Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013DC0310

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Neljas aruanne nõukogu direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) kohaldamise kohta

/* COM/2013/0310 final */

In force

52013DC0310

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Neljas aruanne nõukogu direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) kohaldamise kohta /* COM/2013/0310 final */


SISUKORD

1........... Sissejuhatus.................................................................................................................... 3

2........... Direktiivi 93/7/EMÜ kohaldamist käsitleva kolmanda aruande (2004−2007) järeldused... 3

3........... Pärast kolmanda aruande esitamist toimunud areng.......................................................... 4

3.1........ Katse direktiivi kodifitseerida.......................................................................................... 4

3.2........ Kultuuriväärtuste tagastamise töörühm „Return of cultural goods”..................................... 4

3.3........ Muud kultuuriväärtustega seonduvad algatused................................................................ 5

4........... Direktiivi kohaldamine aastatel 2008−2011..................................................................... 6

4.1........ Liikmesriikide aruanded kohaldamise kohta..................................................................... 6

4.2........ Hinnang direktiivi kohaldamisele...................................................................................... 7

5........... Edasine tegevus.............................................................................................................. 8

Lisa.............................................................................................................................................. 9

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE

Neljas aruanne nõukogu direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) kohaldamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

1.           Sissejuhatus

Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta direktiiviga 93/7/EMÜ[1] kehtestati liikmesriikide ametiasutuste vahel halduskoostöö mehhanismid ning liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise õiguslik menetlus.

Vastavalt direktiivi 93/7/EMÜ (edaspidi „direktiiv”) artiklile 16 on liikmesriigid esitanud komisjonile aruanded direktiivi kohaldamise kohta aastatel 2008−2011[2]. Komisjon koostas nende aruannete alusel käesoleva dokumendi, mis on neljas hindamisaruanne direktiivi kohaldamise kohta[3]. See aruanne on adresseeritud Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

2.           Direktiivi 93/7/emü kohaldamist käsitleva kolmanda aruande (2004−2007) järeldused

Direktiivi kohaldamist käsitlevas kolmandas hindamisaruandes järeldati, et direktiiv on teatavate kultuuriväärtuste tagasisaamisel kasulik vahend ning seega Euroopa Liidu sobiv meede, mis toetab liikmesriikide tegevust kultuuripärandi säilitamisel. Aruandes kajastus siiski liikmesriikide kahetsus direktiivis sisalduvate piirangute pärast, eelkõige seoses tagastamisnõude esitamise lühikese tähtajaga.

Vastavalt aruandele on halduskoostöö ja teabevahetus paranenud nii liikmesriikides endis (kultuuri-, tolli-, politseiasutuste jne vahel) kui ka eri liikmesriikides direktiivi eest vastutavate ametiasutuste vahel. Siiski tõdeti, et liikmesriikidevahelist koostööd ja teabevahetust tuleks veelgi parandada.

Liikmesriigid on seisukohal, et direktiivi vähene kasutamine (nii seoses halduskoostöö meetmetega kui ka riiklikes kohtutes algatatud menetlustega) tuleneb selle liiga piiratud reguleerimisalast ning tagastamisnõude esitamisele seatud piirangutest.

Kõnealuses aruandes võttis komisjon endale kohustuse algatada direktiivi võimalikku läbivaatamist käsitlev mõttevahetus. Esimeseks sammuks oli töörühma moodustamine kultuuriväärtuste ekspordi ja tagastamise komitee raames. Töörühma eesmärk oli põhjalik analüüs direktiivi kohaldamise kohta.

3.           Pärast kolmanda aruande esitamist toimunud areng

3.1.        Katse direktiivi kodifitseerida

2007. aastal kuulus direktiivi 93/7/EMÜ kodifitseerimine komisjoni ühenduse õigustiku lihtsustamist käsitlevasse programmi. Kodifitseerimisettepanek eemaldati programmist pärast Euroopa Liidu Kohtu 6. mai 2008. aasta otsust (kohtuasi C-133/06)[4].

