EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0369

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga loodud partnerluskomitees seoses nimekirjaga isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid

COM/2019/369 final

Brüssel,28.8.2019

COM(2019) 369 final

2019/0170(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga loodud partnerluskomitees seoses nimekirjaga isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid


SELETUSKIRI

1.Ettepaneku kavandatav reguleerimisese

Ettepanek käsitleb otsust, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga (edaspidi „leping“) loodud partnerluskomitees seoses sellise otsuse kavandatud vastuvõtmisega, millega kehtestatakse nimekiri isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid.

2.Ettepaneku taust

2.1.Leping

Lepingu eesmärk on laiendada olemasolevat ulatuslikku kahepoolset koostööd majandus-, kaubandus- ja poliitikavaldkondades ning valdkondlikus poliitikas, luues seega pikaajalise aluse ELi ja Armeenia suhete edasiarendamiseks. Lisaks tugevdatakse lepinguga poliitilist dialoogi ja parandatakse koostööd paljudes valdkondades eesmärgiga muuta ELi ja Armeenia kahepoolsed suhted tulemuslikumaks.

20. novembri 2017. aasta nõukogu otsusega (EL) 2018/104 kiideti heaks lepingu allkirjastamine ja ajutine kohaldamine vastavalt lepingu artiklile 385. Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. juunist 2018.

2.2.Partnerluskomitee

Partnerluskomitee kohtumine erikoosseisus, et käsitleda kõiki lepingu VI jaotisega (kaubandus ja kaubandusküsimused) seotud küsimusi, on sätestatud lepingu artikli 363 lõikes 7. Lepingu artikli 363 lõigete 1 ja 6 kohaselt abistab partnerluskomitee partnerlusnõukogu tema ülesannete täitmisel. Partnerluskomiteel on õigus vastu võtta otsuseid valdkondades, milles partnerlusnõukogu on talle volitused delegeerinud, ja lepingus ettenähtud juhtudel. Kõnealused otsused on lepinguosaliste suhtes siduvad ning nad võtavad nende rakendamiseks vajalikke meetmeid.

2.3.Partnerluskomitee kavandatav akt

Lepingu VI jaotise 13. peatükis sätestatud vahekohtumenetlus näeb ette, et kui lepinguosalised ei suuda vaidlust lahendada konsultatsioonide teel, võib konsultatsiooni taotlenud lepinguosaline taotleda vahekohtu moodustamist. Kavandatava õigusakti eesmärk on määrata kindlaks liidu seisukoht selle kohta, et partnerluskomitee võtab vastu nimekirja isikutest, kes soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid vaidluste lahendamise menetluses.

Lepingu artikli 339 lõike 1 kohaselt peab partnerluskomitee koostama lepinguosaliste ettepanekute alusel nimekirja vähemalt 15 isikust, kes soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid. Nimekiri koosneb kolmest osanimekirjast: kummagi lepinguosalise osanimekiri ning selliste isikute osanimekiri, kes ei ole kummagi lepinguosalise kodanikud ning kes täidavad vahekohtu eesistuja ülesandeid. Igasse osanimekirja kantakse vähemalt viis isikut.

Vastavalt sellele on Armeenia Vabariigiga arutatud esialgset nimekirja, milles on esitatud viis vahekohtuniku kandidaati liidust, viis vahekohtuniku kandidaati Armeenia Vabariigist ja viis kolmanda riigi kodanikku, kes võivad täita vahekohtu eesistuja ülesandeid.

Liidu ja Armeenia Vabariigi esitatud vahekohtunike ja eesistujate kandidaatidel on erialased teadmised õiguses, rahvusvahelises kaubanduses ja muudes lepingu VI jaotise sätetega seotud küsimustes ning nad peavad täitma sõltumatuse nõude, mis on sätestatud lepingu artikli 339 lõikes 2.

3.Liidu nimel võetav seisukoht

Liidu nimel võetava seisukoha eesmärk on koostada nimekiri isikutest, kes soovivad ja saavad täita vaidluste lahendamise menetlustes vahekohtuniku ülesandeid.

Käesolev otsus on õiguslik vahend, millega määratakse kindlaks liidu seisukoht, mis võetakse vastu tema nimel partnerluskomitees.

Käesoleva otsusega rakendatakse liidu ühist kaubanduspoliitikat idapartnerlusriigi suhtes lepingu sätete alusel. Vahekohtunike nimekirja kindlaksmääramine on lepingust tulenev õiguslik kohustus, et luua vaidluste tõhusa käsitlemise institutsioonilised struktuurid, mis võimaldavad liidul ja Armeenia Vabariigil lepingu kaubandusosa kohaldamist ja tõlgendamist käsitlevaid kahepoolseid vaidlusi tõhusalt lahendada. Otsus on kooskõlas liidu seisukohaga vaidluste lahendamise põhimõtete suhtes, mida arutatakse ja rakendatakse vabakaubanduslepingute raames teiste kaubanduspartneritega.

4.Õiguslik alus

4.1.Menetlusõiguslik alus

4.1.1.Põhimõtted

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artikli 218 lõikega 9 on ette nähtud, et nõukogu otsusega kehtestatakse lepinguga loodud organis liidu nimel võetavad seisukohad, kui asjaomasel organil tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte.

Mõiste „õigusliku toimega aktid“ hõlmab akte, millel on õiguslik toime asjaomase organi suhtes kehtiva rahvusvahelise õiguse normide alusel. Siia hulka kuuluvad ka sellised õiguslikud vahendid, mis ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt siduvad, aga mis „võivad mõjutada otsustavalt liidu seadusandja vastu võetud õigusaktide sisu“ 1 .

