EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XE0508

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon „Olukord Vahemere lõunakalda riikides”

OJ C 132, 3.5.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 132/1


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon „Olukord Vahemere lõunakalda riikides”

2011/C 132/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu istungjärgul 15.–16. märtsil 2011. aastal (15. märtsi istungil) vastu järgmise resolutsiooni. Poolt hääletas 149, vastu hääletas 11, erapooletuks jäi 10.

1.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee väljendab oma solidaarsust Vahemere lõunakalda riikide elanikega, kes võitlevad rahumeelselt oma põhiõiguste ja -vabaduste eest, ning toetab nende õiguspäraseid püüdlusi stabiilse demokraatliku korra loomise suunas.

2.

Komitee nõuab, et lõpetataks igasugune vägivald elanike suhtes ning austataks täielikult nende soovi liikuda demokraatia suunas ning õigust sõnavabadusele ja rahumeelsetele meeleavaldustele.

3.

Komitee toetab üleminekut õigusriigi korrale, mis peaks toimuma viivitusteta, rahumeelselt ja demokraatlikult, nii et kujundataks stabiilne demokraatlik kord, mille aluseks on vabad ja õiglased valimised, ühinemisvabaduse täielik tunnustamine ning inimõiguste austamine.

4.

Sellises olulises ajaloolises pöördepunktis võtavad Vahemere riikide tööandjate ja töötajate organisatsioonid ning teised selgete demokraatlike püüdlustega kodanikuühiskonda esindavad ja eelkõige sotsiaal-majanduslikus, ühiskondlikus, ametialases ja kultuuri valdkonnas osalejad – olgu nad alustanud oma tegevust juba ammu või alles hiljuti – endale otsustava ülesande poliitilise korra muutmisel ning neid kutsutakse üles tegutsema selles kõnealuste riikide tuleviku jaoks hädavajalikus rollis. Läbinisti demokraatliku riigikorra saavutamiseks on oluline algatada konstruktiivne ja viljakas dialoog eelnimetatud organisatsioonide ja üleminekuprotsessi eestvedavate poliitiliste juhtide vahel. Sama tähtis on kodanikuühiskonna panus naabrussuhete, sealhulgas kogukondadevaheliste otsekontaktide tihendamisse.

5.

Komitee peab kiiduväärseks ELi välisasjade kõrge esindaja hiljutisi üleskutseid demokraatia edendamiseks ja väljakuulutatud kavatsust koostada piirkonna jaoks humanitaarabikava. Komitee nõuab Euroopa sõnaselget pühendumust Vahemere lõunakalda riikide kodanikuühiskonnale, nagu väljendati neis üleskutseis. ELi välisteenistus on teatanud, et võtab juba meetmeid selle poliitilise pühendumuse elluviimiseks. Komitee omalt poolt on valmis toetama kõnealust poliitilist algatust, arendades asjakohast suutlikkust, soodustades üksmeele leidmist ning aidates Vahemere lõunaranniku riikide kodanikuühiskonnal korraldada struktureeritud ja esindavat dialoogi. Komitee väljendab heameelt otsuse üle arendada seda uut lähenemisviisi: rahvaülestõusud Vahemere lõunakalda riikides viitavad selgelt nõrkadele kohtadele ELi välispoliitikas asjaomaste riikide suhtes.

6.

Selleks kasutab komitee oma olemasolevaid ja ka uusi sidemeid, sealhulgas kontakte tööandjate ja töötajate organisatsioonidega ning teiste kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kel on sidemeid Euroopa kodanikuühiskonna asjaomaste osalistega, ning Euroopa ja Vahemere piirkonna valitsusvälise platvormiga. Komitee pooldab ühist tegutsemist eesmärgiga toetada rahumeelset üleminekut demokraatiale kõnealuses piirkonnas.

7.

Komitee kutsub kõiki demokraatlikke jõude üles selles üleminekus osalema. Üleminekuprotsessis on väga oluline demokraatlike ja sõltumatute tööandjate ja töötajate organisatsioonide ning teiste kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemine.

8.

Komitee kutsub ELi üles võtma ulatuslikke meetmeid, vaadates üle Vahemere Liidu ülesanded, et pakkuda poliitilist ja institutsioonilist, majanduslikku, sotsiaalset, tehnilist ja humanitaarabi Vahemere piirkonna riikidele, kes on juba asunud demokraatlike ümberkorralduste teele. Komitee väljendab kahetsust, et ELi institutsioonide ja liikmesriikide vaheline kooskõlastus on puudulik nende küsimuste lahendamisel. Seetõttu nõuab komitee tungivalt, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid kooskõlastaksid oma tegevust selles piirkonnas ja uuendaksid põhjalikult oma Vahemere piirkonna strateegiat. Uues lähenemisviisis peaks kesksel kohal olema kodanikuühiskonna toetamine, et tagada ELi poolt kõnealuse piirkonna riikidele antava toetuse maksimaalne tulemuslikkus. Nii Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui ka Regioonide Komitee on valmis sellesuunalistes algatustes osalema.

9.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee on leppinud kokku, et kooskõlastavad oma edasist tegevust seoses Vahemere lõunakalda riikide demokraatliku arenguga. Komiteed paluvad ELi institutsioonidel ja asutustel võtta vastu ühise tegevuskava, milles oleks kirjas, kuidas neist igaüks peaks aitama välja töötada ELi üldist poliitikat selles piirkonnas.

10.

Komitee väljendab heameelt 11. märtsil toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise istungi järelduste üle, milles toetati Vahemere riikide demokraatlikku, majanduslikku ja sotsiaalset arengut.

11.

Komitee kutsub Euroopa Liitu ja liikmesriike üles tegutsema kiiresti ja tõhusalt rahvusvahelise üldsuse kooskõlastatud sekkumise nimel Liibüas, et tagada sealsete elanike turvalisus, humanitaarabi ja kõik vajalikud meetmed demokraatiale ülemineku toetamiseks.

Brüssel, 15. märts 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Staffan NILSSON


Top