Kohtuotsuses leiti, et direktiivi 93/7/EMÜ kodifitseerimisettepaneku tekstis sisaldub teisene õiguslik alus[5]. Direktiivi kodifitseerimisega ei olnud seega võimalik jätkata, kuna kõnealune säte oleks tulnud välja jätta, mis oleks tähendanud sisulist muudatust ja läinud kodifitseerimisest kaugemale.

3.2.        Kultuuriväärtuste tagastamise töörühm „Return of cultural goods”

Kolmanda aruande järeldustest lähtuvalt astus komisjon direktiivi läbivaatamiseks vajalikud sammud.

Kõigepealt moodustas komisjon 2009. aastal direktiivi kohaldamise eest vastutavatest riiklike ametiasutuste esindajatest koosneva töörühma „Return of cultural goods”. Rühma ülesandeks oli i) selgitada välja direktiivi rakendamisel tekkivad peamised probleemid ja ii) pakkuda välja tõhusad ja vastuvõetavad lahendused direktiivi võimalikuks läbivaatamiseks. Töörühm loodi kultuuriväärtuste ekspordi ja tagastamise komitee raames.

Kõnealune töörühm tõdes aastal 2011 koostatud järeldustes, et direktiiv 93/7/EMÜ tuleb läbi vaadata, et tõhustada rahvuslikuks rikkuseks peetavate kultuuriväärtuste tagastamise süsteemi. Suur osa töörühma liikmetest pooldas seoses võimaliku läbivaatamisega järgmisi ettepanekuid: i) pikendada ühe aasta võrra tagastamisnõude esitamise tähtaega ning kahe kuu võrra tähtaega, mille jooksul taotluse esitanud liikmesriigi pädevatel asutustel on võimalus kontrollida, kas teises liikmesriigis leitud eseme puhul on tegemist kultuuriväärtusega, ii) täpsustada direktiivi mõningaid sätteid direktiivi kohaldamise tõhustamiseks, näiteks määrata kindlaks ühised kriteeriumid, mille abil ühtlustada mõiste „nõuetekohaselt hoolikas” tõlgendamist omanikule makstavate hüvituste kohaldamiseks või iii) pikendada direktiivi hindamise aruannete koostamise tähtaega.

Töörühma liikmed väljendasid seisukohti direktiivi kohaldamist käsitlevate muude ettepanekute kohta, eelkõige seoses lisas esitatud väärtusläve ja/või vanusenõude kaotamisega teatavate esemete kategooriate puhul, samuti lisa väljajätmise, hoolsuskohustuse tõendamise kehtestamise või eraisikute võimalusega esitada tagastamisnõue.

Töörühma liikmed rõhutasid samuti muude mitteseadusandlike vahendite kasutamise tähtsust pädevate ametiasutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse parandamiseks ning seeläbi kultuuriväärtuste tagastamise lihtsustamiseks.

Töörühma töö ning selle liikmete individuaalne panus olid olulisteks lähtekohtadeks direktiivi 93/7/EMÜ läbivaatamist käsitleva mõjuanalüüsi koostamisel[6].

Töörühma „Return of cultural goods” järeldused esitati kultuuriväärtuste ekspordi ja tagastamise komitee 24. oktoobril 2011. aastal toimunud 17. koosolekul.

3.3.        Muud kultuuriväärtustega seonduvad algatused

Kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise tõkestamisele ja selle vastu võitlemisele on ELi institutsioonid ja liikmesriigid, samuti mõned sellised rahvusvahelised organisatsioonid nagu Interpol ja UNESCO hakanud üha suuremat tähelepanu pöörama.

Kultuuriväärtuste eksporti käsitlev nõukogu määrus kodifitseeriti 2008. aastal (18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 116/2009)[7]. 2011. aastal võttis komisjon vastu aastaid 2000−2010 hõlmava kõnealuse määruse kohaldamist käsitleva teise aruande[8].

