EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Euroopa Keskpanga arvamus, 6. november 2012 , seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 374/2


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

6. november 2012,

seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Sissejuhatus ja õiguslik alus

15. mail 2012 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määrus on EKP pädevusvaldkonnas. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

Euroopa statistikat arendavad, teevad ja levitavad Euroopa statistikasüsteem (ESS) ja Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS), kes tegutsevad eraldi, kuid teineteist täiendavate õigusraamistike alusel ja teevad oma statistikafunktsiooni täitmisel tihedat koostööd (2). Seetõttu toetab EKP ESSi õigusraamistiku tõhustamist, mis suurendab selle tulemuslikkust ja eelkõige aitab saavutada EKPSiga samaväärset sõltumatuse taset. Konkreetsemalt toetab EKP Euroopa statistikasüsteemi juhtimise tugevdamise eesmärki järgmise kaudu: a) riiklike statistikaametite rolli tugevdamine Euroopa statistikaga seotud ametiasutuste statistikategevuse koordineerimisel seoses Euroopa statistikasüsteemi ainuvastutusega, (3) b) statistikaametite juhtide ja Eurostati juhi ametialase sõltumatuse tugevdamine, (4) c) Euroopa statistika tegevusjuhise rakendamise tugevdamine, pannes liikmesriikidele kohustuse võtta konkreetsed poliitikameetmed algatuse „Konfidentsiaalsete andmetega seotud kohustused” põhjal, mille edenemist jälgib komisjon (5), ning d) riiklike statistikaametite haldusandmetele juurdepääsu ja kasutamise tõhustamine (6).

1.   Riiklike statistikaametite koordineeriva rolli tugevdamine ESSis ja koostöö EKPSiga

1.1.

Ettepandud määruse kohaselt tegutsevad riiklikud statistikaametid komisjoni (Eurostati) kontaktasutusena statistika küsimustes (7) ja „vastutavad riiklikul tasandil eelkõige statistika kavandamise ja sellealase aruandluse, kvaliteedi kontrollimise, metoodika, andmeedastuse ja Euroopa statistikasüsteemi statistikaalaste meetmete kohta teabe jagamise eest” (8). EKP toetab riiklike statistikaametite riigisisese vastutuse tugevdamist, kuna see aitab kaasa ja täiustab Euroopa statistika ühtset tegemist. Samas leiab EKP, et tugevdatud koordineerimispädevus puudutab „Euroopa statistikaid, mida Euroopa statistikasüsteem arendab, koostab ja levitab” (9). EKP tuletab meelde, et riikide keskpangad (RKPd), kes on EKPSi liikmed a) teevad statistikat Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklite 3 ja 5 alusel, mida on täpsustatud nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruses (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) (10), ja b) ei osale Euroopa statistika tegemises nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 alusel, kuigi määratletud juhtudel võivad riiklikud statistikaametid ja liidu statistikaasutus RKPde poolt kogutud andmeid Euroopa statistika tegemisel kasutada (11). EKPSi kaudu teostatavaid RKPde statistikaga seotud ülesandeid koordineerib EKP nõukogu. EKP nõukogu roll selles hõlmab muuhulgas EKPSi ülesannete jaotuse määramise statistilise teabe kogumise ja kontrollimisega seoses ning statistikaaruandluse nõuete rakendamise (12). Seega eeldab EKP, et riiklike statistikaametite koordineerimispädevus ei ole seotud Euroopa statistikaga, mida tehakse EKPSi kaudu EKPSi põhikirja artiklite 3 ja 5 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 2533/98 alusel.

1.2.

Kuigi Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi liikmed täidavad neile määratud statistilisi ülesandeid, teevad nad tihedat koostööd, eelkõige ühistest vastutusvaldkondades, näiteks riikide arvepidamine ja maksebilansi statistika tegemine (13). Euroopa statistika valdkondades, mis on Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi ühisvastutuses, on oluline säilitada ja tugevdada praegust tugevat koostöökorraldust, mis toimib liidu tasandil läbi monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee (14), samuti riikide koostöökorraldust konkreetsete juhtude vastutuse jaotuse osas.

1.3.

