Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0910

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Komisjoni 2015. aasta tööprogramm Uus algus

/* COM/2014/0910 final */

In force

52014DC0910

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Komisjoni 2015. aasta tööprogramm Uus algus /* COM/2014/0910 final */


SISSEJUHATUS

Komisjoni kolleegiumi praegune koosseis teeb oma tööd eesmärgiga olukorda muuta: teha erinevaid asju ja teha seda teisiti. Kodanikud ootavad ELilt tulemusi suurte majanduslike ja sotsiaalsete probleemide – töötuse kõrge tase, aeglane majanduskasv, riigivõla kõrge tase, investeeringute puudus ja vähene konkurentsivõime maailmaturul – lahendamisel. Samuti tahavad nad vähem ELi sekkumist olukordades, kus liikmesriigid saavad paremini reageerida riiklikul või piirkondlikul tasandil. Nad ootavad ELilt suuremat avatust ja vastutust selles, mida ja kuidas ta teeb.

Praegune komisjon on täis otsustavust olukorda muuta ning teha selle tagamiseks koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga. Seepärast keskendume me kooskõlas president Junckeri poliitiliste suuniste kümne prioriteediga[1] olulisele, nagu töökohtade loomine ja majanduskasv. Me ei esita ettepanekuid, mis ei aita neile prioriteetidele kaasa. Me kohaldame poliitilist katkestust[2] ja võtame tagasi menetluses olevad ettepanekud, mis ei vasta meie eesmärkidele või mis ei vii kuhugi, sest soovime, et kõik institutsioonid töötaksid selle kallal, mis on tõesti oluline.

See on meie poliitiline ülesanne ning selle alusel tahame me vaadata Brüsselist kaugemale üle kogu ELi, et taastada usaldusväärsus ja saada tagasi ELi kodanike usaldus. Kodanikud otsustavad meie üle meie tegevuse ja tulemuste alusel, selle alusel, kuidas nende elu meie tegevuse tagajärjel paremaks muutub. Me esitasime oma esimese töökuu jooksul olulise töökohtade loomist, majanduskasvu ja investeeringuid käsitleva paketi[3] koos uue investeerimiskavaga, mis hõlmab täiendavaid investeeringuid strateegilistes valdkondades rohkem kui 315 miljardi euro ulatuses lähema kolme aasta jooksul. Me kavatseme ka tulevikus samamoodi jätkata.

Käesolevas tööprogrammis väljakuulutatavad ettepanekud on valitud sellepärast, et me usume, et neist on kasu töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele ning need võivad tuua järgmisel aastal konkreetset kasu kodanikele. Käesolevas tööprogrammis pühendume me sellele, mida kavatseme 2015. aastal teha. Me teeme ettepanekuid muudeks meetmeteks, et täita järgmistel aastatel meie tööprogrammide kümme prioriteeti – neist mõne ettevalmistamine algab 2015. aastal.

Kuid suur osa sellest, mis praegu ELis toimub ja kuidas meie kodanikud ELi hindavad, põhineb olemasolevatel õigusaktidel ja programmidel. Kodanike otsene mure on kehtivate eeskirjade mass, mis ongi põhjuseks, miks komisjon on kuulutanud poliitiliseks prioriteediks reguleerimiskoormuse kergendamise, säilitades samal ajal sotsiaalse, tervise- ja keskkonnakaitse ning tarbijate valiku kõrge taseme. Me teeme eeskirjad ümber eesmärgiga tagada nende soodne mõju töökohtade loomise ja majanduskasvu kava elluviimisele ning ühtlasi vältida ülemäärast bürokraatiat või halduskoormust, andes samal ajal kasu, mida kodanikud ootavad. Kui eeskirjad on aegunud või ei vasta meie prioriteetidele, vaatame me need läbi ja täiustame neid. Kui me avastame liigse bürokratismi, kõrvaldame me selle. Kui olemasolevad eeskirjad on mõistlikud ja teenivad meie eesmärke, teeme me aktiivset tööd nende nõuetekohase kohaldamise, rakendamise ja jõustamise tagamiseks, et kodanikel neist tegelikult kasu oleks. Me kasutame muidki meie käsutuses olevaid vahendeid töökohtade loomise ja majanduskasvu edendamiseks, eelkõige ELi eelarvet, mis on esmajoones nutika investeerimise viis liikmesriikidesse ja piirkondadesse.

Tegemist on muudatuste kavaga, mis on sündinud vajadusest suunata ELi majandus taas tõusuteele, nii et Euroopa sotsiaalset mudelit ja tervislikku keskkonda oleks võimalik säilitada ka tulevikus.

See on ka üleskutse muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu töömeetodeid. Me tahame töötada koos nendega, et määratleda kõigi kolme institutsiooni prioriteedid ja kiirendada otsuste tegemist nende kohta, et meie ettepanekute positiivne mõju jõuaks kodanikeni kiiresti. Me loome tihedama partnerluse liikmesriikide, riikide parlamentide, piirkondade ja linnadega, et tagada olemasolevate tegevuspõhimõtete parem rakendamine ja kohapealsete meetmete tulemuslikkus, kasu keskkonnapoliitikale struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisest ja tarbija õigustele ühtsest turust.

Usalduse taastamiseks peavad muutused olema nähtavad[4] ja mõjuma kiiresti. Käesoleva tööprogrammiga – ja selle täitmisega 2015. aastal – soovime me näidata, et seekord lähevad asjad teisiti.

***

Käesolevas tööprogrammis keskendutakse 2015. aasta meetmetele. Selles ei kirjeldata üksikasjalikult, mida kolleegium kavatseb teha oma ametiaja nelja järgneva aasta jooksul, ehkki ettevalmistustöö algab sellistes valdkondades nagu mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõte. I lisas on loetletud uued algatused, mis on rühmitatud poliitiliste suuniste peamiste prioriteetide kaupa, millele komisjon keskendab oma jõupingutused 2015. aastal.

Käesoleva tööprogrammi koostamisel vaatas komisjon läbi kõik ettepanekud, mis ootavad praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust[5]. Me käsitleme poliitilise katkestuse põhimõtte kohaldamist meie poliitilise vastutuse olulise osana: on vaja osa teemasid kõrvale jätta, et aega ja energiat saaks kulutada neile ettepanekutele, mis aitaks enim kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule ning millel oleks lähitulevikus hea väljavaade saada vastu võetud.

Oleme võtnud seisukoha nii nende ettepanekute suhtes, mida me soovime säilitada ja näha nende vastuvõtmist, kui ka nende suhtes, mida me kavatseme muuta, et viia need kooskõlla oma kümne prioriteediga, ja nende suhtes, mis me soovitame tagasi võtta. Komisjon toetab jätkuvalt paljude nende ettepanekute eesmärke, mida ta soovitab tagasi võtta. Kuid ettepanekuist ei ole kasu, kui need lihtsalt läbirääkimistelaual lebavad või läbirääkimiste käigus niivõrd lahjendatakse, et need ei saa enam oma algset eesmärki saavutada. Mõnel juhul soovitab komisjon ettepanekud tagasi võtta, et asendada need seejärel veelgi viljakamate ettepanekutega, või kohandada need paremini oma kümnele prioriteedile. Muudel juhtudel on ühiskond pärast komisjoni ettepaneku esitamist edasi liikunud. II lisas on loetletud ettepanekud, mis on kavas tagasi võtta (või muuta). Komisjon ootab enne tagasivõtmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohti asjaomaste ettepanekute kohta.

Tööprogramm peegeldab ka komisjoni rõhuasetust paremale õigusloomele. See on komisjoni bürokraatia vähendamisele ja õigusliku koormuse vähendamisele suunatud õigusloome kvaliteedi programmi keskmes. Selles sisalduvad meetmed – õigusaktide muudatused, toimivuskontrollid ja hindamised – moodustavad komisjoni töö tuuma ja on loetletud III lisas. Algust tehakse (näiteks ühise põllumajanduspoliitika) lihtsustamispüüetega. Töö keskendub ka hiljutise finantsteenuste reformi, ühise kalanduspoliitika ning 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide uute eeskirjade sujuvale ellurakendamisele. See hõlmab koordineerimist kõigil tasanditel ja kõigi sidusrühmade kaasamist – võrgustike ehitamist ning kogemuste ja parimate tavade vahetamist erinevates poliitikavaldkondades.

Selleks, et kodanikke ja ettevõtjaid paremini teavitada ELi õigusaktide jõustumisajast, loetletakse tööprogrammi IV lisas 2015. aastal jõustuvad õigusaktid.

***

1. Anda uut hoogu töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele

Komisjoni uus majanduslik nägemus on üles ehitatud kolmele peamisele suunale – investeeringute suurendamine, struktuurireformide edendamine ja eelarveline vastutustundlikkus. Tihedas koostöös Euroopa Investeerimispangaga esitas komisjon uue olulise investeerimiskava ettepaneku,[6] et anda uus hoog töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeerimisele Euroopas. Täiendavad rahalised vahendid uuteks investeeringuteks hangitakse uue Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi kaudu ning tagamaks, et need jõuavad reaalmajandusse, luuakse usaldusväärne projektide register ning laiendatakse ja lihtsustatakse juurdepääsu tehnilisele abile.

Lisaks uuele fondile edendatakse uuenduslike finantsinstrumentide (näiteks laenud ja garantiid toetuste asemel) kasutamist, et suurendada Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide mõju aastatel 2014.–2020 eesmärgiga vähemalt kahekordistada selliste vahendite kasutamist uuel programmiperioodil.

Täiendavad meetmed keskenduvad ärikeskkonna parandamisele, regulatiivsete ja mitteregulatiivsete tõkete kõrvaldamisele investeerimise teelt ja ühtse turu edasisele tugevdamisele. Komisjon esitab mitu ettepanekut, mis on mõeldud selle lähenemisviisi kiireks rakendamiseks, ning vaatleb täiendavalt kehtivaid riigiabi eeskirju.

Arvestades kõiki heakskiidetud 2014.–2020. aasta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide partnerluslepinguid ja seda, et ülejäänud tegevusprogramme viiakse lõpule, peaksid investeeringud hakkama juba 2015. aastal saavutama strateegia „Euroopa 2020”[7] aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu eesmärke. Kindlalt Euroopa poolaastasse ja majanduse juhtimise protsessi ankurdatud uus ühtekuuluvuspoliitika on saanud mitmes liikmesriigis riiklike investeeringute peamiseks allikaks.

ELi eelarve mõju maksimeerimine töökohtade loomisele, majanduskasvule ja investeeringutele ning teadlikkus vajadusest parandada riigi raha kasutamisviisi annavad mõtlemisainet mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtte tegemisel ning 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel hiljem komisjoni kolleegiumi ametiajal.

Komisjon vaatab läbi ELi kaubandus- ja investeerimispoliitika strateegia, keskendudes eriti oma panusele töökohtade loomisesse ja majanduskasvu. ELi kaubandus- ja investeerimissidemete tugevdamine maailma kasvukeskustes ei ole oluline üksnes töökohtade loomise, majanduskasvu ja tootlikkuse suurendamise jaoks ELis, vaid sellel on oluline mõju meie naabrus- ja arengupoliitikale ning ELi osalemisele rahvusvahelistes finantsinstitutsioonides.

Liikmesriikidel on probleeme rohkemate inimeste tööturule kaasamise ja tagamisega, et töötajatel oleks arenguks ja tulevikutöödega kohandumiseks vajalikud oskused. Komisjon esitab meetmepaketi, et toetada jõupingutusi tööturule integreerimiseks ja oskuste edendamiseks.

Hästi koostatud ELi õigusaktidel ja nende tulemuslikul rakendamisel võib olla suur mõju töökohtade loomisele, majanduskasvule ja innovatsioonile. Ökotööstus ja ökoinnovatsioon annavad praegu kolmandiku kogu maailma keskkonnahoidlikest tehnoloogiatest, mis on väärt triljon eurot ja nende väärtus 2020. aastaks eeldatavasti kahekordistub. Läbivaadatud ringmajanduse ettepanek tugevdab seda trendi, aidates nii kaasa keskkonnasäästlikule majanduskasvule. Selles valdkonnas on oluline, et me lepiksime kokku ühised, sobivalt auahned eesmärgid, mida me soovime saavutada, jättes vahendite valiku tulemuste saavutamiseks suures osas liikmesriikide otsustada. See lihtsustab ettepanekute muutmist konkreetseteks meetmeteks kohapeal.

ELil on arenenud regulatiivne süsteem. Värskendatud tähelepanu olemasolevate õigusaktide koostoimete rakendamisele ja uurimisele võib tuua kiiret kasu, pakkudes uusi võimalusi töökohtade loomiseks ja majanduskasvuks. Lisaks olemasolevate õigusaktide ümbertegemisele nende otstarbekohasuse tagamiseks teeb komisjon koostööd liikmesriikidega, et tagada maksimaalse majanduskasvu potentsiaali saavutamine olemasolevate õigusaktide abiga. See on paljude meie töövaldkondade – põllumajanduse, kalanduse, tolli, finantsteenuste ja ühtse turu – peamine prioriteet.

