EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018PC0231

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004

COM/2018/231 final - 2018/0110 (COD)

Brüssel,27.4.2018

COM(2018) 231 final

2018/0110(COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004

(EMPs kohaldatav tekst)

{SEC(2018) 205 final}
{SWD(2018) 120 final}
{SWD(2018) 121 final}
{SWD(2018) 122 final}


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Tippdomeen .eu võeti kasutusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni.eu kasutuselevõtu kohta. Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon (ICANN) delegeeris 1 tippdomeeni .eu 22. märtsil 2005 ja see laaditi üles interneti juuretsooni 2 2. mail 2005. Tippdomeeni .eu haldamine toimub vastavalt komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted.

Tippdomeen .eu on Euroopa Liidu ja selle kodanike domeeninimi. Euroopa Liidu spetsiifilise domeeninime olemasolu väga selge ja äratuntava ühise märgisena on Euroopa internetiidentiteedi oluline ja väärtuslik osa. Kooskõlas digitaalse ühtse turu strateegia 3 eesmärkidega võimaldab tippdomeen .eu Euroopa ettevõtjail ja kodanikel osaleda e-kaubanduses ja suurendada osalust digitaalsel ühtsel turul.

.eu määruste vastuvõtmisest on liidu poliitiline ja seadusandlik kontekst, internetikeskkond ja digitaalne turg oluliselt muutunud. Näiteks 2013. aastal toimus domeeninimeturu väga suur laienemine, mille käigus võeti kasutusele üle 1300 uue geneerilise tippdomeeni, nagu .shop, .design või .wine. Tagamaks, et .eu õigusraamistik teeniks jätkuvalt oma sihtotstarvet ja väärtusi, sisaldas komisjoni iga-aastane tööprogramm .eu määruste läbivaatamist õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames. Algatus hõlmas vastastikust hindamist ja mõju hindamist. Kooskõlas parema õigusloome suunistega hinnati praeguste .eu määruste mõjusust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust. Mõjuhinnang käsitles tegevuspoliitilisi vastuseid hindamisel tuvastatud probleemidele. Need vastused võeti .eu reguleeriva raamistiku läbivaatamise aluseks.

Hindamise 4 käigus leiti, et .eu on väljakujunenud tippdomeen, mis toimib jätkuvalt edukalt. Seda reguleeritakse aga aegunud ja jäiga õigusraamistiku abil, mis tähendab i) aegunud või jäiku sätteid, mida on raske ajakohastada, ning mis ii) ei paku järelevalve ja aruandekohustuse seisukohast optimaalset haldusstruktuuri, mis oleks kooskõlas komisjoni lähenemisviisiga interneti haldamisele, mistõttu iii) võib tippdomeeni .eu jaoks näha kiiresti muutuvate turgude ajastul ette raskuste süvenemist.

Praegu ei ole probleem väga suur, seda täheldatakse tippdomeeni .eu toimimises ja haldamises ja seepärast mõjutab see esmajoones nende funktsioonidega seotud tegureid. Kui aga ennetavaid meetmeid ei võeta, võib probleem kasvada piisavalt suureks, et mõjutada lõppkasutajaid .eu laiendi kestlikkust ja atraktiivsust võrreldes muude konkureerivate domeeninimedega.

Algatuse eesmärk on tagada, et seni suhteliselt hästi toiminud tippdomeen teeks seda ka tulevikus. Hindamisel põhineva ettepaneku eesmärk on:

a) kaotada aegunud õigus- ja haldusnõuded, tagades samal ajal, et uus reguleeriv raamistik oleks tulevikukindel ja võimaldaks tippdomeenil .eu kohaneda tippdomeenituru ja dünaamilise digimaastiku kiirete muutustega;

b) jätkata ELi prioriteetide arvesse võtmist ja edendamist internetis, tagades sellise haldamisstruktuuri, mis peegeldab nii tehnilisi kui ka haldamisalaseid parimaid tavasid, teenides ELi avalikke huve;

c) leevendada nõudeid, mis praegu .eu domeenide registreerimise suhtes kehtivad, et võimaldada liidu kodanikel registreerida .eu domeeninime sõltumata nende elukohast;

d) tühistada ranged vertikaalse lahususe keelud, kehtestades samal ajal selged sätted, mis tagavad ausa konkurentsi normide rakendamise kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga.

Ettepanek võtab arvesse tippdomeeni .eu kasutamisega seotud ambitsioonikamaid eesmärke ja tagab, et sellega seotud eelised jõuaksid lähitulevikus võimalikult paljude liidu kodanikeni. Ettepanek loob põhimõttepõhise, tulevikukindla reguleeriva raamistiku, mis ei nõua domeeninime valdkonna uuenduste rakendamiseks õigusaktide läbivaatamist, ning edendab seeläbi innovatsiooni .eu ökosüsteemis nii registri tasandil kui ka registripidajate ja registreerijate järgnevatel turgudel.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Käesolev ettepanek on kooskõlas digitaalse ühtse turu strateegia eesmärkidega stimuleerida Euroopas piiriülest tegevust internetis, tugevdada turvalisust ja usaldust internetikeskkonna vastu, edendada Euroopa ettevõtlust ja idufirmasid ning kaitsta digitaalajastul kodanike õigusi, sh eraelu puutumatust. Pakkudes tippdomeenile .eu läbivaadatud, lihtsustatud ja ühtlustatud reguleerivat raamistikku, võimaldab käesolev ettepanek tippdomeeni .eu paremat toimimist ja haldamist, aidates nii täiustada ELi poliitikat, eelkõige sellistes valdkondades nagu digitaalne ühtne turg, usaldus ja turvalisus internetis, mitmekeelsus, interneti haldamine, Euroopa ettevõtluse ja idufirmade edendamine ning Euroopa majanduse ja ühiskonna digiteerimine.

Nõukogu 27. novembri 2014. aasta järeldustes interneti haldamise kohta 5 kinnitas Euroopa Liit oma pühendumust edendada kooskõlas põhiõiguste ja demokraatlike väärtustega mitut sidusrühma hõlmava halduse struktuure, mis põhinevad interneti haldamise üldpõhimõtete ühtsel kogumil. Kooskõlas nimetatud järeldustega luuakse ettepanekuga mitut sidusrühma hõlmav nõukogu, mis hakkab komisjoni nõustama selles, kuidas tugevdada ja laiendada panust .eu registri hea juhtimistava edendamisse. See viiks mudeli kooskõlla komisjoni väljakuulutatud interneti haldamise poliitikaga, nagu on öeldud teatises „Internet – põhimõtted ja juhtimine Euroopa roll interneti haldamise tuleviku kujundamisel“ 6 .

