EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0793

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees teatavate transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimuste osas

COM/2018/793 final

Brüssel,3.12.2018

COM(2018) 793 final

2018/0408(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel
transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees
teatavate transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimuste osas


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU SISU

Käesolevas ettepanekus käsitletakse otsust, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel transpordiühenduse asutamise lepinguga loodud piirkondlikus juhtimiskomitees võetav seisukoht seoses selliste otsuste kavandatud vastuvõtmisega, milles käsitletakse teatavaid transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimusi ning mis on asjakohased transpordiühenduse alalise sekretariaadi töö alustamiseks.

2.ETTEPANEKU TAUST

2.1Transpordiühenduse asutamise leping

Pärast allkirjastamist kohaldatakse transpordiühenduse asutamise lepingut ajutiselt vastavalt selle artikli 41 lõikele 3. 25. oktoobriks 2018 olid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Kosovo 1* (edaspidi „Kosovo“), Montenegro ja Serbia transpordiühenduse asutamise lepingu ratifitseerinud. Liidu puhul on ajutine kohaldamine ette nähtud nõukogu otsusega transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta 2 .

3Euroopa Liit on transpordiühenduse asutamise lepingu osaline.

2.2Piirkondlik juhtimiskomitee

Piirkondlik juhtimiskomitee, mis moodustatakse transpordiühenduse asutamise lepingu artikli 24 alusel, vastutab transpordiühenduse asutamise lepingu haldamise eest ja tagab lepingu nõuetekohase rakendamise. Selleks annab piirkondlik juhtimiskomitee soovitusi ja võtab vastu otsuseid transpordiühenduse asutamise lepingus sätestatud juhtudel. Piirkondlik juhtimiskomitee teeb eelkõige järgmist:

a) valmistab ette ministrite nõukogu töö;

b) otsustab tehniliste komiteede moodustamise üle;

c) annab soovitusi ja võtab vastu otsuseid vastavalt transpordiühenduse asutamise lepingule;

d) võtab uute ELi õigusaktide vastuvõtmise korral asjakohaseid meetmeid, eelkõige transpordiühenduse asutamise lepingu I lisa läbivaatamise teel;

e) määrab pärast ministrite nõukoguga konsulteerimist ametisse alalise sekretariaadi direktori;

f) võib ametisse nimetada ühe või mitu alalise sekretariaadi asedirektorit;

g) kehtestab alalise sekretariaadi suhtes kohaldatavad eeskirjad;

h) võib teha otsuse eelarvesse tehtavate maksete läbivaatamise kohta;

i) võtab vastu transpordiühenduse asutamise lepingu aastaeelarve;

j) võtab vastu otsuse, milles täpsustatakse eelarve täitmise ning raamatupidamisarvestuse esitamise, auditeerimise ja kontrollimise menetlust;

k) teeb otsuseid lepinguosaliste vahel tekkinud vaidluste kohta;

l) võtab vastu üldpõhimõtted seoses juurdepääsuga transpordiühenduse asutamise lepingu alusel või selle raames moodustatud organite valduses olevatele dokumentidele;

m) võtab vastu aastaaruandeid, et anda ministrite nõukogule ülevaade üldvõrgu rakendamisest;

n) määrab teatavate liidu õigusaktide puhul kindlaks tähtajad ja viisid, mida Kagu-Euroopa lepinguosalised kõnealuste õigusaktide ülevõtmisel peavad järgima.

Piirkondlikku juhtimiskomiteesse kuulub iga lepinguosalise üks esindaja ja üks asendusliige. Vaatlejana võivad osaleda kõik ELi liikmesriigid. Piirkondlik juhtimiskomitee teeb otsuseid ühehäälselt.

2.3Piirkondliku juhtimiskomitee kavandatavad aktid

Nõukogu otsuse eelnõu puudutab selliste piirkondliku juhtimiskomitee otsuste vastuvõtmist, milles käsitletakse teatavaid transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimusi ning mis on asjakohased transpordiühenduse alalise sekretariaadi töö alustamiseks.

Kavandatavad otsused muutuvad lepinguosalistele õiguslikult siduvaks kooskõlas transpordiühenduse asutamise lepingu artikli 24 lõikega 1 koostoimes artiklitega 30 ja 35.

Eelarve

Sissemaksed transpordiühenduse eelarvesse on esitatud transpordiühenduse asutamise lepingu V lisas. Liidu osa moodustab 80 % eelarvest ja ülejäänud 20 % saadakse Lääne-Balkani osalistelt.

EL on eraldanud transpordiühenduse alalise sekretariaadi toetamiseks rahalisi vahendeid kahe otsusega: 2017. aastal 1,0 miljon eurot (otsus C(2017) 5343 final, 27.7.2017, millega võeti vastu mitut riiki hõlmav tegevusprogramm aastaks 2017) ja 2018. aastal 2,0 miljonit eurot (otsus C(2018) 5074 final, 31.7.2018, millega võeti vastu mitut riiki hõlmav tegevusprogramm aastaks 2018). Liidu poolt kättesaadavaks tehtud rahalised vahendid ulatuvad 3,0 miljoni euroni.

Kuna direktorit ei ole veel ametisse nimetatud, võeti 2019. aasta eelarve kehtestamisel arvesse alalise sekretariaadi personali järkjärgulist ametisse nimetamist. Eelarve peaks katma alalise sekretariaadi loomise ja selle jooksvad kulud. Tuleks märkida, et vastavalt transpordiühenduse ja Serbia vahelise peakorterilepingu I lisale peab vastuvõttev riik Serbia tagama alalisele sekretariaadile tasuta tööruumid, mööbli ja turvalisuse. Selleks et katta direktori ja asedirektori värbamise kulusid ning teatavaid alalise sekretariaadi loomisega seotud kulusid, mida ei käsitleta vastuvõtva riigiga sõlmitud peakorterilepingus, tehti ettepanek panna eelarve täitmise kohustus ajutiselt komisjonile. Piirkondliku juhtimiskomitee otsuse eelnõu transpordiühenduse 2019. aasta eelarve ning komisjonile eelarvepädeva institutsiooni volituste andmise kohta on esitatud nõukogu otsuse eelnõu I lisas.

Värbamist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalustatust käsitlevad eeskirjad

Alalise sekretariaadi töötajate värbamist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalustatust käsitlevates eeskirjades sätestatakse kõigi töötajate, sealhulgas alalise sekretariaadi kõrgema juhtkonna (direktor ja asedirektor) värbamise põhieeskirjad. Need põhinevad energiaühenduse sekretariaadi asjakohastel eeskirjadel ja neid muudetakse vajaduse korral, võttes arvesse energiaühendusega seoses saadud kogemusi ja transpordiühenduse eripära.

Piirkondliku juhtimiskomitee otsuse eelnõu eeskirjade kohta, milles käsitletakse sekretariaadi töötajate värbamist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalustatust, on esitatud nõukogu otsuse eelnõu II lisas.

Alalise sekretariaadi personalieeskirjad

Personalieeskirjade eesmärk on tagada, et sekretariaat saaks värvata töötajaid, kes vastavad transpordiühenduse kõrgetele pädevuse, tõhususe ja usaldusvääruse standarditele. Personalieeskirjad põhinevad suurel määral energiaühenduse sekretariaadi personalieeskirjadel ja neid muudetakse vajaduse korral, võttes arvesse energiaühendusega seoses saadud kogemusi ja transpordiühenduse eripära.

Piirkondliku juhtimiskomitee otsuse eelnõu sekretariaadi personalieeskirjade kohta on esitatud nõukogu otsuse eelnõu III lisas.

Alalise sekretariaadi direktori ja asedirektori vabade ametikohtade teated

Direktor vastutab transpordiühenduse asutamise lepingu eelarve täitmise eest ja alalise sekretariaadi nõuetekohase toimimise eest. Asedirektor vastutab alalise sekretariaadiga seotud finants- ja personaliküsimuste eest. On oluline tagada, et mõlemale ametikohale esitavad taotluse kõrgelt kvalifitseeritud ja kogenud kandidaadid. Vabade ametikohtade teadetes on ära toodud vastavad nõuded.

Piirkondliku juhtimiskomitee otsuse eelnõu sekretariaadi direktori ja asedirektori vabade ametikohtade teadete kohta on esitatud nõukogu otsuse eelnõu IV ja V lisas.

Alalise direktori ja asedirektori värbamise alustamine ei välista võimalust teha vajaduse korral ettepanek nimetada ametisse direktori kohusetäitja, kelle ülesanne on tagada enne alalise direktori ametisse asumist sujuv üleminek Kagu-Euroopa transpordivaatluskeskuselt (SEETO), kelle volitused lõpevad 31. detsembril 2018, transpordiühendusele ja hoolitseda alalise sekretariaadi tehnilise sisseseadmise eest.

3.LIIDU NIMEL VÕETAV SEISUKOHT

On oluline, et piirkondlik juhtimiskomitee võtab vastu transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamiseks vajalikud otsused, eelkõige need, mis on vajalikud alalise sekretariaadi töö alustamiseks. Kuna liit on transpordiühenduse asutamise lepingu osaline, siis on vaja määrata kindlaks liidu seisukoht.

Seoses sellega tuleb meeles pidada, et transpordiühenduse asutamise leping on üks teguritest, mis võib aidata tugevdada piirkondlikku koostööd Lääne-Balkani riikidega, nagu on selgitatud komisjoni esitatud nõukogu otsuse ettepanekus transpordiühenduse asutamise lepingu allakirjutamise kohta [COM(2017)324 (final), punkt „Üldine taust“].

4.ÕIGUSLIK ALUS

4.1Menetlusõiguslik alus

4.1.1 Põhimõtted

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 9 on sätestatud, et „[n]õukogu võtab komisjoni [...] ettepaneku põhjal vastu otsuse, millega […] kehtestatakse lepingus sätestatud organis liidu nimel võetavad seisukohad, kui asjaomasel organil tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte, välja arvatud õigusaktid, millega täiendatakse või muudetakse lepingu institutsioonilist raamistikku“.

Mõiste „õigusliku toimega aktid“ hõlmab akte, millel on õiguslik toime asjaomase organi suhtes kehtiva rahvusvahelise õiguse normide alusel. Siia hulka kuuluvad ka sellised õiguslikud vahendid, mis ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt siduvad, aga mis „võivad mõjutada otsustavalt liidu seadusandja vastu võetud õigusaktide sisu“ 4 .

4.1.2 Kohaldamine käesoleval juhul

Piirkondlik juhtimiskomitee on lepinguga, nimelt transpordiühenduse asutamise lepinguga loodud organ.

Aktid, mille piirkondlik juhtimiskomitee peab vastu võtma, on õigusliku toimega aktid. Piirkondlik juhtimiskomitee on volitatud kehtestama alalise sekretariaadiga seotud eeskirjad vastavalt transpordiühenduse asutamise lepingu artiklile 30 ning nimetama ametisse direktori ja ühe või mitu asedirektorit. Lisaks on piirkondlik juhtimiskomitee transpordiühenduse asutamise lepingu artikli 35 kohaselt volitatud vastu võtma eelarve. Tulenevalt nende iseloomust ja arvestades piirkondliku juhtimiskomitee tegevust reguleerivat rahvusvahelist õigust, sisaldavad need eeskirjad elemente, mis mõjutavad transpordiühenduse asutamise lepingu osaliste ja seega ka liidu õiguslikku olukorda. Seega on nendel eeskirjadel õiguslik toime.

Direktori ja asedirektori ametisse nimetamisega seoses puudutab piirkondliku juhtimiskomitee kavandatud otsus seni üksnes vastavaid vabade ametikohtade teateid. Nendel teadetel on aga samuti õiguslik toime, kuna nendes kehtestatakse kriteeriumid, mida tuleb ametisse nimetamise puhul järgida.

Kavandatavad aktid ei täienda ega muuda transpordiühenduse asutamise lepingu institutsioonilist raamistikku.

Seega on esildatud otsuse menetlusõiguslik alus ELi toimimise lepingu artikli 218 lõige 9.

4.2Materiaalõiguslik alus

4.2.1.Põhimõtted

ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohase otsuse materiaalõiguslik alus sõltub eelkõige selle kavandatava akti eesmärgist ja sisust, mida liidu nimel võetav seisukoht puudutab. Kui kavandatava aktiga taotletakse kahte eesmärki või reguleeritakse kahte valdkonda ning üht neist võib pidada peamiseks või ülekaalukaks, samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, peab ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohasel otsusel olema üksainus materiaalõiguslik alus, st peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.

Kui kavandatava aktiga taotletakse mitut eesmärki või reguleeritakse mitut valdkonda, mis on üksteisega lahutamatult seotud ning millest ükski ei ole võrreldes teistega kõrvalise tähtsusega, tuleb erandina nimetada ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohase otsuse materiaalõigusliku alusena mitu vastavat õiguslikku alust.

