Help Print this page 

Document 52014DC0228

Title and reference
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE raadiospektripoliitika programmi rakendamise kohta

/* COM/2014/0228 final */
  • In force
Multilingual display
Text

52014DC0228

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE raadiospektripoliitika programmi rakendamise kohta /* COM/2014/0228 final */


KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE

raadiospektripoliitika programmi rakendamise kohta

Sisukord

1..... Sissejuhatus. 3

2..... ELi raadiospektripoliitika programm... 3

2.1.     Spektrikasutuse andmik. 4

2.2.     Traadita lairibaside teenused. 4

2.2.1.       800 MHz sagedusala kasutuselevõtmine. 5

2.3.     Ühine kasutamine. 6

2.3.1.       Litsentsivaba spekter 7

2.3.2.       Litsentsitud ühine juurdepääs (licenced shared access, LSA) 7

2.4.     Muud ELi poliitikavaldkonnad. 8

3..... Raadiospektrit käsitlev otsus. 8

4..... Järeldused.. 8

1.           Sissejuhatus

Käesoleva aruande esitamisega täidetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 243/2012/EL (millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm, RSPP)[1] artikli 15 nõuded, milles on sätestatud, et komisjon esitab aruande RSPP kohaselt toimunud tegevusest ja võetud meetmetest aprilliks 2014. Raadiospektri ühtlustatud kasutamisega seotud aruandmiskohustus on sätestatud ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse 676/2002/EÜ (Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus))[2] artiklis 9; nende kohustuste täitmiseks esitatakse seepärast käesolev ühine lühiaruanne.

Raadiospekter on traadita side, näiteks Wi-Fi ja mobiiltelefonide töö alus ning on ka muude sektorite, sealhulgas ringhäälingu-, tootmis- ja transpordisektori jaoks oluline ressurss; lisaks osutatakse raadiospektri kaudu ka olulisi mittekaubanduslikke teenuseid, nagu riigikaitse, hädaabiteenused ja keskkonnakaitse. Raadiospekter on piiratud ulatusega looduslik ja korduvkasutatav ressurss, mille järele on suur nõudlus; raadiospektrit kasutavaid seadmeid võidakse kergesti viia üle piiri. Spektri võimalikult tõhusaks kasutamiseks kogu siseturul, sealhulgas spektri ühiseks kasutamiseks eri rakenduste ja kasutajate poolt on vaja koordineerimist rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil, kusjuures tuleb arvestada spektri kasutamise mõju ELi poliitikasuundadele.

2.           ELi raadiospektripoliitika programm

RSPPs on kindlaks määratud peamised spektri kasutamise poliitilised eesmärgid ning strateegilise planeerimise ja ühtlustamise üldpõhimõtted, millega tagatakse siseturu toimimine. Nende põhimõtete alusel on RSPPs määratud kindlaks tegevusprioriteedid traadita lairibaside ja audiovisuaalse meedia valdkonnas, samuti ELi muudes poliitikavaldkondades nagu Galileo programm, Maa seire Euroopa programm Copernicus, transport, tervishoid, teadusuuringud, kodanikukaitse ja katastroofiabi ning keskkonna- ja energiasäästu rakendused.

Raadiospektrit käsitleva otsuse ja RSPP kohaselt on komisjon vastu võtnud rakendusotsuseid, et toetada ELi konkreetseid poliitikavaldkondi. ELi konkreetsed poliitikavaldkonnad on järgmised:

Euroopa digitaalarengu tegevuskava: Spektrikasutuse ühtlustamine traadita lairibaside ja lähitoimeseadmete jaoks, et hõlbustada nn asjade interneti rakenduste tööd.

Ühtne Euroopa taevas: Spektri ühtlustamine mobiilsideteenuste kasutamiseks õhusõidukite pardal.

Mere- ja maismaatransport: Spektrikasutuse ühtlustamine, muu hulgas arukate transpordisüsteemide, sealhulgas elektrooniliste teemaksusüsteemide ja liiklusradarite toimimise tagamiseks.

Euroopa Komisjon jätkab tööd spektripoliitika valdkonnas koostöös raadiospektrikomitee, raadiospektripoliitika töörühma[3] ning Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooniadministratsioonide Konverentsiga (CEPT)[4].

Komisjon keskendab oma jõupingutused mitmele spektriga seotud prioriteedile, mida on allpool lähemalt kirjeldatud.

