EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Euroopa keskpanga arvamus, 22. jaanuar 2014 , seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb SEPA-le ülemineku edasilükkamist (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 80/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

22. jaanuar 2014,

seoses ettepanekuga määruse kohta, mis käsitleb SEPA-le ülemineku edasilükkamist

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

14. jaanuaril 2014 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 260/2012 ELi kreedit- ja otsekorraldustele ülemineku osas (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklil 3.1, kuna ettepandud määruses on sätteid, mis jäävad EKP pädevusse, eelkõige seoses eurosüsteemi põhiülesandega aluslepingu artikli 127 lõikes 2 maksesüsteemide tõrgeteta toimimise kohta. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Ettepandud määruse eesmärk ja sisu

9. jaanuaril 2014 avaldas Euroopa Komisjon ettepaneku määruse kohta, mis muudaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 260/2012 (2) ja sätestaks täiendava kuuekuulise üleminekuperioodi. Ettepandud määruses on varasema seaduse kohaldamise säte, mille kohaselt võivad pangad ja muud makseteenuse osutajad kuni 1. augustini 2014 töödelda makseid, mis ei vasta määrusele (EL) nr 260/2012; eesmärgiks on võimaldada turuosalistel, kes ei vasta määrusele (EL) nr 260/2012 veebruariks 2014, jätkata maksete tegemist ja vältida ebamugavusi tarbijatele.

1.    Üldised märkused

1.1.

Vahetult pärast määruse kohta tehtud ettepaneku avaldamist tunnustas eurosüsteem oma avalduses (3) tulemuslikke jõupingutusi, mida euroala sidusrühmad on üleminekul teinud. Avalduses märgitakse, et ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) ringkondade viimase teabe kohaselt toimub üleminek kiirenevas tempos, mis näitab, et sidusrühmade enamik lõpetab ülemineku õigeaegselt.

1.2.

Määruse kohta tehtud ettepanek on tekitanud turgudel segadust ülemineku tähtaja osas ja seega on kiiresti vajalik anda selgeid juhiseid. Lisaks tekib täiendav segadus juhul, kui ettepandud määrus võetakse vastu pärast praegust tähtaega 1. veebruaril 2014. Selle probleemi lahendaks osaliselt ettepanek võtta määrus vastu tagasiulatuva kohaldusjõuga, s.o 31. jaanuarist 2014. Igal juhul tuleks vältida olukorda, et praegune ülemineku tähtaeg kehtib kuni ettepandud määruse vastu võtmiseni, kuna turgudel valitseks kuni ettepandud määruse vastuvõtmiseni ebaselgus.

1.3.

Seetõttu on ülimalt oluline taastada õigusselgus, vähendada turgude segadust ja anda tähtaja osas selged juhised. Neid eesmärke saab kõige paremini täita, võttes ettepandud nõukogu ja parlamendi määruse vastu kiiresti, ilma selle põhielementide edasise muutmiseta.

2.    Konkreetsed märkused

Võttes arvesse eespool osutatud eesmärke ja kiirendatud seadusandliku menetluse võimaluste piires, teeb EKP ettepaneku teha muudatusi järgmiseks: a) selgitada ettepandud määruse reguleerimisala (sätestada täiendava üleminekuperioodi erand) ja seda põhjendada (SEPA-le üleminekut ei jõuta tõenäoliselt 1. veebruariks 2014 täies ulatuses lõpetada); b) ühtlustada ettepandud määruse terminoloogia määrusega (EL) nr 260/2012 ning c) tagada selgus seoses ülemineku perioodi mõjuga karistuste kohaldamisel.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 22. jaanuar 2014

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 260/2012, millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 (ELT L 94, 30.3.2012, lk 22).

(3)  9. jaanuari 2014 pressiteade. Avaldatud EKP veebilehel http://www.ecb.europa.eu


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni ettepanek

EKP muudatusettepanekud (1)

Muudatus 1

Põhjendus 6

„(6)

Alates 1. veebruarist 2014 peavad pangad ja teised makseteenuse pakkujad keelduma juriidiliste kohustuste tõttu SEPA-le mittevastavate kreedit- ja otsekorralduste töötlemisest, kuigi tehniliselt saaksid nad neid makseid töödelda nagu praegu, kasutades SEPA kreedit- ja otsekorralduste kõrval edasi varasemaid olemasolevaid skeeme. Kui SEPA kreedit- ja otsekorraldustele ei minda täielikult üle, ei saa välistada makseviivitusi põhjustavaid vahejuhtumeid. Need võivad mõjutada kõiki makseteenuse kasutajaid, eelkõige VKEsid ja tarbijaid.”

„(6)

Alates 1. veebruarist 2014 peavad pangad ja teised makseteenuse pakkujad keelduma määrusest (EL) nr 260/2012 tulenevate juriidiliste kohustuste tõttu SEPA-le mittevastavate kreedit- ja otsekorralduste töötlemisest, kuigi tehniliselt saaksid nad neid makseid töödelda nagu praegu, kasutades SEPA kreedit- ja otsekorralduste kõrval edasi varasemaid olemasolevaid skeeme. Kui SEPA kreedit- ja otsekorraldustele ei minda täielikult üle, ei saa välistada makseviivitusi põhjustavaid vahejuhtumeid. Need võivad mõjutada kõiki makseteenuse kasutajaid, eelkõige VKEsid ja tarbijaid.”

