Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1005(01)

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 21. juuni 2017, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta (juhtum AT.40013 – Valgustussüsteemid) (teatavaks tehtud dokumendi number C(2017) 4100 all)

OJ C 333, 5.10.2017, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 333/4


Kokkuvõte komisjoni otsusest,

21. juuni 2017,

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 101 ja EMP lepingu artiklis 53 sätestatud menetluse kohta

(juhtum AT.40013 – Valgustussüsteemid)

(teatavaks tehtud dokumendi number C(2017) 4100 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2017/C 333/04)

Komisjon võttis 21. juunil 2017 vastu otsuse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta. Kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003  (1) artikliga 30 avaldab komisjon poolte nimed ja otsuse põhilise sisu, sealhulgas kehtestatud sanktsioonid, võttes arvesse ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

1.   SISSEJUHATUS

(1)

Otsuses käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 ja EMP lepingu artikli 53 üht ja pidevat rikkumist.

(2)

Otsus on adresseeritud järgmistele ettevõtjatele: Valeo S.A., Valeo Service SAS ja Valeo Vision SAS (edaspidi koos „Valeo“); Magneti Marelli S.p.A. ja Automotive Lighting Reutlingen GmbH (edaspidi koos „Automotive Lighting“) ning Hella KGaA Hueck & Co. („Hella“) (edaspidi ka „pooled“ või eraldi nimetatuna „pool“).

(3)

Rikkumisega seotud tooted on autotööstuse valgustussüsteemid. Käesoleva otsuse adressaadid osalesid mitmes konkurentsivastases kontaktis seoses originaalvaruosade turustamisega pärast seeriatootmise lõppu, sealhulgas kontaktides, mis puudutasid hindu ja teatavaid muid tehingutingimusi.

2.   JUHTUMI KIRJELDUS

2.1.   Menetlus

(4)

Juhtum algatati pärast seda, kui ettevõtja Valeo esitas 2012. aasta jaanuaris trahvidest vabastamise taotluse. 2012. aasta juulis tegi komisjon vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 20 lõikele 4 etteteatamata kontrolle, mille järel esitati mitmeid teabenõudeid vastavalt määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 18 lõikele 2 ja leebema kohtlemise teatise punktile 12 (2).

(5)

Seejärel esitas Automotive Lighting 2012. aasta augustis leebema kohtlemise taotluse. Hella taotles leebemat kohtlemist 2012. aasta septembris.

(6)

Menetlus algatati 18. mail 2016 eesmärgiga arutada pooltega kokkuleppe sõlmimist. Seejärel esitasid kõik pooled komisjonile ametliku taotluse sõlmida kokkulepe vastavalt määruse (EÜ) nr 773/2004 (3) artikli 10a lõikele 2.

(7)

10. mail 2017 võttis komisjon vastu menetluse pooltele adresseeritud vastuväited. Kõik menetluse pooled vastasid vastuväidetele, kinnitades, et vastuväidete sisu on vastavuses nende kokkuleppemenetluse ettepanekutega ja lubasid jätkata kokkuleppemenetluses osalemist.

(8)

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas pooldava arvamuse 20. juunil 2017.

(9)

Komisjon tegi otsuse 21. juunil 2017.

2.2.   Kestus

(10)

Järgmised ettevõtjad on rikkunud aluslepingu artiklit 101 ja EMP lepingu artiklit 53, osaledes allpool nimetatud ajavahemikel konkurentsivastases tegevuses, mis mõjutas sõidukite valgustussüsteemide pakkumist.

Ettevõtja

Kestus

Valeo

7. juuli 2004 – 25. oktoober 2007

Automotive Lighting

7. juuli 2004 – 25. oktoober 2007

Hella

1. jaanuar 2006 – 25. oktoober 2007

2.3.   Rikkumise kokkuvõte

(11)

Otsus hõlmab autotööstuse valgustussüsteemide („valgustussüsteemid“) tarnimist Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ajavahemikus 7. juuli 2004 – 25. oktoober 2007, kuid iga poole alguskuupäev on erinev. Rikkumise kogukestus oli seega 3 aastat ja 3 kuud.

(12)

Kartelli esemeks olevad tooted on valgustussüsteemid, mis hõlmavad esilaternaid, päevasõidutulesid, tagatulesid ja kõrgele paigaldatavaid piduritulesid, udutulesid ja lisatulesid. Tarnijad müüvad valgustussüsteeme uute sõidukite komplekteerimiseks või varuosadena järelturul. Kartell hõlmas valgustussüsteemide tarnimist EMPs originaalvaruosade järelturul pärast seeriatootmise lõppemist.

(13)

Kartell seisnes mitmes konkurentsivastases kontaktis seoses hindade ja teatavate muude tehingutingimustega. Salajastel aruteludel käsitleti noteerimis- ja läbirääkimisstrateegiaid, läbirääkimiste käiku klientidega seoses hinnatõusudega, poolte seisukohti üksikklientide osas seoses originaalvaruosade hinnakujundusega, klientide hinnataotlusi ning samuti vahetati teavet originaalvaruosade sektori tulevikuväljavaadete ja suundumuste kohta.