2.1.        Spektrikasutuse andmik

RSPP artiklis 9 on ette nähtud spektrikasutuse andmiku koostamine, et analüüsida nii era- kui ka avaliku sektori kasutajate mitmesuguseid spektrikasutuse viise eesmärgiga saada paremat teavet praeguse spektrikasutuse kohta. See peaks võimaldama komisjonil teha ettepaneku meetmete võtmiseks, et tõhusama spektrikasutusega tagada jätkusuutlik traadita side. See võiks hõlmata praeguste kasutajate sagedusribade ühist kasutamist või selliste sagedusribade kindlakstegemist, mida saab anda kasutamiseks või üle anda uutele kasutajatele, et parandada tõhusust, edendada innovatsiooni ja suurendada konkurentsi. See töö aitab komisjonil välja selgitada piisavaid ja asjakohaseid spektriressursse traadita lairibaside jaoks, et määrata selleks täiendavad 210 MHz ja saavutada RSPP eesmärk: 1200 MHz ühtlustatud sagedusribasid traadita lairibaside jaoks.

RSPP artikli 9 lõike 2 kohaselt võttis komisjon aprillis 2013 vastu rakendusotsuse 2013/195/EL,[5] milles on määratletud raadiospektri kasutuse andmiku praktiline kord, ühtsed vormid ja metoodika. Kõnealuse otsuse kohaselt peavad liikmesriigid ajavahemikul 2013–2015 jätkama andmete sisestamist Euroopa raadiosageduste infosüsteemi (EFIS)[6] ning esitama komisjonile masinloetavas vormingus kõik muud kättesaadavad andmed, st andmed, mida ei ole kogutud EFISi.

Vastavalt RSPP artikli 9 lõikele 4 esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule plaani kohaselt 2014. aasta keskpaigaks eraldi aruande tulemuste kohta, mis saadakse tehnoloogiasuundumuste ning tulevaste spektrivajaduste ja -nõudluse analüüsimisega andmikus oleva teabe põhjal.

2.2.        Traadita lairibaside teenused

RSPP artikli 3 punktis b kutsutakse liikmesriike ja komisjoni üles tegema koostööd, et eraldada 2015. aastaks traadita andmeedastuse kasvava nõudluse rahuldamiseks vähemalt 1 200 MHz spektrit. Tänaseks on raadiospektrit käsitleva otsuse alusel vastuvõetud komisjoni otsustega ühtlustatud traadita lairibaside jaoks kokku 990 MHz spektrit. Liikmesriigid on kõnealuste rakendusmeetmete alusel eraldanud keskmiselt ligikaudu 600 MHz.

Eesmärgi 1 200 MHz saavutamiseks tehakse koostöös liikmesriikidega uuringuid. Eriti suure poliitilise tähtsusega on UHF-sagedusala (470–790 MHz) tulevik; selles sagedusalas konkureerivad spektri pärast mitmesugused teenused: audiovisuaalsed ja lairibateenused, juhtmeta mikrofonid, kodanikukaitse ja katastroofiabi võrgustikud ning nn valgeid alasid kasutavad seadmed. Komisjon soovib saada strateegilist nõu raadiospektripoliitika töörühmalt[7] ja on koostanud huvirühmade kõrgetasemelise töörühma[8] UHF-sagedusala võimaliku tulevase kasutamise arutamiseks. Komisjon soovib ringhäälingusektori ja traadita lairibaside sektori jaoks saavutada kõiki pooli rahuldava lahenduse.

Edeneb töö jätkusuutliku lahenduse leidmiseks programmitootmise ja erisündmuste edastamise (Programme Making and Special Events, PMSE) audioseadmete (nt traadita mikrofonide) tööks vastavalt RSPP artikli 6 lõikele 6; võib eeldada, et UHF-sagedusala kasutamine muutub tõhusamaks. On asjakohane ja õigeaegne anda kindlustunnet PMSEga seotud isikutele, et traadita mikrofonide jaoks on spekter ka edaspidi kättesaadav. Komisjon on raadiospektrikomitees alustanud liikmesriikidega arutelusid komisjoni otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse spektri ühtlustamist audio-PMSE jaoks; otsus on kavas vastu võtta 2014. aasta teises pooles.

Andmiku koostamise osana tehakse tehnilisi uuringuid ja analüüse, et selgitada välja, kas ka muudes sagedusalades saaks ette näha traadita lairibaside ja olemasolevate teenuste kooseksisteerimist.

RSPP artikli 6 lõikes 2 nõuti, et liikmesriigid pidid 2012. aastaks välja andma kasutusload ELi tasandil juba ühtlustatud sagedusalade kasutamiseks[9]. Komisjon on püüdnud tagada, et liikmesriigid täidaksid õigeaegselt artikli 6 lõikes 2 ettenähtud kohustused, ning on kasutanud selleks kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid: 23 liikmesriigile on saadetud EU Pilot-menetluse kirjad ja on algatatud üks rikkumismenetlus.