Käesoleva ettepaneku eesmärk on ka tagada, et tippdomeeni .eu pakutavad eelised jõuaksid võimalikult paljude liidu kodanikeni. Innovaatiliste, tulevikukindlate ja reageerimisaldiste mehhanismide olemasolu annab kasutajaile kindluse, et .eu domeeni omanik on liidus asutatud või sellega tõeliselt seotud ning et iga .eu domeeni kasutava äriühingu suhtes kohaldatakse liidu õiguselt.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Liidu meetme õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 172, mis hõlmab üleeuroopaliste võrkude loomist ja arendamist toetavaid meetmeid transpordi, telekommunikatsiooni ja energia infrastruktuuri valdkonnas.

Domeeninimed on hädavajalikud juurdepääsu tagamiseks internetivõrkudele ja -teenustele ning nende koostalitlusvõime edendamiseks. Kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 170 ja 171 peaks tippdomeen .eu jätkama nii, nagu ta on seda teinud alates selle loomisest, üleeuroopaliste võrkude koostalitlusvõime parandamist, võimaldades täiendava domeeni registreerimist lisaks olemasolevatele geograafilistele tippdomeenidele (nagu .es, .fr, .de) ja globaalsele registreerimisele geneerilistes tippdomeenides.

Subsidiaarsus ja proportsionaalsus

Tippdomeenil .eu on olemuslikult piiriülene mõõde. See on Euroopa Liidu tippdomeen ja Euroopa kodanike, institutsioonide ja ettevõtjate internetiidentiteedi sümbol. See on kogu ühtsel turul tegutseda soovivate kasutajate jaoks spetsiifiline, kogu maailmas tunnustatud Euroopa märk.

Avalik poliitiline vastutus tippdomeeni .eu eest kuulub Euroopa Liidule. Kui liikmesriikide geograafilisi tippdomeene hallatakse asjaomase riigi jurisdiktsiooni, järelevalve ja haldamise süsteemide raames, siis tippdomeeni .eu suhtes ei saa reguleerivaid meetmeid piisaval määral võtta liikmesriigi tasandil, vaid üksnes ELi tasandil.

Liikmesriigi tasandil võetavad reguleerivad meetmed ei suudaks saavutada usaldusväärse ja innovaatilise ELi nimeruumi loomise ja haldamise aluseks olevaid põhieesmärke, Euroopa Liidu prioriteetide edendamist internetis ja lisaväärtuse pakkumist, andes kasutajatele lisaks geograafilistele tippdomeenidele veel ühe valikuvõimaluse. Seepärast on tippdomeeni .eu reguleerimine ELi pädevuses ja seda ei saa delegeerida liikmesriikidele.

ELi tasandi reguleeriv raamistik on tippdomeeni .eu puhul kasulik selleks, et pakkuda ja laiendada internetis tippdomeeni .eu all jätkuvalt domeeninimeruumi, kus kehtivad asjakohased ELi õigusaktid ning andme- ja tarbijakaitse normid.

Esildatud määrus ei mõjuta seda, kuidas liikmesriigid haldavad oma geograafilisi tippdomeene. ELi meede on seega subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse seisukohast põhjendatud. Esildatud määrus ei lähe kaugemale, kui on vajalik selle poliitikaeesmärkide saavutamiseks, ja seega järgib see proportsionaalsuse põhimõtet.

Vahendi valik

Käesolevas ettepanekus vaadatakse läbi tippdomeen .eu õigusraamistik, mis koosneb kahest õigusaktist: määrusest (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrusest (EÜ) nr 874/2004 (edaspidi „.eu määrused“).

Komisjon teeb ettepaneku võtta vastu määrus, millega tagatakse järjepidevus ja õiguskindlus nii kasutajatele kui ka ettevõtjaile. Määrus oleks tugevaks aluseks, mis tagab, et tippdomeeni .eu ja selle käitaja nimetamise eest vastutab Euroopa Liit. See hoiab ära liikmesriikidepoolsed võimalikud erinevad tõlgendamised.

Tippdomeeni .eu haldamise kindel sidumine liidu määrusega tagab põhiõiguste tõhusa kaitse, eelkõige andmekaitse, eraelu puutumatuse, turvalisuse ja mitmekeelsuse ning intellektuaalomandiõiguse valdkonnas.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

REFITi hindamise käigus uuriti, kas .eu õigusraamistik täidab jätkuvalt oma otstarvet. Komisjon hindas hindamisuuringu kohaselt .eu praeguse õigusraamistiku mõjusust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja Euroopa lisaväärtust praegustes tingimustes, mis on tippdomeeni kasutuselevõtmise ajast muutunud. Hindamise peamised järeldused olid:

·Mõjusus: .eu määrused on olnud tõhusad .eu domeeninimede laia kättesaadavuse tagamisel kogu ELis ja seda tarbijate jaoks väheste kuludega. Samal ajal, kui .eu määrused on toetanud mõjusalt e-kaubandust ja siseturgu, on näha tippdomeeni .eu toimivuse suhtelise languse märke.

·Tõhusus: .eu määrused põhjustavad teatavat ebatõhusust, mis asetab tippdomeeni .eu turul ebasoodsasse konkurentsiolukorda ja vähendab võimalikke eeliseid kasu, mida see e-kaubanduse ja ühtse turu toetajana tuua võiks. Seoses üksikasjalike sätetega, mille muutmine on aeganõudev ja kulukas, ei suuda tippdomeen .eu rakendada operatsioonilisi või tehnilisi muudatusi nii kiiresti, kui turg seda nõuab ja kui tema konkurendid suudavad.

·Asjakohasus: .eu määruste eesmärgid on liidu kodanikele jätkuvalt olulised, mida näitab .eu domeenide kasutuselevõtu ja aktiivse kasutuse kõrge tase ettevõtjate ja institutsioonide hulgas kogu liidus. Tippdomeen .eu kujutab endast liidu kodanike ja ettevõtjate digitaalkogemuses konkreetset eurooplaseks olemise sümbolit. Kuid .eu määrused on ülemäära keerulised, et tagada kiired tehnilised uuendused (näiteks rahvusvaheliste domeeninimedega 7 seotud tehnilised standardid), ja ei vasta enam rahvusvahelistele parimatele tavadele.

·Sidusus: on mitmeid näitajaid, mis viitavad sellele et vahend ei ole enam täielikult sidus: ülemäära jäik reguleeriv raamistik asetab .eu registri karmistuvates turutingimustes ebasoodsasse konkurentsiolukorda; tippdomeeni .eu õigusraamistik ei kajasta liidu praeguseid prioriteete, nagu digitaalne ühtne turg, ning .eu määrused ei kajasta rahvusvahelisi mitut sidusrühma hõlmava haldamise parimaid tavasid.

·Euroopa lisaväärtus: .eu, domeenil on olemuslikult piiriülene mõõde. Spetsiifilise liidu domeeninime olemasolu väga selge ja äratuntava märgisena on liidu internetiidentiteedi oluline ja väärtuslik osa.

