Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018BP1413

Euroopa Parlamendi resolutsioon (EL) 2018/1413, 18. aprill 2018, tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

OJ L 248, 3.10.2018, p. 307–309 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1413/oj

3.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 248/307


EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOON (EL) 2018/1413

18. aprill 2018

tähelepanekutega, mis on Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

EUROOPA PARLAMENT,

võttes arvesse oma otsust Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A8-0084/2018),

A.

arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames soovib eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon rõhutada, et eriti oluline on veelgi tugevdada liidu institutsioonide demokraatlikku legitiimsust, suurendades läbipaistvust ja aruandekohustust ning rakendades tulemuspõhise eelarvestamise põhimõtet ja personalijuhtimise head tava;

B.

arvestades, et Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (edaspidi „agentuur“) tulude ja kulude kalkulatsiooni (1) kohaselt oli agentuuri 2016. aasta lõplik eelarve 16 673 153,98 eurot, st 1,06 % väiksem kui 2015. aastal; arvestades, et agentuuri eelarve koosneb peamiselt liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

C.

arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes agentuuri eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et agentuuri raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.

märgib, et eelarveaastal 2016 tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemuseks oli eelarve täitmise määr 96,31 %, mis oli eelneva aasta määrast (97,53 %) 1,22 % võrra madalam, ja maksete assigneeringute täitmise määr oli 70,35 %, mis oli eelarveaasta 2015 määrast 1,70 % võrra madalam;

2.

kiidab heaks agentuuri järelmeetmed seoses märkustega, mille tegi eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutav institutsioon eelnevate aastate eelarve täitmise kohta; tunneb ühtlasi heameelt, et agentuur kohaldas kiiresti kontrollikoja soovitusi IKT ja nõustamisteenuste raamlepingute valdkonnas, mida oli vaja 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ajaks parandada;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

3.

võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aastasse üle kantud kulukohustustega seotud assigneeringute määr oli kõrge II jaotises (halduskulud) – 417 279 eurot ehk 30 % (võrdluseks 364 740 eurot ehk 26 % 2015. aastal); märgib, et need ülekandmised puudutavad peamiselt IT teenuseid, mida ei olnud veel täies mahus osutatud või mille eest ei olnud aasta lõpuks veel arvet esitatud; märgib lisaks, et III jaotises oli kulukohustustega seotud assigneeringute ülekandmise määr 3 370 616 eurot ehk 43 % (võrdluseks 3 383 052 eurot ehk 41 % 2015. aastal); märgib, et nimetatud ülekandmised on peamiselt seotud teadusprojektide ja uuringutega, mille kestus on rohkem kui üks aasta; võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuur võiks kaaluda liigendatud eelarveassigneeringute kasutuselevõttu, et kajastada paremini tegevuse mitmeaastast iseloomu ning vältimatuid viivitusi lepingute sõlmimise, teenuste osutamise ja maksete tegemise vahel; võtab teadmiseks agentuuri vastuse, mille kohaselt agentuur uurib seda võimalust, et näha, kas eelarvehaldust saab parandada;

4.

märgib, et ülekandmine võib sageli olla osaliselt või täielikult põhjendatud, sest ametite rakenduskavad on mitmeaastased, ning see ei pruugi viidata probleemidele eelarve planeerimisel ja täitmisel, samuti ei ole see alati vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega ja seda eriti sel juhul, kui assigneeringute ülekandmine on ette planeeritud ja sellest on kontrollikojale teada antud;

Ümberpaigutused

5.

märgib, et eelarveaastal 2016 tehti eelarves 11 ümberpaigutust kogusummas 319 240 eurot, et suunata vahendeid valdkondadest, kus tehti kindlaks eelarvevahendite kokkuhoiu võimalused, valdkondadesse, kus vahendeid nappis, et tagada aastaeesmärkide saavutamine;

Hanked

6.

märgib, et agentuur tellis kaupu ja teenuseid kokku 8 492 938,92 euro eest, millest 930 240,32 eurot maksti 41 läbirääkimistega menetluse kaudu, 580 926,16 eurot institutsioonidevaheliste lepingute või talituste tasandi kokkulepete kaudu ning 6 981 772,44 eurot vastavad 155 erilepingule või tellimiskirjale, mis tulenevad avatud hankemenetluste raames sõlmitud raamlepingutest;

7.

märgib rahuloluga, et on loodud hanketalitus, mille ülesanne on tagada kogu agentuuris kõigi selliste agentuuris läbiviidavate hankemenetluste ühtlustamine – alates nende kavandamisest kuni lõpetamiseni –, mille suhtes kohaldatakse järelevalvemeetmeid ja leevendavaid kontrolle, sealhulgas ametlikud avamis- ja hindamisprotsessid, komiteede liikmete poolt alla kirjutatud deklaratsioonid huvide konflikti puudumise kohta, kirjalikult dokumenteeritud hankemenetlusest kõrvalejätmise, valiku- ja hindamiskriteeriumide hindamine;

