EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DP0234

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta otsus Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2015(IMM))

ELT C 407, 4.11.2016, p. 96–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 407/96


P8_TA(2015)0234

Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlus

Euroopa Parlamendi 24. juuni 2015. aasta otsus Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2015/2015(IMM))

(2016/C 407/14)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 8. detsembril 2014. aastal Kreeka ülemkohtu aseprokurör seoses Thessaloníki kolmandas ainuisikulise kohtukoosseisuga kriminaalkohtus poolelioleva menetlusega (toimik nr G2010-1744) ja mis tehti teatavaks täiskogu istungil 13. jaanuaril 2015. aastal,

olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 5 Sotirios Zarianopoulose ära kuulanud,

võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid (1),

võttes arvesse Kreeka Vabariigi põhiseaduse artiklit 62,

võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0191/2015),

A.

arvestades, et Kreeka ülemkohtu aseprokurör on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme Sotirios Zarianopoulose puutumatuse äravõtmist seoses väidetavat õiguserikkumist puudutava kohtumenetlusega;

B.

arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

C.

arvestades, et Kreeka Vabariigi põhiseaduse artikli 62 kohaselt ei või parlamendi liikme suhtes tema ametiaja jooksul ilma parlamendi nõusolekuta kriminaalmenetlust algatada, teda ei või vahistada ega kinni pidada või tema suhtes muid vabadust piiravaid meetmeid kohaldada;

D.

arvestades, et Sotirios Zarianopoulost süüdistatakse ebaseaduslikus tungimises Kreeka riigitelevisiooni ERT-3 ruumidesse 4. märtsil 2010. aastal ja füüsilise vägivallaga ähvardamises, et katkestada keskpäevane uudistesaade ja lugeda ette üks teade;

E.

arvestades, et väidetaval õiguserikkumisel ei ole ilmselgelt mingit seost Sotirios Zarianopoulose tegutsemisega Euroopa Parlamendi liikmena, vaid see on seotud Kreeka ametiühingu PAME tegevusega, ning et Sotirios Zarianopoulos ei olnud asjaolude asetleidmise ajal Euroopa Parlamendi liige;

F.

arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 ja Euroopa Liidu Kohtu praktika määratluse kohaselt on Euroopa Parlamendi liikme ametiülesandeid täites väljendatud arvamus subjektiivne hinnang, mis on otseses ja ilmses seoses parlamendiliikme ülesannete täitmisega, aga Sotirios Zarianopoulose väidetavad teod selle määratluse alla ei käi;

G.

arvestades seega, et kriminaalmenetlus ei puuduta Euroopa Parlamendi liikme poolt oma ametiülesannete täitmisel väljendatud arvamust ega hääle andmist Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 tähenduses;

H.

arvestades, et kodukorra artikli 9 lõike 7 kohaselt ei võta õiguskomisjon mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui taotluse läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud;

I.

arvestades, et kuna Sotirios Zarianopoulose väitel on süüdistus poliitiliselt motiveeritud, vaatas õiguskomisjon pärast parlamendiliikme ärakuulamist ja tema esitatud dokumentide uurimist läbi ka tunnistajate poolt uurimisorganitele 2010. aastal antud ütlused, mis on süüdistuse aluseks;

J.

arvestades, et kõnealused ütlused on antud Sotirios Zarianopoulose suhtes algatatud kohtumenetluse käigus ning et teisalt ei ole õiguskomisjoni ülesanne asjaolusid sisuliselt uurida ega otsustada kohtumenetluses osaleva Euroopa Parlamendi liikme süü või süütuse üle;

K.

arvestades seega, et õiguskomisjoni käsutuses oleva teabe põhjal ei ole mingit alust arvata, et süüdistuse eesmärk on kahjustada parlamendiliikme poliitilist tegevust (fumus persecutionis), ning arvestades ka seda, et menetlus algatati mitu aastat enne parlamendiliikme mandaadi algust;

1.

otsustab Sotirios Zarianopoulose puutumatuse ära võtta;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Kreeka riigikohtu juures asuvale riigiprokuratuurile ning Sotirios Zarianopoulosele.


(1)  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Top