2.2.1.     800 MHz sagedusala kasutuselevõtmine

RSPP artikli 6 lõikes 4 nõutakse, et liikmesriigid korraldaksid lubade andmise, et alates 1. jaanuarist 2013 saaks elektrooniliste sideteenuste osutamiseks kasutusele võtta nn digitaalse dividendi sagedusala 800 MHz. Nõuetekohaselt põhjendatud taotluste põhjal on komisjon lubanud teha konkreetsed erandid liikmesriikides, kus erakorralised riiklikud või kohalikud asjaolud või piiriülesed sageduse koordineerimise probleemid on takistanud sagedusriba kättesaadavaks tegemist (Tabel 1).

Erandi tegemist taotlesid neliteist liikmesriiki; kaks taotlust lükati täielikult tagasi, kuna need ei vastanud artikli 6 lõike 4 tingimustele. Komisjon piiras erandite kehtivusaja ülejäänud 12 riigi puhul vajaliku miinimumajaga, võttes arvesse iga riigi konkreetseid asjaolusid. Kaks eranditaotlust rahuldati üksnes osaliselt ja veel neli erandit anti lühemaks ajaks kui taotletud. Erandite puhul püüti vältida negatiivseid tagajärgi naabruses asuvate liikmesriikide jaoks, peamiselt olid erandid põhjendatud raskustega, mida tekitab analoogtelevisiooni töö lõpetamine kas spetsiifiliste geograafiliste või majanduslike tingimuste või liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kooskõlastusprobleemide tõttu. 800 MHz sagedusala kättesaadavus hilineb Bulgaarias, kes on RSPP artikli 1 lõike 3 kohaselt teatanud, et seda sagedusala 800 MHz kasutab sõjavägi, kuni asjaomased seadmed kasutusest järk-järgult kõrvaldatakse. Viimase kahe aasta jooksul on raadiospektripoliitika töörühm pakkunud liikmesriikidele häid teeneid liidusiseste piiriüleste koordineerimisprobleemide lahendamisel; seda väärtuslikku vahendustegevust on paraku takistanud selgete jõustamisvolituste puudumine.

Tabel 1. Ühtlustatud sagedusala 800 MHz eraldamine ja erandid

Olukord || Liikmesriik || Liikmesriikide arv

Eraldatud aastal 2012 või varem || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Eraldatud 2013. aastal** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Erand kuni 1.1.2014 || ES || 1

Erand kuni 5.4.2014 || RO || 1

Erand kuni 30.6.2014 || HU || 1

Erand kuni 30.10.2014 || EL || 1

Erand kuni 31.12.2014 || MT || 1

Erand kuni 30.6.2015 || LV || 1

Erand kuni 2015. aasta lõpuni || CY || 1

Ei ole veel eraldatud || BG (sõjaline kasutus teatatud artikli 1 lõike 3 kohaselt); PL (erand kuni 2013. aasta lõpuni, kuid hilinenud), SI. || 3

*          Kuigi sagedusala eraldati 2011. aastal, kehtib erand kuni 1.1.2014.

**        Sealhulgas erandid kuni 1. jaanuarini 2014.

***      Ainult 40 MHz on eraldatud (20 MHz eraldati jaanuaris 2014).

Seoses elektrooniliste sideteenustega nõutakse RSPPs, et komisjon koostöös liikmesriikidega tegeleks siseturu killustumise ohuga, mis tuleneb ühtlustatud spektri puhul kohaldatavatest erinevatest valikukriteeriumidest ja -menetlustest. Seda tehes tuleb hõlbustada lubade väljaandmise tingimuste ja korra alal parimate tavade väljaselgitamist ning edendada sellekohase teabe levitamist, et suurendada kooskõla kogu liidus. Esimesed kogemused RSPP traadita lairibasidet käsitlevate sätete ning lubade andmise tingimuste ja menetluste rakendamisega kahe viimase aasta jooksul on igatahes näidanud, et raadiospektripoliitika programm ei ole piisavalt stimuleerinud ühtset turgu, mis tooks kaasa loatingimuste ühtlustumise, võrkude ühendamise, investeerimise traadita lairibasidesse ja selle turule toomise muude piirkondade omadele sarnaste hindadega, ega lähenemist Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärgile, mille kohaselt tuleks 2020. aastaks tagada kõigile lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbit/s.

