EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0571

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses vastuvõetava otsuse kohta

COM/2018/571 final

Brüssel,6.8.2018

COM(2018) 571 final

2018/0301(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses vastuvõetava otsuse kohta


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Lisatud ettepanekus käsitletakse Euroopa Liidu (edaspidi „liit“) seisukohta käsitleva otsuse vastuvõtmist. Kõnealune seisukoht võetakse seoses sellega, et ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga (edaspidi „leping“) loodud majanduspartnerluslepingu komitees võetakse vastu otsus seoses Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega.

2.    ETTEPANEKU TAUST

2.1.    Ghana ja ELi vaheline vahepealne majanduspartnerlusleping

Ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud lepingu 1 eesmärk oli luua esialgne raamistik täiemahulise majanduspartnerluslepingu sõlmimiseks kooskõlas Cotonou lepinguga. Lepingut on ajutiselt kohaldatud alates 15. detsembrist 2016.

2.2.    Majanduspartnerluslepingu komitee

Majanduspartnerluslepingu komitee on lepingu eri osapooli hõlmav institutsiooniline organ. Lepingu artiklis 73 on sätestatud, et majanduspartnerluslepingu komitee vastutab kõikide kõnealuse lepingu reguleerimisalasse jäävate valdkondade haldamise ning kõigi lepingus nimetatud ülesannete täitmise eest. Majanduspartnerluslepingu komitee teeb otsuseid konsensuse alusel. Ghana-ELi majanduspartnerluslepingu komitee toimimist reguleeritakse komitee töökorraga, milles lepinguosalised leppisid kokku majanduspartnerluslepingu komitee esimesel kohtumisel 2018. aasta jaanuaris.

2.3.    Majanduspartnerluslepingu komitee kavandatud akt

Majanduspartnerluslepingu komitee peaks oma [kuupäeval] toimuval teisel koosolekul võtma vastu otsuse seoses Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega (edaspidi „kavandatud akt“).

Vastavalt lepingu artiklile 77 võib majanduspartnerluslepingu komitee teha otsuse mis tahes ülemineku- või muutmismeetmete kohta, mida võib olla vaja uute liikmesriikide liiduga ühinemise korral.

Kavandatud akti eesmärk on teha lepingus muudatused seoses Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega.

Kõnealune kavandatud akt muutub lepinguosaliste jaoks siduvaks vastavalt lepingu artikli 77 lõikele 3, milles on sätestatud, et „lepinguosalised vaatavad läbi mõju, mida uute liikmesriikide ühinemine avaldab käesolevale lepingule. Majanduspartnerluslepingu komitee võib võtta vajalikke üleminekumeetmeid või teha vajalikke muudatusi.“

3.    ELi NIMEL VÕETAV SEISUKOHT

Horvaatia Vabariik ühines Euroopa Liiduga 1. juulil 2013. Lepingu artikli 77 lõikes 2 esitatud ühinemisklauslis on sätestatud, et kui Horvaatia lepinguga ühineb, peab ta andma hoiule lepinguga ühinemise akti. Horvaatia andis lepinguga ühinemise akti Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati hoiule 22. märtsil 2017. Et teha ühinemisest tulenevaid vajalikke muudatusi, on liikmesusklauslis ette nähtud majanduspartnerluslepingu komitee otsuse vastuvõtmine.

Seega tuleb liidul määrata kindlaks seisukoht, mis võetakse seoses majanduspartnerluslepingu komitees vastuvõetava otsusega, milles käsitletakse Horvaatia Vabariigi lepinguga ühinemisest tulenevaid vajalikke muudatusi.

Kavandatud nõukogu otsusel on lisa, milles on esitatud majanduspartnerluslepingu komitee tehtava otsuse eelnõu.

Lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu lepingut nimetatud aluslepingus sätestatud tingimustel, ning teiselt poolt Ghana territooriumi suhtes.

4.    ÕIGUSLIK ALUS

4.1.    Menetlusõiguslik alus

4.1.1.    Põhimõtted

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikes 9 on ette nähtud otsused, millega „kehtestatakse lepingus sätestatud organis liidu nimel võetavad seisukohad, kui asjaomasel organil tuleb vastu võtta õigusliku toimega akte, välja arvatud õigusaktid, millega täiendatakse või muudetakse lepingu institutsioonilist raamistikku.“

Mõiste „õigusliku toimega aktid“ hõlmab akte, millel on õiguslik toime kõnealust menetlust hõlmava rahvusvahelise õiguse normide alusel. Siia hulka kuuluvad ka sellised õiguslikud vahendid, mis ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt siduvad, kuid mis „võivad mõjutada otsustavalt liidu seadusandja vastu võetud õigusaktide sisu“ 2 .

4.1.2.    Kohaldamine käesoleval juhul

Majanduspartnerluslepingu komitee on lepinguga loodud organ, kelle ülesanne on lepingut rakendada.

Lepingu artiklis 77 on sätestatud, et majanduspartnerluslepingu komitee võib teha otsuse lepingu üleminekumeetmete või vajalike muudatuste kohta , kui Euroopa Liiduga ühineb mõni uus riik.

Akt, mis majanduspartnerluslepingu komiteel tuleb vastu võtta, on õigusliku toimega akt. Kavandatud akt on vastavalt lepingu artiklile 77 siduv rahvusvahelise õiguse alusel, sest sellega muudetakse rahvusvahelist lepingut, mis on juba liidu jaoks siduv.

Kavandatava aktiga ei täiendata ega muudeta lepingu institutsioonilist raamistikku.

Seega on kavandatava otsuse menetlusõiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõige 9.