Esialgne .eu õigusraamistik oli oluline liidu oma nimeruumi loomisel, kuid kuna see on aegunud ja jäik, ei ole see tänapäeva kiirestimuutuvas tehnoloogilises turukeskkonnas enam mõjus, tõhus ega sidus.

Konsulteerimine sidusrühmadega

Tippdomeeni .eu õigusraamistiku REFITi läbivaatamise raames viis Euroopa Komisjon läbi põhjaliku konsulteerimise sidusrühmadega. Nende konsultatsioonidega koguti sisendteavet, et hinnata tippdomeeni .eu õigusraamistiku mõjusust, tõhusust, sidusust, asjakohasust ja ELi lisaväärtust. Konsulteerimise eesmärk oli koguda teavet ka selliste küsimuste kohta, mida võib vaja olla .eu praeguses õigusraamistikus võimalike seadusandlike ja/või mitteseadusandlike algatuste kaudu läbi vaadata.

.eu määruste läbivaatamist toetav konsulteerimisstrateegia eristas kolme liiki sidusrühmi: isikud, kelle igapäevategevust määrused otseselt mõjutavad, s.o .eu register ja .eu registripidajad; tippdomeeni .eu kasutajad ja muud domeeninimede süsteemi (DNS) ökosüsteemi kuuluvad sidusrühmad ning sidusrühmad, kes võivad saada kasu tippdomeeni .eu panusest digitaalsesse ühtsesse turgu ja ELi internetiidentiteeti ja keda seega .eu määrused mõjutavad kaudselt. Strateegia hõlmas ka avalikku konsultatsiooni, otsest suhtlust ja sihtotstarbelisi kohtumisi sidusrühmadega, ümarlauadiskussiooni Euroopa registritega, Euroopa geograafiliste tippdomeenide registrite uuringut ja praeguste .eu registripidajate uuringut. Avaliku konsultatsiooni käigus saadi ka arvukalt kirjalikke arvamusi sidusrühmadelt. 12. maist kuni 4. augustini 2017 toimus avalik konsultatsioon tippdomeeni .eu käsitlevate määruste hindamise ja läbivaatamise kohta, mille käigus saadi 43 vastust 17 liikmesriigist. Avaliku arutelu tulemused on avaldatud internetis 8 .

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Komisjon kogus kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tõendeid erinevatest allikatest, sh:

·Avalik konsultatsioon: avalik konsultatsioon tippdomeeni .eu käsitlevate määruste hindamise ja läbivaatamise kohta.

·Uuringud: EURidi registripidajate uuring ja CENTRi geograafiliste tippdomeenide registrite uuring.

·Sidusrühmade kohtumised: ajurünnak EURidiga .eu reguleeriva raamistiku teemal; kohtumine EURidi registripidajate nõuandekoguga nõuetele vastavuse kriteeriumide ja vertikaalse integratsiooni teemal; interneti haldamise kõrgetasemelise töörühma ja CENTRi ühisistung geograafiliste tippdomeenide rolli teemal interneti haldamises; kohtumine Euroopa .at-riigidomeenide registriga reguleeriva raamistiku Internet Foundation teemal; kohtumine ICANNi esindajatega reguleeriva raamistiku ja interneti haldamise teemal.

·Sidusrühmade kirjalikud arvamused: Open-Xchange’ilt DNSi turvalisuse (DNSSEC) kohta; MARQUESilt (kaubamärgiomanike Euroopa assotsiatsioon) interneti haldamise ja reguleeriva raamistiku rolli kohta; Euroopa ühenduste kaubamärgiassotsiatsioonilt; EURidilt reguleeriva raamistiku kohta; Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt reguleeriva raamistiku ja operatiivsete aspektide kohta.

Mõju hindamine

Mõju hindamisel tuvastati järgmised konkreetsed poliitikaeesmärgid:

(1)kaotada aegunud õigus- ja haldusnõuded tagamaks, et tippdomeen .eu kasutaks täiel määral ära oma potentsiaali anda positiivne panus liidu eesmärkide saavutamisse, eelkõige digitaalpoliitika valdkonnas;

(2)tagada, et õigusnormid oleks tulevikukindlad ja võimaldaks tippdomeenil .eu kohaneda kiirete muutustega tippdomeeniturul ja dünaamilise digitaalmaastikuga, võimaldades samal ajal tippdomeeni .eu kasutamist liidu prioriteetide edendamiseks internetis;

(3)tagada selline haldamisstruktuur, mis peegeldaks nii tehnilisi kui ka juhtimisalaseid parimaid tavasid ja teeniks liidu huve;

(4)edendada tippdomeeni .eu atraktiivsust.

Peale selle vaadeldi mõju hindamise käigus rida võimalikke poliitikavariante:

(a)lähtestsenaarium: .eu praeguse reguleeriva raamistiku säilitamine;

(b)üleminek kaubanduslikele alustele: reguleeriva raamistiku lihtsustamine, andes registri tegevuse ja haldamise samal ajal edasi välisele kasumit taotlevale teenuseosutajale;

(c)õigusraamistiku ajakohastamine: praeguse õigusraamistiku asendamine ühe, põhimõttepõhise õigusaktiga. Säilitataks tippdomeeni .eu lepingupõhine välise haldamise süsteem;

(d)eraldi haldamine: ühendab ajakohastamise variandi komisjoni nõustava, mitut sidusrühma hõlmava nõuandeorgani loomisega, et tugevdada ja laiendada panust .eu registri hea juhtimistava edendamisse; nimetatud organ oleks registrist sõltumatu.

(e)institutsionaliseerimine: registri haldamine ja käitamine komisjoni talituses või liidu ametis.

Analüüs viis järeldusele, et eelistatud on „eraldi haldamise“ variant, millega kaasneb otsest registreerimist käsitlevate rangete nõuete kaotamine, kodakondsuse tingimus füüsilistele isikutele ja residentsuse tingimus organisatsioonidele ja äriühingutele.

Eelistatud variant võimaldaks ühtlustatumat, põhimõttepõhist õigusraamistikku. See annaks tippdomeenile .eu vajaliku paindlikkuse kohanemiseks domeeninimede süsteemi kiirete tehniliste muutustega. Seega saaks lõppkasutajad kasutada tehniliste täiustuste eeliseid, ilma et nad peaksid ootamata määruste muutmist. Eelistatud variant parandaks ka tippdomeeni .eu toimimist ja suurendaks seega selle atraktiivsust tippdomeeniturul. Kohanemisvõimelisem ja reageerimisaltim tippdomeen .eu oleks pikas perspektiivis innovatsioonivõimelisem, suudaks paremini kohaneda uute tehniliste standarditega ning pakuks seepärast turul paremat ja konkurentsivõimelisemat toodet.

