EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Euroopa Keskpanga arvamus, 12. september 2016, seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 394/2


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

12. september 2016,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

3. augustil 2016 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse esitada arvamus seoses ettepanekuga (1), mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega muudetakse määrust (EL) nr 345/2013 Euroopa riskikapitalifondide kohta (2) ja määrust (EL) nr 346/2013 Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (3) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määrus sisaldab sätteid, mis mõjutavad Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesandeid rakendada rahapoliitikat ning aidata kaasa finantssüsteemi stabiilsusega seotud pädevate asutuste poliitika tõrgeteta teostamisele, millele osutavad aluslepingu artikli 127 lõike 2 esimene taane ja artikli 127 lõige 5. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

EKP toetab ettepandud määruse eesmärki, mis on kapitaliturgude liidu tegevuskava (4) keskne osa ja täiendab Euroopa investeerimiskava kahte teist sammast (5). Ettepandud määrus peaks muutma Euroopa riskikapitalifondide (edaspidi „EuVECA”) ja Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide (edaspidi „EuSEF”) vahendite kasutamise investorite, fondijuhtide ja portfelliettevõtjate jaoks lihtsamaks, mis aitab kaasa kapitaliturgude liidu moodustamisele ning aitab mitmekesistada rahastamisallikaid ja kaasata kapitali.

2.   Konkreetsed märkused

2.1.   EuVECA ja EuSEFi ning nende valitsejate registreerimine

EKP märgib, et ettepandud määrus kehtestab tingimused, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL (6) kohaselt pädevad valitsejad peavad EuVECA ja EuSEFi registreerimisel järgima. Nende tingimuste hulka kuulub teabe andmine fondide kohta, mille aktsiaid ja osakuid turustatakse, ja kohta isikute kohta, kes tegelikult neid fonde valitsevad.

Nagu EKP on varem kapitaliturgude liiduga seoses märkinud (7), statistilise teabe standardimine, s.t asutuste, toodete ja tehingute kordumatute tunnuste kasutamine, on keskse tähtsusega töökindla ja kõrgekvaliteedilise andmeinfrastruktuuri loomisel. Eelkõige toetab EKP tugevalt rahvusvaheliselt kokku lepitud standardite kasutamist, näiteks rahvusvahelise väärtpaberite identifitseerimisnumbri (ISIN) ja üleilmse juriidilise isiku tunnuse (LEI) kasutamist kordumatu tunnusena aruandluskohustuse täitmisel väärtpaberiturgude kohta (8). EuVECA ja EuSEFi puhul leiab EKP, et valitsejad peavad kohustusliku nõude alusel andma teavet nende fondide registreerimisel ning lisama üleilmse LEI, et tuvastada fonde ja nende volitatud valitsejaid (9). ISIN tuleb lisada turustatud fondiosakute ja -aktsiate tuvastamiseks. See tõstab statistilise teabe kvaliteeti ja võimaldab seega rahapoliitika tulemuslikku rakendamist. EuVECAd and EuSEFid on andmeesitajad investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika osas kooskõlas Euroopa Keskpanga määrusega (EL) nr 1073/2013 (EKP/2013/38) (10) ja nende aktsiad või osakud moodustavad osa väärtpaberite keskandmebaasist kooskõlas Euroopa Keskpanga suunisega EKP/2012/21 (11). Neid andmeid kasutab EKP liidu rahapoliitika määratlemisel, k.a mittestandardsete meetmete jälgimisel ja analüüsimisel.

Lisaks peaks EKP ettepandud kohustuslikud nõuded andmete esitamise kohta üleilmse LEI ja ISINi osas kehtima kõikidel finantsturgudel ja mitte ainult konkreetsetel turusegmentidel. Selline kohaldamine tagaks, et miinimumhulk standardteavet, mis hõlmaks kõikide finantsturgudel olevate asutuste, toodete ja tehingute põhiteabe, on kättesaadav kõikidele huvitatud isikutele.