2.3.        Ühine kasutamine

RSPP artikli 4 kohaselt võtavad liikmesriigid ja komisjon vajaduse korral meetmeid tõhususe ja paindlikkuse suurendamiseks eelkõige spektri kollektiivse ja ühise (jagatud) kasutamise kaudu, et edendada innovatsiooni ja investeerimist. Euroopa Komisjon avaldas septembris 2012 oma seisukohad „Raadiospektriressursside ühiskasutamise edendamine ELis”[10]. Käesolev teatis on esimene jätkudokument RSPPs sätestatud prioriteetide kohta ja seepärast rõhutatakse siin, kui oluline on raadiosageduste samaaegse kasutamise tehnoloogia arendamine, samuti stiimulite ja õiguskindluse loomine innovaatoritele. Teatises soovitatakse meetodeid spektri tõhusama ühiskasutuse edendamiseks traadita uuenduslike lahenduste abil.

Spektri ühise kasutamise konkreetsete meetmetena aitab komisjon innovatsioonile kaasa sagedusribade ühtlustamise kaudu üldise loa (litsentsimata spektri) või individuaalse kasutusõiguse (litsentsitud ühine juurdepääs) jaoks, nagu on kirjeldatud järgmistes punktides; samuti laseb komisjon Euroopa standardiorganisatsioonidel välja töötada sellekohased standardid[11].

2.3.1.     Litsentsivaba spekter

Lähitoimeseadmete (short-range devices, SRD) puhul kasutatakse tavaliselt ainult üldlubasid; nende alusel töötavad sellised seadmed nagu näiteks raadiosageduslikud tuvastamisseadmed (radio frequency identification devices, RFID), mida kasutatakse tarneahelate automatiseerimise ja masinatevahelise (machine-to-machine, M2M) side rakendustes; loodavad intelligentsed transpordisüsteemid (intelligent transport systems, ITS), sealhulgas elektroonilistes teemaksusüsteemides ja liiklusradarites (automotive short-range radars, SRR); samuti üksikisikute kasutatavad seadmed nagu häireseadmed, meditsiiniseadmed ja WiFi-ruuterid. Euroopa Komisjoni otsuses 2006/771/EÜ[12] lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta on esitatud ühtlustatud sagedusalad ja tehnilised tingimused, mille alusel võib lähitoimeseadmeid kasutada kogu Euroopas. Loavabades lähitoimeseadmete sagedusalades töötavad seadmed saavad kasu hõlpsast juurdepääsust raadiospektrile, kuna Euroopa Liidus ei nõuta selliste seadmete jaoks spektrikasutusluba. Lähitoimeseadmete sagedusalade ühtlustamine kogu siseturul võimaldab selliste seadmete tootjatel saada mastaabisäästu.

Kuna nõudlus ühtlustatud sagedusribade järele mitmesuguste lähitoimeseadmete jaoks üha suureneb, ajakohastab Euroopa Komisjon korrapäraselt lähitoimeseadmete spektri ühtlustamise tingimusi. Korrapärase ajakohastamise käigus on komisjoni otsuse 2006/771/EÜ tehnilist lisa ajakohastatud viis korda pärast seda, kui see 2006. aastal vastu võeti, viimati 2013. aastal (komisjoni rakendusotsus 2013/752/EL[13]). Viimase ajakohastamisega lisati laiemad lähitoimeseadmete kategooriad spektri ühtlustatud ühise kasutamise keskkonna alusena, et hõlbustada juurdepääsu spektrile, innovatsiooni ning tagada tehnoloogia- ja teenuseneutraalsus – need on kõik RSPP tähtsad põhimõtted.

Ühendatud Euroopa (Connected Continent) ettepaneku osana tegi komisjon ettepaneku luua soodne keskkond ja halduskord väikese raadiusega tugijaamade kasutuselevõtuks, et reageerida tulevasele lairibaside spektri nõudlusele, pakkuda raadiokohtvõrgu (RLAN või WiFi) ühendust ja koondada eri kasutajate RLAN-vahendeid.

Lisaks on CEPTile antud volitus uurida raadiokohtvõrgu võimalikku laiendamist sagedusalasse 5 GHz, kui see on tehniliselt teostatav ja on võimalik säilitada muud olulised teenused (GMES, ITS), mis on samuti RSPP prioriteedid. Komisjon töötab välja ka meedet, et hõlbustada ultralairiba (UWB) tehnoloogia kasutamist; UWB võimaldab nõrku raadiosignaale edastada laias sageduste vahemikus ja on vajalik selliste lähitoimeseadmete tööks, mis on seotud suurte andmemahtude edastamise, asukohaotsingu ja maaradariga.