4.2.2.Kohaldamine käesoleval juhul

Kavandatavad aktid on vajalikud transpordiühenduse asutamise lepingu nõuetekohaseks toimimiseks. Transpordiühenduse asutamise lepingu eesmärgid ning osad hõlmavad maantee-, raudtee- ja siseveetransporti, mis on ELi toimimise lepingu artikliga 91 hõlmatud transpordiliigid, ning meretransporti, mis on hõlmatud ELi toimimise lepingu artikli 100 lõikega 2. Tulenevalt selle horisontaalsest laadist hõlmab kavandatav akt kõiki neid elemente. Kõik need elemendid on omavahel lahutamatult seotud ja ükski neist ei ole võrreldes teistega kõrvalise tähtsusega.

Seetõttu moodustavad esildatud otsuse materiaalõigusliku aluse järgmised sätted: ELi toimimise lepingu artikkel 91 ja artikli 100 lõige 2.

4.3Kokkuvõte

Esildatud otsuse õiguslik alus peaks olema ELi toimimise lepingu artikkel 91 ja artikli 100 lõige 2 koostoimes ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikega 9.

2018/0408 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel
transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees

teatavate transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimuste osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91 ja artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Liit allkirjastas transpordiühenduse asutamise lepingu vastavalt nõukogu otsusele (EL) 2017/1937 5 .

(2)Transpordiühenduse asutamise lepingu artikli 41 lõike 3 kohaselt kohaldatakse kõnealust lepingut ajutiselt alates 9. oktoobrist 2017 Euroopa Liidu, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ning Kosovo 6 *, Montenegro ja Serbia Vabariigi vahel.

(3)Transpordiühenduse piirkondlik juhtimiskomitee (edaspidi „juhtimiskomitee“) võtab vastu otsuseid teatavate eelarve- ja personaliküsimuste kohta, et tagada transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamine.

(4)On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel juhtimiskomitees võetav seisukoht, kuna sellised otsused on transpordiühenduse alalise sekretariaadi töö alustamiseks vajalikud ja neil on liidu jaoks õiguslikud tagajärjed.

(5)Komisjonile transpordiühenduse eelarve esialgseks täitmiseks kavandatud volituste andmine ei muuda sellele institutsioonile aluslepingutega antud volituste põhiolemust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu nimel transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees võetav seisukoht põhineb piirkondliku juhtimiskomitee otsuste eelnõudel, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Otsuste eelnõude väiksemates muudatustes võivad liidu esindajad piirkondlikus juhtimiskomitees kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud komisjonile.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)

*    Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

(2)    ELT L 278, 27.10.2017, lk 1.
(3)    Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 7. oktoober 2014, Saksamaa vs. nõukogu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punktid 61–64.
(4)    Nõukogu 11. juuli 2017. aasta otsus (EL) 2017/1937 transpordiühenduse asutamise lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 278, 27.10.2017, lk 1).
(5) *    Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
Top

Brüssel,3.12.2018

COM(2018) 793 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel
transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees
teatavate transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimuste osas


I LISA

EELNÕU:

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIKU JUHTIMISKOMITEE
OTSUS nr 2018/...,

...,

transpordiühenduse 2019. aasta eelarve vastuvõtmise kohta

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIK JUHTIMISKOMITEE,

võttes arvesse transpordiühenduse asutamise lepingut, eriti selle artikli 24 lõiget 1 ning artikleid 30 ja 35,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevale otsusele lisatud transpordiühenduse 2019. aasta eelarve võetakse vastu.

Artikkel 2

Euroopa Komisjon vastutab eelarve täitmise eest ja transpordiühenduse alalise sekretariaadi töö alustamise eest vastavalt artiklile 3.

Artikkel 3

Artiklit 2 kohaldatakse alates xx. detsembrist 2018. Selle kohaldamine lõpeb üks päev enne alalise sekretariaadi direktori ametisse nimetamise jõustumise päeva.

[koht], [...] 2018.

   Piirkondliku juhtimiskomitee nimel

   esimees

LIIDE. Transpordiühenduse 2019. aasta eelarve

Eelarverida

Summa

Ametnike palgad

750 000

Sissemaksed ametnike tervise-/pensionikindlustussüsteemi

200 000

Sekretariaadi jooksvad kulud (sh püsikulud / tööreiside / koosolekute korraldamine)

330 000

Kontori IT-seadmed ja mööbel (mis ei ole peakorterilepinguga hõlmatud)

100 000

Värbamiskulud (avaldamiskulud ja kandidaatide kulude hüvitamine)

100 000

Kokku

1 480 000

Reserv (ligikaudu 10 %)

150 000

Kõik kokku

1 630 000

millest: ELi osalus (80 %)*

1 304 000

WB6 osalus (20 %: transpordiühenduse asutamise lepingu V lisas on esitatud jaotus riikide kaupa)

326 000

* ELi osaluse näitaja ei piira ELi 2019. aasta eelarve vastuvõtmist.

Top

Brüssel,3.12.2018

COM(2018) 793 final

LISAD

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel
transpordiühenduse piirkondlikus juhtimiskomitees
teatavate transpordiühenduse asutamise lepingu rakendamisega seotud personali- ja eelarveküsimuste osas


II LISA

EELNÕU

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIKU JUHTIMISKOMITEE OTSUS nr 2018/
...,

[kuupäev],

transpordiühenduse alalise sekretariaadi direktori ja asedirektorite töölevõtmist ning alalise sekretariaadi töötajate töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjade vastuvõtmise kohta

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIK JUHTIMISKOMITEE,

võttes arvesse transpordiühenduse asutamise lepingut, eriti selle artikli 24 lõiget 1 ja artiklit 30,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Võetakse vastu transpordiühenduse alalise sekretariaadi töötajate töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevad eeskirjad, mis on lisatud käesolevale otsusele.

[koht], [...] 2018

   Piirkondliku juhtimiskomitee nimel

   eesistuja

LIIDE. Transpordiühenduse alalise sekretariaadi direktori ja asedirektorite töölevõtmist ning alalise sekretariaadi töötajate töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevad eeskirjad

I.    ÜLDSÄTTED

1.    Käesolevate eeskirjadega kehtestatakse kooskõlas transpordiühenduse asutamise lepinguga (edaspidi „asutamisleping“) transpordiühenduse alalise sekretariaadi (edaspidi „sekretariaat“) direktori, asedirektorite ja töötajate töölevõtmise kord ning töötajate töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevad nõuded.

2.    Käesolevate eeskirjade ja asutamislepingu vahelise vastuolu korral kohaldatakse asutamislepingu sätteid.

II.    SEKRETARIAADI DIREKTORI JA ASEDIREKTORI(TE) TÖÖLEVÕTMINE

1.    Piirkondliku juhtimiskomitee heakskiidul avaldatakse ELis ja transpordiühenduse asutamise lepingu ülejäänud kuues osalisriigis avatud kandideerimiskutse.

1.    Vähemalt 30 päeva enne piirkondliku juhtimiskomitee istungit, mille päevakorras on direktori või asedirektori ametisse nimetamine, esitab Euroopa Komisjon ettepaneku, mis sisaldab kandidaadi nime.

2.    Kandidatuur esitatakse isikuliselt.

3.    Kandidaadil võib olla ükskõik millise Euroopa Liidu liikmesriigi või Kagu-Euroopa osalisriigi kodakondsus.

4.    Euroopa Komisjoni ettepanek peab olema nõuetekohaselt põhjendatud, võttes arvesse kohustusi, mida direktoril tuleb täita. See peab sisaldama kandidaadi kvalifikatsiooni ja kogemuste kirjeldust ning põhinema asjaomaselt isikult kandidatuuri ülesseadmiseks saadud eelneval nõusolekul.

5.    Iga osalisriik võib avaldada esitatud kandidaadi kohta arvamust. Kui seda tehakse kirjalikult enne piirkondliku juhtimiskomitee istungit, loeb piirkondliku juhtimiskomitee eesistuja (edaspidi „eesistuja“) asjaomase avalduse istungil ette.

6.    Piirkondlik juhtimiskomitee võib avaldada soovi esitatud kandidaat oma istungil enne ametisse nimetamise otsuse tegemist ära kuulata. Eesistuja määrab eelnevalt kindlaks ärakuulamise korra (kestus, küsimuste arv jne).

7.    Kooskõlas artikli 24 lõikega 3 teeb piirkondlik juhtimiskomitee direktori või asedirektori ametisse nimetamise otsuse ühehäälselt.

8.    Piirkondlik juhtimiskomitee nimetab oma otsuses ametiaja alguskuupäeva.

9.    Seitsme kalendripäeva jooksul pärast piirkondliku juhtimiskomitee istungit annab piirkondliku juhtimiskomitee eesistuja piirkondliku juhtimiskomitee otsuse põhjal välja ametisse nimetamise akti, millele direktor või asedirektor alla kirjutab.

III.    SEKRETARIAADI TÖÖTAJATE TÖÖLEVÕTMINE

Üldsätted

1.    Sekretariaadi töötajate töölevõtmisel lähtutakse järgmistest peamistest põhimõtetest:

   valikumenetluse läbipaistvus;

   diskrimineerimiskeeld;

   konkurents ja professionaalsus;

   sooline tasakaal ning

   geograafiline tasakaal.

2.    Piirkondlik juhtimiskomitee võtab vastu direktori ettepanekul põhineva sekretariaadi organisatsiooniskeemi.

3.    Väljakuulutatud ametikohale sekretariaadis võib kandideerida iga isik, kellel on mõne osalisriigi kodakondsus.

4.    Kandideerida tuleb enda nimel.

5.    Sekretariaat vastutab valikumenetluse korraldamise eest kooskõlas käesolevate eeskirjadega. Sekretariaat võib kaasata ükskõik millises valikumenetluse etapis oma töösse väliskonsultante.

6.    Töötajad, välja arvatud asedirektori(d), valib ja nimetab ametisse direktor.

7.    Valikumenetluse kohaldamise kõrval on iga ametliku ametisse nimetamise puhul vajalik direktori määratud kvalifitseeritud arsti tõend selle kohta, et ametisse nimetatav isik on füüsiliselt võimeline asjaomasel ametikohal töötama.

8.    Iga ametisse nimetamine on käesolevate eeskirjade kohaselt tähtajaline ja katseajaga ning ametiaega saab pikendada.

9.    Iga ametikoha puhul kehtestatakse ametisse nimetamisel kuue kuu pikkune katseaeg.

9.1.    Katseaja hulka võib tervikuna või osaliselt arvata mis tahes varasema sekretariaadi ametnikuna töötamise perioodi. Seda saab teha juhul, kui eelmise ametikoha ametijuhendi kohased põhikohustused langevad kokku sellel ametikohal täidetavate põhikohustustega, kuhu ametnik on kooskõlas käesolevate eeskirjadega määratud.

9.2.    Katseaja viiendal kuul koostab ametniku vahetu ülemus aruande ametniku pädevuse, tulemuslikkuse ja käitumise kohta. Aruandes soovitatakse

a)    kinnitada ametniku ametisse nimetamine;

b)    pikendada ametniku katseaega kuni kuus kuud või

c)    lõpetada ametniku teenistussuhe.

9.3.    Aruanne edastatakse enne viienda kuu lõppu direktorile, kes võtab vastu otsuse.

10.    Katseaega käsitatakse ametiaja osana.

11.    Ükskõik millise osalisriigi ettepanekul võib direktor, konsulteerides Euroopa Komisjoniga, nimetada haldus- ja finantssuutlikkust arvesse võttes kuni kolmeks aastaks ametisse asjaomasest osalisriigist lähetatava isiku. Direktor töötab välja lähetatute staatust käsitlevad üksikasjalikud eeskirjad.

Läbipaistvus ja töölevõtmismenetlus

12.    Sekretariaat algatab töölevõtmismenetluse, avaldades teate vaba ametikoha kohta, kus on esitatud vajalike üldvõimete ja -oskuste, erioskuste ning kvalifikatsiooniga seotud kriteeriumid ning kindlaks määratud töösuhte võimalik kestus, tööülesanded ja valikumenetluse põhietapid.

13.    Teade vaba ametikoha kohta avaldatakse inglise keeles sekretariaadi veebisaidil ning rahvusvahelises ja eriala-ajakirjanduses vähemalt kaks kuud enne asjaomase valikumenetluse algust. Teave edastatakse ka kõikidele osalisriikidele.

14.    Direktor võib konfidentsiaalsuskaalutlustel kindaks määrata küsimused, millest teavitatakse vaid väljavalitud kandidaate. Sellised küsimused ei tohi siiski olla seotud töökirjeldusega.

