Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0650

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Komisjoni 2018. aasta tööprogramm Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks

COM/2017/0650 final

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE


Komisjoni 2018. aasta tööprogramm

An agenda for a more united, stronger and more democratic Europe


I.    Ühtsem, tugevam ja demokraatlikum liit

Euroopa jõud on silmnähtavalt taastumas. Euroopa Liidus viis aastat tagasi alanud majanduse elavnemine on jõudnud kõikidesse liikmesriikidesse. Praegu ületab majanduskasv ELis tervikuna 2 % (euroala 2,2 %), mis tähendab, et Euroopa majandus on kasvanud viimase kahe aasta jooksul kiiremini kui Ameerika Ühendriikide oma. Praeguse komisjoni ametiaja jooksul on loodud peaaegu kaheksa miljonit töökohta, mis on osaliselt saanud teoks tänu ELi institutsioonide tööle ja panusele, mille on andnud Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond, noortegarantii, Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid, ning tänu Euroopa Keskpanga rahapoliitikale. Euroopa Liiduga seotud kindlustunne ja usaldus on taastumas. Märtsis deklareerisid ELi juhid Roomas oma tahet muuta Euroopa Liit tugevamaks ja vastupidavamaks seeläbi, et liikmesriigid oleksid veelgi ühtsemad ja solidaarsemad ning austaksid ühiseid reegleid.

Euroopale on avanenud nüüd võimalus, kuid see võimalus ei ole igavene. Praeguse impulsi maksimaalseks ärakasutamiseks esitab komisjon oma tööprogrammi järgmiseks 14 kuuks (2018. aasta lõpuni). Selle aluseks on ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamise tegevuskava, mida president Juncker tutvustas seoses oma 2017. aasta 13. septembril peetud kõnega olukorrast Euroopa Liidus. See aitab Euroopal oma positiivset tegevuskava ellu viies kursil püsida ning tagab, et Euroopa jätkab kindlalt keskendumist suurtele asjadele, mille puhul on Euroopa tasandi meetmetel tõendatav lisaväärtus.

Praegune komisjon esitanud 80 % neist ettepanekutest, mis on olulised digitaalse ühtse turu, energialiidu, kapitaliturgude liidu, pangandusliidu, julgeolekuliidu ja tervikliku Euroopa rändepoliitika elluviimiseks 1 . Nüüd peab esmatähtsaks saama, et nende ettepanekute põhjal sünniksid õigusaktid ja et need seejärel ka rakendataks. Mida varem Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku protsessi lõpule viivad, seda kiiremini näevad kodanikud ja ettevõtjad meie ühiste jõupingutuste tulemusi. Komisjon kahekordistab oma jõupingutusi, et kaasseadusandjaid igal sammul toetada.

2018. aasta tööprogrammil on kaks põhisuunda. Kõigepealt esitatakse tööprogrammis piiratud arv sihipäraseid seadusandlikke meetmeid, mille abil viia järgmiste kuude jooksul lõpule töö prioriteetsetes poliitikavaldkondades. Komisjon esitab kõik seadusandlikud ettepanekud hiljemalt 2018. aasta maiks. See annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule piisavalt aega ja manööverdamisruumi seadusandlike ülesannete täitmiseks enne seda, kui eurooplased teevad Euroopa valimistel 2019. aasta juunis meie ühiste saavutuste kohta oma demokraatliku otsuse.

Teiseks tutvustatakse tööprogrammis kaugemale tulevikku suunatud algatusi, millega kujundatakse uue 27-liikmeriigilise liidu tulevikku aastani 2025. Need algatused põhinevad arutelul, mis käivitati komisjoni valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta ja kõnega Euroopa Liidu olukorrast. Kõik see on saavutatav Lissaboni lepingu kasutamata potentsiaali täieliku rakendamisega 2 . Komisjoni ametiaja lõpuks esitame kõigi kõnealuste algatuste tulemused.

Nagu varasematel aastatel, tehakse tööprogrammis mitu ettepanekut, mis tulenevad kehtivate õigusaktide läbivaatamisest õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames, võttes arvesse REFITi platvormi arvamusi. Võimaldamaks kaasseadusandjatel keskenduda tõeliselt oluliste ettepanekute vastuvõtmisele, sisaldab tööprogramm märkimisväärsel arvul menetluses olevaid ettepanekuid, mille soovitame tagasi võtta, arvestades, et nende puhul ei ole Euroopa Parlamendis ja nõukogus kokkuleppe saavutamist ette näha või mis ei täida enam oma otstarvet või mis on tehniliselt iganenud. Tööprogrammis jätkatakse ka vananenud õigusaktide kehtetuks tunnistamise protsessi 3 . Ühtlasi avaldame komisjoni parema õigusloome tegevuskava ülevaate ja selle tulemused 4 koos tulemustabeliga, milles tutvustakse üksikasjalikult järelmeetmeid, mida REFITi platvormil kogutud arvamuste põhjal kavandatakse, ning jätkuvaid jõupingutusi kehtivate õigusaktide hindamisel ja läbivaatamisel.

II.    Junckeri komisjoni kümne prioriteediga seotud töö lõpuleviimine ja tulemused 5

Uus hoog töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele

Usalduse taastumine ja investeerimise elavnemine kogu Euroopas on olnud majandusliku väljavaate paranemisel otsustava tähtsusega. Nii on loodud töökohti ja suurenenud majanduskasv kõikjal Euroopas ning toetatud uusi – nii füüsilisi kui ka digitaalseid – taristuid ja aidatud kiirendada Euroopas üleminekut puhta energia kasutamisele. Peame nüüd investeeringute suurendamiseks oma jõupingutusi jätkama. Euroopa investeerimiskaval on oluline roll projektide algatamisel, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate toetamisel ja töökohtade loomisel. Sellele tuginedes on meil nüüd kiiresti vaja rakendada EFSI 2.0 ettepanek ja koondettepanek 6 , et lihtsustada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kombineerimist Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondiga. Investeeringute hoog ei ole ilma vajalike struktuurireformideta püsiv. Me teeme investeeringute suurendamise reformide analüüsi. Komisjon jätkab Euroopa poolaasta kasutamist, et koordineerida majanduspoliitikat ja edendada kasvustrateegiat, mille kaudu tagada investeeringud, rahanduse usaldusväärsus ja struktuurireformid.

Euroopa majandus sõltub tema tööstuslikust konkurentsivõimest. Võttes aluseks sidusrühmade seisukohad, esitas Euroopa Komisjon ELi tööstuspoliitika uuendatud strateegia 7 . Me kavatseme toetada innovatsiooni, töökohtade ja majanduskasvu loomist ringmajanduse strateegiaga 8 , mis võib meie majandusele, meie konkurentsivõimele ja meie keskkonnale tohutut kasu tuua. Me esitame piiratud arvu ettepanekuid, et hoogustada tööd selles valdkonnas. Nendes keskendutakse eelkõige sellele, kuidas me toodame ja kasutame plasti, tehes tööd selle nimel, et kõik plastpakendid oleksid aastaks 2030 ringlussevõetavad, ja sellele, kuidas toimub vee korduskasutamine ja joogivee tootmine. Me teeme ka ettepaneku ringmajanduse arendamise edusammude jälgimise raamistiku kohta. Parema reguleerimise valdkondliku lähenemisviisi osana üritame kõrvaldada õiguslikud, tehnilised ja praktilised kitsaskohad, mis esinevad jäätmeid, tooteid ja kemikaale käsitlevate õigusaktide kokkupuutealas. Me jätkame 2012. aasta biomajanduse strateegia 9 hindamisega seotud tööd ja uurime, kuidas seda paremini edendada, sealhulgas selle ulatust laiendades.

Üldine majanduskeskkond on küll märkimisväärselt paranenud, kuid Euroopa Liit peab endiselt tegelema kriisi tagajärgedega ja looma suurema majanduskasvu toel kõigi jaoks rohkem töökohti, õiglust ja uusi võimalusi. Praegune komisjon on teinud selle probleemi lahendamiseks vajaliku eeltöö, näiteks Euroopa oskuste tegevuskava 10 abil. Nüüd peame seda kava liikmesriikide ja piirkondlikul tasandil Euroopa Sotsiaalfondi toetusel edasi viima, pöörates erilist tähelepanu põhioskustele ja digitaaloskustele.

Ühendatud digitaalne ühtne turg

Kuna iga päev kasutab 360 miljonit eurooplast internetti tööks, õppimiseks, ostude tegemiseks ja suhtlemiseks, vajab Euroopa tõelist digitaalset ühtset turgu. Selleks on komisjon alates 2015. aasta maist esitanud juba 24 seadusandlikku ettepanekut. Praeguseks on kaasseadusandjad võtnud nendest ettepanekutest vastu vaid kuus. Euroopa Parlamendi ja nõukogu prioriteet peaks nüüd olema võtta menetluses olevad ettepanekud vastu nii kiiresti kui võimalik, sh eelkõige elektroonilise side seadustiku, kavandatud autoriõiguste reformi ja digitaalse sisu direktiivi ettepanekud. Euroopa vajab spektrihalduse alal tugevdatud koostööd, et saavutada 2020. aastaks maailma tipptasemele vastavad väga kiired püsi- ja mobiilsidevõrgud (5G) ning suurem koordineeritud sagedusala kättesaadavus ühtsete regulatiivsete ja majandustingimuste alusel. Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimiseks esitame ka ettepaneku, mis käsitleb õiglust ettevõtjate äriplatvormidel, algatuse libauudiste vastaseks võitluseks ja muudetud suunised, mis käsitlevad märkimisväärse turujõuga ettevõtjaid elektroonilise side sektoris.

Digitaalse ühtse turu edukus oleneb lõppkokkuvõttes sellest, kuivõrd eurooplased seda usaldavad. Küberrünnakud on tõusuteel ning eurooplased seisavad nüüd interneti kasutamisel silmitsi uute ja erinevate ohtudega. Nende ohtude käsitlemiseks tegi komisjon juba 13. septembril mitu ettepanekut kodanike paremaks kaitsmiseks uutest tehnoloogiatest tulenevate ohtude vastu 11 . Me viime selle paketiga seotud töö lõpule ning kaitseme oma majanduste ja demokraatia stabiilsust küberohtude eest, luues küberjulgeoleku pädevuskeskuste võrgustiku. Samal ajal keskendub komisjon endiselt ka sellele, et kasutada maksimaalselt ära uute tehnoloogiate pakutavaid võimalusi, nagu näiteks kõrgjõudlusega andmetöötlus ja isejuhtivad autod. Samuti püüame võimalikult palju ära kasutada tehisintellekti, millel on meie majanduses ja ühiskondades üha suurenev roll.

Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika

Oleme teinud suuri edusamme energialiidu ülesehitamisel. Praegu on prioriteet 2016. aasta detsembris esitatud paketi „Puhas energia kõigile eurooplastele“ 12 ja kliimamuutuste poliitika ajakohastamise ettepanekute vastuvõtmine. Komisjon jätkab tööd energiavarustuskindluse ja siseturu toimimise parandamise nimel. Me esitame ettepaneku Euroopa gaasisiseturule sisenevaid gaasijuhtmeid käsitlevate ühiste eeskirjade kohta. Hakkame Venemaaga pidama läbirääkimisi gaasijuhtme projekti Nord Stream 2 käitamise aluspõhimõtete üle, kui nõukogu on võtnud vastu meie soovitatud tugeva mandaadi. Transpordi valdkonnas koondab komisjon oma jõupingutused autode, furgoonautode ja raskeveokite uutele CO2 -normidele. Jätkame oma tööd akude ja alternatiivkütuste taristu alal, tunnistades nende strateegilist rolli üleminekul keskkonnahoidlikule liikuvusele ja puhta energia kasutamisele.