2. Ühendatud ühtne e-turg

Ühtne e-turg on üks uue dünaamika peamisi eeldusi kogu Euroopa majanduses tervikuna, edendades töökohtade loomist, majanduskasvu, innovatsiooni ja sotsiaalset progressi. Kõik majanduse ja ühiskonna valdkonnad on muutumas digitaalseks. Euroopa peab olema selle digitaalse revolutsiooni esirinnas, et tuua kasu oma kodanikele ja ettevõtjatele. Tõkked digitaalarengu teel on tõkked töökohtade loomise, heaolu ja progressi teel.

Komisjon koostab strateegiat, milles määratleb peamised probleemid turvalise, usaldusväärse ja dünaamilise ühtse e-turu loomisel. Strateegia keskendub kuuele suunale: usalduse loomine, piirangute kõrvaldamine, juurdepääsu ja ühendatavuse tagamine, digitaalmajanduse ülesehitamine, e-ühiskonna edendamine ning investeerimine maailmaklassi teadusuuringutesse ja innovatsiooni info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

2015. aastal püüab komisjon viia ühtse e-turu strateegia raames lõpule käimasolevad institutsioonidevahelised läbirääkimised selliste ettepanekute üle, nagu Euroopa ühine andmekaitse reform ja ühendatud Euroopa määrus. Komisjon teeb ka ettepanekuid uute algatuste, nii seadusandlike kui ka mitteseadusandlike kohta, et viia ühtne e-turg praeguste probleemide lahendamiseks vajalikule tasandile. Seoses sellega täiendab komisjon telekommunikatsiooni valdkonna regulatiivset keskkonda, ajakohastab autoriõigusi ja audiovisuaalseid meediateenuseid käsitlevaid ELi õigusakte, lihtsustab tarbijate veebipõhise ja digitaaltoodete ostmist reguleerivaid eeskirju, hõlbustab e-kaubandust, täiustab küberturvalisust ja ühtlustab digitaliseerimist kõigis poliitikavaldkondades.

 

3. Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika

Usaldusväärne ja taskukohane energia on meie kõigi peamine prioriteet. Komisjon võtab vastu energialiidu strateegilise raamistiku, milles määratletakse peamised meetmed, mis tuleb võtta energiavarustuse kindluse tagamiseks, sõltuvuse vähendamiseks kolmandatest riikidest pärinevast impordist, riiklike energiaturgude edasiseks integreerimiseks ja tarbijate osaluse suurendamiseks, energiatõhususe parandamiseks,[8] energiatootmise CO2-heidete vähendamiseks ning teadusuuringute ja innovatsiooni edendamiseks energia valdkonnas.

EL on ka globaalse soojenemise vastase võitluse esirinnas. Komisjon määratleb enne 2015. aasta lõpuks kavandatavat ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi Pariisis ELi visiooni ja ootused ning hakkab esitama seadusandlikke ettepanekuid 2030. aasta kliima- ja energiapaketi rakendamiseks.

Jätkuvad jõupingutused ühendatud, ohutute ja turvaliste ning vähendatud kasvuhoonegaasi heidetega transporditeenuste reguleeriva raamistiku täiustamiseks.

4. Süvendatud ja õiglasem siseturg tugevama tööstusbaasiga

Ühtne turg on Euroopa üks parimatest saavutustest – selle võimaluste kasutamist tuleb jätkata, et tõsta Euroopa konkurentsivõimet maailmaturul ja luua töökohti. Komisjon esitab siseturu strateegia, milles loetletakse uued lähenemisviisid nende võimaluste ärakasutamiseks.

Siseturg on ka Euroopa tööstusliku võimsuse ja tootlikkuse alus, mida tuleb edasi arendada. Olulisteks töövaldkondadeks on investeeringute suurendamine taristusse ning VKEdesse ja keskmise turukapitalisatsiooniga ettevõtjatesse, regulatiivse keskkonna parandamine ja ettevõtjate abistamine innovatsioonis, näiteks programmi „Horisont 2020” toel. Lennundus on silmitsi suurte probleemidega. Komisjon uurib võimalusi parandada tingimusi sektoris, suurendades selle konkurentsivõimet.

Komisjon soovib aidata liikmesriikidel töötust struktuurireformide abil vähendada ning toetada töökohtade loomise ja tööalase konkurentsivõime tõstmise meetmeid. Ta otsib võimalusi investeerida teadmistesse ja oskustesse, pöörates erilist tähelepanu kõige ebasoodsamas olukorras olevatele inimrühmadele, nagu noored töötud ja pikaajalised töötud. On oluline toetada töötajate liikuvust, sh piiriülest liikuvust, eelkõige pidevalt täitmata töökohtade puhul või kui oskused ei vasta tööturu nõudlusele, toetades samal ajal riiklike ametiasutuste rolli võitluses vaba liikumise väärkasutamise ja pettuse eesmärgil esitatavate nõuete vastu.

Komisjoni töö oluliseks osaks jääb finantsvaldkonna reguleerimise raamistiku põhjaliku ümberkujundamise lõpuleviimine ja rakendamine reaktsioonina finantskriisile, sh pankade uute järelevalve- ja kriisilahenduseeskirjade rakendamine. Reguleerimise raamistikku tugevdatakse täiendavalt süsteemsete pangandussektori väliste finantsasutuste kriisijuhtimis- ja kriisilahendusraamistikku käsitleva ettepanekuga. Komisjon alustab ettevalmistavaid uuringuid selle kohta, kuidas ühtne finantsteenuste jaeturg saaks tarbijaile suuremat kasu anda.

Komisjon koostab kapitaliturgude liidu loomise tegevuskava, uurides finantsturgude killustatuse vähendamise, kogu majanduse rahastamise allikate mitmekesistamise, rahastamise VKEdele kättesaadavuse parandamise ja kapitali piiriüleste voogude tugevdamise võimalusi ühtsel turul, et võimaldada kapitali kasutamist kõige tootlikumalt. Lühikeses perspektiivis teeb komisjon ettepanekud Euroopa kõrge kvaliteediga väärtpaberistamise raamistiku ja krediidiinfo VKEdele parema kättesaadavuse kohta, ning uurib, kuidas saaks laiendada edukaid suunatud väärtpaberite pakkumiskavasid üle kogu ELi, ja vaatab läbi prospektidirektiivi, et vähendada VKEde halduskoormust.

5. Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit

Majandus- ja rahaliidu ülesehitust on vaja veelgi tugevdada, et säiliks kodanike usaldus euro vastu, et euro peaks vastu turu kõikumistele ning et luua tingimused jätkusuutliku töökohtade loomise ja majanduskasvu jaoks. Komisjon tegeleb pärast majanduse juhtimise eeskirjade läbivaatamist ning Euroopa poolaasta protsessi lihtsustamis- ja ühtlustamismeetmeid majandus- ja rahandusliidu süvendamise ning ettepanekute koostamisega edasiste sammude kohta ühendatud suveräänsuse poole majandusjuhtimises. Neid jõupingutusi saadavad kõigil tasanditel sotsiaalse dialoogi elavdamise meetmed.

Tunnistades liikmesriikide vastutust oma maksusüsteemide eest, suurendab komisjon pingutusi võitluses maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettuste vastu ning reageerimiseks meie ühiskondade vajadusele õigluse ja maksude läbipaistvuse järele. Lähtudes maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise alal OECD ja G20 tasandil tehtud tööst, koostab komisjon tegevuskava, mis hõlmab ELi tasandi meetmeid, et minna üle süsteemile, mille puhul on riik, kus kasum luuakse, ühtlasi ka maksustamisriik, sh digitaalmajanduses, mis nõuab lepingut äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta. Seoses sellega esitab komisjon väga kiiresti ettepaneku automaatse teabevahetuse kohta maksuametite vahel piiriülestele maksuotsuste puhul. Peale selle teeb komisjon tihedat koostööd teiste institutsioonidega, et stimuleerida finantstehingute maksu ja tugevdatud rahapesuvastaste eeskirjade vastuvõtmist. Jätkub töö ka käibemaksu valdkonnas, sh meetmed maksutulupuudujäägi vähendamiseks.

6. Mõistlik ja tasakaalustatud vabakaubandusleping USAga

Kaubandus annab olulise panuse töökohtade loomisse ja majanduskasvu. Lisaks Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingule Ameerika Ühendriikidega tegeleb komisjon aktiivselt mitmete kahepoolsete läbirääkimistega koos tugeva mitmepoolse pühendumusega WTO raames. Komisjon on juba astunud samme Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingu[9] üle peetavate läbirääkimiste läbipaistvuse suurendamiseks ning jätkab tööd mõistliku ja tasakaalustatud lepingu nimel, kaitstes samal ajal Euroopa tervishoiu-, sotsiaalseid, keskkonna- ja andmekaitsenõudeid ning kultuurilist mitmekesisust.

7. Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused

Kodanikud ootavad ELilt õigust, kaitset, õiglust ja õigusriigi põhimõtteid ning kindlat seisukohta võitluses igat liiki diskrimineerimise vastu. Komisjon jätkab püüdlusi ELi ühinemiseks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga vastavalt Euroopa Kohtu eelseisvatele suunistele. Ta jätkab piiriülese kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse tõhustamist, õigusalast koostööd ELi kodanike kasu nimel ning ELi eelarve kaitsmist pettuste vastu, sh jätkates jõupingutuste tegemist sõltumatu Euroopa Prokuratuuri loomiseks.

Euroopa Komisjon kohustub tagama võrdsed võimalused puuetega inimestele, järgides ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. See hõlmab füüsilise keskkonna, transpordi, teabe, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ning -süsteemide (IKT) ja muude ehitiste ja teenuste juurdepääsetavuse parandamist.

Komisjon on pühendunud meeste ja naiste võrdsuse edendamisele ning rohkematele naistele tööturul osalemise võimaldamisele. Kui läbirääkimisi 2008. aasta emaduspuhkuse ettepaneku üle ei ole võimalik seisakust välja tuua, võtab komisjon selle ettepaneku kuue kuu jooksul tagasi. See peaks andma võimaluse uuele lähenemisviisile, mille alusel vaadeldakse probleemi laiemas kontekstis, arvestades tänapäeva ühiskondade reaalset olukorda, ning kaalutakse edusamme selles valdkonnas liikmesriikide tasandil.

Komisjon esitab Euroopa julgeoleku tegevuskava, et võidelda selliste ohtudega ELi sisejulgeolekule, nagu piiriülene kuritegevus, küberkuritegevus, terrorism, välisvõitlejad ja radikaliseerumine ning aidata ELil kaitsta oma kodanikke, jäädes samal ajal maailmale avatuks.

8. Uue rändepoliitika suunas

Selleks, et lõdvendada üha kasvavat survet meie välispiiridel, töötab komisjon välja Euroopa rände tegevuskava, milles oleks tasakaalustatud õiglasem ja vastutustundlik lähenemisviis seaduslikule rändele, et muuta ELi atraktiivseks sihtkohaks andekate ja oskusi omavate inimeste jaoks, ning rangemad ebaseadusliku rände, inimkaubanduse ja salakaubanduse vastased meetmed. Rände haldamise täiustamine tähendab meie rände- ja välispoliitika paremat ühildamist, tihedama sise- ja väliskoostöö edendamist, vastutustundlikku ja solidaarset kaitse pakkumist seda vajavatele isikutele ning Vahemerel korduvalt juhtunud traagiliste õnnetuste ärahoidmist.

9. Tugevam tegija rahvusvahelisel tasandil

Hiljutised sündmused on toonud esiplaanile geopoliitilised probleemid ELi ida- ja lõunapiiridel. EL vajab tõhusat ühist välispoliitikat, mis hõlmaks paremaid mehhanisme sündmuste ennetamiseks ja ühistele probleemidele ühise reaktsiooni kiireks kindlaksmääramiseks ning ühiseid meetmeid võimaluste kasutamiseks, millest me saaksime täit kasu vaid üheskoos. Euroopa peab töötama koos julgeoleku ja kaitse küsimustes ning arendama strateegilisi partnerlusi. Liidu käsutuses olevate vahendite (sh ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ja sisepoliitika süsteemne tutvustamine väljaspool) ühtne ja ühine kasutamine on asendamatu ELi poliitiliste eesmärkide edendamisel maailmaareenil.

Komisjon kuulutab prioriteetseks stabiilsuse edendamise Euroopa piiridel. Peamine selle eesmärgi saavutamiseks on toetada naaberriike demokraatlike ja majandusreformide rakendamisel, õigusriigi põhimõtete järgimisel, majanduse juhtimise ja konkurentsivõime tugevdamisel, institutsioonide suutlikkuse ja avaliku halduse toimivuse arendamisel ning heaolu suurendamisel. Komisjon vaatab Euroopa naabruspoliitika läbi ja teeb ettepanekud tulevikuks. Nagu poliitilistes suunistes öeldud, jätkuvad käimasolevad laienemisläbirääkimised, eelkõige Lääne-Balkani riikidega, kelle jaoks on oluline säilitada väljavaade saada ELi liikmeks. Samas aga ei toimu järgmise viie aasta jooksul siiski ühtki laienemist.

EL on tõestanud end rahvusvahelise koostöö, arengutoetuse ja abi andmise valdkonnas paljudes maailma osades. See hõlmab inimõiguste propageerimist kõigi meie välismeetmete raames, võitlust ebavõrdsuse vastu ja sugupoolte võrdõiguslikkuse edendamist. Sellegipoolest peame me oma arengupoliitikat pidevalt kohandama partnerriikide muutuvatele vajadustele, et täita oma kohustusi parimal võimalikul viisil. Kuna 2015. aasta on Euroopa arengu aasta, jätkab komisjon tööd 2015. aasta järgsete säästva arengu eesmärkide alal ning vaatab läbi tulevased suhted arenguriikidega (Cotonou-järgsed suhted). Me anname oma panuse ka võitlusse ebolaga. Me püüame jätkuvalt maksimeerida meie humanitaarabi mõju ja parandada oma suutlikkust reageerida kriisidele.

