EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0001

Euroopa Keskpanga arvamus, 2. jaanuar 2018, seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (CON/2018/1)

OJ C 77, 1.3.2018, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 77/2


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

2. jaanuar 2018,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

(CON/2018/1)

(2018/C 77/03)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

24. märtsil 2017 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust Euroopa ettevõtlusstatistika kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 184/2005 ja tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta“).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määruse sätted käsitlevad maksebilansi statistikat, mis on Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesanne Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikirja“) artikli 5 kohaselt ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 (2) artikli 2 kohaselt, olles asjakohane EKPSi põhiülesandes määrata ja rakendada rahapoliitikat, teostada välisvaluuta tehinguid ning hoida ja hallata liikmesriikide ametlikke välisvaluutareserve kooskõlas aluslepingu artikli 127 lõike 2 esimese, teise ja kolmanda taandega. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

1.1.

EKP toetab komisjoni eesmärki tõsta Euroopa ettevõtlusstatistika kvaliteeti ning suurendada kooskõla ja harmoneerimist, eelkõige pakkuda otstarbekohast statistikat, et kujundada ja jälgida ELi poliitikat ettevõtjate suhtes, kuid samas hoida ettevõtluse aruandluskoormus minimaalsena.

1.2.

Toetatakse ka puuduvate andmete aruandluse nõuete käsitlust. Eelkõige tunnustab EKP ettepanekut parandada teenuste sektori teabe kiirstatistika üldist kättesaadavust ning andmete aruandluse sageduse tõstmist kvartalilt kuule. See edasiminek kajastab teenuste valdkonna tähtsuse kasvu, mis praegu moodustab üle kahe kolmandiku euroala sisemajanduse koguproduktist. Samuti on see hästi kooskõlas viimastel aastatel väljendatud EKP nõuetega (3) ja majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldustega (4).

1.3.

EKP teeb ettepaneku kajastada nõutavates ehitustegevuse andmetes ja nende jaotustes Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovitust ESRN/2016/14, (5) mis käsitleb kinnisvaraga seotud andmelünkade täitmist. Eelkõige tuleks ettepandud määruses kaasamiseks kaaluda ehitustegevuse algust ja lõppu ning tühjalt seismise määra.

1.4.

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikliga 2 pannakse EKP-le, keda abistavad riikide keskpangad (RKPd), kohustus koguda muudelt pädevatelt ametiasutustelt või vahetult majandussubjektidelt muu hulgas teavet maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika kohta. EKP statikaaruandluse nõuded on sätestatud Euroopa Keskpanga suunises EKP/2011/23 (6).

1.5.

Maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika on keskse tähtsusega EKPSi aluslepingust tulenevate ülesannete täitmisel, s.o määratleda ja rakendada liidu rahapoliitikat, teostada välisvaluutatehinguid ning hoida ja hallata liikmesriikide ametlikke välisvaluutareserve. See statistika aitab ka hinnata välist haavatavust ja vastastikust seotust finantsstabiilsuse eesmärgil ja seda kasutatakse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) riskinäitajate (risk dashboard) puhul seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1092/2010 (7) artiklist 3 tuleneva ESRNi ülesandega ja makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli (scoreboard) puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1176/2011 (8) artikli 4 alusel. Maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika moodustab osa Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmelevi eristandardist („Special Data Dissemination Standard“) ja see on nõutav IMFi põhikirja artikli IV konsultatsioonide puhul, milles osalevad euroala ja euroala liikmesriigid.

1.6.

EKP märgib, et mõned ettepandud määruses sätestatavad nõuded on praegu sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 184/2005 (9) I lisa tabelis 2, eelkõige rahvusvahelise teenuskaubanduse kvartalistatistika; samad nõuded on määratletud ka suunise EKP/2011/23 II lisa tabelis 2. Euroopa statistikasüsteemi (ESS) ja EKPSi poolt tehtava Euroopa maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika üldise kvaliteedi huvides tuleb säilitada kooskõla. Samuti on ülimalt tähtis, et maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika jääks sisult ühtseks ja terviklikuks.