8.

võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et agentuur kirjutas 2014. aastal alla raamlepingu IT-alaste nõustamisteenuste osutamiseks ajavahemikul 2014–2017 kogumaksumusega 1 100 000 eurot; märgib kahetsusega, et vaatamata sellele, et antud raamlepingu rakendamiseks 2016. aastal sõlmitud lepingutes olid projekti väljundid selgelt määratletud, palgati konsultandid lahtiseks jäetud aja ja vahendite põhimõttel, mille puhul ei ole hind kindlaks määratud ega otseselt väljunditega seotud, vaid põhineb tööpäevade arvul; märgib lisaks, et 2016. aastal osutati ligi 50 % IT-alase nõustamise teenustest mujal kui agentuuri ruumes, mis piiras agentuuri võimalust lepingute tõhusa rakendamise üle järelevalvet teha; märgib, et 2016. aastal tehti kõnealuse raamlepingu alusel makseid ligi 400 000 euro ulatuses; võtab teadmiseks agentuuri vastuse, mille kohaselt agentuur rakendab juba kontrollikoja nõuandeid oma uutes IKT- ja konsultatsioonivaldkonna raamlepingutes, kasutades vajaduse korral „Quoted Time and Means“-tüüpi erilepinguid;

Personalipoliitika

9.

võtab ametikohtade loetelu põhjal teadmiseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga oli täidetud 39 ametikohta liidu eelarvega lubatud 41 ametikohast (2015. aastal oli täidetud 40 ametikohta);

10.

peab kahetsusväärseks, et 31. detsembri 2016. aasta seisuga täidetud ametikohtade jaotuses ei saavutatud soolist tasakaalu, kuna suhe oli kaks ühele – naisi oli 72 % ja mehi 28 %; märgib, et selle probleemiga tuleb võimalikult kiiresti tegeleda; märgib siiski, et kõrgema juhtkonna tasandil on sooline tasakaal saavutatud (50: 50);

11.

rõhutab, et agentuuri personalipoliitika osa peaks olema töö- ja eraelu tasakaal; märgib, et eelarvest heaolutegevustele eraldatud summa oli ligikaudu 194 eurot töötaja kohta, mis vastab kolmele päevale töötaja kohta; märgib, et haiguspuhkuse keskmine kestus on 11 päeva töötaja kohta;

12.

tuletab meelde, et agentuur võttis 2007. aastal vastu otsuse psühholoogilise ja seksuaalse ahistamise kohta; teeb ettepaneku korraldada töötajate teadlikkuse suurendamiseks koolitusi ja teabeüritusi; märgib, et 2016. aastal viidi läbi haldusuurimine; nõuab uurimise järelduste kohta rohkem selgitusi, mis järgiksid samas andmekaitsealaseid õigusakte;

13.

võtab rahuloluga teadmiseks, et 2016. aastal ei esitatud ametile kaebusi, ei algatatud kohtuvaidlusi ega teatatud juhtumitest, mis on seotud töötajate töölevõtmise või töölt vabastamisega;

14.

märgib, et agentuur jätkas endiselt 1. jaanuaril 2014 jõustunud reformitud personalieeskirju käsitlevate rakenduseeskirjade vastuvõtmist;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine, läbipaistvus ja demokraatia

15.

märgib, et praegu kogutakse ja analüüsitakse uusi huvide konflikti deklaratsioone ja CV-de kokkuvõtteid, sest alates 2016. aasta lõpust on ametisse nimetatud uus haldusnõukogu; märgib lisaks, et agentuurile esitati 131 täielikku toimikut, millest 70 puhul olid esitajaks haldusnõukogu liikmed (80 %), 52 puhul haldusnõukogu asendusliikmed (60 %) ja 12 puhul vaatlejad ja vaatlejate asendusliikmed (48 %); väljendab heameelt asjaolu üle, et ühestki hinnatud toimikust ei ole ilmnenud olukorda, mida võiks agentuuri poliitika tähenduses pidada huvide konfliktiks;

16.

märgib rahuloluga, et agentuuris on kehtestatud pettustevastane strateegia, mis on koostatud Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) poolt liidu ametitele antud suuniste põhjal; märgib, et strateegia hõlmab kolmeaastast ajavahemikku (2015–2017) ja agentuuri juhatus jälgib regulaarselt selle rakendamist; märgib lisaks, et vastu on võetud ka sisemenetlus võimalikest pettusejuhtumitest ja nende tulemustest teatamiseks ja nende käsitlemiseks ning see on tehtud töötajatele kättesaadavaks intranetis;