10. Demokraatlike muutuste liit

Kodanikud eeldavad, et ELi teod ja tegutsemisviisid muutuvad aina paremaks. Me tahame, et komisjoni töö oleks nii avatud kui võimalik ning teeme koostööd teiste institutsioonidega aruandluskohustuse suurendamiseks ja ELi meetmete avalikustamiseks. Komisjon on kehtestanud uued eeskirjad, et tagada volinike ja ühenduste või füüsilisest isikust ettevõtjate vaheliste kontaktide täielik läbipaistvus[10] ning kavatseb esitada institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepaneku kohustusliku läbipaistvusregistri kohta, nii et kõik Euroopa institutsioonid avaldaksid teabe selle kohta, kes mõjutab otsustamisprotsessi.

Nagu poliitilistes suunistes välja kuulutatud, vaatab komisjon läbi geneetiliselt muudetud organismidele (GMO) lubade andmise üle otsustamise protsessi, et lahendada kodanike ja liikmesriikide mureküsimused seoses komisjoni praeguse juriidilise kohustusega kiita GMOdele antavad load heaks juhtudel, kui selge enamus liikmesriike on ettepaneku vastu.

Komisjon täiustab oma parema õigusloome vahendite valikut, eriti meie hinnanguid, mõjuhindamisi ja avalikke konsultatsioone, ning määrab kindlaks edasised meetmed õigusloome kvaliteedi programmi raames. Kui me tahame tõhusamat õigusloomeprotsessi ELi tasandil, peavad kõik institutsioonid olema parema õigusloome institutsioonid. Seepärast esitab komisjon ettepaneku uue institutsioonidevahelise kokkuleppe sõlmimiseks parema õigusloome kohta. Selleks et täita oma töökohtade loomise, majanduskasvu ja investeeringute prioriteedid, peavad kõik kolm institutsiooni tegema paremat koostööd ja tulemuslikumalt töötama. Komisjon püüab koos Euroopa Parlamendi ja nõukoguga parandada ühist programmitööd, mis edendaks ühisvastutust prioriteetide eest, et viia ELi tegevuskava kõige tulemuslikumalt edasi, austades samal ajal iga institutsiooni aluslepingutele vastavat rolli ja õigusi.

***

Pärast 2015. aasta tööprogrammi vastuvõtmist soovib komisjon koostöös Euroopa Parlamendi ja nõukoguga määrata kindlaks prioriteetsete ettepanekute nimekirja, mida institutsioonid kohustuvad kiiresti menetlema ja tagama nende kiire lõpliku vastuvõtmise, eelkõige selliste ettepanekute puhul, mis on otseselt seotud investeeringute algatuse rakendamisega. Koos suudame me tagada, et seekord lähevad asjad paremini.

[1] Euroopa uus algus: minu töökohtade loomist ning majanduskasvu, õiglust ja demokraatlike muutuste tagamist käsitlev tegevuskava – Poliitilised suunised Euroopa Komisjoni järgmise koosseisu jaoks (http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_et.pdf)

[2] Vt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe punkti 39 lõiku 2: „Komisjon vaatab oma ametiaja alguses läbi kõik menetluses olevad ettepanekud, et need poliitiliselt kinnitada või tagasi võtta, võttes nõuetekohaselt arvesse parlamendi seisukohti.”

[3] COM(2014) 903.

[4] Märkimaks uue komisjoni uut algust ja käesolevat tööprogrammi, keskendab komisjon oma teavitustegevuse 2015. aastal poliitiliste suuniste 10 prioriteedile. Vt 23. septembri 2013. aasta teatise SEC(2013) 486 (ettevõtjate teavitamise kohta 2014.–2020. aasta finantsraamistiku alusel) punkt 2.4.

[5] Kokku on menetluses 452 ettepanekut komisjoni varasematelt koosseisudelt.

[6] COM(2014)903.

[7] KOM(2010) 2020 (lõplik).

[8] Komisjon vaatab läbi energiamärgistuse direktiivi 2010/30/EL ja uurib, kas kehtivat korda on vaja kohandada, et saavutada direktiivi eesmärgid vähem sekkuval viisil.

[9] C(2014)9052.

[10] C(2014)9051.

I lisa: Uued algatused

Nr || Pealkiri || Algatuse liik[1] || Ulatuse ja eesmärkide kirjeldus

Anda uut hoogu töökohtade loomisele ning majanduskasvu ja investeeringute edendamisele

1. || Euroopa Investeerimiskava: Seadusandlik järelmeede || Seadusandlik || Järelmeetmed hõlmavad Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) loomist, koostöö edendamist riiklike tugipankadega ja rahastuse kättesaadavamaks muutmist VKEdele.

2. || Integratsiooni ja tööalase konkurentsivõime edendamine tööturul || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Meetmepakett liikmesriikide toetamiseks inimeste, eriti pikaajaliste töötute ja noorte töölerakendamisel ja töötajate kvalifikatsiooni arendamisel. See hõlmab noorte tööhõive algatuse rakendamise järelmeetmeid, nõukogu soovituse ettepanekut pikaajaliselt töötute integreerimise kohta ning meetmeid oskuste arendamise edendamiseks.

3. || Strateegia „Euroopa 2020” vahekokkuvõte || Muu kui seadusandlik || Täiustatud ja ajakohastatud strateegia „Euroopa 2020”, tuginedes strateegia esimese nelja aasta kogemustele ning tagamine, et see oleks Euroopa tõhus kriisijärgne majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegia. Hiljutise avaliku konsultatsiooni järelmeede.

Ühendatud ühtne e-turg

4. || Digitaalse ühtse turu pakett || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Eesmärk on tagada, et tarbijail oleks piiriülene juurdepääs digitaalteenustele, luua ettevõtjatele võrdsed tegutsemisvõimalused ning luua tingimused elava digitaalmajanduse ja -ühiskonna jaoks. Pakett hõlmab muude seadusandlike ettepanekute hulgas autoriõiguste ajakohastamist.

Vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika

5. || Energialiidu strateegiline raamistik || Muu kui seadusandlik / seadusandlik || Strateegiline raamistik keskendub: energiavarustuse kindlusele; riiklike energiaturgude integreerimisele; Euroopa energiavajaduse vähendamisele; energiatootmise CO2-heite vähendamisele ning teadusuuringute ja innovatsiooni edendamisele energia valdkonnas. See hõlmab ELi heitkogustega kauplemise süsteemi läbivaatamist 2020. aasta järgse õigusraamistiku osana.

6. || Teatis „Tee Pariisi – mitmepoolne reaktsioon kliimamuutusele” || Muu kui seadusandlik || Eesmärgiks on kirjeldada ELi visiooni ja ootusi, selgitada partnerite püüdlusi seoses 2015. aasta kokkuleppega ning kinnitada ELi panus seoses Euroopa Ülemkogu 24. oktoobri 2014. aasta järeldustega.

Süvendatud ja õiglasem siseturg tugevama tööstusbaasiga

7. || Kaupade ja teenuste siseturustrateegia || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Ühtse turu uuendatud ja integreeritud strateegia, mille eesmärk on edendada integratsiooni ning parandada vastastikust tunnustamist ja standardimist peamistes tööstus- ja teenustesektorites, kus majanduslik potentsiaal on suurim, näiteks äriteenused, ehitus, jaekaubandus, reguleeritud kutsealad, kõrgetasemeline tootmine ja kombineeritud teenuste/kaupade pakkumine. Erilist tähelepanu pööratakse VKEdele.

8. || Töötajate liikuvuse pakett || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Paketi eesmärk on toetada töötajate liikuvust ja võidelda kuritarvituste vastu sotsiaalkindlustussüsteemide parema koordineerimise, töötajate lähetamise direktiivi sihipärase läbivaatamise ja täiustatud EURESi abil.

9. || Kapitaliturgude liit || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Tegevuskava majanduse rahastamise parandamiseks tõhusamate turupõhiste rahastamisvahendite abil, k.a töö kvaliteetse väärtpaberistamise raamistiku loomiseks.

10. || Kriisilahendusraamistik finantsasutustele, mis ei ole pangad || Seadusandlik || Ettepanek luua süsteemselt oluliste finantsasutuste, nagu kliiringu kesksete vastaspoolte, maksevõime taastamise ja kriisilahenduse Euroopa raamistik.

11. || Lennunduse pakett || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Pakett sisaldab teatist, milles loetletakse probleemid ja meetmed ELi lennundussektori konkurentsivõime parandamiseks ja Euroopa Lennundusohutusameti määruse nr 216/2008 läbivaatamiseks.

Süvendatud ja õiglasem majandus- ja rahaliit

12. || Majandus- ja rahaliidu tugevdamise pakett || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Pakett on viimase aja majandusjuhtimismeetmete (majanduse juhtimise esimese ja teise paketi) läbivaatamise jätk, mis pakub stiimuleid struktuurireformideks ning käsitleb majandus- ja rahaliidu välisesindatust.

13. || Direktiivi ettepanek, mille eesmärk on tagada kohustuslik teabevahetus piiriüleste tehingute kohta. || Seadusandlik || Ettepanek tagab asjaomase teabe vahetamise eri liikmesriikide maksuametite vahel õigussätete tõlgendamise või kohaldamise kohta konkreetse maksumaksjaga seotud piiriülestes olukordades.

14. || Maksudest kõrvalehoidmise ja maksupettuste vastase võitluse tegevuskava, k.a teatis uuendatud lähenemisviisi kohta ühtsel turul tegutsevate ettevõtjate maksustamisele, arvestades muutusi üleilmsel tasandil. || Muu kui seadusandlik || Tegevuskava hõlmab, lähtudes maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise alal OECD ja G20 tasandil tehtud tööst, ELi tasandi meetmeid, et minna üle süsteemile, mille puhul on riik, kus kasum luuakse, ühtlasi ka maksustamisriik, sh digitaalmajanduses. Teatise eesmärk on stabiliseerida ettevõtjate maksubaas ELis, et luua õiglane maksukeskkond, sh äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi loomise taaskäivitamine.

Kaubandus: Mõistlik ja tasakaalustatud vabakaubandusleping USAga

15. || Kaubandus- ja investeerimisstrateegia töökohtade loomiseks ja majanduskasvuks || Muu kui seadusandlik || ELi kaubanduspoliitika strateegia igakülgne läbivaatamine, keskendudes eriti selle panusele töökohtade loomisse, majanduskasvu ja investeerimisse. Läbivaatus hõlmab kaubanduspoliitika kõiki aspekte, k.a kahe-, mõne- ja mitmepoolsed läbirääkimised ning autonoomsed meetmed. See hõlmab poliitikasuuniseid kõigis neis valdkondades järgmiseks viieks aastaks.

Vastastikusel usaldusel põhinev õigusruum ja põhiõigused

16. || Ettepanekud viia lõpule ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga || Seadusandlik || Ettepanek lubada alla kirjutada ja sõlmida ühinemisleping ning seda rakendada, pidades silmas, et Euroopa Kohtu suunised on alles menetlemisel.

17. || Euroopa julgeoleku tegevuskava || Muu kui seadusandlik || Teatises tehakse Euroopa julgeoleku tegevuskava ettepanek aastateks 2015–2020, vaadates läbi käimasolevad meetmed ja määrates kindlaks uued, võttes arvesse tekkivaid ohte.

Uue rändepoliitika suunas

18. || Euroopa rände tegevuskava || Seadusandlik / muu kui seadusandlik || Eesmärk on töötada välja uus lähenemisviis seaduslikule rändele, et muuta EL atraktiivseks sihtkohaks andekate ja oskusi omavate inimeste jaoks, parandada rände haldamist, tihendades koostööd kolmandate riikidega, edendades koormuse jagamist ja solidaarsust ning võideldes ebaseadusliku rände ja salakaubaveoga. Tegevuskava hõlmab sinise kaardi (kõrgelt kvalifitseeritud töötajate üleeuroopaline tööluba) direktiivi läbivaatamist.

Tugevam tegija rahvusvahelisel tasandil

19. || Teatis Euroopa naabruspoliitika kohta || Muu kui seadusandlik || Kõrge esindaja ja komisjoni ühisteatises esitatakse Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise tulemused eesmärgiga uuendada poliitikat pärast konsultatsiooni, mis algatatakse koos iga-aastase ENP paketiga.

20. || Teatis 2015. aasta järgsete säästva arengu eesmärkide kohta || Muu kui seadusandlik || Teatise eesmärk on määrata kindlaks ELi ühine seisukoht ülemaailmse partnerluse kohta säästva arengu eesmärkide saavutamiseks. See käsitleb nii rahalist kui ka mitterahalist täitmist, nii siseriiklikku/rahvusvahelist kui ka riiklikku/erarahastamist, erinevat liiki partnerlusi ja seiret ning aruandluskohustuse korda ja läbivaatamist.

Demokraatlike muutuste liit

21. || Institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe ettepanek || Muu kui seadusandlik || Ettepanek ajakohastada ja tugevdada ühist arusaamist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga parema õigusloome kohta.

