EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015AB0018

Euroopa keskpanga arvamus, 1. juuni 2015, seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes (CON/2015/18)

ELT C 209, 25.6.2015, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 209/3


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

1. juuni 2015,

seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes

(CON/2015/18)

(2015/C 209/02)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

Euroopa Keskpank (EKP) sai 28. aprillil 2015 Euroopa Komisjonilt taotluse esitada arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1708/2005, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ühtlustatud tarbijahindade harmoneeritud indeksi ühise vaatlusperioodi suhtes ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5. Ettepandud määrus kuulub EKP pädevusvaldkonda, kuna see käsitleb ühtlustatud tarbijahinnaindeksi vaatlusperioodi. See indeks on oluline näitaja, et EKP saavutaks euroala hinnastabiilsuse säilitamise esmase eesmärgi, mis on osutatud aluslepingu artikli 127 lõikes 1 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 2. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

1.1.

EKP toetab ettepandud määruse eesmärki ajakohastada ühtlustatud tarbijahinnaindeksi vaatlusperiood, et tagada kujunevate indeksite võrreldavus ja asjakohasus. Ühtlustatud tarbijahinnaindeksid, mille vaatlusperiood on läbi mõeldud, on olulised näitajad rahapoliitika kontekstis. Usaldusväärsed rahapoliitikaotsused sõltuvad usaldusväärsest ja ajakohastatud ühtlustatud tarbijahinnaindeksi statistikast, mis toetab eurosüsteemi ülesandeid finantsstabiilsuse valdkonnas.

1.2.

EKP osutab, et konsulteerimiskohustuse aluseks ei ole mitte ainult määruse (EÜ) nr 2494/95 artikli 5 lõige 3, (2) vaid ka eespool osutatud aluslepingu sätted. EKP kordab oma äsjast soovitust, et ettepandud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2494/95) (3) põhjenduses 2 kajastada kohustust konsulteerida EKPga seoses ühtlustatud tarbijahinnaindeksi raamistikku kuuluvate mis tahes õigusaktidega (4).

Frankfurt Maini ääres, 1. juuni 2015

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Ares(2015)1788320 – 28/04/2015.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, 23. oktoober 1995, tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta (EÜT L 257, 27.10.1995, lk 1).

(3)  COM/2014/0724 final – 2014/0346 (COD).

(4)  Vt arvamuse CON/2015/10 punkti 2.3.


Top