EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0382

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht seoses otsusega, mille võtab vastu majanduspartnerluslepingu komitee, mis on asutatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning seoses Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatustega

COM/2017/0382 final - 2017/0160 (NLE)

Brüssel,19.7.2017

COM(2017) 382 final

2017/0160(NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht seoses otsusega, mille võtab vastu majanduspartnerluslepingu komitee, mis on asutatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning seoses Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatustega


SELETUSKIRI

1.ETTEPANEKU TAUST

Ettepaneku põhjused ja eesmärgid

Lisatud ettepanek on õigusakt, millega määratakse kindlaks liidu nimel võetav seisukoht liidu ja kolmandate riikide vahel sõlmitud lepinguga ettenähtud organis. Eelkõige on see seotud sellise vahelepingu rakendamisega, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik (edaspidi „leping“), ja lepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitee otsuse vastuvõtmisega. Majanduspartnerluslepingu komitee otsus on lisatud nõukogu otsusele.

Lepingule kirjutati alla 29. augustil 2009 ja seda on ajutiselt kohaldatud alates 14. maist 2012.

Lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut seal sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt lepingule alla kirjutanud Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide (Madagaskar, Mauritius, Seišellid ja Zimbabwe) territooriumi suhtes.

Lepingu artiklis 67 on sätestatud, et majanduspartnerluslepingu komitee võib teha otsuse mis tahes ülemineku- või muutmismeetmete kohta, mida võib olla vaja seoses Euroopa Liidu uute liikmesriikide ühinemisega. Horvaatia Vabariik liitus Euroopa Liiduga 1. juulil 2013 ja andis lepinguga ühinemise akti hoiule 22. märtsil 2017.

Lepingu protokolli nr 1 IX lisas on loetletud kõnealuses protokollis käsitletavad ülemeremaad ja -territooriumid, ilma et see mõjutaks nende riikide ja territooriumide staatust või selle muutumist tulevikus. Lepingu artiklis 70 on sätestatud, et lepingu lisad ja protokollid on selle lahutamatu osa ning majanduspartnerluslepingu komitee võib need läbi vaadata või neid muuta.

Saint-Barthélemy (Prantsusmaa) sai Euroopa Liiduga assotsieerunud ülemereterritooriumi staatuse 1. jaanuaril 2012. Mayotte (Prantsusmaa) sai Euroopa Liidu äärepoolseima piirkonna staatuse 1. jaanuaril 2014. Samal päeval jõustus nõukogu otsus 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta ning see kehtib kõikide ELi toimimise lepingu II lisas loetletud ülemeremaade ja -territooriumide suhtes. Seepärast tuleks lepingu protokolli nr 1 IX lisas esitatud ülemeremaade ja -territooriumide loetelu ajakohastada.

Seetõttu peaks Euroopa Liit määrama kindlaks seisukoha seoses majanduspartnerluslepingu komitee otsuse vastuvõtmisega tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatuste osas.

Nõukogu otsuse lisana on esitatud majanduspartnerluslepingu komitee tehtava otsuse eelnõu.

Kooskõla poliitikavaldkonnas praegu kehtivate õigusnormidega

Käesoleva ettepanekuga rakendatakse liidu ühist kaubanduspoliitikat kolmandate partnerriikide suhtes eespool nimetatud lepingu sätete alusel. Kavandatavad lepingu muudatused on kooskõlas ELi toimimise lepinguga ja kõnealuse lepinguga.

Kooskõla liidu muude tegevuspõhimõtetega

Kavandatavad lepingu muudatused on kooskõlas liidu muude tegevuspõhimõtetega.

2.ÕIGUSLIK ALUS, SUBSIDIAARSUS JA PROPORTSIONAALSUS

Õiguslik alus

Nõukogu otsuse õiguslikuks aluseks on ELi toimimise leping, eriti selle artikkel 207 koostoimes artikli 218 lõikega 9.

Subsidiaarsus (ainupädevusse mittekuuluva valdkonna puhul)

Ühine kaubanduspoliitika kuulub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 3 kohaselt liidu ainupädevusse. Seepärast subsidiaarsuse põhimõtet ei kohaldata.

Proportsionaalsus

Käesolev ettepanek on vajalik lepingust tulenevate liidu rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks.