4.1.2.Kohaldamine käesoleval juhul

Partnerluskomitee on lepinguga loodud organ. Partnerluskomitees vastu võetav otsus on õigusliku toimega akt. Vastavalt lepingu artikli 363 lõikele 6 muutub kavandatud õigusakt rahvusvahelise õiguse raames lepinguosaliste jaoks siduvaks. Kavandatav akt ei täienda ega muuda lepingu institutsioonilist raamistikku. Seega on kavandatud otsuse menetlusõiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 9.

4.2.Materiaalõiguslik alus

4.2.1.Põhimõtted

Materiaalõiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikli 207 lõige 3 ja artikli 207 lõike 4 esimene lõik koostoimes artikli 218 lõikega 9.

4.2.2.Kohaldamine käesoleval juhul

Kavandatud õigusakti põhieesmärk ja sisu on seotud liidu ühise kaubanduspoliitika rakendamise tagamisega.

Seega on kavandatud otsuse materiaalõiguslik alus artikli 207 lõige 3 ja artikli 207 lõike 4 esimene lõik.

4.3.Kokkuvõte

Kavandatud otsuse õiguslik alus peaks olema ELi toimimise lepingu artikli 207 lõige 3 ja artikli 207 lõike 4 esimene lõik koostoimes artikli 218 lõikega 9.

5.Kavandatava akti avaldamine

Partnerluskomitee otsus on kavas avaldada pärast selle vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.

2019/0170 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga loodud partnerluskomitees seoses nimekirjaga isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 3 ning artikli 207 lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerluslepingu (edaspidi „leping“) artikli 339 lõike 1 kohaselt koostab partnerluskomitee nimekirja vähemalt 15 isikust, kes soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid.

(2)Kooskõlas lepingu artikli 385 lõikega 5 kohaldatakse lepingut ajutiselt alates 1. juunist 2018.

(3)Vastavalt lepingu artikli 339 lõikele 1 on liit ja Armeenia Vabariik esitanud oma kandidaadid, kes soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid, ning on kokku leppinud viies kolmanda riigi kodanikus, kes võivad täita vahekohtu eesistuja ülesandeid.

(4)On asjakohane, et partnerluskomitee koostab vahekohtunike nimekirja.

(5)Partnerluskomitee otsus avaldatakse pärast selle vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel lepingu partnerluskomitees seoses selliste isikute nimekirja vastuvõtmisega, kes soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid vastavalt lepingu artikli 339 lõikele 1, põhineb partnerluskomitee otsuse eelnõul, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Käesolev otsus on adresseeritud komisjonile.

Partnerluskomitee otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    Euroopa Kohtu 7. oktoobri 2014. aasta otsus kohtuasjas Saksamaa vs. nõukogu, C-399/12, ECLI: EU: C: 2014: 2258, punktid 61–64.
Top

Brüssel,28.8.2019

COM(2019) 369 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

nõukogu otsus

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga loodud partnerluskomitees seoses nimekirjaga isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid


LIIDE

EELNÕU

ELi ja ARMEENIA VABARIIGI PARTNERLUSKOMITEE otsus nr XX/XX,

XXXX,

millega kehtestatakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu artikli 339 lõikes 1 osutatud vahekohtunike nimekiri

PARTNERLUSKOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelist ulatuslikku ja laiendatud lepingut (edaspidi „leping“), eriti selle artikli 339 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)Lepingu artikli 339 lõike 1 kohaselt koostab partnerluskomitee nimekirja vähemalt 15 isikust, kes soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid.

(2)Lepingu artikli 339 lõikes 1 on sätestatud, et nimekiri koosneb kolmest osanimekirjast: kummagi lepinguosalise osanimekiri ning selliste isikute osanimekiri, kes ei ole kummagi lepinguosalise kodanikud ning kes täidavad vahekohtu eesistuja ülesandeid. Igasse osanimekirja kantakse vähemalt viis isikut.

(3)Euroopa Liit ja Armeenia Vabariik on esitanud kumbki viis vahekohtuniku kandidaati ning leppinud kokku viies kolmanda riigi kodanikus, kes saavad täita vahekohtu eesistuja ülesandeid. Kõik nimekirjas olevad isikud soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid.

(4)Lepingu ja eelkõige selle VI jaotise 13. peatüki nõuetekohase toimimise tagamiseks peab nimekirja vastu võtma partnerluskomitee,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsuse lisas on kehtestatud nende isikute nimekiri, kes soovivad ja saavad täita vahekohtuniku ülesandeid kooskõlas lepingu artikli 339 lõikega 1.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

[Koht] …,

Partnerluskomitee nimel

eesistuja

LISA

VAHEKOHTUNIKE NIMEKIRI, MILLELE ON OSUTATUD ÜHELT POOLT EUROOPA LIIDU JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUSE NING NENDE LIIKMESRIIKIDE JA TEISELT POOLT ARMEENIA VABARIIGI VAHELISE ULATUSLIKU JA LAIENDATUD PARTNERLUSLEPINGU ARTIKLIS 339

Euroopa Liidu esitatud vahekohtunikud

1.Claus–Dieter EHLERMANN

2.Giorgio SACERDOTI

3.Jacques BOURGEOIS

4.Pieter Jan KUIJPER

5.Ramon TORRENT

Armeenia esitatud vahekohtunikud

1.Nora SARGSYAN

2.Arman SARGSYAN

3.Grigor BEKMEZYAN

4.Levon GEVORGYAN

5.Mushegh MANUKYAN

Eesistujad

1.William Davey (USA)

2.Helge Seland (Norra)

3.Maryse Robert (Kanada)

4.Christian Häberli (Šveits)

5.Merit Janow (USA)

Top