Ettepandud määruse kohaselt on riiklike statistikaametite juhid riiklikes statistikasüsteemides ainupädevad otsustama protsesside, statistiliste meetodite, standardite ja menetluste üle, nagu ka kõikide Euroopa statistikate sisu ja avaldamise ajastuse üle (15). Kuigi EKP toetab ettepanekut riiklike statistikaametite juhtide ametialase sõltumatuse tugevdamise kohta riigisisese Euroopa statistikasüsteemi tegevuse osas, leiab EKP, et nende suurendatud koordineerimisroll ei mõjuta RKPde tegevust nende statistikaülesannete teostamisel EKPSi põhikirja ja määruse (EÜ) nr 2533/98 alusel, mille suhtes kehtib lepingu artiklis 130 ja EKPSi põhikirja artiklis 7 sätestatud sõltumatustagatis.

1.4.

Seetõttu soovitab EKP sõnastada selgituse, et tagada ettepandud määruses institutsionaalne vahetegu Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi vahel. Lisaks peaks see tunnustama kohase koostöö vajadust, mis võimaldaks mõlemal süsteemil parimal viisil teostada oma teineteist täiendavaid funktsioone seoses Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamisega (16).

2.   Riiklike statistikaametite haldusandmetele juurdepääsu ja kasutamise tõhustamine

2.1.

Ettepandud määruse kohaselt on riiklikel statistikaametitel, muudel statistikaasutustel ja komisjonil (Eurostat) õigus kõikidele haldusandmetele kiiresti ja tasuta juurde pääseda ning neid kasutada ja statistikasse integreerida Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks vajalikul määral (17). EKP märgib, et mõisted „haldusandmed” (mis oli varem „administratiivandmete allikad” (18)) ja juurdepääsu saamine „kiiresti ja tasuta”, võivad vajada täiendavat selgitust. Nagu EKP on juba märkinud (19), tuleb avalikele andmetele juurdepääsus juhinduda liikmesriikide ja komisjoni poolt nende vastavates vastutusalades vastu võetud reeglitest (20).

2.2.

On tehtud ka ettepanek muudatuseks, mille kohaselt tuleb konsulteerida riiklike statistikaasustustega ja komisjoniga (Eurostat) ja need kaasata haldusandmete algse kujunduse, edaspidise arenduse ja katkestamise puhul nende koostamisel muude organite poolt ja „neil on õigus kooskõlastada standardimistegevust haldusandmete puhul, mis on seotud statistiliste andmete koostamisega” (21). EKP toetab muudatusettepanekuid, mis kohaldatuina kooskõlas lepingu põhimõtetega, sh subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega, (22) võimaldaksid Euroopa statistikasüsteemil paremini kasutada haldusandmete allikaid, et tekiks tõhususefekt, väheneks aruandluskoormus ja paraneks Euroopa statistikasüsteemi poolt tehtud Euroopa statistika kvaliteet. Siiski märgib EKP, et muudatusettepanekud ei tohiks mõjutada keskpangasõltumatuse põhimõtet, mis tuleneb lepingu artiklist 130 ja EKPSi põhikirja artiklist 7, ning EKPSi põhikirja artiklis 37 sätestatud ametisaladuse kohustust. Seega on vajalik selgitus riiklike statistikaasutuste ja komisjoni võimaliku juurdepääsu osas EKPSi liikmete poolt hoitavatele haldusandmetele, eelkõige EKPSi ülesannete täitmisega seotud haldusandmetele (23).

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 6. november 2012

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  KOM(2012) 167 lõplik.

(2)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 põhjendusi 7 ja 10 ning artiklit 9, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artiklit 5, nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) artikleid 2a ja 8a (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8) ja nõukogu 9. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 951/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) põhjendust 8 (ELT L 269, 14.10.2009, lk 1). Võrdle EKP 14. novembri 2007. aasta arvamuse CON/2007/35 (Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb Euroopa statistikat) punktiga 1.1 (ELT C 291, 5.12.2007, lk 1).

(3)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 muudatust ettepandud määruse artikli 1 lõikes 2.

(4)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 uut artiklit 5a, mis lisatakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 3; vrd komisjoni 17. septembri 2012. aasta otsuse 2012/504/EL artikleid 3 ja 7 (ELT L 251, 18.9.2012, lk 49).

(5)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 11 uut lõiget 3, mis lisatakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 5.

(6)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 uut artiklit 17, mis lisatakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 8.

(7)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõike 1 esimest lõiku, mida muudetakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 2.

(8)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõike 1 teist lõiku, mida muudetakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 2.

(9)  Vt ettepandud määruse põhjendus 6.