15.    Valikumenetluses toetab direktorit valikukomisjon, millel on vähemalt neli liiget: direktor, üks eesistujariigi esindaja ja kaks Euroopa Komisjoni esindajat. Valikukomisjoni võib võtta ka teisi sekretariaadi töötajaid. Erijuhtudel, eelkõige ekspertide valimisel, võib Euroopa Komisjoni ettepanekul määrata veel ühe välisliikme.

16.    Valikukomisjon hindab taotlusi ja valib iga ametikoha jaoks välja kandidaadid, kes vastavad kõige paremini vaba ametikohta käsitlevas teates kindlaks määratud valikukriteeriumidele.

17.    Valikukomisjon kutsub väljavalitud kandidaadid vestlusele.

18.    Kui valikukomisjon peab seda vajalikuks, võib ta otsustada kutsuda väljavalitud kandidaadid tegema vestlusega samal päeval kirjalikke teste. Testide sisu määratakse eelnevalt kindlaks vastavalt reklaamitud ametikoha tasemele ja profiilile. Kirjalikud testid, mis on koostatud vastavalt ametikoha profiilile, hõlmavad vähemalt üldisi võimeid ja keelelisi võimeid ulatuses, mis on vajalik tööülesannete täitmiseks, ning asjaomase profiiliga seotud erioskusi, samuti kirjaliku eneseväljenduse taseme hindamist.

19.    Direktor võib koostada väljavalitud kandidaatidest reservnimekirja. Reservnimekiri kehtib kuni 12 kuud alates nimekirja koostamise kuupäevast ja selle kehtivusaega võib direktori otsusega pikendada.

20.    Valikumenetluse mis tahes tulemust kajastatakse kirjalikus protokollis, millele kirjutavad alla valikukomisjoni liikmed. Valikumenetluse tulemusest teavitatakse kandidaate.

21.    Igal osalisriigil on õigus saada direktorile esitatava kirjaliku taotluse alusel punktis 20 osutatud protokolli koopia.

Diskrimineerimiskeeld

22.    Mis tahes alusel diskrimineerimine valikumenetluses on keelatud.

23.    Kõik ametikohad on naistele ja meestele võrdselt avatud ning nende puhul ei esitata ühtki viidet usule, rahvusele, rassile ega usutunnistusele.Konkurents ja professionaalsus

24.    Ühtki ametikohta ei hoita konkreetsetele isikutele ja/või mis tahes osalisriigi kodanikele.

25.    Töötajate töölevõtmisel peab direktor eelkõige silmas vajadust võtta teenistusse võimalikult pädevad ja kohusetundlikud isikud. Vaba töökoha teates esitatud töökirjelduses peavad olema selgelt ära nimetatud ametlikud nõuded seoses hariduse, kogemuste, keeleoskuse jms-ga.

26.    Töölevõtmismenetluses võimaldatakse omavahel kandideerida sisekandidaatidel ja mis tahes teistel kandidaatidel, lähtudes võrdsete võimaluste standarditest. Võrdse kvalifikatsiooni ja võrdsete kogemustega kandidaatide puhul eelistatakse sisekandidaate.

IV.    TÖÖTAJATE TÖÖTINGIMUSED

27.    Direktor vastutab selle eest, et sekretariaadi ametnikele tagatakse kooskõlas sekretariaadi eelarvega ning asutamislepingu kohaseid eelarve-eeskirju ja institutsioonide otsuseid järgides vajalikud töötingimused, pidades silmas töövahendeid, tööruume, juurdepääsu olemasolevale teabele jne.

28.    Igal sekretariaadi ametnikul on õigus paluda direktoril oma töötingimusi parandada. See palve peab olema nõuetekohaselt põhjendatud. Kui seda palvet ei ole võimalik täita, annab direktor või mõni teine volitatud töötaja ametnikule asjakohase kirjaliku vastuse.

29.    Direktor võib töötada kooskõlas eespool nimetatud põhimõtetega välja töötingimusi käsitlevad sise-eeskirjad.

V.    GEOGRAAFILINE TASAKAAL TÖÖTAJATE SEAS

30.    Direktor tagab sekretariaadi huve arvesse võttes võimalikult hästi ametikohtade võrdse jaotuse osalisriikide kodanike seas.

VI.    LÕPPSÄTTED

Käesolevad eeskirjad jõustuvad nende piirkondlikus juhtimiskomitees vastuvõtmise päeval.

III LISA

EELNÕU

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIKU JUHTIMISKOMITEE OTSUS nr 2018/
...,

[kuupäev],

transpordiühenduse personalieeskirjade vastuvõtmise kohta

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIK JUHTIMISKOMITEE,

võttes arvesse transpordiühenduse asutamise lepingut, eriti selle artikli 24 lõiget 1,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

Võetakse vastu transpordiühenduse personalieeskirjad, mis on lisatud käesolevale otsusele.

[koht], [...] 2018

   Piirkondliku juhtimiskomitee nimel

   eesistuja

LIIDE.
TRANSPORDIÜHENDUSE PERSONALIEESKIRJAD

TRANSPORDIÜHENDUSE ALALISE SEKRETARIAADI PERSONALIEESKIRJAD

1. Eesmärk

Käesolevates personalieeskirjades sätestatakse transpordiühenduse alalise sekretariaadi töötajate teenistustingimused. Need moodustavad individuaalse töölepingu lahutamatu osa, välja arvatud juhul, kui käesolevates personalieeskirjades on sätestatud teisiti.

2. Mõisted ja kohaldatavus

2.1. Mõisted

(1)„Lepinguosalised“ – transpordiühenduse asutamise lepingu osalised, st Euroopa Liit ja Kagu-Euroopa osalisriigid (Albaania Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Kosovo, 1* Montenegro ja Serbia Vabariik).

(2)„Juhtimiskomitee“ – transpordiühenduse piirkondlik juhtimiskomitee.

(3)„Sekretariaat“ – transpordiühenduse alaline sekretariaat.

(4)„Direktor“ – transpordiühenduse alalise sekretariaadi direktor.

(5)„Töötajad“ – sekretariaadi ametnikud, st direktor, asedirektorid ja kõik muud lepinguosaliste töötajad, kes töötavad alaliselt sekretariaadis kooskõlas käesolevate personalieeskirjadega, ning lähetatud eksperdid.

(6)„Kohalikud töötajad“ – muud isikud kui sekretariaadi ametnikud, kelle sekretariaat on Serbia Vabariigis tööle võtnud tehnilise töö, nagu hooldamise, puhastamise, autojuhtimise jms jaoks.

(7)„Lähetatud eksperdid“ – töötajad, kelle valitsus või rahvusvaheline organisatsioon on lähetanud sekretariaati täitma mõnda ülesannet.

(8)„Peakorterileping“ – Serbia Vabariigi ja transpordiühenduse vaheline leping transpordiühenduse alalise sekretariaadi asukoha kohta.

(9)„Töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevad eeskirjad“ – transpordiühenduse alalise sekretariaadi töötajate töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevad eeskirjad, mis on vastu võetud transpordiühenduse piirkondliku juhtimiskomitee otsusega nr 2018/....

(10)„Psühholoogiline ahistamine“ – sobimatu käitumine, mis toimub aja jooksul, on korduv või süstemaatiline ja hõlmab füüsilist käitumist, suulist või kirjalikku suhtlust, žeste või muid tegusid, mis on tahtlikud ning mis võivad kahjustada inimeste isiksust, väärikust või füüsilist või psühholoogilist terviklikkust.

(11)„Seksuaalne ahistamine“ – seksuaalse alatooniga käitumine, mis on isikule, kellele see on suunatud, soovimatu ning mille eesmärk või tagajärg on asjaomase isiku solvamine või ähvardava, vaenuliku, solvava või häiriva õhkkonna loomine. Seksuaalset ahistamist käsitatakse soolise diskrimineerimisena.

(12)„Direktori väärkäitumine“ –

(a)direktor jätab osaliselt või täielikult maksmata palga ja viivitus on pikem kui 15 tööpäeva;

(b)direktor rikub töölepingus kindlaks määratud töötingimusi või

(c)direktor ründab või laimab märkimisväärselt töötajat.

„Töötaja väärkäitumine“ –

(a)töötaja põhjendamatu keeldumine direktori või mõne teise ülemuse määratud konkreetsete ülesannete täitmisest, kui töötajat on vähemalt üks kord juba kirjalikult teavitatud sarnasest ülesannete täitmata jätmisest;

(b)kuriteo toimepanek;

(c)töölt ilma loata või rahuldava põhjenduseta puudumine üle seitsme tööpäeva;

(d)psühholoogiline või seksuaalne ahistamine;

(e)mis tahes käitumine, mis mõistliku eelduse kohaselt võib tekitada või on tekitanud avalikkuse tõsist usaldamatust transpordiühenduse vastu;

(f)sekretariaadi töötaja positsiooni kasutamine isikliku kasu saamiseks või katse seda teha või

(g)transpordiühenduse rahaliste vahendite mis tahes kuritarvitamine.

2.2. Kohaldatavus

(a)Käesolevaid personalieeskirju kohaldatakse sekretariaadi töötajate, v.a kohalike töötajate suhtes.

(b)Lähetatud ekspertide jaoks on erikord, mis on reguleeritud sekretariaadi ja eksperdi lähetanud valitsuse või rahvusvahelise organisatsiooni vahelise lepinguga. Direktor otsustab iga juhtumi puhul eraldi, mil määral kohaldatakse käesolevaid personalieeskirju lähetatud ekspertide suhtes.

3. Tööülesanded, kohustused ja privileegid

3.1. Rahvusvahelisus

Nõustudes enda ametisse nimetamisega, kohustuvad töötajad täitma oma ülesandeid ja juhinduma oma tegevuses üksnes transpordiühenduse huvidest. Nad alluvad direktorile ja vastutavad tema ees oma ülesannete täitmisel. Oma tööülesannete täitmisel ei küsi nad ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt, rahvusvaheliselt organisatsioonilt ega muult transpordiühenduseväliselt asutuselt.

3.2. Käitumine

a) Töötajad tegutsevad alati viisil, mis sobib kokku transpordiühenduse rahvusvahelisusega. Peakorterilepingu alusel kohaldatavad privileegid ja immuniteedid antakse transpordiühenduse huve silmas pidades.

b) Kui allpool ei ole sätestatud teisiti, ei tegele ametnik oma tööülesannete täitmisel küsimustega, milles tal on isiklikud huvid, mis võivad otseselt või kaudselt kahjustada tema sõltumatust, eelkõige perekondlikud ja finantshuvid.

c) Ametnik, kellel tuleb oma tööülesannete täitmisel eespool nimetatud küsimusega tegeleda, teatab sellest viivitamata direktorile. Direktor võtab mis tahes asjakohase meetme ja võib eelkõige vabastada ametniku kohustusest asjaomast küsimust käsitleda.

d) Ametnik ei tohi otseselt ega kaudselt omada ega omandada ettevõttes, mis kuulub transpordiühenduse alla või mis teeb selle institutsiooniga tehinguid, ühtki sedalaadi või sedavõrd suurt huvi, mis võib kahjustada tema sõltumatust oma tööülesannete täitmisel.

e) Ametnik, kes saab korraldusi, mis on tema arvates ebaseaduslikud või põhjustavad tõenäoliselt tõsiseid raskusi, teavitab sellest oma vahetut ülemust. Kui vahetu ülemus kinnitab korraldusi, aga ametnik on veendunud, et selline kinnitus ei ole mõistlik vastus tema põhjendatud murele, edastab ametnik viivitamata küsimuse kirjalikult vahetult kõrgemale ülemusele. Kui viimane kinnitab korraldusi kirjalikult, peab ametnik need ellu viima, välja arvatud juhul, kui need on ilmselgelt seadusvastased või on vastuolus asjakohaste ohutusstandarditega.

Kui vahetu ülemus leiab, et korraldused tuleb täita viivitamata, viib ametnik need ellu, välja arvatud juhul, kui need on ilmselgelt seadusvastased või on vastuolus asjakohaste ohutusstandarditega. Ametniku taotlusel on vahetul ülemusel kohustus anda sellised korraldused kirjalikult.

f) Ametnik, kellele saavad tööülesannete täitmise käigus või sellega seoses teatavaks asjaolud, mille alusel võib eeldada võimaliku ebaseadusliku tegevuse olemasolu, sealhulgas pettuse- või korruptsioonijuhtumid, mis kahjustavad transpordiühenduse huve, või kellele saab teatavaks ametikohustuste täitmisega seotud käitumine, mis võib endast kujutada alalise sekretariaadi ametniku kohustuste täitmatajätmist, teatab sellest viivitamata direktorile või juhul, kui ta peab seda vajalikuks, piirkondliku juhtimiskomitee eesistujale või Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF).

g) Transpordiühendus ei tee ametnikule mingil moel kahju punktides e ja f nimetatud teabe edastamise eest, tingimusel et ametnik tegutses põhjendatult ja ausalt.