Vastusena ELi Nõukogu 2008. aastal[9] esitatud taotlusele tellis komisjon uuringu kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise ja selle vastu võitlemise kohta Euroopa Liidus. Kõnealuse uuringu lõpparuanne (esitatud 2011. aasta lõpus) sisaldab loetelu rahvusvahelise ja ELi õiguse vahenditest kultuuriväärtuste valdkonnas ning samuti kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise ja selle vastu võitlemise takistustest ja raskustest[10].

Kõnealuses aruandes esitatakse mitmed soovitused ebaseadusliku kaubanduse tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks. Näiteks soovitatakse võtta kasutusele Euroopa tasandil kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubanduse tõkestamise ja selle vastu võitlemisega tegelevate haldusasutuste ja institutsioonide vahelise koostöö süsteem, luua Euroopa internetiportaal, ratifitseerida UNESCO ja UNIDROIT’ rahvusvahelised konventsioonid,[11] seada liidu tasandil sisse kohustus anda teavet internetimüügi veebisaitidest, ühtlustada kultuuriväärtuste väljasaatmist lubavaid riiklikke dokumente, luua nn pass ELis liikuvatele kaupadele ning muuta kohustuslikuks kultuuriväärtusega vallasasjade politseiregistri pidamine. Samuti soovitatakse vaadata läbi direktiiv 93/7/EMÜ selle tõhususe parandamiseks kultuuriväärtuste tagastamise küsimuses ning koostada kultuuriväärtuste tagastamist käsitlevad heade tavade suunised.

Nimetatud aruande ja muude sellealaste tööde valguses esitas ELi Nõukogu 13.−14. detsembril 2011 komisjonile ning liikmesriikidele kultuuriväärtuste ebaseaduslikku kaubandust käsitlevad soovitused. Selles kutsutakse komisjoni toetama liikmesriike kultuuriväärtuste tõhusal kaitsmisel, eesmärgiga tõkestada ebaseaduslikku kaubandust ja selle vastu võidelda ning edendada vajaduse korral täiendavaid meetmeid[12].

Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava ja kultuurivaldkonna 2008.−2010. aasta töökava raames tegeles riiklikest ekspertidest koosnev avatud koordineerimismeetodil tegutsev töörühm kollektsioonide liikumise parandamist käsitleva küsimusega („Kollektsioonide liikuvus”). Kõnealuse töörühma üks alarühmadest, kes tegeleb varguste ja ebaseadusliku kaubanduse tõkestamise ning hoolsuskohustuse küsimustega, soovitas määrata kindlaks hoolsuskohustust käsitlevad olulised nõuded[13].

Nõukogu poolt heaks kiidetud kultuurivaldkonna teises töökavas 2011−2014[14] esitatakse kolm kultuuriväärtustega seonduvat olulist algatust.

Esiteks nähakse selles ette eksperdirühma loomine, kelle ülesanne on töötada välja töövahendid, mis hõlmaksid hea tava suuniseid ning eetikakoodeksit, mis käsitleb kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubanduse ja varguse vastu võitlemisel nõutavat hoolikust. Sellega seoses tuleks märkida, et 13.−14. detsembril 2011 kogunenud ELi Nõukogu soovitas kaasata pädevad sidusrühmad kõnealuse eksperdirühma loomisesse.

Teiseks analüüsib kollektsioonide liikuvust käsitlev avatud koordinatsiooni meetodil tegutsev eksperdirühm kunstiteoste laenamise ja laenutamise protsessi lihtsustamist Euroopa Liidus[15].

Kolmandaks koostatakse uuring, mis käsitleb kunstiteoste hindamise süsteeme riiklike tagatiste, kindlustuse ja jagatud vastutuse seisukohast.

Samuti võttis komisjon 2010. aastal vastu määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) uuesti sõnastamise ettepaneku. Selles ettepanekus nähakse ette eseme asukoha kohtute pädevus vallasasjadega seotud asjaõigust või vallasasja valdamist puudutavates tsiviilasjades. See kohtualluvus, mida kohaldatakse vallasasjade suhtes üldiselt, hõlmab ka omanike algatatud kultuuriväärtuste tagastamise nõudeid. Uus määrus tõhustab kultuuriväärtuste kaitset[16].