Süvendatud ja õiglasem, tugevama tööstusbaasiga siseturg

Euroopa projekti keskmes on hästitoimiv ühtne turg. Tänu sellele saavad inimesed, teenused, kaubad ja kapital vabamalt liikuda. See pakub võimalusi Euroopa ettevõtjatele ning tagab tarbijatele suurema valiku ja madalamad hinnad. Komisjon koondab järgmisel aastal oma jõupingutused ELi äriühinguõiguse läbivaatamisele, et toetada ettevõtjaid selgete, ajakohaste ja tõhusate eeskirjadega. Me jätkame oma püüdlusi kaitsta riikide eelarveid kahjulike maksutavade eest. See hõlmab käibemaksumäärade kehtestamise ajakohastatud eeskirju, liikmesriikidevahelise halduskoostöö eeskirju käibemaksu valdkonnas, ettepanekut lihtsustada VKEde käibemaksusüsteemi ja hargmaiste ettevõtjate digitaalmajandusest saadud kasumi maksustamise eeskirju. Lisaks kavandab komisjon meetmeid toiduainete tarneahela toimimise parandamiseks, et aidata põllumajandustootjatel tugevdada oma turupositsiooni ja aidata neid kaitsta tulevaste vapustuste eest.

Pangandusliidu 13 loomise lõpuleviimiseks teeme ettepanekuid rahastamise ja tehnoloogia koostoime kohta ning ettepaneku ühis- ja vastastikuse rahastamise eeskirjade kohta. Lihtsustame pandikirjade kasutamist ja vähendame investeerimisfondide piiriülesel turustamisel esinevaid takistusi ning esitame algatuse jätkusuutliku rahanduse kohta. Esitame ettepaneku muus vääringus kui euro tehtavaid piiriüleseid makseid hõlmavate eeskirjade kohta. See aitab tagada, et kõik eurooplased maksavad vähendatud tasusid, kui nad teevad rahaülekandeid välismaale või võtavad puhkusereisil raha välja automaadist.

Kuid teha on veel palju, kui soovime tagada, et sotsiaalne õiglus ja töötajate õigused saaksid ühtse turu kaubamärkideks. Komisjon käsitleb töötajate liikuvuse ja sotsiaalkindlustuse koordineerimise sõlmküsimusi, tehes ettepaneku Euroopa tööhõiveameti loomiseks ja Euroopa mitmeotstarbelise sotsiaalkindlustusnumbri kasutuselevõtmiseks, et lihtsustada kodaniku suhtlust ametiasutustega paljudes valdkondades. Teeme ettepaneku ajakohastada sotsiaalkindlustussüsteeme, võttes arvesse uusi töövorme, et täita lüngad nii, et igaüks, kes töötab, saaks olenemata tööalasest staatusest anda oma panuse ja vastava juurdepääsu sotsiaalkaitsele. Töötajate täiendavaks kaitsmiseks ühtsel turul teeb komisjon ettepaneku tugevdatud kohustuste kohta, et tagada töötajate kirjalik teavitamine nende töötingimustest.

Samuti peame oma kodanikke paremini kaitsma ja sel eesmärgil esitame ühise tegevuskava riikliku vaktsineerimispoliitika kohta. Sellega toetatakse liikmesriike vaktsineerimisprogrammide elluviimisel, vaktsiinide suhtes kõhkleva hoiaku vähendamisel ja vaktsiinivarude paremal tagamisel.

Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit

Majanduskasvu hoo säilitamiseks soovitab komisjon euroala jaoks üldjoontes neutraalset eelarvepoliitikat ja jätkuvat keskendumist majandusliku ja sotsiaalse lähenemise ning vastupanuvõime tugevdamisele. Samuti jätkame oma tööd süvendatud ja õiglasema majandus- ja rahaliidu loomiseks ja selle demokraatliku vastutuse suurendamiseks. Majandus- ja rahaliit on meie parim vahend Euroopa jõukuse suurendamisel ja Euroopa kaitsmisel tulevaste majanduslike šokkide vastu. Selle töö edendamiseks teeb komisjon enne 2017. aasta lõppu ettepaneku võtta vastu ulatuslik meetmepakett.

Selle paketi raames teeme ettepaneku võtta Euroopa stabiilsusmehhanism Euroopa Liidu õigusraamistikku, et suurendada demokraatlikku vastutust ning samal ajal tugevdada selle rolli    ja otsuste tegemist. Meie eesmärk peab olema tõeline Euroopa Valuutafond, mille abil on võimalik reageerida kriisidele ja mis toimib koos majanduspoliitika väljakujunenud igapäevaste koordineerimis- ja järelevalvevahenditega. Teeme ka ettepaneku luua ELi eelarves euroala jaoks ettenähtud eelarverea, mida saab kasutada neljal eesmärgil: struktuurireformide toetamine; stabiliseerimisfunktsioon; pangandusliidu kaitsemeede; lähenemisvahend ühinemiseelse abi andmiseks euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele. Samuti teeme ettepaneku majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sisu integreerimiseks ELi õigusraamistikku, nagu lepiti kokku 2012. aastal, võttes arvesse asjakohast paindlikkust, mida pakub stabiilsuse ja kasvu pakt ning mida komisjon on alates 2015. aasta jaanuarist käsitlenud. Majandus- ja rahaliit muutub tugevamaks üksnes siis, kui solidaarsus ja vastutus käivad käsikäes.

Pangandusliidu loomise lõpuleviimine, millega saavutatakse meie pangandussektoris nii riskide maandamine kui ka jagamine, on selle töö üheks kandvaks sambaks. Komisjon esitas hiljuti auahne, kuid realistliku plaani, kuidas jõuda kokkuleppele hetkel veel lahtistes pangandusliidu elementides – eriti Euroopa hoiuste tagamise skeemi osas –, lähtudes nõukogu võetud kohustustest 14 . Me esitame veel ettepanekuid, mis käsitlevad viivislaene ja ELi riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite väljatöötamist. Väljakujunenud pangandusliit aitab koos ELi kapitaliturgude liiduga ehitada üles stabiilse ja integreeritud finantssüsteemi, mida kodanikud ja ettevõtjad vajavad.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas 15 annab uut hoogu lähenemisprotsessile, mille eesmärk on saavutada paremad töö- ja elamistingimused kõikides liikmesriikides. Sellega edendatakse ELi sotsiaalmeetmete kava kõikidel tasanditel ja see aitab meil kujundada ühist arusaama sotsiaalse õigluse kohta ühtsel turul, st luua Euroopa sotsiaalsete standardite liit, nagu kõlas president Junckeri üleskutse kõnes olukorrast Euroopa Liidus 2017. aastal. Ootame pikisilmi Göteborgis novembris toimuval tippkohtumisel esitatavat teadaannet Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta. Integreerime Euroopa poolaasta protsessi uue sotsiaalvaldkonna tulemustabeli, mis on Euroopa sotsiaalõiguste samba lisa, et oleks võimalik asjakohaselt jälgida nendes küsimustes tehtavaid edusamme.

Tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika üleilmastumise ohjamiseks

Maailma suurima kaubandusjõuna vajab Euroopa avatud ja õiglast kaubavahetust partneritega kogu maailmas. Me kavatseme esitada edumeelse ja kaugeleulatuva kaubanduskava, mis tagab tasakaalu avatuse ja vastastikkuse ning sotsiaal- ja keskkonnastandardite täitmise vahel. ELi kaubanduslepete kaudu luuakse töökohti ja suureneb majanduskasv. Me jätkame läbirääkimisi Mercosuri ja Mehhikoga ning töötame koos Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega selle nimel, et sõlmitaks lepingud mh Jaapani, Singapuri ja Vietnamiga ning et neid lepinguid rakendataks nõuetekohaselt, nii et nendest tõuseks kasu. Samuti tahame edendada kaubandusläbirääkimisi Austraalia ja Uus-Meremaaga, niipea kui nõukogu on komisjoni soovitatud volitused heaks kiitnud. Ent me ei ole naiivsed vabakauplejad. Sel aastal jätkame oma jõupingutusi, et säilitada ja edendada Euroopa kõrgeid standardeid seoses kolmandate riikidega ning tagada Euroopa ettevõtjate ja töötajate jaoks maailmas võrdsed tingimused. Selle taustal on oluline, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtaksid kiiresti vastu menetluses olevad ettepanekud kaubanduse kaitsevahendite ajakohastamise kohta ja Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute kohta 16 .

Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused

Siseturu edukus sõltub lõppkokkuvõttes usaldusest. See usaldus võib kergesti kaduda, kui tarbijad tunnevad, et kahju korral ei ole õiguskaitsevahendid neile kättesaadavad. Seepärast esitab komisjon tarbijatele suunatud uue kokkuleppe, et parandada kohtulikku täitemenetlust, tarbijaõiguste kasutamist kohtuväliseks heastamiseks ja lihtsustada riiklike tarbijakaitseasutuste koordineerimist ja tulemuslikku tegevust. Samuti jätkame tööd rikkumisest teatajate kaitsmise nimel.

Liit soovib kodanike heaolu suurendada, mis tähendab nende turvalisuse eest hoolitsemist. Liidul oli eelmisel aastal otsustav roll kodanike kaitsmisel loodusõnnetuste eest ja liit peab seda edaspidigi tegema. Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanism näitab Euroopa solidaarsust nii liidusiseselt kui ka liiduväliselt. Me teeme ettepaneku seda mehhanismi tugevdada ja toetada selle enda tegevusvõimekuse kaudu, tagamaks, et liidul oleks võimalik anda meie kodanikele paremat kriisi- ja hädaabi võimalikult tõhusalt ja minimaalse bürokraatiaga.

Julgeolekuliidu loomise lõpuleviimine on esmatähtis. Me oleme juba teinud tõelisi edusamme terrorismivastases võitluses ja me esitame ettepanekud, millega parandada õiguskaitseasutuste piiriülest juurdepääsu elektroonilistele tõenditele ja finantsandmetele, ning karmistame veelgi eeskirju, mis käsitlevad lõhkeainete lähteaineid, mida terroristid võivad kasutada ise relvade valmistamiseks. Me jätkame sotsiaalmeedia ettevõtetega koostöö edendamist, et avastada ja kõrvaldada ebaseaduslikku veebisisu, ja vajaduse korral teeme ettepaneku terroristliku veebisisu kõrvaldamist käsitleva õigusakti vastuvõtmiseks. Komisjon toetab jätkuvalt liikmesriikide võitlust radikaliseerumise vastu ja aitab neid avaliku ruumi kaitsmise tegevuskava 17 rakendamisel ning töötab välja edasisi meetmeid raudtee-reisijateveo turvalisuse parandamiseks. Me tugevdame oma jõupingutusi, et muuta Euroopa Liidu ühiskond turvalisemaks täielikus kooskõlas põhiõigustega, esitades ettepaneku infosüsteemide koostalitlusvõime kohta.