16. veebruaril 2018 esitas õiguskontrollikomitee positiivse arvamuse reservatsioonidega. Komisjon täiendas oma mõju hindamise aruannet kooskõlas komitee soovitustega, et ühtlustada hindamise järeldusi probleemide määratluse jaos, selgitas probleemi ulatust ja sidusrühmade huvi selle küsimuse vastu. Lähtestsenaariumi kui ühte varianti põhjendati täiendavalt. Variantide kirjeldust ühtlustati, et hoiduda mõjude analüüsimisest või ennatlike järelduste tegemisest. Eraldi haldamise variant täiendati, et selgitada, millised õiguslikud nõuded kehtestatakse seoses mitut sidusrühma hõlmava eraldi nõuandeorgani loomise ja toimimise ning komisjoni ülesannete ja volitustega. Varases etapis kõrvale heidetud variantide tekst kirjutati ümber, et põhjendada veenvamalt, miks need kõrvale heideti. Esitati täiendavaid selgitusi otsese registreerimise ja nõuetele vastavuse kriteeriumide kohta, sh eelistatud variandi puhul. Seire jaos selgitati täiendavalt domeeninime valdkonna tuumnäidikuid ja muudeti läbipaistvamaks seos tegevuseesmärkidega. Need omakorda seostati algatuse nelja erieesmärgiga. Aruandes selgitati, et eelistatud variandi edukuskriteeriume hakatakse regulaarselt hindama tippdomeeni .eu rakendamise, mõjususe ja toimimise aruande kaudu, mida komisjon peab hakkama esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Uues raamistikus hakkab see aruandlus toimima ka hindamisvahendina eelistatud variandi edukuse testimiseks. Selleks uuritakse kõiki tuumnäidikuid ja antakse nende kohta aru.

Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Käesolev algatus hõlmab lihtsustamist ja täiustatud tõhususeesmärke. Need on selgesti väljendatud erieesmärkides a) „kaotada aegunud õigus- ja haldusnõuded“ ja b) „luua tippdomeeni .eu jaoks tulevikukindlad õigusnormid“. Ettepanekuga luuakse kerge, põhimõttepõhine raamistik. Esmased õigusaktid sisaldavad üksnes põhimõtteid, mida tippdomeen .eu peab järgima, samal ajal kui kõik mittevajalikud ja üksikasjalikud haldus- ja tehnilised nõuded kas kaotatakse, kui need on aegunud, või täpsustatakse Euroopa Komisjoni ja nimetatud registripidaja vahel sõlmitavas lepingus. See võimaldab tippdomeenil .eu kohaneda tippdomeenituru kiirete muudatuste ja dünaamilise digitaalmaastikuga.

Ettepanek tähendab lühemaid ooteaegu tippdomeeni .eu domeeninimede valdajatele seoses tehniliste ja turu-uuenduste kättesaadavusega domeeninimesektoris. Ooteaegade vähenemist mõõdetakse suhtes selle ajaga, mida on vaja .eu õigusraamistiku muutmiseks, et võimaldada selliseid uuendusi tippdomeenis .eu.

Koostades tulevikukindlad õigusaktid ja tippdomeeni .eu haldamiseks ja juhtimiseks kergesti kohandatava üksikasjaliste tegevuspõhimõtete kogumi, on ettepaneku eesmärk muuta domeeninimi .eu võimeliseks kohanema kiiresti muutuva internetikeskkonnaga.

Põhiõigused

Samal ajal, kui käesolev ettepanek käsitleb peamiselt domeeninimede süsteemi valdkonnaga seotud tehnilist sektoripõhist küsimust, taotletakse sellega ka põhiõiguste tugevat kaitset Euroopa Liidus tippdomeeni .eu toimimises ja haldamises, kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitse, eraelu puutumatuse, turvalisuse ja mitmekeelsuse normidega.

4.MÕJU EELARVELE

.eu mitut sidusrühma hõlmav nõukogu vajab piisavat rahastust. Hinnangulised kulud on umbes 50 000 eurot aastas. Uut organit hakkab rahaliselt ülal pidama komisjon.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Komisjon seirab ja kontrollib tippdomeeni .eu korraldamist, haldamist ja juhtimist registri poolt.

Komisjon hindab tippdomeeni .eu rakendamist, mõjusust ja toimimist hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ning seejärel iga kolme aasta järel.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande hindamise tulemuste kohta.

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Määruse I peatükk sisaldab üldsätteid: reguleerimisese ja eesmärgid (artikkel 1) ja mõisted (artikkel 2).

Määruse II peatükk sisaldab põhisätteid tippdomeeninime .eu rakendamise kohta.

Nimetatud peatüki I jaos on sätestatud tippdomeeninime .eu registreerimise üldised põhimõtted: selles nimetatakse nõuetele vastavuse kriteeriumid (artikkel 3), domeeninimede registreerimise ja tühistamise üldised tingimused (artikkel 4), keeled, kohaldatav õigus ja kohtualluvus (artikkel 5), registri, komisjoni ja liikmesriikide menetlused domeeninimede reserveerimiseks (artikkel 6) ning registripidajate akrediteerimise menetlused (artikkel 7).

II jaos käsitletakse registri nimetamist ja üldist toimimist. Nimetatud sätted hõlmavad nimetamist komisjoni poolt (artikkel 8), registri tunnuseid (artikkel 9) ja peamisi kohustusi (artikkel 10). Jaos on sätestatud ka tippdomeeni .eu toimimise põhimõtted ja menetlused, mis tuleb kaasata registriga sõlmitavasse lepingusse ja mille eesmärk on luua tegevuspõhimõtete raamistik, milles register tegutseb (artikkel 11). Jao lõpetab erisäte WHOIS-andmebaasi toimimise ja otstarbe kohta (artikkel 12).

III jagu on seotud registripidaja tegevuse järelevalvega. Komisjoni järelevalvevolitusi (artikkel 13) ja .eu mitut sidusrühma hõlmava nõukogu loomist (artikkel 14) käsitlevad sätted moodustavad aluse, mille põhjal see rühm nõustab komisjoni .eu registri heasse juhtimistavasse antava panuse tugevdamise ja laiendamise ning selle toimimise läbipaistvuse suurendamise asjus.

Viimases, III jaos on esitatud lõppsätted: õiguste reserveerimine (artikkel 15), hindamine ja läbivaatamine (artikkel 16), komiteemenetlus (artikkel 17) kooskõlas määruse (EL) nr 182/2011 artiklitega 5 ja 8. Peale selle sisaldab peatükk lepingu üleminekusätteid (artikkel 18), sätteid praeguse õigusraamistiku tühistamise (artikkel 19) ja jõustumise (artikkel 20) kohta. Määrust tuleb hakata kohaldama mitte hiljem kui kolm aastat pärast selle jõustumist. Selle eesmärk on piirata tippdomeeni .eu teenuste katkemise ohtu üleminekul vanalt reguleerivalt raamistikult uuele, võttes arvesse asjaolu, et komisjon peab nimetama registri ja sõlmima temaga uue lepingu ning register peab valmistuma tippdomeeni .eu korraldamiseks, haldamiseks ja juhtimiseks.