3.3. Tegutsemine väljaspool sekretariaati

a)    Töötajad ei osale üheski tegevuses, mis ei võimalda neil täita nõuetekohaselt oma tööülesandeid või mille puhul võib tekkida konflikt isiklike huvide ja transpordiühenduse huvide vahel.

b)    Töötajad ei osale ilma direktori eelneva kirjaliku nõusolekuta üheski väljaspool transpordiühendust toimuvas tasustatavas tegevuses.

c)    Töötaja, kellel on transpordisektoris tegutsevas ettevõttes otseselt või kaudselt osalus, mis võimaldab tal mõjutada asjaomase ettevõtte juhtimist, teavitab sellest kirjalikult direktorit. Kui sellist osalust omab direktor, teavitab ta sellest juhtimiskomitee eesistujat.

3.4. Ahistamine

Töötajad hoiduvad igasugusest psühholoogilisest või seksuaalsest ahistamisest. Sekretariaat ei tee kahju töötajale, kes on olnud psühholoogilise või seksuaalse ahistamise ohver. Sekretariaat ei tee kahju töötajale, kes on andnud psühholoogilise või seksuaalse ahistamise kohta tunnistusi, eeldusel et töötaja on käitunud ausalt.

3.5. Teabe kasutamine ja avaldamine

Töötajatel on kõikides ametikohustustega seotud küsimustes olemas vajalik kaalutlusõigus. Nad ei edasta – välja arvatud oma tööülesannete täitmisel või direktori loal – ühelegi isikule avaldamata teavet, mis on neile teada tulenevalt oma ametikohast, ega kasuta sellist teavet kunagi isikliku kasu, sealhulgas rahaliste eeliste saamiseks. See kohustus jääb töötajatele ka pärast teenistuse lõppu.

Töötajad ei avaldada, ei anna avaldamiseks ega aita avaldada transpordiühendusega seotud materjale ega tee transpordiühenduse nimel avalikku pöördumist, välja arvatud oma tööülesannete täitmisel või direktori loal.

Transpordiühenduse nimel toimuva ametliku teabevahetuse eest vastutab direktor või sõnaselgelt volitatud töötaja.

3.6. Omandiõigused ja infotehnoloogiaseadmete kasutamine

a) Kõik õigused, sealhulgas avaldamisõigused, autoriõigused ja patendiõigused, mis on seotud tööga, mida töötajad teevad oma ametikohustuste täitmise raames, kuuluvad transpordiühendusele.

b) Kõiki vahendeid, mille transpordiühendus teeb töötajatele tööülesannete täitmise eesmärgil kättesaadavaks, sealhulgas esemeid, dokumente, märkusi ja kirjavahetust, tuleb kasutada üksnes kõnealusel eesmärgil.

c) Transpordiühenduse infotehnoloogiaseadmete kasutamisel ei hangi töötajad ega levita ebaseaduslikku materjali ega infosisu, mis võib kahjustada transpordiühenduse mainet.

3.7. Autasud ja kingitused

(a)Seoses oma tööülesannetega ei võta töötajad üheltki valitsuselt, rahvusvaheliselt organisatsioonilt ega muult sekretariaadiväliselt allikalt vastu ega paku neile autasu, teenetemärki, soodustust, kinki või tasu, mis ei sobi kokku töötajate rahvusvahelise ametniku staatusega. Töötajad, kellele sellist autasu, teenetemärki, soodustust, kinki või tasu pakutakse või kes on selle saanud, teavitavad sellest viivitamata direktorit. Kingitused, mille töötajad oma ametikohustuste täitmisel saavad, kuuluvad transpordiühendusele, neid hoitakse sekretariaadi ruumides ja need kantakse sel otstarbel loodud registrisse.

(b)Eelmist punkti ei kohaldata väikese väärtusega esemete suhtes, nagu pastapliiatsid, kotid, mapid jms, mille kinkimine – nagu on ilmne nende laadi põhjal – on tavapärane viisakusavaldus.

4. Töölevõtmine

4.1. Töölevõtmiseeskirjad

Töötajate töölevõtmisel järgitakse töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevaid eeskirju.

4.2. Nõuded

(a)Töötajate töölevõtmisel võetakse eelkõige arvesse vajadust kindlustada transpordiühenduse nõutavad kõrged pädevuse, tõhususe ja kohusetundlikkusega seotud standardid.

(b)Töötaja töölevõtmiseks on vajalik vähemalt

keskharidusjärgne haridus, mida tõendab diplom, või keskharidus, mida tõendab diplom ja mis annab juurdepääsu keskharidusjärgsele haridusele, ning vähemalt viieaastane asjakohane töökogemus või kui see on teenistuse huvides põhjendatud, samaväärsel tasemel kutsealase koolituse läbimine või samaväärsel tasemel töökogemus;    

kas vähemalt kolmeaastasele lõpetatud ülikooliõppele vastav haridus, mida tõendab diplom, või kui see on teenistuse huvides põhjendatud, samaväärsel tasemel kutsealase koolituse läbimine;

ühe Euroopa Liidu liikmesriigi või transpordiühenduse asutamise lepingus nimetatud Kagu-Euroopa osalisriigi kodakondsus, mis annab asjaomasele isikule kõik asjaomase riigi kodaniku õigused;    

kõikide sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustuste täitmine;

asjakohased iseloomustused, millest on näha töötaja sobivus tööülesannete täitmiseks ning

kvalifitseeritud arsti tõend selle kohta, et asjaomase isiku tervislik seisund võimaldab tal asjaomasel ametikohal töötada.

4.3. Tööleping

(a)Töötaja töötingimused on reguleeritud töölepinguga, millele kirjutavad alla direktor ja töötaja. Direktori ja asedirektorite töölepingule kirjutab alla juhtimiskomitee eesistuja.

(b)Tööleping peab sisaldama vähemalt järgmist:

sekretariaadi nimi ja juriidiline aadress;

töötaja nimi ja juriidiline aadress;

töölevõtmiskoht, st töötaja tavapärane elukoht vahetult enne sekretariaadis tööle asumist;

ametisse nimetamise jõustumise kuupäev;

ametiaja kestus;

tavapärane teenistuskoht;

ametinimetus;

ametiajal makstavate töötasude kogusumma;

katseaja tingimused;

põhipuhkuse kogukestus;

töötundide arv nädalas

ning

loetelu töölepingule lisatud dokumentidest, mille hulka kuuluvad personalieeskirjad ja milles osutatakse töösuhte reguleerimisele.

4.4. Ametijuhend

(a)Igal sekretariaadi ametikohal on ametijuhend, milles on kindlaks määratud ametikoha paiknemine sekretariaadisiseses ametikohtade klassifikatsioonis, aruandlusahel, tööülesanded ja kohustused ning nõutav pädevus/kvalifikatsioon. Direktor kiidab ametijuhendi heaks ja see lisatakse töölepingule.

(b)Direktor võib peatada asjakohase põhjendusega töötaja mis tahes tööülesande või kohustuse täitmise, mis ei pruugi aga mõjutada töötaja palka.

4.5. Asendamine

(a)Direktor võib määrata endale puudumise ajaks haldus- ja finantsjuhtimise jaoks asendajad. Sellise ametisse nimetamisega ei kaasne automaatselt transpordiühenduse eelarve täitmisega seotud õigusi.

b)    Direktor võib määrata asendajad töötajatele, kes puuduvad töölt üle kolme tööpäeva. Vastutav töötaja määratakse selleks ajaks ajutiselt.

4.6. Üldised tegevusnõuded

(a)Töötaja täidab oma ülesandeid ja kohustusi kohusetundlikult ning järgib rangelt kõiki direktori ja muude ülemuste või järelevalve teostajate antud juhiseid ja suuniseid. Töötaja annab oma tegevusest korrapäraselt aru direktorile.

(b)Direktor võib määrata töötajale kas ajutiselt või alaliselt tööülesandeid ja kohustusi, mis vastavad töötaja saadud haridusele ja koolitusele ning töötaja võimetele ning mis on asjaomast ametijuhendit arvesse võttes mõistlikud.

(c)Töötaja võib väljendada kirjalikult oma mittenõustumist mis tahes ülesandega, kui ta leiab, et see ei vasta käesoleva punkti alapunktis b sätestatud nõuetele.

4.7. Tegevuse hindamine ja vestlused töötajatega

(a)Iga töötaja tegevust hinnatakse korrapäraselt vähemalt kord aastas, vaadeldes töötaja võimekust, tulemuslikkust ja tööalast käitumist.

b)    Töötaja vahetu ülemus koostab kirjalikult tulemuslikkuse aruande, mis sisaldab märkusi ja soovitusi. Iga-aastast aruannet näidatakse asjaomasele töötajale ja arutatakse asjaomase töötajaga, kes võib lisada aruandele tema arvates asjakohased märkused ning kirjutab aruandele alla ja dateerib selle.

4.8. Ametisse nimetamine ja ametiaja pikendamine

(a)Töötaja nimetatakse ametisse ja tema ametiaega pikendatakse tähtajaliselt; tähtaja määrab kindlaks direktor ja seda võib uuendada. Tähtajalise ametisse nimetamise korral märgitakse töölepingusse ametiaja lõppkuupäev. Tähtajalise ametisse nimetamisega / ametiaja pikendamisega ei kaasne kohustust ametiaega pikendada / veelgi pikendada või muuta see muud liiki ametiajaks ega õigust sellele.

(b)Direktor teavitab töötajat kirjalikult vähemalt kolm kuud enne töölepingu lõppemist, kas töötajale pakutakse võimalust töölepingut uuendada, ning kui seda tehakse, siis millistel tingimustel. Töötaja, kellele on pakutud töölepingu uuendamist, teavitab direktorit ühe kuu jooksul pärast pakkumise saamist, kas ta võtab pakkumise vastu. Vastasel juhul võib direktor lugeda pakkumise tagasi lükatuks.

4.9. Katseaeg

a)    Ametisse nimetamisel kohaldatakse katseaega, nagu on sätestatud töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevates eeskirjades ning muudes tingimustes, mis võidakse kindlaks määrata töölepingus.

b)    Katseaja arvestamisel võetakse arvesse üksnes katseajal tegelikult teenistuses oldud tööpäevi. Kui töötaja puudub töölt üle 15 tööpäeva, pikeneb katseaeg automaatselt puudutud tööpäevade arvu võrra.

(c)Katseajal võib töötaja lõpetada töölepingu ühekuulise etteteatamisega.    

(d)Katseajal võib direktor lõpetada töölepingu ühekuulise etteteatamisega, kui töötaja töö hinnatakse mittetulemuslikuks. Direktor võib lõpetada töölepingu ka kohe, tingimusel et kõik ettenähtud palgamaksed on tehtud, sealhulgas etteteatamisperioodi eest. Töötaja tulemuslikkust hindab töötaja ülemus kooskõlas töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjade punktidega 9.2 ja 9.3. Võttes aluseks tulemuslikkuse hindamise aruande, ametisse nimetamine kinnitatakse või töösuhe lõpetatakse koheselt või pikendatakse katseaega kuni kuus kuud.

(e)Kui direktor ei võta katseaja lõpuks vastu otsust, loetakse ametisse nimetamine kinnitatuks.

5. Tööaeg

5.1. Tööaja kindlaksmääramine

a)    Tavapärane töönädal koosneb viiest tööpäevast ja kestab esmaspäevast reedeni, kusjuures täistööajaga töötaja iga tööpäeva pikkus on kaheksa tundi, mille sisse jääb kohustuslik 30minutiline paus. Töötajad alustavad oma tööpäeva hiljemalt kell 9.00.

b)    Lähetatud eksperdi tööaeg reguleeritakse sekretariaadi ja eksperdi lähetanud valitsuse või rahvusvahelise organisatsiooni vahelise lepinguga, võttes arvesse eksperdi tööülesandeid sekretariaadis lähetusel viibimise ajal.

c)    Direktor annab välja eeskirjad, mis käsitlevad tööaja paindlikku kasutamist tavapärase töönädala jooksul.

d)    Kindlaksmääratud töönädalale lisaks tehtud töötundide eest hüvitist ei maksta, välja arvatud käesoleva punkti alapunktis e sätestatud juhul.

e)    Töötajatele, kes on saanud direktori nõusolekul oma ülemuselt otsese korralduse teha tulenevalt teenistuskoha vajadustest ületunnitööd ja kes on sellega nõustunud, antakse hüvitist. Hüvitist antakse vaba ajana määraga üks tund iga ületunni eest. Töö puhul, mida tehakse pärast kella kaheksat õhtul, nädalavahetustel või ametlikel pühadel, on hüvitise määr 1,5 tundi töötatud tunni eest. Töötajad peavad tehtud ületunnitöö üle arvestust, mille kinnitab ületunnitöö tegemist taotlenud ülemus. Töötaja peab kasutama ületunnitöö eest vaba ajana saadud hüvitise ära kahe kuu jooksul pärast ületunnitöö tegemist. Selle aja jooksul kasutamata jäänud hüvitisest jäädakse ilma. Kõik ületunnitöö eest saadud hüvitised, mis on kasutamata, minetatakse igal juhul iga kalendriaasta lõpuks. Ületunnitöö ei tohi ületada 20 tundi kuus, välja arvatud juhul, kui see on eriolukorras nõuetekohaselt põhjendatud ja selleks on direktori põhjendatud kirjalik luba.