Vahendi valik

Käesolev ettepanek on kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 218 lõikega 9, millega nähakse ette, et otsused rahvusvaheliste lepingute kohta võtab vastu nõukogu. Käesolevas ettepanekus esitatud eesmärgi saavutamiseks ei ole võimalik kasutada muud õiguslikku vahendit.

3.JÄRELHINDAMISE, SIDUSRÜHMADEGA KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

Praegu kehtivate õigusaktide järelhindamine või toimivuse kontroll

Ei kohaldata

Konsulteerimine sidusrühmadega

Ei kohaldata

Eksperdiarvamuste kogumine ja kasutamine

Ei kohaldata

Mõjuhinnang

Ei kohaldata

Õigusnormide toimivus ja lihtsustamine

Ettepaneku suhtes ei kohaldata õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi menetlusi; see ei too VKEdele kaasa kulusid ega tekita küsimusi digitaalse keskkonna seisukohast.

Põhiõigused

Ettepanek ei mõjuta põhiõiguste kaitset liidus.

4.MÕJU EELARVELE

Käesolev ettepanek ei mõjuta eelarvet.

5.MUU TEAVE

Rakenduskavad ning järelevalve, hindamise ja aruandluse kord

Ei kohaldata

Selgitavad dokumendid (direktiivide puhul)

Ei kohaldata

Ettepaneku sätete üksikasjalik selgitus

Käesoleva ettepaneku eesmärk on vastu võtta liidu seisukoht seoses otsusega, mille peab tegema kõnealuse lepingu ühisorgan, s.o majanduspartnerluslepingu komitee. Lepingu artiklis 66 sisalduva ühinemisklausliga on ette nähtud Horvaatia „automaatne ühinemine“ lepinguga ühinemisakti hoiule andmisel ELi nõukogu peasekretariaadile. Ühinemisest tingitud vajalikud edasised muudatused tehakse ühinemisklausli kohaselt majanduspartnerluslepingu komitee otsusega.

Ülemeremaade ja -territooriumide loetelu muudatuste kohta on lepingu artiklis 70 sätestatud, et lepingu lisad ja protokollid on selle lahutamatu osa ning majanduspartnerluslepingu komitee võib need läbi vaadata või neid muuta.

2017/0160 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht seoses otsusega, mille võtab vastu majanduspartnerluslepingu komitee, mis on asutatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning seoses Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatustega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207 ja artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse vahelepingut, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik 1 ,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)vahelepingut, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik (edaspidi „leping“), kohaldatakse ajutiselt alates 14. maist 2012.

(2)Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemist käsitlev leping allkirjastati 9. detsembril 2011 ning see jõustus 1. juulil 2013.

(3)Horvaatia Vabariik ühines lepinguga 22. märtsil 2017, kui andis hoiule ühinemisakti.

(4)Vastavalt lepingu artiklile 67 võib majanduspartnerluslepingu komitee teha otsuse mis tahes muutmismeetmete kohta, mida võib olla vaja seoses Euroopa Liidu uute liikmesriikide ühinemisega.

(5)Lepingu artiklis 70 on sätestatud, et lepingu lisad ja protokollid on selle lahutamatu osa ning majanduspartnerluslepingu komitee võib need läbi vaadata või neid muuta.

(6)Pärast Mayotte’i 2 ja Saint-Barthélemy 3 staatuse muutumist ning pärast nõukogu otsuse 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta 4 jõustumist tuleks ajakohastada lepingu protokolli nr 1 IX lisas esitatud ülemeremaade ja -territooriumide loetelu.

(7)On asjakohane määrata kindlaks liidu seisukoht seoses majanduspartnerluslepingu komitee otsuse vastuvõtmisega tulenevalt Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisest ning mõnede Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide staatuse muutumisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liidu seisukoht seoses otsusega, mille võtab vastu majanduspartnerluslepingu komitee, mis on asutatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatuste osas, põhineb majanduspartnerluslepingu komitee otsuse eelnõul, mis on lisatud käesolevale otsusele.