2.3.2.     Litsentsitud ühine juurdepääs (licenced shared access, LSA)

LSA põhimõtte raames antakse spektriõigused ühiseks kasutamiseks litsentsisaajatele reguleeriva asutuse poolt määratud tingimustel, mis võimaldavad tagada teenuste ettenähtava kvaliteedi. Iga kasutaja peab saama individuaalse (kuid mitte eksklusiivse) juurdepääsu õiguse konkreetsele raadiosagedusalale ja loatingimuste kehtestamise eest vastutab spektrit haldav asutus, kes määrab juurdepääsu parameetrid määruse ja litsentsitingimustega.

Raadiospektripoliitika töörühma hiljutist arvamust LSA kohta võib vaadelda kui LSA põhimõtte üldisema kohaldamise lähtepunkti. Nii CEPT kui ka raadiospektripoliitika töörühm peavad sagedusala 2,3 GHz spektripiirkonnaks, mida võiks kasutada ELi lairibasideteenuste jaoks. Sellist kasutamist vaadeldakse seoses LSAga, kuna see tagaks pikaks ajaks senise kasutaja õigused nendes liikmesriikides, kes soovivad säilitada praeguse kasutuse, kuid tagaks samas õiguskindluse täiendavatele litsentsiomanikele.

2.4.        Muud ELi poliitikavaldkonnad

RSPP artikli 8 lõikes 2 nõutakse, et komisjon koostöös liikmesriikidega selgitaks välja võimalused kasutada spektrit vähese CO2-heitega majanduse toetamiseks. Samuti peavad nad kaaluma spektri kättesaadavaks tegemist traadita tehnoloogiale, millega saab tõhustada energia säästmist ja kasutamist arukate energiajaotusvõrkude ja arukate mõõtmissüsteemide abil. Aprillis 2012 korraldas komisjon avaliku arutelu, kuidas spektrit tõhusamalt kasutada energia tootmiseks ja turustamiseks; arutelu näitas, et puudub ühine seisukoht info- ja kommunikatsioonitehnoloogia taristu kasutamise kohta arukate võrkude ja arukate mõõdikute jaoks, samuti spektri kindla otstarbe või ühise kasutamise kohta litsentsi alusel või litsentsivabalt.

Lisaks ei ole ühist arvamust, kuidas tuleks osutada eluliselt tähtsaid teenuseid. Seepärast on komisjon algatanud uurimuse „Kommertsmobiilsidevõrkude ja -seadmete kasutamine eluliselt tähtsate teadete edastamiseks kiire lairibaühenduse kaudu konkreetsetes sektorites”. Selle eesmärk on uurida kommertsmobiilsidevõrkude võimalikku kasutamist eluliselt tähtsate, sealhulgas arukate energiavõrkudega seotud sideteenuste osutamiseks. Uuringust peaks selguma, kuidas kasutada taristut ja spektrit eespool nimetatud rakendusteks.

3.           Raadiospektrit käsitlev otsus

Raadiospektrit käsitleva otsusega nähti ette õiguslikud vahendid, et tagada poliitiliste lähenemisviiside kooskõlastatus ja ühtsed tingimused spektrile juurdepääsuks ja spektri tõhusaks kasutamiseks, mis on vajalikud siseturu toimimiseks. Samuti moodustati sellega raadiospektrikomitee (RSC), kelle ülesanne on aidata komisjonil kasutada CEPTile antud volitustel tuginevaid rakendusvolitusi, et saavutada eespool osutatud poliitilisi eesmärke. Raadiospektriotsuse edukas rakendamine on toetunud heade töösuhete edendamisele komisjoni ja raadiospektrikomitees esindatud liikmesriikide vahel. Seda koostööd on jätkatud ka praegusel RSPP rakendamisel. Kõik meetmed, mis on esitatud raadiospektrikomiteele hääletamiseks, on saanud positiivse arvamuse. Ajavahemikul 2006–2013 vastuvõetud otsuste loetelu on esitatud 1. lisas.

Raadiospektrit käsitlev otsus on edukalt teinud ühtlustatud spektriressursid kättesaadavaks siseturu strateegiliste sektorite jaoks ja on positiivne näide liikmesriikidega tehtava koostöö kohta. Lisaks sellele on RSPP oluline strateegiline raamistik, millega rakendatakse ELi spektripoliitikat, kasutades raadiospektrit käsitlevas otsuses kehtestatud mehhanisme.

