EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018XC1204(02)

Teade Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes kohaldatavate tasakaalustusmeetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

C/2018/7950

OJ C 437, 4.12.2018, p. 32–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 437/32


Teade Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes kohaldatavate tasakaalustusmeetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

(2018/C 437/08)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon“) on esitatud osalise vahepealse läbivaatamise taotlus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määruse (EL) 2016/1037 (kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed) (1) (edaspidi „alusmäärus“) artiklile 19.

1.   Uuesti läbivaatamise taotlus

Läbivaatamistaotluse esitas India (edaspidi „asjaomane riik“) eksportiv tootja Electrosteel Castings Ltd (edaspidi „taotluse esitaja“).

Läbivaatamine piirdub taotluse esitajaga seotud subsideerimise uurimisega.

2.   Vaatlusalune toode

Vaatlusalune toode on Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torud (välja arvatud keragrafiitmalmist torud, millel puudub sisemine ja väline kattekiht („katmata torud“)), mis praegu kuuluvad CN-koodide ex 7303 00 10 ja ex 7303 00 90 (TARICi koodid 7303001010, 7303009010) alla (edaspidi „vaatlusalune toode“).

3.   Kehtivad meetmed

Praegu kohaldatav meede on Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes kehtestatud lõplik tasakaalustav tollimaks, mis kehtestati komisjoni 17. märtsi 2016. aasta rakendusmäärusega (EL) 2016/387 (2).

Vaatlusaluse toote suhtes kehtib ka komisjoni 17. märtsi 2016. aasta rakendusmäärusega (EL) 2016/388 (3) (mida on muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1369) (4) kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes. 4. mail 2018 algatas komisjon äriühingu Electrosteel Castings Ltd dumpingu uurimisega piirduva osalise vahepealse läbivaatamise (5).

4.   Läbivaatamise põhjused

Taotluse esitaja on esitanud piisavalt usutavaid tõendeid selle kohta, et subsideerimisega seotud asjaolud, mille alusel meetmed kehtestati, on tema puhul oluliselt muutunud ning et kõnealused muutused on püsivad.

Taotluse esitaja väidab, et meetme jätkuv kohaldamine vaatlusaluse toote impordi suhtes praegusel tasemel ei ole tasakaalustatavate subsiidiumide korvamiseks enam vajalik. Taotluse esitaja on esitanud piisavalt tõendeid selle kohta, et tema subsiidium on vähenenud selgelt alla tollimaksumäära, mida tema suhtes kohaldatakse.

Subsiidiumi üldise taseme vähenemine on tingitud sellest, et sihttoodete kava kohaldamine lõpetati ja see liideti India kaupade uue kavaga (Merchandise Exports from India Scheme), millega nähakse ette madalamad subsiidiumisummad ja taotluse esitaja poolt kasutatavate summade vähendamine muude kavade puhul (eelkõige tollimaksu tagastamise kava ja rauamaagi pakkumine tegelikust maksumusest väiksema tasu eest). Seoses kahe kõnealuse subsiidiumiprogrammiga ei ole taotluse esitaja väitnud, et need on lõpetatud, vaid üksnes seda, et subsiidiume on vähendatud või need on kaotatud.

Eelnevat silmas pidades on komisjon seisukohal, et on piisavalt tõendeid, et äriühingu Electrosteel Castings Ltd subsideerimisega seotud asjaolud on märkimisväärselt muutunud ja need muutused on püsivad ning seetõttu tuleb meetmed läbi vaadata.

Komisjon jätab endale õiguse uurida muid asjakohaseid subsideerimistavasid, mis võivad uurimise käigus selguda.

5.   Menetlus

Pärast liikmesriikide teavitamist ja olles kindlaks teinud, et on olemas piisavad tõendid sellise osalise vahepealse läbivaatamise algatamiseks, mis piirdub taotluse esitajaga seonduva subsideerimise uurimisega, algatab komisjon läbivaatamise vastavalt alusmääruse artiklile 19. Läbivaatamise eesmärk on teha kindlaks subsideerimise määr, mis tuleneb taotluse esitaja suhtes kehtivatest subsideerimistavadest, mille puhul on leitud, et ta saab kasu.

Pärast läbivaatamist võib olla vaja muuta Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes kehtestatud tollimaksumäära India „kõigi teiste äriühingute“ puhul, sest nende äriühingute suhtes kohaldatav tasakaalustav tollimaks põhineb taotluse esitaja jaoks kindlaks määratud subsiidiumisummadel.

Kooskõlas alusmääruse artikli 10 lõikega 7 paluti India valitsusel osaleda konsultatsioonidel.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juunil 2018 jõustunud määrusega (EL) 2018/825 (6) (nn kaubanduse kaitsevahendi ajakohastamise pakett) tehti mitmed muudatused subsiidiumivastase menetluse suhtes varem kohaldatud ajakavade ja tähtaegade osas (7). Eelkõige on uurimise varases etapis lühendatud tähtaega, mille jooksul huvitatud isikud saavad endast teada anda. Seepärast kutsub komisjon huvitatud isikuid üles järgima menetlusetappe ja tähtaegu, mis on sätestatud käesolevas teates ning komisjoni edasistes teadaannetes.