(10)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8. Vrd EKP arvamuse CON/2007/35 punktiga 1.2.

(11)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 põhjendust 9. Mõnedel juhtudel võivad riikide õigusaktid panna konkreetsetele RKPdele Euroopa statistikaprogrammi kuuluva statistika tegemise, mida tavaliselt kogutakse ESSi kaudu määruse (EÜ) nr 223/2009 alusel, kui see on kooskõlas EKPSi ülesannete täitmisega.

(12)  Vt määruse (EÜ) nr 2533/98 põhjendust 11.

(13)  Vt nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (riikide ja regioonide arvepidamise Euroopa süsteemi kohta ühenduses) (EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1) artiklit 6. Vt ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määruse (EÜ) nr 184/2005 (ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta) (ELT L 35, 8.2.2005, lk 23) põhjendust 9. Vt ka 16. juuli 2004. aasta suunist EKP/2004/15 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (ELT 354, 30.11.2004, lk 34).

(14)  Vt nõukogu otsust 91/115/EMÜ, millega moodustatakse monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komitee (EÜT L 59, 6.3.1991, lk 19).

(15)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 uut artiklit 5a, mis lisatakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 3.

(16)  Vt käesoleva arvamuse lisa muudatusi 1 ja 2 ning 4 kuni 6.

(17)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 uut artikli 17a lõiget 1, mis lisatakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 8.

(18)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 24 välja jätmist ettepandud määruse artikli 1 lõikes 10.

(19)  Vt arvamuse CON/2007/35 punkti 1.4.

(20)  Praegu on see nõutav nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 24 teise lõike alusel. Vt käesoleva arvamuse lisa muudatusi 3 ja 7.

(21)  Vt määruse (EÜ) nr 223/2009 uut artikli 17a lõiget 2, mis lisatakse ettepandud määruse artikli 1 lõikega 8.

(22)  Vt Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikeid 3 ja 4.

(23)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatust 7.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni ettepanek

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Põhjendus 9

„(9)

Lisaks tuleks selgitada riiklikele statistikaametitele juba antud kooskõlastava rolli ulatust, et saavutada statistiliste meetmete tõhusam kooskõlastamine riiklikul tasandil, sealhulgas kvaliteedijuhtimise osas.”

„(9)

Lisaks tuleks selgitada riiklikele statistikaametitele Euroopa statistikasüsteemi kaudu tehtava Euroopa statistika osas juba antud kooskõlastava rolli ulatust, et saavutada statistiliste meetmete tõhusam kooskõlastamine Euroopa statistikasüsteemis riiklikul tasandil, sealhulgas kvaliteedijuhtimise osas.”

Selgitus

Vt muudatus 2.

Muudatus 2

Uus põhjendus 9a

Tekst puudub

„(9a)

Kooskõlas nõukogu 23. novembri 1998. aasta määruse (EÜ) nr 2533/98 (statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt) (2) artikliga 9 teevad Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) tihedat koostööd, et tagada tervikliku Euroopa statistika tegemine nende kahe statistikasüsteemi poolt nende pädevusvaldkondades kooskõlas kummagi töökavadega. Konkreetsed koostöövaldkonnad on näiteks riikide arvepidamine ja maksebilansi statistika, samuti komisjoni nõustamine ülemäärase eelarvepuudujäägiga seotud statistika osas.

Selgitus

Kooskõlas määrustega (EÜ) nr 223/2009 ja nr 2533/98 arendavad, teevad ja levitavad Euroopa statistikat Euroopa statistikasüsteem ja EKPS, kes tegutsevad eraldi, kuid teineteist täiendavate õigusraamistike alusel. Nagu osutatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 põhjenduses 9, ei osale EKPSi liikmed Euroopa statistika tegemises määruse (EÜ) nr 223/2009 alusel. Sellegipoolest teevad Euroopa statistikasüsteem ja EKPS tihedat koostööd, mis tagab, et kumbki saab täita oma statistikaga seotud funktsioone. Konkreetselt võib RKP liidu statistikaasutusega kokku leppida, et oma konkreetsetes pädevusvaldkondades ja ilma riiklikke korraldusi mõjutamata, võivad riiklikud statistikaametid, muud ametiasutused ja liidu statistikaasutused RKP poolt Euroopa statistika tegemiseks koostatud andmeid otseselt või kaudselt kasutada. Muudatusettepanekud kajastavad olemasolevaid kokkuleppeid.

