisaldus ei ületa 1 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2022

0.6658

ex 2805 12 00

10

Kaltsium puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti, pulbri või traadi kujul (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

Haruldased muldmetallid skandium ja ütrium, puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorfne ränidioksiid (CAS RN 60676-86-0)

pulbrina,

puhtusega vähemalt 99,0 massiprotsenti,

graanulite mediaansuurusega 0,7–2,1 µm,

mille osakestest 70 % on läbimõõduga kuni 3 µm

0 %

-

31.12.2022

0.5110

ex 2818 10 91

20

Mikrokristalse struktuuriga paagutatud korund, mis sisaldab peamise komponendina α-alumiiniumoksiidi (CAS RN 1344-28-1) ning lisanditena magneesiumaluminaati (CAS RN 12068-51-8) ja haruldaste muldmetallide ütriumi, lantaani ja neodüümi aluminaate (arvutatud oksiidide sisaldusena, massiprotsentides):

94 % või rohkem, kuid siiski vähem kui 98,5 % alumiiniumoksiidi,

2 % (± 1,5 %) magneesiumoksiidi,

1 % (± 0,6 %) ütriumoksiidi,

ning

kas 2 % (± 1,2 %) lantaanoksiidi või

2 % (± 1,2 %) lantaanoksiidi ja neodüümoksiidi,

ning milles üle 10 mm läbimõõduga osakesed moodustavad kogumassist alla 50 %

0 %

-

31.12.2025

0.6837

ex 2818 30 00

20

Alumiiniumhüdroksiid (CAS RN 21645-51-2)

pulbrina,

puhtusega vähemalt 99,5 massiprotsenti,

mille lagunemispunkt on vähemalt 263 °C,

osakeste suurusega 4 µm (± 1 µm),

Na2O kogusisaldusega kuni 0,06 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7897

ex 2825 20 00

10

Liitiumhüdroksiidmonohüdraat (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2021

0.6819

ex 2825 50 00

30

Vask(II)oksiid (CAS RN 1317-38-0) osakeste suurusega kuni 100 nm

0 %

-

31.12.2025

0.5055

ex 2826 19 90

10

Volframheksafluoriid (CAS RN  7783-82-6) puhtusega vähemalt 99,9 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.5090

ex 2833 29 80

30

Tsirkooniumsulfaat (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2021

0.6632

ex 2840 20 90

10

Tsinkboraat (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Kaaliumdikromaat (CAS RN 7778-50-9) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

2 %

-

31.12.2021

0.4222

ex 2841 90 85

10

Liitium-koobalt(III)oksiid (CAS RN 12190-79-3) koobaltisisaldusega vähemalt 59 %

2,7 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsaan (CAS RN 7784-42-1) puhtusega vähemalt 99,999 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2024

0.6633

2903 39 21

Difluorometaan (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekakloropentatsüklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dieen (CAS RN 13560-89-9) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

2 %

-

31.12.2021

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-bromo-2-kloro-1-fluorobenseen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitrometaan (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroetaan (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-nitropropaan (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluorometaansulfonüülkloriid (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-fluoro-4-nitrobenseen (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propaan-1,3-diool (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-bromo-5-jodobenseenmetanool (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-trifluorofenool (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-fluorofenool (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-metüületülideen)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metüülpropoksü)]benseen] (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-trimetoksütolueen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-kloro-2,5-dimetoksübenseen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-etoksü-2,3-difluorobenseen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-butoksü-2,3-difluorobenseen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-propoksüpropaan-2-ool (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2021

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-epoksüpropüülfenüüleeter (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salitsüülaldehüüd (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-hüdroksü-p-aniisaldehüüd (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-menta-1(6),8-dieen-2-oon (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-hüdroksüatsetofenoon  (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-hüdroksü-3,4-dihüdro-1(2H)-naftalenoon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-tert-butüül-2’,6’-dimetüül-3’,5’-dinitroatsetofenoon (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2021

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodets-8-enüülatsetaat (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeka-7,9-dienüülatsetaat (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodets-9-enüülatsetaat (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7541

ex 2915 90 30

10

Metüüllauraat (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4954

ex 2915 90 70

60

Etüül-6,8-diklorooktanaat (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.3466

ex 2916 13 00

30

Tsinkmonometakrülaadi pulber (CAS RN 63451-47-8) võib sisaldada kuni 17 % massist valmistamisel sissejäävaid lisandeid

0 %

-

31.12.2025

0.4931

ex 2916 20 00

60

3-tsükloheksüülpropioonhape (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-trimetüülbensoüülkloriid (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-bromo-2,6-difluorobensoüülkloriid (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-jodo-2-metüülbensoehape (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradekaandihape (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutüül-1,4-benseendikarboksülaat (CAS RN 1962-75-0) 

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Naftaleen-1,8-dikarboksüülanhüdriid (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Benseen-1,2:4,5-tetrakarboksüüldianhüdriid (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-metüül-2-nitrotereftalaat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-metoksü-2-metüülbensoüülkloriid (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etüül-2-hüdroksü-2-(4-fenoksüfenüül)propanaat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trineksapak-etüül (ISO) (CAS RN 95266-40-3) puhtusega vähemalt 96 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(metüülfenüül)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dikumüülfenüül)pentaerütritooldifosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7559

ex 2920 90 10

15

Etüülmetüülkarbonaat (CAS RN 623-53-0)

3,2 %

-

31.12.2021

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinakolaato)diboor (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4917

ex 2921 29 00

40

Dekametüleendiamiin (CAS RN 646-25-3) 

0 %

-

31.12.2025

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-tsükloheksaandimetaanamiin (CAS RN 2579-20-6) 

0 %

-

31.12.2021

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-aminobensotrifluoriid (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-diisopropüülaniliin (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(dimetüülamino)etoksü]etanool (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-bis(2-aminofenoksü)etaan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifeen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-aminoetüül)fenool (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-amino-5-klorobensofenoon (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-kloro-2-(metüülamino)bensofenoon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7853

ex 2922 49 85

13

Bensüülglütsinaat–4-metüülbenseen-1-sulfoonhape (1/1) (CAS RN 1738-76-7) puhtusega vähemalt 93 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glütsiin (CAS RN 56-40-6) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti, millele võib olla lisatud kuni 5 % paakumisvastast ainet ränidioksiidi (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vesilahus, mis sisaldab vähemalt 40 massiprotsenti naatriummetüülaminoatsetaati (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6650

ex 2922 49 85

65

Dietüülaminomalonaathüdrokloriid (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5063

ex 2923 90 00

75

Tetraetüülammooniumhüdroksiid vesilahusena, mis sisaldab:  

tetraetüülammooniumhüdroksiidi 35 % (± 0,5 %) massist,

kuni 1 000 mg/kg kloriidi,

kuni 2 mg/kg rauda ja  

kuni 10 mg/kg kaaliumi

0 %

-

31.12.2025

0.3689

ex 2924 19 00

23

Akrüülamiid (CAS RN 79-06-1) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

2 %

-

31.12.2021

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-fenüleenbis[3-oksobutüüramiid] (CAS RN 24731-73-5) 

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoksuur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-dimetüül-1,4-fenüleen)bis[3-oksobutüüramiid] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-klorobensamiid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dikloro-5-fluoro[1,1’-bifenüül]-2-üül)-atseetamiid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6934

ex 2926 90 70

17

Tsüpermetriin (ISO) koos selle stereoisomeeridega (CAS RN 52315-07-8), puhtusega vähemalt 90 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6259

ex 2926 90 70

26

Tsüflutriin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) puhtusega vähemalt 95,5 massiprotsenti, kasutatakse biotsiidide valmistamiseks

 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuroon (ISO) (CAS RN 3060-89-7) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Atseetaldehüüdoksiim (CAS RN 107-29-9) vesilahuses 

0 %

-

31.12.2025

0.6635

ex 2928 00 90

50

2,2’-(hüdroksüimino)bisetaansulfoonhappe dinaatriumisoola vesilahus (CAS RN 133986-51-3) kontsentratsiooniga üle 33,5, kuid mitte üle 36,5 massiprotsendi

0 %

-

31.12.2025

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-bis((2-merkaptoetüül)tio)-1-propaantiool (CAS RN 131538-00-6) 

0 %

-

31.12.2022

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrioon (ISO) (CAS RN 335104-84-2) puhtusega vähemalt 94,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpeet (ISO)(CAS RN 133-07-3) puhtusega vähemalt 97,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-klorofenüül)sulfoon (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Tiokarbamiid (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6917

ex 2931 90 00

63

Kloroetenüüldimetüülsilaan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2021

0.6946

ex 2931 90 00

65

Bis(4-tert-butüülfenüül)jodooniumheksafluorofosfaat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6620

ex 2932 20 90

65

Naatrium-4-(metoksükarbonüül)-5-okso-2,5-dihüdrofuraan-3-olaat (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-butüül-3-bensofuranüül)(4-hüdroksü-3,5-dijodofenüül)metanoon (CAS RN 1951-26-4) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2023

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-metüül-3,4-dihüdro-2H-1,5-bensodioksepiin-3-oon (CAS RN 28940-11-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-dimetüül-3,5,8-trioksabitsüklo[5,1,0]oktaan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fiproniil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti, kasutatakse veterinaarravimite valmistamiseks

 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6835

ex 2933 21 00

55

1-aminohüdantoiinvesinikkloriid (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-dimetüülhüdantoiin (CAS RN 77-71-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6812

ex 2933 39 99

14

N,4-dimetüül-1-(fenüülmetüül)-3-piperidiinamiinvesinikkloriid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2022

0.4842

ex 2933 39 99

20

Vaskpüritiooni pulber (CAS RN 14915-37-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6813

ex 2933 39 99

26

2-[4-(hüdrasinüülmetüül)fenüül]-püridiindivesinikkloriid (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-kloro-5-klorometüülpüridiin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6773

ex 2933 49 10

50

1-tsüklopropüül-6,7,8-trifluoro-1,4-dihüdro-4-okso-3-kinoliinkarboksüülhape (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4927

ex 2933 49 90

30

Kinoliin (CAS RN 91-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-okso-1,2-dihüdropürimidiin-4-üül)bensamiid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-metüül-2-oksoperhüdropürimidiin-4-üüluurea (CAS RN 1129-42-6) puhtusega vähemalt 94 %

0 %

-

31.12.2025

0.6774

ex 2933 69 80

13

Metribusiin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) puhtusega vähemalt 93 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-kloro-4,6-dimetoksü-1,3,5-triasiin (CAS RN 3140-73-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6951

ex 2933 69 80

17

Bensoguaanamiin (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2021

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutriin (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4957

ex 2933 69 80

60

Tsüanuurhape (CAS RN 108-80-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4985

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(dietüülamino)metüül]-α-etüül-2-okso-1-pürrolidiinatseetamiid-L-(+)-tartraat, (CAS RN  754186-36-2)  

0 %

-

31.12.2025

0.6872

ex 2933 99 80

16

Püridaat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) puhtusega vähemalt 90 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6829

ex 2933 99 80

21

1-(bis(dimetüülamino)metüleen)-1H-[1,2,3]triasolo[4,5-b]püridiinium-3-oksiidheksafluorofosfaat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6599

ex 2933 99 80

54

3-(salitsüloüülamino)-1,2,4-triasool (CAS RN 36411-52-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6933

ex 2933 99 80

87

Karfentrasoon-etüül (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) puhtusega vähemalt 90 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.4955

ex 2934 20 80

60

Bensotiasool-2-üül-(Z)-2-tritüüloksüimino-2-(2-aminotiasool-4-üül)-tioatsetaat (CAS RN 143183-03-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-bis(1,3-bensotiasool-2-üülsulfanüül)-2-metüülpropaan-2-amiin (CAS RN 3741-80-8) 