Meie ühiskondades on teabe ja andmete vahetamisel kindel koht ja järjest enam ka piirülene mõõde. Komisjon viib lõpule oma juhised andmete säilitamise tuleviku kohta. 2018. aasta alguses kavatseb komisjon võtta vastu otsuse andmete piisavuse kohta seoses Jaapaniga, et tagada ELi ja Jaapani vaheline isikuandmete vaba liikumine, sest see on meie tugevdatud majanduspartnerluse lahutamatu osa.

Euroopa Ülemkogu kordab oma pühendumist Schengeni süsteemile ning väljendab kavatsust pöörduda tagasi Schengeni süsteemi juurde niipea kui võimalik, võttes samal ajal täiel määral arvesse liikmesriikide proportsionaalseid julgeolekuhuvisid. Seepärast on väga tähtis, et Euroopa Parlament ja nõukogu võtaksid kiiresti vastu komisjoni ettepaneku Schengeni piirieeskirjade läbivaatamise kohta.

Uue rändepoliitika suunas

Euroopa rände tegevuskava rakendamine edeneb hästi. Euroopa Parlament ja nõukogu peavad eelisjärjekorras võtma vastu juba esitatud ettepanekud. Eelkõige sõltub Euroopa ühine varjupaigasüsteem, mis põhineb solidaarsusel ja tagab vastutuse jagamise, Dublini reformist 18 . Me toetame Euroopa Parlamendi ja nõukogu jõupingutusi viia Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformiga seotud töö lõpule 2018. aasta juuniks.

Rändealane partnerlusraamistik on rändepoliitika väliskomponendi osas tulemuste saavutamise jaoks otsustava tähtsusega. ELi tulemuslikum tegevus nende inimeste tagasisaatmisel, kellel puudub õigus ELis viibida, nõuab liikmesriikidelt koos kolmandate riikidega järjepidevaid jõupingutusi. Oleme esitanud välisinvesteeringute kava 19 , millega hakatakse toetama uue põlvkonna investeeringuid meie naabruses ja Aafrikas ning me asume seda kiiresti rakendama, et toetada jätkusuutlikke kohalikke projekte.

Euroopa vajab tulemuslikke seaduslikke teid, et pakkuda alternatiivi nende jaoks, kes riskivad oma eluga ja keda kasutavad ära inimkaubanduse võrgustikud. Ümberasustamise kiirendamisega annab EL usaldusväärse väljavaate neile, kes kaitset vajavad. Vananeva ühiskonnaga Euroopa vajab ka seaduslikku rännet, et ületada demograafiline lõhe ja oskuste nappus. Selles valdkonnas on EL ühiselt tegutsedes tugevam kui tema liikmesriigid üksinda. Ettepanek kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise kohta (nn sinise kaardi ettepanek 20 ) tuleks kiiresti vastu võtta. Lisaks teeb komisjon 2018. aastal vajalikud ettepanekud viisaeeskirja ja viisainfosüsteemi läbivaatamiseks ning võtab selles kontekstis tagasi ettepanekud viisaeeskirja ja ringreisiviisa kohta 21 .

Kaalukam roll rahvusvahelisel tasandil

Euroopa on stabiilsuse ja rahu saavutamisel jätkuvalt teenäitaja, kuid me ei tohiks kunagi pidada enda julgeolekut iseenesestmõistetavaks. Peame tegema rohkem kaitsealast koostööd, võttes kasutusele kõik meie käsutuses olevad vahendid, sealhulgas ELi eelarve. Innovatsiooni ja koostöö tugevdamiseks Euroopa kaitsetööstuses on mõjuvad põhjused. Selles töös peab Euroopa Kaitsefondil olema otsustav roll. Komisjon seab prioriteediks fondi kiire rakendamise, samuti ettepaneku Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi kohta 22 .

Me edendame ja tugevdame oma suhteid oluliste partneritega, nagu India ja Ladina-Ameerika. Suhete tugevdamiseks Aasiaga kõigis valdkondades teeme ettepaneku strateegiaks, millega tugevdada ühenduvust kahe maailmajao vahel. Meie pikaajaline partnerlus Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega on suure väärtusega. Me teeme tööd selle nimel, et uuendada seda partnerlust 2020. aastal, kohandades seda maailmas toimuvate muutuste taustal ja muutes selle tugevaks ja modernseks poliitiliseks liiduks. Me töötame oma ühiste huvide ning tugevdatud ja eeskirjadel põhineva maailmakorra nimel. Ajalooline tuumakokkulepe Iraaniga on avanud tee laiemate suhete taastamisele ELi ja Iraani vahel. Samuti edendame oma suhteid Iraagiga.

Demokraatlike muutuste liit

Demokraatlike muutuste liidu elluviimine on olnud praeguse komisjoni peamine püüdlus. Komisjon on märkimisväärselt tugevdanud jõupingutusi kodanike kaasamiseks ja ta pidas selleks 312 kodanike dialoogi, konsulteerides ulatuslikult kõigi sidusrühmadega parema õigusloome tegevuskava raames ja tehes ettepaneku Euroopa kodanikualgatuse 23 läbivaatamise kohta, et teha see kättesaadavamaks ja selle kasutamine hõlpsamaks. Me lõime Euroopa solidaarsuskorpuse 24 vähem kui aasta eest ja see pakub juba tuhandetele noortele inimestele uusi võimalusi kogu Euroopa Liidus. See aitab noortel osaleda ühiskondlikus elus ning arendada oma töökarjääri alguses teadmisi ja oskusi. Nüüd on aasta lõpuks vaja luua sellele kindel õiguslik alus.

Samuti on läbipaistvusel ja vastutusel demokraatliku legitiimsuse seisukohast keskne tähendus. Komisjon näitab oma suhetes huvide esindajatega eeskuju ja õhutab Euroopa Parlamenti ja nõukogu leppima kiiresti kokku kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe 25 osas kõigi kolme institutsiooni jaoks. Me teeme Euroopa Parlamendi ja nõukoguga konstruktiivset koostööd, et saavutada kokkulepe komiteemenetluse määruses 26 soovitatud paranduste tegemise suhtes ning erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamise 27 suhtes.

III.    2025. aastaks täidetavad eesmärgid: ühtsem, tugevam ja demokraatlikum liit

Tänaseid plaane ellu viies peame ühtlasi valmistuma homse liidu vajadusteks. Selles programmis on välja toodud see, mida meil on vaja teha järgmise neljateistkümne kuu jooksul, kuid ühtlasi tehakse ka ettepanekuid algatusteks, mis vaatavad kaugemale tulevikku – aastasse 2025 ja kaugemale.

30. märtsil 2019 sünnib uus Euroopa 27. Meil on võimalus seda uut Euroopat kujundada. Vaid mõni nädal hiljem, 2019. aasta juunis, astuvad eurooplased hääletuskastide juurde. Me peame oma tööga alates praegusest kuni selle päevani tagama, et kui inimesed hääletama lähevad, vastaks see uus Euroopa nende ootustele ja et neile olulistes küsimustes oleks näidata ette tulemused. Selle eesmärgi on komisjon seadnud ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamise Sibiu tegevuskavas 28 ja see lisati ka juhtide tegevuskavasse, milles lepiti kokku Euroopa Ülemkogul 19. oktoobril, ning see peab andma konkreetseid tulemusi 9. mail 2019 Rumeenias toimuva erakorralise tippkohtumise ajaks. Komisjoni poliitilise panuse sellesse tegevuskavasse moodustavad käesoleva tööprogrammi raames saavutatavad tulemused. Tegutseda tuleb kohe ja seepärast esitatakse kõik need tulevikku vaatavad algatused komisjoni praeguse ametiaja jooksul, avades praeguste aluslepingute veel kasutamata potentsiaali, mis võimaldab meil sihiteadlikult ja kiiresti edasi liikuda.

Me teeme koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, samuti liikmesriikide parlamentidega, et seda tegevuskava arutada ja edasi arendada ning nende algatustega ühiselt töötada. Kogu selle protsessi jooksul tugineme jätkuvalt demokraatlikule ja kaasavale arutelule, mis algatati valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta 29 , ja sellele järgnenud aruteludokumentidele, milles käsitleti valikuid põhivaldkondades 30 . Igal kodanikul on võimalus anda oma panus Euroopa tulevikku ja anda otsest tagasisidet selle kohta, kuidas me peaksime koos edasi liikuma.

Ühtsem liit

Komisjoni praeguse ametiaja jooksul astume vajalikke samme Bulgaaria ja Rumeenia ühinemiseks vaba liikumist võimaldava Schengeni alaga, et avada neile samad võimalused kui teistel riikidel. Samuti peaks Horvaatiast saama täieõiguslik Schengeni liikmesriik kohe, kui ta on kõik seatud tingimused täitnud. Samuti on Euro mõeldud kogu Euroopa Liidu ühisrahaks. See peab meie maailmajagu ühte liitma, mitte lahutama. See peab olema midagi enamat kui lihtsalt valitud riikide rühma rahaühik. Liikmesriikidel, kes soovivad euroga ühineda, peab olema võimalik seda teha, ja seepärast teeme ettepaneku luua euroga liitumise uus töövahend, mille kaudu anda nii tehnilist kui ka finantsabi.

Kuna on selge, et praeguse komisjoni ja parlamendi ametiaja jooksul ei toimu ELi edasist laienemist, sest ükski kandidaatriik pole selleks veel valmis, peame tagama reaalse ühinemisväljavaate kõigile Lääne-Balkani riikidele. ELi liikmesuse väljavaade on selle piirkonna reformide ja stabiilsuse liikumapanev jõud. Selles kontekstis esitab komisjon strateegia Serbia ja Montenegro ühinemiseks Euroopa Liiduga, kuna nemad on Lääne-Balkanil kõige edasijõudnumad kandidaatriigid.

Tugevam liit

Tugevamal liidul peavad olema asjakohased rahalised vahendid oma poliitika jätkuvaks elluviimiseks. Liit on viimastel aastatel oluliselt muutunud, nagu on muutunud ka tema ees seisvad väljakutsed. Meie liit vajab eelarvet, mis aitab meil oma eesmärke saavutada. Mitmeaastane finantsraamistik 2020. aastale järgnevaks perioodiks peab seda kajastama. Liidul tuleb lisaks Ühendkuningriigi lahkumisega seotud väljakutsele olla valmis ka kasutama ära uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiate eeliseid, et liikuda kaitsekoostöö liidu loomise poole ning jätkata julgeoleku- ja rändeteemade käsitlemist. Pärast poliitikasuundi käsitlevaid debatte kolleegiumis (jaanuar 2018) ja ELi juhtide vahel (veebruar 2018) teeme järgmise aasta mais tervikliku ettepaneku järgmise mitmeaastase ELi eelarve kohta, sealhulgas omavahendite kohta, võttes arvesse Monti aruandes esitatud soovitusi. Meie eesmärk on viia lõpule läbirääkimised uue mitmeaastase finantsraamistiku üle praeguse komisjoni ametiaja jooksul. Uus eelarve aitab meil täita ootusi, mille kodanikud on pannud ELile kui liidule, millel on neile olulistes küsimustes näidata ette tulemused ja mis aitab kaasa ELi pikaajalisele jätkusuutlikkusele.