2018/0110 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

mis käsitleb tippdomeeninime .eu rakendamist ja toimimist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 172,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust 9 ,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust 10 ,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)Geograafiline tippdomeen .eu võeti kasutusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 733/2002 11 ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 874/2004 12 . Määruste (EÜ) nr 733/2002 ja (EÜ) nr 874/2004 vastuvõtmisest on liidu poliitiline ja seadusandlik kontekst, internetikeskkond ja turg oluliselt muutunud.

(2)Tippdomeenid on kogu maailmas mis tahes rakenduses või võrgus ligipääsetava kordumatute tunnuste koostalitleva süsteemi tagava domeeninimede süsteemi (DNS) hierarhilise struktuuri oluline osa.

(3)Tippdomeen .eu peaks edendama kooskõlas ELi toimimise lepingu artiklitega 170 ja 171 internetivõrkude kasutamist ja kättesaadavust, võimaldades täiendava domeeni registreerimist lisaks olemasolevatele geograafilistele tippdomeenidele või globaalsele registreerimisele geneerilistes tippdomeenides.

(4)Tippdomeen .eu peaks looma selgelt tuvastatava seoses liidu ja Euroopa turuga. See peaks võimaldama liidus asuvatel ettevõtjatel, organisatsioonidel ja füüsilistel isikutel registreerida domeeninime tippdomeeni .eu all. Liidu kodanikel tuleks lubada registreerida .eu domeeninimi sõltumata nende elukohast.

(5)Tippdomeeni .eu domeeninimesid tuleks eraldada nõuetele vastavatele isikutele sõltuvalt domeeninime kättesaadavusest.

(6)Selleks, et paremini kaitsta osapoolte õigust sõlmida lepinguid kas registri või registripidajatega, peaks domeeninimede registreerimisega tippdomeenis .eu seotud vaidlused lahendama liidus asuvad organid, kohaldades vastavate liikmesriikide seadusi, piiramata sealjuures liikmesriikide või liidu poolt tunnustatud ja rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevaid õigusi ja kohustusi.

(7)Tippdomeeni .eu toimimise põhimõtted ja menetlused tuleks kaasata komisjoni ja nimetatud registri vahel sõlmitud lepingusse.

(8)Selleks, et tagada ühetaolised tingimused käesoleva määruse tõlgendamiseks, tuleks rakendamisvolitused anda komisjonile, kes võtab vastu reserveeritud ja blokeeritud domeeninimede loendid liikmesriikide kaupa, kehtestab registri nimetamise tingimused ja menetluse ning nimetab registri, arvestades nõuetekohaselt põhjendatud kiireloomulisust. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. Sellised loendid tuleks koostada sõltuvalt domeeninimede kättesaadavuselt, võttes arvesse teise tasandi domeeninimesid, mille liikmesriigid on juba reserveerinud või registreerinud.

(9)Komisjon peaks nimetama tippdomeeni .eu registri avatud, läbipaistva ja mittediskrimineeriva valikumenetluse abil. Komisjon peaks valitud registriga sõlmima lepingu, milles tuleks sätestada põhimõtted ja menetlused, mida registri suhtes tippdomeeni .eu korraldamisel, haldamisel ja juhtimisel kohaldatakse. Leping peaks olema tähtajaline ja uuendatav.

(10)Käesolev määrus ei mõjuta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 101 ja 102 sätestatud konkurentsieeskirjade kohaldamist.

(11)Register peaks järgima mittediskrimineerimise ja läbipaistvuse põhimõtet ja võtma komisjoni poolt eelnevalt heaks kiidetud meetmeid ausa konkurentsi tagamiseks, eriti kui ta osutab teenuseid ettevõtjatele, kellega ta konkureerib järgnevatel turgudel.

(12)Praegu vastutab geograafiliste tippdomeenide registritele eraldamise eest interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon (ICANN). Register peaks sõlmima ICANNiga asjakohase lepingu, milles sätestataks geograafilise tippdomeeni .eu delegeerimine, võttes arvesse valitsuste nõuandekomitee poolt vastu võetud asjakohaseid põhimõtteid.

(13)Register peaks sõlmima asjakohase tingdeponeerimiskokkuleppe, et tagada teenuse järjepidevus ning eelkõige tagada, et edasidelegeerimise või muude ettenägematute asjaolude korral on võimalik minimaalse katkestusega jätkata teenuste osutamist kohalikule internetikogukonnale. Register peaks edastama depositaarile iga päev .eu andmebaasi hetkesisu elektroonilise koopia.

(14)Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus peaks võtma arvesse selle valdkonna rahvusvahelisi parimaid tavasid ning eelkõige asjakohaseid Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) soovitusi, et tagada spekulatiivsete ja kuritarvituslike registreerimiste vältimine niivõrd, kui see on võimalik. Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluses tuleks järgida ühtseid miinimumnõudeid, mis on kooskõlas ICANNi poolt vastu võetud ühtse vaidluste lahendamise poliitika omadega.

(15).eu domeeninimede kuritarvituslike registreerimiste suhtes kohaldatav tegevuspoliitika peaks tagama, et register kontrolliks laekuvaid andmeid, eriti registreerinute isikuandmeid, samuti seda, et domeeninimed, mis on liikmesriigi kohtu lõpliku otsusega tunnistatud laimavaks, rassistlikuks või muul moel liikmesriigi õigusega vastuolus olevaks, tühistataks ja välistataks nende registreerimine tulevikus. Register peaks olema äärmiselt hoolikas, et tagada talle edastatavate ja tema poolt säilitatavate andmete õigsus.

(16)Register peaks toetama õiguskaitseasutusi kuritegevuse vastases võitluses, rakendades tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis võimaldavad pädevatele ametiasutustele juurdepääsu registris säilitatavatele andmetele, et tõkestada, avastada ja uurida kuritegusid ning esitada nende toimepanijaile süüdistusi, nagu on ette nähtud liidu või siseriikliku õigusega.

(17)Käesolevat määrust tuleks rakendada kooskõlas eraelu ning isikuandmete kaitse põhimõtetega. Register peaks järgima asjakohaseid liidu andmekaitse norme, põhimõtteid ja suuniseid, eelkõige asjakohaseid turvanõudeid ning vajalikkuse, proportsionaalsuse, eesmärgikohasuse ja andmete säilitamise aja proportsionaalsuse põhimõtet. Samuti peaks kõigisse arendatavatesse ja/või kasutatavatesse andmetöötlussüsteemidesse ja andmebaasidesse olema integreeritud lõimitud ja vaikimisi isikuandmete kaitse.