Väiksemaid muudatusi otsuse eelnõus võivad liidu esindajad majanduspartnerluslepingu komitees lubada teha ilma nõukogu täiendava otsuseta.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel,

   Nõukogu nimel

   eesistuja

(1) ELT L 111, 24.4.2012, lk 2.
(2) Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).
(3) Euroopa Ülemkogu 29. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/718/EL Saint-Barthélemy saare staatuse muutmise kohta Euroopa Liidu suhtes (ELT L 325, 9.12.2010, lk 4).
(4) Nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsus 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta („ÜMTde assotsieerimise otsus“) (ELT L 344, 19.12.2013, lk 1).
Top

Brüssel,19.7.2017

COM(2017) 382 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Nõukogu otsus,

millega kehtestatakse Euroopa Liidu seisukoht seoses otsusega, mille võtab vastu majanduspartnerluslepingu komitee, mis on asutatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning seoses Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatustega


LISA

EELNÕU:

OTSUS …/2017,

mille võtab vastu MAJANDUSPARTNERLUSLEPINGU KOMITEE,

mis on asutatud vahelepinguga, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik, tulenevalt Horvaatia Vabariigi ühinemisest Euroopa Liiduga ning seoses Euroopa Liiduga assotsieerunud riikide ja territooriumide loetelu muudatustega

MAJANDUSPARTNERLUSLEPINGU KOMITEE,

võttes arvesse vahelepingut, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik (edaspidi „leping“), 1 mis allkirjastati 29. augustil 2009 Grand Baies ning mida on ajutiselt kohaldatud alates 14. maist 2012, eriti selle artikleid 63, 67 ja 70,

võttes arvesse Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise lepingut ja majanduspartnerluslepinguga ühinemise akti, mille Horvaatia Vabariik andis hoiule 22. märtsil 2017,

ning arvestades järgmist:

(1)Lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut, seal sätestatud tingimustel, ja teiselt poolt lepingule alla kirjutanud Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide territooriumi suhtes.

(2)Vastavalt lepingu artikli 67 lõikele 3 võib majanduspartnerluslepingu komitee teha otsuse mis tahes muutmismeetmete kohta, mida võib olla vaja pärast Euroopa Liidu uute liikmesriikide ühinemist.

(3)Lepingu artiklis 70 on sätestatud, et lepingu lisad ja protokollid on selle lahutamatu osa ning majanduspartnerluslepingu komitee võib need läbi vaadata või neid muuta.

(4)Pärast Mayotte’i 2 ja Saint-Barthélemy 3 staatuse muutumist ning pärast nõukogu otsuse 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta 4 jõustumist tuleks ajakohastada lepingu protokolli nr 1 IX lisas esitatud ülemeremaade ja -territooriumide loetelu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Horvaatia Vabariik kui lepingu üks osaline võtab nagu teisedki liidu liikmesriigid vastu ja teadmiseks lepingu teksti, selle lisad ja protokollid ning lisatud deklaratsioonid.

Artikkel 2

Lepingut muudetakse järgmiselt:

1) artikkel 69 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 69

Autentsed tekstid

Leping on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.“;

2) protokolli nr 1 IV lisa asendatakse järgmisega:

„Protokolli nr 1 IV LISA

Arvedeklaratsioon

Arvedeklaratsioon, mille tekst on esitatud allpool, tuleb koostada kooskõlas joonealuste märkustega. Joonealuseid märkusi ei ole siiski vaja uuesti esitada.

Bulgaariakeelne versioon

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Hispaaniakeelne versioon

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Horvaadikeelne versioon

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Tšehhikeelne versioon

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Taanikeelne versioon

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Saksakeelne versioon

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Eestikeelne versioon

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Kreekakeelne versioon

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Ingliskeelne versioon

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Prantsuskeelne versioon

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n o … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Itaaliakeelne versioon

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lätikeelne versioon

Šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)) norādīto produktu eksportētājs deklarē, ka šiem produktiem ir … (2) preferenciāla izcelsme, ja vien nav skaidri minēts citādi.

Leedukeelne versioon

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Ungarikeelne versioon

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Maltakeelne versioon

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Hollandikeelne versioon

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Poolakeelne versioon

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalikeelne versioon

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n o . … (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Rumeeniakeelne versioon

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Sloveenikeelne versioon

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovakikeelne versioon

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Soomekeelne versioon

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Rootsikeelne versioon

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

.................................................................................. (3)

(Koht ja kuupäev)

.................................................................................. (4)

(Eksportija allkiri; lisaks

tuleb selgelt märkida ka deklaratsioonile allakirjutanud isiku nimi)“

_________________

Märkused

1. Kui arvedeklaratsiooni koostab heakskiidetud eksportija protokolli artikli 22 tähenduses, tuleb sellesse lünka kirjutada heakskiidetud eksportija loa number. Kui liikumissertifikaati ei koosta heakskiidetud eksportija, jäetakse sulgudes olevad sõnad välja või lünk tühjaks.