Et olla tugevam, peab Euroopa muutuma tõhusamaks. Ta peab suutma tegutseda kiiremini ja otsustavamalt mitmesugustes poliitikavaldkondades, et kodanikel ja ettevõtjatel oleks ELi õigusaktidest vahetum kasu. Komisjon näitab seepärast, kuidas EL saaks ära kasutada kehtivate aluslepingute sillaklausleid, mis võimaldab meil teatavates valdkondades minna ühehäälsuselt üle kvalifitseeritud häälteenamusele, kui kõik riigipead ja valitsusjuhid selles kokku lepivad. Me teeme seda siseturu küsimustes, samuti teatavate välispoliitiliste otsuste puhul, tagamaks, et liit on tugev ülemaailmne osaleja, kel on rahvusvahelisel platvormil tõeline kaal, pöörates samal ajal erilist tähelepanu nende otsuste järjepidevusele ja tõhususele.

Lisaks peab tugevam Euroopa kaitsma oma kodanikke ja tagama, et terroristide üle mõistetakse kohut. Seepärast teeme 2018. aasta septembris Viinis toimuva julgeolekuküsimustele pühendatud spetsiaalse juhtide tippkohtumise valguses ettepaneku laiendada uue Euroopa Prokuratuuri ülesandeid selliselt, et need hõlmaksid ka terrorismivastast võitlust.

Demokraatlikum liit

Me peame tegema demokraatliku hüppe edasi, et reageerida meie kodanike muredele ja ootustele. Esimese sammuna peame tagama, et Euroopa Parlamendi valimised on midagi enamat kui üksikute liikmesriikide riiklike kampaaniate ja valimiste summa. Eespool mainitud komisjoni ettepanek aidata Euroopa erakondadel muutuda tulemuslikumaks on selles suunas oluline samm ja see kajastab uut nn esikandidaatide ideed, mille tulemusena pandi paika praegune komisjon ja selle juhtimine. Keskpikas perspektiivis peame jätkama arupidamisi riigiüleste nimekirjade üle, et muuta Euroopa valimised veelgi euroopalikumaks ja demokraatlikumaks. Samamoodi peaksime liitu demokraatlikumaks ja tõhusamaks muutvaid institutsioonilisi reforme kaaludes jätkuvalt arutama ideed, et Euroopa Ülemkogul ja komisjonil võiks olla ühine president. Euroopa Liit on ühtlasi nii riikide liit kui ka kodanike liit. Ühise presidendi ametikoht toetaks seda kahetise legitiimsuse põhimõtet.

Komisjon esitab oma seisukohad ka alalise Euroopa majandus- ja rahandusministri ametikoha võimaliku loomise kohta. Seeläbi suureneks poliitika kujundamise tõhusus, sest sama isik koordineeriks majanduspoliitika kujundamist ja peamisi eelarvevahendeid ELi ja euroala tasandil, ning komisjoni asepresidendi ametikohaga ühendatuna suureneks ka demokraatlik vastutus. Samal ajal esitame ettevalmistava töö tulemused euroala turvalise vara võimaliku väljatöötamise kohta.

Olulistele asjadele rohkem keskenduv liit vajab õigeid vahendeid demokraatlikuks ja tõhusaks tegutsemiseks alati ja igal pool, kus tarvis. Võttes aluseks töö, mille praegune komisjon on juba ära teinud, peaksime jätkuvalt juhinduma põhimõttest olla „suur suurtes asjades“. See tähendab, et ei ole vaja reguleerida kõiki aspekte kodanike igapäevaelus. Me peame tõsiselt kaaluma seda, et teeksime vähem, kuid tõhusamalt, ja andma pädevused liikmesriikidele tagasi küsimustes, mille puhul see on mõistlik. Võttes aluseks kõnes olukorrast Euroopa Liidus välja kuulutatud ja esimese asepresidendi Timmermansi juhitava töörühma töö, esitab komisjon oma ideed subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja parema õigusloome laiema kasutamise kohta, tagamaks, et me tegutseme üksnes siis, kui EL pakub lisaväärtust.

Euroopa tulevik sõltub võimest kaitsta meid ühendavaid ühiseid väärtusi: demokraatiat, õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi. Õigusriigi põhimõtte järgimiseks vajalik sõltumatu kohtusüsteem, mis ei ole poliitilise kontrolli all, on sellise ühiskonna vältimatu eeltingimus, kus valitseb rahu, vabadus, sallivus, solidaarsus ja õiglus. See on hädavajalik ka jätkusuutlikuks ja õiglaseks majanduskasvuks, samuti selleks, et Euroopa vastu valitseks usaldus. Selleks esitame algatuse Euroopa Liidus õigusriigi põhimõtete järgimise kindlamaks tagamiseks.

IV.    Paremad tulemused kohapeal – parem õigusloome, õigusaktide parem rakendamine ja jõustamine

Tänapäeval on rohkem kui kunagi varem vaja põhjalikke ettevalmistusi, hindamisi ja tõenditel põhinevat poliitikakujundamist. Igas otsuses ja igas ettepanekus tuleb struktureeritud ja terviklikul viisil võtta arvesse kõiki kättesaadavaid fakte ja tõendeid. Kaalul on liiga palju ja väljakutsed on liiga keerukad, seepärast muud lähenemisviisid ei sobi. Seepärast toetab parem õigusloome komisjoni kogu tegevust ja tagab jätkuvalt, et meie ettepanekud põhinevad parimal kättesaadaval teabel. Viimase aasta jooksul oleme oluliselt suurendanud oma jõupingutusi, et kaasata aktiivselt kodanikuühiskonda, et suurendada meie töö legitiimsust ja kvaliteeti. Me tegutseme endiselt vaid siis, kui seda on vaja ja kui see pakub lisaväärtust.

Samas ei ole parimatelgi ettepanekutel mingit mõju, kui liikmesriigid ei võta neid üle oma riiklikku õigusse ega rakenda neid korrektselt ja tõhusalt kohapeal. Komisjonil on selle tagamisel aluslepingute täitmise järelevalvajana keskne roll. 2016. aasta lõpus esitas komisjon strateegilisema lähenemise rikkumispoliitikale, et tagada parem kooskõla ELi õigusega 31 . See poliitika võimaldab meil keskenduda süsteemsetele probleemidele, kus jõustamismeetmetel võib olla tõeline mõju selles mõttes, et tagatakse kiirem vastavusse viimine kõige olulisemates küsimustes. Kehtivate ELi õigusaktide tulemuslik jõustamine on sama tähtis kui uute õigusaktide väljatöötamisele pühendatud töö. Liikmesriigid peavad ühiselt kehtestanud eeskirjadest kinni pidama ja tagama nende täitmise.. Me peame oma kohuseks rakendada täielikult institutsioonidevahelist parema õigusloome kokkulepet 32 , mis sõlmiti möödunud aastal Euroopa Parlamendi ja nõukoguga.

Oma rikkumispoliitika raames jätkab komisjon partnerluses liikmesriikidega toetamist ja töötamist, et tagada ELi õigusnormide tulemuslik ja järjekindel kohaldamine. Komisjon julgustab edaspidigi ajakohastama riikides õigusnormide täitmise tagamise eest vastutavaid asutusi Euroopa poolaasta kaudu ja vajaduse korral ka konkreetsete õigusaktidega. Komisjon jätkab ka liikmesriikide abistamist nende õigusemõistmise süsteemide tõhususe parandamisel Euroopa poolaasta kaudu. Lisaks toetab ta õigusemõistmise reforme liikmesriikides ELi vahendite ja ELi õigusemõistmise tulemustabeli abil. Struktuurireformi tugiteenistusega jätkatakse sihtotstarbelise toetuse pakkumist, et aidata liikmesriikidel ehitada üles tõhusamad institutsioonid, tugevamad juhtimisraamistikud ja tõhus avalik haldus, laiendades samas tegevust rohkematesse sektoritesse ja rohkematesse liikmesriikidesse.

Komisjon pöörab erilist tähelepanu sellele, et ELi õigusega ettenähtud sõltumatud haldusasutused ja -inspektsioonid oleksid varustatud piisavate ja asjakohaste vahenditega ning et neil oleks oma ülesannete täitmiseks vajalik sõltumatus. See hõlmab riiklikke konkurentsiasutusi, riiklikke reguleerivaid asutusi elektroonilise side teenuste ja energiasektoris, samuti raudteevaldkonda reguleerivaid asutusi, riiklikke finantsjärelevalveasutusi ja riiklikke andmekaitseasutusi.

Samuti jätkame koostööd riiklike ametiasutustega mitmesuguste võrgustike kaudu. Need hõlmavad Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ametit, kes abistab ja nõustab komisjoni ja riiklikke reguleerivaid asutusi ELi elektroonilist sidet reguleeriva raamistiku rakendamisel. Samamoodi jätkame koostööd Euroopa konkurentsivõrgustikuga, mis aitab kaasa konkurentsieeskirjade tulemuslikule ja sidusale rakendamisele. Samasugust lähenemisviisi kasutame keskkonnaõiguse rakendamise ja täitmise tagamise Euroopa Liidu võrgustikuga, millel on oluline roll keskkonnaõigustiku täitmise tagamise parimate tavade vahetamise soodustamisel ja kontrollide miinimumnõuetest kinnipidamisel. Hiljutine nõuetele vastavuse ja abi pakett, eelkõige ühtne digivärav aitab kodanikel ja ettevõtjatel kasutada täielikult ära ühtse turu pakutavaid võimalusi.

Uue ELi andmekaitseraamistikuga kehtestatakse andmekaitseks tugevad ühised standardid, mis vastavad digiajastu nõuetele. Eeskirjadest, mis tagavad tugeva kaitse ja loovad digitaalsel ühtsel turul innovatsioonivõimalusi, on kasu nii kodanikel kui ka ettevõtjatel. Komisjon esitab suunised, mis aitavad kodanikel, ettevõtjatel ja ametiasutustel enne selle jõustumist 2018. aasta mais selleks valmistuda. Selles osas teeme tihedat koostööd uue Euroopa Andmekaitsenõukoguga, mis on riiklike andmekaitseasutuste ühisorgan ja mis alustab oma tööd 25. maist 2018.

Me jätkame koostöö tugevdamist Euroopa ombudsmanide võrgustikuga, mida koordineerib Euroopa Ombudsman. See ühendab riiklikke ja piirkondlikke ombudsmane, et edendada head haldustava liidu õiguse kohaldamisel riikide tasandil.

V.    Järeldused

Järgmiseks 16 kuuks on Euroopale avanenud võimalus tegutseda ja asju muuta. Komisjoni 2018. aasta tööprogrammis toetutakse praegusele impulsile ja esitatakse sihipärane tegevuskava kümne prioriteedi elluviimiseks ja toetavad strateegiad. 2018 on Euroopa jaoks otsustav aasta. Euroopa peab näitama kodanikele konkreetseid tulemusi. Sellele keskendubki meie tegevuskava. Me tagame, et see, mida me saavutame, oleks lihtne ja kergesti arusaadav ja annaks lisaväärtust, mida kodanikud tunnetaksid oma igapäevaelus.

ELi seadusandlike prioriteetide ühisavaldus, millele kirjutasid alla kolme institutsiooni juhid mullu detsembris, on osutunud väärtuslikuks, et edendada kõige tähtsamate ja kiireloomulisemate seadusandlike dokumentide menetlemisel kiire edu saavutamist. Ootame pikisilmi kolme institutsiooni juhi kokkulepet uue ühisavalduse osas, tagamaks, et Euroopa Parlament, liikmesriigid ja komisjon püsivad ühisel kursil.