(18)Selleks et tagada tõhus korrapärane järelevalve, peaks register laskma ennast vähemalt kord kahe aasta jooksul oma enda kulul sõltumatul asutusel auditeerida, et saada kinnitust, et register vastab käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Register peaks esitama komisjonile kooskõlas temaga sõlmitud lepingus sätestatud menetlusega asjaomase vastavushindamise aruande.

(19)Registriga sõlmitud lepingus peaksid olema sätestatud menetlused, mille abil register saaks täiustada tippdomeeni .eu korraldust, haldamist ja juhtimist vastavalt komisjoni juhistele, mis tulenevad käesolevas määruses sätestatud järelevalvemeetmetest.

(20)Nõukogu 27. novembri 2014. aasta järeldused interneti haldamise kohta kinnitasid Euroopa Liidu pühendumust edendada kooskõlas põhiõiguste ja demokraatlike väärtustega mitut sidusrühma hõlmava halduse struktuure. Kaasav interneti haldamine tähendab interneti arengut ja kasutamist vormivate ühiste põhimõtete, normide, eeskirjade, otsustamismenetluste ja programmide väljatöötamist ja kohaldamist valitsuste, erasektori, kodanikuühiskonna, rahvusvaheliste organisatsioonide ja tehnilise kogukonna poolt nende vastavates rollides.

(21)Moodustada tuleks .eu mitut sidusrühma hõlmav nõukogu, kes nõustaks komisjoni .eu registri heasse juhtimistavasse antava panuse tugevdamise ja laiendamise, tippdomeeni .eu toimimise põhimõtete ja menetluste ning registri äri- ja toimimistavade läbipaistvuse suurendamise asjus. Rühma liikmeskond peaks kajastama interneti mitut sidusrühma hõlmava haldamise mudelit ning komisjon peaks selle määrama avatud ja läbipaistva menetluse alusel.

(22)Komisjon peaks viima läbi tippdomeeni .eu mõjususe ja toimimise hindamise. Hindamisel tuleks pidada silmas nimetatud registri töövõtteid ning ülesannete asjakohasust.

(23)Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt rakendada lisaks geograafilistele tippdomeenidele üleeuroopaline tippdomeen, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, vaid neid saab eesmärkide ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(24)Selleks et piirata üleminekul vanalt reguleerivalt raamistikult uuele tippdomeeni .eu teenuste katkemise ohtu, nähakse käesolevas määruses ette üleminekusätted.

(25)Seepärast tuleks tunnistada kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 1

Reguleerimisese ja eesmärgid

1.    Käesoleva määrusega rakendatakse geograafiline tippdomeen .eu ja sätestatakse selle kasutamistingimused, kaasa arvatud registri nimetamine ja tunnused. Käesoleva määrusega luuakse ka õiguslik ja üldine poliitikaraamistik, milles nimetatud register tegutseb.

2.    Käesoleva määruse kohaldamine ei mõjuta liikmesriikides nende riikide geograafiliste tippdomeenide suhtes kehtivat korda.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

(a) „register“ – üksus, mille ülesanne on tippdomeeni .eu korraldamine, haldamine ja juhtimine, sealhulgas asjaomaste andmebaaside ja seonduvate avalike päringuteenuste pidamine, domeeninimede registreerimine, domeeninimede registri pidamine, tippdomeeni nimeserverite töö tagamine ning tippdomeeni tsoonifailide levitamine;

(b) „registreerija“ – füüsiline või juriidiline isik, kes registriga sõlmitud lepingu alusel osutab registreerijatele domeeninime registreerimise teenust;

(c) „rahvusvaheliste domeeninimede protokollid“ – standardid ja protokollid, mis toetavad selliste domeeninimede kasutamist, mis ei koosne Ameerika infovahetuse standardkoodi (ASCII) märkidest;

(d) „WHOIS-andmebaas“ – andmekogu, mis sisaldab teavet tippdomeeni .eu registreeringute tehniliste ja halduslike aspektide kohta;

(e) „tippdomeeni .eu toimimise põhimõtted ja menetlused“ – tippdomeeni .eu toimimist ja haldamist reguleerivad üksikasjalikud normid;

(f) „registreerimine“ – rida toiminguid ja menetlusetappe alates menetluse algatamisest kuni lõpuleviimiseni, mille registripidaja ja/või register sooritab füüsilise või juriidilise isiku soovil ja mille eesmärk on registreerida domeeninimi määratud ajavahemikuks.

II PEATÜKK

Tippdomeeni .eu rakendamine

1. jagu

ÜLDPÕHIMÕTTED

Artikkel 3

Nõuetele vastavuse kriteeriumid

Ühe või enama domeeninime registreerimist tippdomeenis .eu võib taotleda kas:

(i) liidu kodanik olenemata elukohast või

(ii) füüsiline isik, kes ei ole liidu kodanik ja kes elab liikmesriigis, või

(iii) liidus asutatud ettevõtja või

(iv) liidus asutatud organisatsioon, ilma et see piiraks siseriiklike õigusaktide kohaldamist.

Artikkel 4

Domeeninimede registreerimine ja tühistamine

1.    Domeeninimi eraldatakse nõuetele vastavale isikule, kelle taotlus laekub registrile esimesena tehniliselt korrektsel viisil, nagu on ette nähtud artikli 11 punkti b alusel registreerimistaotluste suhtes esitatavaid nõudeid käsitlevates menetlustes.

2.    Kui domeeninimi on registreeritud, ei ole see enam teistele registreerimiseks kättesaadav seni, kuni registreering aegub ja seda ei uuendata või kuni domeeninimi tühistatakse.

3.    Register võib tühistada domeeninime omal algatusel ja esitamata vaidlusküsimust vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks järgmistel põhjustel:

(a) tasumata võlad registrile;

(b) domeeninime valdaja ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele vastavuse kriteeriumidele;

(c) domeeninime valdaja ei täida artikli 11 punkti b alusel registreerimistaotluste suhtes esitatavaid nõudeid.

4.    Asjakohase vaidluste kohtuvälise lahendamise või õigusliku menetluse raames võidakse domeeninimi ka tühistada ja anda vajaduse korral üle muule isikule, kui see nimi on identne või segadusseajavalt sarnane nimega, millel on siseriikliku või ühenduse õigusega antud õigused, ja kui:

(a) valdaja on selle registreerinud, ilma et tal oleks nime suhtes õigusi või õigustatud huvi, või

(b) nimi on registreeritud või seda kasutatakse pahauskselt.

5.    Kui liikmesriigi kohus peab domeeninime laimavaks, rassistlikuks või avaliku korra vastaseks, blokeerib register selle kohtuotsuse teatavakstegemisel ning tühistab lõpliku kohtuotsuse teatavakstegemisel. Register välistab sellise kohtuotsuse objektiks olevate nimede edaspidise registreerimise kuni kohtuotsuse kehtivusaja lõpuni.