Muudatus 3

Põhjendused 10 ja 11

„(10)

Statistikaasutuste ja andmete esitajate koormuse vähendamiseks peaksid riiklikud statistikaametid ja muud riiklikud asutused pääsema kiiresti ja tasuta juurde muu hulgas elektroonilisel teel esitatud haldusandmetele ning saama neid andmeid oma statistikas kasutada.

(11)

Riiklike statistikaametitega tuleks lisaks konsulteerida selliste uute haldusandmete väljakujundamise varases etapis, mida saab kasutada statistilistel eesmärkidel ja olemasolevate haldusallikate kavandatud muudatuste või nende allikate kasutamise lõpetamise üle. Ühtlasi peaksid riiklikud statistikaametid saama haldusandmete omanikelt vajalikke metaandmeid ja kooskõlastama standardimistegevust haldusandmete puhul, mis on seotud statistiliste andmete koostamisega.”

„(10)

Statistikaasutuste ja andmete esitajate koormuse vähendamiseks peaksid riiklikud statistikaametid ja muud riiklikud asutused pääsema kiiresti ja tasuta juurde muu hulgas elektroonilisel teel esitatud haldusandmetele ning saama neid andmeid oma statistikas kasutada.

Riiklike statistikaametitega tuleks lisaks konsulteerida selliste uute haldusandmete väljakujundamise varases etapis, mida saab kasutada statistilistel eesmärkidel ja olemasolevate haldusallikate kavandatud muudatuste või nende allikate kasutamise lõpetamise üle. Ühtlasi peaksid riiklikud statistikaametid saama haldusandmete omanikelt vajalikke metaandmeid ja kooskõlastama standardimistegevust haldusandmete puhul, mis on seotud statistiliste andmete koostamisega. Riiklike statistikaametite ja muude ametiasutuste pädevuse teostamine seoses EKPSi haldusandmetele juurdepääsu, nende kasutamisega, standardimise, algse kujunduse, edaspidise arenduse ja lõpetamisega ei tohiks mõjutada lepingu artiklis 127 sätestatud EKPSi ülesannete täitmist ega keskpangasõltumatuse tagatisi lepingu artiklis 130 ja artikli 282 lõikes 3 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 7.

Selgitus

Vt muudatus 7.

Muudatus 4

Artikli 1 lõige 2

„(2)   Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   1. Riiklik statistikaasutus, mille iga liikmesriik on määranud Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamisega seotud riikliku tasandi tegevuste koordineerimise eest vastutavaks asutuseks, tegutseb komisjoni (Eurostati) kontaktasutusena statistika küsimustes.

Riiklike statistikaametite koordineerimiskohustus hõlmab kõiki muid riiklikke asutusi, mis vastutavad Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise eest. Riiklikud statistikaametid vastutavad riiklikul tasandil eelkõige statistika kavandamise ja sellealase aruandluse, kvaliteedi kontrollimise, metoodika, andmeedastuse ja Euroopa statistikasüsteemi statistikaalaste meetmete kohta teabe jagamise eest.” ”

„(2)   Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   1. Riiklik statistikaasutus, mille iga liikmesriik on määranud Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamisega seotud riikliku tasandi tegevuste koordineerimise eest vastutavaks asutuseks käesoleva määruse alusel, tegutseb komisjoni (Eurostati) kontaktasutusena statistika küsimustes.

Riiklike statistikaametite koordineerimiskohustus hõlmab kõiki muid riiklikke asutusi, mis vastutavad Euroopa statistika arendamise, koostamise ja levitamise eest käesoleva määruse alusel. Riiklikud statistikaametid vastutavad riiklikul tasandil eelkõige statistika kavandamise ja sellealase aruandluse, kvaliteedi kontrollimise, metoodika, andmeedastuse ja Euroopa statistikasüsteemi statistikaalaste meetmete kohta teabe jagamise eest ning teevad koostööd asjaomase riigi keskpangaga (RKP), et tagada tervikliku Euroopa statistika tegemine Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi kaudu kummagi pädevusvaldkondades.” ”

Selgitus

Vt muudatus 2.