Komisjon teeb intensiivset koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et tagada liidu kavandatud tulemuste saavutamine ajaks, kui kodanikud astuvad 2019. aastal valimiskastide juurde. Euroopat ei hinnata mitte direktiivide ja määruste arvu järgi, vaid selle järgi, millised on olnud meie poliitika käegakatsutavad tulemused kodanike ja ettevõtete jaoks. Käesolev tööprogramm on selle ühise Euroopa ühise jõupingutuse lähtepunkt.

(1)

„The European Commission at mid-term: State of play of President Juncker's ten priorities“, Euroopa Parlamendi aruanne, 11. juuli 2017.

(2)

1. lisas (uued algatused) ja 3. lisas (prioriteetsed menetluses olevad ettepanekud) on esitatud nende ettepanekute üksikasjalikud loetelud.

(3)

4. lisa sisaldab üksikasjalikku loetelu algatustest, mis on kavas tagasi võtta, ja 5. lisa kehtetuks tunnistatavate dokumentide loetelu.

(4)

Teatis, mis käsitleb paremaid lahendusi parema õigusloome tegevuskava paremaks täitmiseks (COM(2017)651)

(5)

Komisjon keskendub oma 2018. aasta teavitustöös komisjoni prioriteetidele, lähtudes 2014.–2020. aasta mitmeaastase finantsraamistiku kohasest 2017.–2018. aasta institutsionaalsest teavitustegevusest (C(2016) 6838, 25.10.2016), pannes erilist rõhku Sibiu tegevuskavale.

(6)

COM(2016)597 – EFSI 2.0; COM(2016)605 – koondettepanek

(7)

 Teatis „Investeerimine aruka, innovatiivse ja jätkusuutliku tööstuse nimel – Uus ELi tööstuspoliitika strateegia (COM(2017)479)

(8)

Aruanne ringmajanduse tegevuskava rakendamise kohta (COM(2017)33)

(9)

Teatis „Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus“ (COM(2012)60)

(10)

Teatis Euroopa uue oskuste tegevuskava kohta (COM(2016)381)

(11)

Teatis „Vastupidavusvõime, heidutus ja kaitse: tugeva küberturvalisuse tagamine ELis“ (JOIN(2017)450)

(12)

Puhas energia kõikidele eurooplastele (COM(2016) 860)

(13)

 Pangandusliidu ülesehitamiseks ettenähtud meetmetest anti teada 2017. aasta juunis esitatud vahearuandes – vt COM(2017) 292.

(14)

Teatis „Pangandusliidu väljakujundamine“ (COM(2017)592)

(15)

Teatis „Euroopa sotsiaalõiguste samba loomine“ (COM(2017)250)

(16)

Vt 3. lisa prioriteetsete menetluses olevate ettepanekute kohta

(17)

Avaliku ruumi kaitsmise tegevuskava (COM(2017)612)

(18)

 Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (COM(2016)270)

(19)

 Teatis „Euroopa investeeringute tugevdamine töökohtade loomiseks ja majanduskasvu saavutamiseks: Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi teine etapp ning uus Euroopa välisinvesteeringute kava“ (COM(2016)581)

(20)

 Ettepanek: direktiiv kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (COM(2016)378)

(21)

 Määruse ettepanek, mis käsitleb liidu viisaeeskirja (viisaeeskiri); (COM(2014)164)

Ettepanek: määrus, millega võetakse kasutusele ringreisiviisa ja muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määrusi (EÜ) nr 562/2006 ja (EÜ) nr 767/2008 (COM(2014)163)

(22)

 Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet (COM(2017)294)

(23)

Ettepanek: määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta (COM(2017)482)

(24)

Ettepanek: määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik (COM(2017)262)

(25)

 Ettepanek: Institutsioonidevaheline kokkulepe kohustusliku läbipaistvusregistri kohta
(COM(2016)627)

(26)

Ettepanek: määrus millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)085)

(27)

Ettepanek: määrus, millega muudetakse määrust, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (COM(2017)481)

(28)

Esitatud koos kavatsusavaldusega 13. septembril 2017.

(29)

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta (COM(2017)2025)

(30)

Aruteludokument Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta (COM(2017)206), aruteludokument üleilmastumise ohjamise kohta (COM(2017)240), aruteludokument majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta (COM(2017)291), aruteludokument Euroopa kaitse tuleviku kohta (COM(2017)315), aruteludokument ELi rahanduse tuleviku kohta (COM(2017)358)

(31)

Teatis „ELi õigus: parema kohaldamisega paremad tulemused“ (C(2016)8600)

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE


Komisjoni 2018. aasta tööprogramm

Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks


I lisa: uued algatused

Nr

Pealkiri

Kirjeldus 1

Uus hoog töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele

1.

Ringmajanduse tegevuskava elluviimine 2

See hõlmab plasti kasutamise, taaskasutamise ja ringlussevõtu strateegiat (muu kui seadusandlik; 2017. aasta 4. kv); ettepanekut määruse kohta, millega kehtestatakse taaskasutatava vee kvaliteedi miinimumnõuded (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 192; 2017. aasta 4. kv); joogiveedirektiivi läbivaatamist REFITi raames (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 192; 2017. aasta 4. kv); algatust õiguslike, tehniliste ja praktiliste kitsaskohtade kõrvaldamiseks keemia-, toote- ja jäätmealaste õigusaktide kokkupuutealas (muu kui seadusandlik; 2017. aasta 4. kv); ja ringmajanduse seire raamistikku (muu kui seadusandlik, 2017. aasta 4. kv) 

2.

Mitmeaastane finantsraamistik (algatus 2025. aastaks)

Terviklik ettepanek tulevaseks mitmeaastaseks finantsraamistikuks pärast 2020. aastat (2018. aasta 2. kv), millele järgnevad ettepanekud järgmise põlvkonna programmide ja uute omavahendite kohta (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 311 ja valdkondlikud alused, 2018. aasta 2. kv)

3.

Euroopa jätkusuutlik tulevik (algatus 2025. aastaks)

Aruteludokument, mille teemaks on Euroopa kestliku arengu saavutamine aastaks 2030, võttes aluseks ÜRO kestliku arengu eesmärkide järelmeetmed, sealhulgas Pariisi kliimakokkuleppe (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

Ühendatud digitaalne ühtne turg

4.

Digitaalse ühtse turu loomise lõpuleviimine

Ettepanek, mis käsitleb õiglust ettevõtjatevahelistes suhetes seoses äriplatvormidega (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); algatus, mis käsitleb veebiplatvormide väljakutseid seoses väärinfo levitamisega (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv); ning turuanalüüsi ja olulise turuvõimu hindamist elektroonilise side sektoris käsitlevate komisjoni suuniste läbivaatamine (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika

5.

Energialiidu loomise lõpuleviimine

Energialiidu solidaarsusaspekti järelmeetmed, sh Euroopa gaasisiseturule sisenevaid gaasijuhtmeid käsitlevaid ühiseid eeskirju käsitlev ettepanek (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 194, 2017. aasta 4. kv)

6.

ELi energia- ja kliimapoliitika tulevik (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb ELi energia- ja kliimapoliitika tulevikku, sh Euratomi asutamislepingu tulevikku (võttes arvesse Lissaboni lepingu teemalisele lõppaktile lisatud viie liikmesriigi deklaratsiooni nr 54) ja ELi toimimise lepingu artikli 192 lõike 2 teise lõigu võimalikku kasutamist (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

Süvendatud ja õiglasem siseturg tugevama tööstusbaasiga

7.

Digitaalmajanduse õiglane maksustamine

Ettepanek kehtestada ELi tasandil eeskirjad, mis võimaldavad maksustada digitaalmajandusest tulenevat hargmaiste ettevõtjate kasumit (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artiklid 113 ja 115, 2018. aasta 1. kv)

8.

Sotsiaalse õigluse pakett

Ettepanek asutada Euroopa tööjõu amet (seadusandlik; 2018. aasta 2. kv); algatus sotsiaalkaitse tagamiseks ebatüüpilistele füüsilisest isikust ettevõtjatele (seadusandlik / muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklid 153–155, 352, 2018. aasta 2. kv); algatus, mis käsitleb Euroopa sotsiaalkindlustusnumbrit, mida saaks kasutada vajaduse korral kõikides poliitikavaldkondades (seadusandlik, sh mõjuhinnang, 2018. aasta 2. kv); kirjaliku tõendi direktiivi (millega kehtestatakse tööandjatele kohustus teavitada töötajaid töölepingu või -suhte tingimustest) läbivaatamine REFITi raames (seadusandlik, sh mõjuhinnang / muu kui seadusandlik, ELi toimimise lepingu artiklid 153 ja 154, 2017. aasta 4. kv)

9.

ELi toidutarneahel

Ettepanek ELi toidutarneahela parandamiseks (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artiklid 42 ja 43, 2018. aasta 1. kv)

10.

Kapitaliturgude liidu loomine

Läbivaadatud raamistik investeerimisühingute jaoks (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2017. aasta 4. kv); tegevuskava jätkusuutliku rahanduse kohta, mille juurde kuuluvad reguleerivad meetmed (seadusandlik, sh mõjuhinnang / muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv); finantstehnoloogiat käsitlev algatus (FinTech) (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv); ettepanek ELi ühis- ja vastastikuse rahastamise raamistiku kohta (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 114; 2018. aasta 1. kv); pandikirjade Euroopa tugiraamistik (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); REFITi algatus vähendada takistusi alternatiivsete investeerimisfondide piiriüleselt turustamisel (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv)

11.

Ühtset turgu käsitleva õigusloome suurem tõhusus (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb võimalusi kasutada siseturuga seonduvates küsimustes rohkem kvalifitseeritud häälteenamusega hääletamist ja seadusandlikku tavamenetlust vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõikele 7 (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit

12.

Euroopa majandus- ja rahaliidu loomise lõpuleviimine

Ettepanekud, mis käsitlevad Euroopa stabiilsusmehhanismi ümberkujundamist Euroopa Valuutafondiks ELi õiguse raames (seadusandlik, 2017. aasta 4. kv); ELi eelarves euroala jaoks ettenähtud eelarverea loomine, mida saab kasutada neljal eesmärgil: 1) struktuurireformide toetamine, 2) stabiliseerimisfunktsioon, 3) pangandusliidu kaitsemeede ja 4) lähenemisvahend ühinemiseelse abi andmiseks euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele (muu kui seadusandlik, 2017. aasta 4. kv); ning majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise lepingu sisu ülevõtmine ELi õigusraamistikku, võttes arvesse paindlikkust, mida pakub stabiilsuse ja kasvu pakt ning mida komisjon on alates 2015. aasta jaanuarist kohaldanud (seadusandlik, 2017. aasta 4. kv)

13.

Pangandusliidu loomise lõpuleviimine

Ettepanekud viivislaenude järelturgude arendamise kohta (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); tagatud nõuetega võlausaldajate kaitsmine ettevõtjatest laenuvõtjate makseviivituste eest (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv); ning ELi riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberite väljatöötamise tugiraamistik (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv) 

14.

Alalise ja vastutava Euroopa majandus- ja rahandusministri ametikoha loomine (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb demokraatlikule kontrollile alluva alalise Euroopa majandus- ja rahandusministri ametikoha võimalikku loomist (muu kui seadusandlik, 2017. aasta 4. kv)

Kaubandus: tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata üleilmastumist

15.