0 %

-

31.12.2025

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-dietüül-9H-tioksanteen-9-oon (CAS RN 82799-44-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(oksiraan-2-üülmetoksü)-9H-karbasool (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-kloro-etüül)-1-piperasinüül]dibenso(b,f)(1,4)tiasepiin (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6893

ex 2934 99 90

44

Propikonasool (ISO) (CAS RN 60207-90-1) puhtusega vähemalt 92 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.5133

ex 2934 99 90

86

Ditianoon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-fenüleen)bis(4H-3,1-bensoksasiin-4-oon) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5036

ex 2935 90 90

42

Penokssulaam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6777

ex 2935 90 90

54

Propoksükarbasoon-naatrium (ISO) (CAS RN 181274-15-7) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-tolueensulfonüül)-N'-(3-(p-tolueensulfonüüloksü)fenüül)karbamiid (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2-[(fenüülkarbamoüül)amino]fenüül}benseensulfoonamiid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flasasulfuroon (ISO)(CAS RN 104040-78-0) puhtusega vähemalt 94 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.4944

ex 2938 90 30

10

Ammooniumglütsürrisaat (CAS RN 53956-04-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6600

ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Mearnsi akaatsia ekstrakti, ammooniumkloriidi ja formaldehüüdi reaktsiooni saadus (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2021

0.5091

ex 3204 11 00

20

Värvaine C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Disperse Yellow 241 sisaldus on üle 97 % massist

0 %

-

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Dispersioonvärvivalmistis, mis sisaldab järgmisi värvaineid:

C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) või Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

milles võib olla värvainet C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6652

ex 3204 12 00

70

Värvaine C.I. Acid Blue 25 (CAS RN 6408-78-2) ja valmistised selle baasil, milles värvaine C.I. Acid Blue 25 sisaldus on vähemalt 80 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6603

ex 3204 17 00

33

Värvaine C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) ja valmistised selle baasil, milles värvaine C.I. Pigment Blue 15:1 sisaldus on vähemalt 35 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.5100

ex 3204 19 00

73

Värvaine C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Solvent Blue 104 sisaldus on üle 97 % massist

0 %

-

31.12.2021

0.6726

ex 3208 90 19

55

Valmistis, mis sisaldab orgaanilises lahustis 5–20 % massist propüleeni ja maleiinanhüdriidi kopolümeeri või polüpropüleeni ning propüleeni ja maleiinanhüdriidi kopolümeeri segu või polüpropüleeni ning propüleeni, isobuteeni ja maleiinanhüdriidi kopolümeeri segu

0 %

-

31.12.2021

0.5031

ex 3215 90 70

40

Kuivtindi pulber, mille põhimaterjal on hübriidvaik (mis on valmistatud polüstüreenakrüülvaigust ja polüestervaigust), millesse on segatud järgmisi koostisaineid:

vaha,

vinüülipõhine polümeer ja

värvaine,

kasutamiseks koopiamasinate, faksiaparaatide, printerite ja mitmeotstarbeliste seadmete tooneri pudelite valmistamiseks

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.4863

ex 3402 11 90

10

Naatriumlauroüülmetüülisetionaat

0 %

-

31.12.2021

0.6725

ex 3506 91 90

50

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsent):

15–60 % stüreeni-butadieeni kopolümeere või stüreeni-isopreeni kopolümeere ning

10–30 % pineeni polümeere või pentadieeni kopolümeere,

mis on lahustatud järgmises lahustis:

metüületüülketoon (CAS RN 78-93-3),

heptaan (CAS RN 142-82-5), ning

tolueen (CAS RN 108-88-3) või kerge alifaatne petrooleeter (CAS RN 64742-89-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6759

ex 3802 10 00

10

Aktiivsöe ja polüetüleeni segu pulbrina

0 %

-

31.12.2025

0.6874

ex 3808 92 30

10

Mankotseeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), imporditud kontaktpakendites netomassiga vähemalt 500 kg

 (1)

0 %

-

31.12.2025

0.5048

ex 3808 93 90

20

Valmistis, mis kujutab endast bensüül(puriin-6-üül)amiini lahust glükoolis, sisaldab

1,88–2,00 massiprotsenti bensüül(puriin-6-üül)amiini,  

sellist tüüpi, mida kasutatakse taimekasvu regulaatorites

0 %

-

31.12.2025

0.5030

ex 3808 93 90

30

Vesilahus, mille koostis massiprotsentides on järgmine:

1,8 % naatrium-p-nitrofenolaati,

1,2 % naatrium-o-nitrofenolaati,

0,6 % naatrium-5-nitroguaiakolaati,

kasutamiseks taimekasvuregulaatori tootmisel (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5088

ex 3808 93 90

50

Valmistis pulbri kujul, mille koostis massiprotsentides on järgmine:

vähemalt 55 % giberelliin A4,

1–35 % giberelliin A7,

kokku vähemalt 90 % giberelliin A4 ja giberelliin A7,

kokku kuni 10 % vett ja muid looduslikke giberelliine,

sellist tüüpi, mida kasutatakse taimekasvu regulaatorites

0 %

-

31.12.2021

0.6532

ex 3808 94 20

30

Bromokloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-dioon (CAS RN 32718-18-6), mis sisaldab:

1,3-dikloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-diooni (CAS RN 118-52-5),

1,3-dibromo-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-diooni (CAS RN 77-48-5),

1-bromo-3-kloro-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-diooni (CAS RN 16079-88-2) ja/või

1-kloro-3-bromo-5,5-dimetüülimidasolidiin-2,4-diooni (CAS RN 126-06-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6904

ex 3811 21 00

12

Dispergent, mis sisaldab:

polüisobutenüülmerevaikhappe ja pentaerütritooli estreid (CAS RN 103650-95-9),

üle 35 massiprotsendi, kuid mitte üle 55 massiprotsendi mineraalõlisid ning

mille kloorisisaldus on kuni 0,05 massiprotsenti

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6906

ex 3811 21 00

14

Dispergent:

sisaldab polüisobuteensuktsiinimiidi, mis saadakse polüetüleenpolüamiinide ja polüisobutenüülsuktsiinanhüdriidi (CAS RN 147880-09-9) reaktsiooni saadustest,

mis sisaldab üle 35 massiprotsendi, kuid mitte üle 55 massiprotsendi mineraalõlisid,

kloorisisaldusega mitte üle 0,05 massiprotsendi,

mille summaarne leelisarv on alla 15

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6907

ex 3811 21 00

16

Detergent, mis sisaldab järgmist:

beeta-aminokarbonüülalküülfenooli kaltsiumisool (alküülfenoolist Mannichi reaktsiooniga saadud alus),

üle 40, kuid mitte üle 60 massiprotsendi mineraalõlisid,

mille summaarne leelisarv on üle 120

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6905

ex 3811 21 00

18

Detergent, mis sisaldab:

pika ahelaga alküültolueenkaltsiumsulfonaate,

üle 30 massiprotsendi, kuid mitte üle 50 massiprotsendi mineraalõlisid ning

mille summaarne leelisarv on üle 310, kuid alla 340

ning mida kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6671

ex 3811 21 00

75

Lisaained, mis sisaldavad järgmist:

kaltsium-(C10–14)-dialküülbenseensulfonaadid,

40–60 massiprotsenti mineraalõlisid,

mille summaarne leelisarv on kuni 10, kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6669

ex 3811 21 00

77

Vahutamisvastased lisaained, mis koosnevad järgmisest:

2-etüülheksüülakrülaadi ja etüülakrülaadi kopolümeer ning

50–80 massiprotsenti mineraalõlisid,

kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks

 (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6666

ex 3811 21 00

80

Lisaained, mis sisaldavad järgmist:

polüisobutüleensuktsiinimiid aromaatsetest polüamiinidest,

40–60 massiprotsenti mineraalõlisid,

ja mille lämmastikusisaldus on 0,6–0,9 massiprotsenti, kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6668

ex 3811 29 00

65

Lisaained, mis koosnevad sulfureeritud taimeõli, pika ahelaga α-olefiinide ja tallõli rasvhapete segust, väävlisisaldus 8–12 massiprotsenti, kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5062

ex 3815 90 90

30

Katalüsaator, mis kujutab endast järgmise koostisega suspensiooni mineraalõlis:

magneesiumkloriidi ja titaan(III)kloriidi tetrahüdrofuraankompleksid ning

ränidioksiid;

sisaldab 6,6 (± 0,6) % massist magneesiumi ning

2,3 (± 0,2) % massist titaani

0 %

-

31.12.2025

0.2783

ex 3815 90 90

80

Katalüsaator, mis kujutab endast peamiselt dinonüülnaftaleendisulfoonhapet lahusena isobutanoolis

0 %

-

31.12.2025

0.6810

ex 3824 99 92

23

Titaan(IV)butüülfosfatokompleksid (CAS RN 109037-78-7), lahustatud etanoolis ja propaan-2-oolis

0 %

-

31.12.2025

0.4909

ex 3824 99 92

29

Valmistis, mille koostis massiprotsentides on järgmine:

85–99 % butüül-2-tsüano-3-(4-hüdroksü-3-metoksüfenüül)akrülaadi polüetüleenglükooleetrit ja

1–15 % polüoksüetüleen(20)sorbitaantrioleaati

0 %

-

31.12.2025

0.6779

ex 3824 99 92

40

2-kloro-5-(klorometüül)-püridiini (CAS RN 70258-18-3) lahus orgaanilise lahustiga

0 %

-

31.12.2025

0.7742

ex 3824 99 92

52

Elektrolüüt, mis sisaldab:

5–20 massiprotsenti liitiumheksafluorofosfaati (CAS RN 21324-40-3) või liitiumtetrafluoroboraati (CAS RN 14283-07-9),

60–90 massiprotsenti etüleenkarbonaadi (CAS RN 96-49-1), dimetüülkarbonaadi (CAS RN 616-38-6 ) ja/või etüülmetüülkarbonaadi (CAS RN 623-53-0) segu,

0,5–20 massiprotsenti 1,3,2-dioksatiolaan-2,2-dioksiidi (CAS RN 1072-53-3),

kasutamiseks mootorsõidukite akude valmistamisel (2)

3,2 %

-

31.12.2021

0.5050

ex 3824 99 92

61

3’,4’,5’-trifluorobifenüül-2-amiin, 80–90-massiprotsendilise tolueenilahuse kujul

0 %

-

31.12.2025

0.6720

ex 3824 99 92

68

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsentides):

20 ± 1 % ((3-(sec-butüül)-4-(detsüüloksü)fenüül)metaantriüül)tribenseeni (CAS RN 1404190-37-9),

mis on lahustatud järgmises lahustis:

10 ± 5 % 2-sec-butüülfenooli (CAS RN 89-72-5),

64 ± 7 % rasket aromaatset lakibensiini (naftat) (CAS RN 64742-94-5) ja

6 ± 1,0 % naftaleeni (CAS RN 91-20-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6719

ex 3824 99 92

69

Valmistis, mis sisaldab:

80–92 massiprotsenti bisfenool-A-bis(difenüülfosfaati) (CAS RN 5945-33-5)

7–20 massiprotsenti bisfenool-A-bis(difenüülfosfaadi) oligomeere ja

kuni 1 massiprotsendi trifenüülfosfaati (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2021