4.           Järeldused

RSPP on aidanud kaasa spektri tõhusamale kasutamisele spektri ühiskasutust käsitlevate lähenemisviiside edendamisega, näiteks eesmärgi seadmisega, et 1 200 MHz oleks kättesaadav traadita lairibaühenduse jaoks, samuti spektrikasutuse andmiku koostamise algatamisega; nimetatud andmik on vahend, mis võimaldab komisjonil ja liikmesriikidel tugineda poliitika kujundamisel rohkem faktidele. Samuti on see tõhusama spektrikasutuse kaudu aidanud edendada innovatsiooni ja konkurentsi, kuna spekter on tehtud kättesaadavaks uuenduslike teenuste jaoks. Spektri ühtlustamisega luuakse võimalused mastaabisäästuks ning kuna seejuures lastakse spektrit kasutada võimalikult laialdase tingimuste valiku juures, antakse ka võimalikult paljudele rakendustele juurdepääs spektrile; samas säilitatakse senise kasutamise võimalused.

Teisest küljest on ilmnenud, et RSPP-l on ka teatavad piirangud, mis tulenevad kasutatud regulatiivsete põhimõtete üldisest iseloomust; tõhusaks rakendamiseks peaks RSPP olema täpsem. Kui iga liikmesriik jätkab spektriga seotud lubade väljastamise tingimuste ja korra sätestamist, põhjustavad liikmesriikide tingimuste ja korra suured erinevused siseturu killustumist, mis mõjub negatiivselt liikmesriikide võrkude ühendamisele, vähendab mobiiltelefonide võimekust ja on tarbijatele muul viisil kahjulik[14]. Näib, et praeguse raamistiku üldistel põhimõtetel ja tingimustel põhinevast teabe ja parimate tavade vahetamisest ei piisa ühtse turu selliste takistuste kõrvaldamiseks. Õiguskindlus kindlakskujunenud ühiste põhimõtete ja kriteeriumide suhtes, mida liikmesriigid kohaldavad ühtlustatud korras terve liidu ulatuses, näib olevat absoluutselt vajalik miinimum.

Viivitused sagedusala 800 MHz eraldamisel näitavad, et vaja on kiiremaid ja paindlikumaid mehhanisme, et saavutada kogu liidu või siis liikmesriikide kategooriate ulatuses ühtlustatud ajastamine spektripiirkondade eraldamisel, mille puhul arvestataks traadita lairibasideteenuste turu näitajaid, ja spektrikasutusõiguste ühtlustatud kestus. Sellega seoses on oluline tagada olemasoleva ühtlustatud spektri tõhus ja õigeaegne eraldamine, et kasutada võimalikke sotsiaal-majanduslikke eeliseid, mida pakuvad traadita lairibasidevõrkude kaudu osutatavad digiteenused.

Selliste valdkondade kohta on kiiresti vaja konkreetsemaid sätteid. Osutatud puuduste kõrvaldamiseks on komisjon esitanud konkreetsete õigusloomemeetmete paketi, mis on ühendatud Euroopa paketi osa[15]. Nendega kehtestatakse spektrilubade andmise ühised põhimõtted ja kriteeriumid, millega on ühendatud riikide kavade vastastikuse hindamise ametlik ajaliselt piiratud mehhanism, et tagada parimate tavade järgimine.

Lisaks on traadita lairibaside jaoks spektri eraldamise ühise ajastuse ja kestusega seotud õiguskindlus kasulik ettevõtjatele nende ärimudeli hindamisel ja piiriülese strateegia väljatöötamisel ning võimaldab neil paremini ette näha juurdepääsu spektrile ja investeerimise tingimusi.

Selleks, et raadiospektripoliitika aitaks tõhusalt kaasa ELi poliitika rakendamisele, on vaja tõhustada koordineerimisjõupingutusi, mida tehakse RSPP strateegiliste suuniste kohaselt, ja tehnilist rakendamist raadiospektrit käsitleva otsuse kaudu, milleks on vaja tugevdada lubade andmise koordineerimist Euroopas. Lõpparuanne esimese RSPP ja seatud eesmärkide saavutamise kohta on kavandatud esitada 2015. aasta lõpuks. 1. lisa. Spektrit käsitlevad otsused ajavahemikus 2006–2013

Poliitikaprogramm ja määratlus

Kuupäev || Otsus || Sisu

16. detsember 2009 || Komisjoni otsus 2009/978/EÜ || Muudetakse otsust 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm

14. märts 2012 || Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 243/2012/EL || Luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (RSPP)

Traadita lairibaside

Kuupäev || Liidu õigusakt || Sisu

12. veebruar 2007 || Komisjoni otsus 2007/90/EÜ || Muudetakse otsust 2005/513/EÜ raadiospektri ühtlustatud kasutamise kohta sagedusalas 5 GHz traadita juurdepääsusüsteemide ja raadio-kohtvõrkude rakendamiseks

14. veebruar 2007 || Komisjoni otsus 2007/98/EÜ || Raadiospektri sagedusala 2 GHz ühtlustatud kasutamine liikuva kosmoseside süsteemide rakendamiseks

