Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1224(02)

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – E-BOOKS (Penguin) (COMP/39.847)

OJ C 378, 24.12.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 378/23


Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne (1)

E-BOOKS (Penguin)

(COMP/39.847)

2013/C 378/13

(1)

Käesolev menetlus käsitleb väidetavalt kooskõlastatud tegevust seoses e-raamatute müügiga tarbijaile.

(2)

12. detsembril 2012 võttis komisjon vastu määruse (EÜ) nr 1/2003 (2) artikli 9 kohase otsuse nelja kirjastaja (Hachette, Harper Collins, Holtzbrinck/Macmillan, Simon & Schuster) (3) ning Apple’i käitumise kohta seoses e-raamatute müügiga tarbijaile. Otsusega muudeti siduvaks nelja kirjastaja ja Apple’i pakutud kohustused ja lõpetati menetlus nende suhtes (4).

(3)

Kuna kontserni Penguin (5) valdusettevõtja Pearson ei ole välja pakkunud kohustuste võtmist, uurib komisjon senini Pearsoni käitumist ja selle kokkusobivust Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 101 ja EMP lepingu artikliga 53.

(4)

Vastusena komisjoni 1. märtsi 2013 esialgses hinnangus tõstatatud probleemidele esitas Pearsoni kontsernis e-raamatute kaubandusliku müügiga tegelev Penguin 16. aprillil 2013 komisjonile oma kohustused (6).

(5)

19. aprillil 2013 avaldati Euroopa Liidu Teatajas määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohane teatis, milles esitati juhtumi ja kohustuste kokkuvõte ning kutsuti huvitatud kolmandaid isikuid üles esitama märkusi nimetatud kohustuste kohta ühe kuu jooksul pärast teatise avaldamist (7). Asjaomaseid märkusi ei ole esitatud. Seetõttu leidis komisjon, et nelja kirjastaja ja ettevõtja Apple suhtes algatatud menetluse esimese osa kohustused on piisavad selleks, et kõrvaldada tuvastatud konkurentsiprobleemid.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 lõike 1 kohase otsusega muudab komisjon Penguini pakutud kohustused talle siduvaks ja järeldab, et pakutud kohustusi arvesse võttes ei ole tal alust täiendavaid meetmeid võtta, mistõttu tuleks menetlus lõpetada.

(7)

Ükski kõnealuse menetluse teise osaga seotud osaline ei ole mulle mingeid taotlusi ega kaebusi esitanud (8). Seoses sellega olen seisukohal, et kõnealuse juhtumi puhul on kõigi osaliste menetlusõiguste tõhus kasutamine tagatud.

Brüssel, 28. juuni 2013

Michael ALBERS


(1)  Vastavalt Euroopa Komisjoni presidendi 13. oktoobri 2011. aasta otsuse 2011/695/EL (ärakuulamise eest vastutava ametniku ülesannete ja pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 16 ja 17 (ELT L 275, 20.10.2011, lk 29).

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003, 16. detsember 2002, asutamislepingu artiklites 81 ja 82 sätestatud konkurentsieeskirjade rakendamise kohta (EÜT L 1, 4.1.2003, lk 1).

(3)  Hachette Livre SA, HarperCollins Publishers, L.L.C. ja HarperCollins Publishers Limited, Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG ja Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, Simon & Schuster, Inc. Simon & Schuster (UK) Ltd ja Simon & Schuster Digital Sales, Inc.

(4)  Komisjoni otsus, 12. detsember 2012, avaldatud dokumendi C(2012)9288 alusel, kättesaadav veebisaidil http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_26804_4.pdf Vt ka ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne, ELT C 73, 13.3.2013, lk 15, kättesaadav veebisaidil http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013XX0313(02):EN:NOT

(5)  Penguin Publishing Company Limited, The Penguin Group, Penguin Group Inc. (Ameerika Ühendriigid) ja Dorling Kindersley Holdings Limited, nende õigusjärglased ja tsessionaarid ning nende vastavad tütarettevõtjad, jaotised, rühmad ja partnerlused (edaspidi „Penguin”).

(6)  Penguini pakutud kohustused on kättesaadavad veebisaidil http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39847/39847_27098_5.pdf

(7)  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohane komisjoni teatis juhtumi COMP/39847/E-BOOKS kohta, ELT C 112, 19.4.2013, lk 9.

(8)  Vastavalt otsuse 2011/695/EL artikli 15 lõikele 1 võivad menetluse osalised, kes teevad määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 9 kohaselt ettepaneku kohustuste võtmiseks, pöörduda igal ajal ärakuulamise eest vastutava ametniku poole, et tagada oma menetlusõiguste tõhus kasutamine.


Top