5.1.   Küsimustikud

Uurimise seisukohast vajaliku teabe saamiseks saadab komisjon küsimustikud taotluse esitajale ja asjaomase ekspordiriigi ametiasutustele. Teave ja kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Taotlejale mõeldud küsimustiku koopia on saadaval huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimikus ja kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil.

5.2.   Muud kirjalikud esildised

Vastavalt käesolevale teatele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave ja seda kinnitavad tõendid. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole märgitud teisiti.

5.3.   Huvitatud isikud

Selleks et uurimises osaleda, peavad huvitatud isikud, näiteks eksportivad tootjad, liidu tootjad, importijad ja neid esindavad ühendused, kasutajad ja neid esindavad ühendused, ametiühingud ning tarbijaid esindavad ühendused kõigepealt tõendama, et nende tegevuse ja vaatlusaluse toote vahel on objektiivne seos.

Huvitatud isikuna käsitamine ei piira alusmääruse artikli 28 kohaldamist.

Huvitatud isikutele tutvumiseks ettenähtud toimik on saadaval veebisaidil Tron.tdi järgmisel aadressil: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Juurdepääsu saamiseks järgige sellel lehel esitatud juhiseid.

5.4.   Ärakuulamisvõimalus komisjoni uurimistalitustes

Kõik huvitatud isikud võivad taotleda komisjoni uurimistalitustelt ärakuulamist.

Kõik ärakuulamistaotlused tuleb esitada kirjalikult ja taotlust tuleb põhjendada, samuti tuleb esitada kokkuvõte sellest, mida huvitatud isikud soovivad ärakuulamisel arutada. Ärakuulamine piirdub küsimustega, mille huvitatud isikud on eelnevalt kirjalikult esitanud.

Uurimise algetapiga seotud küsimuste asjus tuleb ärakuulamistaotlused esitada 15 päeva jooksul alates käesoleva teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

Need tähtajad ei piira komisjoni talituste õigust nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel nõustuda ärakuulamisega väljaspool seda ajakava ega komisjoni õigust keelduda nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ärakuulamisest. Kui komisjoni talitused keelduvad ärakuulamisest, siis teavitatakse asjaomast isikut keeldumise põhjustest.

Põhimõtteliselt ei kasutata ärakuulamist selliste faktide esitamiseks, mida veel toimikus ei ole. Menetluse hea haldamise huvides ja selleks, et komisjoni talitused saaksid uurimisega edasi minna, võib huvitatud isikutelt paluda esitada pärast ärakuulamist uusi fakte.

5.5.   Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

Komisjonile kaubanduskaitset käsitlevateks uurimisteks esitatava teabe suhtes ei kohaldata autoriõigust. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt eraldi loa, mis sõnaselgelt võimaldab a) komisjonil kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduskaitsemenetluses kasutada ning b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks sellises vormis, mis võimaldab neil oma kaitseõigust kasutada.

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema tähistatud märkega „Limited“ (8). Uurimise käigus teavet esitavatel huvitatud isikutel palutakse põhjendada oma teabe konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust.

Isikud, kes esitavad teavet märkega „Limited“, peavad vastavalt alusmääruse artikli 29 lõikele 2 esitama ka teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millele lisatakse märge „For inspection by interested parties“ (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peaksid olema piisavalt üksikasjalikud, et konfidentsiaalsena esitatud teabe sisust oleks võimalik vajalikul määral aru saada.

Kui konfidentsiaalset teavet edastav isik ei esita konfidentsiaalsena käsitamise taotlusele head põhjendust ega nõutava vormi ja kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib komisjon sellise konfidentsiaalse teabe jätta arvesse võtmata, kui asjakohastest allikatest ei ole teabe õigsust võimalik nõuetekohaselt kontrollida.

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused, sealhulgas skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid, e-posti teel, välja arvatud mahukad vastused, mis tuleb esitada CD-ROMil või DVD-l käsipostiga või tähitud kirjaga. E-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud elektrooniliselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega, mis on esitatud dokumendis „CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES“ ja avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil (9). Huvitatud isikud peavad teatama oma nime, aadressi, telefoni ja kehtiva e-posti aadressi ning nad peaksid tagama, et esitatud e-posti aadress on toimiv ametlik e-post, mida kontrollitakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad selgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt muude sidevahendite kaudu või kui dokumendi laad nõuab selle saatmist tähitud kirjaga. Huvitatud isikud leiavad täiendavaid eeskirju ja lisateavet komisjoniga suhtlemise kohta, sealhulgas teavet e-posti teel esitatud esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta, huvitatud isikutega suhtlemise juhendist, millele on osutatud eespool.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: TRADE-DCIT-Subsidy-R696@ec.europa.eu

6.   Uurimise ajakava

Uurimine viiakse vastavalt alusmääruse artikli 22 lõikele 1 lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

7.   Võimalus esitada märkusi teiste isikute esildiste kohta

Huvitatud isikutele kaitseõiguse tagamiseks tuleks neile anda võimalus esitada märkusi teiste huvitatud isikute esitatud teabe kohta. Huvitatud isikud võivad käsitleda üksnes neid küsimusi, mis sisalduvad teiste huvitatud isikute esitatud teabes, mitte aga tõstatada uusi probleeme.