17.

peab väga kahetsusväärseks asjaolu, et agentuur ei ole veel rakendanud rikkumisest teatamise sise-eeskirju; märgib, et agentuur ootab komisjoni suuniseid; märgib lisaks, et seni tugineb agentuur komisjoni 2012. aasta suunistele rikkumisest teatamise kohta; kutsub agentuuri tungivalt üles eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile rikkumisest teatamise eeskirjade kehtestamisest ja rakendamisest aru andma;

18.

osutab vajadusele luua piisavate eelarvevahenditega teavitus-, nõuande- ja suunamisasutus, et aidata rikkumisest teatajail kasutada võimalikest liidu finantshuve kahjustavatest eeskirjade rikkumistest teatamiseks õigeid kanaleid, kaitstes samal ajal nende konfidentsiaalsust ning pakkudes vajalikku toetust ja nõustamist;

Peamised saavutused

19.

väljendab heameelt kolme peamise saavutuse üle, mille agentuur oma 2016. aasta tegevuses välja tõi, nimelt:

agentuur viis lõpule parlamendi algatatud kolmeaastase katseprojekti „Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses – töötervishoid ja tööohutus vananevat tööjõudu silmas pidades“ ning algatas tervislike töökohtade kampaania 2016–2017 „Tervislikud töökohad sõltumata east“;

agentuur esitas kõrgetasemelisel seminaril ulatuslikku uurimistööde projekti „Tervis ja ohutus mikro- ja väikeettevõtetes“ käsitleva esimese aruande;

agentuur rakendas koos Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO) ja Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusega (CdT) uut vahendit mitmekeelsete veebisaitide haldamiseks – see võitis 2017. aastal ELi ombudsmani auhinna tipptaseme eest avalikus halduses;

Siseaudit

20.

märgib, et siseauditi talitus viis 2016. aastal läbi strateegilise riskihindamise, mille peamine eesmärk oli koostada ajavahemikuks 2017–2019 uus mitmeaastane strateegilise siseauditi kava;

21.

tunneb heameelt, et 2016. aasta lõpuks ei tehtud agentuurile ühtegi olulist ega kriitilise tähtsusega avatud soovitust; märgib, et agentuur tegi kogu aasta jooksul tööd selleks, et rakendada tegevuskava, mis oli seotud siseauditi talituse 2015. aasta auditis „Tööohutuse ja töötervishoiu haldamise vahendid“ esitatud nelja olulise soovitusega; nendib, et siseauditi talitus kontrollis nelja soovituse osas tehtud tööd ja soovitas nendega seotud töö 2017. aasta alguses lõpetada;

Tulemused

22.

märgib heakskiitvalt, et agentuur astus olulisi samme selleks, et toetada oma tegevuspõhist juhtimissüsteemi IT-süsteemiga; tunneb heameelt uute digitaalsete vahendite üle, mida rakendatakse eri projektide ja tegevuste juhtimiseks kuluva aja haldamiseks ning pakkumuste ja hangete haldamiseks;

Muud kommentaarid

23.

nendib kontrollikoja aruande põhjal, et määruses (EÜ) nr 2062/94, mis on agentuuri asutamise määrus, ei nõuta selgesõnaliselt agentuuri tegevuse välishindamist; võtab rahuloluga teadmiseks, et komisjoni koostatud uue asutamismääruse ettepanek (COM(2016)0528) sisaldab kohustust viia hindamine läbi iga viie aasta tagant ja kasutada välisauditiaruandeid;

24.

hindab agentuuri tegevust ja analüüsi tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas ning arvab, et see aitab kaasa liidu poliitikakujundamisele, mille eesmärk on edendada kogu liidus tervislikke ja ohutuid töökohti; märgib, et agentuur on loonud tööpaketid, mille eesmärk on toetada mikro-, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid (VKEd) neile kohandatud vahendite ja juhistega, et täita teabelüngad ja soodustada töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimist;

25.

väljendab heameelt tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas tegutsevate ametite hea koostöö üle ning eelkõige agentuuri, Eurofoundi, Cedefopi ja EIGE koostöö üle, mille raames koostati aruanne „Towards age-friendly work in Europe: a life course perspective on work and ageing from EU agencies“ („Eakatesõbraliku töö suunas liikumine Euroopas: ELi ametite ülevaade tööst ja vananemisest kogu elutsükli jooksul“).

26.

viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile (2) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1)  ELT C 12, 13.1.2017, lk 9.

(2)  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0133. Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 393.


Top