Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1205(02)

Komisjoni teatis, mis avaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohaselt juhtumi AT.40049 – Mastercard II kohta

C/2018/8195

OJ C 438, 5.12.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 438/11


Komisjoni teatis, mis avaldatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohaselt juhtumi AT.40049 – Mastercard II kohta

(2018/C 438/04)

1.   Sissejuhatus

(1)

Nõukogu 16. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1/2003 (asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta) (1) artikli 9 kohaselt võib komisjon juhul, kui ta kavatseb vastu võtta rikkumise lõpetamist nõudva otsuse ja asjaomased ettevõtjad teevad ettepaneku võtta komisjoni esialgses hinnangus tõstatatud kahtluste kõrvaldamiseks kohustused, muuta need kohustused asjaomastele ettevõtjatele siduvaks. Sellise otsuse võib vastu võtta kindlaksmääratud ajavahemikuks ja selles sätestatakse, et komisjonil ei ole enam põhjust meetmeid võtta. Sama määruse artikli 27 lõike 4 kohaselt peab komisjon avaldama juhtumi lühikokkuvõtte ja kohustuste põhilise sisu. Komisjoni määratud tähtaja jooksul võivad huvitatud isikud esitada märkusi.

2.   Juhtumi kokkuvõte

(2)

9. juulil 2015 võttis komisjon vastu vastuväited ettevõtjate MasterCard Europe S.A., MasterCard Incorporated ja MasterCard International Incorporated (edaspidi koos „Mastercard“) suhtes.

(3)

Vastuväidetes esitas komisjon esialgse arvamuse, mille kohaselt on Mastercard rikkunud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, kehtestades mitmepoolselt kokkulepitud vahendustasud (edaspidi „mitmepoolsed vahendustasud“), (2) mida kohaldatakse selliste piirkondadevaheliste tehingute suhtes, mis tehakse EMPs asuvates jaemüügipunktides tarbijate deebet- ja krediitkaartidega, mille on välja andnud väljaspool EMPd asuv väljastaja (kaardiomaniku pank). Nende tehingute hulka kuuluvad „kaardi kohalolekuga“ tehingud (kui kaardiomanik on kohal, näiteks poes) ja „kaardi kohaolekuta“ tehingud (kui kaardiomanik ei ole kohal, näiteks kui kaardi number ja autentimisandmed edastatakse interneti, posti või telefoni teel).

(4)

Täiendavates vastuväidetes on märgitud, et Mastercardi eeskirjad kohustavad vastuvõtvat panka (kaupmehe pank) tasuma väljastajale (kaardiomaniku pank) piirkondadevahelised mitmepoolsed vahendustasud iga sellise piirkondadevahelise tehingu eest, mis tehakse EMPs asuvas jaemüügipunktis, ning et Mastercardi piirkondadevaheliste mitmepoolsete vahendustasude suurus määratakse ettevõtjate ühenduse otsusega Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 1/EMP lepingu artikli 53 lõike 1 tähenduses.

(5)

Täiendavate vastuväidete kohaselt kui kaardiomanik kasutab kaubandusettevõtjalt kaupade või teenuste ostmiseks maksekaarti, maksab kaubandusettevõtja vastuvõtvale pangale kaupmehe teenustasu. Vastuvõttev pank jätab osa tasust endale (vastuvõtva panga marginaal), osa summast kantakse edasi väljaandvale pangale (mitmepoolsed vahendustasud) ning osa summast makstakse süsteemi haldajale (praegusel juhul Mastercardile). Täiendavates vastuväidetes on edasi märgitud, et mitmepoolsed vahendustasud määravad suure osa kaupmehe teenustasudest. Ometi on komisjon varasemate juhtumite puhul nõustunud mitmepoolsete vahendustasudega, mis on vastavad niinimetatud kaupmehe ükskõiksuse testile (3). Selle testi kohaselt ei tohiks vahendustasu ületada tehingust tulenevat kasu, mille kaupmehed saavad maksekaartide aktsepteerimise eest. Selline mitmepoolne vahendustasu tagab, et kaupmehele on keskeltläbi ükskõik, kas aktsepteerida kaardimakseid või muid makseviise, millega luuakse alternatiivsetele maksevahenditele võrdsed konkurentsivõimalused.

3.   Võetavate kohustuste peamine sisu

(6)

Menetluse osalised – MasterCard Europe S.A., MasterCard Incorporated ja MasterCard International Incorporated – ei nõustu komisjoni esialgse hinnanguga. Kuid nad soovivad siiski võtta määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 kohaseid kohustusi komisjoni tõstatatud konkurentsiprobleemi lahendamiseks. Järgnevalt on esitatud lühikokkuvõte kohustustest, mille täielik ingliskeelne tekst on avaldatud konkurentsi peadirektoraadi veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Kuus kuud pärast kuupäeva, kui ettevõtjale Mastercard tehakse ametlikult teatavaks komisjoni otsus vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklile 9, kohustub Mastercard piiristama:

a)

oma piirkondadevahelise vahendustasu piirkondadevahelistele tehingutele deebetkaardiga, mille puhul kaart on kohal, 0,2 % tasemel, ning

b)

oma piirkondadevahelise vahendustasu piirkondadevahelistele tehingutele krediitkaardiga, mille puhul kaart on kohal, 0,3 % tasemel, ning

c)

oma piirkondadevahelise vahendustasu piirkondadevahelistele tehingutele deebetkaardiga, mille puhul kaart ei ole kohal, 1,15 % tasemel, ning

d)

oma piirkondadevahelise vahendustasu piirkondadevahelistele tehingutele krediitkaardiga, mille puhul kaart ei ole kohal, 1,5 % tasemel.