Artikkel 5

Keeled, kohaldatav õigus ja kohtualluvus

1.    Domeeninimed moodustatakse liidu ametlike keelte tähestike märkidest kooskõlas olemasolevate rahvusvaheliste standarditega, kui asjaomased rahvusvaheliste domeeninimede protokollid seda võimaldavad.

2.    Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1215/2012 kohaldamist ning liikmesriikide või liidu poolt tunnustatud ja rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevaid õigusi ja kohustusi, ei saa registri ja registripidajate vaheliste lepingute, samuti registripidajate ja domeeninime registreerijate vaheliste lepingutega määrata kohaldatavaks õiguseks muud kui mõne liikmesriigi õigust, samuti ei saa nendega määrata vaidlust lahendavat organit, kohut, vahekohut või muud asutust, mis asub väljaspool liitu.

Artikkel 6

Domeeninimede reserveerimine

1.    Register võib kooskõlas artikli 8 lõikes 3 osutatud lepinguga reserveerida teatava hulga domeeninimesid, mida ta peab oma tegevusfunktsioonide jaoks vajalikuks.

2.    Komisjon võib anda registrile korralduse registreerida liidu institutsioonidele ja asutustele kasutamiseks mõeldud domeeninimed otse tippdomeeni .eu all.

3.    Ilma et see piiraks juba reserveeritud või registreeritud domeeninimede kasutamist, võivad liikmesriigid edastada komisjonile loendi domeeninimedest, mida:

(a) ei saa siseriikliku õiguse alusel registreerida või

(b) liikmesriigid võivad registreerida või reserveerida üksnes teise taseme domeeni all. Need domeeninimed peavad piirduma üldtuntud geograafiliste ja/või geopoliitiliste terminitega, mis mõjutavad liikmesriikide poliitilist või territoriaalset korraldust.

4.    Komisjon võtab liikmesriikide edastatud loendid vastu rakendusaktidena. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Artikkel 7

Registripidajad

1.    Register akrediteerib registripidajaid mõistlike, läbipaistvate ja diskrimineerimist välistavate akrediteerimismenetluste alusel, mille komisjon on eelnevalt heaks kiitnud. Register teeb akrediteerimismenetlused üldkättesaadavaks kergesti juurdepääsetaval viisil.

2.    Register kohaldab samaväärseid teenuseid osutavate akrediteeritud .eu registripidajate suhtes samasuguste asjaolude korral samaväärseid tingimusi ning osutab neile teenuseid ja annab teavet samadel tingimustel ja samasuguse kvaliteediga nagu enda samaväärsete teenuste puhul.

2. jagu

REGISTER

Artikkel 8

Registri nimetamine

1.    Komisjon kehtestab registri nimetamise kriteeriumid ja menetluse rakendusaktidega. Need rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 17 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

2.    Komisjon nimetab registri pärast lõikes 1 osutatud menetluse lõpuleviimist.

3.    Komisjon sõlmib nimetatud registriga lepingu. Lepingus täpsustatakse normid, tegevuspõhimõtted ja menetluskord, mille alusel register teenuseid osutab, ning tingimused, mille kohaselt komisjon kontrollib tippdomeeni. eu korraldamist, haldamist ja juhtimist registri poolt. Leping on tähtajaline ja pikendatav ning sisaldab tippdomeeni .eu toimimise põhimõtteid ja menetlusi, mis on ette nähtud artiklis 11.

4.    Erandina lõigetes 1 ja 2 osutatud menetlustest võib komisjon tungiva kiireloomulisuse korral nimetada registri viivitamata kohaldatavate rakendusaktidega, järgides artikli 17 lõikes 3 osutatud menetlust.

Artikkel 9

Registri tunnused

1.    Registri asukoht, juhatuse asukoht ja põhitegevuskoht on liidu territooriumil.

2.    Register võib määrata teenustasud, mis on otseselt seotud kantud kuludega, kui see on lubatud artikli 8 lõike 3 kohaselt sõlmitud lepinguga.

Artikkel 10

Registri kohustused

Registri kohustused on:

(a) järgida käesolevas määruses sätestatud norme, tegevuspõhimõtteid ja menetluskorda ning artikli 8 lõikes 3 osutatud lepingut;

(b) korraldada, hallata ja juhtida tippdomeeni. eu üldistes huvides, pidades silmas kvaliteedi, tõhususe, usaldusväärsuse, juurdepääsetavuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid ning tagades ausad konkurentsitingimused;

(c) sõlmida asjakohane leping, milles nähakse ette tippdomeeni .eu delegeerimine komisjoni eelneval nõusolekul;

(d) registreerida domeeninimesid tippdomeenis .eu artiklis 3 osutatud nõuetele vastavate isikute soovil;

(e) ilma et see piiraks kohtumenetlusi ja eeldusel, et kõigile osapooltele antakse piisavad menetluslikud tagatised, tagada registripidajatele ja registreerijatele võimalus pöörduda kõigi lepinguliste vaidluste lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise organi poole;

(f) tagada domeeninimede andmebaaside kättesaadavus ja autentsus;

(g) sõlmida omal kulul ja komisjoni nõusolekul hea mainega usaldusisiku või mõne muu depositaariga, kelle püsiv asukoht on liidu territooriumil, leping, millega nimetatakse komisjon tingdeposiidilepingu soodustatud isikuks, ning esitada iga päev .eu andmebaasi hetkesisu elektrooniline koopia vastavale usaldusisikule või depositaarile;

(h) rakendada artikli 6 lõikes 3 osutatud loendeid;

(i) edendada liidu eesmärke interneti haldamise valdkonnas;

(j) avaldada artiklis 11 ette nähtud tippdomeeni .eu toimimise põhimõtted ja menetlused liidu kõigis ametlikes keeltes;

(k) lasta end vähemalt kord kahe aasta jooksul omal kulul sõltumatul asutusel auditeerida, et saada kinnitust, et register vastab käesoleva määruse nõuetele, ja saata tulemus komisjonile;

(l) osaleda komisjoni nõudmisel .eu mitut sidusrühma hõlmava nõukogu töös ja teha koostööd komisjoniga tippdomeeni .eu toimimise ja haldamise täiustamiseks.

Artikkel 11

Tippdomeeni .eu toimimise põhimõtted ja menetlused

Komisjoni ja nimetatud registri vahel vastavalt artikli 8 lõikele 3 sõlmitud leping sisaldab tippdomeeni .eu käesoleva määruse kohase toimimise põhimõtteid ja menetlusi, sealhulgas:

(a) vaidluste kohtuvälise lahendamise poliitika;

(b) registreerimistaotluste suhtes esitatavad nõuded ja kohaldatavad menetlused, registreerijate andmete kontrolli ja domeeninimede spekulatiivse registreerimise suhtes kohaldatav poliitika;

(c) domeeninimede kuritarvitusliku registreerimise suhtes kohaldatav poliitika;

(d) domeeninimede tühistamise suhtes kohaldatav poliitika;

(e) intellektuaalomandiõiguste käitlemine;

(f) meetmed, mis võimaldavad pädevatele ametiasutustele juurdepääsu registris säilitatavatele andmetele, et tõkestada, avastada ja uurida kuritegusid ning esitada nende toimepanijaile süüdistusi, nagu on ette nähtud liidu või siseriikliku õigusega;

(g) lepingu muutmist käsitlevad üksikasjalikud menetlused.