4.           Direktiivi kohaldamine aastatel 2008−2011

4.1.        Liikmesriikide aruanded kohaldamise kohta

Liikmesriigid märgivad, et arusaadavatel põhjustel ei ole neil teavet kõikide nende territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste kohta[17]. Seepärast on raske hinnata, kas kõnealuste esemete ebaseaduslik väljaviimine on suurenenud või vähenenud.

Liikmesriikide aruannetes täheldatakse järgmist:

· Direktiivi kohaldatakse harva eelkõige tagastamisnõude esitamiseks (vt lisas esitatud tabelid[18]).

Liikmesriigid põhjendavad direktiivi vähest kohaldamist direktiivi piiratud õigusliku ulatusega, eelkõige mis puutub lisas kehtestatud kategooriatesse, tagastamisnõude esitamiseks seatud lühikese tähtajaga ning riiklike kohtunike raskustega tagada artikli 9 ühetaoline kohaldamine seoses omaniku hüvitamisega eseme tagastamise korral.

Mõned liikmesriigid mainivad ka tagastamismenetlusega seonduvaid kulusid või raskusi teise liikmesriigi pädeva kohtu kindlaksmääramisel.

· Liikmesriikide keskasutuste vaheline koostöö ja teabevahetus on järk-järgult paranenud ja nii tuleks direktiivi parema kohaldamise eesmärgil jätkata.

Enamik liikmesriike arvab, et koostöö ja teabevahetus teiste liikmesriikide keskasutustega on hea, kuid Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa ja Ühendkuningriik leiavad, et koostöö ja teabevahetus ei ole piisaval tasemel. Näiteks on ametiasutuste arvates oluline see, et kasutusel oleksid head tehnilised vahendid, mille abil taotleda kadunud esemete otsimist, ja/või mitme töökeele kasutamine nende asutuste vahelistes kontaktides.

· Direktiivi läbivaatamine on vajalik.

Liikmesriigid on seisukohal, et direktiiv tuleks muuta tõhusamaks vahendiks liikmesriigi territooriumilt alates 1993. aastast ebaseaduslikult väljaviidud rahvuslikuks rikkuseks liigitatud kultuuriväärtuste tagastamisel. Sel eesmärgil toetavad liikmesriigid töörühma „Return of cultural goods” ettepanekuid praeguste sätete läbivaatamiseks.

Lisaks sellele toovad Bulgaaria ja Itaalia esile probleemi, mis on seotud selliste arheoloogiliste esemetega ebaseadusliku kauplemisega, mis pärinevad ebaseaduslikest väljakaevamistest, mistõttu on nende esemete päritolu ja riigist ebaseaduslikku väljaviimist raske tõendada. Nimetatud liikmesriigid soovivad, et direktiivi läbivaatamisel leitaks sellele probleemile lahendus.

Samuti kinnitavad liikmesriigid, et direktiivi liikmesriigi õigusesse ülevõtvaid sätteid tuleks kohaldada esmajärjekorras. Aga direktiivis sisalduvad piirangud tingivad sageli rahvusvaheliste konventsioonide või kriminaalmenetluste kasutamise kultuuriväärtuste tagastamiseks[19].

4.2.        Hinnang direktiivi kohaldamisele

Lisas esitab komisjon liikmesriikide keskasutuste teabe põhjal direktiivi artiklite 4 ja 5 kohaldamisega seotud juhtumid. Siiski ei lange need andmed alati kokku ja võivad olla ebatäpsed.

Enamasti on liikmesriikide keskasutuste halduskoostöö seotud liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuse otsimisega või sellise kultuuriväärtuse leidmisest teatamisega. Mõned liikmesriigid (näiteks Saksamaa, Iirimaa, Ungari, Läti, Austria, Madalmaad, Poola ja Rumeenia) teatavad, et on võtnud ka meetmeid eseme laadi kontrollimiseks, selle säilitamiseks või selleks, et välistada püüded tagastamisest kõrvale hoida.