Märkused teabe kohta, mille teised huvitatud isikud on esitanud seoses lõplike järelduste avalikustamisega, tuleks esitada viie päeva jooksul alates lõplike järelduste kohta märkuste tegemiseks määratud kuupäevast, kui ei ole täpsustatud teisiti. Kui tegemist on täiendava lõpliku avalikustamisega, peab märkused teiste huvitatud isikute esitatud teabe kohta esitama ühe päeva jooksul alates täiendava avalikustamisega seotud märkuste tegemiseks määratud tähtpäevast, kui ei ole täpsustatud teisiti.

Selleks et viia uurimine lõpule kohustuslike tähtaegade jooksul, ei aktsepteeri komisjon teavet, mille huvitatud isikud esitavad pärast tähtaega, mis on ette nähtud märkuste esitamiseks lõpliku avalikustamise kohta, või kui see on asjakohane, siis märkuste esitamiseks täiendava lõpliku avalikustamise kohta.

8.   Käesolevas teates täpsustatud tähtaegade pikendamine

Käesolevas teates esitatud tähtaegade pikendamist võib taotleda üksnes erandlike asjaolude korral ja seda võimaldatakse ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhul.

Nõuetekohaselt põhjendatud juhul võib pikendada küsimustikule vastamise tähtaega ja tavaliselt antakse selleks kolm lisapäeva. Üldjuhul ei tohi kõnealust tähtaega pikendada rohkem kui seitse päeva. Käesolevas teates täpsustatud muu teabe esitamise tähtaegu pikendatakse põhimõtteliselt üksnes kolm päeva, kui ei ole tegemist erandlike asjaoludega.

9.   Koostöösoovimatus

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab märkimisväärselt uurimist, võib vastavalt alusmääruse artiklile 28 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, võib sellise teabe jätta arvesse võtmata ning toetuda kättesaadavatele faktidele.

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt alusmääruse artiklile 28, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

Elektroonilises vormis koostöö puudumist ei loeta koostööst keeldumiseks, kui huvitatud isik selgitab, et nõutav koostöövorm tooks kaasa põhjendamatu lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isik peab komisjoniga viivitamata ühendust võtma.

10.   Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubandusmenetluses ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kõigi muude menetluse käigus esitatavate taotlustega, mis käsitlevad huvitatud isikute või kolmandate isikute kaitseõigust.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada ärakuulamisi ning tegutseda huvitatud isiku(te) ja komisjoni talituste vahendajana, tagamaks et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigust täielikult kasutada. Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning taotlust tuleb põhjendada. Ärakuulamise eest vastutav ametnik uurib taotluse põhjendusi. Põhimõtteliselt peab ärakuulamise korraldama üksnes juhul, kui komisjoni talitustega ei ole küsimusi nõuetekohaselt lahendatud.

Taotlus tuleb esitada aegsasti ja viivitamata, et mitte takistada menetluse nõuetekohast kulgu. Selleks peavad huvitatud isikud taotlema ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist võimalikult kiiresti pärast sellist sekkumist õigustava juhtumi esinemist. Põhimõtteliselt kohaldatakse punktis 5.3 esitatud komisjoni talitustes ärakuulamise taotlemiseks ettenähtud tähtaegu mutatis mutandis ka ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ärakuulamise taotlemiseks. Kui selline ärakuulamistaotlus on esitatud pärast kõnealuseid tähtaegu, uurib ärakuulamise eest vastutav ametnik ka tähtajast hiljem esitatud taotluste põhjendusi, tõstatatud küsimuste laadi ja nende mõju kaitseõigusele, võttes nõuetekohaselt arvesse uurimise head haldamist ja õigeaegset lõpuleviimist.

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadis ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

11.   Isikuandmete töötlemine

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (10).


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(2)  ELT L 73, 18.3.2016, lk 1.

(3)  ELT L 73, 18.3.2016, lk 53.

(4)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1369, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/388, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes (ELT L 217, 12.8.2016, lk 4).

(5)  Teade Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 157, 4.5.2018, lk 3).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/825, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ja määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT L 143, 7.6.2018, lk 1).

(7)  Lühike ülevaade uurimisprotsessi ajakava ja tähtaegade kohta on kättesaadav kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156922.pdf.

(8)  Dokument märkega „Limited“ on konfidentsiaalne dokument vastavalt nõukogu määruse (EL) 2016/1037 (ELT L 176, 30.6.2016, lk 55) artiklile 29 ja WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artiklile 12. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.

(9)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(10)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Top