1.7.

Lisaks sellele toetab EKP eriti ettepandud määruse artiklit 23 ja nõukogu otsusega 2006/856/EÜ (10) asutatud monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee rolli, kuna need nõuded on osaliselt täidetud riigi tasandil RKPde kujundatud andmekogumisalgatuste teel. Üldjuhul tuleb tagada EKPSi ja ESSi tihe koostöö, kui neid nõudeid (või muid ettevõtlusstatistika nõudeid, näiteks globaliseerumisvaldkonna andmete nõuded) määratletakse, muudetakse või ajakohastatakse, mis võib otseselt või kaudselt mõjutada maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika koostamist.

1.8.

Andmenõuete konkreetse määratlemise rakendamisvolitused

Ettepandud määruse artikli 7 kohaselt on komisjonil õigus võtta vastu rakendusakte, et täpsustada aruandluse andmeelemente. Nende hulka kuuluvad metoodika põhiaspektid, näiteks asjaomaste statistiliste üksuste määratlemine ja muud kohaldatavad statistilised klassifikaatorid. Seda arvestades on nii kasutajate kui ka statistika tegijate seisukohast oluline tagada ettepandud määruses määratletud rahvusvahelise teenuskaubanduse statistikanõuete kooskõla määruses (EÜ) nr 184/2005 määratletuga. Seetõttu soovib EKP rõhutada nende kahe andmekogumi vahelise metoodika ühtsuse ja kooskõla olulisust.

1.9.

Lõpetuseks, EKP rõhutab, et õigeaegne EKPga konsulteerimine on oluline kõikide tema pädevusvaldkonda kuuluvate delegeeritud ja rakendusõigusaktide puhul kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõike 4 esimese taandega ja artikli 282 lõikega 5 (11).

2.   Tehnilised märkused ja redaktsiooni ettepanekud

Teksti redaktsiooni ettepanekud, mille puhul EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud eraldi tehnilises töödokumendis koos selgitustega. See tehniline töödokument on avaldatud inglise keeles EKP veebilehel.

Frankfurt Maini ääres, 2. jaanuar 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2017) 114 final. Ettepandud määruses sätestatud meetmete eesmärk on asendada kümnes kehtetuks tunnistatavas õigusaktis sätestatud meetmed, mille loetelu on toodud ettepandud määruse põhjenduses 36.

(2)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

(3)  Review of the requirements in the field of General Economic Statistics, Euroopa Keskpank, 2004, avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu.

(4)  Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu järeldused ELi statistika kohta, nõukogu 2972. istung, majandus- ja rahandusküsimused, 10. november 2009, Brüssel, avaldatud veebilehel www.consilium.europa.eu.

(5)  Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 31. oktoobri 2016. aasta soovitus ESRN/2016/14 kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta (ELT C 31, 31.1.2017, lk 1).

(6)  Euroopa Keskpanga 9. detsembri 2011. aasta suunis EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (ELT L 65, 3.3.2012, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 15.12.2010, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011. aasta määrus (EL) nr 1176/2011 makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta (ELT L 306, 23.11.2011, lk 25).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 184/2005 ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta (ELT L 35, 8.2.2005, lk 23).

(10)  Nõukogu 13. novembri 2006. aasta otsus 2006/856/EÜ, millega moodustatakse monetaar, finants ja maksebilansistatistika komitee (ELT L 332, 30.11.2006, lk 21).

(11)  Vt EKP arvamuse CON/2012/5 (ELT C 105, 11.4.2012, lk 1) punkti 4; EKP arvamuse CON/2011/44 (ELT C 203, 9.7.2011, lk 3) punkti 8; EKP arvamuse CON/2011/42 (ELT C 159, 28.5.2011, lk 10) punkti 4.


Top