Artikkel 12

WHOIS-andmebaas

1.    Register loob WHOIS-andmebaasi ja haldab seda, et anda täpset ja ajakohast teavet tippdomeeni .eu alla kuuluvate domeeninimede registreerimise kohta.

2.    WHOIS-andmebaas sisaldab asjakohast ja vastavalt andmebaasi otstarbele piiratud teavet tippdomeeni .eu domeeninimesid haldavate kontaktpunktide ja domeeninimede valdajate kohta. Kui domeeninime valdaja on füüsiline isik, tuleb teabe üldkasutatavaks tegemiseks saada domeeninime valdaja nõusolek määruse 2016/679 tähenduses.

3. jagu

JÄRELEVALVE REGISTRI ÜLE

Artikkel 13

Järelevalve

1.    Komisjon seirab ja kontrollib tippdomeeni .eu korraldamist, haldamist ja juhtimist registri poolt.

2.    Komisjon teeb kindlaks, kas registri finantsjuhtimine on usaldusväärne, kas ta täidab määruse nõudeid ja järgib artiklis 11 ette nähtud tippdomeeni .eu toimimise põhimõtteid ja menetlusi, ning võib nõuda sellel otstarbel teavet.

3.    Komisjon võib kooskõlas oma järelevalvetegevusega anda registrile konkreetseid juhiseid tippdomeeni .eu korralduse, haldamise ja juhtimise parandamiseks ja/või täiustamiseks.

4.    Kui see on asjakohane, võib komisjon konsulteerida sidusrühmadega ja küsida nõu ekspertidelt käesolevas artiklis sätestatud järelevalvemeetmete tulemuste ning selle kohta, kuidas täiustada tippdomeeni .eu korraldust, haldamist ja juhtimist registri poolt.

Artikkel 14

.eu mitut sidusrühma hõlmav nõukogu

1.    .eu mitut sidusrühma hõlmav nõukogu moodustatakse komisjoni nõustamiseks käesoleva määruse rakendamise teemal.

2.    .eu mitut sidusrühma hõlmav nõukogu moodustatakse erasektori, tehnilise kogukonna, liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kodanikuühiskonna ja akadeemiliste ringkondade esindajatest ning komisjon nimetab selle avatud ja läbipaistva menetluse alusel.

3.    .eu mitut sidusrühma hõlmava nõukogu ülesanded on järgmised:

(a) komisjoni abistamine ja nõustamine käesoleva määruse rakendamise teemal;

(b) arvamuste avaldamine tippdomeeni .eu korralduse, haldamise ja juhtimise kohta;

(c) komisjoni nõustamine registri seire ja kontrolli rakendamise teemal.

III PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 15

Õiguste reservatsioon

Liit jätab endale kõik tippdomeeniga .eu seotud õigused, sealhulgas eelkõige käesoleva määruse rakendamise tagamiseks vajalike registri andmebaaside intellektuaalomandi ja muud õigused ning õigus nimetada uus register.

Artikkel 16

Hindamine ja läbivaatamine

1.    Hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäeva ning seejärel iga kolme aasta järel hindab komisjon tippdomeeni .eu rakendamist, mõjusust ja toimimist.

2.    Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande lõikes 1 osutatud hindamise tulemuste kohta.

Artikkel 17

Komiteemenetlus

1.    Komisjoni abistab komitee. Kõnealune komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.    Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3.    Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes artikliga 5.

Artikkel 18

Üleminekusätted

1.    Need domeeninimede valdajad, kes on registreerinud domeeninimed määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 4 lõike 2 punkti b kohaselt, säilitavad oma õigused olemasolevatele tippdomeeni .eu all registreeritud domeeninimedele.

2.    Komisjon võtab [kuupäevaks – hiljemalt kaks aastat pärast jõustumist] vajalikud meetmed registri nimetamiseks ja temaga lepingu sõlmimiseks vastavalt käesolevale määrusele. Leping peab jõustuma alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast: hiljemalt kolm aastat pärast jõustumist].

3.    Komisjoni ja registri vahel määruse (EÜ) nr 733/2002 artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt sõlmitud leping jääb kehtima kuni [käesoleva lepingu kohaldamise alguskuupäevale eelneva kuupäevani: hiljemalt kolm aastat pärast jõustumist].

Artikkel 19

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 733/2002 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004 tunnistatakse alates [käesoleva määruse kohaldamise alguskuupäevast: hiljemalt kolm aastat pärast jõustumist] kehtetuks.

Artikkel 20

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda hakatakse kohaldama alates [kuupäevast – hiljemalt kolm aastat pärast jõustumist].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel    Nõukogu nimel

president    eesistuja

(1)    Domeeninimede süsteemis toimub domeeninime „delegeerimine“ siis, kui asjaomane tippdomeen (praegusel juhul .eu) avaldatakse ICANNi juuretsooni andmebaasis. Juuretsooni andmebaasis avaldamine võimaldab koodil (näiteks .eu) toimida domeeninimede süsteemis tippdomeenina.
(2)    Juuretsoon on domeeninimede süsteemi tipptaseme server interneti domeeninimede süsteemi hierarhilises nimeruumis.
(3)    COM/2015/0192 final
(4)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations  
(5)    16200/14
(6)    COM/2014/072 final
(7)    Rahvusvahelised domeeninimed (IDNs) võimaldavad kohalikes keeltes ja kirjasüsteemides domeeninimede kasutamist. Rahvusvahelised domeeninimed moodustatakse erinevates kirjasüsteemides (näiteks araabia, hiina, või devanaagari tähestik või kirillitsa) kasutatavatest märkidest. Need kodeeritakse Unicode-standardi abil ja neid kasutatakse vastavalt asjakohastele IDN-protokollidele. Tippdomeen .eu toetab 24 ELi ametlikku keelt, sh bulgaaria ja kreeka, mis nõuavad kirillitsas või kreeka tähestikus domeeninimesid.
(8)     https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations  
(9)    ELT C ..., ..., lk …
(10)    ELT C ..., ..., lk …
(11)    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprill 2002. aasta määrus (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta (EÜT L 113, 30.4.2002, lk 1).
(12)    Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu rakendamise ja kasutamise üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted (ELT L 162, 30.4.2004, lk 40).
Top