21. mai 2008. || Komisjoni otsus 2008/411/EÜ || Sagedusala 3400–3800 MHz ühtlustamine maapealsete süsteemide jaoks, et pakkuda elektroonilisi sideteenuseid

13. juuni 2008 || Komisjoni otsus 2008/477/EÜ || Sagedusala 2500–2690 MHz ühtlustamine maapealsete süsteemide jaoks, et pakkuda elektroonilisi sideteenuseid

5. august 2008 || Komisjoni otsus 2008/671/EÜ || Raadiospektri sagedusala 5875–5905 MHz ühtlustatud kasutamise kohta intelligentsetes transpordisüsteemides ohutusega seotud rakenduste jaoks

16. september 2009 || Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/114/EÜ || Muudetakse nõukogu direktiivi 87/372/EMÜ, et muuta sagedusala 900 MHz kättesaadavaks kõigile maismaasüsteemidele, millega saab pakkuda elektroonilise side teenuseid ja mis saavad eksisteerida koos GSM-süsteemidega

16. oktoober 2009 || Komisjoni otsus 2009/766/EÜ || Sagedusalade 900 MHz ja 1800 ühtlustamine maapealsete süsteemide jaoks, et pakkuda elektroonilisi sideteenuseid

6. mai 2010 || Komisjoni otsus 2010/267/EL || Tehniliste tingimuste ühtlustamine sagedusalas 790–862 MHz elektrooniliste sideteenuste jaoks

18. aprill 2011 || Komisjoni rakendusotsus 2011/251/EL || Muudetakse otsust 2009/766/EÜ sagedusalade 900 MHz ja 1800 MHz ühtlustamise kohta elektrooniliste sideteenuste pakkumise jaoks

5. november 2012 || Komisjoni rakendusotsus 2012/688/EL || Sagedusvahemike 1920–1980 MHz ja 2110–2170 MHz ühtlustamine elektrooniliste sideteenuste pakkumiseks

Teave raadiospektri kasutamise kohta

Kuupäev || Komisjoni otsus || Sisu

16. mai 2007 || 2007/344/EÜ || Ühenduse spektri kasutamist käsitleva teabe kättesaadavuse ühtlustamine

23. aprill 2013 || 2013/195/EL || Raadiospektri kasutuse andmiku praktilise korra, ühtse vormi ja metoodika kindlaksmääramine

Ühine kasutamine

Kuupäev || Komisjoni otsus || Sisu

9. november 2006 || 2006/771/EÜ || Lähitoimeseadmete kasutatava raadiospektri ühtlustamine

23. november 2006 || 2006/804/EÜ || Ultrakõrgsageduslainealas töötavate raadiosagedustuvastamise (RFID) seadmete raadiospektri ühtlustamine

21. veebruar 2007 || 2007/131/EÜ || Ultralairibaseadmetel raadiospektri ühtlustatud kasutamise võimaldamise kohta

23. mai 2008 || 2008/432/EÜ || Muudetakse komisjoni otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta

5. august 2008 || 2008/673/EÜ || Muudetakse otsust 2005/928/EÜ sagedusala 169,4–169,8215 MHz kasutamise ühtlustamiseks teatavat tüüpi lähitoimeseadmete jaoks

13. mai 2009 || 2009/381/EÜ || Muudetakse otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta

21. aprill 2009 || 2009/343/EÜ || Muudetakse otsust 2007/131/EÜ ultralairibaseadmetel raadiospektri ühtlustatud kasutamise võimaldamise kohta

30. juuni 2010 || 2010/368/EL || Muudetakse otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete kasutatava raadiospektri ühtlustamise kohta

29. juuli 2011 || 2011/485/EL || Muudetakse otsust 2005/50/EÜ sagedusala 24 GHz ajutise kasutuse ühtlustamise kohta sõidukite lähitoimeradarseadmete töö jaoks

8. detsember 2011 || 2011/829/EL || Muudetakse otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta

11. detsember 2013 || 2013/752/EL || Muudetakse otsust 2006/771/EÜ lähitoimeseadmete raadiospektri ühtlustamise kohta ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2005/928/EÜ

Side õhusõidukite ja laevade pardal

Kuupäev || Komisjoni otsus || Sisu

7. aprill 2008 || 2008/294/EÜ || Spektrikasutuse ühtlustatud tingimused mobiilsideteenuste jaoks õhusõiduki pardal

19. märts 2010 || 2010/166/EL || Raadiospektri kasutuse ühtlustatud tingimused mobiilsideteenuste osutamiseks laeva pardal

