EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC1211(02)

Teade Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

OJ C 411, 11.12.2015, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 411/4


Teade Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta

(2015/C 411/04)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud kaks osalise vahepealse läbivaatamise taotlust vastavalt nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1225/2009 (kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed) (1) (edaspidi „alusmäärus”) artikli 11 lõikele 3.

1.   Läbivaatamistaotlused

Ühe taotluse esitas India (edaspidi „asjaomane riik”) eksportiv tootja Venus group (edaspidi „Venus”, „kontsern”). Venus group hõlmab järgmisi äriühinguid: Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Precision Metals, Hindustan Inox. Ltd ja Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd. Teise taotluse esitas India eksportiv tootja Garg Inox Ltd (edaspidi „Garg”) (mõlemad äriühingud koos „taotluse esitajad”).

Osaline vahepealne läbivaatamine piirdub taotluse esitajatega seotud dumpingu uurimisega.

2.   Vaatlusalune toode

Uurimisalune toode on roostevaba terastraat, mis:

sisaldab 2,5 massiprotsenti või rohkem niklit, välja arvatud traat, mis sisaldab 28–31 massiprotsenti niklit ning 20–22 massiprotsenti kroomi,

sisaldab alla 2,5 massiprotsendi niklit, välja arvatud traat, mis sisaldab kroomi vähemalt 13–25 massiprotsenti ja alumiiniumi 3,5–6 massiprotsenti,

on pärit Indiast ja kuulub praegu CN-koodide 7223 00 19 ja 7223 00 99 alla (edaspidi „vaatlusalune toode”).

3.   Kehtivad meetmed

Praegu jõus olev meede on nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1106/2013 (2) (viimati muudetud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 1483/2015) (3) kehtestatud lõplik dumpinguvastane tollimaks (edaspidi „kehtivad meetmed”).

4.   Osalise vahepealse läbivaatamise põhjused

Artikli 11 lõike 3 kohased taotlused põhinevad taotlejate esitatud esmapilgul usutavatel tõenditel selle kohta, et asjaolud, mille alusel kehtiv meede kehtestati, on taotlejate puhul ja dumpingu seisukohast muutunud, ning et kõnealused muutused on püsivad.

Muutunud asjaolude püsiv laad tähendab äriühingu Venuse puhul seda, et kulude jaotamise süsteemi, inventari haldamise süsteemi ja raamatupidamistarkvara on parandatud. Esialgse uurimise käigus leiti kõigi nende elementide osas puudusi ning seetõttu kohaldati algmääruse artiklit 18. Lisaks on kontsern ostnud hiljuti mitu uut suure jõudlusega seadet, millel on tootmiskuludele märkimisväärne positiivne mõju.

Äriühingu Gargi puhul on püsivat laadi muutused seotud tootmisrajatiste ja äriühingu ELi müügikanali restruktureerimisega. Vastavalt Gargi esitatud esmapilgul usutavatele tõenditele on asjaolude muutumine parandanud tema varade kasutamist ja suurendanud tootmisvõimsust.

Äriühingud Venus ja Garg on esitanud esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et meetmete jätkuv kohaldamine praegusel tasemel ei ole kahjustava dumpingu vastu võitlemiseks enam vajalik. Äriühingud Venus ja Garg võrdlesid ekspordi korras Euroopa Liitu müüdava vaatlusaluse toote normaalväärtust ja ekspordihinda (tehasehindade tasandil) vastavalt ajavahemikel 2014. aasta aprillist 2014. aasta detsembrini ning 2014. aasta aprillist kuni 2015. aasta märtsini. Need võrdlused osutavad, et mõlema äriühingu dumpingumarginaal on madalam praegu kehtiva meetmega kehtestatud tasemest.

Seepärast väidavad taotluse esitajad, et meetmete jätkuv rakendamine praegusel tasemel, mis põhineb eelnevalt kindlaks tehtud dumpingu tasemel, ei ole eelnevalt kindlaks tehtud kahjuliku dumpingu mõju korvamiseks enam vajalik.

5.   Menetlus

Pärast liikmesriikide teavitamist ja olles kindlaks teinud, et on olemas piisavad tõendid osalise vahepealse läbivaatamise algatamiseks, algatab komisjon käesolevaga läbivaatamise vastavalt alusmääruse artikli 11 lõikele 3, kusjuures läbivaatamisel piirdutakse dumpingu uurimisega.

Uurimise käigus hinnatakse taotluse esitajate suhtes kehtivate meetmete jätkamise, lõpetamise või muutmise vajadust.

5.1.    Läbivaatamisega seotud uurimisperiood ja vaatlusalune periood

Uurimine hõlmab ajavahemikku 1. oktoobrist 2014. kuni 30. septembrini 2015 (edaspidi „läbivaatamisega seotud uurimisperiood”).

5.2.    Eksportiva tootja uurimine

Komisjon saadab taotlejatele küsimustiku, et saada nende kohta teavet, mida ta peab uurimise seisukohast vajalikuks.

