EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0026

Euroopa Keskpanga arvamus, 11. mai 2018, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja sellega seotud akte, ning seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (CON/2018/26)

OJ C 251, 18.7.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 251/2


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

11. mai 2018,

seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja sellega seotud akte, ning seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)

(CON/2018/26)

(2018/C 251/03)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

23. novembril 2017 ja 4. detsembril 2017 sai Euroopa Keskpank (EKP) taotlused Euroopa Liidu Nõukogult ja Euroopa Parlamendilt esitada arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), määrust (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta, määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta, määrust (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta, määrust (EL) nr 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta, määrust (EL) nr 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ja määrust (EL) nr 2017/1129, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti (1) (edaspidi „ettepandud määrus“).

20. novembril 2017 sai EKP taotluse Euroopa Liidu Nõukogult ja Euroopa Parlamendilt esitada arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ja direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (2) (edaspidi „ettepandud direktiiv“).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määruse ja direktiivi sätted mõjutavad Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) põhiülesandeid määratleda ja rakendada rahapoliitikat ja edendada maksesüsteemide tõrgeteta toimimist kooskõlas aluslepingu artikli 127 lõike 2 esimese ja neljanda taandega ja EKP-le pandud eriülesandeid seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalvega, millele osutab aluslepingu artikli 127 lõige 6. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Ettepandud määrus ja direktiiv on üks osa ettepanekute kogupaketist eesmärgiga reformida Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi (ESFS), mis hõlmab kolme Euroopa järelevalveasutust ja Euroopa Süsteemse Riski Nõukogu (ESRN) (3). Kuna pakett hõlmab EKPSi ja EKP poolt teostatavaid erinevaid ülesandeid, võtab EKP paketi kohta vastu kolm eraldi arvamust. Seetõttu tuleb käesolevat arvamust lugeda koos 2. märtsi 2018. aasta arvamusega CON/2018/12, mis käsitleb ettepanekut määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta, (4) ning 11 aprilli 2018. Aasta arvamusega CON/2018/19 seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte (5).

Üldised märkused

EKP märkused piirduvad komisjoni ettepaneku nende osadega, mis on asjakohased rahapoliitika kohaldamises aluslepingu artikli 127 lõike 2 esimese taande kohaselt, maksesüsteemide tõrgeteta toimimises aluslepingu artikli 127 lõike 2 neljanda taande kohaselt, ja EKP-le krediidiasutuse usaldatavusnõuete järelevalve osas antud eriülesannetes aluslepingu artikli 127 lõike 6 kohaselt.

EKP osutab, et turvalised ja tõhusad finantsturgude infrastruktuurid, eelkõige finantsinstrumentide kliirimissüsteemid, on keskse tähtsusega aluslepingu artikli 127 lõikest 2 tulenevate EKPSi põhiülesannete täitmises ja tema esmases hinnastabiilsuse säilitamise ülesandes aluslepingu artikli 127 lõike 1 alusel (6).

Arvesse tuleb võtta ka EKP rolli krediidiasutuste järelevalveasutusena Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 6 alusel koosmõjus määrusega (EL) nr 1024/2013 (7). Selles osas osutatakse, et EKP andis tugeva toetuse asjaolule, et EMIR II ettepanek andis EKP-le järelevalvekolleegiumides kaks eraldi häält seoses tema emissioonipanga funktsiooniga ja kesksete vastaspoolte olulisteks kliirivateks liikmeteks olevate krediidiasutuste usaldatavusnõuete järelevalveasutuse funktsiooniga (8).