Selgitus

Mõiste „juriidiline kohustus” on hägus ja osutada tuleb määrusele (EL) nr 260/2012.

Muudatus 2

Põhjendus 7

„(7)

Äärmiselt tähtis on vältida tarbetuid maksehäireid, mis tulenevad asjaolust, et SEPA-le ei ole 1. veebruariks 2014 täielikult üle mindud. (…) Kehtestada tuleks üleminekuperiood, mil maksete töötlemisel on lubatud jätkata paralleelselt eri vormingute kasutamist. (…) Üleminekuperioodil ei peaks liikmesriigid karistama SEPA-le mittevastavaid makseid töötlevaid makseteenuse pakkujaid ja mitte üle läinud makseteenuse kasutajaid.”

„(7)

Äärmiselt tähtis on vältida tarbetuid maksehäireid, mis tulenevad asjaolust, et täielikult üleminek mindud SEPA-le ei ole 1. veebruariks 2014tõenäoline. (…) Kehtestada tuleks täiendav üleminekuperiood, mil maksete töötlemisel on lubatud jätkata paralleelselt eri vormingute kasutamist. (…) Peab olema selge, et täiendaval üleminekuperioodil ei peaks liikmesriigid karistama SEPA-le mittevastavaid makseid töötlevaid makseteenuse pakkujaid ja mitte üle läinud makseteenuse kasutajaid.”

Selgitus

Fraas „asjaolu, et SEPA-le ei ole 1. veebruariks 2014 täielikult üle mindud” on vastuolus põhjendusega 5, mille kohaselt „on väga ebatõenäoline, et 1. veebruariks 2014 vastavad SEPA nõuetele kõik turuosalised”. Need kaks põhjendust tuleb ühtlustada. Lisaks tuleb kasutada mõistet „täiendav üleminekuperiood” ühetaoliselt. Lõpetuseks tuleb õiguskindluse jaoks selgelt sätestada, et täiendaval üleminekuperioodil ei kohaldata karistusi.

Muudatus 3

Artikli 1 lõige 1

„1.   Olenemata artikli 6 lõigetest 1 ja 2 võivad makseteenuse pakkujad jätkata kuni 1. augustini 2014 eurodes tehtavate maksete töötlemist vormingus, mis erineb SEPA kreeditkorralduste ja SEPA otsekorralduste tegemiseks nõutud vormingutest.”

„1.   Olenemata Erandina artikli 6 lõigetest 1 ja 2 võivad makseteenuse pakkujad jätkata kuni 1. augustini 2014 eurodes tehtavate maksete töötlemist olemasolevas vormingus, mis erineb SEPA kreeditkorralduste ja SEPA otsekorralduste tegemiseks käesolevas määruses nõutud vormingutest.”

Selgitus

Mõiste „erandina” on võetud määruse (EL) nr 260/2012 kehtivast sõnastusest ja see on õiguslikult täpne. Mõisted „SEPA kreeditkorraldused” ja „SEPA otsekorraldused” ei ole määruses (EL) nr 260/2012 määratletud. Õiguskindluse huvides peab erandi reguleerimisala olema selge.

Muudatus 4

Artikli 1 lõike 1 teine lõik

„Liikmesriigid kohaldavad artikli 6 lõigete 1 ja 2 rikkumiste suhtes kohaldatavaid karistusi käsitlevaid eeskirju, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 11, üksnes alates 2. augustist 2014.”

„Liikmesriigid kohaldavad artikli 6 lõigete 1 ja 2 rikkumiste suhtes kohaldatavaid karistusi käsitlevaid eeskirju, mis on kehtestatud kooskõlas artikliga 11, üksnes alates 2. augustist 2014ja ainult 2. augustil 2014 või pärast seda algatatud maksete suhtes.”

Selgitus

Õiguskindluse huvides tuleb selgitada, et välja jäävad karistused maksete töötlemise osas täiendaval üleminekuperioodil.

Muudatus 5

Artikli 1 lõike 1 kolmas lõik

„Erandina artikli 6 lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigid kuni 1. veebruarini 2016 lubada makseteenuse pakkujatel pakkuda makseteenuse kasutajatele riigisiseste maksetehingute konverteerimise teenuseid, tänu millele on tarbijatest makseteenuse kasutajatel võimalik jätkuvalt kasutada lisa punkti 1 alapunktis a täpsustatud maksekonto tunnuse asemel BBANi, tingimusel et koostalitlusvõime tagatakse maksja ja makse saaja BBANi tehnilise ja turvalise konverteerimisega lisa punkti 1 alapunktis a täpsustatud maksekonto tunnuseks. (…)”

„Erandina artikli 6 lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigid kuni 1. veebruarini 2016 lubada makseteenuse pakkujatel pakkuda makseteenuse kasutajatele riigisiseste maksetehingute konverteerimise teenuseid, tänu millele on tarbijatest makseteenuse kasutajatel võimalik jätkuvalt kasutada lisa punkti 1 alapunktis a täpsustatud maksekonto tunnuse asemel BBANi, tingimusel et koostalitlusvõime tagatakse maksja ja makse saaja BBANi tehnilise ja turvalise konverteerimisega lisa punkti 1 alapunktis a täpsustatud maksekonto tunnuseks. (…)”

Selgitus

Ühtlustamine määruse (EL) nr 260/2012 terminoloogiaga.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.


Top