Taotluse esitajad peavad täidetud küsimustiku tagasi saatma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.3.    Muud kirjalikud esildised

Vastavalt käesolevale teatele palutakse kõigil huvitatud isikutel teha teatavaks oma seisukohad, esitada teave ja kinnitavad tõendid. Kõnealune teave ja seda kinnitavad tõendid peavad komisjonile laekuma 37 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

5.4.    Ärakuulamisvõimalus komisjoni uurimistalitustes

Kõik huvitatud isikud võivad taotleda uurimist korraldavatelt komisjoni talitustelt ärakuulamist. Ärakuulamistaotlus tuleb koostada kirjalikult ning selles peab olema esitatud taotluse põhjus. Uurimise algetapiga seonduvate küsimuste asjus tuleb ärakuulamistaotlused esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

5.5.    Kirjalike esildiste, täidetud küsimustike ja kirjade saatmise juhised

Kaubanduskaitset käsitlevate uurimiste tarbeks komisjonile esitatava teabe suhtes ei kohaldata autoriõigust. Enne kolmanda isiku autoriõigustega kaitstud teabe ja/või andmete esitamist komisjonile peavad huvitatud isikud saama autoriõiguse omajalt spetsiaalse loa, mis sõnaselgelt võimaldab a) komisjonil kõnealust teavet ja andmeid käesolevas kaubanduse kaitsemeetmetega seotud menetluses kasutada ja b) esitada huvitatud isikutele teavet ja/või andmeid käesolevas uurimises kasutamiseks sellises vormis, mis võimaldab neil oma kaitseõigust kasutada.

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas teates nõutud teave, täidetud küsimustikud ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud paluvad käsitleda konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (4).

Sõnaga „Limited” (piiratud kasutusega versioon) märgistatud teavet edastavad huvitatud isikud on alusmääruse artikli 19 lõike 2 kohaselt kohustatud esitama teabe mittekonfidentsiaalse kokkuvõtte, millel on märge „For inspection by interested parties” (tutvumiseks huvitatud isikutele). Need kokkuvõtted peavad olema piisavalt üksikasjalikud, et konfidentsiaalselt esitatud teabe sisust oleks võimalik vajalikul määral aru saada. Kui konfidentsiaalset teavet edastav huvitatud isik ei esita nõutava vormi ja kvaliteediga mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, võib sellise konfidentsiaalse teabe jätta arvesse võtmata.

Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused e-posti teel, sealhulgas ka skaneeritud volikirjad ja sertifikaadid, välja arvatud mahukad vastused, mis tuleb esitada CD-ROMil või DVD-l käsipostiga või tähitud kirjaga. E-posti kasutades nõustuvad huvitatud isikud elektrooniliselt esitatavate materjalide suhtes kehtivate eeskirjadega dokumendis „KIRJAVAHETUS EUROOPA KOMISJONIGA KAUBANDUSE KAITSEMEETMETEGA SEOTUD UURIMISTES”, mis on avaldatud kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Huvitatud isikud peavad teatama oma nime, aadressi, telefoni ja kehtiva e-posti aadressi ning nad peaksid tagama, et esitatud e-posti aadress on ettevõtte toimiv ametlik e-post, mida kontrollitakse iga päev. Kui kontaktandmed on esitatud, suhtleb komisjon huvitatud isikutega ainult e-posti teel, välja arvatud juhul, kui nad avaldavad sõnaselgelt soovi saada kõik dokumendid komisjonilt teiste sidevahendite kaudu või kui dokumendi laad nõuab selle saatmist tähitud kirjaga. Täiendavaid reegleid ja lisateavet komisjoniga suhtlemise kohta, sh teavet e-posti teel esitatud esildiste suhtes kehtivate põhimõtete kohta, leiavad huvitatud isikud eespool osutatud huvitatud isikutega suhtlemise juhendist.

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIĒ

E-post: TRADE-AD-STEEL-WIRES-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Koostööst keeldumine

Kui huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita vajalikku teavet ettenähtud tähtaja jooksul või takistab märkimisväärselt uurimist, võib vastavalt alusmääruse artiklile 18 nii positiivsed kui ka negatiivsed järeldused teha kättesaadavate faktide põhjal.

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud väära või eksitavat teavet, võidakse selline teave jätta arvesse võtmata ning toetuda kättesaadavatele faktidele.

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel faktidel vastavalt alusmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

Elektroonilises vormis koostöö puudumist ei loeta koostööst keeldumiseks, kui huvitatud isik selgitab, et nõutav koostöövorm tooks kaasa ebaratsionaalse lisakoormuse või põhjendamatud lisakulud. Huvitatud isikul tuleb komisjoniga viivitamatult ühendust võtta.

7.   Ärakuulamise eest vastutav ametnik

Huvitatud isikud võivad kaubandusmenetluses taotleda ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja uurimist korraldavate komisjoni talituste vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjuseid. Uurimise algetapiga seonduvate küsimuste asjus tuleb ärakuulamistaotlused esitada 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Hiljem tuleb ärakuulamistaotlus esitada tähtaja jooksul, mille komisjon määrab kirjavahetuses huvitatud isikutega.

Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus osalevad pooled, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid muu hulgas sellistes küsimustes nagu dumping.

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi veebisaidil ärakuulamise eest vastutava ametniku veebilehel: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Uurimise ajakava

Uurimine viiakse alusmääruse artikli 11 lõike 5 kohaselt lõpule 15 kuu jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

9.   Isikuandmete töötlemine

Uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (5).


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1106/2013, 5. november 2013, millega kehtestatakse teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 298, 8.11.2013, lk 1).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1483, 1. september 2015, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 12 kohase absorptsiooni käsitleva kordusuurimise alusel nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 1106/2013, millega kehtestatakse teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 228, 2.9.2015, lk 1).

(4)  Dokument märkega „Limited” on konfidentsiaalne dokument vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51) artiklile 9 ja WTO GATT 1994 VI artikli rakendamise lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Top