Liikmesriikide aruannetes teatatakse kultuuriväärtuste tagastamisest, mis on toimunud pärast liikmesriikide asutuste vahelisi läbirääkimisi. Vastastikusel kokkuleppel toimunud tagastamisi on rohkem kui kohtu kaudu tagasi saadud esemeid. Mõlemad viisid on esitatud lisas.

Liikmesriikide aruannetes teavitatakse samuti kuuest tagastamisnõudest, millest üks on tõenäoliselt tagasi lükatud. Mõned direktiivi kohaldamise eest vastutavad riiklikud asutused on märkinud, et neil ei ole teavet tagastamisega seotud kohtumenetlustest.

Mitmed liikmesriigid, nende hulgas Belgia, Bulgaaria, Itaalia, Ungari, Poola ja Soome, toovad esile direktiivi piiratuse kultuuriväärtuste tagastamise kindlustamisel. Need piirangud tulenevad eelkõige teatavate rahvuslike rikkuste suhtes kohaldatavatest väärtuslävedest ja tagastamisnõude esitamiseks seatud aastasest tähtajast. Samuti rõhutatakse probleeme, mis on seotud ebaseaduslikest väljakaevamistest pärinevate arheoloogiliste esemete tagastamisega, kuna nende esemete päritolu ja/või nende ebaseadusliku väljaviimise kuupäeva on raske tõendada (Bulgaaria ja Itaalia).

Riiklikes aruannetes rõhutatakse, kui tähtis on kõigi asjaomaste asutuste, eelkõige direktiivi kohaldamise eest vastutavate keskasutuste vaheline hea koostöö ja teabevahetus. Märgitakse, et liikmesriikide keskasutuste vaheline halduskoostöö on paranenud, aga see ei ole hästi struktureeritud ja esineb probleeme, mis on seotud keelebarjääriga. Samuti tuuakse aruannetes esile puudused asjaomaste asutuste vahelises teabevahetuses, mis vähendab selle tõhusust.

5.           Edasine tegevus

Kultuuriväärtuste salakaubavedu on Euroopa Liidu liikmesriike vaevav pahe. Euroopa Liidu Nõukogu kutsub komisjoni üles toetama liikmesriike kultuuriväärtuste ebaseadusliku kaubanduse tõkestamisel ja sellega võitlemisel.

Direktiivi 93/7EMÜ läbivaatamine algas 2009. aastal. Seda algatust käsitlev avalik konsulteerimine lõppes 5. märtsil 2012[20].

Direktiivi 93/7/EMÜ läbivaatamine on võimalus parandada liikmesriigi territooriumilt alates 1993. aastast ebaseaduslikult väljaviidud rahvuslikuks rikkuseks liigitatud kultuuriväärtuste tagastamist.

Sellega seoses analüüsib komisjon ka seda, kuidas lihtsustada direktiivis sätestatud ülesannete täitmise eest vastutavate ametiasutuste vahelist halduskoostööd ja konsulteerimist.

xxx

Komisjon palub Euroopa Parlamendil, nõukogul ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel käesolev aruanne teadmiseks võtta.   

Lisa

Vastastikusel kokkuleppel toimunud tagastamised, halduskoostöö ja tagastamismenetlused aastatel 2008−2011[21]

· Ülevaade vastastikusel kokkuleppel toimunud tagastamistest

Aasta || Tagastav liikmesriik || Taotlejariik || Tulemus

2008 || Saksamaa || Tšehhi Vabariik || 1 puust Pietà kuju (Močidlec)

2008 || Saksamaa || Tšehhi Vabariik || 4 puust kirikuisade kuju (Semín)

2008 || Saksamaa || Tšehhi Vabariik || 1 puust inglikuju (Klokočka)

