EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011HB0024

Euroopa Keskpanga soovitus, 9. detsember 2011 , Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (EKP/2011/24)

OJ C 64, 3.3.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 64/1


EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS,

9. detsember 2011,

Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

(EKP/2011/24)

2012/C 64/01

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artiklit 5.1 ja artikli 34.1 kolmandat taanet,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt, (1) eelkõige selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteem (EKPS) nõuab oma ülesannete täitmiseks igakülgset ja usaldusväärset välisstatistikat, mis hõlmab maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikat, aga ka rahvusvaheliste reservide skeemi, kus on välja toodud põhikirjed, mis mõjutavad euroala monetaartingimusi ja valuutaturgusid ning euro pangatähtede piiriüleseid tarneid. Euroopa Keskpanga (EKP) statistilised nõuded selles valdkonnas on sätestatud 9. detsembri 2011. aasta suunises EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas (uuestisõnastamine) (2).

(2)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artikli 5.1 esimese lause kohaselt peab Euroopa Keskpank (EKP) riikide keskpankade (RKPde) abiga koguma kas muudelt pädevatelt ametiasutustelt, mis ei ole RKPd, või vahetult majandussubjektidelt statistilist teavet, mida on vaja EKPSi ülesannete täitmiseks. Artikli 5.1 teise lause kohaselt peab ta sel eesmärgil tegema koostööd liidu institutsioonide ja asutustega ning liikmesriikide või kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Artikkel 5.2 sätestab, et artiklis 5.1 kirjeldatud ülesandeid täidavad võimalikult suures ulatuses RKPd.

(3)

Teavet, mida on vaja EKP nõuete täitmiseks välisstatistika valdkonnas, võivad koguda ja/või koostada muud pädevad ametiasutused peale RKPde. Seetõttu peavad EKP või RKPd ja vastavad pädevad ametiasutused tegema nende nõuete osas vajalike ülesannete täitmisel koostööd kooskõlas EKPSi põhikirja artikliga 5.1. Määruse (EÜ) nr 2533/98 artikli 4 kohaselt peavad liikmesriigid korraldama statistikaandmete kogumise ja tegema igakülgset koostööd EKPSiga, et tagada EKPSi põhikirja artiklist 5 tulenevate kohustuste täitmine.

(4)

Juhul kui andmeesitajad esitavad kooskõlas siseriiklike normide ja väljakujunenud tavadega aruandeid pädevatele ametiasutustele, mis ei ole RKPd, peavad need ametiasutused ja vastavad RKPd tegema omavahel koostööd, et tagada EKP statistikanõuete täitmine. Välisstatistika valdkonnas vajaliku teabe kogumist ja koostamist teostab Iirimaal Central Statistics Office ja Maltas National Statistics Office. Nimetatud statistikanõuete täitmiseks peaksid Iirimaa keskpank ja statistikaamet ning Malta keskpank ja statistikaamet koostööd tegema. Vastav koostöö peaks hõlmama andmete edastamiseks püsistruktuuri loomise, kui sama tulemus pole juba saavutatud riigisiseste õigusaktidega.

(5)

Euroala maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi kvaliteedi hindamine tuleb läbi viia vastavalt EKP statistika kvaliteedi raamistikule. RKPd koostöös muude pädevate asutustega peaksid kohastel juhtudel hindama nende poolt esitatavate andmete kvaliteeti.

(6)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 2533/98 artiklile 3a ning Euroopa Keskpankade Süsteemi avalikule kohustusele seoses Euroopa statistikaaruandlusega juhindub EKPS Euroopa statistika arendamisel, koostamisel ja levitamisel erapooletuse, objektiivsuse, ametialase sõltumatuse, kulutasuvuse, statistika konfidentsiaalsuse, aruandluskoormuse minimeerimise ja väljundi kõrge kvaliteedi põhimõtetest.

(7)

16. juuli 2004. aasta soovitus EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistilise aruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistika ning rahvusvaheliste reservide skeemi valdkonnas (3), tuleb seega asendada, arvestades 9. detsembri 2011. aasta suunist EKP/2011/23, millega tunnistatakse kehtetuks suunis EKP/2004/15,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SOOVITUSE:

I   JAGU

Mõisted

Käesolevas soovituses kasutatakse mõisteid „välisstatistika”, „maksebilanss”, „rahvusvaheline investeerimispositsioon” ja „rahvusvaheliste reservide skeem“ suunise EKP/2011/23 artiklis 1 määratletud tähenduses.

II   JAGU

Statistilise teabe esitamine RKPdele

1.

Kui välisstatistika kogumine tehakse soovituse adressaatide ülesandeks, peavad nad tagama, et välisstatistika esitatakse vastavale RKP-le õigeaegselt, mis võimaldaks RKP-l täita suunise EKP/2011/23 artiklites 2, 3 ja 5 sätestatud aruandluskohustust.

2.

Teave esitatakse kooskõlas EKP statistika standardite ja nõuetega välisstatistika osas, nagu on sätestatud suunise EKP/2011/23 I, II, III, IV ja VI lisas. Ilma et see piiraks suunise EKP/2011/23 V lisas sätestatud EKP järelevalveülesandeid, kontrollivad soovituse adressaadid vastavale RKP-le esitatava statistilise teabe kvaliteeti ja usaldusväärsust.

III   JAGU

Alaline koostöö vastavate RKPdega

Käesoleva soovituse adressaadid ja vastavad RKPd kehtestavad kirjalikult sobivad koostöö viisid, et tagada andmete edastamiseks püsistruktuur, mis vastab EKP statistika standardile ja nõuetele, kui sama tulemus pole juba saavutatud riigisiseste õigusaktidega.

IV   JAGU

Lõppsätted

1.

Soovitus EKP/2004/16 asendatakse käesoleva soovitusega.

2.

Viiteid soovitusele EKP/2004/16 käsitletakse viidetena käesolevale soovitusele.

3.

Käesolev soovitus on adresseeritud Central Statistics Office’ile Iirimaal ja National Statistics Office’ile Maltas.

4.

Käesolevat soovitust kohaldatakse alates 1. juunist 2014.

Frankfurt Maini ääres, 9. detsember 2011

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.

(2)  ELT L 65, 3.3.2012, lk 1.

(3)  ELT C 292, 30.11.2004, lk 21.


Top