Muudatus 5

Artikli 1 lõige 3

„(3)   Lisatakse artikkel 5a järgmises sõnastuses:

Artikkel 5a

Riiklike statistikaametite juhid

1.   Riiklike statistikaametite juhid on riiklikes statistikasüsteemides ainupädevad otsustama protsesside, statistiliste meetodite, standardite ja menetluste üle, nagu ka kõikide Euroopa statistikate sisu ja avaldamise ajastuse üle. Neile antakse volitus võtta vastu otsuseid kõigis riikliku statistikaameti juhtimisega seotud küsimustes. Samuti kooskõlastavad nad statistikaalast tegevust kõikide riiklike asutuste vahel, kes osalevad Euroopa statistika arendamises, koostamises ja levitamises. Nimetatud ülesandeid täidavad riiklike statistikaametite juhid sõltumatult; nad ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt ega mingilt muult organilt; nad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis on nende ülesannete täitmisega vastuolus.” ”

„(3)   Lisatakse artikkel 5a järgmises sõnastuses:

Artikkel 5a

Riiklike statistikaametite juhid

1.   Riiklike statistikaametite juhid on riiklikes statistikasüsteemides ainupädevad otsustama protsesside, statistiliste meetodite, standardite ja menetluste üle, nagu ka kõikide Euroopa statistikate sisu ja avaldamise ajastuse üle käesoleva määruse alusel. Neile antakse volitus võtta vastu otsuseid kõigis riikliku statistikaameti juhtimisega seotud küsimustes. Samuti kooskõlastavad nad statistikaalast tegevust kõikide riiklike asutuste vahel, kes osalevad Euroopa statistika arendamises, koostamises ja levitamises Euroopa statistikasüsteemi kaudu. Lisaks teevad nad koostööd asjaomase RKPga küsimustes, mis on seotud Euroopa statistika tegemisega ja mis on Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi jaoks ühised. Nimetatud ülesandeid täidavad riiklike statistikaametite juhid sõltumatult; nad ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt ega mingilt muult organilt; nad hoiduvad igasugusest tegevusest, mis on nende ülesannete täitmisega vastuolus.” ”

Selgitus

Vt muudatus 2.

Muudatus 6

Artikli 1 lõige 5

„(5)   Artiklile 11 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

„3.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed Euroopa statistika tegevusjuhise rakendamiseks, et säilitada oma statistika usaldusväärsus. Selleks allkirjastavad ja rakendavad kõik liikmesriigid, keda esindavad nende valitsused, algatuse „konfidentsiaalsete andmetega seotud kohustused”, mille kohaselt võetakse konkreetsed poliitilised kohustused tegevusjuhise rakendamiseks ja kvaliteeditagamise riiklike raamistike, sealhulgas enesehindamiste ja parandusmeetmete, kehtestamiseks. Komisjon annab algatusele kaasallkirja.

Komisjon kontrollib kohustuste täitmist regulaarselt liikmesriikide saadetud aastaaruannete põhjal. Komisjon annab aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõnealuste kohustuste täitmise kohta kolme aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.” ”

„(5)   Artiklile 11 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:

„3.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed Euroopa statistika tegevusjuhise rakendamiseks, et säilitada oma panuse usaldusväärsus Euroopa statistikasüsteemi poolt tehtavasse Euroopa statistikasse. Selleks allkirjastavad ja rakendavad kõik liikmesriigid, keda esindavad nende valitsused, algatuse „konfidentsiaalsete andmetega seotud kohustused”, mille kohaselt võetakse konkreetsed poliitilised kohustused tegevusjuhise rakendamiseks ja kvaliteeditagamise riiklike raamistike, sealhulgas enesehindamiste ja parandusmeetmete, kehtestamiseks. Komisjon annab algatusele kaasallkirja.

Komisjon kontrollib kohustuste täitmist regulaarselt liikmesriikide saadetud aastaaruannete põhjal. Komisjon annab aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule kõnealuste kohustuste täitmise kohta kolme aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.” ”

Selgitus

Vt muudatus 2.

Muudatus 7

Artikli 1 lõige 8

„(8)   Lisatakse artikkel 17a järgmises sõnastuses:

Artikkel 17a

Juurdepääs haldusandmetele, nende kasutamine ja integreerimine

1.   „Andmete esitajate koormuse vähendamiseks on riiklikel statistikaametitel, artiklis 4 sätestatud muudel riiklikel asutustel ja komisjonil (Eurostat) õigus kõikidele haldusandmetele kiiresti ja tasuta juurde pääseda ning neid kasutada ja statistikasse integreerida Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks vajalikul määral.