0.3069

ex 3824 99 92

88

Hüdroksüetüülitud 2,4,7,9-tetrametüüldek-5-üün-4,7-diool (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4719

ex 3824 99 93

35

Vähemalt 70 % klooritud parafiin (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7313

ex 3824 99 96

45

Liitiumnikkelkoobaltalumiiniumoksiidi pulber (CAS RN 177997-13-6):

mille osakeste läbimõõt on alla 10 μm,

mille puhtus on üle 98 massiprotsendi

3,2 %

-

31.12.2021

0.6628

ex 3824 99 96

46

Mangaan-tsink-ferriidi graanulid, mis sisaldavad (massiprotsentides):

52–76 % raud(III)oksiidi,

13–42 % mangaan(II)oksiidi ning

2–22 % tsinkoksiidi

0 %

-

31.12.2025

0.6749

ex 3824 99 96

48

Tsirkooniumoksiid (ZrO2), mis on stabiliseeritud kaltsiumoksiidiga (CAS RN 68937-53-1) ja mille tsirkooniumoksiidisisaldus on 92–97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6897

ex 3901 40 00

30

Okteen-LLDPE (lineaarne madaltihe polüetüleen), toodetud Ziegler-Natta katalüsaatori kasutamisega, graanulitena:

mis sisaldab üle 10 massiprotsendi, kuid mitte üle 20 massiprotsenti komonomeeri

sulavoolamiskiirusega (MFR 190°C/2,16 kg) vahemikus 0,7–0,9 g / 10 min

tihedusega (meetodil ASTM D4703) 0,911–0,913 g/cm3

ning mida kasutatakse paindlike toidupakkekilede koekstrusiooniprotsessis (2)

0 %

31.12.2025

0.6920

ex 3901 90 80

53

Etüleeni ja akrüülhappe kopolümeer (CAS RN 9010-77-9):

akrüülhappe sisaldusega 18,5–49,5 massiprotsenti (ASTM D4094) ja

sulavoolamiskiirusega vähemalt 10 g / 10 min (125 °C / 2,16 kg, ASTM D1238)

0 %

31.12.2025

0.6734

ex 3901 90 80

55

Etüleeni ja akrüülhappe kopolümeeri tsink- või naatriumsool, millel on järgmised omadused:

akrüülhappe sisaldus 6–50 massiprotsenti ja

sulavoolavuskiirus vähemalt 1g / 10 min 190 °C / 2,16 kg (mõõdetud standardi ASTM D1238 kohaselt)

0 %

-

31.12.2025

0.5049

ex 3901 90 80

67

Üksnes etüleeni ja metakrüülhappe monomeeridest valmistatud kopolümeer, milles metakrüülhappe sisaldus on vähemalt 11 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.6736

ex 3903 90 90

65

Stüreeni, 2,5-furaandiooni ja (1-metüületüül)benseeni kopolümeer helveste või pulbrina (CAS RN 26762-29-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6804

ex 3903 90 90

70

Kopolümeer graanulite kujul, mis sisaldab:

75 (± 7 ) massiprotsenti stüreeni ja

25 (± 7) massiprotsenti metüülmetakrülaati

0 %

31.12.2025

0.4981

ex 3904 69 80

81

Polüvinülideenfluoriid (CAS RN 24937-79-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6672

ex 3906 90 90

33

Butüülakrülaadi ja alküülmetakrülaadi tuumaga rakkudest koosnev kopolümeer osakeste suurusega 5–10 µm

0 %

-

31.12.2025

0.6663

ex 3906 90 90

37

Trimetüloolpropaantrimetakrülaadi ja metüülmetakrülaadi kopolümeer (CAS RN 28931-67-1) mikrokerakestena, mille keskmine läbimõõt on 3 µm

0 %

-

31.12.2025

0.6891

ex 3907 10 00

20

Polüoksümetüleen atsetüüllõpprühmadega, mis sisaldab polümetüülsiloksaani ning tereftaalhappe ja 1,4-fenüüldiamiini kopolümeeri kiude

0 %

-

31.12.2022

0.6839

ex 3907 30 00

15

Epoksüvaik, halogeenivaba

sisaldab tahke aine sisalduse põhjal rohkem kui 2 massiprotsenti fosforit, mis on keemiliselt seotud epoksüvaiguga,

ei sisalda hüdrolüüsitavaid kloriide või sisaldab neid alla 300 ppm ning

sisaldab lahusteid,

kasutatakse trükkplaatide tootmisel kasutatavate eelvormlehtede või rullide valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6840

ex 3907 30 00

25

Epoksüvaik

sisaldab vähemalt 21 massiprotsenti broomi,

ei sisalda hüdrolüüsitavaid kloriide või sisaldab neid alla 500 ppm ning

sisaldab lahusteid

0 %

-

31.12.2025

0.4940

ex 3907 99 80

ex 3913 90 00

30

20

Polü(hüdroksüalkanaat), koosneb peamiselt polü(3-hüdroksübutüraadist)  

0 %

-

31.12.2025

0.5057

ex 3907 99 80

80

Kopolümeer, mille koostises on vähemalt 72 % massist tereftaalhapet ja/või selle derivaate ja tsükloheksaandimetanooli, mida on täiendatud lineaarsete ja/või tsükliliste dioolidega 

0 %

-

31.12.2025

0.5032

ex 3909 40 00

20

Termosettvaigu osakeste pulber, milles on ühtlaselt jaotunud magnetilised osakesed, kasutatakse koopiamasinate, faksiaparaatide, printerite ja mitmeotstarbeliste seadmete tooneri valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6921

ex 3910 00 00

15

Dimetüülmetüül(propüül(polüpropüleenoksiid))siloksaan (CAS RN 68957-00-6), trimetüülsiloksü-lõpprühmadega

0 %

-

31.12.2021

0.7217

ex 3910 00 00

45

Dimetüülsiloksaan, hüdroksüül-lõpprühmaga polümeer viskoossusega 38–100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

-

31.12.2021

0.5109

ex 3911 90 99

35

Etüleeni ja maleiinanhüdriidi vahelduv kopolümeer (EMA)

0 %

-

31.12.2025

0.4953

ex 3912 11 00

40

Tselluloosdiatsetaatpulber  

0 %

-

31.12.2025

0.6718

ex 3912 39 85

50

Polükvaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)

0 %

-

31.12.2025

0.4757

ex 3919 10 80

37

Polütetrafluoroetüleenkile:

mille paksus on vähemalt 100µm,

mille pikenemine purunemisel on kuni 100 %,

mis on ühelt küljelt kaetud rõhutundliku silikoonliimi kihiga

0 %

-

31.12.2025

0.4761

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

43

26

Etüleen-vinüülatsetaatkile:

paksusega vähemalt 100 µm,

ühelt poolt kaetud akrüülse rõhutundliku või UV-tundliku liimiga ja polüester- või polüpropüleenkaitsekihiga

0 %

-

31.12.2022

0.6886

ex 3919 10 80

63

Peegeldav kile, mis koosneb järgmisest:

akrüülvaigukiht, millel on ühel pool andmete võltsimise, muutmise või asendamise või reprodutseerimise vastane märgistus või ametlik märge ettenähtud kasutamise kohta,

sissesurutud klaaskuulikestega akrüülvaigukiht,

akrüülvaigukiht, mida on kõvendatud melamiiniga ristsidumise teel,

metallikiht,

akrüülliim ja

eemaldatav kile

0 %

-

31.12.2025

0.4947

ex 3919 90 80

65

Kleepuv kile paksusega 40–475 µm, koosneb ühest või mitmest läbipaistvast, metalliseeritud või värvitud polüetüleentereftalaatkihist, mis on ühelt poolt kaetud kriimustuskaitsekattega ja teiselt poolt rõhutundliku liimiga ning eraldatava kaitsekihiga

0 %

-

31.12.2025

0.4925

ex 3919 90 80

70

Mikropoorsest polüuretaanist isekleepuvad poleerimiskettad, polsterkattega või ilma

0 %

-

31.12.2025

0.4964

ex 3919 90 80

82

Peegeldav kile, mille koostisosad on:

polüuretaankiht,

mikroklaaskuulikeste kiht,

alumiiniumiga metalliseeritud kiht ja

liimikiht, mis on ühelt või mõlemalt poolt kaetud eraldatava kaitsekihiga;

sellel võib olla polüvinüülkloriidkiht,

kiht, millel võib olla andmete võltsimise, muutmise, asendamise või reprodutseerimise vastane lasermärgistus või ametlik märge ettenähtud kasutamisviisi kohta

0 %

-

31.12.2025

0.6640

ex 3920 10 40

40

Toru kihilisest kilest, peamiselt polüetüleenist:

mis kujutab endast kolmekihilist tõket, mille vahekiht on etüleenvinüülalkoholist, mis on kummaltki küljelt kaetud polüamiidikihiga, mis on kummaltki küljelt kaetud vähemalt ühe polüetüleenikihiga,

mille paksus on vähemalt 55 µm,

mille läbimõõt on 500–600 mm

0 %

-

31.12.2025

0.3357

ex 3920 62 19

48

Lehtedena või rullis polü(etüleentereftalaat)kile:

mis on mõlemalt küljelt kaetud epoksüakrüülvaiguga ja

mille kogupaksus on 37 μm (± 3 μm)

0 %

-

31.12.2025

0.2589

ex 3920 62 19

52

Polüetüleentereftalaat-, polüetüleennaftalaat- või muust sarnasest polüestrist kile, mille üks külg on kaetud metalli ja/või metalloksiididega, mis sisaldab alumiiniumi alla 0,1 massiprotsendi, mille paksus on kuni 300 µm ja mille pindtakistus ei ületa 10 000 oomi (ruutühiku kohta) (määratud ASTM D257 meetodil)

0 %

-

31.12.2023

0.6911

ex 3921 19 00

40

Läbipaistev mikropoorne kile akrüülhappega poogitud polüetüleenist, rullides:

laiusega 98–170 mm

paksusega 15–36 µm

kasutatakse leelisaku separaatorite valmistamiseks

3,2 %

-

31.12.2021

0.7263

ex 3921 19 00

45

Mikropoorne polüpropüleenist ühekihiline kile või mikropoorne polüpropüleenist, polüetüleenist ja polüpropüleenist kolmekihiline kile, igal kilel on järgmised omadused:

tootmissuunaga ristsuunaline (TD) kahanemine on null,

kogupaksus 8–50 μm,

laius 15–900 mm,

pikkus üle 200 m, kuid mitte üle 8 000 m,

keskmine poori suurus 0,02–0,1 μm,

50–200 µm paksuse polüpropüleenist lausmatiga lamineeritud või lamineerimata,

pindaktiivse ainega kaetud või katmata,

ühelt või kahelt küljelt 1–5 μm paksuse keraamilise kihiga kaetud või katmata,

ühelt või kahelt küljelt 0,5–5 μm paksuse PVDF-tüüpi või sarnase sideainega kaetud või katmata

3,2 %

-

31.12.2021

0.6742

ex 3921 90 55

40

Kolmekihiline tekstiilmaterjal, rullides,

mille vahekiht on taftriie 100-protsendilisest nailonist või nailoni-polüestri segust,

mis on mõlemalt küljelt kaetud polüamiidiga,

mille üldpaksus on kuni 135 μm,

mille mass on kuni 80 g/m2

0 %

31.12.2025

0.7335

ex 3926 30 00

ex 3926 90 97

50

48

Pinnatud sise- või välisehisosad, mis koosnevad:

akrüülnitriil-butadieen-stüreenist (ABS) koosnevast kopolümeerist, polükarbonaadiga segatud või segamata, ning