5.2. Osalise tööajaga töö

(a)Töötaja võib taotleda luba töötada osalise tööajaga. Direktor võib anda sellise loa juhul, kui see sobib kokku sekretariaadi huvidega. Töötajale antakse luba töötada osalise tööajaga järgmistel juhtudel:

– alla 9aastase lapse eest hoolitsemiseks;

– 9–12aastase lapse eest hoolitsemiseks, kui tööaega ei vähendata rohkem kui 20 % tavalisest tööajast;

– raskelt haige või puudega abikaasa, üleneja või alaneja sugulase, venna või õe eest hoolitsemiseks;

– täienduskoolitusel osalemiseks või alates 58. eluaastast viimase viie aasta jooksul enne pensionile jäämist.

b)    Kui osalise tööajaga töötamise luba taotletakse täienduskoolitusel osalemiseks või alates 58. eluaastast, võib direktor keelduda loa andmisest või lükata loa jõustumise kuupäeva edasi üksnes erandjuhtudel ja olulistel teenistusega seotud põhjustel. Kui loa saamise õigust kasutatakse raskelt haige või puudega abikaasa, alaneja sugulase, venna või õe eest hoolitsemiseks või täienduskoolitusel osalemiseks, ei tohi sellised ajavahemikud kokku ületada kogu töötaja sekretariaadis töötamise aja vältel kuut kuud.

6. Töölepingu lõpetamine

Tööleping lõpetatakse järgmistel tingimustel järgmisel viisil:

(a)katseajal lepingu lõpetamise kohta tähtkirja saatmisega;

(b)lepingu kehtivusaja lõppemise korral punkti 4.8 alapunktis b sätestatud tingimustel;

(c)vastastikuse nõusoleku korral kirjaliku teatega, millele kirjutavad alla asjaomane töötaja ja direktor;

(d)töötaja väärkäitumise korral lepingu lõpetamise kohta tähtkirja saatmisega;

(e)direktori väärkäitumise korral lepingu lõpetamise kohta tähtkirja saatmisega;

(f)tööalaste saavutuste puudumise korral (ebapädevus) lepingu lõpetamise kohta tähtkirja saatmisega;

(g)vahendite ümberpaigutamise ja/või puudumise korral lepingu lõpetamise kohta tähtkirja saatmisega;

(h)tervislikel põhjustel lepingu lõpetamise kohta tähtkirja saatmisega;

(i)pensioniikka jõudmise korral lepingu lõpetamise kohta tähtkirja saatmisega;

7. Töölepingu ennetähtaegne lõpetamine töötaja poolt

(a)Töötaja võib taotleda oma töölepingu lõpetamist, teatades sellest kaks kuud ette. Direktor ja töötaja võivad leppida kokku lühemas etteteatamisajas ja muudes lepingu lõpetamise eritingimustes.

(b)Töötaja võib lõpetada töölepingu sellest ette teatamata, kui on kindlaks tehtud direktori väärkäitumine. Õigus tööleping sel põhjusel lõpetada minetatakse kaks kuud pärast asjaomast väärkäitumist.

(c)Töötaja võib meditsiinilise dokumendi esitamisel lõpetada oma töölepingu ühekuulise etteteatamisega, kui tema tervislik seisund ei võimalda tal enam oma tööülesandeid täita. Töötaja võib nõustuda töölepingu varasema lõpetamisega, saades asjakohase perioodi eest tasu.

8. Töölepingu ennetähtaegne lõpetamine direktori poolt

(a)Direktor võib lõpetada töölepingu sellest ette teatamata, kui on kindlaks tehtud töötaja väärkäitumine.

(b)Direktor võib lõpetada töölepingu kolmekuulise etteteatamisega, kui on näha, et töötajal puudub ametijuhendis ette nähtud ja määratud tööülesannete täitmiseks piisav ametialane pädevus. Enne sellise lõpetamise kohta otsuse tegemist esitab direktor kirjaliku teatise, mis sisaldab konkreetseid põhjuseid ja millega nähakse ette mõistlik aeg pädevuse suurendamiseks, mis ei tohi olla lühem kui üks kuu reaalset tööd. Samuti küsib direktor töötajalt kirjalikke selgitusi. Töötaja peab esitama selgitused viie tööpäeva jooksul pärast vastava taotluse saamist. Kui töötaja ei esita taotluse saamisel kirjalikke selgitusi ettenähtud tähtajaks, võib direktor teha otsuse ülejäänud kättesaadava teabe põhjal.

(c)Direktor võib lõpetada töölepingu, võttes aluseks juhtimiskomitee otsuse, mis on seotud on ümberkorralduste, vahendite ebapiisavuse või töötajate arvu vähendamisega. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg ei tohi sellisel juhul olla lühem kui kolm kuud.

(d)Direktor võib lõpetada töölepingu kõige varem kuus kuud pärast seda, kui kvalifitseeritud arsti tõendi alusel on kindlaks tehtud, et töötaja ei saa püsiva töövõimetuse tõttu enam oma ametikohal töötada. Lepingu lõpetamisest tuleb teatada kaks kuud ette. Direktor võib leppida kokku töölepingu varasemas lõpetamises koos asjakohase perioodi eest tasu maksmisega.

(e)Direktor võib lõpetada töölepingu sellest ette teatamata, kui töötaja jõuab pensioniikka.

9. Palk ning sõidu- ja kolimiskulud

9.1. Palk

(a)Sekretariaadi ametikohtade klassifikatsioonile vastav palgaastmestik on esitatud käesolevate personalieeskirjade lisas ning juhtimiskomitee vaatab selle korrapäraselt läbi, et tagada selle jätkuv konkurentsivõimelisus ja kooskõla sekretariaadi nõuetega.

(b)Palka makstakse kord kuus 12 korda aastas. Töölepingus kindlaks määratud hüvitis hõlmab kõiki töötaja nõudeid, sh seoses sõiduajaga, nagu on kirjeldatud käesolevates personalieeskirjades ja muudes asjakohastes eeskirjades.

9.2. Sõidukulud

a)    Töötajal, kes viibib asjakohase lähetuskäskkirja alusel lähetuses, on õigus saada hüvitist sõidukulude eest ja päevaraha vastavalt reisieeskirjadele.

b)    Selline reisimine võib aset leida seoses 1) ametisse nimetamisega, 2) üleviimisega mõnda teise transpordiühenduse teenistuskohta, 3) ametikohustuste täitmisega ja 4) töölepingu lõpetamisega.

9.3. Kolimiskulud

Transpordiühendus hüvitab kulud, mis tekivad töötajatel ja nende pereliikmetel ümber asumisel sekretariaadi asukohta, et ametisse astuda, ja kulud, mis neil tekivad pöördumisel tagasi töölevõtmiskohta pärast töölepingu lõppemist. Juhtimiskomitee kehtestab kolimiskulude hüvitamise üksikasjalikud eeskirjad.

10. Pühad ja puhkused

10.1. Ametlikud pühad

Ametlikud pühad on selle riigi õigusaktides sätestatud ametlikud pühad, kus asub töötaja teenistuskoht. Direktor avaldab iga kalendriaasta lõpus järgmise aasta ametlike pühade nimekirja. Töötajad võivad direktori eelneval nõusolekul kuni kolm püha aastas isiklikel või usulistel põhjustel välja vahetada. Direktor tagab, et sellised vahetused ei kahjusta sekretariaadi toimimist.

10.2. Põhipuhkus

(a)Töötajatel on põhipuhkus kestusega kaks ja pool tööpäeva kuu kohta. Põhipuhkuse päevadel võib lasta koguneda kuni asjaomasele aastale järgneva aasta 31. märtsini. Eelmisel aastal kogunenud puhkusepäevad, mida ei ole 31. märtsiks ära kasutatud, minetatakse.

(b)Põhipuhkuse võib välja võtta päevade ja poolte päevade kaupa. Direktor annab selleks ülemuse nõusolekul loa. Direktor annab töökorralduslikke vajadusi arvesse võttes igale töötajale võimaluse võtta välja põhipuhkus, millele töötajal on õigus.

(c)Kogunenud põhipuhkuse päevad tuleb ära kasutada ette teatatud aja jooksul.

10.3. Haiguspuhkus

(a)Töötajatele võimaldatakse haiguspuhkust, mis ei ületa kolme järjestikuse aasta jooksul kuut kuud. Esimesel kolmel kuul makstakse töötajale täispalka, järgmisel kolmel kuul poolt palka. 12 järjestikuse kuu jooksul ei võimaldata tavaliselt rohkem kui kolm kuud täispalgaga haiguspuhkust ja kolm kuud poole palgaga haiguspuhkust.

(b)Töötaja, kes puudub haiguse tõttu töölt üle ühe tööpäeva, peab esitama arstitõendi, kuhu on märgitud tema töövõimetuse tõenäoline kestus. Kui töölt puudutakse esmaspäeval või reedel, tuleb esitada arstitõend. Haiguspuhkust ilma arstitõendit esitamata võib kasutada kuni kaks korda kuue kuu jooksul.

10.4. Rasedus- ja sünnituspuhkus

a)    Naissoost töötajatele on ette nähtud kokku 16 nädalat täielikult tasustatavat rasedus- ja sünnituspuhkust. Rasedus- ja sünnituspuhkus saab alata kõige varem kaheksa nädalat enne lapse eeldatavat sündi eeldatavat sünnikuupäeva sisaldava arstitõendi esitamisel. Kui ema või laps on tõsises ohus, võib rasedus- ja sünnituspuhkus alata varem, juhul kui esitatakse arstitõend, milles soovitatakse rasedus- ja sünnituspuhkuse varasemat algust. Rasedus- ja sünnituspuhkus ei tohi alata hiljem kui neli nädalat enne eeldatavat sünnikuupäeva.

b)    Sünnitusjärgne puhkus kestab kaheksa nädalat alates sünnikuupäevast. Seda ajavahemikku pikendatakse enne lapse sündi kasutamata jäänud rasedus- ja sünnituspuhkuse võrra. Enneaegse sünnituse, mitmike sünni ja keisrilõike korral kestab sünnitusjärgne puhkus 12 nädalat alates sünnikuupäevast.

10.5. Koduhoolduspuhkus

Töötajatele on ette nähtud kokku viis tööpäeva täielikult tasustatavat eripuhkust aastas abikaasa, lapse, vanema või töötajaga samasse leibkonda kuuluva lähisugulase surma korral.

10.6. Tasustatav eripuhkus

(a)Töötajatele võib anda tasustatavat eripuhkust järgmistel juhtudel:

töötaja abiellumise korral viis järjestikust tööpäeva;

lapse abiellumise korral kaks järjestikust tööpäeva;

lapse sünni korral kümme järjestikust tööpäeva, mis tuleb ära kasutada lapse sünnile järgneva 14 nädala jooksul;

töötaja elukoha muutumise korral kaks järjestikust tööpäeva.

(b)Kuni kümme tööpäeva eripuhkust aastas võib anda transpordiühendusele kasu toovatel hariduslikel eesmärkidel.

10.7. Tasustamata eripuhkus

Töötajatele võib erandkorras anda tasustamata eripuhkust, mille kohta teeb otsuse direktor, kes võtab arvesse sekretariaadi huve. Direktor määrab igal konkreetsel juhul töötaja taotluse põhjal kindlaks tasustamata eripuhkuse tingimused ja kestuse, lähtudes sekretariaadi huvidest.

10.8. Lapsepuhkus

Töötajatele on ette nähtud kaks tööpäeva puhkust aastas iga lapse kohta, kes neil on.

10.9. Kojusõidupuhkus

Töötajatele on ette nähtud kaks tööpäeva puhkust aastas sõitmiseks tema töölevõtmise kohta, välja arvatud juhul, kui tema töölevõtmise koht langeb kokku sekretariaadi asukohaga.