2.   Riiklike statistikaametite ja komisjoniga (Eurostat) konsulteeritakse ja nad kaasatakse muude asutuste kogutud ja säilitatud haldusandmete esialgsesse väljakujundamisse, edasisse arendamisse ja nende kogumise lõpetamisse, lihtsustades seeläbi nende andmete täiendavat kasutamist statistilistel eesmärkidel.. Neil on õigus kooskõlastada standardimistegevust haldusandmete puhul, mis on seotud statistiliste andmete koostamisega.

3.   Riiklike statistikaametite, muude riiklike asutuste ja komisjoni (Eurostati) juurdepääs ja kaasamine vastavalt lõigetele 1 ja 2 piirdub haldusandmetega nende vastavate haldussüsteemide raames.

4.   Riiklikud statistikaametid saavad statistilistel eesmärkidel kasutatavate haldusandmete omanikelt vajalikke metaandmeid.

5.   Riiklikud statistikaametid ja haldusandmete omanikud loovad vajalikud koostöömehhanismid.” ” ”

„(8)   Lisatakse artikkel 17a järgmises sõnastuses:

Artikkel 17a

Juurdepääs haldusandmetele, nende kasutamine ja integreerimine

1.   Andmete esitajate koormuse vähendamiseks on riiklikel statistikaametitel, artiklis 4 sätestatud muudel riiklikel asutustel ja komisjonil (Eurostat) õigus kõikidele haldusandmetele kiiresti ja tasuta juurde pääseda ning neid kasutada ja statistikasse integreerida Euroopa statistika arendamiseks, koostamiseks ja levitamiseks vajalikul määral käesoleva määruse alusel.

2.   Riiklike statistikaametite ja komisjoniga (Eurostat) konsulteeritakse ja nad kaasatakse muude asutuste kogutud ja säilitatud haldusandmete esialgsesse väljakujundamisse, edasisse arendamisse ja nende kogumise lõpetamisse, lihtsustades seeläbi nende andmete täiendavat kasutamist statistilistel eesmärkidel.. Neil on õigus kooskõlastada standardimistegevust haldusandmete puhul, mis on seotud statistiliste andmete koostamisega.

3.   Vajaduse korral kehtestavad liikmesriigid ja komisjon oma vastavates pädevusvaldkondades tõhusa juurdepääsu praktilise korra ja tingimused. EKPSi poolt koostatud ja hoitud haldusandmete osas ei või riiklike statistikaametite, muude ametiasutuste ja komisjoni (Eurostat) pädevuste teostamine lõigete 1 ja 2 alusel mõjutada lepingu artiklis 127 sätestatud EKPSi ülesannete täitmist ega keskpangasõltumatuse ja ametisaladuse tagatisi lepingu artiklis 130 ja artikli 282 lõikes 3 ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklites 7 ja 37.

4.   Riiklike statistikaametite, muude riiklike asutuste ja komisjoni (Eurostati) juurdepääs ja kaasamine vastavalt lõigetele 1, 2 ja 3 piirdub haldusandmetega nende vastavate haldussüsteemide raames.

5.   Riiklikud statistikaametid saavad statistilistel eesmärkidel kasutatavate haldusandmete omanikelt vajalikke metaandmeid.

6.   Riiklikud statistikaametid ja haldusandmete omanikud loovad vajalikud koostöömehhanismid.” ”

Selgitus

Avalikele andmetele juurdepääsu korralduse peaks endiselt määrama liikmesriigi ja komisjoni poolt nende pädevusvaldkondades vastu võetud reeglitega määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 24 teise lõigu kohaselt. Need reeglid peaksid eelkõige täpsustama mõisteid „haldusandmed” ja „kiiresti ja tasuta”.

Lisaks ei tohi avalikele andmetele juurdepääsu osas ettepandud muudatused mõjutada lepingu artiklis 127 sätestatud EKPSi ülesannete täitmist ega keskpangasõltumatuse ja ametisaladuse tagatisi lepingu artiklis 130 ja EKPSi põhikirja artiklites 7 ja 37. Seega on vajalik selgitus riiklike statistikaasutuste ja komisjoni võimaliku juurdepääsu osas EKPSi poolt hoitavatele haldusandmetele, eelkõige EKPSi ülesannete täitmisega seotud haldusandmetele.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)   EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8 .”


Top