2008 || Hispaania || Rootsi || Arheoloogilise väärtusega esemed

2009 || Saksamaa || Tšehhi Vabariik || 1 puust inglikuju „Armastuse allegooria” (Česká Skalice)

2009 || Saksamaa || Tšehhi Vabariik || 1 puust inglikuju (Hněvčeves)

2009 || Austria || Tšehhi Vabariik || 1 puust Püha Johannes Nepomuki kuju (Přistoupim)

2009 || Sloveenia || Itaalia || Gorzanise raamat

2009 || Austria || Tšehhi Vabariik || 1 Püha Anna kirikumaal (Noutonice)

2009 || Saksamaa || Kreeka || 90 antiikaja eset

2010 || Madalmaad || Tšehhi Vabariik || Inglikujud (Hněvotín) (2)

2010 || Saksamaa || Tšehhi Vabariik || 1 puust Püha Nikolause kuju (Libníč)

2010 || Austria || Bulgaaria || Arheoloogilised mündid

2010 || Rootsi || Läti || Maalid

2010 || Prantsusmaa || Hispaania || Lõuend

2011 || Tšehhi Vabariik || Austria || Puust skulptuur „Päästja Kristus”

2011 || Ühendkuningriik || Kreeka || 6 ikooni

2011 || Eesti || Läti || 3 ikooni

2011 || Ühendkuningriik || Itaalia || 2 käsikirja 14. ja 15. sajandist ning kirikuraamat 14. sajandist

2011 || Saksamaa || Austria || Käsikirjakogu

2011 || Saksamaa || Itaalia || Käsikiri

2011 || Prantsusmaa || Saksamaa || 2 skulptuuri

· Taotlused esemete otsimiseks (direktiivi 93/7/EMÜ artikli 4 lõige 1)

Aasta || Taotleja || Riik, kellele taotlus esitati || Tulemus

|| Bulgaaria || Belgia || Esemeid ei leitud

|| Itaalia Belgia || Saksamaa (6) || Esemeid leiti (2)

|| Saksamaa || Austria || Eset ei leitud

2010 || Ungari Prantsusmaa Kreeka Tšehhi Vabariik || Itaalia || Menetlus on pooleli (maal) Menetlus on pooleli (arhiivid) Menetlus on pooleli (ajaloolised mündid) Menetlus on pooleli (kuju)

2008 || Leedu || Austria || Ese leiti (menetlus on pooleli)

2008 2010 || Belgia Ühendkuningriik || Madalmaad || Esemed leiti (kirikuesemed) Esemed leiti (arheoloogilise väärtusega esemed)

2008-2011 || Saksamaa Bulgaaria || Austria || (7) Osa esemeid leiti, osa mitte (2) Leitud ja tagastatud esemed (arheoloogilise väärtusega mündid)

2008-2011 || Austria || Saksamaa (3) || Esemed leiti

2008-2011 || Belgia Bulgaaria Tšehhi Vabariik Saksamaa Prantsusmaa Ungari Austria Portugal Rumeenia Slovakkia Soome || Kreeka || Esemeid ei leitud

|| Bulgaaria || Poola || Menetlus on pooleli

|| Poola || Saksamaa || Esemeid ei leitud

|| Bulgaaria || Rumeenia || Esemeid ei leitud

|| Itaalia (1) Ungari (3) Tšehhi Vabariik (1) || Ühendkuningriik (5) || Esemeid leiti 1 ese leiti, 2 eset ei leitud Eset ei leitud

2008-2011 || Kreeka || Kõik liikmesriigid (39 juhtumit) || Esemeid ei leitud

· Teated esemete leidmise kohta (direktiivi 93/7/EMÜ artikli 4 lõige 2)

Aasta || Teate esitaja || Riik, kellele teade esitati || Tulemus

|| Saksamaa (5) || Prantsusmaa Bulgaaria Itaalia Hispaania Taani || Positiivne (tagastati 2 skulptuuri) Meetmeid ei võetud Positiivne (tagastati vaas) Meetmeid ei võetud Meetmeid ei võetud

