Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XX1207(02)

Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte komisjoni teatise „E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21. sajandil” kohta

OJ C 358, 7.12.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 358, 7.12.2013, p. 11–11 (HR)

7.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 358/13


Euroopa andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte komisjoni teatise „E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21. sajandil” kohta

(Arvamuse täistekst (inglise, prantsuse ja saksa keeles) on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel http: http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Sissejuhatus

1.1.   Euroopa Andmekaitseinspektoriga konsulteerimine

1.

6. detsembril 2012 võttis komisjon vastu teatise „E-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava: innovatiivne tervishoid 21. sajandil” (1). Ettepanek saadeti Euroopa Andmekaitseinspektorile konsulteerimiseks 7. detsembril 2012.

2.

Euroopa Andmekaitseinspektoril oli enne teatise vastuvõtmist võimalus esitada komisjonile mitteametlikke märkusi. Tal on hea meel, et mõnd märkust on teatises arvestatud.

1.2.   Teatise eesmärgid ja reguleerimisala ning Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse eesmärk

3.

Teatisega kehtestatakse e-tervise 2012.–2020. aasta tegevuskava. Tegevuskavas väljendatakse seisukohta, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine tervishoiu ja heaolu valdkonnas võib parandada tervishoiusüsteemide tõhusust ja tulemuslikkust, suurendada üksikisikute tegevusvabadust ning soodustada tervishoiu- ja heaoluteenuste uuendamist.

4.

Euroopa Andmekaitseinspektori käesolevat arvamust tuleb käsitleda kontekstis, mis arvestab e-tervise kasvavat rolli arenevas infoühiskonnas ning Euroopa Liidus e-tervise teemal toimuvat poliitilist arutelu. Arvamuses keskendutakse eelkõige sellele, mis roll on isikuandmete kaitse põhiõigusel e-tervise algatustes. Samuti teeb Euroopa Andmekaitseinspektor märkusi teatises selgitatud edasiste meetmete valdkondade kohta.

3.   Järeldused

33.

Euroopa Andmekaitseinspektoril on hea meel, et kavandatud teatises pöörati andmekaitsele eritähelepanu, ent leidis aspekte, mida veel parandada.

34.

Euroopa andmekaitseinspektor rõhutab, et ettevõtjad, liikmesriigid ja komisjon peaksid asjakohaselt arvestama andmekaitsenõudeid, kui nad rakendavad e-tervise valdkonna algatusi. Euroopa andmekaitseinspektor:

rõhutab, et e-tervise ja heaolu valdkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seoses töödeldavad isikuandmed on sageli seotud terviseandmetega, mis nõuavad paremat andmekaitset, ning juhib tähelepanu, et vastutavatele ja volitatud töötlejatele on seda käsitlevad suunised juba olemas;

märgib, et teatises ei viidata praegusele, direktiividega 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ kehtestatud andmekaitse õigusraamistikule, mis hõlmab asjakohaseid kohaldatavaid andmekaitsepõhimõtteid, ning tuletab komisjonile meelde, et neid eeskirju tuleb järgida kõikide lühiajalises ja keskpikas perspektiivis võetavate meetmete korral kuni kavandatava muudetud andmekaitsemääruse jõustumiseni;

nendib, et teatises ei ole selgitatud andmesubjekti e-tervise valdkonnaga seotud andmetega tutvumise ja teabe saamise õiguste olulisust, mille tõttu julgustab ta komisjoni pöörama e-tervise valdkonnaga tegelevate vastutavate töötajate tähelepanu asjaolule, et inimestele tuleb anda selget teavet isikuandmete töötlemise kohta e-tervise rakendustes;

märgib, et teatises ei ole rõhutatud praeguses õigusraamistikus tehtavaid e-tervise töötlustoiminguid käsitlevate suuniste olemasolu ega viidatud konkreetselt asjakohastele dokumentidele, ja soovitab komisjonil selliste suuniste koostamisel konsulteerida andmekaitseinspektoriga ning artikli 29 töörühmaga, kus on esindatud Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitseasutused;

soovitab komisjonil enne m-tervise ning tervishoiu ja heaolu valdkonnaga seotud mobiilirakenduste suhtes kohaldatavat Euroopa Liidu raamistikku käsitleva rohelise raamatu vastuvõtmist endaga andmekaitseinspektoriga;

märgib, et andmekaeve mitteanonüümsetest terviseandmetest on lubatud üksnes väga piiratud asjaoludel ning eeldusel, et täiel määral arvestatakse andmekaitsenõudeid, ning julgustab komisjoni juhtima sellele vastutavate töötlejate tähelepanu;

rõhutab, et profiile tohib koostada üksnes väga piiratud asjaoludel ning eeldusel, et järgitakse rangeid andmekaitsenõudeid (nt kavandatava andmekaitsemääruse artiklis 20 sätestatud nõudeid), ning julgustab komisjoni seda olulist kohustust meelde tuletama vastutavatele töötajatele;

tuletab komisjonile meelde, et mi tahes edasises tegevuses, millega teemat teadvustatakse ning toetatakse kasutajate oskusi ja teadmisi, tuleb asjakohasel viisil arvestada andmekaitse põhimõtteid;

soovitab komisjonil enne edasist tegevust hinnata e-tervise mõju andmekaitsele koosvõime ühtse Euroopa raamistiku väljatöötamise kontekstis;

palub tungivalt komisjonil kaaluda terviselugude koosvõime uurimisel Euroopa Liidu tasandi seadusandlikke algatusi, sest tema arvates tuleks koosvõime saavutamisel kasuks tugev õiguslik alus, mis sisaldaks konkreetseid andmekaitsemeetmeid.

Brüssel, 27. märts 2013

Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja

Giovanni BUTTARELLI


(1)  KOM(2012) 736 (lõplik)


Top