Seetõttu on EKP seisukohal, et kohastel juhtudel ja võimaluste piires peaks muude kapitaliturgude liidu alusaktide muutmisega kehtestama kohustuslikud nõuded kordumatute tunnuste kohta. See valmistaks ette automaatse andmetöötluse, mis lihtsustaks standardse teabe andmist kõikidele huvitatud isikutele kapitaliturgudel. EKP on varem avaldanud seisukohta, et väärtpaberite pakkumisel elanikkonnale või nendega kauplemisel reguleeritud turgudel tuleb emissiooniprospekti keskne teave teha kättesaadavaks masinlugemisele ja see peaks hõlmama emitendi, pakkuja, garandi ja väärtpaberi kordumatuid tunnuskoode (12). Ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtja, v.a kinniste fondide, poolt emiteeritud osakud on ettepandud prospektimäärusest (13) selgelt välja jäetud ja seega ei suuna ka EKP neile oma seonduvat kordumatute tunnuskoodide aruandluse nõuet (14). Seega peaks selle lünga täitmiseks ettepandud määruses lisama kordumatute tunnuskoodide aruandluse kohustuse, mis oleks osa ettepandud muudatustest seoses teabenõuetega, mis on kehtestatud valitsejatele oma EuVECA ja EuSEFide registreerimisel.

2.2.   ESMA andmebaasis registreeritud EuVECA ja EuSEFi valitsejad

EKP märgib, et ettepandud määruse kohaselt peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) asutama üldsuse juurdepääsuga keskandmebaasi: a) mis hõlmab kõik kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejad, kes kasutavad nimetust „EuVECA”, selle nimetusega fondid ja riigid, kus neid fonde turustatakse; ja b) mis hõlmab kõik kvalifitseeruvate sotsiaalettevõtlusfondide valitsejad, kes kasutavad nimetust „EuSEF”, selle nimetusega fondid ja riigid, kus neid fonde turustatakse.

Kooskõlas eespool toodud märkustega teeb EKP ettepaneku, et need ESMA poolt asutatavad andmebaasid peaksid hõlmama iga fondi ja selle valitseja LEId ja fondi osakute või aktsiate ISINit.

3.   Tehnilised märkused ja redaktsiooni ettepanekud

Teksti redaktsiooni ettepanekud, mille puhul EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud eraldi tehnilises töödokumendis koos selgitustega.

Käesolevale arvamusele on lisatud tehniline töödokument, mis on avaldatud inglise keeles EKP veebilehel.

Frankfurt Maini ääres, 12. september 2016

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 345/2013, 17. aprill 2013, Euroopa riskikapitalifondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 346/2013, 17. aprill 2013, Euroopa sotsiaalettevõtlusfondide kohta (ELT L 115, 25.4.2013, lk 18).

(4)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele: „Kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava” (COM(2015) 468 final).

(5)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Investeerimispangale: „Euroopa investeerimiskava” (COM(2014) 903 final).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/61/EL, 8. juuni 2011, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(7)  Vt „Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper”, mis on avaldatud https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf.

(8)  Vt arvamuse CON/2014/49 punkti 2.4 kuuendat lõiku. Kõik EKP arvamused on avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu. Koostamisel on ka rahvusvaheliselt kokkulepitud standardid, s.t toote kordumatu tunnuskood ja tehingu kordumatu tunnuskood, mida tuleks kaaluda turul kasutatavate täiendavate kordumatute tunnuskoodidena.

(9)  Kvalifitseeruva riskikapitalifondi valitseja on määratletud määruse (EL) nr 345/2013 artikli 3 punktis c kui „juriidiline isik, kes valitseb tavapärase äritegevuse raames vähemalt ühte kvalifitseeruvat riskikapitalifondi”. Kvalifitseeruva sotsiaalettevõtlusfondi valitseja on samuti määratletud määruse (EL) nr 346/2013 artikli 3 punktis c.

(10)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1073/2013, 18. oktoober 2013, investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (EKP/2013/38) (ELT L 297, 7.11.2013, lk 73).

(11)  Suunis EKP/2012/21, 26. september 2012, väärtpaberite keskandmebaasi andmekvaliteedihalduse raamistiku kohta (ELT L 307, 7.11.2012, lk 89).

(12)  Vt arvamuse CON/2016/15 punkte 2.2 ja 2.3.

(13)  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta käsitleva ettepaneku artikli 1 lõike 2 punkt a (COM(2015) 583 final).

(14)  Vt arvamuse CON/2016/15 punkte 2.2 ja 2.3.


Top