Strateegia „Kaubandus kõigile“ elluviimine

Lepingute sõlmimine Jaapani, Singapuri ja Vietnamiga ning läbirääkimiste edendamine Mehhiko ja Mercosuri riikidega ning läbirääkimiste edendamine Austraalia ja Uus-Meremaaga pärast seda, kui nõukogu on komisjoni soovitatud volitused heaks kiitnud

Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused

16.

Julgeolekuliidu loomise lõpuleviimine

Julgeolekuliidu tegevuskava rakendamine ja terrorismivastase võitluse edendamine ettepanekud, mille eesmärk on võimaldada ELi julgeoleku, piiri- ja rändehalduse infosüsteemide koostalitlust (seadusandlik, sh mõjuhinnang; artiklid 74, 77, 79, 85, 87 ja 88, 2017. aasta 4. kv); ettepanek parandada õiguskaitseasutuste piiriülest juurdepääsu elektroonilistele tõenditele (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 82, 2018. aasta 1. kv); lõhkeainete lähteainete turustamist ja kasutamist käsitleva määruse läbivaatamine REFITi raames (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 2. kv); algatused lihtsustada õiguskaitseasutuste jaoks finantsandmetele juurdepääsu ja nende andmete kasutamist (seadusandlik, sh mõjuhinnang / muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

17.

ELi kodanikukaitse mehhanism

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanek otsuse nr 1313/2013/EL läbivaatamiseks laiapõhjalise ja operatiivvõimelise Euroopa Liidu kodanikukaitse mehhanismi loomise seisukohast (seadusandlik, ELi toimimise lepingu artikkel 196, 2017. aasta 4. kv)

18.

Hiljuti asutatud Euroopa Prokuratuuri ülesannete laiendamine (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb hiljuti asutatud Euroopa Prokuratuuri ülesannete laiendamist vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 86 lõikele 4, et need hõlmaksid terrorismivastast võitlust (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)

19.

Õigusriigi põhimõte (algatus 2025. aastaks)

Algatus õigusriigi põhimõtete järgimise kindlamaks tagamiseks Euroopa Liidus (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 4. kv)

Uue rändepoliitika suunas

20.

ELi rände tegevuskava elluviimine

Ühtse viisaeeskirja läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artikkel 77, 2018. aasta 1. kv); viisainfosüsteemi läbivaatamine REFITi raames (seadusandlik, sh mõjuhinnang; ELi toimimise lepingu artiklid 77 ja 87; 2018. aasta 2. kv); sisserände kontaktametnikke käsitleva määruse läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang, 2018. aasta 2. kv)

Tugevam roll üleilmsel tasandil

21.

Üleilmse strateegia elluviimine

See hõlmab ELi Euroopa ja Aasia ühendamise strateegiat; uuendatud partnerlust Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikidega ning uusi raamistikke suhetes India, Iraani ja Iraagiga (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. ja 2. kv)

22.

Reaalsed ühinemisväljavaated (algatus 2025. aastaks)

Strateegia Serbia ja Montenegro kui Lääne-Balkani kõige edasijõudnumate kandidaatriikide edukaks ühinemiseks Euroopa Liiduga, kusjuures eriline rõhk pannakse õigusriigi põhimõttele, põhiõigustele, võitlusele korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu ja piirkonna üldisele stabiilsusele (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 1. kv)

23.

Suurem tõhusus ja järjepidevus ühise välispoliitika elluviimisel (algatus 2025. aastaks)

Teatis kvalifitseeritud häälteenamuse edasise laiema kasutamise kohta ühise välispoliitika valdkonnas Euroopa Liidu lepingu artikli 31 lõike 3 alusel, samuti ühise välispoliitika järjepidevuse parandamise kohta (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)

Demokraatlike muutuste liit

24.

Euroopa asjadest teavitamine

Teatis, mis käsitleb liidu ühtsemaks, tugevamaks ja demokraatlikumaks muutmist teabevahetuse kaudu ( muu kui seadusandlik, 2018. aasta 2. kv)

25.

Teeme vähem, aga paremini (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja parema õigusloome laiema kasutamise edasist parandamist Euroopa Liidu igapäevases toimimises (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3. kv) 

26.

Tõhusam ja demokraatlikum Euroopa Liit (algatus 2025. aastaks)

Teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu juhtimise tõhusamaks muutmise võimalusi (muu kui seadusandlik, 2018. aasta 3. kv)

(1)

Käesolevas lisas esitab komisjon kooskõlas institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppega täiendava teabe, mis on kättesaadav tööprogrammis esitatud algatuste kohta. Algatuse kirjelduses esitatud teave, mis on sulgudes, on esialgne ja võib ettevalmistusprotsessi käigus muutuda, pidades eelkõige silmas mõjuhindamise protsessi tulemusi.

(2)

Ringmajanduse tegevuskava oli juba lisatud komisjoni 2017. aasta tööprogrammi I lisasse.

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE


Komisjoni 2018. aasta tööprogramm

Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks


II. lisa: õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) algatused 1

Nr

Pealkiri

Kirjeldus 2

Uus hoog töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele 

1.

Keskkonnaseire ja toimivuskontrolli aruandluse järelmeetmed

Keskkonnaseire ja -aruandluse toimivuskontrolli järelmeetmetest tulenevate nõuete ühtlustamise algatus (ELi toimimise lepingu artiklid 95, 175 ja 192 , 2018. aasta 1. kv)

Ühendatud digitaalne ühtne turg

2.

Avaliku sektori valduses olev teave

Direktiivi 2013/37/EL (avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta) läbivaatamisega luuakse võimalused valitsemissektori andmete kasutamiseks ühiskonna hüvanguks, vähendada regulatiivseid kulusid ja lihtsustada olemasolevaid õigusakte (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 2. kv)

Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika 

3.

Kalanduskontrolli süsteemi läbivaatamine

Hindamisdokumendi SWD(2017)134 final tulemuste põhjal on algatuse eesmärk lihtsustada ja tõhustada kehtivat õigusraamistikku (nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, nõukogu määrus (EÜ) nr 768/2005, nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008) nt eeskirjade lihtsustamise, raskete rikkumiste loetelu ühtlustamise, halduskoormuse vähendamise ja ühtlustatud IT-vahendite kasutamise edendamise teel. See algatus on vastuseks REFITi platvormi arvamusele (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 43, 2018. aasta 2. kv)

Süvendatud ja õiglasem siseturg tugevama tööstusbaasiga

4.

Kaubaveo elektrooniliste dokumentide tunnustamine ametiasutuste ja/või äripartnerite poolt

Algatuse eesmärk on võimendada digiteerimise potentsiaali transpordisektoris, edendades elektrooniliste kaubaveodokumentide tunnustamist ametiasutuste ja/või äripartnerite poolt ja nende laiemat kasutamist veoettevõtjate poolt(seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 91, 2018. aasta 2. kv)

5.

Meretranspordi ühtse liidese algatus

Direktiivi 2010/65/EL (milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi) läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 100 lõige 2, 2018. aasta 2. kv)

6.

TEN-T investeeringud

Määrus, milles käsitletakse üleeuroopalise transpordivõrgu ühishuviprojektide kiirema rakendamise meetmete võtmise lihtsustamist (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artiklid 171-172, 2018. aasta 1. kv)

7.

Aktsiisi üldine kord 3

Direktiivi 2008/118/EÜ läbivaatamine, et ühtlustada tolli- ja aktsiisialaseid õigusakte ning tagada nende sidusus, parandada õiguskindlust ja tagada ELi õigusaktide ühtne kohaldamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 113, 2018. aasta 1. kv).

Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused 

8.

Uus kokkulepe tarbijatega

ELi tarbijakaitsealaste direktiivide sihipärane läbivaatamine pärast ELi tarbijakaitse ja turunduse valdkonna õigusaktide toimivuskontrolli, mis viidi lõpule 23. mail 2017. Algatus lihtsustada liikmesriikide tarbijakaitseasutuste jaoks koordineerimist ja tulemuslikku tegutsemist ELi tasandil ning tugevdada täitemeetmeid ja parandada tarbijaõigusi (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 114, 2018. aasta 1. kv) 

9.

Isikutunnistused ja elamisload

Seadusandlik algatus ELi kodanike ja nende kolmandate riikide kodanikest pereliikmete isikutunnistuste ja elamislubade turvalisuse parandamiseks. See algatus on vastuseks REFITi platvormi arvamusele (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 21 ja/või artikli 77 lõige 3, 2018. aasta 2. kv)

10.

Dokumentide kättetoimetamist käsitleva määruse läbivaatamine

Määruse (EÜ) nr 1393/2007 (kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“)) läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 81 lõige 2, 2018. aasta 2. kv).

11.

Tõendite kogumist käsitleva määruse läbivaatamine

Tõendite kogumist käsitleva määruse (EÜ) nr 1206/2001 läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikli 81 lõige 2, 2018. aasta 2. kv)

12.

Tagasipöördumistunnistus

Tagasipöördumistunnistuse kehtestamise otsust asendava nõukogu direktiivi ettepaneku läbivaatamine (seadusandlik, sh mõjuhinnang, ELi toimimise lepingu artikkel 23, 2018. aasta 2. kv)

(1)

Käesolevas lisas on loetletud REFITi raames tehtavad seadusandlikud algatused, mis kavatsetakse vastu võtta 2018. aastal. See täiendab I lisas loetletud uusi algatusi.

(2)

Käesolevas lisas esitab komisjon kooskõlas institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppega täiendava teabe, mis on kättesaadav tööprogrammis esitatud algatuste kohta. Algatuse kirjelduses esitatud teave, mis on sulgudes, on esialgne ja võib ettevalmistusprotsessi käigus muutuda, pidades eelkõige silmas mõjuhindamise protsessi tulemusi.

(3)

Aktsiisi üldine kord oli juba lisatud komisjoni 2017. aasta tööprogrammi II lisasse.

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE

Komisjoni 2018. aasta tööprogramm

Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseksIII lisa: prioriteetsed menetluses olevad ettepanekud

nr

Punkt

Täielik pealkiri

Viide

Uus hoog töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele

1.

EFSI 2.0*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1316/2013 ja (EL) 2015/1017 Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kestuse pikendamise ning kõnealuse fondi ja Euroopa investeerimisnõustamise keskuse tehnilise täiustamise osas

COM(2016)597 final

2016/0276 (COD)

14.9.2016

2.

Finantsmäärus/koondmäärus*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2012/2002 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1307/2013, (EL) nr 1308/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014, (EL) nr 283/2014, (EL) nr 652/2014 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust 541/2014

COM(2016)605 final

2016/0282(COD)

14.9.2016

3.

Ringmajanduse pakett*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta

COM(2015)593 final

2015/0272(COD)

2.12.2015

4.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta

COM(2015)595 final

2015/0275(COD)

2.12.2015

5.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta

COM(2015)594 final

2015/0274(COD)

2.12.2015

6.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

COM(2015)596 final

2015/0276(COD)

2.12.2015

Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega

COM(2015)615 final

2015/02785COD)

2.12.2015

Ühendatud digitaalne ühtne turg

7.

Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenuste kohta

COM/2016/0285 final

2016/0149 (COD)

25.5.2016

8.

Digitaalsed lepingud

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

COM/2015/0634 final

2015/0287 (COD)

9.12.2015

9.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kaupade internetimüügi ja muu kaugmüügi lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

COM/2015/0635 final

2015/0288 (COD)

9.12.2015

10.