10.10. Teenistuses oldud aastatega välja teenitud puhkus

Töötajatele on ette nähtud üks tööpäev puhkust aastas iga sekretariaadi teenistuses oldud viie aasta eest.

10.11. Loata puudumine

Ilma loata töölt puudutud aeg arvestatakse maha töötaja ületunnitöö ajast või tema kogunenud põhipuhkusest. Kui töötajal ei ole põhipuhkust kogunenud, ei maksta talle loata puudutud aja eest tasu. See ei välista mis tahes distsiplinaarmeetme võtmist.

11. Pensionilemineku eeskirjad

Töötaja läheb pensionile selle kuu viimase päeva lõpus, mil ta jõudis enda töölevõtmise kohas kohaldatavasse pensioniikka.

12. SOTSIAALKINDLUSTUSHÜVITISED, PENSIONID JA INVALIIDSUSKINDLUSTUS

(a)Peakorterilepingu kohaselt on töötajatel ja nende pereliikmetel õigus osaleda ükskõik millises Serbia Vabariigi sotsiaalkindlustusskeemis (tervishoid, töötus, pension, invaliidsus).

(b)Transpordiühendus võib panustada töötajate ja nende pereliikmete tervisekindlustusse, töötushüvitisse, pensionisse ja invaliidsuskindlustusse vastavalt juhtimiskomitee sätestatavatele üksikasjalikele eeskirjadele.

13. Töötajate kaebused

Töötaja võib kirjalikult teavitada direktorit – või juhtimiskomitee eesistujat, kui kaebus on seotud direktoriga – alati, kui ta leiab, et teda ei ole koheldud kooskõlas käesolevate personalieeskirjadega, töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjadega või muude asjakohaste eeskirjadega, või kui ta on seda meelt, et ülemus on kohelnud teda põhjendamatul viisil või ebaõiglaselt.

14. Lepituskomitee

a)    Ilma et see piiraks käesolevate personalieeskirjade punkti 15 kohaldamist, esitatakse iga sekretariaadi ja töötaja vaheline vaidlus, mis on seotud käesolevate personalieeskirjadega, töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjadega või muude asjakohaste eeskirjadega, kõigepealt lepituskomiteele.

b)    Lepituskomiteesse kuuluvad

lepituskomitee kokkutuleku ajal juhtimiskomitee eesistujaks oleva riigi esindaja;

lepituskomitee järgmise eesistujariigi esindaja;

Euroopa Komisjoni esindaja.

c)    Lepituskomitee teeb otsused häälteenamusega.

d)    Juhtimiskomitee kehtestab lepituskomitees toimuva menetluse eeskirjad.

15. Vaidluste lahendamine

(a)Kõik sekretariaadi ja töötajate vahelised vaidlused, mis on seotud käesolevate personalieeskirjadega, töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjadega või muude asjakohaste eeskirjadega, lahendab juhtimiskomitee määratav vahekohtunik.

(b)Vahekohtunik teeb vaidluse kohta otsuse kooskõlas käesolevate personalieeskirjadega, töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjadega või muude asjakohaste eeskirjadega. Transpordiühenduse asutamise lepingu tõlgendamisega seotud küsimused ei kuulu vahekohtuniku pädevusse.

(c)Kõik vahekohtumenetlused toimuvad Belgradis ja menetluskeel on inglise keel. Juhtimiskomitee kehtestab vaidluste lahendamise eeskirjad, et menetlus toimuks õigeaegselt ja poolte kulud oleksid mõistlikud.LISA. Transpordiühenduse alalise sekretariaadi töötajate ligikaudne kuupalk

1.Ametikoht

2.Kuupalk eurodes

Direktor

8 000 – 10 000

Asedirektor

6 000 – 7 000

Üksuse juhataja

5 500 – 6 200

Ekspert

4 500 – 5 000

Direktori assistent

2 500

Sekretär

2 000

IV LISA

EELNÕU

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIKU JUHTIMISKOMITEE OTSUS nr 2018/
...,

[kuupäev],

transpordiühenduse alalise sekretariaadi direktori ja asedirektori vaba ametikohta käsitleva teate vastuvõtmise kohta

TRANSPORDIÜHENDUSE PIIRKONDLIK JUHTIMISKOMITEE,

võttes arvesse transpordiühenduse asutamise lepingut, eriti selle artikli 24 lõiget 1 ja artiklit 30,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Ainus artikkel

(1)Võetakse vastu teade transpordiühenduse alalise sekretariaadi direktori vaba ametikoha kohta, mis on lisatud käesolevale otsusele 1. liitena.

(2)Võetakse vastu teade transpordiühenduse alalise sekretariaadi asedirektori vaba ametikoha kohta, mis on lisatud käesolevale otsusele 2. liitena.

[koht], [...] 2018

   Piirkondliku juhtimiskomitee nimel

   eesistuja

1. LIIDE. TEADE TRANSPORDIÜHENDUSE ALALISE SEKRETARIAADI DIREKTORI VABA AMETIKOHA KOHTA

Transpordiühenduse alaline sekretariaat

Transpordiühenduse alaline sekretariaat kuulutab välja konkursi järgmise täistööajaga ametikoha täitmiseks:

TRANSPORDIÜHENDUSE

ALALISE SEKRETARIAADI DIREKTOR

1. Transpordiühenduse alaline sekretariaat

Transpordiühendus on rahvusvaheline organisatsioon, mis on loodud transpordiühenduse asutamise lepinguga (edaspidi „asutamisleping“), millele kirjutati alla 9. oktoobril 2017 ja millel on järgmised osapooled: Euroopa Liit, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Kosovo*, Montenegro ja Serbia.

Transpordiühendus põhineb Kagu-Euroopa osalisriikide transporditurgude järkjärgulisel integreerimisel Euroopa transporditurgu asjakohase õigustiku alusel ning hõlmab kõikide transpordiliikidega (v.a lennutransport) seotud tehnilisi standardeid, koostalitlust, ohutust, turvalisust, liikluse korraldamist, sotsiaalpoliitikat, riigihankeid ja keskkonnaküsimusi.

Seega on asutamislepingu eesmärk luua maantee-, raudtee-, sisevee- ja meretransporti hõlmav transpordiühendus ning arendada Euroopa Liidu ja Kagu-Euroopa osalisriikide vahelist transpordivõrku.

Transpordiühenduse alaline sekretariaat on üks asutamislepingu alusel loodud institutsioonidest. Olles ainus alaliste töötajatega institutsioon, pakub sekretariaat haldustuge teistele transpordiühenduse institutsioonidele (ministrite nõukogu, piirkondlik juhtimiskomitee, tehnilised komiteed ja sotsiaalfoorum), tegutseb transpordivaatluskeskusena, et jälgida toiminguid, mis on seotud TEN-T põhi- ja üldvõrgu kavandatava laiendamisega Lääne-Balkani riikidesse, ning aitab rakendada Lääne-Balkani kuuiku (WB6) ühendatust käsitlevat tegevuskava, mille eesmärk on parandada transpordiühendusi nii Lääne-Balkani piirkonnas kui ka kõnealuse piirkonna ja Euroopa Liidu vahel. Samuti kontrollib sekretariaat asutamislepingu kohaste kohustuste täitmist.

*    Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Sekretariaadis on esialgu 18 töötajat (töötajate arvu võib suurendada) ja sekretariaat haldab transpordiühenduse eelarvet, mille suurus on 2019. aastal 1 626 000 eurot.

Transpordiühenduse töökeel on inglise keel.

Sekretariaat asub Belgradis.

2. Alalise sekretariaadi direktori ametikoht

Asutamislepingu artikli 30 alusel ning kooskõlas transpordiühenduse alalise sekretariaadi töötajate töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjadega, mis on vastu võetud transpordiühenduse piirkondliku juhtimiskomitee otsusega nr 2018/..., nimetab alalise sekretariaadi direktori Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjal ametisse piirkondlik juhtimiskomitee pärast konsulteerimist ministrite nõukoguga. Direktori ametiaeg ei ole pikem kui kolm aastat ja seda võib kuni kaks korda pikendada.

Direktor juhib alalist sekretariaati, on transpordiühenduse seaduslik esindaja ja esindab transpordiühendust ka avalikkuse ees. Direktor annab aru transpordiühenduse piirkondlikule juhtimiskomiteele. 

Direktor vastutab sekretariaadi tegevuse üldise suunamise ja juhtimise eest. Ta peaks tagama piirkondliku juhtimiskomitee heakskiidetud tegevus- ja eelarveraamistikus sekretariaadi professionaalse ja kvaliteetse töö, et saavutada asutamislepingu eesmärgid. Tema ülesanne on tagada sujuv kooskõlastamine transpordiühenduse asutuste, organite ja sidusrühmade vahel, mis aitab saavutada transpordiühenduse eesmärke.

Direktor peab sidet asutamislepingu Kagu-Euroopa osalisriikidega, Euroopa Komisjoniga, ELi liikmesriikidega, rahvusvaheliste transpordiorganisatsioonidega, rahvusvaheliste finantsasutustega, sealhulgas Lääne-Balkani investeerimisraamistikuga, ja muude sidusrühmadega, et edendada piirkonnas transporditaristu arengut ja head toimimist kooskõlas kavaga laiendada üleeuroopalist transpordivõrku Lääne-Balkani riikidesse. Samuti aitab direktor Kagu-Euroopa osalisriikidel rakendada asutamislepingus nimetatud ja korrapäraselt ajakohastatavaid ELi õigusakte, mis käsitlevad transporti ja seonduvaid valdkondi.

Nagu on sätestatud asutamislepingu artiklis 31, on sekretariaadi direktor ja töötajad oma tööülesannete täitmisel erapooletud ning ei küsi ega võta vastu juhiseid lepinguosalistelt. Nad edendavad transpordiühenduse huve.

Direktori põhiülesanded

Direktoril on järgmised ülesanded.

1.    Tagada sekretariaadi üldine tulemuslikkus, hallata sekretariaadi vahendeid ja juhtida sekretariaadi töötajaid.

2.    Pakkuda isiklikult ja sekretariaadi teiste töötajate kaasabil täielikku haldustuge ministrite nõukogule, piirkondlikule juhtimiskomiteele, tehnilistele komiteedele ja sotsiaalfoorumile. See hõlmab istungite ettevalmistamist koostöös eesistujaga (dokumentide ja protokollide koostamine, osalejate teavitamine, abistamine istungitel jne).

3.    Koostada eelarve ja seda täita ning anda eelarve täitmisest igal aastal aru piirkondlikule juhtimiskomiteele.

4.    Pidada sidet rahvusvaheliste finantsasutustega, sealhulgas Lääne-Balkani investeerimisraamistikuga, ning erinevate transpordiga seotud rahvusvaheliste organisatsioonidega; arendada ja tõhustada koostööd asjaomases piirkonnas transpordisektoris tegutsevate organisatsioonidega nii kahepoolsel kui ka mitmepoolsel tasandil, osaleda rahvusvahelistel või piirkondlikel konverentsidel, teha ettekandeid ja edendada üldiselt asutamislepingu eesmärke.

5.    Tagada, et sekretariaat võtab töötajad tööle kooskõlas asjakohaste eeskirjadega ning et sekretariaadil on oma ülesannete täitmiseks kõrgelt kvalifitseeritud töötajad.

6.    Luua koostöömehhanismid Kagu-Euroopa osalisriikide, ELi ja liikmesriikide transpordi- ja muude asjakohaste asutustega.

7.    Koordineerida asutamislepingu eesmärkidega seotud ja piirkondliku juhtimiskomitee nõutavate aruannete ja muude dokumentide koostamist, pruukimata ise olla nende koostaja.

8.    Hõlbustada lepinguosaliste vahelist koordineerimist ja teabevahetust.

9.    Kinnitada sekretariaadi teabevahetuskava ja jälgida sellest kinni pidamist.

Peale selle täidab direktor piirkondliku juhtimiskomisjoni korraldusel ja juhendamisel mis tahes muid ülesandeid.

3. Sobivuskriteeriumid

Valikuetappi pääsemiseks peavad kandidaadid taotluste esitamise tähtajaks vastama järgmistele sobivuskriteeriumidele.

Kodakondsus: kandidaat peab olema mõne transpordiühenduse asutamise lepingu osalisriigi või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

Akadeemiline kraad või diplom: kandidaadil peab olema

– lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom ja mille omandamiseks vajalike ülikooliõpingute kestus on tavapäraselt vähemalt neli aastat, või

– lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ning juhul kui selle haridustaseme omandamiseks vajalike ülikooliõpingute kestus on tavapäraselt vähemalt kolm aastat, vähemalt üheaastane asjakohane töökogemus (seda üheaastast töökogemust ei loeta allpool nõutud ülikoolijärgse töökogemuse hulka).