PVC fooliumist,

ei sisalda vase-, nikli- ega kroomikihte,

kasutatakse rubriikidesse 8701–8705 kuuluvate mootorsõidukite osade tootmisel (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6717

ex 3926 90 97

23

Mootorsõiduki välimise tahavaatepeegli plastikkate klambritega 

0 %

p/st

31.12.2025

0.3850

ex 3926 90 97

43

Segu, mis sisaldab vett ja 19–35 massiprotsenti akrüülnitriili, metakrüülnitriili ja isobornüülmetakrülaadi või muu metakrülaadi kopolümeerist valmistatud paisutatud õõnsaid mikrokuule läbimõõduga 3–4,95 μm

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Kummist pidurivoolik:

milles kumm on kombineeritud tekstiiliribadega,

mille seina paksus on 3,2 mm,

mille kumbagi otsa on surutud õõnes metallotsik ja

millel on üks või mitu kinnitusklambrit,

kasutatakse grupi 87 kaupade tootmiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6844

ex 4016 93 00

30

Ristkülikukujuline etüleenpropüleendieenkummist tihend:

pikkusega 72–825 mm,

laiusega 18–155 mm,

maksimumtemperatuuriga 150–240 °C,

materjali lubatava väljatõrjumisega vormipoolte ühenduspraost kuni 0,3 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6884

ex 5403 39 00

10

Biolagunev (norm EN 14995) monokiud joontihedusega kuni 33 dtex, mis sisaldab vähemalt 98 massiprotsenti polülaktiidi (PLA); kasutatakse filtririide valmistamiseks toiduainetööstuse jaoks (2)

0 %

-

31.12.2022

0.5059

ex 5603 13 10

20

Orienteerimata polüetüleenkiududest lausriie, kattega,

pindtihedusega 80–105 g/m² ja

õhutakistusega (Gurley) 8–75 s (määratud ISO 5636/5 meetodiga)

0 %

31.12.2025

0.5987

ex 5603 14 90

60

Polüetüleentereftalaadi ketrusniidist lausriie:

massiga 160–300 g/m²,

lamineerimata,

DIN 60335-2-69: 2008 kohane filtreerimistõhusus vastab vähemalt M klassi filtrile,

volditav

0 %

31.12.2023

0.4978

ex 6909 19 00

20

Räninitriid (Si3N4), rullid või kuulid 

0 %

-

31.12.2025

0.7619

ex 7006 00 90

40

Üliväändnemaatiliste (STN, Super Twisted Nematic) või väändnemaatiliste omadustega (TN, Twisted Nematic) sooda-lubi-liiv- või boorsilikaatklaasist plaadid:

pikkusega 300–1 500 mm,

laiusega 300–1 500 mm,

paksusega 0,5–1,1 mm,

ühel küljel indiumtinaoksiidkattega, mille takistus on 80–160 oomi,

indiumtinaoksiidkihi ja klaaspinna vahelise ränidioksiidist (SiO2) passivatsioonkihiga või ilma,

teisel küljel mitmekihilise peegeldumisvastase kattega või ilma ja

masintöödeldud (rihvatud) servadega

0 %

-

31.12.2023

0.6870

ex 7009 10 00

40

Elektrokroomne isetumenev salongi tahavaatepeegel, mis koosneb järgmisest:

peeglitugi,

plastist ümbris,

integraalskeem,

kasutatakse rubriigi 87 mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

-

31.12.2025

0.5021

ex 7019 19 10

20

Klaasfilamentkiududest lõng joontihedusega vähemalt 10,3 teksi, kuid mitte üle 11,9 teksi, valmistatud peamiselt filamentidest, mille  läbimõõt on vähemalt 4,83 µm, kuid mitte üle 5,83 µm

0 %

-

31.12.2025

0.5020

ex 7019 19 10

25

Klaasfilamentkiududest lõng joontihedusega vähemalt 5,1 teksi, kuid mitte üle 6,0 teksi, valmistatud peamiselt filamentidest, mille  läbimõõt on vähemalt 4,83 µm, kuid mitte üle 5,83 µm

0 %

-

31.12.2025

0.4853

ex 7202 99 80

10

Raud-düsproosium, mis sisaldab:

vähemalt 78 % massist düsproosiumi ja

vähemalt 18 %, kuid mitte rohkem kui 22 % massist rauda

0 %

-

31.12.2025

0.7502

ex 7318 24 00

40

Piirikuga toruliitmiku osad:

spetsifikatsioonile 17-4PH vastavast roostevabast terasest või spetsifikatsioonile S7 vastavast tööriistaterasest,

valmistatud metalli survevalu meetodil,

Rockwelli kõvadusega 38 HRC (± 1) või 53 HRC (+ 2 / – 1),

mõõtmetega 7 mm × 4 mm × 5 mm kuni 40 mm × 20 mm × 10 mm

0 %

-

31.12.2023

0.6680

ex 7326 90 98

40

Rauast või terasest raskused,

muust materjalist osadega või ilma,

muust metallist osadega või ilma,

töödeldud või töötlemata pinnaga,

võivad olla pealetrükiga;

kasutatakse kaugjuhtimispultide tootmisel

0 %

-

31.12.2025

0.5029

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

ex 7606 12 99

10

21

25

Alumiinium-liitiumsulamid varbmaterjal ja valuplokkidena

0 %

-

31.12.2022

0.5487

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

48

49

51

52

53

56

Alumiiniumfoolium rullides:

puhtusastmega 99,99 massiprotsenti,

paksusega 0,021–0,2 mm,

laiusega 500 mm,

3–4 nm paksuse pindmise oksiidkihiga

ja rohkem kui 95 % ulatuses kuubilise tekstuuriga

0 %

-

31.12.2021

0.4050

ex 7607 11 90

60

Tavaline alumiiniumfoolium, mille parameetrid on järgmised:

alumiiniumisisaldus vähemalt 99,98 %,

paksus vähemalt 0,070 mm, kuid mitte üle 0,125 mm,

kuubikuline tekstuur,

kasutatakse kõrgepinge abil söövitamisel

3,7 %

-

31.12.2021

0.7698

ex 7607 20 90

10

Alumiiniumfoolium rullides:

kaetud ühelt küljelt polüpropüleeniga või polüpropüleeni ja happega modifitseeritud polüpropüleeniga ning teiselt küljelt polüamiidi ja polüetüleentereftalaadiga, vahel liimainekihid,

laiusega 200–400 mm,

paksusega 0,138–0,168 mm,

kasutatakse liitium-ioonakude katete valmistamiseks (2)

3,7 %

-

31.12.2021

0.6730

ex 8101 96 00

10

Volframtraat, mille massist vähemalt 99 % moodustab volfram ning

mille ristlõike läbimõõt ei ületa 50 µm,

mille ühe meetri takistus on 40–300 oomi

0 %

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Magneesiumipulber:

mille puhtus on üle 99,5 massiprotsendi,

mille osakeste suurus on 0,2–0,8 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4904

ex 8108 90 30

45

AMSi standarditele 4928, 4965 või 4967 vastav titaani-alumiiniumi-vanaadiumi sulamist (TiAl6V4) traat läbimõõduga alla 20 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6805

ex 8113 00 90

20

Alumiiniumränikarbiidi (AISiC) komposiitmaterjalist valmistatud kuubikujuline vahepuks, kasutatakse isoleeritud paisuga bipolaartransistor-moodulites (IGBT-moodulid)

0 %

-

31.12.2025

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Silikoonist või plastist klaviatuurid, mis sisaldavad:

lihtmetallist osi ning

mis võivad sisaldada plastist ja

klaaskiu või puiduga armeeritud epoksiidvaigust osi ning

võivad olla pealetrükiga või töödeldud pinnaga,

võivad olla elektrijuhtmega,

võivad olla membraaniga,

võivad olla ühe- või mitmekihilise kaitsekilega

0 %

p/st

31.12.2025

0.4996

ex 8407 90 90

20

Veeldatud naftagaasil (LPG) töötav kompaktne mootorisüsteem, mille omadused on järgmised:

6 silindrit,

võimsus 75–80 kW,

sisselaske- ja heitgaaside väljalaskeklapid on kohandatud pidevaks tööks suurel koormusel töötavates rakendustes,

rubriiki 8427 kuuluvate sõidukite valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6160

ex 8414 30 81

ex 8414 80 73

60

30

Hermeetilised rootorkompressorid fluorosüsivesinik- (HFC) või süsivesinik-külmaainete jaoks

töötavad muutuva kiirusega ühefaasiliste vahelduvvoolumootoritega või harjadeta alalisvoolumootoritega,

nimivõimsusega kuni 1,5 kW,

nimipingega 100–240 V,

kõrgusega kuni 300 mm,

välisläbimõõduga kuni 150 mm,

ühikumassiga kuni 15 kg,

kasutatakse majapidamisseadmete, sh pesukuivatite soojuspumpade valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2023

0.7317

ex 8414 80 22

20

Õhu membraankompressor:

tootlikkusega 4,5–7 l/m,

sisendvõimsusega kuni 8,1 W,

ülerõhuga kuni 400 hPa (0,4 bar),

kasutatakse autoistmete tootmiseks

0 %

-

31.12.2022

0.6842

ex 8415 90 00

60

Gaasjoodetud alumiiniumplokk toru ühendamiseks kondensaatoriga auto kliimaseadmes:

ekstrudeeritud, painutatud, alumiiniumist klemmjuhtmetega välisläbimõõduga 5–25 mm,

massiga 0,02–0,25 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6860

ex 8415 90 00

65

Teisaldatav kuivatusfilter, valmistatud alumiiniumist kaarkeevituse teel, polüamiidist ja keraamiliste elementidega:

pikkusega 143–292 mm,

läbimõõduga 31–99 mm,  

kaaluga 0,12–0,9 kg, 

filtrielementide pikkusega kuni 0,2 mm ja paksusega kuni 0,06 mm ja 

tahkete osakeste läbimõõduga kuni 0,06 mm,

kasutatakse autode kliimaseadmete tootmiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6821

ex 8436 99 00

10

Osa, mis sisaldab järgmist:

ühefaasiline vahelduvvoolumootor,

planetaarmehhanism,

lõiketera,

ning võib sisaldada järgmist:

kondensaator,

keermestatud poldiga kinnitatud osa,

kasutatakse aiapidamises kasutatavates purustajates (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.7380

ex 8481 80 59

30

Korpusega kahekäiguventiilid voolu reguleerimiseks:

5–16 väljalaskeavaga läbimõõdus 0,05–0,5 mm,

voolukiirusega 330–5 000 cm3 minutis,

töörõhuga 19–300 MPa

0 %

-

31.12.2022

0.7518

ex 8481 90 00

40

Klapi armatuur:

kütuse juurdevoolu avamiseks ja sulgemiseks,

koosneb võllist ja labast,

labas on 3–8 ava,

valmistatud metallist ja/või metallisulami(te)st

0 %

-

31.12.2023

0.4997

ex 8483 40 90

80

Käigukast, millel on:

kuni 3 käiku,

automaatne aeglustussüsteem ja

võimsuse reverseerimise süsteem,

kasutamiseks rubriigi 8427 kaupade valmistamisel  (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6854

ex 8501 10 10

20

Nõudepesumasina sünkroonmootor veevoolu kontrollmehhanismiga:

pikkusega ilma teljeta 24 mm (+/- 0,3 mm)

läbimõõduga 49,3 mm (+/- 0,3 mm)

nimipingega 220–240 V AC

nimisagedusega 50–60 Hz

sisendvõimsusega kuni 4 W

pöörlemiskiirusega 4–4,8 pööret minutis

väljundpöördemomendiga vähemalt 10 kgf/cm

0 %

-

31.12.2022

0.6858

ex 8501 10 99

64

Alalisvoolumootor, millega kontrollitakse õhuklapis ja heitgaasitagastusklapis gaasi juurdevoolu reguleeriva klapi pöördenurka:

tolmu jms sissetungimise vastase kaitse (ingressprotection, IP) standardiga IP69,

rootori kiirusega kuni 6 500 pööret minutis koormuseta olekus,

nimipingega 12,0 V (+/- 0,1),

määratud temperatuurivahemikuga –40 kuni +165 °C,

ühendava hammasrattaga või ilma,

mootoriliidesega või ilma,

äärikuga või ilma,

läbimõõduga kuni 40 mm (ilma äärikuta),

kogukõrgusega kuni 90 mm (põhjast hammasrattani)

0 %

-

30.06.2021

0.6880

ex 8501 10 99

65

Elektriline turbolaadija ajam:

alalisvoolumootoriga,

sisseehitatud käigumehhanismiga,

(tõmbe)jõuga vähemalt 200 N 140 °C-ni kõrgendatud ümbritseval temperatuuril,

(tõmbe)jõuga vähemalt 250 N töökäigu igas asendis,

töökäiguga 15–25 mm,

pardadiagnostika liidesega või ilma

0 %

-

31.12.2025

0.6627

ex 8501 10 99

75

Pidevergutusega alalisvoolumootor, millel on:

mitmefaasimähis,

välisläbimõõt 28–35 mm,

pöörete arv kuni 12 000 p/min,

tarbitav pinge 8–27 V

0 %

-

31.12.2025

0.4731

ex 8501 31 00

37

Pidevergutusega alalisvoolumootor, millel on:

mitmefaasimähis,

välisläbimõõt koos kinnitusäärikuga 30–90 mm,

nimipöörlemiskiirus kuni 15 000 pööret minutis,

võimsus 45–400 W ja

toitepinge 9–50 V,

võib olla ajamikettaga,

võib olla karteriga,

võib olla ventilaatoriga,

võib olla kattekoostuga,

võib olla keskhammasrattaga,

võib olla kiiruse ja pöörlemissuuna impulssanduriga,

võib olla isesünkroniseeruva või Halli efektil põhineva kiiruse- või pöörlemissuunaanduriga,

võib olla kinnitusäärikuga

0 %

-

31.12.2024

0.5577

ex 8501 31 00

50

Harjadeta alalisvoolumootor:

välisläbimõõduga 80–200 mm,

toitepingega 9–16 V,

20 °C juures võimsusega 300–750 W,

20 °C juures pöördemomendiga 2,00–7,00 Nm,

20 °C juures nimipöörlemiskiirusega 600–3 100 pööret minutis,

rihmarattaga või ilma,

elektroonilise roolivõimendianduri/-kontrolleriga või ilma

0 %

-

31.12.2022

0.6809

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

53

45

Autotööstuses kasutusvalmis harjadeta püsiergutusega alalisvoolumootor:

ettenähtud pöörlemiskiirusega kuni 4 100 pööret minutis,

väljundvõimsusega 400 W – 1,3 kW (12 V juures),

ääriku läbimõõduga 85–200 mm,

pikkusega kuni 335 mm, mõõdetuna võlli algusest kuni välisservani,

korpuse pikkusega kuni 265 mm, mõõdetuna äärikust kuni välisservani,

kuni kaheosalise (põhikorpus koos elektriliste detailide ning äärega, millesse on puuritud 2–11 auku) survevalualumiiniumist või lehtterasest korpusega koos tihendusosaga (rõngastihendi ja määrdega soon) või ilma,

üksik-T-kujuliste hammastega staatori ja 9/6 või 12/8 topoloogiaga ühepooliliste mähiste ning

pindmiste magnetitega,

elektroonilise roolivõimendikontrolleriga või ilma

0 %

-

31.12.2025

0.6161

ex 8503 00 99

55

Harjadeta mootori staator

siseläbimõõduga 206,6 mm (± 0,5),

välisläbimõõduga 265,0 mm (± 0,2), ja

laiusega 37,2–47,8 mm,

kasutatakse otseajamiga trumlitega pesumasinate, pesumasin-kuivatite või kuivatite valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2025

0.7764

ex 8504 31 80

55

Voolutrafo:

võimsusega 0,22–0,24 kVA,

töötemperatuur +10 kuni +125 °C,

4–5 induktiivsidestusega vasktraatmähist,

alusel 11–12 kontakti ja

mõõtmed kuni 32 mm × 37,8 mm × 25,8 mm

0 %

-

31.12.2024

0.7788

ex 8505 11 00

68

Neodüümist, rauast ja boorist või samaariumi ja koobalti sulamist valmistatud plokid, mis võivad olla kaetud tsingiga ja on pärast magneetimist ette nähtud püsimagnetitena kasutamiseks:

pikkusega 13,8–45,2 mm,

laiusega 7,8–25,2 mm,

kõrgusega 1,3–4,7 mm

0 %

-

31.12.2024

0.6857

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

73

35

Ferriidist, koobaltist, samaariumist või muust haruldasest muldmetallist või nende sulamist valmistatud lamedate lattide, kaarelattide või veerandtoru kujulised tooted, polümeerist kattevormiga või ilma, mis on pärast magneetimist ette nähtud püsimagnetitena kasutamiseks:

pikkusega 5–60 mm,

laiusega 5–40 mm,

paksusega 3–15 mm

0 %

p/st

31.12.2022

0.7641

ex 8507 60 00

13

Prismaatilised liitium-ioonakud, millel on järgmised omadused:

laius 173,0 mm (± 0,3 mm),

paksus 45,0 mm (± 0,3 mm),

kõrgus 125,0 mm (± 0,3 mm),

nimipinge 3,67 V (± 0,01 V), ja

nimimahutavusega 94 Ah ja/või 120 Ah,

kasutatakse elektriautode akude tootmiseks (2)

1,3 %

-

31.12.2021

0.6685

ex 8507 60 00

15

Silindrilised liitium-ioon-akud või selle moodulid:

nimimahtuvus 8,8–18 Ah,

nimipinge 36–48 V,

energiatihedus 300–648 Wh;

kasutatakse elektrijalgrataste tootmisel (2)

1,3 %

-

31.12.2021

0.6625

ex 8507 60 00

17

Liitium-ioon-starteraku, mis koosneb neljast laetavast liitium-ioon-sekundaarelemendist ja millel on järgmised omadused:

nimipinge 12 V,

pikkus 350–355 mm,

laius 170–180 mm,

kõrgus 180–195 mm,

mass 10–15 kg,

nimimahutavus 60–80 Ah

1,3 %

-

31.12.2021

0.7663

ex 8507 60 00

18

Liitium-ioon-polümeeraku, millel on akuhaldussüsteem ja CAN-siini liides ning järgmised omadused:

pikkus kuni 1600 mm,

laius kuni 448 mm,

kõrgus kuni 395 mm,

nimipinge 280–400 V,

nimimahutavus 9,7–10,35 Ah,

laadimispinge 110–230 V ja

mis sisaldab 6 moodulit 90–96 elemendiga, suletud teraskesta,

kasutatakse selliste sõidukite tootmisel, mida saab laadimiseks ühendada rubriiki 8703 kuuluva välise elektritoiteallikaga (2)

1,3 %

-

31.12.2021

0.7717

ex 8507 60 00

22

Hoidikutega metallkesta sisseehitatud akusüsteem, mis sisaldab järgmist:

liitium-ioonaku pingega 48 V (± 5 V) ja võimsusega 0,44 kWh (± 0,05 kWh),

akujuhtimissüsteem,

relee,

madalpingeline alalisvoolumuundur,

vähemalt üks pistmik,

kasutatakse hübriidsõidukite valmistamisel (2)

1,3 %

-

31.12.2021

0.2907

ex 8507 60 00

30

Silindriline liitiumioonaku või moodul pikkusega vähemalt 63 mm ja diameetriga vähemalt 17,2 mm, nimivõimsusega vähemalt 1 200 mAh, laaditavate patareide tootmiseks (2)

1,3 %

-

31.12.2021

0.6703

ex 8507 60 00

33

Liitium-ioonaku:

pikkusega 150 – 1 000 mm,

laiusega 100 – 1 000 mm,

kõrgusega 200 – 1 500 mm,

massiga 75–200 kg,

nimimahutavusega 150–500 Ah,

nimiväljundpingega 230 V (faasijuhi ja neutraaljuhi vahel) vahelduvpinge korral või nimipingega 64 V (±10 %)

1,3 %

-

31.12.2021

0.6702

ex 8507 60 00

37

Liitium-ioonaku:

pikkusega 1 200 – 2 000 mm,

laiusega 800 – 1 300 mm,

kõrgusega 2 000 – 2 800 mm,

massiga 1 800 – 3 000 kg,

nimimahtuvusega 2 800 – 7 200 Ah

1,3 %

-

31.12.2021

0.5548

ex 8507 60 00

50

Liitium-ioon elektriakude patareide paigaldamiseks ettenähtud moodulid

pikkusega 298 mm või rohkem, kuid mitte üle 500 mm,

laiusega 33,5 mm või rohkem, kuid mitte üle 209 mm,

kõrgusega 75 mm või rohkem, kuid mitte üle 228 mm,

kaaluga 3,6 kg või rohkem, kuid mitte üle 17 kg,

võimsusega 458 Wh või rohkem, kuid mitte üle 2 158 Wh

1,3 %

-

31.12.2021

0.5342

ex 8507 60 00

65

Silindrikujuline liitiumioonaku:

alalispingega 3,5–3,8 V,

nimimahtuvusega 300–900 mAh ja

läbimõõduga 10,0–14,5 mm

1,3 %

-

31.12.2021

0.7888

ex 8507 60 00

68

Metallkorpusega liitiumioonaku:

pikkusega 65–225 mm,

laiusega 10–75 mm,

kõrgusega 60–285 mm,

nimipingega 2,1–3,8 V ja

nimimahutavusega 2,5–325 Ah

1,3 %

-

31.12.2021

0.5356

ex 8507 60 00

75

Ristkülikukujuline liitiumioonaku, mille omadused on järgmised: 

metallkorpus,

pikkus 173 mm (± 0,15 mm),

laius 21 mm (± 0,1 mm),

kõrgus 91 mm (± 0,15 mm),

nimipinge 3,3 V,

nimimahtuvus vähemalt 21 Ah

1,3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Laetavad liitiumioonakud:

pikkusega 700 – 2 820 mm,

laiusega 935 – 1 660 mm,

kõrgusega 85–700 mm,

massiga 250–700 kg,

energiamahutavusega kuni 175 kWh,

nimipingega 400 V

1,3 %

-

31.12.2021

0.5014

ex 8508 70 00

ex 8537 10 98

20

98

Elektroonilised lülituskaardid, mis:

on juhtmega või raadiosagedusalas ühendatud üksteisega ja mootori kontrollerkaardiga ja

reguleerivad tolmuimeja tööd (sisse- ja väljalülitumist ning imemisvõimsust) vastavalt salvestatud programmile,

võivad olla varustatud näidikutega, millele kuvatakse tolmuimeja tööd iseloomustavad näitajad (imemisvõimsus ja/või tolmukoti või filtri seisund)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6856

ex 8512 20 00

30

Valgustusmoodul, mis sisaldab vähemalt:

kaht valgusdioodi

klaas- või plastläätsi, millega saab valgusdioodi poolt kiiratud valgust koondada või hajutada

reflektoreid, mis suunavad valgusdioodi poolt kiiratud valguse mujale

alumiiniumkorpuses koos radiaatoriga, kinnitatud toe külge koos lülitiga

0 %

p/st

31.12.2025

0.6863

ex 8512 30 90

20

Parkimisandurite süsteemi hoiatussummer plastümbrises, töötab piesomehaanilisel põhimõttel ning sisaldab järgmisi osi:

trükkplaat,

ühenduspesa,

metallhoidikuga või ilma,

kasutatakse grupi 87 kaupade tootmiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6689

ex 8529 90 65

28

Elektroonikakoost, millel on vähemalt järgmised osad:

trükkplaat, millel

on üks või mitu FPGAd (programmeeritav ventiilmaatriks) ning/või multimeediarakenduste ja videosignaali töötlemise protsessorit,

on välkmälu,

on operatiivmälu,

võib olla üks või mitu USB-, HDMI-, VGA-, RJ-45-liidest ja/või muud multimeedialiidest,

on pistikupesad ja pistikud LCD-ekraaniga ühendamiseks, LED-valgustus ja juhtpaneel

