EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019AB0006

Euroopa Keskpanga arvamus, 13. veebruar 2019, seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (CON/2019/6)

OJ C 84, 6.3.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 84/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

13. veebruar 2019,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

19. detsembril 2018 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (1) (edaspidi „ettepanek otsuse kohta“).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud otsus on seotud EKP ja Euroopa Keskpankade Süsteemiga (EKPS). EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

1.

EKP on tutvunud ettepanekuga otsuse kohta, millega kiidetakse liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratom) nimel heaks Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine (edaspidi „väljaastumise leping“). Eelkõige pööras EKP tähelepanu väljaastumise lepingu sätetele Bank of Englandi poolt EKPsse sisse makstud kapitali tagasimaksmise kohta (2) ja Bank of Englandi osalemise kohta aluslepingu artiklites 282 ja 283 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjas (edaspidi „EKPSi põhikiri“) sätestatud institutsioonilises korralduses üleminekuperioodil (3). Samuti pööras EKP tähelepanu väljaastumise lepingu sätetele liidu õiguse sätete kohaldamise kohta, mis käsitlevad õigust tutvuda liidu institutsioonide, organite ja asutuste dokumentidega Ühendkuningriigis (4); teatavate EKPga seotud EKPSi põhikirja sätete kohaldamist Ühendkuningriigis (5); teatavate privileegide ja immuniteetide kohaldamist EKP, tema organite liikmete, töötajate ja EKPSi riikide keskpankade (RKP) esindajate suhtes Ühendkuningriigis (6).

2.

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 2 sätestab väljaastumise leping Ühendkuningriigi liidust ja Euratomist väljaastumise korra, võttes arvesse nendevaheliste tulevaste suhete raamistikku. Tulevaste suhete leping liidu ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitakse pärast seda, kui Ühendkuningriigist on saanud kolmas riik. Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikega 4 ja artikli 282 lõikega 5 (7) tuleb EKPga konsulteerida tulevaste suhete lepingu osas liidu ja Ühendkuningriigi vahel, kuna see on EKP pädevusvaldkonnas.

3.

Väljaastumise lepinguga asutatakse ühiskomitee, mille vastutusalas on väljaastumise lepingu rakendamine ja kohaldamine. Ettepandud otsus selgitab, et Euroopa Liitu esindab ühiskomitees ja erikomiteedes Euroopa Komisjon (8). Mitmel väljaastumise lepingus osutatud juhul on ühiskomitee pädev tegema liidu ja Ühendkuningriigi jaoks siduvaid otsuseid, mida liit ja Ühendkuningriik peavad rakendama (9). Kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikega 4 ja artikli 282 lõikega 5 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikes 2 sätestatud lojaalse koostöö põhimõttega tuleb EKPga konsulteerida tema pädevusvaldkonnas olevate ühiskomitee otsuste osas.

4.

Väljaastumise leping sätestab, et teatavaid liidu suhtes kohaldatavaid privileege ja immuniteete kohaldatakse EKP, tema organite liikmete, töötajate ja EKP tegevuses osalevate EKPSi RKPde esindajate suhtes (10). Väljaastumise leping paneb liidule nõudeid, mille kohaselt peab liit teavitama Ühendkuningriiki teatavatest asjaoludest, mis on seotud nende privileegide ja immuniteetidega (11). Ettepandud otsuse seletuskirjas on komisjon selgitanud, et põhimõtteliselt peab komisjon liidu nimel edastama selle teabe või teated, tuginedes vajaduse korral liikmesriikidelt või teistelt institutsioonidelt või asjaomastelt liidu asutustelt või üksustelt saadud teabele (12). EKP võtab seda selgitust arvesse ja on valmis kohastel juhtudel komisjonile edastama asjakohast teavet edastamiseks Ühendkuningriigile.

Käesolev arvamus avaldatakse EKP veebilehel.

Frankfurt Maini ääres, 13. veebruar 2019

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM (2018) 834 final.

(2)  Vt väljaastumise lepingu artikkel 149.

(3)  Vt väljaastumise lepingu artikli 128 lõige 4.

(4)  Vt väljaastumise lepingu artikkel 122.

(5)  Vt väljaastumise lepingu artikkel 123.

(6)  Vt väljaastumise lepingu artikkel 117.

(7)  Vt näiteks Euroopa Kohtu 30. aprilli 1974. aasta otsus R. & V. Haegeman v Belgian State, otsuse C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, punkt 5; Euroopa Kohtu 9. augusti 1994. aasta otsus, French Republic v Commission of the European Communities, otsus C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, punktid 15 kuni 17. Vaata ka EKP arvamust CON/2005/7. Kõik EKP arvamused on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(8)  Vt ettepandud otsuse artiklit 2.

(9)  Vt väljaastumise lepingu artikleid 164 ja 166.

(10)  Vt väljaastumise lepingu artikkel 117.

(11)  Vt näiteks väljaastumise lepingu artiklid 102, 103 ja artikli 116 lõige 3.

(12)  Vt seletuskirja lk 4.


Top