Telekommunikatsioonireform*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud)

COM(2016)590 final

2016/0288 (COD)

14.9.2016

11.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

COM(2016)591 final

2016/0286(COD)

14.9.2016

12.

Autoriõigus digitaalsel ühtsel turul*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

COM(2016)593 final

2016/0280 (COD)

14.9.2016

13.

Autoriõigused ja nendega kaasnevad õigused ringhäälingus*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse eeskirjad ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes kohaldatavate autoriõiguste ja nendega kaasnevate õiguste teostamise kohta

COM(2016)594 final

2016/0284 (COD)

14.9.2016

14.

Ajakohastatud audiovisuaalne raamistik*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda

COM/2016/0287 final

2016/0151 (COD)

25.5.2016

15.

Ettepanek põhjendamatu asukohapõhise piiramise tõkestamiseks*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb siseturul asukohapõhist piiramist ja muul viisil diskrimineerimist kliendi kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ

COM/2016/0289 final

2016/0152 (COD)

25.5.2016

16.

E-privaatsuse direktiiv*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

COM(2017)10 final

2017/0003(COD)

10.1.2017

17.

ELi asutuste sise-eeskirjad isikuandmete kaitse alal – üldiste andmekaitset käsitlevate õigusaktidega vastavusse viimine*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ

COM(2017)8 final

2017/0002(COD)

10.1.2017

18.

Isikustamata andmete vaba liikumine

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus

COM(2017)495 final

2017/0228 (COD)

13.9.2017

19.

ELi küberturvalisuse amet

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ENISAt ehk ELi küberturvalisuse ametit, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 526/2013 ja mis käsitleb info- ja kommunikatsioonitehnoloogia küberturvalisuse sertifitseerimist („küberturvalisust käsitlev õigusakt“)

COM(2017)477 final

2017/0225 (COD)

13.9.2017

Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika

20.

Pakett „Puhas energia kõikidele eurooplastele“*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta

COM(2016)761 final

2016/0376(COD)

30.11.2016

COM(2016)765 final

2016/0381(COD)

30.11.2016

21.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2016)767 final

2016/0381(COD)

30.11.2016

22.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet (uuesti sõnastatud)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb ohuvalmidust elektrisektoris ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2005/89/EÜ

COM(2016)864 final

2016/0380(COD)

COM(2016)861 final

2016/0379(COD)

COM(2016)863 final

2016/0378(COD)

COM(2016)862 final

2016/0377(COD)

Kõik võeti vastu 30.11.2016

23.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013

COM(2016)759 final

2016/375 (COD)

30.11.2016

24.

Kliimapakett*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist

COM(2015)337 final

2015/0148 COD

15.7.2015

25.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevad kasvuhoonegaaside heited ja nende gaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta

COM(2016)479 final

2016/0230 COD

20.7.2016

26.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta

COM(2016)482 final

2016/0231 COD

20.7.2016

27.

Pakett „Säästva liikuvuse suunas“

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest

COM/2017/ 275 final

2017/0114 (COD)

31.5.2017

28.

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ (raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest) teatavaid sõidukite maksustamist käsitlevaid sätteid

COM/2017/ 276 final

2017/0115 (CNS)

31.5.2017

29.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV liidu elektroonilise teemaksu koostalitlusvõime ja teemaksude tasumata jätmist käsitleva piiriülese teabevahetuse hõlbustamise kohta (uuesti sõnastatud)

COM/2017/ 280 final

2017/0128 (COD)

31.5.2017

30.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega

COM/2017/ 281 final

2017/0123 (COD)

31.5.2017

31.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/1/EÜ ilma juhita renditud sõidukite kasutamise kohta kaupade autoveol

COM/2017/ 282 final

2017/0113 (COD)

31.5.2017

32.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas

COM/2017/ 277 final

2017/0122 (COD)

31.5.2017

33.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS uute raskeveokite CO2-heite ja kütusekulu seire ja aruandluse kohta

COM/2017/ 279 final

2017/0111 (COD)

31.5.2017

34.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/22/EÜ seoses täitmise tagamise nõuetega ning millega kehtestatakse konkreetsed õigusnormid seoses direktiividega 96/71/EÜ ja 2014/67/EL sõidukijuhtide lähetamiseks autoveosektoris

COM/2017/ 278 final

2017/0121 (COD)

31.5.2017

Süvendatud ja õiglasem siseturg tugevama tööstusbaasiga

35.

Vastavuse pakett

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühtne digivärav teabe ja menetluste ning abi- ja probleemilahendamisteenuste pakkumiseks ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tingimused ja kord, mille kohaselt võib komisjon paluda ettevõtjatel ja ettevõtjate ühendustel esitada teavet siseturu ja sellega seotud valdkondade kohta

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mille eesmärk on anda liikmesriikide konkurentsiasutustele volitused konkurentsieeskirjade täitmise tagamise tõhustamiseks ja tagada siseturu nõuetekohane toimimine

COM(2017)256 final

2017/0086 (COD)

2.5.2017

COM(2017)257 final

2017/0087(COD)

2.5.2017

COM(2017) 142 final

2017/0063 (COD)

22.3.2017

36.

Teenuste pakett

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega kehtestatakse teenustega seotud autoriseerimisskeemidest ja nõuetest teatamise kord ning muudetakse direktiivi 2006/123/EÜ ja määrust (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse uute kutsealasid reguleerivate õigusnormide vastuvõtmisele eelnevat proportsionaalsuse kontrolli

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud haldusvahendid

COM(2016)821 final

2016/0398 (COD)

10.1.2017

COM(2016) 822 final

2016/0404 (COD

10.1.2017

COM(2016) 824 final

2016/0403 (COD)

10.1.2017

37.

Mootorsõidukite turujärelevalve

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

COM/2016/031 final

2016/014 (COD)

27.1.2016

38.

Tööandja maksejõuetuse direktiiv

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse ennetava restruktureerimise raamistikke, uue võimaluse andmist ning restruktureerimise, maksejõuetuse ja maksekohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid ning millega muudetakse direktiivi 2012/30/EL

COM(2016)723 final

2016/0359 (COD)

22.11.2016

39.

Üleeuroopaline personaalne pensionitoode (PEPP)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS üleeuroopalise personaalse pensionitoote kohta

COM(2017)343 final

2017/0143(COD)

29.6.2017

40.

Euroopa turu infrastruktuuri määruse muudatused

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega

COM(2017)208 final

2017/0090(COD)

4.5.2017

41.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega

COM(2017)331 final

2017/0136(COD)

13.6.2017

42.

Äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas (CCCTB)

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta

COM(2016)685 final

2016/0337 (CNS)

25.10.2016

COM(2016)683 final
2016/0336 (CNS)

25.10.2016

43.

Halduskoostöö ning maksupettuste vastane võitlus käibemaksu valdkonnas

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas

COM(2016)755 final

2016/0371(CNS)

1.12.2016

44.

Raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavad käibemaksumäärad

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses raamatute, ajalehtede ja perioodikaväljaannete suhtes kohaldatavate käibemaksumääradega

COM(2016)758 final

2016/0374 (CNS)

1.12.2016

45.

Tulumaksualase teabe avalikustamine

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate äriühingute ja filiaalide poolt

COM(2016)198 final

2016/0107(COD)

12.4.2016

46.

Automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas

Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL seoses kohustusliku automaatse teabevahetusega maksustamise valdkonnas avalikustatavate piiriüleste skeemide puhul

COM(2017)335 final

2017/0138 (CNS)

21.6.2017

47.

Töötajate lähetamine

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega

COM(2016)128 final

2016/0070 (COD)

8.3.2016

48.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord

COM(2016)815 final

2016/0397 (COD)

13.12.2016

49.

Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamine

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL

COM(2017)253 final

2017/0085 (COD)

26.4.2017

Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit

50.

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikiri

Soovitus võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklit 22

EKP/2017/18

23.6.2017

51.

Euroala ühtne esindatus Rahvusvahelises Valuutafondis

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

COM(2015)603 final

2015/0250(NLE)

21.10.2015

52.

Uus kapitalinõuete määrus*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses finantsvõimenduse määra, stabiilse netorahastamise määra, omavahendite ja kõlblike kohustuste nõuete, vastaspoole krediidiriski, tururiski, kesksetes vastaspooltes olevate positsioonide, ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjates olevate riskipositsioonide, riskide kontsentreerumise, aruandluse ja avalikustamise nõuetega ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012

COM(2016)850 final

2016/0360 (COD)

23.11.2016

53.

Kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014 seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega

COM(2016)851 final

2016/0361 (COD)

21.11.2016

54.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/59/EL seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõimega ning direktiive 98/26/EÜ, 2002/47/EÜ, 2012/30/EL, 2011/35/EL, 2005/56/EÜ, 2004/25/EÜ ja 2007/36/EÜ

COM(2016)852 final

2016/0362 (COD)

23.11.2016

55.

Tagamata võlainstrumentide järjestus maksejõuetusmenetluse hierarhias*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL muutmise kohta seoses tagamata võlainstrumentide järjestusega maksejõuetusmenetluse hierarhias

COM/2016/853 final
2016/0363 (COD)

23.11.2016

56.

Vabastatud üksused, finantsvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad, tasustamine, järelevalvemeetmed ja -volitused ning kapitali säilitamise meetmed*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2013/36/EL seoses vabastatud üksuste, finantsvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, tasustamise, järelevalvemeetmete ja -volituste ning kapitali säilitamise meetmetega

COM(2016)854 final

2016/0364 (COD)

23.11.2016

57.

Kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamine ja kriisilahendus

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kesksete vastaspoolte finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse raamistiku kohta ning millega muudetakse määruseid (EL) nr 1095/2010, (EL) nr 648/2012 ja (EL) 2015/2365

COM(2016)856 final

2016/0365 (COD)

28.11.2016

58.

Euroopa hoiuste tagamise skeem*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 806/2014, et luua Euroopa hoiuste tagamise skeem

COM(2015)586 final

2015/0270(COD)

24.11.2015

Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused

59.

Võitlus rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist, ning millega muudetakse direktiivi 2009/101/EÜ

COM(2016)450 final

2016/0208(COD)

5.7.2016

60.

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624

COM(2016)731 final

2016/0357(COD)

16.11.2016

61.

Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS)*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse kesksüsteem nende liikmesriikide väljaselgitamiseks, kellel on teavet kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, et täiendada ja toetada Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS-TCN-süsteem), ning muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011

COM(2017)344 final

2017/0144(COD)

26.6.2017

62.

eu-LISA

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ametit ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011

COM(2017)352 final

2017/0145 (COD)

29.6.2017

63.

Arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikune tunnustamine

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist

COM(2016)819 final

2016/0412(COD)

21.12.2016

64.

Schengeni piirieeskirjad

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 sisepiiridel piirikontrolli ajutist taaskehtestamist reguleerivate normide osas

COM(2017)571 final

2017/0245(COD)

28.9.2017

65.

Schengeni infosüsteem (SIS)

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Schengeni infosüsteemi kasutamise kohta ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

COM(2016)881 final

2016/0408(COD)

21.12.2016

66.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006

COM(2016)882 final

2016/0407(COD)

21.12.2016

67.