2. Märkida kaupade päritolu. Kui arvedeklaratsioon on täielikult või osaliselt seotud toodetega, mis pärinevad Ceutast või Melillast käesoleva protokolli artikli 40 tähenduses, peab eksportija koostatavasse deklaratsiooni selgelt märkima nende kohta tähise „CM“.

3. Kui samad andmed sisalduvad dokumendis endas, võib need näitajad välja jätta.

4. Vt protokolli artikli 21 lõige 5. Kui eksportija allkirja ei nõuta, jäetakse koos allkirjaga märkimata ka allakirjutanu nimi.“Artikkel 3

Euroopa Liit edastab Ida- ja Lõuna-Aafrika riikidele lepingu horvaadikeelse versiooni.

Artikkel 4

1.Lepingu sätteid kohaldatakse kaupade suhtes, mida eksporditakse Ida- ja Lõuna-Aafrika riikidest Horvaatia Vabariiki või Horvaatia Vabariigist Ida- ja Lõuna-Aafrika riikidesse ning mis on kooskõlas lepingu protokolli nr 1 sätetega ja olid 1. juulil 2013 teel või ajutiselt ladustatud mõnes Ida- ja Lõuna-Aafrika riigis või Horvaatias asuvas tollilaos või vabatsoonis.

2.Lõikes 1 osutatud juhtudel on lubatud sooduskohtlemine tingimusel, et importiva riigi tolliasutusele esitatakse nelja kuu jooksul alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast päritolutõend, mille eksportiva riigi tolliasutus on tagasiulatuvalt väljastanud.

Artikkel 5

Ida- ja Lõuna-Aafrika riigid kohustuvad mitte esitama nõudeid, taotlusi ega esildisi ega muutma ega tühistama kontsessioone vastavalt GATTi 1994 artiklitele XXIV.6 ja XXVIII või GATSi artiklile XXI seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga.

Artikkel 6

Lepingu protokolli nr 1 IX lisa asendatakse järgmisega:

„Protokolli nr 1 IX LISA

Ülemeremaad ja -territooriumid

Käesoleva protokolli kohaldamisel tähendavad „ülemeremaad ja -territooriumid“ Euroopa Ühenduse asutamislepingu neljandas osas osutatud maid ja territooriume, mis on loetletud allpool.

(Käesolev loetelu ei määra nende maade ja territooriumide staatust ega selle muutumist tulevikus)

1.Taani Kuningriigi ülemeremaad ja -territooriumid:

Gröönimaa.

2.Prantsuse Vabariigi ülemeremaad ja -territooriumid:

Uus-Kaledoonia ja sõltkonnad,

Prantsuse Polüneesia,

Saint-Pierre ja Miquelon;

Saint-Barthélemy,

Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad,

Wallis ja Futuna saared.

3.Madalmaade Kuningriigi ülemeremaad ja -territooriumid:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

4.Ülemeremaad ja -territooriumid, millel on erisuhted Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga:

Anguilla,

Bermuda,

Kaimani saared,

Falklandi saared,

Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

Monteserrat,

Pitcairn,

Saint Helena ja sõltkonnad,

Briti Antarktise ala,

Briti India ookeani ala,

Turks ja Caicos,

Briti Neitsisaared.“

Artikkel 7

Otsus jõustub [kuupäev].

Artikleid 3 ja 4 kohaldatakse siiski alates 1. juulist 2013.

(1) ELT L 111, 24.4.2012, lk 2.
(2) Euroopa Ülemkogu 11. juuli 2012. aasta otsus 2012/419/EL, millega muudetakse Mayotte’i staatust Euroopa Liidu suhtes (ELT L 204, 31.7.2012, lk 131).
(3) Euroopa Ülemkogu 29. oktoobri 2010. aasta otsus 2010/718/EL Saint-Barthélemy saare staatuse muutmise kohta Euroopa Liidu suhtes (ELT L 325, 9.12.2010, lk 4).
(4) Nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsus 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta („ÜMTde assotsieerimise otsus“) (ELT L 344, 19.12.2013, lk 1).
Top