22. || Kohustuslikku läbipaistvusregistrit käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanek || Muu kui seadusandlik || Ettepanek sõlmida institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi ja nõukoguga suurendab avatust ja aruandluskohustust, muutes läbipaistvusregistri kohustuslikuks kõigi huvirühmade esindajaile kõigis kolmes institutsioonis, kes soovivad mõjutada poliitika kujundamist.

23. || GMOsid käsitleva otsustusprotsessi läbivaatamine || Seadusandlik || Läbivaatuse käigus uuritakse, kuidas eeskirju saaks muuta, et tagada liikmesriikide enamuse arvamuse parem arvessevõtmine.

[1] Mõju hindamise protsessi tulemuse selgumise järel võib algatuse liik muutuda.

III lisa – REFITi meetmed[1]

Nr || Pealkiri || Algatuse liik / REFITi eesmärk || Kirjeldus

Põllumajandus ja maaelu arendamine

1. || Horisontaalne meede, millega kuulutatakse rida ühist põllumajanduspoliitikat käsitlevaid mittetoimivaid õigusakte aegunuks. || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Meetme eesmärk on vormiliselt deklareerida, et oma mõju ammendanud õigusaktid on aegunud, ehkki neid ei saa õigusliku aluse puudumisel kehtetuks tunnistada.

2. || Veiseliha märgistamise eeskirjad || Hindamine || 17. juuli 2000. aasta määruse (EÜ) nr 1760/2000 (veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta) hindamine. Hinnatakse veiseliha märgistamise eeskirjade mõju liha tarneahelale, kaubandusele ja tarbijaile. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

3. || Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks (POSEI) Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks. || Hindamine || Aruanded Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse (EL) nr 228/2013 artikli 32 ja määruse (EL) nr 229/2013 artikli 20 alusel, et hinnata vastavalt liidu äärepoolseimate piirkondade ja Egeuse mere väikesaarte jaoks mõeldud põllumajanduse erimeetmete mõju. POSEI programmi hindamisele järgneb selle mõju hindamine, mille eesmärk on POSEI poliitika vajaduse korral läbi vaadata. Täitmisel. Tulemusi oodatakse 2016. aastaks.

Kliimameetmed ja energiapoliitika

4. || Direktiiv 2003/66/EÜ, millega muudetakse komisjoni direktiivi 94/2/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate elektriliste külmikute, sügavkülmikute ja nende kombinatsioonide energiamärgistuse puhul || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Direktiiv ei ole uute delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise tõttu enam asjakohane.

5. || Direktiiv 1999/9/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 97/17/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistuse puhul || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Direktiiv ei ole uute delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise tõttu enam asjakohane.

6. || Komisjoni direktiiv 96/89/EÜ, millega muudetakse direktiivi 95/12/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistuse alased sätted || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Direktiiv ei ole uute delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise tõttu enam asjakohane.

7. || Euroopa Aatomienergiaühenduse Tarneagentuuri määrus, 5. mai 1960, millega määratakse maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide nõudmise ja pakkumise tasakaalustamise viis (EÜT P 032, 11.5.1960) || Seadusandlik algatus: uuendus / läbivaatamine || Uuendus / määruse läbivaatamine.

8. || Euroopa Aatomienergiaühenduse Tarneagentuuri määrus, millega muudetakse Tarneagentuuri 5. mai 1960. aasta määrust, millega määratakse maakide, lähtematerjalide ja lõhustuvate erimaterjalide nõudmise ja pakkumise tasakaalustamise viis (EÜT L 193, 25.7.1975). || Seadusandlik algatus: uuendus / läbivaatamine || Uuendus / määruse läbivaatamine.

9. || Nõukogu 7. novembri 1977. aasta otsus ühenduse eesmärgi kohta vähendada primaarenergia allikate tarbimist toornafta ja naftatoodete tarneraskuste korral ning komisjoni 15. juuni 1979. aasta otsus, millega sätestatakse nõukogu otsuse 77/706/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Otsus on aegunud, kuna julgeolekuvarude vabastamist, mida reguleeritakse naftavarude direktiiviga 2009/119/EÜ, loetakse peamiseks naftatarnehäiretele reageerimise viisiks

10. || Taastuvenergia edendamine || Hindamine || 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

11. || Süsinikdioksiidi maapõues säilitamine || Hindamine || Süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist käsitleva direktiivi 2009/31/EÜ hindamine Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

12. || Väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamine || Hindamine || Väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitlevate määruste 443/2009 ja 510/2011 hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

13. || Kütuse kvaliteet || Hindamine || Kütusekvaliteedi direktiiv 98/70/EÜ. Alustatakse 2015. aastal

Digitaalmajandus ja ühiskond

14. || Alkohoolseid jooke reklaamivate audiovisuaalsete kommertsteadaannete eeskirjade uuring || Uuring || Uuring hindamaks, kas alkohoolseid jooke reklaamivate audiovisuaalsete kommertsteadaannete eeskirjad on võimaldanud alaealiste kaitse nõutavat taset, ja sellega audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (direktiiv 2010/13/EL) õigusliku kvaliteedi hindamisele kaasa aitamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

15. || Uuring kaas- ja isereguleerivate aspektide tõhususest audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi tulemusliku rakendamise edendamisel || Uuring || Uuring, mil määral võivad kaas- ja isereguleerivad aspektid audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi tulemusliku rakendamise edendamisel vähendada regulatiivsüsteemi keerukust. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

16. || E-privaatsuse direktiiv || Hindamine || Direktiivi 2002/58/EÜ (milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris) hindamine pärast kokkulepet andmekaitse ettepaneku kohta. Pooleli, lõpeb eeldatavasti 2016. aastal.

17. || Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv || Hindamine || 10. märtsi 2010. aasta direktiivi 2010/13/EL (audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta) hindamine. Pooleli, lõpeb eeldatavasti 2016. aastal.

18. || Telekommunikatsiooni pakett || Hindamine || 2009. aasta telekommunikatsiooni paketi hindamine. Pooleli, lõpeb eeldatavasti 2016. aastal.

Majandus- ja finantsküsimused, maksundus ja toll

19. || Aktsiisimaks || Hindamine || Nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda) hindamine. Hindamine hõlmab ringlusse lubatud aktsiisikaubaga kauplejate ja kaugmüügi ettevõtjate vahelise piiriülese liikumise õiguslikku korraldust. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

20. || Väike kontaktpunkt || Hindamine || Väikese kontaktpunkti direktiivi (2008/8/EÜ) rakendamise hindamine. Alustatakse 2015. aastal

Tööhõive, sotsiaalküsimused, oskused ja töötajate liikumine

21. || Töötajate teavitamine ja ärakuulamine || Seadusandlik algatus: Konsolideerimine, lihtsustamine || Kolme direktiivi konsolideerimine töötajate teavitamise ja ärakuulamise valdkonnas, võttes arvesse sotsiaalpartneritega toimunud konsultatsioonide tulemusi: direktiiv 2002/14/EÜ, 11. märts 2002, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses Nõukogu direktiiv 98/59/EÜ, 20. juuli 1998, kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Nõukogu direktiiv 2001/23/EÜ, 12. märts 2001, ettevõtjate, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

22. || Terasestatistika || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 48/2004 (ühenduse terasetööstuse aastastatistika koostamise kohta aastatel 2003–2009) on aegunud, kuna asjaomaseid andmeid enam ei koguta.  

23. || Sotsiaalstatistika integreerimine || Seadusandlik algatus: konsolideerimine, lihtsustamine || Üksikisikuid ja kodumajapidamisi käsitleva Euroopa statistika tootmist käsitlevate õigusaktide konsolideerimine ja integreerimine. Selle eesmärk on kasutada võimalikult hästi ära kodumajapidamistelt ja üksikisikutelt saadavat teavet, et rahuldada Euroopa statistika praegusi ja tulevasi vajadusi, säilitades andmete esitamiskoormuse praeguse taseme.

24. || Tööohutus ja -tervishoid || Hindamine || Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ (töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta) ja 23 sellega seotud direktiivi hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

25. || Osaline tööaeg ja tähtajaline töö || Hindamine || 15. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/81/EÜ (Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt sõlmitud osalist tööaega käsitleva raamkokkuleppe kohta) hindamine. 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

26. || Teavitamiskohustus || Hindamine || Nõukogu direktiivi 91/533/EMÜ (tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest) hindamine. Algab eeldatavasti 2015. aastal ja lõpeb 2016. aastal.

Keskkond, merendus ja kalandus

27. || Kalapüügilubade määrus || Seadusandlik algatus: uuestisõnastamine || Ettepanek: määrus, millega asendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 kalapüügilubade kohta. Kehtiva kalapüügilubade määruse ümbersõnastamine selleks, et lihtsustada praegust süsteemi, ühtlustada liikmesriigiti suuresti erinevaid andmenõudmisi ja tõhustada sanktsioone.

28. || Mereorganismide kaitse tehniliste meetmete lihtsustamine || Seadusandlik algatus: lihtsustamine || Ettepanek: tehniliste meetmete lihtsustatud raamistik, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 850/98 (kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu).

29. || Ökomärgise ning keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) määrused || Toimivuskontroll || Järgmiste õigusaktide toimivuskontroll: 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) Määrus 66/2010 ELi ökomärgise kohta Toimivuskontrollide eesmärk on hinnata määruste panust konkurentsivõimesse, säästvasse tarbimisse ja tootmisse. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

30. || Ühine kalanduspoliitika || Hindamine || Kalanduskontrolli määruse (määrus (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) mõju hindamine ühise kalanduspoliitika eeskirjade ja eesmärkide rakendamisele alates selle jõustumisest 1. jaanuaril 2010 kuni 31. detsembrini 2014. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

31. || Keskkonnavastutus || Hindamine || Direktiivi 2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja parandamise kohta) hindamine. Vastavalt direktiivi artiklile 18 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande määruse rakendamisel saadud kogemuste kohta. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

32. || Joogivesi || Hindamine || Komisjon kuulutas oma teatises Euroopa kodanike algatuse „Right2Water” kohta, et kavatseb läbi viia üleeuroopalise avaliku konsultatsiooni joogivee direktiivi (nõukogu direktiiv 98/83/EÜ, 3. november 1998, olmevee kvaliteedi kohta) üle.  Järgnev hindamine pakub tõendeid selle kohta, kas õigusakt on otstarbekohane ja saavutab oma eesmärke. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

33. || Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE) || Hindamine || Direktiivi 2007/2/EÜ (millega rajatakse Euroopa Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

34. || Natura 2000 (linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv) || Toimivuskontroll || Järgmiste õigusaktide toimivuskontroll: Direktiiv 2009/147/EMÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta. Direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta. Pooleli, lõpeb 2016. aastal.

35. || Keskkonnamüra || Hindamine || Direktiivi 2002/49/EÜ (mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega) hindamine. Direktiivi artikli 10 lõikes 4 ja artiklis 11 on sätestatud, et komisjon esitab iga viie aasta tagant aruande, mis sisaldab hinnangut direktiivi rakendamisele, kokkuvõtet  mürakaartidest ja tegevuskavadest ning hinnangut vajadusele täiendavate ühenduse meetmete järele. Pooleli, lõpeb 2016. aastal.

36. || Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegister (E-PRTR) || Hindamine || Määruse (EÜ) nr 166/2006 (mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ) hindamine – vastavalt määruse artiklile 17 avaldab komisjon iga kolme aasta tagant liikmesriikide esitatud teabel põhineva aruande. Pooleli, lõpeb 2016. aastal.

37. || Lenduvate orgaaniliste ühendite heited, I etapp (LOÜ I) || Hindamine || Direktiivi 94/63/EÜ (bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta) hindamine. Hindamisel pööratakse erilist tähelepanu regulatiivse koormuse tuvastamisele ja hindamisele ning lihtsustamisvõimaluste kindlakstegemisele. See toimub samaaegselt LOÜ II direktiivi hindamisega. Pooleli, lõpeb 2016. aastal.

38. || Lenduvate orgaaniliste ühendite heited, II etapp (LOÜ II) || Hindamine || 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/126/EÜ (mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades eralduvate bensiiniaurude regenereerimise II etapi kohta) hindamine – LOÜ II artikkel 7 nõuab, et komisjon vaataks 31. detsembriks 2014 läbi käesoleva direktiivi rakendamise ja eelkõige järgmised teemad: · käesoleva direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis b ja lõike 2 punktis b ning direktiivi 94/63/EÜ artikli 6 lõikes 3 osutatud ülempiir 100 m3 aastas; kasutusel olevate bensiiniaurude regenereerimise II etapi süsteemide nõuetele vastavuse kontrollimise andmed ning · vajadus automaatsete jälgimisseadmete järele. See toimub samaaegselt LOÜ I direktiivi hindamisega. Pooleli, lõpeb 2016. aasta IV kvartalis.

39. || Metsloomad loomaaedades || Hindamine || Direktiivi 1999/22/EÜ (mis käsitleb metsloomade pidamist loomaaedades) hindamine. Algab eeldatavasti 2015. aastal ja lõpeb 2016. aastal.

40. || Keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiiv || Hindamine || Keskkonnamõju strateegilise hindamise direktiivi (direktiiv 2001/42/EÜ) hindamine: vastavalt direktiivi artiklile 12 esitab komisjon alates 2006. aastast iga seitsme aasta tagant aruande direktiivi rakendamise ja tulemuslikkuse kohta. Teises rakendamisaruandes, mis on kavandatud 2016. aastaks, hinnatakse direktiivi rakendamist ja tulemuslikkust kogu ELis ning direktiivi lihtsustamisvõimalusi ja see võib viia REFITi hindamiseni. Algab eeldatavasti 2015. aastal ja lõpeb 2016. aastal.

Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit

41. || Prospektidirektiiv 2003/71/EÜ. || Hindamine || 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/71/EÜ (väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

42. || Rahvusvahelised raamatupidamisstandardid || Hindamine || Määruse 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta) hindamine. Hindamise eesmärk on anda hinnang rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IFRS) kasutamise tegelikule mõjule ELis 8 aasta jooksul[2] võrreldes Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu (IASB) määruse esialgsete eesmärkidega. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

Tervishoid ja toiduohutus

43. || Toidualased õigusnormid || Toimivuskontroll || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused. Toimivuskontrolli eesmärk on hinnata peamiste toidualastes õigusaktides kasutatavate vahendite (eelkõige teaduspõhised õigusaktid, ettevaatuspõhimõtte kasutamine, pettuste ennetamine ja tarbijate teavitamine, nõue, et ettevõtjad teostaksid enesekontrolle ja jälgiksid toidu päritolu, hoiatuste, häireolukordade/kriiside haldamise vahendid, Euroopa Toiduohutusamet) tulemuslikkust, tõhusust, ühtsust, asjakohasust ja ELi lisaväärtust. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd

44. || Direktiiv 1999/45/EÜ ohtlike preparaatide klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kohta || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Direktiiv tunnistatakse vastavalt CLP-määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklile 60 kehtetuks alates 1. juunist 2015.

45. || Äriühinguõigus || Seadusandlik algatus: kodifitseerimine || 7 äriühinguõiguse direktiivi (direktiivid 82/891, 2005/56, 2009/101, 2009/102, 2011/35, 2012/17, 2012/30) kodifitseerimine ühte õigusakti, et suurendada läbipaistvust ja parandada loetavust. Mitme äriõiguse valdkonna direktiivi üheks õigusaktiks kodifitseerimise eesmärk on suurendada läbipaistvust ja parandada loetavust.

46. || Nafta / nafta rafineerimise sektor || Toimivuskontroll || Nafta rafineerimise sektorit reguleerivate ELi õigusaktide, nagu taastuvenergia direktiiv, energia maksustamise direktiiv, ELi heitkogustega kauplemise süsteem, kütuse kvaliteedi direktiiv, puhaste ja energiatõhusate sõidukite direktiiv, tööstusheidete direktiiv, strateegiliste naftavarude direktiiv, laevakütuste direktiiv, energiatõhususe direktiiv ja õhu kvaliteedi direktiiv, toimivuskontroll. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

47. || Keemiatööstus || Kulude kumulatiivne hindamine || Euroopa keemiatööstuse jaoks kõige olulisemate ELi õigusaktide ja poliitika kulude kumulatiivne hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

48. || Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine kaupade suhtes || Hindamine || Vastastikuse tunnustamise põhimõtte ja selle liikmesriikides kohaldamise hindamine (ELi toimimise lepingu artikkel 34). Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

49. || Õiguskaitsevahendid riigihangete valdkonnas || Hindamine || Direktiivi 2007/66/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

50. || Kinnispakkide direktiivid || Hindamine || Kinnispakke käsitlevate direktiivide 75/107/EMÜ, 76/211/EMÜ ja 2007/45/EÜ hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

51. || Kaubandusagendid || Hindamine || Siseturg – nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ (füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

52. || Kemikaale käsitlevad õigusaktid, v.a REACH[3] || Toimivuskontroll || Kõige olulisemate kemikaale käsitlevate õigusaktide, mida ei hõlma REACH, ning järgmise etapi tööstuse suhtes kohaldatavate õigusaktide asjaomaste aspektide toimivuskontroll. Alustatakse 2015. aastal

53. || Standardimistegevuse asjakohasus || Hindamine || ELi standardimissüsteemide hindamine. Hindamise eesmärk on hinnata määruses (EL) nr 1025/2012 (Euroopa standardimise kohta) sätestatud Euroopa standardimissüsteemi asjakohasust. Alustatakse 2015. aastal

54. || Masinaid käsitlev direktiiv || Hindamine || Toodete siseturg – 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ (mis käsitleb masinaid) hindamine. Alustatakse 2015. aastal

55. || Metsatööstus || Kulude kumulatiivne hindamine || Kõige olulisematest ELi metsatööstust (puidutöötlemine, mööblitööstus, tselluloosi- ja paberitööstus, trükitööstus) reguleerivatest ELi õigusaktidest ja poliitikast tulenevate reguleerimisega seotud kulude kumulatiivne hindamine, eelkõige nende mõju kasumimarginaalidele ja rahvusvahelisele konkurentsivõimele. Alustatakse 2015. aastal

56. || Klaas/keraamika || Kulude kumulatiivne hindamine || Kõige olulisematest ELi klaasi- ja keraamikatööstust reguleerivatest ELi õigusaktidest ja poliitikast tulenevate reguleerimisega seotud kulude kumulatiivne hindamine, eelkõige nende mõju kasumimarginaalidele ja rahvusvahelisele konkurentsivõimele. Alustatakse 2015. aastal

57. || Hilinenud maksmist käsitlev direktiiv || Hindamine || Direktiivi 2011/7/EL (hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul) hindamine. Alustatakse 2015. aastal

58. || Ehitussektor || Toimivuskontroll (algselt kulude kumulatiivne hindamine) || Kõige olulisemate ELi õigusaktide toimivuskontroll, mis mõjutavad seda sektorit siseturu ja energiatõhususe valdkonnas. Alustatakse 2015. aastal

Õigus- ja tarbijaküsimusedning sooline võrdõiguslikkus

59. || Direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (äri- ja turundusdirektiiv, MCAD) || Seadusandlik algatus: lihtsustamine || Äri- ja turundusdirektiiv lihtsustab ja ühtlustab kaitse ulatust ettevõtetevahelistes tehingutes. See püüab lahendada eksitavate turundustavade probleemi internetis või muude sidevahendide kaudu. Äri- ja turundusdirektiivi eeldatav kasu VKEdele (väiksemad kulud seoses eksitavate turundustavadega olukordades, kus VKEd ei suuda ise oma õigusi tulemuslikult kehtestada) moodustab 419–477 miljonit eurot aastas.

60. || Võrdne kohtlemine sotsiaalkindlustuses || Hindamine || Võrdset kohtlemist sotsiaalkindlustuses käsitlevate õigusaktide hindamine hõlmab nõukogu direktiivi 79/7/EMÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas). Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

61. || Osaajalise kasutamise õigus, pikaajalised puhkusetooted, edasimüügi- ja vahetuslepingud || Hindamine || Direktiivi 2008/122/EÜ (tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajalise puhkusetoote, edasimüügi ja vahetuslepingute teatavate aspektidega) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

62. || Tarbija õiguste ja reklaamiga seotud õigusraamistik || Toimivuskontroll || Tarbija õiguste ja reklaamiga seotud õigusaktide toimivuskontroll, sh: direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid; direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta; direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes. Alustatakse 2015. aastal

Ränne, siseasjad ja kodakondsus

63. || Nõukogu määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud. || Seadusandlik algatus: kodifitseerimine || Viisamääruse 539/2001 kodifitseerimine (14 parandust) pärast Euroopa Kohtu otsust, mida oodatakse 2015. aasta keskpaigaks.

64. || Nõukogu otsus 2000/642, 17. oktoober 2000, liikmesriikide rahapesu andmebüroode vahelise koostöö korra kohta teabe vahetamisel. || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Rahapesu andmebüroode vahelist koostööd ennetaval eesmärgil hakatakse reguleerima ettepaneku kohase neljanda rahapesu vastase direktiiviga (COM/2013/045). Õiguskaitse eesmärkidega seotud koostöö eeskirjade praktiline kohaldamisala on piiratud ja seda ei ole vaja säilitada.

65. || Viisainfosüsteem || Hindamine || Määruse 767/2008 (mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus)), nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsuse 2004/512/EÜ (viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta), määruse 810/2009 ja otsuse 2008/633 hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

66. || Ebaseaduslik piiriületamine, läbisõit ja elamine || Hindamine || Direktiivi 2002/90/EÜ (millega määratletakse kaasaaitamine ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja elamisele) ja nõukogu raamotsuse 2002/946/JSK (millega tugevdatakse karistusõiguslikku raamistikku, et tõkestada ebaseaduslikule piiriületamisele, läbisõidule ja elamisele kaasaaitamist, pidades silmas eesmärki ühenda inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase võitluse ja humanitaarabi kuriteona käsitamise vältimise eesmärke) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

67. || FRONTEX, k.a piirivalve kiirreageerimisrühmad || Hindamine || Määruse (EÜ) nr 2007/2004 (Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

68. || Võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu || Hindamine || Nõukogu raamotsuse 2008/841/JSK hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

69. || Seaduslik ränne || Toimivuskontroll || Järgmiste õigusaktide toimivuskontroll: direktiiv 2009/50/EÜ, 25. mai .2009, kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (sinine kaart); direktiiv 2003/109/EÜ, 25. november 2003, pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta; direktiiv 2011/98/EL, 13. detsember 2011, kolmandate riikide kodanikele liikmesriigis elamist ja töötamist võimaldava ühtse loa taotlemise ühtse menetluse ning liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandatest riikidest pärit töötajate ühiste õiguste kohta (ühtne luba). Kehtivate seaduslikku rännet käsitlevate õigusaktide hindamine ja ettepanekud võimalike muudatuste kohta. Alustatakse 2015. aastal

Kaubandus

70. || Kaubandust käsitlevad õigusaktid || Seadusandlik algatus: kodifitseerimine / ümbersõnastamine / kehtetuks tunnistamine || Nende õigusaktide kodifitseerimine, ümbersõnastamine ja kehtetuks tunnistamine, mida on muudetud kahe võimaldamismäärusega (15. jaanuari 2014. aasta määrused (EL) nr 37/2014 ja nr 38/2014), mis viivad kaubandust käsitlevad õigusaktid kooskõlla ELi toimimise lepinguga.

71. || Teatavate võtmetähtsusega ravimite kaubanduslik levitamine || Hindamine || Määruse (EÜ) nr 953/2003 (teatavate võtmetähtsusega ravimite Euroopa Liidu turule kaubandusliku levitamise vältimise kohta) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

Transport

72. || Direktiiv 2007/38/EÜ raskeveokitele tagantjärele peeglite paigaldamise kohta || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Direktiiv on saavutanud oma eesmärgi: kõik tagantjärele paigaldamiskohustuse alla kuuluvad veokid (registreeritud 1. jaanuarist 2000 kuni 27. jaanuarini 2007) on nüüd uute peeglitega varustatud.

73. || Määruse 569/2008 (millega muudetakse määrust nr 11 (1960) veohindade ja veotingimustega seotud diskrimineerimise kaotamise kohta) kehtetuks tunnistamine. || Seadusandlik algatus: kehtetuks tunnistamine || Kõnealune määrus ei ole enam vajalik, tehnoloogia areng on selle ületanud ja see on asendatud alternatiivsete õigusaktidega.

74. || Lihtsustamisettepanek määruste (EÜ) 1071/2009 (autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta) ja 1072/2009 (rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta) muutmiseks. || Seadusandlik algatus: lihtsustamine || Ettepanek lihtsustada ja muuta selgemaks  määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja 1072/2009 teatavaid sätteid. Vastavad muudatused hõlbustavad liikmesriikidel määruste rakendamist ja tagavad ühetaolisema kohaldamise kogu ELis. Kavandatavad muudatused vähendavad ametiasutuste ja eraettevõtjate halduskoormust.

75. || Kombineeritud veoteenused || Hindamine || 7. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/106/EMÜ (millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel) hindamine. Direktiiviga kehtestati stiimulid teatavatele kombineeritud veoteenustele, peamiselt erandite näol muude õigusaktidega kehtestatud piirangutest ja kohustustest (kabotaaž, kaal ja mõõtmed).

76. || Vastuvõtmise seadmed sadamates || Hindamine || Direktiivi 2000/59/EÜ (laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates) hindamine. Hindamise eesmärk on igakülgse ülevaate saamine direktiivi toimimisest ning selle tulemuslikkuse ja tõhususe hindamine. Hindamine peaks selgitama välja probleemsed valdkonnad, millele saaks tähelepanu pöörata direktiivi võimaliku läbivaatamise käigus, et parandada ja lihtsustada õigusraamistikku ning vähendada reguleerimisega seotud kulusid. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

77. || Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded || Toimivuskontroll || Järgmiste õigusaktide toimivuskontroll: 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta; direktiiv 2003/25/EÜ ro-ro reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta; direktiiv 1999/35/EÜ regulaarselt liiklevate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kohustuslike kontrollimiste korra kohta; direktiiv 1998/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta. Toimivuskontrolli eesmärk on hinnata olemasoleva, Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, ELi ja riiklike eeskirjade vahel balanssseeriva raamistiku lihtsustamise ja ühtlustamise võimalusi. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

78. || Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine || Hindamine || 23. aprilli 2009. aasta direktiivi 2009/33/EÜ (keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta) hindamine. Direktiivi eesmärk on stimuleerida riigihankemenetluste paremat ärakasutamist riigi vahendite tõhusamaks kasutamiseks ja keskkonnasõbralikumate sõidukite edendamiseks. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

79. || Tunnelite ohutus || Hindamine || 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/54/EÜ (tunnelite miinimumohutusnõuete kohta üleeuroopalises teedevõrgus) hindamine. Tulemusi oodatakse 2015. aastaks.