2011 || Ungari Kreeka Hispaania || Itaalia || Meetmeid ei võetud (vaas Apuuliast) Tagastamismenetlus on käimas (liturgilised esemed) Positiivne (tagastati kunstiesemed ja vanad raamatud)

|| Itaalia || Prantsusmaa || Positiivne (tagastati maal)

|| Eesti || Läti || Positiivne (tagastati 3 ikooni)

2010 2011 2010 || Madalmaad || Prantsusmaa Prantsusmaa Ühendkuningriik || Tagastamismenetlus on käimas (kuju) Meetmeid ei võetud (arhiivid) Meetmeid ei võetud (arheoloogilise väärtusega esemed)

|| Sloveenia || Austria || Teatatud ese, mida Austria ei ole tuvastanud

|| Saksamaa Prantsusmaa || Poola || Positiivne (tagastati skulptuur) Abi anti esemete säilitamise eesmärgil (10 maali)

|| Soome || Prantsusmaa || Meetmeid ei võetud

· Esitatud tagastamistaotlused (direktiivi 93/7/EMÜ artikkel 5)

Aasta || Taotleja || Riik, kellele taotlus esitati || Ese

2008 || Tšehhi Vabariik || Austria || 4 puust pühakukuju ja 2 reliikviat (menetlus tühistati)

2008 || Itaalia || Saksamaa || Vana pronkskiiver (taotlus lükati tagasi)

2009 || Tšehhi Vabariik || Madalmaad || Püha Anna kuju (menetlus on pooleli)

2009 || Leedu || Austria || Skulptuur „Ülestõusnud Kristus” (menetlus on pooleli)

2010 || Tšehhi Vabariik || Austria || 2 kuju (menetlus on pooleli) 10 kuju (tagastatud)

2011 || Tšehhi Vabariik || Austria || 1 Püha Johannes Nepomuki kuju (Čímyšl)

[1]               Nõukogu direktiiv 93/7/EMÜ, 15. märts 1993, liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta (EÜT L 74, 27.3.1993, lk 74), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 96/100/EÜ, 17. veebruar 1997 (EÜT L 60, 1.3.1997, lk 59) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/38/EÜ, 5. juuni 2001 (EÜT L 187, 10.7.2001, lk 43).

[2]               Oma tähelepanekud saatsid komisjonile 22 liikmesriiki.

[3]               Komisjoni esimene aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele nõukogu määruse (EMÜ) nr 3911/92 (kultuuriväärtuste ekspordi kohta) ja nõukogu direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) kohaldamise kohta, KOM(2000) 325 lõplik, 25. mai 2000. Komisjoni teine aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele nõukogu direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) kohaldamise kohta, KOM(2005) 675 lõplik, 21. detsember 2005. Komisjoni kolmas aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele nõukogu direktiivi 93/7/EMÜ (liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise kohta) kohaldamise kohta, KOM(2009) 408 lõplik, 30. juuli 2009.

[4]               Vt 6. mai 2008. aasta otsus kohtuasjas C-133/06: Euroopa Parlament vs. Euroopa Liidu Nõukogu, EKL 2008, lk I-03189, aadressil http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0133:ET:HTML

[5]               Tegemist oli sättega, milles nähti ette, et komisjoni ettepanekul vaatab nõukogu iga kolme aasta järel läbi direktiivi lisas märgitud summad ja kui see on vajalik, siis ajakohastab neid.

[6]               Need dokumendid ei ole avalikud.

[7]               ELT L 39, 10.2.2009, lk 1.

[8]               Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, milles käsitletakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 116/2009 (kultuuriväärtuse ekspordi kohta) rakendamist, KOM(2011)382 lõplik, 27.6.2011.