0 %

p/st

31.12.2025

0.4893

ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Trükkplaat toitepinge ja juhtsignaalide jaotamiseks otse LCD-mooduli TFT klaasekraani juhtimisahelasse

0 %

p/st

31.12.2025

0.4890

ex 8529 90 92

25

LCD-moodulid, mis ei sisalda puutekraani ning koosnevad ainult järgmistest osadest:

üks või mitu TFT klaas- või plastikelementi,

survevalumeetodil valmistatud jahutusradiaator,

tagantvalgustuselement,

üks mikrokontrolleriga trükkplaat ning

madalpingelise diferentsiaal-signaaliedastuse (LVDS) liides,

kasutamiseks mootorsõidukite raadiote tootmisel (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6654

ex 8529 90 92

37

Alumiiniumsulamist kinnitus- ja katteliistud, mis sisaldavad:

räni ja magneesiumi,

mille pikkus on 300–2200 mm;

spetsiaalselt ette nähtud televiisorite tootmiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6629

ex 8529 90 92

63

LCD-moodul:

ekraani diagonaaliga 14,5–38,5 cm,

puuteekraaniga või ilma,

LED-tagantvalgustusega,

EEPROMi, mikrokontrolleri, LVDS-vastuvõtja ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega trükkplaadiga,

pistikuga toiteallika ning CAN- ja LVDS-liidese jaoks,

värvi dünaamiliseks korrigeerimiseks vajalike elektrooniliste komponentidega või ilma,

korpuses, mehaaniliste, puutetundlike või kontaktivabade juhtimisfunktsioonidega või ilma, aktiivjahutussüsteemiga või ilma,

sobib paigaldamiseks grupi 87 mootorsõidukitesse (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.5018

ex 8529 90 92

67

LCD-värvikuvari paneel rubriigi 8528 LCD-monitoride jaoks: 

ekraani diagonaaliga 14,48–31,24 cm,

puuteekraaniga või ilma,

taustvalgustuse ja mikrokontrolleriga,

kontrolleri-ala võrgu (Controller Area Network, CAN) kontrolleriga, millel on üks või mitu madalpingelise diferentsiaal-signaaliedastuse (Low-voltage Differential Signaling, LVDS) liidest ja CAN/toite soklit või APIX- (Automotive Pixel Link) kontroller koos APIX-liidesega,

korpuses, mille tagaküljel võib olla jahutusradiaator,

ilma signaalitöötlusmoodulita,

haptilise või akustilise tagasisidestusega või ilma,

kasutatakse grupi 87 sõidukite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6781

ex 8529 90 92

85

Värvi LCD-moodul korpuses

ekraani diagonaaliga 14,48–26 cm,

ilma puuteekraanita,

taustavalguse ja mikrokontrolleriga,

kontrolleri-ala võrgu (Controller area network, CAN) kontrolleri, madalpingelise diferentsiaal-signaaliedastuse (LVDS) liidese ja CAN/toitesokliga,

ilma signaalitöötlusmoodulita,

juhtelektroonikaga ainult pikseliaadressi jaoks,

motoriseeritud mehhanismiga ekraani liigutamiseks

püsipaigalduseks grupi 87 mootorsõidukitesse (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6849

ex 8536 69 90

60

Elektrilised pistikupesad ja pistikud pikkusega kuni 12,7 mm või läbimõõduga kuni 10,8 mm, kasutatakse kuulmisabivahendites ja kõneprotsessorites (2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5028

ex 8536 69 90

84

USB-pistik või pistikupesa ühe või mitme ühenduse jaoks, ühendamiseks muude USB-seadmetega, kasutatakse rubriikidesse 8521või 8528 kuuluvate kaupade tootmiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6864

ex 8537 10 91

50

Kaitsemoodul plastkorpuses koos kinnitustega, sisaldab järgmist:

pistikupesad koos kaitsmetega või ilma,

ühendusavad,

trükkplaat koos sellesse paigutatud mikroprotsessori, mikrolüliti ja releega,

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2025

0.6889

ex 8537 10 98

35

Elektriline juhtplokk ilma mäluta, töötab pingel 12 V, kasutatakse sõidukite teabevahetussüsteemides (audio-, telefoni-, navigeerimis-, kaamera- ja juhtmeta autoteenuste süsteemide ühendamiseks), sisaldab järgmist:

kaks pööratavat nuppu,

vähemalt 27 vajutatavat nuppu,

LED-tuled,

kaks integraalskeemi juhtimissignaalide saatmiseks ja vastuvõtmiseks LIN-siini kaudu

0 %

p/st

31.12.2025

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Siseantenn autouste lukustussüsteemi jaoks, millel on:

antennimoodul plastkorpuses,

ühenduskaabel koos pistikuga,

vähemalt kaks kinnitusklambrit,

võib olla polüklooritud bifenüülist koos sisseehitatud vooluahela, dioodide ja transistoridega,

kasutatakse grupi 87 kaupade tootmiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Neljasooneline ühenduskaabel kahe pistikupesaga, kasutatakse navigeerimis- ja audiosüsteemidest saadavate digitaalsignaalide ülekandmiseks USB-konnektorile, kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6867

ex 8544 30 00

85

Kahesooneline pikenduskaabel kahe pistikühendusega, sisaldab vähemalt järgmist:

kummist kaitsekrae,

metallist kinnitusklamber,

kasutatakse grupi 87 sõidukite tootmisel kiirussensorite ühendamiseks

0 %

p/st

31.12.2025

0.6853

ex 8544 42 90

70

Elektrijuhtmed

pingele kuni 80 V,

pikkusega kuni 120 cm,

varustatud pistikühendustega,

kasutatakse kuulmisabivahendite, abikomplektide ja kõneprotsessorite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6861

ex 8544 49 93

30

Elektrijuhtmed

pingele kuni 80 V,

plaatina ja iriidiumi sulamist,

kaetud polü(tetrafluoroetüleeniga),

ilma pistikühendusteta,

kasutatakse kuulmisabivahendite, implantaatide ja kõneprotsessorite valmistamisel (2)

0 %

m

31.12.2025

0.5002

ex 8545 90 90

40

Korrosioonikindel kihiline tehnilisest kiust substraat gaasidifusioonikihtide jaoks:

kindla kiupikkuse, paindetugevuse, poorsuse, soojusjuhtivuse, elektritakistusega,

paksusega alla 600 µm,

pinnamassiga alla 500 g/m2

0 %

31.12.2021

0.6707

ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Keragrafiitmalmist pidurisadulatugi, kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2025

0.6869

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Hüdrodünaamiline automaatkäigukast

pöördemomendi hüdraulilise muunduriga,

ilma jaotuskasti ja kardaanvõllita,

esidiferentsiaaliga või ilma,

kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6648

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Süsinikkiuga tugevdatud plastist ühes tükis ilma keskmise ühenduskohata ülekandevõll:

pikkus 1–2 m,

mass 6–9 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Vedruamordi ülemine tugilaager, millel on:

metallhoidik kolme kinnituskruviga ja 

kummipuhver,

kasutatakse grupi 87 kaupade tootmiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6859

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Õhu sisse- või väljalaskepaak, alumiiniumisulamist, valmistatud kooskõlas standardiga EN AC 42100; paagil on järgmised omadused:

isoleeriva ala tasapinnalisus kuni 0,1 mm,

lubatav osakeste hulk paagi kohta 0,3 mg,

pooridevaheline kaugus vähemalt 2 mm,

pooride suurus kuni 0,4 mm,

kuni kolm poori võivad olla suuremad kui 0,2 mm,

kasutatakse auto jahutussüsteemide soojusvahetites

0 %

p/st

31.12.2025

0.7716

ex 8708 91 35

20

Turboülelaaduri jahutustoru, mis koosneb järgmisest:

alumiiniumsulamist toru vähemalt ühe metallhoidikuga ja kahe koosteavaga,

kummist voolik sulguritega,

korrosioonile väga vastupidavast roostevabast terasest [SUS430JIL] äärik,

kasutamiseks mootorsõidukite diiselmootorite valmistamisel (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Ülitugevast polüamiidkiust valmistatud täispuhutav turvapadi,

õmmeldud,

volditud kolmemõõtmeliseks pakiks, termiliselt kinnitatud, või lame (voltimata) kaitsepadi, võib olla termiliselt kinnitatud

0 %

p/st

31.12.2025

0.6688

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

20

30

Ülitugevast polüamiidkiust valmistatud täispuhutav turvapadi,

õmmeldud,

kokku volditud,

mille sisekamber on kujundatud silikoonliimiga kolmemõõtmelise kleepimisega, omab rõhku reguleerivat tihendit,

sobib kasutamiseks külma õhuga täispuhumissüsteemi tehnoloogia puhul

0 %

p/st

31.12.2025

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

60

15

Auto jaotuskast ühe sisendi ja topeltväljundiga, pöördemomendi jaotamiseks esi- ja tagasilla vahel, alumiiniumkorpuses, mõõtmetega kuni 565 × 570 × 510 mm, sisaldab järgmisi osi:

vähemalt üks ajam,

sisemise kettülekandega või ilma,

0 %

-

31.12.2024

0.6686

ex 8714 10 90

10

Mootorratta kahvli sisetorud:

süsinikterasest SAE1541,

tugeva, 20 μm (+ 15 μm / – 5 μm) paksuse kroomikihiga,

seinapaksusega 1,3–1,6 mm,

katkevenivusega 15 %,

perforeeritud

0 %

p/st

31.12.2025

0.6848

ex 8714 10 90

70

Mootorrataste radiaatorid saadetistes 100 tk või rohkem

0 %

p/st

31.12.2022

0.6879

ex 8714 96 10

10

Pedaalid, mida kasutatakse jalgrataste (sh elektrijalgrataste) valmistamiseks (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6878

ex 8714 99 90

30

Sadulahoidjad, mida kasutatakse jalgrataste (sh elektrijalgrataste) valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4883

ex 9001 90 00

85

Valgustusega juhtpaneel, mis on valmistatud polü(metüülmetakrülaadist),

lõigatud või mitte,

trükitud või mitte,

kasutamiseks lameekraaniga televiisorite tagantvalgustuselementide tootmisel (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7590

ex 9002 11 00

18

Läätsekoost, mis koosneb silindrilise kujuga metall- või plastümbrisest ja optilistest elementidest:

horisontaalse vaateväljaga kuni 120 kraadi,

diagonaalse vaateväljaga kuni 92 kraadi,

fookuskaugusega kuni 7,50 mm,

suhtelise avaga kuni F/2,90,

läbimõõduga kuni 22 mm

0 %

-

31.12.2023

0.5692

ex 9002 11 00

20

Objektiivid:

mõõtmetega kuni 95 mm × 55 mm × 50 mm,

resolutsiooniga 160 rida/mm või rohkem ning

suumiteguriga vähemalt 3

0 %

-

31.12.2022

0.5025

ex 9401 90 80

10

Allalastava seljatoega autoistmete tootmiseks kasutatavad põrkrattad (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4846

ex 9503 00 75

ex 9503 00 95

10

10

Plastist köissõiduki vähendatud suurusega mudelid, mootoriga või ilma, trükkimiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6950

ex 9607 20 10

10

Tõmbluku kelgud, hammastikuga kitsad lindid, nõel ja karbid ning muud tõmbluku osad, mitteväärismetallist, kasutatakse tõmblukkude tootmisel (2)

