EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Euroopa Keskpanga arvamus, 31. august 2018, seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 382/7


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

31. august 2018,

seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavaid tasusid ja vääringu konverteerimise tasusid

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

Euroopa Keskpank (EKP) sai 27. juunil 2018 Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (1) (edaspidi „ettepandud määrus“).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5 koosmõjus aluslepingu artikli 127 lõike 2 neljanda taandega ning protokolli (nr 4) Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja kohta artikli 3.1 neljanda taandega, kuna ettepandud määruse sätted puudutavad maksesüsteemide tõrgeteta toimimist. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

Ettepandud määruse eesmärk on võimaldada kõikidele kodanikele ja ettevõtjatele, kes teevad piiriüleseid euromakseid nii euroala ja euroalaväliste liikmesriikide vahel või ainult euroalaväliste liikmesriikide vahel, madalaid tasusid, mida praegu kohaldatakse riigisisestele maksetele liikmesriigi ametlikus vääringus. Sellega parandab ettepandud määrus läbipaistvust ja tarbijakaitset, tõhustab euro makseteenuste siseturgu ning edendab euro vabatahtlikku kasutamist ELi sisestes maksetes kuni euro kasutuselevõtuni kõikide ELi liikmesriikide vääringuna.

Konkreetsed märkused

1.   Vääringu konverteerimise tasusid käsitlevate sätete kohaldamisala

Ettepandud määruse kohaselt kohaldatakse vääringu konverteerimise tasusid käsitlevaid sätteid kõigi piiriüleste maksete suhtes, olenemata sellest, kas need maksed on nomineeritud eurodes või muus liikmesriigi omavääringus kui euro. Samas tuleb tehnilise märkusena mainida, et konverteerimise tasusid ei peaks üldse kohaldama eurodes nomineeritud maksekontodelt tehtavate piiriüleste euromaksetele, mille puhul nii maksja kui ka makse saaja makseteenuse osutajad asuvad euroala liikmesriigis. Järelikult tuleks neid sätteid kohaldada piiriülestele euromaksetele ainult siis, kui maksekonto vääringuks ei ole euro või kui maksja ja makse saaja makseteenuse osutajad või ainult makse saaja makseteenuse osutaja asub väljaspool euroala. EKP soovitab seda küsimust ettepandud määruses täpsustada.

Kuivõrd ettepandud määruses käsitletakse ainult makseteenuse osutaja kaudu tehtavaid makseid, ei hõlma see võimalikke ettevõtjaid, kes pakuvad konverteerimisteenust makseteenuse osutajatest sõltumatult. EKP soovitab seda küsimust ettepandud määruses täpsustada.

2.   Alternatiivsed vääringu konverteerimise teenused ja võimalused

Ettepandud määrus ei sisalda mõistete artiklit, ehkki sellega lisatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusse (EÜ) nr 924/2009 (2) uusi ja olulisi mõisteid. Näiteks mõisted „alternatiivsed vääringu konverteerimise teenused“ ja „alternatiivsed vääringu konverteerimise võimalused“ oleks võimalik koondada ühte mõistesse, mis oleks kasulik määratleda. Konkreetsemalt võiks täpsustada, kas need teenused viitavad makseteenuse osutaja ja tema sidusüksuste pakutavatele teenustele ja kui see on nii, siis selgitada tema kohustust otsida ja reklaamida tema vahetute konkurentide pakutavaid teenuseid. Samuti tuleks selgitada, et vääringu konverteerimise teenuseid võivad pakkuda reguleerimata teenuseosutajad.

3.   Vääringu konverteerimise tasudele kohaldatav kord ja üleminekuperiood

3.1.

Ettepandud määruse kohaselt antakse Euroopa Pangandusjärelevalvele volitused töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid, et tagada vääringu konverteerimise võimaluste läbipaistvus ja võrreldavus.

3.2.

Tarbijate kaitsmise huvides soovitame lühendada vääringu konverteerimise teenuste kogumaksumuse läbipaistvuse kohustuste kehtima hakkamise üleminekuperioodi 12 kuule alates ettepandud määruse jõustumisest.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, mille puhul EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud eraldi tehnilises töödokumendis koos selgitustega. See tehniline töödokument on avaldatud inglise keeles EKP veebisaidil.

Frankfurt Maini ääres, 31. august 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (ELT L 266, 9.10.2009, lk 11).


Top