4.2.    Materiaalõiguslik alus

4.2.1.    Põhimõtted

ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohase otsuse materiaalõiguslik alus sõltub eelkõige selle kavandatava akti eesmärgist ja sisust, mida liidu nimel võetav seisukoht puudutab. Kui kavandatava aktiga taotletakse kahte eesmärki või reguleeritakse kahte valdkonda ning üht neist eesmärkidest või valdkondadest võib pidada primaarseks, samas kui teine on kõrvalise tähtsusega, peab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohasel otsusel olema üksainus materiaalõiguslik alus, st peamise või ülekaaluka eesmärgi või valdkonna tõttu nõutav õiguslik alus.

4.2.2.    Kohaldamine käesoleval juhul

Kavandatud akti eesmärk ja sisu on eelkõige seotud kaubanduse ja kaubandusega seotud küsimustega. Seega on kavandatava otsuse materiaalõiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 207.

4.3.    Järeldus

Nõukogu otsuse õigusliku alus on ELi toimimise leping, eriti selle artikkel 207 koostoimes artikli 218 lõikega 9.

5.    KAVANDATUD AKTI AVALDAMINE

Kuna majanduspartnerluslepingu komitee otsusega muudetakse lepingut, tuleks see otsus selle vastuvõtmise järel avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

2018/0301 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses vastuvõetava otsuse kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207 ja artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist vahepealset majanduspartnerluslepingut 3 (edaspidi „leping“),

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 15. detsembrist 2016.

(2)Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga (edaspidi „liit“) ühinemist käsitlev leping allkirjastati 9. detsembril 2011 ning see jõustus 1. juulil 2013.

(3)Horvaatia Vabariik ühines lepinguga 8. novembril 2017, mil ta andis hoiule ühinemisakti.

(4)Vastavalt lepingu artiklile 77 võib majanduspartnerluslepingu komitee teha otsuse mis tahes muutmismeetmete kohta, mida võib olla vaja uute liikmesriikide liiduga ühinemise korral.

(5)On asjakohane määrata kindlaks liidu seisukoht seoses majanduspartnerluslepingu komitees [kuupäev] vastu võetava otsusega, milles käsitletakse Horvaatia Vabariigi liiduga ühinemise tagajärjel lepingus tehtavaid vajalikke muudatusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitee [kuupäeval] toimuval aastakoosolekul vastuvõetavat otsust käsitlev liidu seisukoht põhineb majanduspartnerluslepingu komitee otsuse eelnõul, mis on lisatud käesoleval otsusele.

Artikkel 2

Majanduspartnerluslepingu komitee otsus avaldatakse pärast vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud komisjonile.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1)    ELT L 287, 21.10.2016, lk 3-319.
(2)    Euroopa Kohtu 7. oktoobri 2014. aasta otsus kohtuasjas Saksamaa vs. nõukogu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punktid 61–64.
(3)    ELT L 287, 21.10.2016, lk 1-2.
Top

Brüssel,6.8.2018

COM(2018) 571 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitees Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seoses vastuvõetava otsuse kohta


LISA

Eelnõu:

Ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud

MAJANDUSPARTNERLUSLEPINGU KOMITEE OTSUS nr .../2018,

[kuupäev],

seoses Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega

MAJANDUSPARTNERLUSLEPINGU KOMITEE,

võttes arvesse ühelt poolt Ghana ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist vahepealset majanduspartnerluslepingut (edaspidi „leping“), millele kirjutati alla 28. juulil 2016 Brüsselis ja mida kohaldatakse ajutiselt alates 15. detsembrist 2016, eriti selle artikleid 76, 77 ja 81,

võttes arvesse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingut ja majanduspartnerluslepinguga ühinemise akti, mille Horvaatia Vabariik andis hoiule 8. novembril 2017,

ning arvestades järgmist:

(1)Lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut, nimetatud aluslepingus sätestatud tingimustel, ning teiselt poolt Ghana territooriumi suhtes.

(2)Vastavalt lepingu artiklile 77 võib majanduspartnerluslepingu komitee teha otsuse mis tahes muutmismeetmete kohta, mida võib olla vaja uute liikmesriikide liiduga ühinemise korral,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Horvaatia Vabariik kui lepingu üks osaline võtab nagu teisedki liidu liikmesriigid vastu ja teadmiseks lepingu, selle lisade ja protokollide ning lisatud deklaratsioonide tekstid.

Artikkel 2

Lepingut muudetakse järgmiselt. Artikkel 81 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 81

Autentsed keeled

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.“

Artikkel 3

Euroopa Liit edastab Ghana Vabariigile lepingu horvaadikeelse versiooni.

Artikkel 4

Lepingu sätteid kohaldatakse kaupade suhtes, mida eksporditakse Ghana Vabariigist Horvaatia Vabariiki või Horvaatia Vabariigist Ghana Vabariiki ja mis vastavad sellistele päritolureeglitele, mis kehtivad lepinguosaliste territooriumil, ning mis 15. detsembril 2016 olid teel või ajutiselt ladustatud mõnes Ghana Vabariigis või Horvaatia Vabariigis asuvas tollilaos või vabatsoonis.

Lõikes 1 osutatud juhtudel on lubatud sooduskohtlemine tingimusel, et importiva riigi tolliasutusele esitatakse nelja kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast päritolutõend, mille eksportiva riigi tolliasutus on tagasiulatuvalt väljastanud.

Artikkel 5

Ghana Vabariik kohustub mitte esitama nõudeid, taotlusi ega esildisi ega muutma ega tühistama kontsessioone vastavalt GATTi 1994 artiklitele XXIV (6) ja XXVIII või GATSi artiklile XXI Horvaatia Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga seoses.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub selle allakirjutamise päeval.

Otsuse artikleid 3 ja 4 kohaldatakse alates 15. detsembrist 2016.

xxx, ...

Ghana Vabariigi nimel

Euroopa Liidu nimel

Top