(14)

Lisaks leppisid pooled kokku, et nad peaksid püüdlema hinnatõusu pärast seeriatootmise lõppemist ja kooskõlastama lepinguid varuosade kättesaadavuse kohta pärast seeriatootmise lõppemist.

(15)

Kartell toimis peamiselt kahepoolsete kontaktide kaudu, ehkki korraldati ka üks mitmepoolne kohtumine. Geograafiliselt toimusid konkurentsivastased arutelud EMPs, peamiselt Prantsusmaal ja Saksamaal. Ajavahemikus 2004–2006 laiendasid pooled järk-järgult konkurentsivastaseid müügialaseid kontakte kõikide originaalvaruosade tootjateni, mis olid poolte klientideks EMPs aastal 2007.

2.4.   Adressaadid

(16)

Komisjon peab otsuses vastutavaks järgmisi juriidilisi isikuid:

a)

Valeo S.A., Valeo Service SAS ja Valeo Vision SAS, ühiselt ja solidaarselt;

b)

Magneti Marelli S.p.A. ja Automotive Lighting Reutlingen GmbH, ühiselt ja solidaarselt; ning

c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Parandusmeetmed

(17)

Otsuses kohaldatakse trahvide määramise 2006. aasta suuniseid (4).

2.5.1.   Trahvi põhisumma

(18)

Selleks et paremini kajastada kartelli tegelikku mõju, võetakse kohaldatava trahvisumma arvutamisel aluseks kaudne aastane müügiväärtus (mis põhineb originaalvalgustussüsteemide müügi tegelikul väärtusel EMPs pärast seeriatootmise lõppu, millega ettevõtjad olid seotud rikkumistes osalemise perioodil).

(19)

Võttes arvesse rikkumise laadi ja selle geograafilist ulatust, määratakse trahvi muutuvsumma ja trahvi täiendava summa protsendiks 16 % rikkumisega seotud müügimahust.

(20)

Põhisumma korrutatakse olenevalt ettevõtjast ettevõtja rikkumises osalemise täis- või osa-aastate arvuga, et täielikult arvestada iga üksiku ettevõtja rikkumises osalemise kestust. Komisjon võtab arvesse poolte rikkumises osalemise tegelikku kestust täisaastates -kuudes ja -päevades.

(21)

Arvestades, et tegevust seoses originaalvaruosade tootjate kliendirühmaga järk-järgult laiendati, kuni see mõjutas kõiki originaalvaruosade tootjaid, mis olid poolte kliendid 2007. aastal, määrati kindlaks kolm eraldiseisvat tarbijarühma, mille puhul arvutatakse müügiväärtus eraldi, kohaldades konkreetseid kestuskordajaid.

2.5.2.   Põhisumma kohandamine

(22)

Käesoleva otsuse puhul ei kohaldata ühtegi raskendavat või kergendavat asjaolu. Käesolevas otsuses ei kohaldata ühegi poole suhtes hoiatuse kordajat.

2.5.3.   Käibest 10 % moodustava piirangu kohaldamine

(23)

Määratud trahvid ei ületanud 10 % vastava ettevõtja kogukäibest otsusele eelnenud majandusaastal.

2.5.4.   2006. aasta leebema kohtlemise teatise kohaldamine: trahvide vähendamine

(24)

Valeo oli esimene, kes esitas teavet ja tõendeid, mis vastasid 2006. aasta leebema kohtlemise teatise punkti 8 alapunktile a, ning seetõttu anti talle kaitse trahvide eest.

(25)

Automotive Lighting oli esimene ettevõtja, kes täitis 2006. aasta leebema kohtlemise teatise punktides 24 ja 25 sätestatud nõuded, ja seetõttu vähendati tema trahve 35 % võrra.

(26)

Hella oli teine ettevõtja, kes täitis 2006. aasta leebema kohtlemise teatise punktides 24 ja 25 sätestatud nõuded, ja seetõttu vähendati tema trahve 20 % võrra.

2.5.5.   Kokkuleppemenetluse läbiviimist käsitleva teatise kohaldamine

(27)

Kokkuleppemenetlust käsitleva teatise kohaldamise tulemusena vähendati Automotive Lightingi ja Hella trahve veel 10 % võrra.

3.   KOKKUVÕTE

(28)

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 23 lõike 2 kohaselt määrati järgmised trahvid:

a)

Valeo: 0 eurot

b)

Automotive Lighting: 16 347 000 eurot

c)

Hella: 10 397 000 eurot


(1)  EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1.

(2)  Komisjoni teatis, mis käsitleb kaitset trahvide eest ja trahvide vähendamist kartellide puhul (ELT C 298, 8.12.2006, lk 17).

(3)  Komisjoni 7. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 773/2004, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 81 ja 82 kohaste menetluste teostamist komisjonis (ELT L 123, 27.4.2004, lk 18).

(4)  ELT C 210, 1.9.2006, lk 2.


Top