Töökogemus: kandidaadil peab olema vähemalt 14aastane ülikoolijärgne töökogemus, mis on saadud pärast eespool osutatud kvalifikatsiooni omandamist.

Asjakohane töökogemus: kandidaat peab olema töötanud neist 14 aastast vähemalt neli transpordisektoris või transpordipoliitika või transpordi reguleerimise valdkonnas.

Juhtimiskogemus: kandidaadil peab olema vähemalt neljaaastane töökogemus kõrgel juhtival ametikohal.

Keeleoskus: kandidaat peab valdama väga hästi inglise keelt.

Vanusepiirang: kandidaadil peab olema taotluste esitamise tähtaja seisuga võimalik lõpetada kolmeaastane ametiaeg enne selle kuu lõppu, mil ta saab 66aastaseks.

Reisimiskohustus: keskmine kuni suur; peamiselt Kagu-Euroopas ja ELi institutsioonidesse.

4. Valikukriteeriumid

Kandidaate hinnatakse järgmiste valikukriteeriumide alusel.

1) Juhtimisoskused

Tõendatud suutlikkus juhtida avaliku sektori asutust nii strateegilisel kui ka tegevustasandil;

põhjalikud kogemused meeskonna juhtimisel ja motiveerimisel mitmekultuurilises keskkonnas;

põhjalikud kogemused eelarve- ja finantsvahendite haldamisel.

2) Tehnilised teadmised

Akadeemiline kraad majanduses, politoloogias, õigusteaduses, transpordis või insenerialal. Lisaks

·laialdased teadmised transpordisektoriga seotud õiguspoliitikast ja tavadest;

·kasuks tulevad teadmised osalisriigi transpordisektori kohta ja/või seal saadud kogemused;

·suutlikkus välja töötada transpordiühenduse sekretariaadi strateegiline visioon;

·kasuks tulevad teadmised ELi poliitika, eelkõige transpordipoliitika, ja protsesside kohta;

·kasuks tulevad kogemused, mis on saadud koostöö tegemisel Kagu-Euroopaga ja/või töötamisel Kagu-Euroopas.

3) Suhtlemisoskus

·Suurepärane oskus suhelda suuliselt ja kirjalikult avalikkusega ning teha koostööd sidusrühmadega (Euroopa, rahvusvahelised, riiklikud ja kohalikud asutused, rahvusvahelised organisatsioonid jne);

·oskus suhelda inimestega ning võime luua ja hoida tõhusaid töösuhteid mitmekultuurilises organisatsioonis ning lepinguosalistega, asutamislepingu organitega ja sidusrühmadega, kes on huvitatud asutamislepingu rakendamisest;

·suurepärased läbirääkimisoskused;

·väga hea inglise keele valdamine kõnes ja kirjas; kasuks tuleb mõne osalisriigi ametliku keele oskus.

4) Rahvusvahelised kogemused ja teadmised EList

·Põhjalikud teadmised ELi institutsioonide ning nende tegutsemise ja omavahelise suhtlemise kohta, samuti transpordiühenduse tegevuse seisukohast olulise ELi poliitika ja rahvusvahelise tegevuse kohta;

·kasuks tuleb Euroopa ja/või rahvusvahelises organisatsioonis saadud töökogemus.

5. Sõltumatus ja huvide deklaratsioon

Direktor peab esitama deklaratsiooni selle kohta, et ta kohustub tegutsema sõltumatult ja avalikkuse huvides, ning samuti deklaratsiooni mis tahes huvide kohta, mis võivad tema sõltumatust kahjustada. Kandidaat peab kinnitama oma taotluses valmidust selleks.

6. Valikumenetlus ja ametisse nimetamine

Valikumenetluse jaoks moodustatakse valikukomisjon. Valikukomisjon kutsub vestlusele ametikoha konkreetsetele vajadustele kõige paremini vastavad kandidaadid, kes on välja valitud nende kutseoskuste põhjal vastavalt eespool esitatud kriteeriumidele. Kandidaadid, kelle valikukomisjon välja valib, kutsutakse seejärel vestlusele transpordi eest vastutava volinikuga.

Pärast neid vestlusi esitab komisjon transpordiühenduse piirkondlikule juhtimiskomiteele ühe kandidaadi. Piirkondlik juhtimiskomitee võib avaldada soovi esitatud kandidaat enne ametisse nimetamise otsuse tegemist ära kuulata. Piirkondlik juhtimiskomitee teeb otsuse direktori ametisse nimetamise kohta pärast konsulteerimist ministrite nõukoguga.7. Võrdsed võimalused

Komisjon ja transpordiühendus kohaldavad võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise poliitikat kooskõlas alalise sekretariaadi töötajate töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjadega.

8. Teenistustingimused 2

Direktor nimetatakse ametisse transpordiühenduse töötajana kolmeks aastaks kuuekuulise katseajaga. Lepingut võib pikendada kolme aasta kaupa, lähtudes töö tulemuslikkusest ja piirkondliku juhtimiskomitee otsusest.

Direktori töökoht asub Belgradis, kus paikneb transpordiühenduse alaline sekretariaat.

Töötasu vastab eduka kandidaadi haridusele, kvalifikatsioonile ja kogemustele. Aastapalk jääb vahemikku 96 000 – 120 000 eurot, sõltuvalt kogemuste tasemest 3 . 

Eeliseks on valmisolek esimesel võimalusel ametisse astuda.

9. Taotluste esitamise kord

Et taotlus oleks kehtiv, tuleb kandidaadil esitada

(1)motivatsioonikiri;

(2)ingliskeelne elulookirjeldus. Elulookirjelduse koostamisel tuleks eelistatavalt kasutada ühtset Europassi CV vormi 4 . Elulookirjelduses tuleb tingimata osutada käesolevas teates loetletud ametikohaga seotud nõuetele ning selgitada, millisel tasemel on kandidaadi arvates tema kõik siin nimetatud oskused ja teadmised;

ning

   diplomite või tunnistuste tõestatud koopiad;

   passi/ID-kaardi koopia;

   tööandjate soovituskirjad, töökohast saadud tõendid või töölepingud.

   allkirjastatud kinnitus, mille koostamisel on kasutatud lisas esitatud vormi.

Puudulikult täidetud taotlusi vastu ei võeta.

Vaikumenetluse lihtsustamiseks suheldakse kandidaatidega kõnealuse vaba ametikoha täitmise küsimustes ainult inglise keeles.

Taotlused tuleks saata e-postiga aadressile XXXMOVE@ec.europa.eu (kirjakast alles luuakse).

Kui kandidaadi aadress muutub, palutakse tal sellest viivitamata kirjalikult teatada eespool nimetatud aadressil.

Kontaktisik lisateabe saamiseks:

xxxx

10. Taotluste esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb saata e-postiga hiljemalt XXX (e-kirja kuupäev).

Komisjon jätab endale õiguse taotluste esitamise tähtaega pikendada, avaldades vastava teate Euroopa Komisjoni ja transpordiühenduse veebisaidil.

Väljavalitud kandidaatidega võetakse ühendust, et leppida kokku vestluse toimumise ajas. Vestlused toimuvad Belgias Brüsselis.

11. Oluline teave kandidaatidele

Tuletame kandidaatidele meelde, et valikukomisjonide töö on konfidentsiaalne. Kandidaadil on keelatud võtta otse või kaudselt, isiklikult või kellegi vahendusel ühendust valikukomisjonide liikmetega.

12. Isikuandmete kaitse

Euroopa Komisjon tagab, et kandidaatide isikuandmeid töödeldakse vastavalt määrusele üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Eelkõige kohaldatakse määrust kõnealuste andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamiseks 5 .LIIDE. Taotleja kinnitus


Keeleoskus

Emakeel: …………………………………………………………………

Muud keeled: ………………………………………………………………………………………………………

TAOTLEJA KINNITUS

(1)Mina, allakirjutanu, kinnitan, et käesolevas taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud teave on õige ja täielik.

(2)Kinnitan, et:

(a)olen ühe Euroopa Liidu liikmesriigi või transpordiühenduse asutamise lepingus nimetatud Kagu-Euroopa osalisriigi kodanik ja mul on kõik asjaomase riigi kodaniku õigused;

(b)olen täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused;

(c)saan esitada asjakohased iseloomustused, et tõendada enda sobivust kavandatud tööülesannete täitmiseks.

(3)Taotluse korral esitan punkti 2 alapunktide a, b ja c kohta viivitamata tõendavad dokumendid. Annan endale aru, et kui ma selliseid dokumente ei esita, ei võeta minu taotlust arvesse.

(4)Olen teadlik, et minu taotluse vastuvõetavuse jaoks on olulised järgmised tõendavad dokumendid:

(a)sünniaega, kodakondsust ja elukohta tõendavad dokumendid;

(b)nõutaval tasemel õpingute läbimist tõendavad diplomid või tunnistused;

(c)tööandjate soovituskirjad, töökohast saadud tõendid või töölepingud.

(5)Kinnitan, et ma ei ole kandnud kriminaal- ega distsiplinaarkaristust (mille on määranud avalik teenistus või kutseühendus) ning minu suhtes ei ole algatatud kriminaal- ega distsiplinaarmenetlust.

(6)Olen teadlik, et ükskõik milline tõele mittevastav kinnitus võib kaasa tuua minu taotluse tühistamise või, kui see on vajalik, transpordiühenduse alalise sekretariaadiga sõlmitud töölepingu lõpetamise.

………………………………….                …………………………………

       Kuupäev                            Allkiri

2. LIIDE. TEADE TRANSPORDIÜHENDUSE ALALISE SEKRETARIAADI ASEDIREKTORI VABA AMETIKOHA KOHTA

Transpordiühenduse alaline sekretariaat

Transpordiühenduse alaline sekretariaat kuulutab välja konkursi järgmise täistööajaga ametikoha täitmiseks:

TRANSPORDIÜHENDUSE

ALALISE SEKRETARIAADI ASEDIREKTOR /

HALDUS- JA FINANTSVALDKONNA JUHT

Täistööajaga ametikoht

1. Transpordiühenduse alaline sekretariaat

Transpordiühendus on rahvusvaheline organisatsioon, mis on loodud transpordiühenduse asutamise lepinguga (edaspidi „asutamisleping“), millele kirjutati alla 9. oktoobril 2017 ja millel on järgmised osapooled: Euroopa Liit, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Kosovo*, Montenegro ja Serbia. Transpordiühendus põhineb Kagu-Euroopa osalisriikide transporditurgude järkjärgulisel integreerimisel Euroopa transporditurgu asjakohase õigustiku alusel ning hõlmab kõikide transpordiliikidega (v.a lennutransport) seotud tehnilisi standardeid, koostalitlust, ohutust, turvalisust, liikluse korraldamist, sotsiaalpoliitikat, riigihankeid ja keskkonnaküsimusi.

Seega on asutamislepingu eesmärk luua maantee-, raudtee-, sisevee- ja meretransporti hõlmav transpordiühendus ning arendada Euroopa Liidu ja Kagu-Euroopa osalisriikide vahelist transpordivõrku. Transpordiühenduse alaline sekretariaat on üks asutamislepingu alusel loodud institutsioonidest. Olles ainus alaliste töötajatega institutsioon, pakub sekretariaat haldustuge teistele transpordiühenduse institutsioonidele (ministrite nõukogu, piirkondlik juhtimiskomitee, tehnilised komiteed ja sotsiaalfoorum) ning tegutseb transpordivaatluskeskusena, et jälgida toiminguid, mis on seotud TEN-T põhi- ja üldvõrgu kavandatava laiendamisega Lääne-Balkani riikidesse.

*    Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Samuti aitab alaline sekretariaat rakendada Lääne-Balkani kuuiku (WB6) ühendatust käsitlevat tegevuskava, mille eesmärk on parandada transpordiühendusi nii Lääne-Balkani piirkonnas kui ka kõnealuse piirkonna ja Euroopa Liidu vahel, ning kontrollib asutamislepingu kohaste kohustuste täitmist.

Sekretariaadis on esialgu 18 töötajat (töötajate arvu võib suurendada) ja sekretariaat haldab transpordiühenduse eelarvet, mille suurus on 2019. aastal 1 626 000 eurot.

Transpordiühenduse töökeel on inglise keel.

Sekretariaat asub Belgradis. Sekretariaadi eesmärk on

a)    pakkuda haldustuge ministrite nõukogule, piirkondlikule juhtimiskomiteele, tehnilistele komiteedele ja sotsiaalfoorumile;

b)    tegutseda transpordivaatluskeskusena, et jälgida toiminguid, mis on seotud TEN-T põhi- ja üldvõrgu kavandatava laiendamisega Lääne-Balkani riikidesse, ning

c)    aidata rakendada Lääne-Balkani kuuiku (WB6) ühendatust käsitlevat tegevuskava, mille eesmärk on parandada transpordiühendusi nii Lääne-Balkani piirkonnas kui ka kõnealuse piirkonna ja Euroopa Liidu vahel.

