EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EKP/2014/13) (esitatud Euroopa Keskpanga poolt)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 188/1


Soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

(EKP/2014/13)

(esitatud Euroopa Keskpanga poolt)

(2014/C 188/01)

SELETUSKIRI

I.   SISSEJUHATUS

Euroopa Liidu nõukogu võttis 23. novembril 1998. aastal vastu määruse (EÜ) nr 2533/98 (1). Kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 107 lõikega 6 on EKP varem esitanud nõukogule soovituse EKP/1998/10 (2). Seejärel esitas EKP ka soovituse EKP/2008/9, (3) mis eelnes nõukogu määruse (EÜ) nr 951/2009 (4) vastuvõtmisele. Seetõttu on kohane järgida sama korda, mis on hetkel sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõikes 4, ning teha määruses (EÜ) nr 2533/98 ette pandud muudatused.

II.   ARTIKLITE SELGITUSED

Statistilise teabe kasutamine järelevalveülesannete täitmiseks

Aruandluskoormuse vähendamiseks ning selleks, et koguda teavet vaid üks kord, on riikide keskpankadel (RKPd) määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 8 lõike 1 punkti d kohaselt õigus kasutada konfidentsiaalset statistilist teavet oma ülesannete täitmiseks järelevalve valdkonnas. Tuleks täpsustada, et EKP, kellele on nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (5) alusel antud eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega, võib kasutada konfidentsiaalset statistilist teavet nimetatud ülesannete täitmiseks.

Samas tuleks selgitada, et asjaomaste ülesannete toetamiseks võivad EKPSi liikmed ning liikmesriikide ja liidu muud asutused, mis vastutavad a) finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve ning b) finantssüsteemi stabiilsuse eest, edastada konfidentsiaalset statistilist teavet Euroopa Stabiilsusmehhanismile (ESM). Nendeks asutusteks võivad muu hulgas olla pädevad asutused, mis vastutavad järelevalve ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest, Euroopa järelevalveasutused, (6) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja krediidiasutustes kriisilahenduse läbiviimiseks volitatud asutused.

Soovitus

„NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 5.4,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga soovitust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,

võttes arvesse komisjoni arvamust,

toimides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 129 lõikes 4 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 41 sätestatud korras

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2533/98 (7) on võtmekomponent õigusraamistikus, mis toetab Euroopa Keskpanga ülesannet koguda riikide keskpankade abiga statistilist teavet. EKP on järjekindlalt asjaomasele määrusele tuginenud, et koordineeritult koguda statistilist teavet, mis on vajalik Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) ülesannete (sealhulgas krediidiasutuste usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalve ning rahandussüsteemi stabiilsusega seotud pädevate asutuste poliitika tõrgeteta teostamisele kaasa aitamine vastavalt lepingu artikli 127 lõikele 5) täitmiseks, ning kogumist jälgida.

(2)

Nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 (8) antakse EKP-le eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ja finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitikaga liidus ja konkreetsetes liikmesriikides.

(3)

Andmeesitajate aruandluskoormuse vähendamiseks, pädevatele asutustele antud finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve ülesande ning finantssüsteemi stabiilsuse kaitsmise eest vastutavatele asutustele antud ülesannete kohase täitmise võimaldamiseks tuleb määrust (EÜ) nr 2533/98 muuta, et võimaldada EKPSi poolt EKPSi liikmetelt ja asjaomastelt asutustelt kogutud statistilise teabe edastamist ja kasutamist. Asjaomased asutused peaksid hõlmama ka finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve ning makrotasandi usaldatavusjärelevalve eest vastutavaid pädevaid asutusi, Euroopa järelevalveasutusi, (9) Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ja krediidiasutustes kriisilahenduse läbiviimiseks volitatud asutusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Konkreetsed muudatused

Määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklit 8 muudetakse järgmiselt.

1)

Punktis 1 asendatakse alapunkt d järgmise tekstiga ning lisatakse järgmine alapunkt e:

„d)

EKP ja riikide keskpankade puhul, kui kõnealust statistilist teavet kasutatakse usaldatavusnormatiivide järelevalve valdkonnas;

e)

riikide keskpankade puhul, põhikirjas käsitlemata funktsioonide täitmiseks kooskõlas põhikirja artikli 14 lõikega 4.”

2)

Punkti 4 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

asutamislepingus osutatud EKPSi ülesannete või EKPSi liikmetele antud usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega või”.

3)

Lisatakse järgmine punkt 4a:

„4a.

EKPS võib edastada konfidentsiaalset statistilist teavet liikmesriikide või liidu asutustele, mis vastutavad finantseerimisasutuste, turgude ja infrastruktuuride järelevalve või finantssüsteemi stabiilsuse eest kooskõlas liidu ja siseriikliku õigusega ning Euroopa stabiilsusmehhanismile (ESM) asjaomaste ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses ja üksikasjalikkusega. Mis tahes muuks järgnevaks edastuseks peab konfidentsiaalset statistilist teavet kogunud EKPSi liige andma selgesõnalise nõusoleku.”

Artikkel 2

Lõppsätted

Käesolev määrus jõustub [kuupäev].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.”

Frankfurt Maini ääres, 21. märts 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

(2)  Soovitus EKP/1998/10 nõukogu määruse (EÜ) (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) kohta (EÜT C 246, 6.8.1998, lk 12).

(3)  Soovitus EKP/2008/9 nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (ELT C 251, 3.10.2008, lk 1).

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 951/2009, 9. oktoober 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (ELT L 269, 14.10.2009, lk 1).

(5)  Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(6)  Euroopa järelevalveasutused on Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.

(7)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8).

(8)  Nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (ELT L 287, 29.10.2013, lk 63).

(9)  Euroopa järelevalveasutused on Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve.


Top