[1] Komisjon tagab programmi REFIT kaudu ELi acquis' otstarbekohasuse. REFITi raames seirab komisjon ELi õigusakte ja teeb kindlaks, kus midagi parandada on vaja. Nende meetmete hulka kuuluvad seadusandlikud algatused õigusnormide lihtsustamiseks ja regulatiivse koormuse vähendamiseks, ebavajalikuks muutunud õigusaktide tühistamine, nende ettepanekute tagasivõtmine, millel ei ole reaalset šanssi vastu võetud saada või mille eesmärke ei ole enam võimalik saavutada, ning hindamised ja toimivuskontrollid, et hinnata ELi õigusaktide asjakohasust, ühtsust, tõhusust, tulemuslikkust ja ELi lisaväärtust ning teha kindlaks võimalused õigusnorme veelgi lihtsustada ja regulatiivset koormust vähendada. Esimene meetmete kogumik avaldati 2013. aasta oktoobris ja teine kogumik 2014. aasta juunis. Kokku on REFITi raames seni kindlaks määratud ligikaudu 200 meedet, mis on loetletud 18. juunil 2014 avaldatud põhjalikus tulemustabelis. Selles avaldab komisjon võetud meetmed, saavutatud edu ja tulemused ning ootab ja võtab arvesse kõigi huvitatud isikute märkusi ja arvamusi.

Komisjoni 2015. aasta tööprogramm kinnitab REFITi raames kindlaks määratud meetmeid, mis võetakse järgmise aasta jooksul. Käesolevas lisas on loetletud kõik REFITi raames võetavad seadusandlikud algatused (lihtsustamine, kodifitseerimine/ümbersõnastamine, konsolideerimine, kehtetuks tunnistamine, uuendamine/läbivaatamine), mille komisjon kavandab 2015. aastal vastu võtta, ning kõik REFITi raames läbi viidavad hindamised ja toimivuskontrollid, mis kas kestavad või mille tulemusi oodatakse 2015. aastal.

[2] http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx

[3] Kõnealust hindamist hallatakse koos keskkonna ning merendus- ja kalandusasjade peadirektoraatidega.

IV lisa: Õigusaktid, mida hakatakse kohaldama alates 2015. aastast

Nr || Pealkiri || Reguleerimisese || Kohaldamise alguskuupäev

Seadusandlikud aktid

1. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013, 17. detsember 2013, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 || Põllumajanduse struktuurifondid || 1/1/2015

2. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1307/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 || Põllumajanduse struktuurid || 1/1/2015

3. || Komisjoni määrus (EL) nr 317/2014, 27. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa (kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised ained)  || Tarbijakaitse || 1/1/2015

4. || Nõukogu määrus (EL) nr 713/2014, 24. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine || Tollimaksud: ühenduse tariifikvoodid, ühine tollitariifistik || 1/1/2015

5. || Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1073/2013, 18. oktoober 2013, investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/38) || Majandus- ja rahanduspoliitika, majandus- ja rahaliit || 1/1/2015

6. || Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1074/2013, 18. oktoober 2013, statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/39) || Majandus- ja rahanduspoliitika, majandus- ja rahaliit || 1/1/2015

7. || Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1075/2013, 18. oktoober 2013, väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/40) || Majandus- ja rahanduspoliitika, majandus- ja rahaliit || 1/1/2015

8. || Nõukogu määrus (EL) nr 827/2014, 23. juuli 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Leedus || Majandus- ja rahaliit || 1/1/2015

9. || Nõukogu määrus (EL) nr 851/2014, 23. juuli 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Leedus || Majandus- ja rahaliit || 1/1/2015

10. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 806/2014, 15. juuli 2014, millega kehtestatakse ühtsed eeskirjad ja ühtne menetlus krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute kriisilahenduseks ühtse kriisilahenduskorra ja ühtse kriisilahendusfondi raames ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 || Majandus- ja rahaliit || 1/1/2015

11. || Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1072/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/34) || Majandus- ja rahaliit, majandus- ja rahanduspoliitika || 1/1/2015

12. || Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1071/2013, 24. september 2013, rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2013/33) || Majandus- ja rahaliit, majandus- ja rahanduspoliitika, teave ja kontroll || 1/1/2015

13. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/59/EL, 15. mai 2014, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012  || Majanduspoliitika || 1/1/2015

14. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1143/2014, 22. oktoober 2014, looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta || Keskkond || 1/1/2015

15. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 909/2014, 23. juuli 2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012  || Finantssätted, majanduspoliitika || 1/1/2015

16. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta  || Asutamisvabadus, siseturg – põhimõtted || 1/1/2015

17. || Komisjoni määrus (EL) nr 1319/2013, 9. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) lisasid || Teave ja kontroll || 1/1/2015

18. || Komisjoni määrus (EL) nr 752/2014, 24. juuni 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 I lisa pestitsiidide jääkide piirnormide kehtestamiseks. || Taimetervisealased õigusaktid || 1/1/2015

19. || Nõukogu direktiiv 2008/8/EÜ, 12. veebruar 2008, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ seoses teenuste osutamise kohaga || Käibemaks, maksundus || 1/1/2015

20. || Komisjoni määrus (EL) nr 1148/2014, 28. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) II, VII, VIII, IX ja X lisa  || Veterinaariaalased õigusaktid || 1/1/2015

21. || Komisjoni määrus (EL) nr 218/2014, 7. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EÜ) nr 853/2004, (EÜ) nr 854/2004 (loomset päritolu toidu hügieenimäärus ja loomset päritolu toidu ametliku kontrollimise määrus) ja komisjoni määruse (EÜ) nr 2074/2005 lisasid  || Veterinaariaalased õigusaktid, toiduained || 1/1/2015

22. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1215/2012, 12. detsember 2012, kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades || Õigus- ja siseküsimused || 10/1/2015

23. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 606/2013, 12. juuni 2013, tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta || Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala || 11/1/2015

24. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011, Euroopa lähenemiskeelu kohta || Justiits- ja siseküsimused || 11/1/2015

25. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 165/2014, 4. veebruar 2014, autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006, mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist  || Veoteenused || 2/3/2015

26. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/51/EL, 16. aprill 2014, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1060/2009, (EL) nr 1094/2010 ja (EL) nr 1095/2010 seoses Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) volitustega || Asutamisvabadus || 31/3/2015

27. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/138/EÜ, 25. november 2009, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse algatamise ja jätkamise kohta (Solventsus II). || Siseturg, asutamisvabadus || 31/3/2015

28. || Komisjoni määrus (EL) nr 1004/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa  || Siseturg – põhimõtted, tarbijakaitse || 16/4/2015

29. || Komisjoni määrus (EL) nr 301/2014, 25. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses kroom(VI) ühenditega  || Tarbijakaitse || 1/5/2015

30. || Komisjoni määrus (EL) nr 1126/2014, 17. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses asulaami, tsüaanamiidi, dikloraani, flumioksasiini, metüülflupüürsulfurooni, pikolinafeeni ja propisokloori jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal  || Tarbijakaitse, taimetervisealased õigusaktid || 13/5/2015

31. || Komisjoni määrus (EL) nr 286/2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist  || Õigusaktide ühtlustamine, siseturg –põhimõtted, tehnilised tõkked || 1/6/2015

32. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/27/EL, 26. veebruar 2014, millega muudetakse nõukogu direktiive 92/58/EMÜ, 92/85/EMÜ, 94/33/EÜ ja 98/24/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/37/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist || Tööhõive || 1/6/2015

33. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL, 4. juuli 2012, ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta || Keskkond || 1/6/2015

34. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1336/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004, et kohandada seda määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist || Keskkond, tehnilised tõkked, tööstus || 1/6/2015

35. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 462/2013, 21. mai 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta  || Asutamisvabadus || 21/6/2015

36. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/56/EL, 20. november 2013, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ette nähtud kantavate patareide ja akude ning vähese elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulelaskmisega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/603/EÜ || Keskkond || 1/7/2015

37. || Komisjoni määrus (EL) nr 1003/2014, 18. september 2014, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 V lisa  || Siseturg – põhimõtted, tarbijakaitse || 1/7/2015

38. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/49/EL, 16. aprill 2014, hoiuste tagamise skeemide kohta  || Asutamisvabadus, õigusaktide ühtlustamine || 4/7/2015

39. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/11/EL, 21. mai 2013, tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ || Tarbijakaitse || 9/7/2015

40. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 603/2013, 26. juuni 2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks || Õigus- ja siseküsimused, isikute vaba liikumine || 20/7/2015

41. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/34/EL, 26. juuni 2013, teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ || Asutamisvabadus || 20/7/2015

42. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/33/EL, 26. juuni 2013, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded || Varjupaigapoliitika, õigus- ja siseküsimused || 21/7/2015

43. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/32/EL, 26. juuni 2013, rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta || Õigus- ja siseküsimused, varjupaigapoliitika || 21/7/2015

44. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 || Põllumajandus || 1/8/2015

45. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 650/2012, 4. juuli 2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist || Õigusalane koostöö tsiviilasjades, õigus- ja siseküsimused || 17/8/2015

46. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/40/EL, 12. august 2013, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2005/222/JSK || Justiits- ja siseküsimused || 4/9/2015

47. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/39/EL, 12. august 2013, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega || Keskkond || 14/9/2015

48. || Komisjoni määrus (EL) nr 312/2014, 26. märts 2014, millega kehtestatakse ülekandesüsteemides gaasivarustuse tasakaalustamise võrgueeskiri  || Energeetika, siseturg – põhimõtted || 1/10/2015

49. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 511/2014, 16. aprill 2014, geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokollist tulenevate kasutajate jaoks ette nähtud vastavusmeetmete kohta liidus || Keskkond || 12/10/2015

50. || Komisjoni määrus (EL) nr 984/2013, 14. oktoober 2013, millega kehtestatakse gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskirjad ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2009  || Energeetika, siseturg – põhimõtted || 1/11/2015

51. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 376/2014, 3. aprill 2014, mis käsitleb tsiviillennunduses toimunud juhtumitest teatamist ning juhtumite analüüsi ja järelmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 996/2010 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/42/EÜ ja komisjoni määrused (EÜ) nr 1321/2007 ja (EÜ) nr 1330/2007  || Transport || 15/11/2015

52. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/29/EL, 25. oktoober 2012, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK || Justiits- ja siseküsimused || 16/11/2015

53. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1144/2014, 22. oktoober 2014, siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008 || Põllumajandus ja kalandus || 1/12/2015

54. || Komisjoni määrus (EL) nr 1332/2011, 16. detsember 2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks  || Transport, telekommunikatsioonid || 1/12/2015

55. || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/60/EL, 15. mai 2014, liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta ja millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012 (uuesti sõnastatud) || Kultuur || 19/12/2015

56. || Komisjoni määrus (EL) nr 1272/2013, 6. detsember 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega  || Tarbijakaitse || 27/12/2015

57. || Nõukogu direktiiv 2013/51/Euratom, 22. oktoober 2013, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees sisalduvate radioaktiivsete ainete eest || Tervis || 28/12/2015

58. || Komisjoni määrus (EL) nr 10/2011, 14. jaanuar 2011, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta  || Siseturg – põhimõtted, toiduained || 31/12/2015

Rakendus- ja delegeeritud õigusaktid

59. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 809/2014, 17. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi, maaelu arengu meetmete ja nõuetele vastavusega || Põllumajanduse struktuurifondid || 1/1/2015

60. || Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1001/2014, 18. juuli 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad) X lisa || Põllumajanduse struktuurid || 1/1/2015

61. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 641/2014, 16. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad) rakenduseeskirjad || Põllumajanduse struktuurid || 1/1/2015

62. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1101/2014, 16. oktoober 2014, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa || Ühine tollitariifistik || 1/1/2015

63. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1130/2014, 22. oktoober 2014, millega avatakse 2015. aasta tariifikvoot teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 510/2014 hõlmatud põllumajandustoodete töötlemisel saadud Norrast pärit kaupade importimiseks Euroopa Liitu || Ühine tollitariifistik, Euroopa Vabakaubandusassotsiatsioon (EFTA) || 1/1/2015

64. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 400/2014, 22. aprill 2014, ELi kooskõlastatud mitmeaastase kontrolliprogrammi kohta aastateks 2015, 2016 ja 2017, et tagada vastavus pestitsiidijääkide piirnormidele ja hinnata tarbijate kokkupuudet taimses ja loomses toidus või selle pinnal esinevate pestitsiidijääkidega  || Tarbijakaitse, toiduained, taimetervisealased õigusaktid || 1/1/2015

65. || 2013/188/EL: Komisjoni rakendusotsus, 18. aprill 2013, nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97) kohaselt tehtud mittediskrimineerivaid kontrolle käsitlevate aastaaruannete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2098 all)  || Siseturg – põhimõtted || 1/1/2015

66. || Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1015/2014, 22. juuli 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 II ja III lisa üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 154/2013 kehtetuks tunnistamise kohta || Soodustuste süsteemid || 1/1/2015

67. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 390/2013, 3. mai 2013, millega kehtestatakse aeronavigatsiooniteenuste ja võrgustiku funktsioonide tulemuslikkuse kava  || Transport || 1/1/2015

68. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 391/2013, 3. mai 2013, milles sätestatakse ühine aeronavigatsioonitasude süsteem  || Transport || 1/1/2015

69. || Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1042/2013, 7. oktoober 2013, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 teenuste osutamise koha osas || Käibemaks, maksundus || 1/1/2015

70. || 2014/288/EL: Komisjoni rakendusotsus, 12. mai 2014, milles käsitletakse aruandluse standardnõudeid teatavate loomahaiguste ja zoonooside riiklike liidu kaasrahastatavate likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammide jaoks ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/940/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 2976 all) || Veterinaariaalased õigusaktid || 1/1/2015

71. || Komisjoni rakendusotsus 2014/802/EL, 14. november 2014, millega muudetakse otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL skreipiga seotud loomatervisenõuete osas, mis kehtivad lammaste ja kitsede embrüotega kauplemisel liidus ja nende importimisel liitu  || Veterinaariaalased õigusaktid || 1/1/2015

72. || Komisjoni rakendusotsus 2014/798/EL, 13. november 2014, millega muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ F lisa seoses veiste ja sigade liidusisese kaubanduse puhul kasutatava veterinaarsertifikaadi näidise vormiga ning kodusigade liidusiseses kaubanduses Trichinella puhul kehtivate täiendavate tervisenõuetega || Veterinaariaalased õigusaktid || 1/1/2015

73. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 687/2014, 20. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 185/2010 lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise ja lihtsustamise osas, lennundusjulgestusstandardite samaväärsuse osas ning kauba ja posti suhtes kohaldatavate julgestusmeetmete osas  || Transport || 1/3/2015

74. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1337/2013, 13. detsember 2013, milles sätestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 kohaldamiseks seoses värske, jahutatud ja külmutatud sea-, lamba-, kitse- ja kodulinnuliha päritoluriigi või lähtekoha tähisega || Toiduained || 1/4/2015

75. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 402/2013, 30. aprill 2013, riskihindamise ühise ohutusmeetodi kohta ja määruse (EÜ) nr 352/2009 kehtetuks tunnistamise kohta  || Transport || 21/5/2015

76. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 869/2014, 11. august 2014, uute raudtee-reisijateveo teenuste kohta || Transport || 16/6/2015

77. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 870/2014, 11. august 2014, milles käsitletakse raudteetaristu läbilaskevõime taotlejate jaoks ette nähtud kriteeriume || Transport || 16/6/2015

78. || Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 699/2014, 24. juuni 2014, üldsusele kaugmüügis ravimeid pakkuva isiku tuvastamiseks kasutatava ühise logo kujunduse ning logo ehtsuse tagamisega seotud tehniliste, elektrooniliste ja krüptograafiliste nõuete kohta || Rahvatervis, siseturg – põhimõtted || 1/7/2015

79. || 2014/672/EL: Komisjoni rakendusotsus, 24. september 2014, ühtset Euroopa taevast käsitleva algatuse tulemuslikkuse hindamise asutuse ametiaja pikendamise kohta || Transport || 1/7/2015

80. || Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 886/2013, 15. mai 2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL, sätestades kasutajatele liiklusohutusega seotud minimaalse üldise liiklusteabe võimalusel tasuta edastamisega seotud andmed ja korra || Teave ja kontroll, transport || 1/10/2015

81. || Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 885/2013, 15. mai 2013, millega täiendatakse intelligentseid transpordisüsteeme käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses veoautodele ja tarbesõidukitele ettenähtud turvalisi parkimiskohti käsitleva teabeteenuse osutamisega || Transport || 1/10/2015

II lisa: Nimekiri tagasivõetavatest või muudetavatest menetluses olevatest ettepanekutest

Tagasivõtmised, mille põhjuseks ei ole aegumine, ja muudatused on esitatud paksus kirjas

Nr || COM / institutsioonidevaheline viide || Pealkiri || Tagasivõtmise/muutmise põhjus

Põllumajandus ja maaelu areng

1. || KOM/2010/0537 2010/0266/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta || Ettepanek muutus määruse 1305/2013 jõustumise tõttu kehtetuks.

2. || KOM/2010/0539 2010/0267/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 73/2009, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks || Ettepanek muutus määruse 1307/2013 – ühise põllumajanduspoliitika reform – jõustumise tõttu kehtetuks.

3. || KOM/2010/0745 2010/0365/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr …/…, (kuupäev), millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr°165/94 ja (EÜ) nr°78/2008 || Ettepanek muutus määruse 1306/2013 – ühise põllumajanduspoliitika reform – jõustumise tõttu kehtetuks.

4. || KOM/2010/0738 2010/0354/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 turustamisstandardite osas || Ettepanek muutus määruse 1308/2013 – ühise põllumajanduspoliitika reform – jõustumise tõttu kehtetuks.

5. || KOM/2010/0759 2010/0364/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta || Ettepanek integreeriti 19. märtsil 2014 vastu võetud dokumenti COM(2014)0180.

6. || KOM/2010/0761 2010/0366/COD  || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 485/2008 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt || Ettepanek muutus määruse 1306/2013 – ühise põllumajanduspoliitika reform – jõustumise tõttu kehtetuks.

7. || KOM/2010/0799 2010/0385/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ÜTK määrus) || Ettepanek muutus määruse 1308/2013 – ühise põllumajanduspoliitika reform – jõustumise tõttu kehtetuks.

8. || KOM/2011/0193 2011/0075 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks põllumajandusturgude ühise korraldusega seotud teatavate toetuste ja hindade kehtestamise meetmed || Aegunud. Ettepaneku sisu on võtnud üle ühise põllumajanduspoliitika reform.

9. || KOM/2011/0663 2011/0290/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3/2008 põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides || Ettepanek muutus kehtetuks, kuna selle sisu võttis üle dokument 2013/0398/COD.

10. || COM/2013/0159 2013/0087/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2013. kalendriaastaks || Aegunud. Ettepanek muutus kehtetuks 30. juunil 2013 vastavalt määruse 1290/2005 artiklile 18.

11. || COM/2013/0521 2013/0247/COD  || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta || Ettepanek muutus määruse 1310/2013 – ühise põllumajanduspoliitika reform – jõustumise tõttu kehtetuks.

12. || COM/2014/0032 2014/0014/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1308/2013 ning määrust (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava osas || Kogu kava hinnatakse ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise raames subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja parema õigusloome seisukohast. Seni soovitab komisjon kaasseadusandjail 2013. aasta parandusettepaneku menetlemine peatada.

13. || COM/2014/0175 2014/0097/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2014. kalendriaastaks || Ettepanek muutus kehtetuks 30. juunil 2014 vastavalt määruse 1306/2013 artiklile 26. Sisu integreeriti vahepeal vastu võetud komisjoni rakendusmäärusesse (COM/879/2014).

14. || COM/2014/0180 2014/0100/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr XXX/XXX [ametlike kontrollide määrus] muutmise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 kehtetuks tunnistamise kohta || Kui kuue kuu jooksul kokkulepet ei saavutata, tagasi võtta ja asendada uue algatusega.

Eelarve ja personal

15. || KOM/2004/0509 2004/0172/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS vastastikuse haldusabi kohta ühenduse finantshuvide kaitseks kelmuste ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu || 2012. aassta juulis võeti vastu uus ettepanek direktiivi kohta, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil (COM(2012)0363).

16. || KOM/2010/0071 2010/0047/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust || Aegunud. Uus finantsmäärus 966/2012 võeti vastu 26. oktoobril 2012.

17. || KOM/2010/0072 2010/0048/APP || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007-2013           || Aegunud. Määruse ettepaneku, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2007-2013, võib tagasi võtta.

18. || COM/2012/0754 2012/0350 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse alates 1. juulist 2012 Euroopa Liidu ametnike ja muude teenistujate töötasusid ja pensione ning nimetatud töötasude ja pensionide suhtes kohaldatavaid paranduskoefitsiente || Aegunud. 2014. aasta aprillis võeti vastu määrus 423/2014.

Kliimameetmed ja energeetika

19. || KOM/2011/0518 2011/0225 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse ühenduse süsteem radioaktiivsete materjalide vedajate registreerimiseks || Kokkulepet ei ole oodata. Ehkki Euroopa Parlament andis 2013. aasta detsembris soodsa hinnangu, on toetus nõukogus olnud ebapiisav, et saavutada ettepaneku suhtes kokkulepe.

Majandus- ja finantsküsimused, maksundus ja toll

20. || KOM/0098/0030 1998/0025/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega reguleeritakse elukoha muutuse tõttu alaliselt teise liikmesriiki toimetatud või muus liikmesriigis kui see, kus sõiduk registreeriti, ajutiselt kasutatud eramootorsõidukite maksustamist || Ettepanek pärineb 1998. aastast ja mingit sisulist kokkulepet ei ole oodata.

21. || KOM/2002/0456 2002/0246/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS otsuse 77/270/Euratom (millega volitatakse komisjoni väljastama Euratomi laene, et aidata kaasa tuumaelektrijaamade rahastamisele) muutmise kohta || Komisjon tegi otsuse 2002. aastal ja nõukogu blokeeris selle rohkem kui kümneks aastaks (otsus nõudis vastavalt Euratomi lepingule ühehäälsust, mida ei saavutatud).

22. || KOM/2002/0457 2002/0246 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust 77/271/Euratom otsuse 77/270/Euratom (millega volitatakse komisjoni väljastama Euratomi laene, et aidata kaasa tuumaelektrijaamade rahastamisele) rakendamise kohta || Komisjon tegi otsuse 2002. aastal ja nõukogu blokeeris selle rohkem kui kümneks aastaks (otsus nõudis vastavalt Euratomi lepingule ühehäälsust, mida ei saavutatud).

23. || KOM/2005/0261 2005/0130/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV sõiduautodega seotud maksude kohta || Kokkulepet ei ole oodata. Ettepanek pärineb 2005. aastast ja nõukogus seda enam ei arutata, viimane kompromisstekst pärineb 2007. aastast.

24. || KOM/2006/0486 2006/0165/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 92/84/EMÜ alkoholi ja alkohoolsete jookide aktsiisimäära ühtlustamise kohta || Kokkulepet ei ole oodata. Arutati nõukogus viimati 2010. aastal.

25. || KOM/2010/0032 2010/0018 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liidu seisukohta Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ning Türgi Vabariigi vahelise lepinguga (mis käsitleb Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguga hõlmatud toodetega kauplemist) asutatud ühiskomitees seoses kõnealuse lepingu protokolli nr 1 II lisa muutmisega vastavalt 2007. aasta harmoneeritud süsteemi jõustumisele || Aegunud.

26. || KOM/2010/0034 2010/0019 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liidu seisukohta assotsiatsiooninõukogus seoses põllumajandustoodetega kauplemise korda käsitleva EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 25. veebruari 1998. aasta otsuse nr 1/98 protokolli nr 3 II lisa (loend päritolustaatuseta materjalidega tehtavatest töödest või töötlemistoimingutest, mis annavad tootele päritolustaatuse) muutmisega vastavalt 2007. aasta harmoneeritud süsteemi jõustumisele || Aegunud.

27. || KOM/2010/0778 2010/0378 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu seisukoha kohta ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Horvaatia Vabariigi vahelise stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepinguga asutatud stabiliseerimis- ja assotsiatsiooninõukogus seoses eelnimetatud lepingu protokolli nr 4 (mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö viiside kohta) muutmisega                || Ettepanek aegus seoses Horvaatia ühinemisega.

28. || KOM/2011/0169 2011/0092/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/96/EÜ (millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik)            || Nõukogus peetud läbirääkimiste tulemusena on koostatud kompromissteksti eelnõu, milles komisjoni ettepaneku sisu enam ei kajastu. Pealegi ei ole nõukogus üksmeelt isegi selle kompromisseelnõu üle.

Tööhõive, sotsiaalküsimused, oskused ja töötajate liikumine

29. || COM/2014/0239 2014/0131 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvahelise Töökonverentsi 103. istungil seoses Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sunniviisilise töö konventsiooni (nr 29, 1930) täiendava soovitusega || Ettepanek on aegunud, kuna konverents, mille jaoks oli kavas ELi toimimise lepingu artikli 218 lõike 9 kohaselt seisukoht sätestada, on juba toimunud, ilma, et nõukogu oleks ettepaneku kohast otsust vastu võtnud.

Keskkond, merendus ja kalandus

30. || KOM/2009/0189 2009/0057/COD || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse läänepoolse hariliku stauriidi varu ja püügi mitmeaastane kava. || Ettepaneku võttis üle ühise kalanduspoliitika reformiga ette nähtud lossimiskohustuse jõustumine.

31. || KOM/2009/0399 2009/0112/COD || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega kehtestatakse Biskaia lahe anšoovisevaru ja selle püügi pikaajaline kava || Ettepaneku võttis üle ühise kalanduspoliitika reformiga ette nähtud lossimiskohustuse jõustumine.

