EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0940

Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

/* KOM/2011/0940 lõplik - 2011/0467 (NLE) */

52011PC0940

Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas /* KOM/2011/0940 lõplik - 2011/0467 (NLE) */


SELETUSKIRI

(1) Nõukogu võttis 2. märtsil 2011 vastu määruse (EL) nr 204/2011, millega kehtestati piiravad meetmed seoses olukorraga Liibüas eesmärgiga jõustada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon nr 1970 (2011). Kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu 17. märtsi 2011. aasta resolutsiooniga 1973 (2011) külmutati Liibüa keskpanga ja Liibüa Araabia Välispanga (Libyan Arab Foreign Bank) varad vastavalt määrusele (EL) nr 233/2011.

(2) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 15. septembril 2011 vastu resolutsiooni nr 2009 (2011), et toetada Liibüa taastumist hiljutisest konfliktist ja alustada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1970 ja sellele järgnenud resolutsioonidega kehtestatud teatavate sanktsioonide tühistamist. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2009 nähakse ette teatavate külmutatud rahaliste vahendite läbipaistev ja vastutustundlik vabastamine majandustegevuse elavdamise eesmärgil.

(3) 16. detsembril 2011 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu tühistada Liibüa keskpanga ja Liibüa Araabia Välispanga (Libyan Arab Foreign Bank) suhtes 17. märtsi 2011. aasta resolutsiooniga 1973 (2011) kehtestatud piiravad meetmed. Nõukogu valmistab selle otsuse kinnitamiseks ette ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) valdkonna otsust.

(4) Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja ELi tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5) Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjon teevad seetõttu ettepaneku tühistada vastavasisulised piiravad meetmed, mis kehtestati nõukogu määrusega (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas).

2011/0467 (NLE)

Ühisettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu … 2011. aasta otsust 2011/…/ÜVJP, millega muudetakse nõukogu otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas[1],

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Tulenevalt nõukogu otsusest 2011/137/ÜVJP võttis nõukogu 2. märtsil 2011 vastu määruse (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas[2]. Määrusega (EL) nr 204/2011 nähakse ette eelkõige Liibüa keskpanga ja Liibüa Araabia Välispanga (Libyan Arab Foreign Bank) rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine.

(2) Arvestades ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2009 (2011) ja tulenevalt otsusest 2011/625/ÜVJP, nähakse määruses (EL) nr 965/2011 ette muudatused? eelkõige teatavate Liibüa üksuste varade külmutamises Liibüa majanduse elavdamise eesmärgil.

(3) ÜRO Julgeolekunõukogu otsustas oma 16. detsembri otsuses, et Liibüa keskpanga ja Liibüa Araabia Välispangaga seotud meetmed tuleks tühistada. Kooskõlas otsusega 2011/…/ÜVJP tuleks seetõttu muuta määruse (EL) nr 204/2011 asjaomast sätet.

(4) Kõnealused meetmed kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu reguleerimisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja ELi tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(5) Käesolevas määruses sätestatud meetmete tõhususe tagamiseks peab käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 204/2011 muudetakse järgmiselt:

Artiklis 5 asendatakse lõige 4 järgmise tekstiga:

„4.     Kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mida 16. septembri 2011. aasta seisuga omasid või kontrollisid:

(a) Liibüa Investeerimisamet (Libyan Investment Authority) ning

(b) Liibüa Aafrika Investeerimisportfell (Libyan Africa Investment Portfolio)

ning mis asusid nimetatud kuupäeval väljaspool Liibüat, on endiselt külmutatud.”

Artikkel 2

Käeolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

                                                                       Nõukogu nimel

                                                                       eesistuja

[1]               ELT L…, …2011, lk

[2]               ELT L 58, 3.3.2011, lk 1.

Top