1. Ametikoha kirjeldus

Asedirektor / haldus- ja finantsvaldkonna juht vastutab direktori otsese järelevalve all transpordiühenduse alalise sekretariaadi (edaspidi „sekretariaat“) eelarve koostamise ja seonduvate personaliküsimuste eest. Samuti on tema ülesanne jälgida sekretariaadi teabevahetusstrateegia elluviimist ning kontrollida transpordialaste andmebaaside/IT-süsteemide, sealhulgas sekretariaadi veebisaidi korrapärast hooldamist.

Direktor puudumise korral vastutab ta sekretariaadi tegevuse üldise suunamise ja juhtimise eest.

2. Asedirektori / haldus- ja finantsvaldkonna juhi põhiülesanded

Põhiülesanded on järgmised.

Finantsküsimused

1. Koostada kogu transpordiühenduse ja eelkõige alalise sekretariaadi eelarve.

2. Aidata direktoril hallata eelarvet kooskõlas ELi finantsjuhtimise eeskirjadega.

3. Koguda tegevusalast teavet ning esitada pädevatele asutustele korrapäraseid ja eriaruandeid, mis on seotud transpordiühenduse eelarve koostamise ja haldamisega, konsolideeritud finantsaruannete koostamisega ning sise-/välisauditite raames tehtud tähelepanekutele reageerimisega.

4. Kanda hoolt tõhusate sisekontrollisüsteemide olemasolu ja toimimise ning asjakohaste raamatupidamisdokumentide korrashoidmise eest.

5. Algatada raamatupidamissüsteemi arendamine ja rakendamine, et tagada tõhus ja usaldusväärne aruandlus finantstegevuse kohta eesmärgiga parandada eelarve haldamist ja selle kontrollimist.

Personaliküsimused

1. Pidada sidet välise raamatupidamisteenuse pakkujaga ja muude seonduvate asutustega (kindlustusandjad, ministeeriumid).

2. Teostada üldist kontrolli personalieeskirjadest tulenevate ametnike puhkuseõigustega seotud andmebaasi haldamise üle.

3. Töötada välja sekretariaadi ametnike töölevõtmise korra halduslikud ja juriidilised tahud ning aidata neist lähtudes direktorit ametnike töölevõtmisel.

IT ja teabevahetusega seotud küsimused

1. Jälgida koos direktoriga sekretariaadi veebisaidi loomist ja sekretariaadi teabevahetuspoliitika väljatöötamist.        

2. Jälgida sekretariaadi IT-süsteemide, sealhulgas sekretariaadi transpordiandmebaaside korrapärast ajakohastamist.

3. Direktori otsese järelevalve all korraldada ja ajakohastada sekretariaadi teabevahetusvahendeid; pidada sidet tegevusüksustega, et kehtestada sekretariaadi teabevahetuskava.

3. Sobivuskriteeriumid

Valikuetappi pääsemiseks peavad kandidaadid taotluste esitamise tähtajaks vastama järgmistele sobivuskriteeriumidele.

Kodakondsus: kandidaat peab olema mõne transpordiühenduse asutamise lepingu osalisriigi või Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

Akadeemiline kraad või diplom: kandidaadil peab olema

– lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab
diplom ja mille omandamiseks vajalike ülikooliõpingute kestus on tavapäraselt vähemalt neli aastat, või

– lõpetatud ülikooliõppele vastav haridustase, mida tõendab diplom, ning juhul kui selle haridustaseme omandamiseks vajalike ülikooliõpingute kestus on tavapäraselt vähemalt kolm aastat, vähemalt üheaastane asjakohane töökogemus (seda üheaastast töökogemust ei loeta allpool nõutud ülikoolijärgse töökogemuse hulka).

Töökogemus: kandidaadil peab olema vähemalt kümneaastane ülikoolijärgne töökogemus, mis on saadud pärast eespool osutatud kvalifikatsiooni omandamist.

Asjakohane töökogemus: kandidaat peab olema töötanud neist kümnest aastast vähemalt neli haldus-/personali-/eelarveosakonnas.

Keeleoskus: kandidaat peab valdama väga hästi inglise keelt.

Vanusepiirang: kandidaadil peab olema taotluste esitamise tähtaja seisuga võimalik lõpetada kolmeaastane ametiaeg enne selle kuu lõppu, mil ta saab 66aastaseks.

Reisimiskohustus: keskmine kuni väike.

4. Valikukriteeriumid

Kandidaate hinnatakse järgmiste valikukriteeriumide alusel.

1) Tehnilised teadmised

·Tõendatud kogemused eelarve haldamise valdkonnas;

·laialdased personalijuhtimisalased teadmised;

·põhjalikud teadmised finantsjuhtimist, sealhulgas auditeerimist käsitlevate ELi eeskirjade kohta;

·teabevahetusvahendite kasutamise kogemus;

·väikese meeskonna juhtimise kogemus;

·kasuks tulevad kogemused, mis on saadud koostöö tegemisel Kagu-Euroopaga ja/või töötamisel Kagu-Euroopas.

2) Suhtlemisoskus

·Suurepärane oskus suhelda suuliselt ja kirjalikult ning teha koostööd sidusrühmadega (Euroopa, rahvusvahelised, riiklikud ja kohalikud asutused, rahvusvahelised organisatsioonid jne);

·väga hea inglise keele valdamine kõnes ja kirjas; kasuks tuleb mõne osalisriigi ametliku keele oskus.

3) Rahvusvahelised kogemused ja teadmised EList

·Teadmised ELi institutsioonide ja/või rahvusvaheliste / avaliku sektori organisatsioonide juhtimise kohta;

·kasuks tuleb Euroopa ja/või rahvusvahelises organisatsioonis saadud töökogemus.

5. Valikumenetlus ja ametisse nimetamine

Valikumenetluse jaoks moodustatakse valikukomisjon. Valikukomisjon kutsub vestlusele ametikoha konkreetsetele vajadustele kõige paremini vastavad kandidaadid, kes on välja valitud nende kutseoskuste põhjal vastavalt eespool esitatud kriteeriumidele.

Pärast neid vestlusi esitab komisjon transpordiühenduse piirkondlikule juhtimiskomiteele ühe kandidaadi. Piirkondlik juhtimiskomitee võib avaldada soovi esitatud kandidaat enne ametisse nimetamise otsuse tegemist ära kuulata. Piirkondlik juhtimiskomitee teeb otsuse asedirektori ametisse nimetamise kohta pärast konsulteerimist ministrite nõukoguga lihthäälteenamusega.

6. Võrdsed võimalused

Komisjon ja transpordiühendus kohaldavad võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise poliitikat kooskõlas alalise sekretariaadi töötajate töölevõtmist, töötingimusi ja geograafilist tasakaalu käsitlevate eeskirjadega.

7. Teenistustingimused 6

Asedirektor nimetatakse ametisse transpordiühenduse töötajana kolmeks aastaks kuuekuulise katseajaga. Lepingut võib pikendada kolme aasta kaupa, lähtudes töö tulemuslikkusest ja piirkondliku juhtimiskomitee otsusest.

Asedirektori töökoht asub Belgradis, kus paikneb transpordiühenduse alaline sekretariaat.

Töötasu vastab eduka kandidaadi haridusele, kvalifikatsioonile ja kogemustele. Aastapalk jääb vahemikku 72 000 – 84 000 eurot, sõltuvalt kogemuste tasemest 7 . 

Eeliseks on valmisolek esimesel võimalusel ametisse astuda.

8. Taotluste esitamise kord

Et taotlus oleks kehtiv, tuleb kandidaadil esitada

(a)motivatsioonikiri;

(b)ingliskeelne elulookirjeldus. Elulookirjelduse koostamisel tuleks eelistatavalt kasutada ühtset Europassi CV vormi 8 . Elulookirjelduses tuleb tingimata osutada käesolevas teates loetletud ametikohaga seotud nõuetele ning selgitada, millisel tasemel on kandidaadi arvates tema kõik siin nimetatud oskused ja teadmised;

ning

(a)diplomite või tunnistuste tõestatud koopiad;

(b)passi/ID-kaardi koopia;

(c)tööandjate soovituskirjad, töökohast saadud tõendid või töölepingud.

(d)allkirjastatud kinnitus, mille koostamisel on kasutatud lisas esitatud vormi.

Puudulikult täidetud taotlusi vastu ei võeta.

Vaikumenetluse lihtsustamiseks suheldakse kandidaatidega kõnealuse vaba ametikoha täitmise küsimustes ainult inglise keeles.

Taotlused tuleks saata e-postiga aadressile XXXMOVE@ec.europa.eu (kirjakast alles luuakse).

Kui kandidaadi aadress muutub, palutakse tal sellest viivitamata kirjalikult teatada eespool nimetatud aadressil.

Kontaktisik lisateabe saamiseks:

xxxx

9. Taotluste esitamise tähtaeg

Taotlused tuleb saata e-postiga hiljemalt XXX (e-kirja kuupäev).

Komisjon jätab endale õiguse taotluste esitamise tähtaega pikendada, avaldades vastava teate Euroopa Komisjoni ja transpordiühenduse veebisaidil.

Väljavalitud kandidaatidega võetakse ühendust, et leppida kokku vestluse toimumise ajas. Vestlused toimuvad Belgias Brüsselis.

10. Oluline teave kandidaatidele

Tuletame kandidaatidele meelde, et valikukomisjonide töö on konfidentsiaalne. Kandidaadil on keelatud võtta otse või kaudselt, isiklikult või kellegi vahendusel ühendust valikukomisjonide liikmetega.

11. Isikuandmete kaitse

Euroopa Komisjon tagab, et kandidaatide isikuandmeid töödeldakse vastavalt määrusele üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Eelkõige kohaldatakse määrust kõnealuste andmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse tagamiseks 9 .LIIDE. Taotleja kinnitus

Keeleoskus

Emakeel: …………………………………………………………………

Muud keeled: ……………………………………………………………………………………………………

TAOTLEJA KINNITUS

1)    Mina, allakirjutanu, kinnitan, et käesolevas taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud teave on õige ja täielik.

2)    Kinnitan, et:

(a)olen ühe Euroopa Liidu liikmesriigi või transpordiühenduse asutamise lepingus nimetatud Kagu-Euroopa osalisriigi kodanik ja mul on kõik asjaomase riigi kodaniku õigused;

(b)olen täitnud kõik sõjaväeteenistust reguleerivate seadustega ettenähtud kohustused;

(c)saan esitada asjakohased iseloomustused, et tõendada enda sobivust kavandatud tööülesannete täitmiseks.

3)    Taotluse korral esitan punkti 2 alapunktide a, b ja c kohta viivitamata tõendavad dokumendid. Annan endale aru, et kui ma selliseid dokumente ei esita, ei võeta minu taotlust arvesse.

4)    Olen teadlik, et minu taotluse vastuvõetavuse jaoks on olulised järgmised tõendavad dokumendid:

(a)sünniaega, kodakondsust ja elukohta tõendavad dokumendid;

(b)nõutaval tasemel õpingute läbimist tõendavad diplomid või tunnistused;

(c)tööandjate soovituskirjad, töökohast saadud tõendid või töölepingud.

5)    Kinnitan, et ma ei ole kandnud kriminaal- ega distsiplinaarkaristust (mille on määranud avalik teenistus või kutseühendus) ning minu suhtes ei ole algatatud kriminaal- ega distsiplinaarmenetlust.

6)    Olen teadlik, et ükskõik milline tõele mittevastav kinnitus võib kaasa tuua minu taotluse tühistamise või, kui see on vajalik, transpordiühenduse alalise sekretariaadiga sõlmitud töölepingu lõpetamise.

………………………………….                …………………………………

       Kuupäev                            Allkiri

(1) * Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
(2)    Lisateavet leiab transpordiühenduse personalieeskirjadest aadressilt http
(3)    Vajalik on ministrite nõukogu heakskiit.
(4)    Europassi CV vormi saab alla laadida veebisaidilt http://europass.cedefop.europa.eu/htm/index.htm.
(5)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 (EÜT L
 8, 12.1.2001, lk 1).
(6)    Lisateavet leiab transpordiühenduse personalieeskirjadest aadressilt http
(7)    Vajalik on ministrite nõukogu heakskiit.
(8)    Europassi CV vormi saab alla laadida veebisaidilt http://europass.cedefop.europa.eu/htm/index.htm.
(9)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
Top