32. || KOM/2010/0572 2010/0290 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Mikroneesia Liiduriikide vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokolli sõlmimise kohta. || Pärast protokolli mahahääletamist Mikroneesia Liiduriikide kongressi poolt ei tundu ettepanek enam olevat realistlik alus protokolli sõlmimiseks. Seepärast tuleks see tagasi võtta.

33. || COM/2012/0155 2012/0077/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava || Ettepaneku on üle võtnud kavandatav Läänemere mitut liiki hõlmav majandamiskava (COM/2014/0614).

34. || COM/2012/0471 2012/0232/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Skagerraki suhtes kohaldatavate teatavate tehniliste ja kontrollimeetmete kohta, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 850/98 ja (EÜ) nr 1342/2008 || Suurem osa ettepanekust käsitles lossimiskohustuse kehtestamist, mida käsitletakse nüüd määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 15, ettepaneku ülejäänud osa puhul ei ole mingit edasiminekut oodata.

35. || COM/2012/0591 2012/0285/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005, mis käsitleb Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil         || Ettepaneku on üle võtnud kavandatav Läänemere mitut liiki hõlmav majandamiskava (COM/2014/0614).

36. || COM/2013/0300 2013/0153 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega kehtestatakse seisukoht, mis tuleb võtta HELCOMis ja IMOs Läänemere nimetamise kohta lämmastikoksiidide heite kontrollimise alaks || Kokkulepet ei ole oodata.

37. || COM/2013/0920 2013/0443/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta ||  Muuta 2030. aasta energia- ja kliimapaketi seadusandliku järelmeetme osaks.

38. || COM/2014/0397 2014/0201/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2008/98/EÜ jäätmete kohta, 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta, 1999/31/EÜ prügilate kohta, 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta    28/10/2014 || Võetakse tagasi ja asendatakse 2015. aasta lõpuks uue, igakülgsema ettepanekuga ringmajanduse edendamiseks.

Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimised

39. || KOM/2008/0308 2008/0095/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1638/2006, millega kehtestatakse üldsätted Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi loomise kohta || Aegunud. Euroopa Parlament taotleb tagasivõtmist.

40. || COM/2012/0092 2012/0041 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel ELi-Türgi assotsiatsiooninõukogus võetava seisukoha kohta || Aegunud.

41. || COM/2012/0133 2012/0063 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP Ühiskomitees seoses Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 4 (Päritolureeglid) muutmisega || Ettevalmistamisel on uus ettepanek.

42. || COM/2012/0329 2012/0159/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend || Aegunud. Määrus nr 1085/2006 (IPA I määrus) aegus 2013. asata lõpus ja see asendati 2014. aasta algusest uue rahastamisvahendiga (IPA II).

Välisasjad ja julgeolekupoliitika

43. || KOM/2005/0281 2005/0121/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise kaubanduse ja koostöö raamlepingu protokolli allakirjutamise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga || Aegunud. Kaubanduse ja koostöö raamleping tunnustati kehtetuks ELi ja Korea 2010. aasta raamlepingu artikliga 43 (ELT L 20, 23.1.2013).

44. || COM/2013/0289 2013/0155 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelisele assotsieerimislepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta || Sündmuste arengu tõttu kirjutati assotsieerimislepingule nõukogu uute otsuste alusel 2014. aastal alla.

45. || COM/2013/0653 || Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu sõlmimine komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel || Sündmuste arengu tõttu sõlmiti assotsieerimisleping nõukogu uue otsuse alusel 2014. aastal.

Tervishoid ja toiduohutus

46. || KOM/2007/0090 2007/0037/COD || Ettepanek: määrus, millega muudetakse määrust 852/2004/EÜ toiduainete hügieeni kohta || Ei ole enam asjakohane. Ettepanek oli algselt suunatud sellele, et võimaldada VKEdele erandeid ELi nõuetest, mille kohaselt toiduainete tootjad peavad kohaldama oma tootmisprotsesside käigus enesekontrolle (HACCP), ja nõukogu lükkas selle ühehäälselt tagasi (26 vastuhäält, üks puuduja). Vahepeal on avaldatud HACCP kohaldamise suunised jaekaubandusettevõtjate ja VKEde jaoks, mis sisaldavad paindlikkus- ja lihtsustamisvahendeid. Tagasivõtmine hõlmas 2014. aasta juuni REFITi teatist.

47. || COM/2013/0262 2013/0137/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turul kättesaadavaks tegemist (taimset paljundusmaterjali käsitlev õigus) || Pärast ettepaneku tagasilükkamist selle 1. lugemisel 2014. aasta aprillis palus Euroopa Parlament oma 11. septembri 2014. aasta kirjas D(2014)41887 komisjonil ettepanek tagasi võtta.

Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd

48. || KOM/2010/0371 2010/0199/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta     || Kokkulepet ei ole oodata. Arutelu on seiskunud nii nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis. Tagasivõtmine hõlmas 2014. aasta juuni REFITi teatist.

49. || COM/2012/0084 2012/0035/COD || Ettepanek: DIREKTIIV, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega || Kokkulepet ei ole oodata.

50. || COM/2012/0124 2012/0060/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta Euroopa Liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele || Ettepanekut tuleb muuta kooskõlas uue komisjoni prioriteetidega, et lihtsustada menetlusi, lühendada uurimiste tähtaegu ja vähendada rakendamises osalejate arvu.

51. || COM/2012/0241 2012/0124 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega volitatakse liikmesriike pidama relvakaubanduslepingu alasel ÜRO konverentsil (New York, 2.–27. juuli 2012) läbirääkimisi liidu ainupädevusse kuuluvates küsimustes || Aegunud. Ettepaneku on üle võtnud muud otsused, millest viimane on nõukogu otsus 2014/165/EL, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Euroopa Liidu huvides relvakaubanduslepingut (ELT L 89, 25.3.2014, lk 44).

52. || COM/2014/0085 2014/0043 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS Euroopa turismi kvaliteedipõhimõtete kohta || Vähemus blokeeris ettepaneku nõukogus. Kokkulepet ei ole oodata.

53. || COM/2014/0344 2014/0176/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV Maa seire satelliitandmete ärilisel eesmärgil levitamise kohta || Kui kuue kuu jooksul kokkulepet ei saavutata, tagasi võtta ja asendada uue algatusega.

Rahvusvaheline koostöö ja areng

54. || KOM/2008/0244 2008/0270 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu otsuse ettepanekut 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu allakirjutamise ja sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt || Aegunud. Nõukogu 16. juuni 2008. aasta otsusega (ELT L 186, lk 12) anti volitused 2007. aasta rahvusvahelise kohvilepingu allakirjutamiseks. EL on sellest peale Rahvusvahelise Kohviorganisatsiooni (ICO) ametlik liige.

Institutsioonidevahelised suhted

55. || COM/2013/0451 2013/0218/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist || Käsitletakse uues institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes.

56. || COM/2013/0452 2013/0220/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist || Käsitletakse uues institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes.

57. || COM/2013/0751 2013/0365/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist || Käsitletakse uues institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes.

Õigus- ja tarbijaküsimusedning sooline võrdõiguslikkus

58. || COM/2008/0637 2008/0193/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse Nõukogu direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta || Kui kuue kuu jooksul kokkulepet ei saavutata, tagasi võtta ja asendada uue algatusega. Tagasivõtmine hõlmas 2014. aasta juuni REFITi teatist.

59. || KOM/2010/0082 2010/0050/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, mis käsitleb õigust suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses || Aegunud, kuna on vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses.

60. || KOM/2011/0635 2011/0284/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa ühise müügiõiguse kohta || Muudetud ettepanek, et päästa valla e-kaubanduse potentsiaal ühtsel e-turul.

61. || COM/2012/0035 2012/0022/APP || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta || Nõukogus ei ole mingit edu saavutatud. Kuna nõutav on ühehäälne otsus, puuduvad väljavaated kokkuleppele jõudmiseks.

Ränne, siseasjad ja kodakondsus

62. || KOM/2009/0102 2009/0033/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse hindamismehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks || Kõnealuse ettepaneku tagasivõtmisest teatati juba komisjoni ettepanekus KOM(2010)0624/KOM(2010)0559. Siiski ei ole komisjon avaldanud ühtki (eraldiseisvat) ametlikku tagasivõtmisakti. Seepärast on ettepanek formaalselt kehtiv ja see tuleb ametlikult tagasi võtta.

Teadus ja innovatsioon

63. || KOM/2011/0931 2011/0460 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ITER-projekti täiendava teadusprogrammi vastuvõtmise kohta (2014–2018) || Asendatud ettepanekuga COM (2013)0607.

Kaubandus

64. || KOM/2011/0380 2011/0167 (NLE) || Ettepanek: nõukogu otsus võltsimisvastase kaubanduslepingu (ACTA) sõlmimise kohta || Ettepanek ei ole enam asjakohane pärast Euroopa Parlamendi 2012. aasta juuli otsust mitte nõustuda ACTA sõlmimisega. Tagasivõtmine aitaks seega selgitada, et mingeid edasisi samme seoses sõlmimismenetlusega ei kavandata.

Transport

65. || KOM/2000/0802 2000/0326/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS Euroopa vetes tekitatud naftareostuskahjude hüvitamise fondi loomise ja teiste lisameetmete kehtestamise kohta || Tagasivõtmine on vajalik, sest mõju hinnang ja asjaomane analüüs on aegunud. Tagasivõtmine hõlmas 2014. aasta juuni REFITi teatist.

66. || KOM/2005/0353 2005/0141/APP || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ning Serbia ja Montenegro vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta || Kõik liikmesriigid on ratifitseerinud Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) lepingu (2006/36/APP), mis on nimetatud lepingu suhtes ülemuslik.

67. || KOM/2008/0700 || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 18. augusti 1948. aasta Doonau laevaliikluse režiimi konventsiooni (Belgradi konventsioon) muutmise protokollile allakirjutamise kohta || Kokkulepet ei ole oodata.

68. || KOM/2009/0217 2009/0063/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV lennundusjulgestustasude kohta || Puudub seadusandjate toetus, ettepanek on 2010. aastast blokeeritud. Tagasivõtmine hõlmas 2014. aasta juuni REFITi teatist.

69. || KOM/2009/0229 2009/0066/APP || Ettepanek: Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, mis käsitleb Ameerika Ühendriikide, Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Islandi ning Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu sõlmimist ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Islandi ning Norra Kuningriigi vahelise kõrvallepingu sõlmimist seoses Ameerika Ühendriikide, Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Islandi ning Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu kohaldamisega || Ettepanek on asendatud ettepanekuga 2011/0102 (NLE)

70. || KOM/2010/0653 2010/0320 (NLE) || Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu esimese üleminekuperioodi lõpetamise tingimuste täitmise kohta Horvaatia Vabariigi poolt       || Areng puudub ja Horvaatia on nüüd liikmesriik.

71. || KOM/2011/0824 2011/0397/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/67/EÜ || Kokkulepet ei ole oodata.

Kodifitseerimised

72. || KOM/2008/0761 2008/0225/COD || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud || Aegunud, sest kodifitseeritavat õigusakti on pärast ettepaneku tegemist muudetud.

73. || KOM/2009/0446 2009/0123/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV .../…/EÜ, […], ohtlike kaupade autoveo kontrollimise ühtse korra kohta (kodifitseeritud versioon) || Aegunud, sest sisaldab komiteemenetlust käsitlevaid aegunud sätteid.

74. || KOM/2009/0535 2009/0151/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr …/…, […], jäätmestatistika kohta (kodifitseeritud versioon) || Aegunud, sest kodifitseeritavat õigusakti on pärast ettepaneku tegemist muudetud.

75. || KOM/2009/0634 2009/0176/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS ühenduse lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiste eeskirjade kohta (kodifitseeritud versioon) || Aegunud, sest sisaldab komiteemenetlust käsitlevaid aegunud sätteid.

76. || KOM/2010/0179 2010/0095/COD || Ettepanek EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (kodifitseeritud versioon) || Euroopa Parlamendile ja nõukogule on esitatud kodifitseerimiseks muudetud ettepanek (COM/2013/0932). Seepärast võib algse kodifitseerimisettepaneku KOM(2010)0179 nüüd tagasi võtta.

77. || KOM/2010/0184 2010/0098/CNS || Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS (EURATOM) toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (ümbersõnastamine) || Koostatud on ettepanek uue õigusakti kohta, mis asendaks varasemad (COM/2013/0576). Kodifitseerimisettepaneku KOM(2010)0184 võib tagasi võtta.

78. || KOM/2010/0507 2010/0260/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) || Aegunud, sest sisaldab viidet komiteemenetlust käsitlevale aegunud sättele.

79. || KOM/2010/0691 2010/0338 (NLE) || Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr …/… ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (kodifitseeritud versioon) || Vastu on võetud õigusakti ümbersõnastatud versioon (määrus 729/2014).

80. || COM/2012/0008 2012/0007/COD || Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV ohtlike preparaatide klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kohta (ümbersõnastamine) || Aegunud. Ükski nõukogu eesistujariik ettepanekuga ei tegelenud ja nüüd on see aegunud, kuna kehtiv direktiiv 1999/45/EÜ tunnistatakse 1. juunil 2015 kehtetuks.

Top