EKP toetab üldjoontes ettepandud määruse eesmärki, mis on kapitaliturgude liidu (CMU) edasisele arengule ja tõhustamisele kaasa aitamine (9). EKP leiab, et ELi kapitaliturgude tõhustamise ja integreerimise pikaajalise eesmärgi saavutamiseks tuleb ette näha ühtne järelevalve, vähemalt konkreetsetes turusegmentides. See on eriti oluline Euroopa-üleste üksuste ja tegevuste osas, et tagada ühetaolisus ja võrdne rakendamine terves ELis, mis väldiks tegevuste piiriüleseks muutmisest tulenevaid lekkeid (10). Nagu komisjon on märkinud, ühtne järelevalve võib olla toimivas kapitaliturgude liidus vajalik ka aruandlusteenuse pakkujate ja kriitilise tähtsusega võrdlusaluste haldurite osas (11).

Konkreetsed märkused

1.   Emiteeriva keskpanga roll seoses kesksete vastaspooltega

1.1

EKP toetab vajadust läbi vaadata ESMA juhtimisstruktuur. Samuti peetakse oluliseks kaasata rahapoliitika pädevuses üks EKP esindaja järelevalvenõukogu alalise hääleõiguseta liikmena. See tagaks tõhusa koostöö, koordineerimise ja teabevahetuse järelevalveasutuste ja EKP kui euro emissiooni eest vastutava keskpanga vahel, mis on keskse tähtsusega, võttes arvesse emiteeriva keskpanga rolli kavandatud suurendamist EMIR II ettepaneku alusel (12). EKP toetab EMIR II ettepanekus esitatud muudatusi, mis selgitavad ülesandeid, mis on antud keskseid vastaspooli käsitlevale täitevkogule, milles emiteeriv keskpank on alaline hääleõiguseta liige (13).

1.2

Need muudatused on vajalikud, et selgelt eristada keskseid vastaspooli käsitleva täitevkogu otsuste tegemise pädevus kesksete vastaspoolte osas ESMA juhatusele antud pädevusest, mis ei hõlma keskseid vastaspooli. Kuna EKP on keskseid vastaspooli käsitlevas täitevkogus esindatud kui emiteeriv keskpank, leiab EKP, et see selgitus võimaldab EKPSi liikmetel EKPSi põhiülesannete osas ja hinnastabiilsuse säilitamise esmase eesmärgi saavutamise osas otseselt asjakohases otsuste tegemises ja teabevahetuses mõtestatult ja tõhusalt osaleda (14).

Frankfurt Maini ääres, 11. mai 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 536 final.

(2)  COM(2017) 537 final.

(3)  COM(2017) 542 final.

(4)  Euroopa Keskpanga arvamus CON/2018/12, 2. märts 2018, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1092/2010, finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (ELT C 120, 6.4.2018, lk 2). Kõik EKP arvamused on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(5)  Euroopa Keskpanga arvamus CON/2018/19, 11. aprill 2018, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), ja sellega seotud õigusakte, mis on Euroopa Liidu Teatajas veel avaldamata.

(6)  Vt Euroopa Keskpanga arvamuse CON/2017/39, 4. oktoober 2017, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega, punkt 4.1 (ELT C 385, 15.11.2017, lk 3).

(7)  Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(8)  Vt arvamuse CON/2017/39 punkt 1.1.

(9)  Vt Eurosüsteemi vastuse (komisjoni rohelisele raamatule “Building a Capital Markets Union”) leheküljed 1 ja 18, veebruar 2015 (edaspidi „Eurosüsteemi vastus CMU rohelisele raamatule“), avaldatud EKP veebilehel.

(10)  Vt eurosüsteemi vastuse (CMU rohelisele raamatule) lk 18.

(11)  Vt eurosüsteemi vastuse (CMU rohelisele raamatule) lk 18.

(12)  Vt arvamuse CON/2017/39 punkt 7. Vt ka ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega, COM(2017) 208 final.

(13)  Vt menetluses oleva ettepaneku muudatus (määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega, käsitleva ettepaneku (komisjoni ettepanek EMIR II kohta) muudatus), COM(2017) 539/F1, avaldatud komisjoni veebilehel www.ec.europa.eu.

(14)  Vt arvamuse CON/2017/39 punkt 2.1.


Top