EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0235

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP ühiskomitees EMP lepingu teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust tehtavat koostööd käsitleva protokolli nr 31 muutmise suhtes

/* COM/2012/0235 final - 2012/0119 (NLE) */

52012PC0235

Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP ühiskomitees EMP lepingu teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust tehtavat koostööd käsitleva protokolli nr 31 muutmise suhtes /* COM/2012/0235 final - 2012/0119 (NLE) */


SELETUSKIRI

1.           ETTEPANEKU TAUST

Siseturu nõutava õiguskindluse ja ühtsuse tagamiseks peab EMP ühiskomitee pärast asjaomaste ELi õigusaktide vastuvõtmist integreerima need võimalikult kiiresti Euroopa Majanduspiirkonna lepingusse ja lubama EMP EFTA riikidel osaleda ka EMPd käsitlevates ELi meetmetes, tegevuses ja programmides.

EMP lepingu artiklis 78 on sätestatud, et lepinguosalised peavad tihendama ja laiendama koostööd muu hulgas sotsiaalpoliitika valdkonnas toimuva liidu tegevuse raames.

2.           HUVITATUD ISIKUTEGA TOIMUNUD KONSULTEERIMISE JA MÕJU HINDAMISE TULEMUSED

1.           EMP ühiskomitee otsuse eelnõu (mis on lisatud nõukogu otsuse eelnõule) eesmärk on muuta EMP lepingu teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust tehtavat koostööd käsitlevat protokolli nr 31, et laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks tööjõu vaba liikumist ning sotsiaalkindlustussüsteemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimist.

2.           Käesoleva muudatuse eesmärk on võimaldada EFTA riikidel alates 1. jaanuarist 2012 osaleda järgmistelt Euroopa Liidu 2012. eelarveaasta üldeelarve ridadelt rahastatud meetmetes: Eelarverida 04 01 04 08 „tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustussüsteemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine – halduskorralduskulud” ja eelarverida 04 03 05 „tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustussüsteemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine.”

3.           Vastavalt artikli 79 lõikele 3 ning ilma et see piiraks EMP lepingu artikli 80 kohaldamist, kohaldatakse kõnealuse koostöö suhtes osaliselt lepingu VII osa (Institutsioonilised sätted).

3.           ETTEPANEKU ÕIGUSLIK KÜLG

EMP lepingu rakendamise korda käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 2894/94 artikli 1 lõikega 3 on ette nähtud, et nõukogu määrab komisjoni ettepanekul kindlaks seisukoha, mis tuleb ELi nimel selliste otsuste suhtes võtta.

Komisjon esitab nõukogule EMP ühiskomitee otsuse eelnõu, et nõukogu kiidaks selle heaks kui ELi seisukoha. Komisjon loodab, et ta saab ELi seisukoha EMP ühiskomitees esitada esimesel võimalusel.

2012/0119 (NLE)

Ettepanek:

NÕUKOGU OTSUS

seisukoha kohta, mille Euroopa Liit võtab EMP ühiskomitees EMP lepingu teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust tehtavat koostööd käsitleva protokolli nr 31 muutmise suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikleid 46, 48 ja artikli 218 lõiget 9,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakenduskorra kohta,[1] eriti selle artikli 1 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)       Euroopa Majanduspiirkonna lepingu (edaspidi „EMP leping”) protokoll nr 31 sisaldab teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust tehtavat koostööd käsitlevaid erisätteid ja -korda.

(2)       On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks tegevust väljaspool nelja vabadust, sealhulgas koostööd tööjõu vaba liikumise ning sotsiaalkindlustussüsteemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimisel.

(3)       Seepärast tuleks lepingu protokolli nr 31 muuta, et sellist laiendatud koostööd võimaldada.

(4)       EMP ühiskomitees võetav Euroopa Liidu seisukoht peaks põhinema lisatud otsuse eelnõul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mille EL võtab EMP ühiskomitees EMP lepingu protokolli nr 31 muutmise ettepaneku suhtes, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuse eelnõul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel,

                                                                       Nõukogu nimel

                                                                       eesistuja

LISA

Eelnõu (5.3.2012)

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1) Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP ühiskomitee otsusega nr …/…[2]..

(2) On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks tööjõu vaba liikumist ning sotsiaalkindlustussüsteemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimist.

(3) Seepärast tuleks lepingu protokolli nr 31 muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuarist 2012,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

1.           lõike 11 järele lisatakse järgmine lõige:

„12.   Alates 1. jaanuarist 2012 osalevad EFTA riigid meetmetes, mida rahastatakse Euroopa Liidu 2012. eelarveaasta üldeelarve järgmistelt ridadelt:

-        Eelarverida 04 01 04 08: „tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustussüsteemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine – halduskorralduskulud”;

-        Eelarverida 04 03 05: „tööjõu vaba liikumine ning sotsiaalkindlustussüsteemide ja võõrtöötajate, sh kolmandatest riikidest tulnud võõrtöötajate suhtes rakendatavate meetmete koordineerimine”.”

2.           Lõikes 5 asendatakse sõnad „ning kaheteistkümnendas taandes nimetatud programmis alates 1. jaanuarist 2009” sõnadega „ning kaheteistkümnendas taandes nimetatud programmis alates 1. jaanuarist 2009 ja meetmetes, mida rahastatakse lõikes 12 osutatud 2012. eelarveaasta eelarveridadelt alates 1. jaanuarist 2012”.

3.           Lõigetes 6 ja 7 asendatakse sõnad „lõikes 8” sõnadega „lõigetes 8 ja 12”.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub EMP ühiskomitee viimasele teavitamisele järgneval päeval vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1*.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

            EMP ühiskomitee nimel

            eesistuja                                                 EMP ühiskomitee             sekretärid

[1]               ELT L 305, 30.11.1994, lk 6.

[2]               ELT L …

*               [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]

Top