[9]               Nõukogu järeldused kultuuriväärtuste salakaubaveo ennetamise ja tõkestamise kohta, Brüssel, 27.−28. november 2008 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/08/st14/st14224-re02.fr08.pdf

[10]             Study on preventing and fighting illicit trafficking in cultural goods in the European Union (Kultuuriväärtustega ebaseadusliku kauplemise tõkestamist ja selle vastu võitlemist käsitlev uuring), CECOJI-CNRS-UMR 6224 (Prantsusmaa), 2011. Uuring on kättesaadav prantsuse ja inglise keeles: http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/Report%20Trafficking%20in%20cultural%20goods%20EN.pdf#zoom

[11]             UNESCO 1970. aasta kultuuriväärtuste ebaseaduslikku sissevedu, väljavedu ja omandiõiguse üleandmise keelamist ning ärahoidmise abinõusid käsitlev konventsioon ning UNIDROIT’ 1995. aasta konventsioon varastatud või ebaseaduslikult eksporditud kultuuriväärtuste kohta.

[12]             ELi Nõukogu järeldused kultuuriväärtuste vastase kuritegevuse ennetamise ja tõkestamise kohta, 13.−14. detsember 2011, http://register.consilium.europa.eu/pdf/et/11/st17/st17541.et11.pdf

[13]             http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm

[14]             Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate järeldused kultuurivaldkonna töökava kohta aastateks 2011−2014, ELT C 2.12.2010, lk 1. http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/european-agenda_en.htm

[15]             Töörühma tegemised on kättesaadavad aadressil http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/working-group-on-museum-activities_en.htm

[16]             Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 12. detsember 2012, (EL) nr 1215/2012 kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (ELT L 351, 20.12.2012, lk 1).

[17]             Tšehhi Vabariik esitas siiski ülevaate, mis sisaldab riigist ebaseaduslikult väljaviidud ja teistes liikmesriikides leitud esemete arvu (189 alates aastast 1995), ning omaenda territooriumilt leitud ebaseaduslikku päritolu esemete arvu (243 alates aastast 1995). Ka Itaalia esitas teavet ebaseaduslikult väljaviidud esemete kohta (10 372 ajavahemikus 2008−2011). Andmed pärinevad kultuuripärandi kaitsmise eest vastutava politsei tehtud uurimistest. Peaasjalikult oli tegemist arheoloogilise väärtusega esemetega, mis olid pärit ebaseaduslikult läbiviidud väljakaevamistest. Ungari hinnangul ulatub ebaseaduslikult väljaviidud esemete arv aastas mitmesajani. Rumeenia politsei andmetel on Rumeenia territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud 11 530 kultuuriväärtust (neist 11 300 arheoloogilise väärtusega esemed). Kreeka teavitab ebaseaduslikult väljaviidud esemetest, mille hulgas on 274 ikooni, 44 rooma-, bütsantsi- või hilisbütsantsi aegset arhitektuurisäilet, 1 20. sajandi maal, 5 vaasi (klassikalisest ja Rooma ajastust), 8 münti ja 23 liturgilist eset. Kreeka täheldab ka, et märkimisäärselt on kasvanud varastatud hilisbütsantsi ikoonide arv.

[18]             Võrreldavate andmete saamiseks saatis komisjon direktiivi kohaldamise eest vastutavatele keskasutustele samalaadse küsimustiku kui see, mis saadeti eelmiste aruannete koostamisel. Küsimustiku süsteem tuleb andmete kogumise lihtsustamise ja usaldusväärsuse parandamise eesmärgil läbi vaadata.

[19]             Bulgaaria ja Poola on saavutanud tagastamised UNESCO konventsiooni kaudu. Rumeeniale on tagastatud UNIDROIT’ kaudu 235 eset.

[20]             http://ec.europa.eu/culture/news/201112-consultation_en.htm

[21]             Allikas : liikmesriikide aruanded direktiivi kohaldamise kohta. Direktiivi 93/7/EMÜ kohaldamise eest vastutavad keskasutused on järgnevalt esitatud tabeleid kontrollinud. Siiski ei ole teatavatel juhtudel mõlemad asjaomased liikmesriigid andmeid kinnitanud. Konkreetse tagastamisega seotud andmed võivad olla esitatud mitmes tabelis.

Top