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist politseikoostöös ja kriminaalasjades tehtavas õigusalases koostöös ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1986/2006, nõukogu otsus 2007/533/JSK ja komisjoni otsus 2010/261/EL

COM(2016)883 final

2016/0409(COD)

21.12.2016

Kaubandus: tasakaalustatud ja edumeelne kaubanduspoliitika, et ohjata üleilmastumist

68.

Kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimine*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed

COM(2013)192 final

2013/0103 (COD)

10.4.2013

69.

Rahvusvaheliste hangete instrument

Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele

COM(2016)34 final

2012/0060(COD)

29.1.2016

70.

ELi tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringud

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistik

COM(2017)487 final

2017/0224(COD)

13.9.2017

71.

Mitmepoolne investeerimiskohus

Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu loomise konventsiooni üle

COM(2017)493 final

13.9.2017

Uue rändepoliitika suunas

72.

Dublini süsteemi reform*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (uuesti sõnastatud)

COM(2016)270 final

2016/0133(COD)

4.5.2016

73.

Varjupaigaamet/EASO*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu Varjupaigaametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 439/2010

COM(2016)271 final

2016/0131 (COD)

4.5.2016

74.

Eurodac*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem [määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusaks kohaldamiseks ja ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute tuvastamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil (uuesti sõnastatud)

COM(2016)272 final

2016/0132 (COD)

4.5.2016

75.

Vastuvõtutingimused*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (uuesti sõnastatud)

COM(2016)465 final

2016/0222(COD)

13.7.2016

76.

Varjupaigataotlejatele kehtestatud miinimumnõuded*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule ning millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta

COM(2016)466 final

2016/0223(COD)

13.7.2016

77.

Varjupaigamenetlus*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse rahvusvahelise kaitse ühine menetlus liidus ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2013/32/EL

COM(2016)467 final

2016/0224(COD)

13.7.2016

78.

Liidu ümberasustamisraamistik*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse liidu ümberasustamisraamistik ja muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014

COM(2016)468 final

2016/0225(COD)

13.7.2016

79.

Kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemine ja seal elamine (ehk sinise kaardi direktiiv)*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta

COM(2016) 378 final

2016/0176 (COD)

7.6.2016

Tugevam roll üleilmsel tasandil

80.

Euroopa Investeerimispanga välislaenude andmise volitus*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust nr 466/2014/EL, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ELi tagatis liiduväliste investeerimisprojektide toetamiseks sõlmitud finantseerimistehingutest tekkida võiva kahjumi puhuks

COM(2016)583final

2016/0275(COD)

14.9.2016

81.

Euroopa Investeerimispank: välistegevuse tagatisfond*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 480/2009 välistegevuse tagatisfondi asutamise kohta

COM(2016)582

2016/0274(COD)

14.9.2016

82.

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada Euroopa Liidu kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet

COM(2017) 294 final

2017/0125 (COD)

Demokraatlike muutuste liit

83.

Euroopa solidaarsuskorpus*

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL

COM(2017)262 final

2017/0102(COD)

30.5.2017

84.

Komiteemenetluse määrus

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes

COM/2017/085 final

2017/035 (COD)

14.2.2017

85.

Euroopa tasandi erakonnad ja Euroopa tasandi sihtasutused

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist

COM(2017)481final

2017/0219(COD)

13.9.2017

86.

Euroopa kodanikualgatus

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa kodanikualgatuse kohta

COM(2017)482 final

2017/0220(COD)

13.9.2017

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE


Komisjoni 2018. aasta tööprogramm

Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks


IV lisa: tagasivõetavad ettepanekud 1

Nr

COM / institutsioonidevaheline viide

Pealkiri

Tagasivõtmise põhjus

Põllumajandus ja maaelu areng

1.

COM/2017/0150 final
2017/068/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2017. kalendriaastaks

Aegunud: seda küsimust käsitleti komisjoni 7. juuli 2017. aasta rakendusmääruses (EL) nr 2017/1236.

Majandus- ja finantsküsimused, maksundus ja toll

2.

COM/2011/737 final
2011/333/CNS

Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks käibemaksupõhised omavahendid

Komisjon esitab omavahendite kohta uued ettepanekud tervikliku ettepaneku raames, mis käsitleb tulevast mitmeaastast finantsraamistikku 2020. aastale järgnevaks ajavahemikuks. Seega aegub kõnealune ettepanek, kuna see asendatakse selles kontekstis uute ettepanekutega.

3.

COM/2014/43 final
2014/0020/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta

Kokkulepet ei ole oodata. Ettepaneku käsitlemisel ei ole alates 2015. aastast edusamme tehtud. Pealegi on ettepanekus sisalduvat peamist finantsstabiilsust puudutavat argumenti käsitletud pangandussektoris muude regulatiivsete meetmetega, millest tuleb eelkõige märkida pangandusliidu järelevalve- ja kriisilahenduse vahendeid.

Välisasjad ja julgeolekupoliitika

4.

COM/2003/695 final
CNS 2003/0268

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja selle liikmesriikide Boliivia, Colombia, Ecuadori, Peruu ja Venezuela Bolivari Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu sõlmimise kohta

Aegunud: ei ole enam jõus, sest see asendati 3. veebruari 2016. aasta ühisettepanekuga JOIN/2016/04.

5.

COM/2014/360 final
2014/0182/NLE

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liidu seisukohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga asutatud koostöönõukogus seoses ELi–Gruusia assotsieerimiskava rakendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega

Aegunud: välisasjade nõukogu võttis assotsieerimiskava vastu 23. juunil 2014 dokumendiga ST 10978/14 (ELT L 261, 30.8.2014).

6.

COM/2014/359 final
2014/0181/NLE

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liidu seisukohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga asutatud koostöönõukogus seoses ELi–Moldova assotsieerimiskava rakendamist käsitleva soovituse vastuvõtmisega

Aegunud: välisasjade nõukogu võttis assotsieerimiskava vastu 23. juunil 2014 dokumendiga ST 9621/14 (I/A-punkti märkus).

7.

COM/2013/014 final
2013/0149/NLE

Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb ELi seisukohta ELi-Liibanoni teise ENP tegevuskava rakendamise soovituse vastuvõtmise kohta assotsiatsiooninõukogus, mis on asutatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel

ELi – LIIBANONI ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU 11. novembri 2016. aasta OTSUSES nr 1/2016, milles lepitakse kokku ELi ja Liibanoni partnerluse prioriteetides, on sõnaselgelt kirjas, et ENP tegevuskava uuendamise asemel eelistavad pooled võtta vastu partnerluse prioriteedid ja kokkulepe. Ühisettepanek COM(2013)014 on seepärast aegunud.

Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd

8.

COM/2012/164 final
2012/82/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega lihtsustatakse ühes liikmesriigis registreeritud mootorsõidukite teise liikmesriiki viimist ühtsel turul

Kokkulepet ei ole oodata. Ettepaneku käsitlemisel ei ole alates 2012. aastast edusamme tehtud. Komisjon hindab küsimust uuesti, alustades seejuures tööd mõjuhinnangu ajakohastamiseks.

Rahvusvaheline koostöö ja areng

9.

COM/2011/0861 final
2011/0420/NLE

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ELi ühinemise kohta rahvusvahelise puuvilla nõuandekomiteega (ICAC)

Aegunud: 18. mail 2017 võeti vastu nõukogu otsus, mille aluseks oli komisjoni ajakohastatud ettepanek (COM/2016/0712 final - 2016/0349 (NLE)).

Õigus- ja tarbijaküsimused ning sooline võrdõiguslikkus

10.

COM/2014/0212 final
2014/0120/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV ühe osanikuga osaühingute kohta

Võimalikku tagasivõtmist mainiti kirjalikes vastustes PANA-komisjoni küsimustele. Komisjon esitab uued äriühinguõigust käsitlevad ettepanekud 2017. aasta 4. kvartalis ja pärast seda võetakse kõnealune ettepanek tagasi.

Merendus- ja kalandusasjad

11.

COM/2011/0760 final
2011/0345/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava

Ettepanek aegub nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 1300/2008 (millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava) kavandatud kehtetukstunnistamisega (vt V lisa).

12.

COM/2013/09 final
2013/0007/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks

Komisjon kavatseb esitada kalanduskontrolli süsteemi põhjaliku läbivaatamise kohta uue ettepaneku, mida on kavas teha 2018. aasta 2. kvartalis.

Ränne, siseasjad ja kodakondsus

13.

COM/2014/163 final
2014/0095/COD

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega võetakse kasutusele ringreisiviisa ja muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määrusi (EÜ) nr 562/2006 ja (EÜ) nr 767/2008

Ettepanek tühistatakse, sest ettepanek läbivaadatud viisaeeskirjade kohta on kavas esitada 2018. aasta 1. kvartalis.

14.

COM/2014/164 final
2014/0094/COD

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus,   mis käsitleb liidu viisaeeskirja (viisaeeskiri)  

Ettepanek tühistatakse, sest ettepanek läbivaadatud viisaeeskirjade kohta on kavas esitada 2018. aasta 1. kvartalis.

Transport

15.

COM/2013/409 final
2013/0187/COD

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 216/2008 lennuväljade, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas

Selle sisu hõlmati uue ettepanekuga EASA loomise kohta (COM(2015) 613 final), mida menetletakse praegu institutsioonidevaheliselt. Seega kõnealune ettepanek aegub.

(1)

Selles loetelus on esitatud menetluses olevad seadusandlikud ettepanekud, mille komisjon kavatseb kuue kuu jooksul (aprilliks 2018) tagasi võtta.

Top

Strasbourg, 24.10.2017

COM(2017) 650 final

LISA

järgmise dokumendi juurde:

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE


Komisjoni 2018. aasta tööprogramm


Tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks


V lisa: loetelu kehtetuks tunnistatavatest dokumentidest

Nr

Poliitikavaldkond

Pealkiri

Kehtetuks tunnistamise põhjused

1.

Merendus ja kalandus

Nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava

Kõnealuse heeringa majandamiskava piirväärtused on aegunud ja seda ei kohaldata enam. Seega võib määruse kehtetuks tunnistada.

2.

Maksundus ja toll

Komisjoni 6. septembri 1979. aasta direktiiv 79/802/EMÜ seestöötlemise protseduurile allutatud kaupade kohta, mille suhtes saaks nende vabasse ringlusse lubamiseks importimise korral nende eesmärgipärase kasutuse alusel kohaldada tariifset sooduskohtlemist

See direktiiv on üleliigne, sest lõppkasutusprotseduuri raames kuuluvad kaubad ühtse tariifi määruse 2658/87 (I lisa) kohaldamisalasse ja lisaks on nüüd nii seestöötlemine kui ka lõppkasutusprotseduur reguleeritud liidu tolliseadustikuga.

3.

Justiits- ja siseküsimused

Ühismeede 98/699/JSK rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemise, uurimise, blokeerimise, arestimise ja konfiskeerimise kohta

See vahend asendati täielikult direktiiviga 2014/42/EL kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta kõikides liikmesriikides, kelle suhtes direktiiv on siduv (kõik peale Taani ja Ühendkuningriigi). Enamik sätteid asendati juba raamotsusega 2001/500/JSK, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist ja mis on siduv ka Taani ja Ühendkuningriigi suhtes. Ülejäänud sätted on üldised soovitused, mis ei ole siduvat laadi ja mida kohaldatakse praegu vaid Taani ja Ühendkuningriigi suhtes.

Top