0 %

-

31.12.2022

0.6949

ex 9607 20 90

10

Kitsad ribad plasthammastega, kasutatakse tõmblukkude tootmisel (2)

0 %

-

31.12.2025“

(1)

Tollitariifistiku tollimaksude kohaldamist ei peatata aga juhul, kui töötlejateks on jaemüügi- või toitlustusettevõtted.

(2)

Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artiklile 254 (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(3)

Peatatakse ainult väärtuselise tollimaksu kohaldamine. Koguselist tollimaksu kohaldatakse jätkuvalt.“

(3)Lisatakse järgmised read vastavalt teises ja kolmandas veerus esitatud vastava meetme esimese CN-koodi ja TARICi koodide järjestusele:

Seerianumber

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Täiendav mõõtühik

Kohustusliku läbivaatamise kuupäev

„0.8021

2804 70 10

Punane fosfor

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

Fosfor, v.a punane fosfor

0 %

-

31.12.2023

0.7974

ex 2903 39 19

40

3-(bromometüül)pentaan (CAS RN 3814-34-4) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-dibromobifenüül (CAS RN 13029-09–9) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-bromo-9,9'-spirobi[9H-fluoreen] (CAS RN 171408-76-7) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluorometüül)benseen (CAS RN 29091-09-6) puhtusega vähemalt 96 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-tetrahüdro-1-naftool (CAS RN 529-33-9) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-propüültsükloheksüül)tsükloheksanoon (CAS RN 82832-73-3) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7955

ex 2915 24 00

10

Atseetanhüdriid (CAS RN 108-24-7) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7980

ex 2916 19 95

60

Metüül-2-fluoroprop-2-enaat (CAS RN 2343-89-7) puhtusega vähemalt 93 massiprotsenti, võib sisaldada kuni 7 massiprotsenti stabilisaatorit 2,6-di-tert-butüül-p-kresooli (CAS RN 128-37-0) ja tetrabutüülammooniumnitritit (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Metüül-3-metüül-2-butenaat (CAS RN 924-50-5) puhtusega vähemalt 99,0 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7931

ex 2916 20 00

25

Tsükloheksaankarbonüülkloriid (CAS RN 2719-27-9) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-tsüklopropüüläädikhape (CAS RN 5239-82-7) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-fluoro-5-jodo-4-metüülbensoehape (CAS RN 861905-94-4) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-hüdroksü-4-nitrobensoehape (CAS RN 619-14-7) puhtusega üle 96,5 massiprotsendi

0 %

-

31.12.2025

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanilliinhape (CAS RN 121-34-6) puhtusega vähemalt 98,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-tetrametüületüleendiamiin (CAS RN 110-18-9) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-bifenülüül)amino-9,9-dimetüülfluoreen (CAS RN 897671-69-1) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-bifenülüül)amino-9,9-dimetüülfluoreen (CAS RN 1198395-24-2) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-metüül-N-(2-hüdroksüetüül)-p-toluidiin (CAS RN 2842-44-6) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-bensüülaminoetanool (CAS RN 104-63-2) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8000

ex 2924 19 00

18

2-(((butüülamino)karbonüül)oksü)etüülakrülaat (CAS RN 63225-53-6) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-jodosuktsiinimiid (CAS RN 516-12-1) puhtusega vähemalt 98,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-bensoüülfenüül)sulfanüül]fenüül}-2-metüül-2-[(4-metüülfenüül)sulfonüül]propaan-1-oon (CAS RN 272460-97-6) puhtusega vähemalt 94 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7951

ex 2931 90 00

25

N-(3-(dimetoksümetüülsilüül)propüül)etüleendiamiin (CAS RN 3069-29-2) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7958

ex 2932 20 90

18

4-hüdroksükumariin (CAS RN 1076-38-6) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7984

ex 2932 20 90

23

1,4-dioksaan-2,5-dioon (CAS RN 502-97-6) puhtusega vähemalt 99,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7978

ex 2932 99 00

68

3,9-dietüülideen-2,4,8,10-tetraoksaspiro[5.5]undekaan (CAS RN 65967-52-4) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7930

ex 2932 99 00

73

5-fluoro-3-metüülbensofuraan-2-karboksüülhape (CAS RN 81718-76-5) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7936

ex 2932 99 00

78

Metüül-2,2-difluoro-1,3-bensodioksool-5-karboksülaat (CAS RN 773873-95-3) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7954

ex 2932 99 00

83

6,11-dihüdrodibens[b,e]oksepiin-11-oon (CAS RN 4504-87-4) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7938

ex 2933 19 90

43

tert-butüül-2-(3,5-dimetüül-1H-pürasool-4-üül)atsetaat (CAS RN 1082827-81-3) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7937

ex 2933 29 90

23

1,1'-tiokarbonüülbis(imidasool) (CAS RN 6160-65-2) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7976

ex 2933 39 99

83

2-hüdroksü-4-asooniaspiro[3.5]nonaankloriid (CAS RN 15285-58-2) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7925

ex 2933 39 99

84

Dietüül(3-püridüül)boraan (CAS RN 89878-14-8) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7981

ex 2933 39 99

86

3-(N-hüdroksükarbamimidoüül)püridiin-1-oksiid (CAS RN 92757-16-9) puhtusega vähemalt 97massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7939

ex 2933 39 99

87

6-kloro-N-(2,2-dimetüülpropüül)püridiin-3-karboksamiid (CAS RN 585544-20-3) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7986

ex 2933 39 99

88

Bensüül-4-amino-3-kloro-6-(4-kloro-2-fluoro-3-metoksüfenüül)-5-fluoropüridiin-2-karboksülaat (CAS RN 1390661-72-9) puhtusega vähemalt 92 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7952

ex 2933 69 80

33

2,4,6-trikloro-1,3,5-triasiin (CAS RN 108-77-0) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7927

ex 2933 99 80

60

2-[(6,11-dihüdro-5H-dibens[b,e]asepiin-6-üül)-metüül]-1H-isoindool-1,3(2H)-dioon (CAS RN 143878-20-0) puhtusega vähemalt 99 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7971

ex 2933 99 80

70

5-(bis-(2-hüdroksüetüül)amino)-1-metüül-1H-bensimidasool-2-butaanhappe etüülester (CAS RN 3543-74-6) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.8014

ex 2933 99 80

80

Pürrool-2-karboksaldehüüd (CAS RN 1003-29-8) puhtusega vähemalt 97 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7926

ex 2934 99 90

65

Benso[b]tiofeen-10-metoksütsükloheptanoon (CAS RN 59743-84-9) puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7944

ex 2934 99 90

70

1,3,4-tiadiasolidiin-2,5-ditioon (CAS RN 1072-71-5) puhtusega vähemalt 95 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7928

ex 2935 90 90

44

(4-[2-(7-metoksü-4,4-dimetüül-1,3-diokso-3,4-dihüdroisokinoliin-2(1H)-üül)etüül]benseensulfoonamiid (CAS RN 33456-68-7) puhtusega vähemalt 99,5 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7943

ex 3201 90 20

10

Hiina sumahhi (Gallachinensis) pahast saadud veepõhine ekstrakt tanniinisisaldusega kuni 85 %

0 %

-

31.12.2025

0.7975

ex 3801 10 00

10

Tehisgrafiit pulbrina (CAS RN 7782-42-5), millel on järgmised omadused:

teiseste osakeste struktuur, mis on saadud väiksemate esmaste osakeste liitmise teel,

pinnakatteta,

osakeste suurus (d50) 13,5 µm (± 0,5),

eripind (mõõdetuna BET-meetodil) alla 2,0 m2/g,

rappetihedus 1,10 ~ 1,70 g/cm3,

erimahtuvus 351,0 mAh/g (± 3,0),

algne kasutegur 94,0 % (± 1,0)

1,8 %

-

31.12.2021

0.7994

ex 3801 10 00

20

Tehisgrafiit (CAS RN 7782-42-5) pulbrina, millel on järgmised omadused:

eripind (mõõdetud BET-meetodil) 0,8 m2/g (± 0,25),

raputustihedus: 0,85 g/cm3 (± 0,10),

osakeste suurus (d50) 21,0 µm (± 2,0),

erimahtuvus 351,0 mAh/g (± 3,0),

algne kasutegur 94,0 % (± 2,0)

1,8 %

-

31.12.2021

0.7998

ex 3815 90 90

38

Fotoinitsiaator, mis sisaldab:

vähemalt 80 massiprotsenti polüetüleenglükooldi[β-4-[4-(2-dimetüülamino-2-bensüül)butanoüülfenüül]piperasiin]propionaati (CAS RN 886463-10-1),

mitte üle 17 massiprotsendi polüetüleenglükool-[β-4-[4-(2-dimetüülamino-2-bensüül)butüülfenüül]piperasiin]propionaati

0 %

-

31.12.2025

0.7999

ex 3815 90 90

48

Fotoinitsiaator, mis sisaldab:

vähemalt 88 massiprotsenti α-(2-bensoüülbensoüül)-ω-[(2-bensoüülbensoüül)oksü]polü(oksü-1,2-etaandiüüli) (CAS RN 1246194-73-9),

mitte üle 12 massiprotsendi α-(2-bensoüülbensoüül)-ω-hüdroksüpolü(oksü-1,2-etaandiüüli) (CAS RN 1648797-60-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7950

ex 3902 90 90

65

Broomitud butadieen-stüreenkopolümeer (CAS RN 1195978-93-8), mis sisaldab broomi 60–68 massiprotsenti, grupi 39 märkuse 6 punktis b nimetatud kujul

0 %

-

31.12.2025

0.7953

ex 3910 00 00

65

Epoksiid-lõpprühmadega polüdimetüülsiloksaani baasil vedel kopolümeer (CAS RN 2102536-93-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8009

ex 3911 90 99

38

Segu, mis sisaldab:

90 massiprotsenti (±1 %) 2-etülideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahüdro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni polümeeri 3a,4,7,7a-tetrahüdro-4,7-metano-1H-indeeniga, hüdrogeenitud (CAS RN 881025-72-5), ja