(8)

Kohustused kehtivad viie aasta ja kuue kuu jooksul alates kuupäevast, kui ettevõtjale Mastercard tehakse teatavaks kohustuste kohta vastu võetud otsus.

(9)

Hiljemalt 12 tööpäeva jooksul pärast kohustuste kohta vastu võetud otsuse teatavakstegemist teavitab Mastercard sellest kõiki Mastercardi piirkondadevahelisi tehinguid vastuvõtvaid panku ja palub neil omakorda teavitada kiiresti oma kaupmeestest kliente sellest, et i) on võetud kohustused ja et ii) nende kohustuste kehtivuse ajaks piiristatakse tarbijate deebet- ja krediitkaartidega tehtavate kõigi piirkondadevaheliste tehingute piirkondadevahelised vahendustasud. Samuti hiljemalt 12 tööpäeva jooksul pärast kohustuste kohta vastu võetud otsuse teatavakstegemist avaldab Mastercard selgelt nähtaval ja kergesti ligipääsetaval viisil Mastercardile kuuluval Euroopa veebisaidil kõik deebet- ja kreeditkaardiga, mille puhul kaart on või ei ole kohal, piirkondadevaheliste tehingute suhtes kohaldatavad piirkondadevahelised vahendustasud.

(10)

Mastercard ei hoia ega püüa hoida neist kohustustest kõrvale ei otseselt ega kaudselt ühegi tegevuse või tegevusetuse kaudu. Eelkõige hoidub Mastercard alates kohustuste kohta vastu võetud otsusest teatamisest kõigist tegevustest, millel on samaväärne eesmärk või mis mõjutavad piirkondadevahelisi vahendustasusid. See hõlmab eelkõige, kuid mitte üksnes rakendusprogramme või uusi eeskirju, millega Mastercard kannab skeemi või muud EMP vastuvõtvatelt pankadelt võetavad tasud üle EMP-välistele väljastajatele.

(11)

Oma mittekõrvalehoidmiskohustustest lähtuvalt võib Mastercard võtta asjakohaseid tarbijakaitsemeetmeid tagamaks, et tema piirkondadevaheliste vahendustasude muutused ei mõjutaks negatiivselt tarbijaid, eriti seoses pettuste, vääringu konverteerimise, tagasimaksete ja tagasinõudmistega.

(12)

Mastercard määrab seirehalduri kontrollima, kas Mastercard täidab oma kohustusi. Komisjonil on enne seirehalduri määramist õigus kandidaat heaks kiita või tagasi lükata.

(13)

Käimasolevat uurimist seoses ettevõtja Mastercard konkurentsivastase käitumisega (vt eespool punkt 2) ei lõpetata enne, kui komisjon ei ole selle kohta esitanud täiendavat hinnangut ja võtnud arvesse kõiki märkusi, mis võidakse käesoleva teatise kohta esitada.

4.   Kutse märkuste esitamiseks

(14)

Komisjon kavatseb turutestist lähtudes võtta vastu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 kohase otsuse, millega kuulutatakse eespool kokkuvõtvalt esitatud ja konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil avaldatud kohustused siduvaks.

(15)

Komisjon kutsub vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõikele 4 huvitatud kolmandaid isikuid esitama märkusi kavandatud kohustuste kohta. Komisjon peab märkused kätte saama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva dokumendi avaldamist. Huvitatud kolmandatel isikutel palutakse esitada ka märkuste mittekonfidentsiaalne versioon, millest igasugune teave, mida nad peavad ärisaladuseks, ja muu konfidentsiaalne teave on välja jäetud ning vajaduse korral asendatud vastavalt kas mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte või sõnaga „ärisaladus“ või „konfidentsiaalne“.

(16)

Vastuseid ja märkuseid tuleks põhjendada ning neis tuleks esitada asjaomased faktid. Kui tuvastate seoses kavandatud kohustuste mis tahes osaga probleemi, siis kutsub komisjon teid üles pakkuma välja ka võimalikku lahendust.

(17)

Märkusi võib saata komisjonile elektronposti (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) või faksiga (+32 22950128) või posti teel järgmisel aadressil (lisada viitenumber AT.40049 – Mastercard II):

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1. 1. detsembril 2009 sai EÜ asutamislepingu artiklist 81 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101 ja EÜ asutamislepingu artiklist 82 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 102. Sätted on sisult identsed. Käesolevas teatises tuleks viiteid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 101 ja 102 käsitada vajaduse korral viidetena EÜ asutamislepingu artiklitele 81 ja 82.

(2)  Mastercard määratleb piirkondadevahelised mitmepoolsed vahendustasud Mastercardi poolt kehtestatud vahendustasudena, mis vaikimisi kohaldatakse tarbijate kreedit- ja deebetkaartidega tehtavate piirkondadevaheliste tehingute suhtes (piirkonnavahelised vahendustasud).

(3)  Täpsema informatsiooni kaupmehe ükskõiksuse testi kohta saamiseks vaata komisjoni 2015. aasta uuringu maksekaartide ja sularaha töötlemiskulude kohta lühikokkuvõtet, lk 3, saadaval aadressil: http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/dgcomp_final_report_en.pdf.


Top