12. november 2013 || 2013/654/EL || Muudetakse komisjoni otsust 2008/294/EÜ, et lisada õhusõiduki pardal osutatavate mobiilsideteenuste täiendavad juurdepääsutehnoloogiad ja sagedusalad

Üleminekuperioodide / ühiskasutuse kord vastavalt raadiospektrit käsitleva otsuse artikli 4 lõikele 5

Kuupäev || Komisjoni otsus || Sisu

22. mai 2007 || 2007/346/EÜ || Prantsusmaa – RFID-seadmete piiratud kiirgusvõimsus

16. detsember 2008 || 2009/1/EÜ || Bulgaaria – sagedusala 2500–2690 MHz ühtlustamine

25. veebruar 2009 || 2009/159/EÜ || Austria – sagedusala 5875–5905 MHz kasutamine intelligentsete transpordisüsteemide ohutusalaste rakenduste jaoks

6. oktoober 2009 || 2009/740/EÜ || Prantsusmaa – sagedusala 2500–2690 MHz ühtlustamine

26. oktoober 2009 || 2009/812/EÜ || Prantsusmaa – raadiospektri ühtlustamine lähitoimeseadmete kasutamiseks

31. märts 2010 || 2010/194/EL || Bulgaaria – sagedusala 2500–2690 MHz ühtlustamine

Artikli 6 lõike 4 kohased erandid RSPP otsusest sagedusala 800 MHz kohta

Otsuse kuupäev || Komisjoni otsus, mis teatati liikmesriikidele || Sisu

23. juuli 2013 || C(2013) 4546 || Hispaania – 12 kuud

23. juuli 2013 || C(2013) 4547 || Poola – 12 kuud

23. juuli 2013 || C(2013) 4569 || Ungari – 18 kuud

23. juuli 2013 || C(2013) 4570 || Austria – 9 kuud

23. juuli 2013 || C(2013) 4590 || Malta – 24 kuud

23. juuli 2013 || C(2013) 4592 || Slovakkia – erandeid ei ole tehtud

23. juuli 2013 || C(2013) 4593 || Rumeenia – kuni 5.4.2014

23. juuli 2013 || C(2013) 4594 || Sloveenia – erandeid ei ole tehtud

23. juuli 2013 || C(2013) 4595 || Küpros – 36 kuud

23. juuli 2013 || C(2013) 4608 || Soome – 12 kuud

23. juuli 2013 || C(2013) 4613 || Leedu – 6 kuud*

17. oktoober 2013 || C(2013) 6765 || Kreeka – kuni 30.10.2014

17. oktoober 2013 || C(2013) 6764 || Läti – 30 kuud

9. detsember 2013 || C(2013) 8690 || Tšehhi Vabariik – 6 kuud**

*          30 kuud sagedusvahemikus 820–821 MHz

**        Ainult kaks ringkonda

[1]       ELT L 81, 21.3.2012, lk 7–17.

[2]       EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1–6.

[3]       Raadiospektripoliitika töörühm on nõuandev rühm, mis on moodustatud komisjoni otsuse 2002/622/EÜ alusel.

[4]       CEPT on tehnilise koostöö platvorm, milles 48 Euroopa riigi esindajad teevad koostööd postside, raadiospektri ja telekommunikatsioonivõrkude kasutamise alal.

[5]       ELT L 113, 25.4.2013, lk 18–21.

[6]       EFIS on veebipõhine andmebaas, mis võimaldab täita komisjoni otsust nr 2007/344/EÜ teabe kättesaadavuse ühtlustamise kohta seoses raadiospektri kasutamisega ühenduses ja mida haldab Kopenhaagenis asuv Euroopa Kommunikatsioonibüroo (ECO).

[7]       Dokument RSPG13-543 (Annex 1): Work Programme public consultation 2014, lk 2.

[8]       High Level Group press release, IP/14/14, 13. jaanuar 2014.

[9]       ELT L 144, 4.6.2008, lk 77–81; ELT L 163, 24.6.2008, lk 37–41; ELT L 274, 20.10.2009, lk 32–35.

[10]     Promoting the shared use of radio spectrum resources in the EU

[11]     M 512 standardimisvolitused Euroopa Standardikomiteele (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (CENELEC) ja Euroopa Telekommunikatsiooni Standardiinstituudile (ETSI) ümberkonfigureeritavate raadiosüsteemide jaoks.

[12]     ELT L 312, 11.11.2006, lk 66–70.

[13]     ELT L 334, 13.12.2013, lk 17–36.

[14]     Mõjuhinnang, lisatud ettepanekule Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, SWD(2013) 331 (final).

[15]     Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ühtse telekommunikatsioonituru kohta, COM(2013) 634.

Top