10 massiprotsenti (±1 %) hüdrogeenitud stüreen-butadieenkopolümeeri (CAS RN 66070-58-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8010

ex 3911 90 99

48

Segu, mis sisaldab:

90 massiprotsenti (±1 %) 2-etülideen-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahüdro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni polümeeri 3a,4,7,7a-tetrahüdro-4,7-metano-1H-indeeniga, hüdrogeenitud (CAS RN 881025-72-5), ja

10 massiprotsenti (±1 %) etüleeni-propüleeni kopolümeeri (CAS RN 9010-79-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7949

ex 3920 61 00

40

Termoplastsed ekstrudeeritud polükarbonaatkiled:

mõlemal küljel mati pinnatekstuuriga,

paksusega üle 50 μm, kuid mitte üle 200 μm,

laiusega 800–1 500 mm,

pikkusega 915–2 500 m, 

kasutatakse valgustpeegeldavate toodete valmistamisel (2)

0 %

-

31.12.2025

0.8011

ex 3920 62 19

ex 3920 62 90

68

20

Rullides olev polü(etüleentereftalaat)kile:

paksusega 50–350 μm ning

pihustamise teel pealekantud väärismetallist, näiteks kullast või pallaadiumist kattekihiga, mille paksus on 0,02–0,06 μm

0 %

-

31.12.2025

0.8005

ex 3920 99 28

48

Rullides olev termoplastne polüuretaankile:

laiusega 900–1 016 mm,

mattviimistlusega,

paksusega 0,4 mm (± 8 %),

katkevenivusega vähemalt 480 % (ASTM D412 (Die C)),

tõmbetugevusega valmistussuunas 470 (± 10) kg/cm² (ASTM D412 (Die C)),

meetodiga Shore A määratud kõvadusega 90 (± 3) (ASTM D2240),

rebimistugevusega 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 (Die C)),

sulamistemperatuuriga 165 °C (± 10 °C)

0 %

-

31.12.2025

0.8024

ex 5603 14 10

20

Polüetüleentereftalaadi ketrusniidist lausriie:

massiga 160–300 g/m²,

ühelt poolt membraani või membraani ja alumiiniumiga lamineeritud,

DIN 60335-2-69: 2008 kohane filtreerimistõhusus vastab vähemalt M klassi filtrile,

volditav

0 %

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Keraamilist materjali ja aktiivsütt sisaldav absorptsioonipadrun, millel on järgmised omadused:

ekstrudeeritud, põletatud, keraamiliselt seotud kärgjas silindriline struktuur,

aktiivsöesisaldus 10–35 % massist,

keraamilise sideaine sisaldus 65–90 % massist,

läbimõõt 29–41 mm,

pikkus kuni 150 mm,

põletatud temperatuuril vähemalt 800 °C ning

ette nähtud aurude adsorbeerimiseks,

kasutatakse mootorsõidukite kütusesüsteemide kütuseaurude absorberites

0 %

p/st

31.12.2025

0.7913

ex 7506 20 00

20

Standardile ASME SB-582/UNS N06030 vastavad poolidele rullitud niklisulamist lehed ja ribad:

paksusega 0,5–3 mm,

laiusega 250–1 219 mm

0 %

-

31.12.2025

0.7997

ex 7616 99 90

35

Alumiiniumplaat:

pikkusega 36–49 mm,

laiusega 29,8–45,2 mm,

paksusega 0,18–0,66 mm,

varustatud polüpropüleenist lindiga:

pikkusega 6,5–16,5 mm,

laiusega 39–56 mm,

mida saab sulatamise teel tihedalt kokku liita alumiiniumfooliumist tasku väliskihiga, et tagada elemendi lekke- ja survekindel isoleerimine,

vastupidav elektrolüüdi mõjule,

kasutatakse sõidukite liitium-ioonakude elementide valmistamiseks (2)

3 %

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Survetöötlemata magneesium, mis sisaldab magneesiumi 93–99,7 massiprotsenti

0 %

-

31.12.2025

0.7942

ex 8108 90 30

35

Titaanlatid ja -traadid, mille titaanisisaldus on 98,8–99,9 % ja läbimõõt alla 20 mm

0 %

-

31.12.2025

0.8012

ex 8406 82 00

10

Tööstuslik auruturbiin:

võimsusega 5–40 MW,

projekteeritud kasutamiseks rõhul kuni 140 baari ja temperatuuril kuni 540 °C,

värske auru poolel varustatud kahe kanaliga ventiilidega, mida käitatakse hüdraulilise servoajamiga rõhuga kuni 12 baari

0 %

-

31.12.2025

0.7961

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

55

60

Pihusti kütusesissepritse nurga ja jaotuse reguleerimiseks:

silindrikujuline,

roostevabast terasest,

4–16 avaga,

voolukiirusega 100–500 cm3 minutis

0 %

-

31.12.2025

0.7965

ex 8409 91 00

75

Kütusesissepritseklapi korpus sissepritseklapi käitamiseks vajaliku elektromagnetvälja tekitamiseks:

2–10 mm läbimõõduga sisselaskeavaga,

2–10 mm läbimõõduga väljalaskeavaga,

elektrimähisega, mille takistus on 10–15 oomi ja mille otsas on elektriklemm,

roostevabast terasest toru ümbritseva plastkattega

0 %

-

31.12.2025

0.7967

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

80

70

Pihusti nõel kütuse juurdevoolu avamiseks ja sulgemiseks mootoris:

kahe avaga,

nelja soonega,

läbimõõduga 3–6 mm,

pikkusega 25–35 mm,

valmistatud kõvakroomitud roostevabast terasest

0 %

-

31.12.2025

0.7969

ex 8413 30 20

40

Kõrgsurve-kolbpump diislikütuse otsesissepritseks:

töörõhuga kuni 275 MPa,

nukkvõlliga,

jõudlusega 15–1 800 cm3 vedelikku minutis,

elektrilise survereguleerimisklapiga

0 %

-

31.12.2025

0.7970

ex 8413 30 20

50

Kõrgsurve-kolbpump diislikütuse otsesissepritseks:

töörõhuga kuni 275 MPa,

projekteeritud toimima kontaktis väntvõlliga,

elektromagnetklapiga

0 %

-

31.12.2025

0.7996

ex 8418 99 90

20

Alumiiniumist liideseplokk kondensaatori torustikuga ühendamiseks keevitusprotsessis:

karastatud töötlusega T6 või T5,

kaaluga kuni 150 g,

pikkusega 20–150 mm,

ühes tükis kinnitussiiniga

0 %

-

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Kuivatusfiltri profiil kondensaatori torustikuga ühendamiseks keevitusprotsessis:

jootepinna tasapinnalisusega kuni 0,2 mm,

kaaluga 100–600 g,

ühes tükis kinnitussiiniga

0 %

-

31.12.2025

0.7979

ex 8479 89 97

55

Integreeritud automatiseeritud kasutusvalmis mitmeoperatsiooniline seade rullikeeratud silindriliste liitium-ioonakude elementide valmistamiseks, mis keerab rulli, lisab väljaviigu ning lõikab katoodi, separaatori ja anoodi

0,8 %

-

31.12.2021

0.7982

ex 8479 89 97

65

Integreeritud automatiseeritud kasutusvalmis mitmeoperatsiooniline seade akuelementidest koosnevate silindriliste liitium-ioonakude koostamiseks, mille kiirus on 300 osa minuti kohta ning tootmisliini kohta

0,8 %

-

31.12.2021

0.7964

ex 8479 90 70

40

Nukkvõlli liikumist väntvõlli suhtes kohandava mehaanilise sõlme rootori korpus:

ümmarguse kujuga,

valmistatud terasesulamist paagutamisprotsessi teel,

kuni 8 õlikambriga,

Rockwelli kõvadusega 55 või rohkem,

tihedusega 6,5–6,7 g/cm3

0 %

-

31.12.2025

0.7968

ex 8481 30 91

ex 8481 30 99

30

50

Mehaaniline tagasilöögiklapp kütuse juurdevoolu avamiseks ja sulgemiseks:

töörõhuga kuni 250 MPa,

voolukiirusega 45–55 cm3 minutis,

nelja sisendavaga, mille läbimõõt on 1,2–1,6 mm,

terasest

0 %

-

31.12.2025

0.7960

ex 8481 80 59

ex 8481 90 00

70

80

Voolu reguleerkraan, mis on:

terasest,

väljundavaga, mille läbimõõt on 0,05–0,5 mm,

sisendavaga, mille läbimõõt on 0,1–1,3 mm

0 %

-

31.12.2025

0.7972

ex 8527 29 00

ex 8529 90 65

10

38

Satelliitraadio vastuvõtumoodul:

ristkülikukujuline mõõtmetega 70,5 × 44,9 × 10,5 mm,

koosneb jahutusradiaatorist ning takistite, kondensaatorite, transistorite, mähiste, dioodide ja integraallülitusega trükkplaadist,

raadiosagedussignaalide töötlemise võime,

kesksagedusmooduliga,

kasutatakse rubriiki 8527 kuuluvate toodete valmistamisel (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7987

ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

15

50

Sõiduki ajamisüsteemi osaks olev sfääriline välimise püsikiirusliigendi kuulide separaator, valmistatud tsementiitimiseks sobivast materjalist süsinikusisaldusega 0,14–0,57 %, sepistatud, treitud, mulgustatud, freesitud ja karastatud

0 %

-

31.12.2025

0.7988

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

25

45

Mootorsõidukite mootorilt ja jõuülekandelt pöördemomenti ratastele edasi andva kuultüüpi välimise püsikiirusliigendi korpus välisvõruna:

6–8 veererajaga,

keermega,

21–38 hambaga välimise evolvent-hammasvõlliga,

ette nähtud teraskuulidele, mis on valmistatud terasest süsinikusisaldusega 0,48–0,57 %,

sepistatud, treitud, freesitud ja karastatud

0 %

-

31.12.2025

0.7989

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

35

50

Sisemise kolmik-püsikiirusliigendi korpus:

mille välisläbimõõt on 67,0–99,0 mm,

millel on kolm külmkalibreeritud rullikurada läbimõõduga 29,95–49,2 mm,

millel on 21–41 hambaga välimine hammasvõll,

sepistatud, treitud, valtsitud ja karastatud

0 %

-

31.12.2025

0.7990

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

45

55

Sõiduki ajamisüsteemi osaks olev välimise püsikiirusliigendi sisevõru:

6–8 veererajaga, mis on ette nähtud kuulidele läbimõõduga 12,0–24,0 mm,

sepistatud, treitud, freesitud, kammlõigatud ja karastatud

0 %

-

31.12.2025

0.7991

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

55

60

Sõiduki ajamisüsteemi osaks olev sisemise kolmik-püsikiirusliigendi ristmik:

kolme pöördetapiga, mille läbimõõt on 17,128–25,468 mm,

sepistatud, treitud, kammlõigatud ja karastatud

0 %

-

31.12.2025

0.7973

ex 9002 11 00

23

Objektiivid:

motoriseeritud fookustamise, suumi ja avaga,

elektrooniliselt lülitatava infrapuna-servafiltriga,

reguleeritava fookuskaugusega vähemalt 2,7 – 55 mm,

kaaluga kuni 100 g,

pikkusega alla 70 mm,

läbimõõduga kuni 60 mm

0 %

-

31.12.2025“

(2)

Tollimaksude kohaldamine peatatakse kooskõlas eesmärgipärase kasutamise tollijärelevalvega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) artiklile 254 (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).“

Top